EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-11-29 Aldizkari honetan argitaratua: 2019228

AGINDUA, 2019ko azaroaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita autonomia erkidego mailako lekualdatze-lehiaketa, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-kidegoetako funtzionarioentzat, lanpostuak betetze aldera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mendeko ikastetxeetan.

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2019-11-15
Hurrenkenaren zenbakia: 201905531
Maila: Agindua
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoko seigarren xedapen gehigarriko 4. apartatuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Lege aren 23. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe dauden ikastetxeetan plaza hutsak daudela ikusita,
EBAZTEN DUT:
Artikulu bakarra.– Deialdia.
1.– Autonomia erkidego mailako lekualdatze-lehiaketa iragartzea, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-kidegoetako funtzionarioentzat, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mendeko ikastetxeetan lanpostuak betetze aldera.
2.– Deialdi hori arautuko duten oinarriak onartzea.
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ondorioak.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan bi hileko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko azaroaren 15a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
OINARRIAK
SUMARIOA
I. KAPITULUA. OINARRI OROKORRAK
II. KAPITULUA. PARTE HARTZEKO BETEKIZUNAK ETA EZAUGARRIAK
1. atala. Orokorrak
2. atala. Maisu-maistren Kidegoa
3. atala. Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Katedradunen Kidegoak
4. atala. Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa
5. atala. Hizkuntza Eskola Ofizialetako, Musikako eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen eta Irakasleen Kidegoak
III. KAPITULUA. BORONDATEZKO PARTE-HARTZEA
IV. KAPITULUA. NAHITAEZKO PARTE-HARTZEA
V. KAPITULUA. LEHENTASUN-ESKUBIDEAK
VI. KAPITULUA. KONKURRENTZIA-ESKUBIDEA
VII. KAPITULUA. PARTE HARTZEKO ESKABIDEAK, DOKUMENTAZIOA ETA BAREMO-AUKERAK
VIII. KAPITULUA. MEREZIMENDUEN BAREMOAREN APLIKAZIOA
IX. KAPITULUA. PROZEDURAN ONARTZEARI ETA PUNTUAZIO-EMATEARI BURUZKO EBAZPENAK
X. KAPITULUA. DESTINOAK ESLEITZEA, LANPOSTUARI UKO EGITEA ETA LANPOSTUAZ JABETZEA
XI. KAPITULUA. DATU PERTSONALAK
I. ERANSKINA. MEREZIMENDUEN BAREMOA
II. ERANSKINA. IKASTETXEEN ZERRENDA
III. ERANSKINA. HHE-KO IKASTETXEEI BURUZKO INFORMAZIOA
IV. ERANSKINA. ESPEZIALITATEAK
V. ERANSKINA. KIDEGOEN, LURRALDEEN ETA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNEN KODEAK
I. KAPITULUA
OINARRI OROKORRAK
Lehenengoa.– Deialdia.
1.– Autonomia erkidego mailako lekualdatze-lehiaketarako deialdia egiten da, hamargarren eta hamaikagarren oinarrietako kasuetan dauden unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-kidego hauetako karrerako funtzionarioentzat:
a) Maisu-maistrak.
b) Bigarren Hezkuntzako irakasleak.
c) Lanbide Heziketako irakasle teknikoak.
d) Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleak.
e) Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleak.
f) Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleak.
g) Bigarren Hezkuntzako katedradunak.
h) Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradunak.
i) Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak.
j) Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunak.
2.– Lehiaketa honetan parte hartzeko deialdian sartzen dira, baita ere, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-administrazioko irakasle kidegoetan sartzeko hautaketa-prozesuetan aukeratuak izanik, ikasturte honetan praktikak egiten ari direnak.
3.– Lehiaketa honetan, honako xedapen hauek bete behar dira: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeari buruzko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak aldatua; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Lege aren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2007 Lege gintzako Errege Dekretua; Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Lege a, aipatutako estatutuaren arau bidezko garapena eman arte indarrean jarraitzen duten artikuluetan; Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitatez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Lege a; urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretua, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan bildutako irakasle kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketak eta haiek bete beharreko lanpostuen beste hornikuntza-prozedura batzuk arautzen dituena; martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, irakasle-lanpostuen hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-egunak zehazteko irizpideak ezartzen dituena; martxoaren 9ko 47/1993 Dekretua, irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-egunak zehazteko irizpideak finkatzen dituena; urriaren 6ko 263/1998 Dekretua, Euskararen Gaitasun Agirien baliokideak eta irakasleen hizkuntza-eskakizunak ezarri, eguneratu eta berresten dituena; azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko mailekin baliokidetzekoa (uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatua); maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretua, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena (eta 2019ko ekainaren 3ko Agindua, dekretu horren eranskina eguneratzekoa). Oro har, aplika daitezkeen gainerako xedapenak eta deialdi honetan ebatzitakoa.
Bigarrena.– Eskaintzen diren lanpostuak.
1.– Lehiaketa honetan eskaintzen diren lanpostuak behin-behinean eta behin betiko finkatuko dira Langileen Kudeaketarako zuzendariaren ebazpen bidez. Behin-behinekoa, destinoen behin-behineko adjudikazioaren ebazpena eman baino lehen egingo da, eta, behin betikoa, destinoak behin betiko adjudikatzeko ebazpena eman baino lehen. Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ webgunean eta http://www.irakasle.eus webgunean argitaratuko dira ebazpen horiek.
2.– Eskaintzen diren lanpostuen artean sartuko dira 2018ko abenduaren 31n dauden lanpostu hutsak eta lehiaketaren ebazpena ematean geratzen direnak. Gainera, nahitaezko erretiroen ondorioz 2019-2020 ikasturtearen amaierara arte sortzen diren lanpostu hutsak sartu ahalko dira. Batzuk zein besteak eskainiko dira hezkuntza plangintzan haien funtzionamenduaren jarraitutasuna aurreikusita dagoenean, eta ikastetxe berean irakasleen egonkortasunerako ezartzen diren irizpideen arabera.
3.– Hutsik geratzen diren lanpostuen definizioan akatsen bat gertatzen bada edo eskolako plangintzan aurreikusi gabeko jarraitutasuna duen lanposturen bat bada, dagokion akatsen zuzenketa argitaratuko da.
4.– 2019-2020 ikasturterako lanpostuen zerrendaren arabera, langileak destinoa lortzen duen zentroak berari atxikitako beste herri batzuetako zentroetan eskolak emateko aukera eskaintzen badu, eskatutako lanpostuari atxikitako edozein herritan eman beharko du zerbitzua. Lanpostuen zerrendan adierazten da zein diren egoera horretan dauden lanpostuak, «ibiltari» izenarekin (maisu-maistren kasuan).
5.– Hainbat irakasle kidegotako 2019-2020 ikasturterako lanpostuen zerrendak onartzeko dekretuetan zehaztutakoa izango da deituko diren postuen berariazko osagarria.
II. KAPITULUA
PARTE HARTZEKO ESKAKIZUNAK ETA EZAUGARRIAK
1. ATALA
OROKORRAK
Hirugarrena.– Eskakizunak.
1.– Deialdi honetan parte hartu ahalko dute lehenengo oinarrian aipatzen diren eta urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuaren 10. artikuluan jasotako eskakizunak betetzen dituzten langileek –errege dekretu horrek arautzen ditu Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan bildutako irakasle kidegoetako funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketak eta haiek bete beharreko lanpostuen beste hornikuntza-prozedura batzuk–, baldin eta bosgarren oinarrian aurreikusitako hizkuntza-eskakizunaren betekizunak eta kapitulu honetako ataletan eskatzen direnak betetzen badituzte lehiatzen deneko kidegoari eta espezialitateari edo lanpostu motari dagokienez.
Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako, Musikako eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen kidegoetako funtzionarioek dagozkien mailetako irakasleen kidegoetako funtzionarioekin batera hartuko dute parte, lanpostu huts berak lortzeko, hargatik eragotzi gabe aipatutako katedradunen kidegokoak izateagatik aplikatu beharreko merezimendu espezifikoak aplikatzea.
2.– Betekizun horiek eskabideak aurkezteko epea amaitzerako bete beharko dira, eta lanpostua jabetzan hartu arte eutsi beharko zaie.
Laugarrena.– Parte-hartzearen ezaugarriak.
1.– Parte-hartzea borondatezkoa izango da hamargarren oinarrian jasotako kasuetan.
2.– Parte-hartzea nahitaezkoa izango da hamaikagarren oinarrian jasotako kasuetan.
Bosgarrena.– Hizkuntza-eskakizuna.
1.– Hurrengo apartatuan jasotako salbuespenarekin, derrigortasun-eguna beteta daukaten hizkuntza-eskakizuneko lanpostuak eskatzeko, ezinbestekoa izango da dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta izatea edo, bestela, martxoaren 10eko 42/1998 Dekretuak eta urriaren 6ko 263/1998 Dekretuak aldatutako martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian (apirilaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin baliokidetzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan aipatutako titulu edo hizkuntza-egiaztapenen jabe izatea (uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren bidez aldatua).
2.– Ez da eskatzen baliokideak diren eskakizun, titulu edo akreditazioak egiaztatzeko, baldin eta egiaztatzen bada euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzen eta euskarazko tituluekin eta ziurtagiriekin egiaztatzeko salbuespenak ezartzen dituen apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren 2. eta 3. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak gertatzen badira (dekretu horretan ezarritako eran).
2. ATALA
MAISU-MAISTREN KIDEGOA
Seigarrena.– Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioentzako lanpostuak eta parte-hartzeko betekizunak.
1.– Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako lanpostuak, espezialitate hauetan: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa, Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa, Gorputz Hezkuntza, Musika, Pedagogia Terapeutikoa eta Entzumena eta Hizkuntza.
Lanpostu horiek eskatu ahalko dituzte espezialitateko titulartasuna egiaztatzen duten maisu-maistrek, kidegoan sartzeko kasuko hautapen-prozedura gainditu ondoren edo azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan aurreikusitako bideen bitartez. Eskatu ahal izango dituzte, halaber, urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriaren arabera horietarako gaituak izan direnek aipatu Errege Dekretua indarrean jarri aurreko araudiaren arabera, edo gaitasun hori azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren arabera aitortua dutenek.
2.– Lehen Hezkuntzako euskarazko lanpostuak.
