Herritarren eskaerak Hezkuntza
Eu

ARAZOA HEZKUNTZAKO LISTETAN / PROBLEMA EN LAS LISTAS DE EDUCACIÓN

XDE(e)k
2019.eko urtarrilak 07
Oraindik ez dute erantzun
100 %alde
Boto 1 (1/0)

Idatzi honen bitartez nire kexa jasota geratzea nahi nuke lanbide-heziketako listen inguruan, gaur arte Eusko Jaurlaritzak ebatzi ez duena.

Horretarako AZALTZEN da:

LEHENENGO.- 2018ko otsailaren 27an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA), III. Eraskinean, zehazten da Informatika espezialitateko OPEra hautatu ahal izateko Telekomunikazio Teknikoko Ingeniaria Titulua onartzen dela, Telematika espezialitatea hain zuzen ere (nire kasuan gertatzen den bezala). Dena den, sistemak uko egiten dit Informatika klaseak eman ahal izateko aukera (nire titulu akademikoarekin estuki lotuta dagoen asignatura) eta bai, aldiz, eta paradoxikoki, marrazketa teknikoko klaseak, erlaziorik ez duena nire formakuntzarekin. Egoera honen aurrean, erreklamazio bat aurkeztu nuen (jarraian azaltzen den moduan) burututako ikasketak eta eskuratutako gaitasunak egiaztatuz, Eusko Jaurlaritza sistema justu eta logika batetara egokitzeko helburuarekin, kalitatezko heziketa-sistema bat lortzearren eta Konstituzioko 103.3 artikuluaren arabera, non esaten den legeak arautuko duela, besteen artean, funtzio publikoan sartzea meritu eta gaitasun printzipioez.

BIGARRRENIK.- EAEn ez bezala, Nafarroako Foru Erkidegoak azaldutako aukera ematen du, logikoagoa eta merezidun sistema bati moldatuz (eta ez bakarrik titulu teknikoetan, baita beste arloetan ere: osasun-, edo administrazio- arloetan, esaterako).

HIRUGARRENIK.- Kontuan izanik 2018ko martxoaren 21an tarteratu zen erreklamazioa Gipuzkoako Hezkuntza Lurralde-Ordezkaritzako egoitzan (Andia kalea, 13.zk, Donostia) eta erantzun falta Administrazioaren partetik, nahitaezkoa da arazoa publikoki adieraztea, Eusko Jaurlaritzak ebazpena eman eta interesatuei jakinarazteko duen obligazia betetzeko jomugarekin (gaur arte bete ez duena, isilune administratiboko efektuak sortuz), 39/2015, urriaren 1koa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 21.2 artikuluak zehazten den bezala. Aipatutako 21. artikuluak arautzen du gehieneko epea ebazpena jakinarazteko 6 hilabetetakoa dela, suspentsio eta epea zabaltzeko supostuak izan ezik (22 eta 23. artikuluak hurrunez hurren), aplikagarriak ez direnak honako kasu honi.

Hori guztia dela eta, honako ESKAERA hau egin nahi dut:

Aurkezten den kexa dagokion bezala baloratzea.

Adeitasunez,

XABI DÍEZ ERVITI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por medio de la presente me gustaría dejar constancia de la siguiente reclamación en materia de listas de Educación en Formación Profesional que a fecha de hoy no ha sido atendida por parte del Gobierno Vasco.

Para lo cual EXPONE:

PRIMERO.- En el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), publicado el día 27 de febrero de 2018, el Anexo III, indica que para poder acceder a la OPE de la especialidad Informática, se admite el título de Ingeniero/a Técnico/a de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática (tal y como sucede en mi caso). No obstante, el aplicativo deniega al titular la opción de poder impartir clases de Informática (materia íntimamente ligada con mi titulación académica) y sí, en cambio y paradójicamente, a las de Dibujo Técnico, que no encuentra relación alguna con mi formación. Ante esta situación, presenté una reclamación (como se expone a continuación) en la que se acreditaba de manera pormenorizada las asignaturas cursadas y con la finalidad, por tanto, de que el sistema del Gobierno Vasco se adapte a un criterio justo y lógico, en aras de la consecución de un sistema educativo de calidad y en cumplimiento al art. 103.3 de la Constitución que dispone que la Ley regulará, entre otros, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

SEGUNDO.- A diferencia de la CAV, la Comunidad Foral de Navarra permite la opción de impartir clases de Informática, adaptándose a un sistema mucho más lógico y meritorio (no sólo en titulaciones técnicas, sino también en otras ramas: sanitaria, administrativa, etc.)

TERCERO.- A la vista de la reclamación interpuesta con fecha de 21 de marzo de 2018 ante la sede de la Delegación Territorial de Educación de Gipuzkoa (c/ Andia, núm. 13, Donostia-San Sebastián) y la falta de respuesta por parte de la Administración, resulta obligatorio exponer el problema abierta y públicamente, con el fin de instar al Gobierno Vasco a que cumpla debidamente su obligación de dictar resolución expresa y a notificarla a los interesados (obligación que ha sido eludida a fecha de hoy, produciéndose los efectos del silencio administrativo), tal como se establece en el art. 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. El citado artículo 21 de la referida Ley 39/2015 regula que el plazo máximo de notificar la resolución no podrá exceder de 6 meses, sin perjuicio de los supuestos de suspensión del plazo y ampliación del mismo (arts. 22 y 23 respectivamente) que se entiende que no son aplicables al presente supuesto.

Por todo lo cual se SOLICITA:

Que se valore a conciencia la reclamación presentada.

Atentamente,

XABI DÍEZ ERVITI

Aldeko argudioak
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
Iruzkin bat
  • Faceless avatar thumb 70
    Zerbait esan nahi duzu?… iruzkindu eskaera hau
  • Orain dela 6 egun

    Conocí un caso parecido de una amiga, que habiendhabiéndo estudiado enfermería no le dejaban impartir clases creo de Radioterapia en un Grado Superior y sí otras que no tenía conocimientos. Bien explicado y argumentado... las cosas tienen que revisarse...