EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-07-09 Aldizkari honetan argitaratua: 2019129

47/2019 EBA ZPENA , eka ina ren 17koa , Ja urla ritza ren Ida zka ritza ko eta Legebiltza rra rekiko Ha rrema neta ra ko zuzenda ria rena , zeina ren bidez xeda tzen ba ita a rgita ra ema tea Na fa rroa ko Zerga Oga suna rekin, A ra ba ko, Bizka iko eta Gipuzkoa ko foru-a ldundiekin sina tuta ko la nkidetza -hitza rmena , Ticketba i / TicketSi-Ba i fa ktura zio- eta kobra ntza -sistema k a ztertzeko eta kontrolera ko tresna k eza rtzeko helburua duen egita smo ba t ga ra tzeko.

Xedapenaren zenbakia: 201900047
Xedapenaren data: 2019-06-17
Hurrenkenaren zenbakia: 201903350
Maila: Ebazpena
Euska l A utonomia Erkidegoko A dministra zio Orokorra k hitza rmena sina tu duenez gero, za ba lkunde egokia iza n deza n, hona ko ha u
EBA ZTEN DUT:
A rtikulu ba ka rra .– Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tzea Na fa rroa ko Zerga Oga suna rekin, A ra ba ko, Bizka iko eta Gipuzkoa ko foru-a ldundiekin sina tuta ko la nkidetza -hitza rmena , Ticketba i / TicketSi-Ba i fa ktura zio- eta kobra ntza -sistema k a ztertzeko eta kontrolera ko tresna k eza rtzeko helburua duen egita smo ba t ga ra tzeko. Honen era nskinea n da go ja sota testu hori.
Vitoria -Ga steiz, 2019ko eka ina ren 17a .
Ja urla ritza ren Ida zka ritza ko eta Legebiltza rra rekiko Ha rrema neta ra ko zuzenda ria ,
JUA N A NTONIO A RIETA -A RA UNA BEÑA IBA RZA BA L.
ERA NSKINA , JA URLA RITZA REN IDA ZKA RITZA KO ETA LEGEBILTZA RRA REKIKO HA RREMA NETA RA KO ZUZENDA RIA REN EKA INA REN 17KO 47/2019 EBA ZPENA RENA
HITZA RMENA , EUSKA L A UTONOMIA ERKIDEGOKO A DMINISTRA ZIOA REN, NA FA RROA KO ZERGA OGA SUNA REN ETA A RA BA KO, BIZKA IKO ETA GIPUZKOA KO FORU-A LDUNDIEN A RTEKOA , FA KTURA ZIO- ETA KOBRA NTZA -SISTEMA K KONTROLA TZEKO TRESNEN A ZTERKETA RI ETA EZA RPENA RI BURUZKO PROIEKTUA GA RA TZEKO DENA (TICKETBA I / TICKETSI-BA I PROIEKTUA )
Vitoria -Ga steizen, 2019ko ma ia tza ren 29a n.
BILDU DIRA :
Pedro Maa A zpia zu Uria rte ja una , Euska l A utonomia Erkidegoko A dministra zioa ren izenea n eta ha ren ordezka ri gisa , Oga sun eta Ekonomia ko sa ilburu den a ldetik.
Luis Esáin Equiza ja una , Na fa rroa ko Zerga Oga suna ren izenea n eta ha ren ordezka ri gisa , orga nismo a utonomo horren zuzenda ri kudea tza ile den a ldetik.
José Luis Cimia no Ruiz ja una , A ra ba ko Foru A ldundia ren izenea n eta ha ren ordezka ri gisa , Oga sun, Fina ntza eta A urrekontu Sa ileko foru-diputa tu den a ldetik.
José Maa Irua rriza ga A rta ra z ja una , Bizka iko Foru A ldundia ren izenea n eta ha ren ordezka ri gisa , Oga sun eta Fina ntza Sa ileko foru-diputa tu den a ldetik.
Ja bier La rra ña ga Ga rmendia ja una , Gipuzkoa ko Foru A ldundia ren izenea n eta ha ren ordezka ri gisa , Oga sun eta Fina ntza Depa rta mentuko foru-diputa tu den a ldetik.