Lanpostu horiek eskatu ahal izango dituzte jarraian adierazten diren baldintzetako bat betetzen duten maisu-maistrek:
a) OHOko Euskal Filologiaren arloko lanpostuetan aritzeko gaituak izatea, urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretua indarrean sartu aurreko lege riaren arabera.
b) 2. hizkuntza-eskakizuna edo hizkuntza-eskakizun horren hizkuntza-ziurtagiri homologatu edo baliokideetakoren bat lortzera bideratutako probak gainditu izana.
3.– Lehen Hezkuntzako aholkulari lanpostuak.
Lanpostu horiek eskatu ahal izango dituzte jarraian adierazten diren baldintzetako bat betetzen duten maisu-maistrek:
a) Urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretua indarrean jarri aurretik zegoen araudiaren arabera aholkulari lanpostua betetzeko gaituta egotea.
b) Hezkuntza Bereziko Arloan edo Pedagogia Terapeutikoan gaikuntza dakarten titulazioetako baten jabe izatea edo, era berean, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 1993ko urriaren 14ko Aginduaren arabera, aipatutako arloan gaikuntza dakarten egoeretako batean egotea (1993-11-23ko EHAA).
c) Honako lizentzia, gradu edo titulu baliokide hauetako baten jabe izatea: Psikologia; Pedagogia; Psikopedagogia; Filosofia eta Hezkuntza Zientziak, psikologiaren alorreko edozein espezialitatetan; Filosofia eta Hezkuntza Zientziak, pedagogiaren alorreko edozein espezialitatetan; Filosofia eta Hezkuntza Zientziak, hezkuntza-zientzien alorreko edozein espezialitatetan; Filosofia eta Letrak, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien alorrean, psikologiako espezialitatean; Filosofia eta Letrak, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien alorrean, hezkuntza-zientzien espezialitatean; Filosofia eta Letrak, psikologiaren alorrean; Filosofia eta Letrak, pedagogiaren alorrean; Filosofia eta Letrak, hezkuntza-zientzien alorrean.
d) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak antolatu edo homologatutako aholkulari ikastaroren bat gainditu izana. Ikastaro horiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1993ko urriaren 14ko Aginduaren IV. eranskinean zerrendatutakoak dira (1993-11-23ko EHAA).
4.– Helduen Hezkuntzako lanpostuak (HHE).
Helduen Hezkuntza - Hasierako Ikasketak, Helduen Hezkuntza - Ingelesa eta Helduen Hezkuntza - Frantsesa lanpostuak eskatu ahalko dituzte Lehen Hezkuntza, Ingelesa edo Frantsesa espezialitateak hurrenez hurren dauzkaten maisu-maistrek. Eskatu ahal izango dituzte, halaber, 1364/2010 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriaren arabera lanpostu horietarako gaituak izan direnek, aipatu Errege Dekretua indarrean jarri aurreko araudiaren arabera, edo gaitasun hori azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren arabera aitortua dutenek.
5.– Pedagogia Terapeutikoko lanpostuak HHEn eta Zereginen Ikaskuntzarako Geletan eta Entzumen eta Hizkuntzan HHEn.
Postu horiek Pedagogia Terapeutikoa eta Entzumen eta Hizkuntza espezialitateetako –hurrenez hurren– titulartasuna egiaztatzen duten maisu-maistrek eskatu ahalko dituzte. Eskatu ahal izango dituzte, halaber, 1364/2010 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriaren arabera lanpostu horietarako gaituak izan direnek, aipatu Errege Dekretua indarrean jarri aurreko araudiaren arabera, edo gaitasun hori azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren arabera aitortua dutenek.
6.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen bi mailetarako lanpostuak.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren lehenengo xedapen iragankorrean xedatuta dagoenaren arabera, lanpostu horiek eskatu ahalko dituzte aipatu lege a indarrean jarri aurretik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen bi mailetako lanpostuetara behin betiko atxikitako Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioek, baldin eta maila horietara atxikita jarraitzen badute.
Behin betiko atxikitako lanpostua ezabatuko balitz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren mailetan, aipatu mailetan destino berri bat lortzeko lekualdatze-lehiaketetan parte hartzeko aukera izaten jarraituko lukete, kasuko destinoa ezabatu ondoren ez baldin badute behin betiko destinoa lortu beste etapa batean.
Aipatutako atxikipen horretaz gainera, honako hau eskatuko da:
a) Erantsitako zerrendako eskuineko zutabean jasotako espezialitateetako lanpostuak eskatzeko, ezkerreko zutabean aipatutako gaikuntza egiaztatu beharko dute:
b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Teknologia arloko lanpostuak eskatu ahalko dituzte ondoren aipatzen diren betekizunak betetzen dituzten maisu-maistrek:
– Honako titulazio hauetakoren bat edukitzea: Goi-mailako Ingeniaritza, Arkitektura, Fisika, Kimika edo Zientzietako Lizentzia, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa, Itsasgintza Zibileko diplomatura, edo haiei dagozkien graduak, edo bigarren graduko lanbide-heziketa edozein arlotan, administraziokoa, osasunekoa edo etxekoa izan ezik, edo goi-mailako teknikari baliokidea, edo
– Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak antolatutako edo homologatutako Oinarrizko Teknologia Ikastaroetan, 250 ordu edo gehiagokoetan, parte hartu izana.
c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Plastika- eta Ikus-hezkuntza arloko lanpostuak eskatu ahalko dituzte ondoren aipatzen diren betekizunak betetzen dituzten maisu-maistrek:
– Honako titulazio hauetakoren bat edukitzea: Goi-mailako Ingeniaritza, Arkitektura, Arte Ederrak, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa edo haiei dagozkien graduak, edo bigarren graduko lanbide heziketa, Delineazio arloa edo goi-mailako teknikari baliokidea.
7.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Pedagogia Terapeutikoko lehen bi mailetarako lanpostuak.
Lanpostu horiek eskatu ahal izango dituzte Pedagogia Terapeutikoa espezialitateko titulartasuna egiaztatzen dutenek eta 1364/2010 Errege Dekretuaren laugarren xedapen gehigarriaren arabera horretarako gaituak izan direnek, aipatu errege dekretua indarrean jarri aurreko araudiari jarraituz, bosgarren apartatuko lehen lerrokadan adierazitako mugapena eduki gabe, hau da, DBHko lehen bi mailetako lanpostuetara behin betiko atxikita egoteko baldintza bete behar izan gabe.
8.– Azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluaren b) eta c) kasuetako batzuetan egoteagatik espezialitate berri bateko lanpostuak eskatu nahi dituztenek espezialitate berriaren aitorpena izan beharko dute. Horretarako, idatziz eskatu beharko dute, «espezialitateak aitortzeko eskaera» ereduaren bidez, eta lekualdatze-lehiaketa honetan eskaerak aurkezteko epea amaitu baino lehen izan beharko dute espezialitatearen edo espezialitateen aitorpen hori.
3. ATALA
BIGARREN HEZKUNTZAKO KATEDRADUNEN ETA IRAKASLEEN KIDEGOAK
Zazpigarrena.– Bigarren Hezkuntzako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoko funtzionarioentzako lanpostuak eta parte-hartzerako betekizunak.
1.– II.2 eranskineko zentroetan eskaintzen diren irakaskuntzako espezialitateetako lanpostuak. IV.4 eranskinean adierazten dira espezialitateak.
Dagokion espezialitateetan titularra denak eskatu ahal izango ditu lanpostu horiek.
2.– Curriculum aniztasuna: Hizkuntza eta Gizarte arloko lanpostuak (IV.5 eranskina).
Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte honako espezialitate hauetako batean titularrak diren irakasleek: Gaztelania eta Literatura, Geografia eta Historia, Frantsesa, Grekoa, Ingelesa, Alemana, Latina, Euskal Hizkuntza eta Literatura.
3.– Curriculum aniztasuna: Zientzia eta matematika arloa (IV.5 eranskina).
Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte honako espezialitate hauetako batean titularrak diren irakasleek: Biologia eta Geologia, Fisika eta Kimika, Matematika eta Teknologia.
4.– Helduen Hezkuntzako lanpostuak (IV.5 eranskina):
a) Komunikazio arloa. Ingelesa. Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte Ingelesa espezialitateko titularrak diren irakasleek.
b) Komunikazio arloa. Frantsesa. Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte Frantsesa espezialitateko titularrak diren irakasleek.
c) Komunikazio arloa. Gaztelania. Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte Gaztelania eta Literatura espezialitateko titularrak diren irakasleek.
d) Komunikazio arloa. Euskara. Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte Euskal Hizkuntza eta Literatura espezialitateko titularrak diren irakasleek.
e) Gizarte Ezagutzaren arloa. Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte Geografia eta Historia espezialitateko titularrak diren irakasleek.
f) Zientzia eta teknologiaren arloa. Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte honako espezialitate hauetako batean titularrak diren irakasleek: Biologia eta Geologia, Fisika eta Kimika, Matematika, Teknologia eta Informatika.
5.– Kultura Klasikoko lanpostuak (IV.5 eranskina)
Lanpostu horien titularrek Latina eta Grekoa espezialitateak irakatsi ahal izango dituzte, urriaren 6ko 1635/1995 Errege Dekretuaren hamargarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera.
Lanpostu horiek behar bezala bereizita agertuko dira ikastetxeko lanpostu-zerrendan, eta, era berean, aipatutako bi espezialitateetako batean titularrak diren Bigarren Hezkuntzako irakasleek eta katedradunek eskatu ahal izango dituzte. Lanpostuak eskuratzen dituztenek, Latina zein Grekoa espezialitateari atxikitako irakasgaiak eman beharko dituzte derrigorrean.
6.– Hizkuntza indartzeko lanpostuak (IV.5 eranskina)
Lanpostu horiek aukeratu ahal izango dituzte honako espezialitate hauetako batean titularrak diren irakasleek: Gaztelania eta Literatura, Geografia eta Historia, Frantsesa, Grekoa, Ingelesa, Latina, Euskal Hizkuntza eta Literatura, Filosofia eta Alemana.
7.– Ingeles eta/edo frantsesezko irakaskuntzako lanpostuak.
Ingelesez eta/edo frantsesez irakasteko lanpostuak aukeratzeko, IV. eranskinean jasotako espezialitateren bateko irakasle titularra izan behar da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituen maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren 2. artikuluan jasotzen diren honako titulu, gaitze edo ziurtagiri hauetakoren bat eduki behar da (eta 2019ko ekainaren 3ko Agindua, dekretu horren eranskina eguneratzekoa):
– Filologiako, Filosofia eta Letretako (Filologia atala) edo Itzulpengintza eta Interpretazioko lizentzia, eskatutako hizkuntzan; edo antzeko gradua.
