Herritarren eskaerak Kultura eta Hizkuntza Politika

EXAMENES DE EUSKERA

2020.eko urriak 19
50 %neutrala
2 boto (1/1)

Quiero empezar que no estoy en absoluto de acuerdo con la decisión de realizar los exámenes orales de euskera organizados por HABE en en BEC. los días 10-11-12 de diciembre.
Por una parte, si al principio de la pandemia en la primera convocatoria estos exámenes se realizarón en los propios Euskategis homologados como era lo propio, y sobre todo viendo el panorama que estábamos padeciendo en ese momento; deberían explicar porque en este momento que la pandemia esta casi a los limites de gravedad, deciden realizar en la primera semana de diciembre dichos exámenes orales y por otra parte este agravio comparativo entre unos y otros quiere decir que antes si habia algún riesgo de contagiarnos y ahora no.
Por todo esto, les ruego que rectifiquen y les recuerdo que los orales de euskera ya se han realizado en los euskaltegis, no entiendo la duplicidad de estos ejercicios con la que esta cayendo.
Un saludo
Hasteko, ez nago batere ados HABEk BECen antolatzen dituen euskarazko ahozko azterketak egiteko erabakiarekin. abenduaren 10-11-12.
Alde batetik, pandemiaren hasieran lehenengo deialdian azterketa horiek bertan egin baziren Euskategietan homologatuta zegoen, eta, batez ere, une hartan pairatzen ari ginen egoera ikusita; azaldu beharko lukete une honetan pandemia ia larritasun-mugan dagoela, eta abenduko lehen astean ahozko azterketa horiek egitea erabakitzen dutela eta, bestalde, batzuen eta besteen arteko konparaziozko bidegabekeria horrek esan nahi du lehen kutsatzeko arriskuren bat bazeukan eta orain ez.
Horregatik guztiagatik, zuzentzeko eskatzen dizuet, eta gogorarazten dizuet euskarazko ahozkoak euskaltegietan egin direla dagoeneko, eta ez dut ulertzen ariketa horiek bikoizturik dauden ala ez.
Agur t'erdi

Aldeko argudioak
 • Efectivamente, ya NO hay riesgo de contagiarnos. La gente tiene que entender esto para exigir que los gobiernos desistan de la multitud de medidas opresivas que han estado ejecutando. Los más vulnerables a esta pLandemia son los que todavía creen en ella.
  2020.eko urriak 20
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
Iruzkin bat
 • Zerbait esan nahi duzu?… iruzkindu eskaera hau
 • Kultura eta Hizkuntza Politika saila
  2020.eko azaroak 20

  Julio agurgarria,

  HABEren 2020ko deialdietako mintzamen-probak, bai euskaltegietako ikasleei dagozkienak eta baita deialdi irekikoa ere, ezarritako egutegiaren arabera egingo dira abenduaren 3tik 12ra bitartean, HABEren webgunean argitaratuta dauden deialdietan adierazitako tokietan.
  HABEk Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren Zuzendaritzarekin eta Prebentzio Zerbitzuarekin lankidetza estuan antolatzen ditu deialdi horiek, eta bere eskumeneko gaiei dagokienez, haien jarraibide eta irizpideei lotzen zaizkie hertsiki, osasun-agintaritza eskudunak segurtasun eta higiene arloan ezartzen dituen parametroen barruan burutu daitezen HABEren egiaztatzegintza-proba horien antolaketa nahiz aplikazioa.
  Ezarritako prozedura horiek ebazpen hauetan daude jasota:
  a) EBAZPENA, 2019ko azaroaren 13koa, HABEren zuzendari nagusiarena, HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegietako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuetako ikasleek 2019-2020 ikasturtean ebaluazio jarraituaren harian HEOCaren zein maila egiaztatu ahal izango dituzten ezartzen duena eta 2020ko azterketa-deialdiak egiten (EHAA, 2019ko azaroak 22, 223 zk.).
  b) EBAZPENA, 2019ko azaroaren 18koa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2020. urterako deialdi irekiak egiten dituena Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOCean) zedarritutako B1, B2, C1 eta C2 euskararen komunikagaitasun-mailak egiaztatu ahal izateko. (EHAA, 2019ko azaroak 29, 228 zk.)

  Ebazpen horietan egiaztatu daitekeenez, ezarritako prozedura horiek linealak dira, ebaluazio- nahiz egiaztatze-prozesuak argi eta garbi bereizita daude, eta, beraz, ez dago inolako bikoiztasunik.

  Emandako azalpenak lagungarriak izango direlakoan,

  Jaso gure esker ona Irekian parte-hartzeagatik.

  Beste bat arte,

  Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
  Eusko Jaurlaritza

  /////////////////////////////////

  Julio agurgarria,

  Las pruebas de expresión oral de las convocatorias de HABE de 2020, tanto las referidas al alumnado de los euskaltegis como las organizadas en convocatoria abierta, se celebrarán conforme al calendario fijado - entre los días 3 y 12 de diciembre-, y en los lugares establecidos en dichas convocatorias que se encuentran publicados en la página web de HABE.
  HABE organiza dichas convocatorias en estrecha colaboración con la Dirección de Salud Pública y con el Servicio de Prevención del Gobierno Vasco, ateniéndose estrictamente a sus directrices y criterios en relación a las materias de su competencia, a fin de que la organización y aplicación de las pruebas de acreditación de HABE se desarrollen en los parámetros de seguridad e higiene establecidos por la autoridad sanitaria competente.

  Los procedimientos establecidos están recogidos en:
  a) RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, del Director General de HABE, por la que se disponen los niveles del Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC) que se acreditarán en el curso 2019-2020 mediante actividades de evaluación en el contexto de la evaluación continua, y se realizan las convocatorias de exámenes de 2020 para el alumnado de los euskaltegis y centros homologados para el autoaprendizaje del euskera inscritos en el Registro de HABE. (BOPV, 22 de noviembre de 2019, nº 223).
  b) RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2019, del Director General de HABE, por la que se realizan las convocatorias abiertas de 2020, para la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de competencia comunicativa en euskera definidos en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC). (BOPV, 29 de noviembre de 2019, nº 228).

  Como se podrá comprobar en dichas Resoluciones los procedimientos establecidos son lineales, los procesos de evaluación y acreditación están nítidamente diferenciados, y, en consecuencia, no existe duplicidad alguna.

  Esperamos que la explicación ofrecida se de interés.

  Gracias por tu participación en Irekia.

  Beste bat arte,

  Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
  Eusko Jaurlaritza