A lderdiek hitza rmena sina tzeko beha r den ga ita sun juridikoa ona rtu diote elka rri eta , hori dela bide, ha uxe
A ZA LTZEN DUTE:
I.– Sektore Publikoa ren A ra ubide Juridikoa ren urria ren 1eko 40/2015 Legea k 48. a rtikulua n eza rtzen du a dministra zio publikoek, beren eskumenen ba rrua n, hitza rmena k sina tu a ha lko dituztela zuzenbide publikoko eta priba tuko subjektuekin eta , hitza rmena k sina tuz, bestea k beste, kudea keta publikoa ren efizientzia hobetu beha rko dela , bita rteko eta zerbitzu publikoen ba tera ko era bilera erra ztu eta era bilga rrita sun publikoko ja rduera k egin da itezen la gundu.
II.– Iruzur fiska la k –a legia , a ra uen ez-betetzea zerga -orda inketa ekiditeko a smoa rekin– zuzeneko eta bereha la ko era gina du diru-sa rrera publikoeta n, a dministra zioen ga stu-a ha lmena murrizten ba itu, eta , ondorioz, politika publikoa k fina ntza tzeko a ha lmena eta onda sun publikoa k hornitzeko a ukera k gutxitzen ba ititu. Ba ditu beste era gin ba tzuk ere; horieta ko ba t, ga rra ntzi ha ndikoa , zerga -sistemeta n era giten duen ekita te-printzipioa ren ha ustura , eta , ha ren ondorioz, sistema horien ospea ga ltzeko a rriskua . Testuinguru horreta n, ezta ba ida ezina k dira iruzur fiska la ri a urre egiteko politika k eta estra tegia k, zeinen efika zia sendotu egingo ba ita zerga -a dministra zioa ren eremua n eskumena k dituzten era kundeen a rtea n ituna k eginez eta la nkidetza -lotura k estutuz.
III.– Lurra lde historiko ba koitza ren Zergen Foru A ra u Orokorra k xeda tzen du zerga -a dministra zioek Iruzurra ren Kontra Borroka tzeko edo Zerga k Egia zta tzeko Pla na ta xutu beha r dutela a ldia n behin. Iruzurra ren kontra borroka tzeko 2016ko pla neta n, prebentzio-ja rdueren a ta lea n, lehenta sunezko ja rdun-lerro ha u zeha ztu zen, bestea k beste: urte a nitzeko proiektu ba t a bia n ja rtzea , zeina ri esker eskudiru a sko era biltzen duten ja rduera -sektore ja kin ba tzueta n kutxa erregistra tza ilea k kontrola tzeko sistema k eza rri a ha lko ba itira , Ekonomia ko La nkidetza eta Ga ra penera ko Era kundea ren (ELGE) 2013ko urriko ikerla nea n («Sa lmenten eza ba pen elektronikoa : zerga -sa rrereta ra ko meha txu ba t» deritzon horreta n) ja sota ko gomendioekin ba t eta kontua n ha rtuta gure inguruko beste herria lde ba tzuen esperientzia . Horrez ga in, 2017ko eta 2018ko pla nen prebentzio-ekintzek proiektua ren ja rra ituta suna berresten dute; iza n ere, ja sotzen dute proiektua ren diseinua n a urrera egingo dela , konponbide teknologiko a proposena a ukera tuko dela eta hura eza rtzeko beha rrezkoa k diren a ra udi-a lda keta k proposa tuko direla .