– Itzulpengintza eta Interpretazioko diplomatura, eskatutako hizkuntzan.
– Eskatutako hizkuntzan atzerriko hizkuntzako gaikuntza edo espezialitatea duen maisu-maistra.
– Eskatutako atzerriko hizkuntzan Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko B2 maila edo hori baino maila handiagoa duela egiaztatzea, aipatutako 73/2012 Dekretuaren eranskinean jasotako titulu edo ziurtagiriren baten bidez.
Ingelesezko eta/edo frantsesezko irakaskuntzan lanpostuak eskatzeko interesa duenak eskabidean ELEBITASUNA ataleko 1. FRANTSESA eta/edo 2. INGELESA aukera hautatu beharko du, hamazortzigarren oinarriko 5. apartatuan adierazten den bezala.
4. ATALA
LANBIDE-HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOEN KIDEGOA
Zortzigarrena.– Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoko funtzionarioentzako lanpostuak eta parte-hartzeko betekizunak.
1.– II.3 eranskineko zentroetan eskaintzen diren irakaskuntzako espezialitateetako lanpostuak. IV.6 eranskinean adierazten dira espezialitateak.
Dagokion espezialitateetan titularra denak eskatu ahal izango ditu lanpostu horiek.
2.– Zereginen Ikaskuntzarako Gelako lanpostuak. Kodea: 250. eranskina: IV-7.
Edozein espezialitate izanda eskatu ahal izango dira lanpostu horiek.
3.– Lanbide Heziketako Zereginen Ikaskuntzarako Gelako lanpostuak. Kodea: 250. eranskina: IV-7.
Lanbide Heziketako dagozkion espezialitateetan titularra denak eskatu ahal izango ditu lanpostu horiek.
5. ATALA
HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO, MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO ETA ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO KATEDRADUNEN ETA IRAKASLEEN KIDEGOAK
Bederatzigarrena.– Hizkuntza Eskola Ofizialetako, Musikako eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen eta Irakasleen Kidegoetako funtzionarioentzako lanpostuak eta parte-hartzeko betekizunak.
1.– Hizkuntza Eskola Ofizialetako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoko funtzionarioak.
II.4 eranskineko zentroetan eskaintzen diren IV.8 eranskineko irakaskuntzako espezialitateetako lanpostuak eskatu ahal izango ditu dagokion espezialitateko titularra denak.
2.– Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoko funtzionarioak.
II.5 eranskineko zentroetan eskaintzen diren IV.9 eranskineko irakaskuntzako espezialitateetako lanpostuak eskatu ahal izango ditu dagokion espezialitateko titularra denak.
3.– Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen eta Irakasleen Kidegoko funtzionarioak.
II.6 eranskineko zentroetan eskaintzen diren IV.10 eranskineko irakaskuntzako espezialitateetako lanpostuak eskatu ahal izango ditu dagokion espezialitateko titularra denak.
III. KAPITULUA
BORONDATEZKO PARTE-HARTZEA
Hamargarrena.– Borondatez parte-hartzeko baldintzak eta prozedura.
1.– Lehiaketa honetan eskaintzen diren lanpostuetan borondatez parte hartu ahal izango dute jarraian adierazten diren egoeretako batean dauden karrerako irakasle funtzionarioek:
a) Jarduneko egoeran daudenek, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxeetan behin betiko destinoarekin, baldin eta behin betiko azken destinoaz lehiaketa bidez jabetu zirenetik aurtengo ikasturtearen amaierara arte gutxienez bi urte iragan badira.
Ondorio horietarako, katedradunen kidegoetako karrerako funtzionarioei kontuan hartuko zaie dagokion irakasle-kidegoko karrerako funtzionario gisa lanpostu berean aurretik egin duten denbora.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxeetan aitortutako zerbitzu berezietako egoeran daudenek, baldin eta behin betiko azken destinoaz lehiaketa bidez jabetu zirenetik aurtengo ikasturtearen amaierara arte gutxienez bi urte iragan badira.
c) Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxeetan aitortutako borondatezko eszedentzia-egoeraren edozein motatan eta senitartekoak zaintzeko eszedentzian daudenek.
Norberaren interesengatik edo familia elkartzeagatik borondatezko eszedentzian daudenen kasuan, funtzionarioak soilik parte hartu ahalko du, baldin eta ikasturte hau amaitzean egoera horretara pasa zenetik bi urte iragan badira.
Senitartekoak zaintzeko eszedentzian daudenen kasuan, funtzionarioak soilik parte hartu ahalko du baldin eta behin betiko azken destinoaz jabetu zirenetik –lehiaketa bitartez lortutakoa– aurtengo ikasturtearen amaiera arte gutxienez bi urte iragan badira.
d) Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxeetan aitortutako etendura-egoeran daudenek, betiere aurtengo ikasturtea amaitzen denean etendurako diziplina zigorraren iraunaldia bukatu bada eta behin betiko azken destinoaz lehiaketa bidez jabetu zirenetik gutxienez bi urte iragan badira.
e) Beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan, baldin eta gutxienez bi urte iragan badira behin betiko azken destinoaz jabetu zirenetik aurtengo ikasturtearen amaiera arte.
2.– Lehiaketa honetan norberaren borondatez parte hartzeko, 1. apartatuan aipatutako langileek parte-hartzeko eskabidea aurkeztu beharko dute, VII. kapituluan aipatutako moduan eta epean.
IV. KAPITULUA
NAHITAEZKO PARTE-HARTZEA
Hamaikagarrena.– Parte hartzeko kasuak.
Lehiaketa horretan parte hartzera derrigortuta daude jarraian adierazten diren egoeretako batean dauden langileak:
a) Behin-behineko destinoa izan eta sail honen menpe dauden ikastetxeetan 2019-2020 ikasturtean zehar zerbitzuak betetzen dihardutenak.
Langile horiek honako baldintza hauen arabera eskatu behar dituzte lanpostuak: titular diren espezialitateen eta egiaztatzen duten hizkuntza-eskakizunaren arabera, edo, Maisu-maistren Kidegoko langile funtzionarioen kasuan, urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretua indarrean sartu aurretik zegoen araudiko gaikuntzaren arabera.
Aitzitik, oraindik bere behin betiko lehen destinoa lortu ez duten langile funtzionarioek eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren babespean deitutako sarrerarako hautapen-prozedurak gainditu dituztenek, hautatu zuten espezialitatearen lanpostua dagoen tokian lortu beharko dute beren betiko lehen destinoa. Horretarako, espezialitate horri dagozkion lanpostuak eskatu beharko dituzte, Latina eta Grekoa espezialitatekoak diren langile funtzionarioen kasuan izan ezik. Horiek Latina eta Grekoa espezialitatekoak ez ezik, Kultura Klasikoko lanpostuak ere eskatu eta lortu ahalko dituzte. Bestalde, Entzumena eta Hizkuntza eta Pedagogia Terapeutikoa espezialitateetako funtzionarioek hauek eskatu eta lortu ahal izango dituzte: Haur Hezkuntzakoak eta Lehen Hezkuntzakoak (36 eta 37), eta DBHko lehen ziklokoak (60 eta 61).
Lehen behin betiko destinoa oraindik lortu ez dutenek, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren menpeko lanpostuen artean soilik hautatu ahal izango dute.
b) Eszedentzia-egoeratik edo eginkizun-gabetzetik etorri eta behin betiko destinoa galdu dutenak, zerbitzu aktibora itzuli badira eta behin-behineko destino bat lortu badute sail honen menpeko zentro batean, deialdi hau argitaratu zen eguna baino lehen.
c) Nahitaezko eszedentziaren egoeratik edo eginkizun-gabetze irmo batetik etorri edo behin betiko destinoa galdu duenaren egoeratik lanpostu batera berriz sartzekotan daudenak, baldin eta egoera horiek sail honen menpeko ikastetxe batek aitortu baditu.
d) Atzerriko lanpostuetara atxikita egon ondoren, 2020-2021 ikasturtean sail honen kudeaketa eremura itzuli behar dutenak edo, aurreko ikasturteetan itzulitakoak izanik, oraindik behin betiko destinorik lortu ez dutenak.
e) Epai edo errekurtso bati emandako ebazpena betetzeagatik edo behin betiko betetzen zuten lanpostua espresuki ezabatu zaielako, behin betiko destinoa galdu dutenak.
f) Euskal Autonomia Erkidegoko irakasle kidegoetan sartzeko hautaketa prozesuetan aukeratua izanik, ikasturte honetan praktikak egiten ari direnak.
g) Ezintasun iraunkorraren ondorioz erretiro-egoera aitortu ostean, zerbitzu aktiborako birgaituak izan direnak.
Hamabigarrena.– Praktikak egiten ari diren funtzionarioak.
Beren behin betiko lehen destinoa Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren menpe dauden lanpostuetan eta aukeratuak izan diren espezialitatean soilik eskatu eta lor dezakete praktikak egiten ari diren funtzionario langileek, hamaikagarren oinarriko a) letrako laugarren paragrafoan adierazitako zehaztapenekin.
Praktiketako funtzionarioei karrerako funtzionarioen ondoren adjudikatuko zaie destinoa, hautatuak izan diren deialdiaren urtea (zaharrenari, eta ez berrienari, emango zaio lehentasuna) kontuan hartuta, eta deialdi bakoitzaren barruan lehentasunezko txanda hauek ezarriko dira, aipatzen diren hurrenkera beraren arabera:
1.a Talde bereko kidegoetara sartzea.
2.a Goi-mailako talde bateko kidegoetara sartzea.
3.a Txanda librea eta desgaitasuna dutenentzako txanda.
Txanda bakoitzaren barruan, kontuan hartuko da funtzionarioaren edo praktiketako funtzionarioaren izendapenean zein ordenatan ageri den.
Dagokien destinoa, praktika-aldia gainditu eta karrerako funtzionario izendatu izanak baldintzatuko du.
Hamahirugarrena.– Adjudikazioa parte-hartzea derrigorrezkoa den kasuetan.
1.– Hamaikagarren oinarriko a), b), c), f) eta g) letren kasuetan parte hartzera derrigortuta daudenek parte hartzen ez badute edo behar bezainbeste lanpostu eskatzen ez badute, ondorio hauek izango dituzte:
a) Hamaikagarren oinarriko a), b) eta g) letretan aipatzen diren nahitaezko parte-hartze kasuetan, behartutako pertsonari behin betiko destinoa eman ahalko zaio ofizioz titular den espezialitateen eta egiaztatzen duen hizkuntza-eskakizunaren arabera bete ditzakeen lanpostuetan edo, Maisu-maistren Kidegoko langile funtzionarioen kasuan, urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretua indarrean sartu aurretik zegoen araudiko gaikuntzaren arabera emango bete ditzakeen lanpostuetan, oraindik beren behin betiko lehen destinoa lortu ez duten langile funtzionarioen kasuan izan ezik eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren babespean deitutako sarrerarako hautapen-prozedurak gainditu dituztenen kasuan izan ezik, horientzat hautatu zuten espezialitatearen araberako lanpostua soilik eman ahal izango baita, ofizioz.
b) Hamaikagarren oinarriko c) letran aipatzen diren nahitaez parte hartzeko kasuetan, behartutako pertsona, lehiaketa horretan behin betiko destinoa lortzen ez badu, urriaren 30eko 5/2015 Lege gintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Lege aren testu bateginaren (EPOELTB) 89. artikuluko 1.a) apartatuan adierazitako borondatezko eszedentziako egoeran geratuko da.
c) Hamaikagarren oinarriko f) letran aipatzen den nahitaezko parte-hartzearen kasuetan, behartutako pertsonari ofizioz eman ahal izango zaio behin betiko lanpostua, hautatua izan den espezialitateko lanpostuen artetik.
2.– Hamaikagarren oinarriko d) eta e) letren kasuen arabera parte hartzera derrigortutako pertsonek parte hartzen ez badute, ondorio hauek izango dituzte:
Hamaikagarren oinarriko d) eta e) letretan aipatzen den nahitaezko parte-hartzearen kasuan dagoen pertsonak lehiaketa horretan parte hartzen ez badu, ofizioz eman ahal izango zaio behin betiko destinoa, titularra den espezialitateen eta ziurtatua duen hizkuntza-eskakizunaren arabera bete ditzakeen lanpostuen artetik; edo, Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioen kasuan, urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretua indarrean sartu aurreko araudiaren arabera gaituta dagoen lanpostuen artetik. Behar bezainbeste lanpostu eskatu gabe parte hartzen duenari, berriz, ez zaio behin betiko destinorik ofizioz adjudikatuko.
3.– Hamaikagarren oinarriko a), b) eta g) letretako kasuetan dagoen pertsonak eskatutako lanpostuetako bakar bat ere lortzen ez badu eta, beraz, behin betiko destinoa ofizioz adjudikatu behar bazaio, eskabidearen «Derrigorrean parte hartzen bada soilik bete beharrekoa» izeneko idazpuruan, gogokoenen hurrenkeran, plaza moten (espezialitateak) eta hizkuntzen (hizkuntza-eskakizunak) kodeak adieraziko ditu, deialdi honetan ezarritakoaren arabera, destinoa ofizioz adjudikatzen zaionean datu horiek kontuan har daitezen.
II. eranskinean argitaratutako zentroen hurrenkerari jarraituz egingo da ofiziozko adjudikazioa.
Halaber, hamaikagarren oinarriko a), b), f) eta g) letretako kasuetan dagoen parte-hartzaileak «Derrigorrean parte hartzen bada soilik bete beharrekoa» izeneko idazpuruan hautatu ahalko du destinoa zer lurralde historikotan lortu nahi duen (lurralde historiko bakarra hautatu beharko du).
Lurralde historiko bat baino gehiago hautatu nahi baditu, idatziz eskatu beharko du, paper-formatuan. Idazki hori dagokion lurralde-ordezkaritzara bidali beharko du, eta, betiere, lehiaketa honetako eskaerak aurkezteko epearen barruan aurkeztu beharko du (2019ko abenduaren 2tik 19ra, bi egunak barne).
Parte hartzen ez badu edo lurralde historikoaren apartatua betetzen ez badu, 2019-2020 ikasturtean behin-behinean edo praktiketan zerbitzuak bete dituen lurralde historikoan soilik adjudikatu ahal izango zaizkio lanpostuak ofizioz. Behin-behineko destinoa eduki ezean, azken destinoa izan zuen lurralde historikoan egingo zaio adjudikazioa.
Aipatutako idazpuruan 2019-2020 ikasturtean behin-behinean zerbitzua ematen ari den edo praktika-aldian dagoen lurraldeaz bestelako lurralde historiko bat aukeratzen den kasuan, adierazitako lurralde historiko horretako lanpostuak soilik adjudikatu ahal izango zaizkio ofizioz.
Aurreko hiru lerrokadetan xedatutakoa ez da aplikatuko Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoko funtzionarioen kasuan; izan ere, ofizioz eta behin betiko adjudikatu ahal izango zaizkie honako lanpostu hauek: dituzten espezialitate eta hizkuntza-eskakizunen arabera euren aukerakoen artekoak direnak; betiere II-5 eranskinean argitaratutako ikastetxe guztien ordenari jarraituz.
4.– Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioei ofizioz ez zaizkie inolaz ere adjudikatuko honako hauei dagozkien lanpostuak:
Helduen Hezkuntza.
Zereginen Ikaskuntzarako Gelak.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen bi mailetako lanpostuak.
Lanpostu ibiltariak.
5.– Inolaz ere ez zaizkie ofizioz adjudikatuko Bigarren Hezkuntzako Irakasleen eta Katedradunen Kidegoetako eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoetako langile funtzionarioei honako hauei dagozkien lanpostuak:
Helduen Hezkuntza.
Zereginen Ikaskuntzarako Gelak.
Curriculum aniztasuna.
Hizkuntza indartzea.
Ingelesezko edo frantseseko irakaskuntza (elebiduna).
V. KAPITULUA
LEHENTASUN-ESKUBIDEAK
Hamalaugarrena.– Lehentasun-eskubideaz baliatzeko moduak, kasuak eta baldintzak.
Ondoren aipatzen diren baldintzak betetzen dituen parte-hartzailea ikastetxe baterako lehentasun-eskubideaz eta/edo herri edo barruti baterako lehentasun-eskubideaz baliatu ahalko da, eta hala jasoko du parte-hartzeko eskabide-orrian.
Ikastetxerako lehentasun-eskubidea erabiltzeak destinoa lortzeko lehentasuna dakar herri edo barruti baterako lehentasun-eskubidea erabiltzen dutenen aurrean.
Hamabosgarrena. – Ikastetxe baterako lehentasun-eskubidea.
1.– Behin betiko destinoa duen edo izan duen ikastetxe berean lanpostu berri bat lortzeko lehentasun-eskubidea izango du, adierazitako kasuren batean dagoen eta ezartzen diren baldintzak betetzen dituen parte-hartzaileak, kasuak zerrendatzen diren lehentasun-ordenari jarraituz:
a) Ikastetxean behin betiko moduan betetzen zuen lanpostua ezabatzeagatik, harik eta behin betiko beste destino bat lortzen duen arte.
b) Ikastetxean behin betiko moduan betetzen zuen lanpostua aldatzeagatik, harik eta behin betiko beste destino bat lortzen duen arte.
c) Behar adina irakastordu izan ez eta, bere ikastetxetik lekualdatua izateagatik.
d) Espezialitate berri bat eskuratzeagatik, lehentasun-eskubidea izango du eskuratutako espezialitate berri horretan lanpostu bat lortzeko, behin betiko destinoa duen ikastetxean. Eskubide horretaz baliatu ahal izango dira Bigarren Hezkuntzako Katedradunen eta Irakasleen Kidegoetako eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko irakasleak. Lanpostu berria lortu ostean, eskubide hori beste espezialitate berri bat eskuratzerakoan soilik erabili ahal izango da.
2.– Aurreko apartatu bakoitzean adierazitako egoeran karrerako bi funtzionario edo gehiago daudenean lanpostu bererako, lanpostua merezimenduen baremoa aplikatzean puntuazio altuena lortzen duenari adjudikatuko zaio. Puntuazioetan berdinketak gertatuko balira, berdinketa horiek hausteko lehen irizpide gisa ikastetxean karrerako funtzionario gisa jarduneko egoerako benetako zerbitzuetan denbora gehien daramana lehenetsiko da, eta, beharrezkoa balitz, merezimenduen baremoan (I. eranskina) aurreikusitako gainerako irizpideak erabiliko dira bertan agertzen diren ordenan.
3.– Eskabidea nola bete:
Ikastetxe baterako lehentasun-eskubide hori erabili nahi duen irakasleak parte hartzeko eskabidean («Ikastetxe baterako lehentasun-eskubidea baliatuz gero bete beharrekoa» idazpuruan), eskubide hori erabiltzeko hautatu den ikastetxearen kodea eta eskubideaz baliatzeko arrazoia adierazi beharko ditu. Halaber, adierazi beharko du eskubide hori zein lanpostu-motatan (espezialitatea) eta hizkuntzatan (hizkuntza-eskakizuna) baliatu nahi duen, lehentasun-ordenan. Gainera, Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioek «ibiltaritza» apartatua aukeratuko dute, ibiltariak diren lanpostuak nahi badituzte.
Halaber, jarraian, «Eskatzen diren plazak» apartatuan, beste ikastetxe batzuetako lanpostuei dagozkien beste eskaera batzuk gehitu ahal izango ditu, titular den espezialitateen eta hizkuntzaren/hizkuntza-eskakizunaren arabera eska ditzakeenak edo, Maisu-maistren Kidegoko langile funtzionarioen kasuan, 1364/2010 Errege Dekretua indarrean jarri aurreko araudiaren arabera gaituta egonik eska ditzakeenak, horietan lehentasun-eskubiderik gabe lehiatu nahi badu.
Hamaseigarrena.– Herri edo barruti baterako lehentasun-eskubidea.