IV.– Eusko Legebiltza rra k 2013ko ira ila ren 26ko osoko bilkura n 6. eba zpena ona rtu zuen, eta ha ren bidez «beha rrezkotza t jotzen du Iruzur Fiska la ren kontra ko Borroka ra ko Ba tzordea sortzea , Iruzurra ren kontra ko Borroka ra ko Pla n Ba tera tua presta tzea z a rdura tuko dena , hiru lurra lde historikoen eta Eusko Ja urla ritza ren pa rte-ha rtzea rekin, Zerga Koordina ziora ko Orga noa ren ba rrua n». Eba zpen horren a ra bera , «Iruzurra ren kontra ko Borroka ra ko Ba tzordea ba tzorde teknikoa iza ngo da eta 4 kidek osa tuko dute: Eusko Ja urla ritza ko kide ba t, Oga suna ren a rloko sa il eskuduneko titula rra k izenda tua , eta foru-a ldundi ba koitzeko kide ba t, Oga sun Sa ileko foru-diputa tua k izenda tua ikuska ritza -zerbitzueta n la n egiten duten fina ntza -ikuska rien a rtetik». Legebiltza rra ren eba zpen hori betetzeko, Euska l A utonomia Erkidegoko Iruzur Fiska la ren kontra ko Borroka ra ko Ba tzordea sortu zuen Euska diko Zerga Koordina ziora ko Orga noa k, 2013ko urria ren 14ko era ba kiz –orga no horrek Eusko Ja urla ritza ren eta foru-a ldundien ordezka ritza du, eta Zerga pideen elka r-egokita sun, era kideta sun eta la nkideta suna ri buruzko ma ia tza ren 30eko 3/1989 Legea ren 16. eta 17. a rtikulueta n a ra utua da go–. Eusko Legebiltza rra ren eba zpenea n xeda tuta koa ri ja rra ituz, Iruzurra ren kontra ko Borroka ra ko Pla n Ba tera tua egiteko, irizpide orokor ba tzuk eta foru-a ldundiek egin beha r dituzten ja rduketa k zeha ztu beha r dira , zeinen a rtea n egongo ba itira informa zioa lortzeko ekintza k, prebentzioa ren ga inekoa k eta erregula riza tze- eta kobra ntza -ekintza k. Foru-a ldundien pla neta n a geri diren prebentzio-ja rduketen ildotik, Euska l A utonomia Erkidegoko iruzur fiska la ren kontra ko borroka ra ko 2016ko, 2017ko eta 2018ko pla n ba tera tueta n ere ja sota gera tu da a urreko a ta lea n a diera zi den urte a nitzeko proiektua . 2018ko pla nea n, ga inera , estra tegia orokor ba ten a zterketa a urreikusten da , da tozen urteeta n fa ktura zio- eta kobra ntza -ga ilua k kontrola tzeko neurri sorta hori ekonomia -ja rduera k egiten dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztieta ra heda tzeko helburua duena , betiere fa ktura zioa ri buruzko informa zioa ren osota suna eta hura zerga -a dministra zioa ri hela ra zten za iola berma tzeko modua n.
V.– Na fa rroa ko Zerga Oga suna ba t da tor Eusko Ja urla ritza rekin eta foru-a ldundiekin lehenta sunezko helburu ba tea n –a legia , zerga -iruzurra ren kontra ko borroka ren efika zia eta efizientzia ha nditu beha rra da goela – eta , horreta ra ko, ezinbestekotza t jotzen du zerga -a dministra zioen a rteko elka rla na a rea gotzea . Na fa rroa k ta xutu duen Zergen Kontrolera ko 2018ko Pla nea n ba da ja rduera -ildo espezifiko ba t, a urreko pla neta n esa nda koa ren bide beretik doa na , iruzur fiska la egiteko a rrisku ha ndia duten ja rduera -sektore ja kin ba tzueta ko sa lmenta -puntueta ko termina la k eta kutxa erregistra tza ilea k na hita ez kontrola tzeko sistema ba t eza rtzeko a ukera ja sotzen duena , bi helburu lortzeko: ba tetik, tra nsa kzio guztia k zuzen erregistra tzen direla egia zta tzeko, eta , bestetik, Zerga A dministra zioa ri informa zioa bide segurueta tik ja kina ra zteko.