1.– Herri edo barruti bateko ikastetxeetan behin betiko destinoa lortzeko lehentasun-eskubidea izango du jarraian adierazten diren egoeretakoren batean dauden eta ezartzen diren baldintzak betetzen dituen parte-hartzaileak, zerrendatzen diren lehentasun-ordenan:
a) Ikastetxe batean behin betiko betetzen zuen lanpostua ezabatu edo aldatzen denean, beste behin betiko destino bat lortu arte, lehentasun-eskubidea izango du plaza edo lanpostua ezabatu den herri bereko beste ikastetxe bateko edo, hala badagokio, lanpostua ezabatu den ikastetxea dagoen barrutiko beste ikastetxe bateko lanpostu bat lortzeko.
b) Behar adina irakastordu ez izateagatik bere ikastetxetik lekualdatu dituztenen kasuan, ezabatutako lanpostuetako titularren baldintza beretan, behin betiko destinoa duten herrian edo, hala badagokio, barrutian dauden lanpostu hutsekiko lehentasun-eskubideaz baliatu ahal izango dute.
c) Behin betiko betetzen zuten irakasle-lanpostua galduta Herri Administrazioan beste lanpostu bat betetzera pasa direnak, betiere lanpostu hura eten badute.
d) Behin betiko betetzen zuten lanpostua galdu dutenek urriaren 30eko 5/2015 Lege gintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Lege aren testu bateginaren 89.1.c) artikuluan aurreikusitako familiarteko edo seme-alabak zaintzeko borondatezko eszedentzia-egoeran egoteagatik eta zehaztutako lanpostu-erreserbaren denbora-tartea amaitzeagatik, betiere zerbitzu aktibora itzuli nahi badute edo behin-behinean itzuli badira.
e) Kanpoan irakasle-lanpostuetara atxikita egon ondoren, 2020-2021 ikasturtean sail honen kudeaketa eremura itzuli behar duten funtzionarioek edo, aurreko ikasturteetan itzulitakoak izanik, oraindik behin betiko destinorik lortu ez dutenek.
f) Azken behin betiko destinoa galdu dutenek, epaia dela eta edo administrazioarekiko errekurtsoaren ebazpena dela eta.
g) Ezintasun iraunkorraren ondorioz erretiro-egoera aitortu ostean, zerbitzu aktiborako birgaituak izan direnek.
2.– Lanpostu berera karrerako bi funtzionario edo gehiago aurkezten badira eta lehentasunezko kasu berean badaude, merituen baremoa aplikatzean puntuazio handiena lortzen duenari adjudikatuko zaio lanpostua. Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da, hurrenez hurren: baremoaren apartatu bakoitzeko puntuazio altuenari begiratuz eta apartatuek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz. Hala ere, berdinketak bere horretan jarraitzen badu, azpiapartatuetan lortutako puntuak hartuko dira aintzat, baremoan agertzen diren hurrenkerari jarraituz. Bi kasuotan, arlo bakoitzean kontuan izango den puntuazioa ezin izango da baremoan apartatu bakoitzerako finkatutako puntuaziorik altuena baino handiagoa izan, ezta, azpiapartatuen kasuan, azpiapartatuak sartuta dauden arloak daukan puntuaziorik altuena baino handiagoa ere. Irizpide horiek aplikatzean azpiapartatu bat edo gehiago sartuta dauden apartatuaren puntuaziorik altuenera iristen bada, ez dira kontuan izango gainerako azpiapartatuetan izandako puntuazioak. Beharrezkoa balitz, berdinketa apurtzeko irizpide gisa erabiliko dira kidegoan sartzeko erabili zen hautazko prozeduraren urtea eta aukeratua izateko lortu zen puntuazioa.
Hamaseigarren oinarri honetan adierazitako kasuren batean egonda, herri edo barruti baterako lehentasun-eskubidea erabili nahi duenak, herrian ala barrutian erabiltzearen artean aukeratu beharko du.
Baldin eta herri edo barruti batean destinoa lortzeko lehentasun-eskubidea erabili nahi bada, parte hartu beharko da, eskubide hori erabiliz, deitzen diren lekualdatze-lehiaketa guztietan, harik eta destino hori lortu arte. Hala egin ezean, lehentasun-eskubidea indargabetu egingo zaio.
3.– Eskabidea nola bete:
Herri edo barruti baterako lehentasun-eskubideaz baliatzen diren irakasleek, parte hartzeko eskabidean honakoa adierazi beharko dute:
– «Herri edo barruti baterako lehentasun-eskubidea baliatuz gero bete beharrekoa» idazpuruan, eskubidea erabili nahi den herri edo barrutiaren kodea adierazi behar da, bai eta lehentasun-eskubidearekin parte hartzeko arrazoia zein den ere.
Jarraian, eskubide horretaz baliatzeko plaza-mota + hizkuntza-eskakizuna (bertako hizkuntza) adierazten duen lehentasun-ordena adierazi beharko du. Gainera, Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioek «ibiltaritza» apartatua aukeratuko dute, ibiltariak diren lanpostuak nahi badituzte. Lehentasun hori kontuan hartuko da herria, espezialitatea eta hizkuntza-eskakizuna/derrigortasun-data erreserbatzeko.
Lehentasun-eskubideaz baliatuta herri, espezialitate eta hizkuntza-eskakizunaren erreserba lortu ostean, lekualdatze-lehiaketan parte hartzen duten gainerakoekin batera merezimenduen baremoan lortutako puntuazioaren arabera lortuko dute ikastetxe jakin bateko destinoa.
Beraz, eskubide hau erabiliz hautatzen den herrian eskaera egiten duten lehiakide guztientzako nahiko plaza huts ez baleude, bakoitzaren puntuazioa alde batera utzita, lehentasunezko eskubidea duen parte-hartzaileari plaza huts horietako bat bermatuko zaio. Hortaz, partaide horrek lehentasunezko destino bat lortu ahal izango du puntu gehiago dituen beste partaide baten aurretik. Behar adina lanpostu huts badago, herria eta plaza mota ziurtatuta (espezialitatea/lanpostua eta hizkuntza-eskakizuna/hizkuntza), zentro zehatz bat adjudikatzeko, eskubide hori duen parte-hartzailea kidego, espezialitate eta hizkuntza-eskakizun berberak betetzen dituzten gainerako partaideekin batera lehiatuko da, merezimenduen baremoan lortutako puntuak kontuan hartuta.
– Ikastetxe jakin bat lortzeko, lehentasun-ordenaren arabera, «Eskatzen diren plazak» idazpuruan, eskubidea egikaritzea dagokion herriko ikastetxe guztiak adierazi behar dira, eta, barrutiko lehentasun-eskubidea izanez gero, aukeraz eskatutako herrietako ikastetxe guztiak; herriko kodea bakarrik –edo herri batzuetakoa, barrutirako lehentasun-eskubidearen kasuan– adieraziz gero, lanpostuak hutsik dituzten hautatutako herriko edo herrietako edozein ikastetxetako destinoa emango zaio; ikastetxe jakin batzuk adieraziz gero, horiek herrien araberako bloke homogeneotan multzokatu behar dira. Eskubidea izanda herriko ikastetxe guztiak eskatzen ez badira, edo, gune baterako lehentasun-eskubidea izanda, aukeraz eskatu diren herrietako ikastetxe guztiak eskatzen ez badira, horietako batean lanposturen bat hutsik badago, Administrazioak, libreki, aipatu herriko gainerako edozein ikastetxetako lanpostu batean eman ahal izango dio destinoa, dagozkion eranskinetan kidego bakoitzari lotuta agertzen diren ordenan.
Lehen adierazitako egoera guztietan, lehentasun-eskubide hori baliatuta lehiaketara aurkezten denak «HLE» –lehentasun-eskubidea– siglak adierazi beharko ditu eskatutako ikastetxeko «plaza-mota» izeneko kodeari dagozkion laukitxoetan. Hala eginez gero, «Herri edo barruti baterako lehentasun-eskubidea baliatuz gero bete beharrekoa» idazpuruan adierazitako parte hartzeko eskatutako espezialitate guztiak hartuko dira kontuan.
– Gainera, lehentasun-eskubidetik kanpo lehiatu nahi badu, bere espezialitate eta hizkuntza-eskakizunen arabera eta deialdi honetako seigarren, zazpigarren eta zortzigarren oinarri-arauetan xedatutako baldintzak beteta lortu nahi dituen beste lanpostu batzuetako eskaerak gehitu ditzake jarraian.
VI. KAPITULUA
KONKURRENTZIA-ESKUBIDEA
Hamazazpigarrena.– Konkurrentzia-eskubidea.
1.– Konkurrentzia-eskubide gisa hartzen da behin betiko destinoa duten irakaskuntza-kidego bereko karrerako hainbat funtzionariok lehiaketan parte hartzeko baldintza gisa Lurralde Historiko jakin bateko ikastetxe batean edo batzuetan destinoa lortzea jartzen dutenean.
2.– Eskubide horrek berezitasun hauek izango ditu:
a) Parte-hartzaileek, beren eskabideetan, lurralde historiko bakarreko ikastetxeak adieraziko dituzte, berdina konkurrentzia-talde bakoitzerako.
b) Talde bakoitzean, gehienez ere, lau pertsonak hartuko dute parte, eta derrigorrezkoa izango da eskatzaile bakoitzak eskabidea bereizita aurkeztea. Eskabide bakoitzean beteko da eskubide horri dagokion apartatua, eta aipatuko da zein diren eskatzailearekin batera doazen pertsonak.
c) Betetzeko dauden lanpostu hutsen artean egingo da destinoaren adjudikazioa, betiere agindu honen I. eranskin gisa jasotzen den merezimendu-baremoa aplikatuz.
d) Parte hartzeko modu horren helburua da talde bereko parte-hartzaileek lurralde historiko bereko ikastetxe batean edo batzuetan destinoa aldi berean lortzea. Horietako baten batek ezin izango balu plaza edo lanpostu bat lortu, bide horren bidez taldeak eginiko eskabide guztiak ezetsiko lirateke.
VII. KAPITULUA
PARTE HARTZEKO ESKABIDEAK, DOKUMENTAZIOA ETA BAREMO-AUKERAK
Hamazortzigarrena.– Eskabidea nola bete.
1.– Lekualdatze-lehiaketan borondatez (hamargarren oinarria, 1. apartatua) zein nahitaez (hamaikagarren oinarria) parte hartzeko, irakasle-gunean eskuragarri dagoen eskabide elektronikoa bete beharko da. Hara sartzeko, http://www.irakasle.eus helbidea erabiliko da, eta, ondoren, erabiltzailea eta irakasleen posta elektronikoaren (irakasle.eus) pasahitza idatziko dira, edo, hori eduki ezean, NAN zenbakia eta aipatu gunera sartzeko pasahitza. Sartzeko pasahitza ahaztuz gero, aipatu helbidean hori berreskuratzeko bidea aurki daiteke, «Pasahitza eskuratu (edo berreskuratu)» apartatuan.
Pasahitza sartu ostean, Lekualdatze-lehiaketak - Onarpen-eskabidea gunera jo behar da.
2.– Lehiakide bakoitzak eskabide bakarra egingo du irakaskuntza-kidego bakoitzeko, eta eskabide horretan sartuko dira lanpostu-eskaera guztiak.
3.– Eskabidea osorik bete ostean, «ontzat emanez» itxiko da, behar bezala baliozkotua eta erregistratua gera dadin. Ondoren, eskabidearen gordekina eta «Merezimenduak alegatzeko eta aurkezteko orria» izeneko inprimakia inprimatu beharko dira. Aplikazio informatikoaren bidez lortuko dira horiek.
Eskabidea «ontzat emanez» ixten ez bada, eskabide hori egin gabe geratuko dela ulertuko da, pertsona hori parte hartzera behartuta egon eta behar bezala itxitako beste eskabiderik aurkeztu ez duen kasuan izan ezik. Kasu horretan, egindako baina itxi gabeko eskabidea eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan itxiko da automatikoki, eta ordura arte gordetakoa hartuko da kontuan adjudikazioa egiteko.
4.– Lanpostuen eskaerak «Eskatzen diren lanpostuak» idazpuruan adieraziko dira; ikastetxe eta/edo herri jakin baterako egin daitezke, eta bi modalitateak bateragarriak dira. Azken kasu horretan, lanpostu bat hutsik duen herriko lehen ikastetxea edo oinarri-arauen II. eranskinean adierazitako hurrenkera berean azaltzen dena adjudikatuko da. Lanpostu eskaera bakoitza zentroaren eta/edo herriaren, espezialitatearen, hizkuntzaren (hizkuntza-eskakizuna), elebitasunaren eta ibiltaritzaren (Maisu-maistren kidegorako) gehiketa/konbinazioaren emaitza da.
5.– Lanpostu bakoitzaren eskaera zentroaren eta/edo herriaren, espezialitatearen, hizkuntzaren (hizkuntza-eskakizuna), elebitasunaren eta ibiltaritzaren (maisu-maistren kidegorako) batuketa/konbinazioa dela kontuan izanik, lanpostuen eskaerak ondoren adierazitakoa kontuan izanik egin beharko dira:
– Zentro edo herri berean lanpostua espezialitate batengatik edo gehiagorengatik eskatzen bada, beharrezkoa da zentroa edo herria errepikatzea eskatzen den espezialitate bakoitzeko, espezialitate bakoitzeko lanpostuaren kodifikazioa ezberdina baita.
– Zentro edo herri eta espezialitate bereko lanpostua eskatzen bada hizkuntza-eskakizunean aukera ezberdinak erabiliz, zentroa edo herria eta espezialitatea behar adina aldiz errepikatu beharko dira, jarraian hizkuntza-eskakizunari dagokion aukera diferente bakoitza adieraziz (V. eranskina).
– Postu elebidunak eskatuz gero, eskabidearen ELEBITASUNA atalean, 1. eta/edo 2. aukera adierazi beharko da,«FRANTSESA» eta/edo «INGELESA», hurrenez hurren.
– Zentro edo herri berean lanpostu jakin bat eskatzen bada elebidun modalitatean nahiz modalitate ez elebidunean, zentroa edo herria, espezialitatea eta hizkuntza-eskakizuna errepikatu beharko dira eta ELEBITASUNA atalean adierazi, lehen kasuan «1. FRANTSESA» eta/edo «2. INGELESA» aukeratuz eta bigarren kasuan «0. ELEBITASUNIK EZ» aukeratuz.
– Frantses, Ingeles edo Aleman hizkuntzetarako espezialitateei dagozkien eskaerek ez dute inoiz eramango elebitasun-koderik: «0. ELEBITASUNIK EZ» izango dira.
– Ibiltaritza duten lanpostuak eskatzen dituzten maisu-maistren kasuan, «Bai» adierazi beharko da «ibiltaritza» apartatuan.
– Zentro edo herri berean lanpostu jakin bat eskatzen bada «ibiltaritza» modalitatean nahiz «ibiltaritzarik ez» modalitatean, zentroa edo herria, espezialitatea eta hizkuntza-eskakizuna errepikatu beharko dira eta «ibiltaritza» apartatuan adierazi «Bai» «ibiltaritza» modalitaterako eta «Ez» «ibiltaritzarik ez» modalitaterako.
6.– Zentroa aukeratzeko lehentasun-eskubidea erabili nahi duenak hamabosgarren oinarrian xedatutakoa kontuan hartuz bete beharko du eskabidea, eta herria edo barrutia aukeratzeko lehentasun-eskubidea erabili nahi duenak, berriz, hamaseigarren oinarrian xedatutakoa kontuan hartuz.
7.– Edonola ere, zehazki parte-hartzaileek adierazitako kodeei dagozkien lanpostuak eskatu direla hartuko da kontuan. Eskabideetako kodeak ez badira existitzen edo parte-hartzaileak eska ditzakeen lanpostuekin bat ez badatoz, baliogabetu egingo dira. Aurreko arrazoiengatik eskaera guztiak baliogabetuko balira, lehiakidea destinoen adjudikaziotik baztertuko litzateke, hargatik eragotzi gabe destinoak ofizioz esleitzea, deialdi honetan aurreikusten den eran.
8.– «Adingabearen babesa» deritzon apartatua bete beharko dute eskaeran lehiakideek, egiaztatzeko epai irmoaren bidez zigorrik jaso ez dutela delitu hauetakoren bategatik: sexu-askatasun eta -osotasunaren aurkako delituak –sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa, sexu-esplotazioa eta adingabeak galbidean jartzea– eta gizakien salerosketagatiko delituak. Apartatu hori betetzen duenean, izangaiak adieraziko du ea baimena ematen dion Hezkuntza Sailari, hautatua izanez gero, 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluan adierazitako ziurtagiria eskuratzeko izangaiaren izenean. Baimenik ematen ez badio eta adjudikazioduna bada, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, delitu horiengatik zigorrik jaso ez duela egiaztatzen duena.
Dena den, baimena lehenago eman dutenei ez zaie apartatu hau eskaeran erakutsiko.
Hemeretzigarrena.– Lehiaketan aurkeztu beharreko dokumentazioa.
1.– Laugarren apartatuan jasotako kasuan izan ezik, lehiakideak «Merezimenduak alegatzeko eta egiaztatzeko orria» bete eta aurkeztu beharko du, eta, orri horretan, puntuak jaso ditzaketen merezimendu guztiak aipatuko ditu, bakoitzari dagokion I. eranskineko (merezimenduen baremoak) epigrafe zehatza adierazita. Horrez gain, dagokion epigrafean adierazitako egiaztagiriak erantsiko ditu, kasu hauetan izan ezik: epigrafe horrek berariaz adieraztea merezimendua ofizioz zenbatuko dela eta merezimendu hori eskatzaileari dagokion Langileen Erregistroan jasota egotea; ondorio horietarako, eskatzaileak egiaztatu beharko du erregistroan jasota dagoela, 3. apartatuan adierazitakoaren arabera. Merezimendua Langileen Erregistroan jasota ez badago, aipatutako orrian alegatu beharko du, eta merezimendu hori egiaztatzeko dokumentuak aurkeztu beharko ditu.
2.– Ingelesez eta/edo frantsesez irakasteko lanpostuak eskatzekotan, zazpigarren oinarriko 7. apartatuan ezarritako titulu, gaikuntza edo ziurtagiriren bat edukitzeari buruzko egiaztagiriak, salbu eta langileen erregistroan badaude.
3.– Langileen Erregistroan dagoen informazioa kontsultatzeko, honako helbide honetara jo beharko da: www.irakasle.eus (sartu erabiltzailea eta pasahitza) – Espediente pertsonala. Eta ondoren, honako apartatu hauek kontsultatu ahalko dira:
Zerbitzu orria.
Tituluak.
Ikastaroak.
Zuzendaritza-karguak.
4.– Praktikak egiten ari diren funtzionarioek ez dute aurkeztu beharko merezimenduak alegatu eta egiaztatzeko dokumentaziorik.
5.– Gaztelaniaz edo euskaraz ez dauden dokumentu guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofizial eta guzti aurkeztu beharko dira, zinpeko itzultzaileak egina edo, bestela, dagokion kontsulatu edo bulego diplomatikoak baliozkotua.
6.– Edonola ere, Administrazioak behar diren azalpen eta dokumentuak eskatu ahal izango dizkie lehiakideei, merezimenduei dagokienez sortutako zalantzak eta erreklamazioak ebazteko.
Aurkeztutako dokumentazioaren egiatasunaren erantzuleak eskatzaileak izango dira. Dokumenturen bat faltsua bada edo manipulatuta badago, parte-hartzaileak deialdi honetan parte hartzeko eskubidea galduko du, bestelako erantzukizunak alde batera utzi gabe.
7.– Parte-hartzaileek eskubidea izango dute aurkeztu dituzten jatorrizko dokumentuak berreskuratzeko (I. eranskineko 6.1 apartatuan –«Argitalpenak»– barematzeko aurkeztutako dokumentuak). Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak zehazten duen lekuan eta epean jaso ahal izango ditu, lekualdatze-lehiaketa amaitu ondoren, betiere parte-hartzaileren batek errekurtsorik aurkezten ez badu; halakorik egingo balu, dokumentuak atxiki egin daitezke, egiaztapen edo froga gisa.
Hogeigarrena.– Hezkuntza-administrazio honen lanposturen batean egonda, azken zortzi urteetan egindako lekualdatze-lehiaketaren batean parte hartu zutenen merezimenduak.
1.– I. eranskineko 3.1.3, 3.1.4, 4.3, 6.1, 6.3, 6.4 eta 6.6 apartatuei eta gainerako apartatuei dagokienez (langileen erregistroan jasota ez agertzeagatik ofizioz zenbatzen ez diren kasuetan), eta administrazio-izapideak murriztu eta errazte aldera, 2010-2011 lekualdatze-lehiaketan –2010eko azaroaren 16ko Aginduaren bidez iragarria (2010eko azaroaren 22ko EHAA)– edo ondorengoetan parte hartu zutenek, guztiak ere hezkuntza-administrazio honek iragarriak, eskabidean honako hauen artean aukeratuko beharko dute:
– Parte hartu zuten azkeneko lehiaketako puntuazioari eustea.
– Merezimendu berriak gehitzea.
– Baremazio berria.
2.– Dena den, ofizioz zenbatzen diren merezimenduak, I. eranskinean adierazten direnak eta eskatzailearen Langileen Erregistroan jasota agertzen direnak, ofizioz gaurkotuko dira, egindako aukera zein den alde batera utzita.
Aipatutako I. eranskinean adierazten da zein diren ofizioz zenbatesten diren merezimenduak (ez da dokumentaziorik aurkeztu behar) eta zein ofizioz zenbatesten ez direnak (dokumentazioa aurkeztu behar da).
3.– Adierazitako aukerek honako ondorio hauek dauzkate:
a) Parte hartu zuten azken lehiaketan (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 edo 2018-2019) hogeigarren oinarrian (1) adierazitako apartatuetan lortu zuten puntuazioarekin ados egon eta hari eutsi nahi diotenek eskabidean «Parte hartu zuen azken lehiaketako puntuazioari eustea» markatu beharko dute. Kasu horretan, ez dute inolako dokumentaziorik aurkeztu behar izango adierazitako apartatuetako merezimenduei dagokienez.
b) Parte hartu zuten azken lehiaketan (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 edo 2018-2019) hogeigarren oinarrian (1) adierazitako apartatuetan lortu zuten puntuazioarekin ados egon eta puntuazio horri azken lehiaketan barematutakoen ondorengo beste merezimendu batzuk erantsi nahi dizkiotenek «Beste merezimendu batzuk gehitu» markatu beharko dute. Kasu horretan, parte hartu zuten lekualdatze-lehiaketako eskabideak aurkezteko epe-amaieraren ondotik lortutako eta amaitutako merezimenduak aurkeztu beharko dituzte (kasuaren arabera, 2010eko abenduaren 15etik, 2012ko urtarrilaren 28tik, 2012ko azaroaren 23tik, 2013ko abenduaren 21etik, 2014ko azaroaren 25etik, 2015eko abenduaren 22tik, 2016ko azaroaren 29tik, 2017ko abenduaren 14tik edo 2018ko azaroaren 28tik aurrera). Adierazitako apartatu edo azpiapartatuetako batean puntuen gehienekora iritsi badira, ez da beharrezkoa izango kasuko apartatuan edo azpiapartatuan merezimendu berriak gehitzea.
Apartatu horietako merezimenduak adierazitako daten aurrekoak badira, ez dira barematuko. Aitzitik, beste apartatu edo azpiapartatu batzuei dagozkien merezimenduak aurkeztu ahal izango dituzte.
c) Parte hartu zuten azken lehiaketaren aurretiko merezimenduak –hogeigarren oinarrian (1) adierazitako apartatuetakoak– barematzea nahi dutenek edo apartatu horietan egindako baremazioarekin ados ez daudenek «Baremazio berria» markatu beharko dute eskabidean. Kasu horretan, aipatutako apartatu guztien ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte, hemeretzigarren oinarrian ezarritakoaren arabera.
2010-2011 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2010eko abenduaren 15a baino lehenagoko merezimenduak izango lirateke; 2011-2012 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2012ko urtarrilaren 28a baino lehenagokoak; 2012-2013 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2012ko azaroaren 23a baino lehenagokoak; 2013-2014 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2013ko abenduaren 21a baino lehenagokoak; 2014-2015 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2014ko azaroaren 25a baino lehenagokoak; 2015-2016 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2015eko abenduaren 22a baino lehenagokoak; 2016-2017 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2016ko azaroaren 29a baino lehenagokoak; 2017-2018 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2017ko abenduaren 14a baino lehenagokoak; edo 2018-2019 lehiaketako deialdiari dagokionez, 2018ko azaroaren 28a baino lehenagokoak.
Hogeita batgarrena.– Azken bederatzi lekualdatze-lehiaketetakoren batean parte hartu ez dutenen merezimenduak.
Hogeigarren oinarriko 3.c) letran adierazitako kasuez gainera, eskabidean «Baremazio berria» aukera markatu beharko da honako kasu hauetan:
– Hogeigarren oinarriko 1. apartatuan adierazitako inongo deialditan parte hartu ez dutenak.
– 2019ko irailaren 1etik aurrerako ondorioekin karrerako funtzionario izendatuta egon eta oraindik destinorik lortu ez dutenak.
– Erkidego honetan destinoa lehen aldiz 2017-2018 ikasturtean lortu zuten beste autonomia erkidego batzuetako funtzionarioak.
Kasu horietan, ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte, hemeretzigarren oinarrian adierazitakoaren arabera.
Hogeita bigarrena.– Eskabideak formalizatzeko epea. Eskatutako betekizunak eta alegatutako merezimenduak egiaztatzeko dokumentuak alegatzeko eta aurkezteko epea eta tokia.
1.– Eskabideak formalizatzeko eta dokumentuak aurkezteko epea.
Eskabideak formalizatu eta dokumentuak aurkezteko epea 2019ko abenduaren 2tik 19ra bitartekoa izango da, biak barne.
Eskabidea Internet bidez bete behar denez, gomendatzen da behar adina denborarekin betetzen hastea, eskatzaileak izan ditzakeen zailtasunak direla eta.
Adierazitako epe hori amaitu eta gero ez da egindako eskaeretan aldaketarik onartuko, ez eta merezimenduei buruzko dokumentaziorik ere.
Parte hartzeko baldintza guztiak, agindu honetako hamargarren oinarrian ezarritakoa kendu gabe, bai eta alegatutako merezimenduak ere, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den datan eduki beharko dira eta adjudikatutako lanpostuaren jabetza hartu arte eutsi beharko zaie.
Azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuaren 4.2 artikuluan aurreikusitako bideak erabiliz maisu-maistrek espezialitate berri bat eskuratzen badute, eta, ondorioz, horri loturiko postu bat eskatzeko aukera badute, eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehen, aintzatetsita egon behar du espezialitateak, interesdunak aldez aurretik hala eskatuta.
2.– Dokumentuak aurkezteko tokia:
– Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan.
– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Lege aren 16. artikuluan aipatutako lekuetako edozeinetan. Posta-zerbitzuko bulegoren batean aurkeztu nahi bada dokumentazioa, gutun-azal irekian egingo da, zerbitzu horretako funtzionarioak eguna eta zigilua jar ditzan eskabidean, ziurtatu aurretik.
VIII. KAPITULUA
MEREZIMENDUEN BAREMOAREN APLIKAZIOA
Hogeita hirugarrena.– Merezimenduen baremoa aplikatzeaz arduratuko diren unitate eta organoak.
1.– Honela jardungo da I. eranskineko merezimenduen baremoaren 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 eta 6.3 apartatuetako merezimenduak ebaluatzeko:
a) Maisu-maistren Kidegoko funtzionarioen kasuan, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritza bakoitzean batzorde barematzaile bat edo batzuk osatuko dira parte-hartzaile kopuruaren arabera. Batzorde barematzaile horietako kideak Langileak Kudeatzeko zuzendariak izendatuko ditu, eta honako hauek izango dira:
Lehendakaria: Hezkuntza Ikuskatzaileen Kidegoko funtzionario bat.
Bokalak: lurralde-ordezkaritza bakoitzari dagokion lurralde historikoko zentroetan destinatuta dauden karrerako lau irakasle funtzionario gutxienez.
Bokal gazteena izendatuko da idazkari, Batzordeak beste irizpiderik jartzen ez badu.
b) Gainerako irakasle-kidegoetako funtzionarioen kasuan, sail honetako Langileak Kudeatzeko zuzendariak izendatuko ditu beharrezkoak diren batzorde barematzaileak, espezialitateen arabera edo espezialitateak multzokatuta.
Batzorde barematzaileek honako kide hauek izango dituzte:
Lehendakaria: Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoko funtzionario bat edo, batzordea zein irakasle-kidegotarako izendatzen den, kidego horretako funtzionario bat.
Bokalak: Batzordea izendatzen den kidegoko karrerako lau irakasle funtzionario gutxienez.
Halaber, bokal gazteena izendatuko da idazkari, Batzordeak beste irizpiderik ezartzen ez badu.
Langileak Kudeatzeko zuzendariak izendatuko du b) apartatuko batzorde barematzaile bakoitzeko lehendakaria; bokalak, aldiz, zozketaz izendatuko dira.
c) Kidego guztietan, ordezkaritza zabalena duten sindikatuek ordezkari bat izendatu ahal izango dute batzorde bakoitzean, begirale-lana egiteko.
d) Batzordekideek, deitutako lanpostuetarako beharrezko diren titulazio-multzo berekoak edo altuagokoak izan behar dute. Batzorde barematzailea izendatzeko irizpide berberei jarraituz, ordezko batzordekideak izenda daitezke.
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Lege aren 23. eta 24. artikuluetan jasotako abstentziorako eta errekusatzeko kausei lotuta egongo dira batzordekideak.
e) Gizonek zein emakumeek gutxienez % 40ko ordezkapena izango dute batzordeetan, horren kontrako arrazoi sendorik adierazi ezean, betiere Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Lege aren bidez aldatutako Euskal Funtzio Publikoari buruzko Lege aren 31. artikuluan xedatutakoaren arabera.
f) Hauek geratuko dira oinarri honetan aurreikusitako batzordeetako kideak zozketaz izendatzeko prozesutik at, balorazio-batzordea osatzeko lehiaketako espezialitateetakoren batean behar adina irakasle ez dauden kasuetan izan ezik: 2019-2020 ikasturtean zuzendariaren, ikasketa-buruaren edo idazkariaren karguak betetzen dituzten funtzionarioak, lanera ez joateko erabateko liberazioa dakarren sindikalgintzan aritzeagatik baimena dutenak eta 2018ko urriaren 23ko Aginduaren bidez (2018ko urriaren 31ko EHAA) iragarritako lekualdatze-lehiaketaren batzorde barematzaileetan parte hartu dutenak.
g) Lehiaketaren xede diren espezialitateetakoren batean batzordea osatzeko nahikoa irakasle ez badago, bokalak antzeko irakasgaietako irakasleen artean edo gai horretako adituen artean izendatuak izango dira. Era berean, parte-hartzaileen kopurua txikia denean, zenbait espezialitate biltzen dituen batzorde bat izendatu ahal izango da.
h) Beharrezkoa ikusten den batzorde barematzaileetan, haiek hala eskatuta, Langileak Kudeatzeko zuzendariak izenda ditzake, aholkulari gisa, arlo horretako bi aditu, eginkizunak aurrera ateratzen lagunduko dietenak, batzordeetan parte hartuko ez badute ere.
i) Otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuaren (26ko EHAA) 6. eta 16. artikuluetan xedatzen diren ondorioetarako, bidaia-gastuei dagozkien kalte-ordainak, zerbitzuarengatiko ordainketengatik eman behar diren kalte-ordainen zenbatekoak gaurkotzen dituen ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan (28ko EHAA) –aipatutako 16/1993 Dekretua hirugarrenez aldatzen du– xedatzen duenaren arabera ordainduko dira.
j) Batzorde barematzaileen osaera argitara emango da sail honen webgunean (http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus) eta www.irakasle.eus webgunean.
2.– Sail honetako langileen administrazio-unitateek jarriko dute zer puntuazio dagokien lehiakideei baremoaren gainerako apartatuetan.
IX. KAPITULUA
PROZEDURAN ONARTZEARI ETA PUNTUAZIO-EMATEARI BURUZKO EBAZPENAK
Hogeita laugarrena.– Onartuen, baztertuen eta puntuazioaren behin-behineko ebazpena.
1.– Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzan Batzorde Barematzaileen aktak eta langile-unitateek esleitutako puntuazioa jaso ostean (barematu behar dituzten merezimenduei dagokienez), ebazpena emango du Langileak Kudeatzeko zuzendariak, eta, behin-behinean, onartutako eta baztertutako parte-hartzaileen zerrendak onetsiko dira; azken kasu horretan, baztertzeko arrazoia zein den adieraziko du. Gainera, baremoko apartatu bakoitzean onartutako parte-hartzaileei emandako puntuazioa jakinaraziko du.
Ebazpena eta behin-behineko zerrendak interesdunei jakinarazte aldera, argitara emango dira, sail honen Interneteko helbidean: www.irakasle.eus. Halaber, informazioa zabaltze aldera, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan argitaratuko da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen hori.
Halaber, aipatutako behin-behineko zerrendekin batera, webgune horretan –www.irakasle.eus– argitara emango da parte-hartzailearen fitxa, norberak kontsultatu dezan, erabiltzailea eta pasahitza sartuz. Han, ikusgai jarriko dira parte-hartzaile bakoitzaren identifikazio-datuak: parte-hartzea, merezimenduak eta eskatutako lanpostuak.
2.– Behin-behineko ebazpen horren aurka, lehiakideek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte aipatutako ebazpenean horretarako ezarritako tokietan, edo, halakorik ezean, hogeita bigarren oinarriko 2. puntuan zehaztutako tokietan, eta, horretarako, 10 egun balioduneko epea izango dute, adierazitako Interneteko helbidean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Hogeita bosgarrena.– Onartuen, baztertuen eta puntuazioaren behin betiko ebazpena.
1.– Aurkeztutako erreklamazioak aztertuta, ebazpena emango du Langileak Kudeatzeko zuzendariak, onartutako eta baztertutako parte-hartzaileen zerrendak behin betiko onesteko; azken kasu horretan, adieraziko du zein den baztertzeko arrazoia. Gainera, baremoko apartatu bakoitzean onartutako parte-hartzaileei emandako puntuazioa ere jakinaraziko du.
Ebazpena eta behin betiko zerrendak interesdunei jakinarazte aldera, argitara emango dira, sail honen Interneteko helbidean: www.irakasle.eus. Halaber, informazioa zabaltze aldera, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan argitaratuko da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen hori.
2.– Aipatutako behin betiko zerrenda horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote sail honetako Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, zerrenda Interneten argitaratu eta biharamunetik aurrera.
X. KAPITULUA
DESTINOAK ADJUDIKATZEA, DESTINOARI UKO EGITEA ETA DESTINOAZ JABETZEA
Hogeita seigarrena.– Destinoak behin-behinean adjudikatzea.
1.– Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen baten bidez, destinoen behin-behineko adjudikazioa onartuko da lortutako puntuazioari eta parte-hartzaileen eskaeren lehentasunei jarraituta, eta ebazpen hori, adjudikazioaren behin-behineko zerrendekin batera, sail honen www.irakasle.eus webgunean argitaratuko da, interesdunei jakinarazteko. Halaber, informazioa zabaltze aldera, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan argitaratuko da Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen hori.
2.– Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da, hurrenez hurren: baremoaren apartatu bakoitzeko puntuazio altuenari begiratuz, betiere apartatuek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz.
Hala ere berdinketak jarraitzen badu, azpiapartatuetan lortutako puntuak hartuko dira aintzat, baina, lehen bezala, baremoan agertzen diren hurrenkerari jarraituz.
Bi kasuotan, arlo bakoitzean kontuan izango den puntuazioa ezin izango da baremoan apartatu bakoitzerako finkatutako puntuaziorik altuena baino handiagoa izan, ezta, azpiapartatuen kasuan, azpiapartatuak sartuta dauden arloak daukan puntuaziorik altuena baino handiagoa ere. Irizpide horiek aplikatzean azpiapartatu bat edo gehiago sartuta dauden apartatuaren puntuaziorik altuenera iristen bada, ez dira kontuan izango gainerako azpiapartatuetan izandako puntuazioak.
Beharrezkoa balitz, berdinketa apurtzeko irizpide gisa erabiliko dira kidegoan sartzeko erabili zen hautaketa-prozesuaren urtea eta aukeratua izateko lortu zen puntuazioa.
Azkenik, beharrezkoa bada, emakumeen ordezkaritza % 40koa baino txikiagoa den kidegoetan, emakumeen lehentasuna erabiliko da berdinketa hausteko irizpide gisa. Salbuespena egingo da lanposturako beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kidea izatea.
3.– Erreklamazioak.
Lehiatzen diren pertsonek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote behin-behineko adjudikazioari, sail honen Internet helbide honetan erakusgai jarri eta biharamunetik aurrera 5 eguneko epean: www.irakasle.eus; ebazpen horretan horretarako ezarritako tokietan aurkeztu ahal izango dira erreklamaziook, edo, halakorik ezean, hogeita bigarren oinarriko 2. puntuan zehaztutako tokietan.
Hogeita zazpigarrena. – Behin-behinean adjudikatutako destinoari uko egitea.
Borondatezko lehiakideek, erreklamazioak aurkezteko aurreko oinarrian finkatutako 5 egun balioduneko epean, lekualdatze-lehiaketan parte hartzeari uko egin ahal izango diote, eta uko-egite horrek eskabidean egin dituzten eskaera guztietan eragina duela ulertuko da.
Horren ondorioetarako, kontuan izan behar da behin-behineko ebazpenean destinorik ez lortzeak ez duela adierazi nahi behin betiko ebazpenean lortuko ez denik.
Hogeita zortzigarrena.– Destinoak behin betiko adjudikatzea.
1.– Erreklamazioak aztertuta eta, hala badagokio, aurreko oinarrian aurreikusitako uko-egiteak onartu eta gero, destinoen behin betiko adjudikazioa onartzen duen agindua emango du Hezkuntzako sailburuak. Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, bertan jakinaraziko da lehiaketako destinoen behin betiko zerrendak noiz eta non argitaratuko diren.
2.– Hainbat espezialitatetako lanpostuetan lehiatuta ere, kidego berean, destino bakar bat lortuko da.
Hogeita bederatzigarrena.– Behin betiko adjudikatutako destinoari ezin uko egitea.
Lehiaketaren behin betiko ebazpenean adjudikatutako destinoei ezin izango zaie uko egin.
Aitzitik, irakasle kidego batean baino gehiagotan parte hartu eta destino bat baino gehiago lortu badira, 2020-2021 ikasturtean jardun nahi den destinoa hautatu beharko da, hamar egun naturaleko epean, behin betiko destinoen adjudikazioaren agindua EHAAn argitaratzen denetik aurrera. Hala egin ezean, jardun aktiboan egonda parte hartu den kidegoari dagokion destinoa hartu beharko da jabetzan. Eskaerarik izan ez duten lanpostuak hustzat joko dira, eta hezkuntza-administrazioak erabakitako araudiari jarraituz beteko dira.
Hogeita hamargarrena.– Zerbitzu aktibora berriz sartzen direnek aurkeztu beharreko dokumentazioa.
Eszedentzia aldian egon eta gero lehiaketaren ondorioz jarduneko zerbitzura itzultzen diren irakasleek honako dokumentu hauek aurkeztuko dituzte dagokien Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan:
a) Eszedentziarako aginduaren kopia.
b) Medikuaren ziurtagiri ofiziala, irakaskuntzan aritzeko gaixotasunik edo beste muga fisiko nahiz psikikorik ez duela adierazten duena.
c) Zinpeko aitorpena edo agindua, diziplina espediente bidez Estatuko Administrazioaren, toki administrazioaren edo autonomia-erkidegoren bateko administrazioaren kidego edo eskala batetik ere kanporatua izan ez dela egiaztatzeko eta, era berean, funtzio publikoak betetzeko gaitasuna kendu ez diotela egiaztatzeko.
Hogeita hamaikagarrena.– Destinoaz jabetzea.
Destino berriak 2020ko irailaren 1ean hartuko dira jabetzan.
XI. KAPITULUA
DATU PERTSONALAK
Hogeita hamabigarrena.– Datu pertsonalen erabilera.
Parte-hartzaileek aurkeztutako datuak dagokien prozeduran edo jarduketan aurreikusitako xedeetarako baino ez dira erabiliko.
Interesdunek eskubidea dute beren datuak irispidean izateko, zuzentzeko, ezerezteko eta eramateko, bai eta beren datuen tratamendua mugatzeko nahiz tratamenduaren aurka egiteko ere, eta hori Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz egingo da (2018ko abenduaren 6ko BOE, 294. zk.)
Fitxategi honen erabilera eta funtzionamendua lege organiko horren eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Lege aren aurreikuspenetara egokitu beharko da.
I. ERANSKINA
BAREMO DE MÉRITOS
II. ERANSKINA - LEHIAKETAREN IKASTETXEEN ZERRENDA
II-1 MAISU-MAISTREN KIDEGORAKO ZENTROAK
II. ERANSKINA - LEHIAKETAREN IKASTETXEEN ZERRENDA
II-2 BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK
II-3 LANBIDE-HEZIKETAKO IKASTETXEAK
II-4 HIZKUNTZA-ESKOLA OFIZIALAK
II-5 MUSIKA-KONTSERBATORIOAK
II-6 ARTE PLASTIKO ETA DESEINUKO IKASTETXEAK
III. ERANSKINA
HHI-KO IKASTETXEEI BURUZKO INFORMAZIOA
IV. ERANSKINA
ESPEZIALITATEAK
V. ERANSKINA
KIDEGOEN, LURRALDEEN ETA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNEN KODEAK