VI.– Horiek horrela , foru-a ldundiek, Eusko Ja urla ritza k eta Na fa rroa ko Zerga Oga suna k la nta lde tekniko ba t osa tu dute, bost era kundeen pa rte-ha rtzea rekin. La nta ldea ren lehenengo helburua da a ztertzea zer a ukera da goen a zken kontsumitza ilea ri onda suna k sa ltzen edo zerbitzua k ema ten dizkieten ja rduera -sektoreeta n, eskudiruta n kobra tu ohi duteneta n, sa lmenta -erregistroen ma nipula zioa minimiza tu edo ga la ra zten duten tresna k eza rtzeko, betiere zergen a rloko foru-a dministra zioek erregistro horieta ra ko kontrola eta irispidea iza nik. Behin hori eginda , la nta ldea ren biga rren helburua iza ngo da , a zterketa ren ema itzen a ra bera , tresna horiek ga ra tzea eta eza rtzea . La nta ldea era tzeko bilkura 2016ko uzta ila ren 19a n egin zen, eta proiektua ren izena era ba kita gera tu zen: Ticketba i / TicketSi-Ba i. Ma rka hori erregistra tuta da go, eta , ondorioz, proiektua susta tu duten era kundeek identifika zio-zeinu hori era biltzeko eskubide esklusiboa dute.
VII.– Fa ktura zio- eta kobra ntza -sistema k kontrola tzeko tresna k a ztertzeko eta ha ien eza rpena bultza tzeko era kundea rteko proiektua ga ra tuko ba da , zenba it ja rduketa egin beha r dira denen a rtea n koordina tuta ; ka su ba tzueta n, era kunde pa rte-ha rtza ileen ba lia bide propioa k era biliz, eta , beste a lderdi ba tzueta ra ko, ka npoko ba lia bideeta ra joz. Komeni da la guntza teknikoko eta kontsulta ra ko zerbitzu ba t kontra ta tzea ; ba tez ere, konponbide teknologikoko efizienteena finka tu eta definitu a ha l iza teko. Besta lde, zeha ztuta utzi beha r da era kunde ba koitza k zer ba ldintza ta n pa rte ha rtuko duen proiektua ga ra tzen den bita rtea n egin da itezkeen ja rduketen exekuzioa n eta fina ntza keta n; ha la ber, hitza rmena sina tu ba ino lehen ja rduketa k egin ba dira proiektua ren eremua n, ha la koen fina ntza keta ri buruzko a lderdia k ere zeha ztu beha r dira .
VIII.– A dministra zio publikoen a rteko elka rla n, koordina zio eta la nkidetza a urreikusten dituzten a ra ua k kontua n ha rtuta eta ha ien ja rduna k efizientzia -printzipioa n eta herrita rrentza ko zerbitzua ren printzipioa n oina rrituta egon beha r duela , a lderdi sina tza ileek beha rrezkotza t jo dute a ra ututa uztea zein iza ngo diren proiektu ba tera tua n ordezka ritza duen era kunde ba koitza ren pa rta idetza - eta elka rla n-ba ldintza k; proiektu horri esker, betebeha r lega la k eta teknikoa k a ra utzen dituen sistema ba ten eza rpena a ztertu eta bultza tuko da , ha la ko era n non zerga -a dministra zioa k a ukera iza ngo ba itu ja rduera ekonomikoa k egiten dituzten pertsona fisiko eta juridikoen diru-sa rrera k kontrola tzeko.
Horrega tik guztia ga tik, a lderdiek hitza rmen ha u sina tzen dute, kla usula ha uen a ra bera :
KLA USULA K
Lehenengoa .– Hitza rmena ren xedea eta a plika zio-eremua .
1.– Hitza rmena ren xedea da definitzea a lderdiek zer pa rta idetza - eta elka rla n-a ra ubide iza ngo duten fa ktura zio- eta kobra ntza -sistema k kontrola tzeko tresna k a ztertzeko eta , ha la ba da gokio, ha ien eza rpena oro ha r bultza tzeko Ticketba i / TicketSi-Ba i deituta ko proiektu ba tera tua ren ga ra pena ri da gokionez.
2.– Hitza rmena ren ba besea n gera tuko dira a lderdiek Ja rra ipen Ba tzordea n xede hori erdiesteko a dosten dituzten ekimenen a ntola mendua , diseinua , ga uza tzea eta fina ntza keta –ba tzorde hori za zpiga rren kla usula n a urreikusia da go–.
3.– Hitza rmena ren ondorea k hona ko ja rduketa ha ueta ra za ba lduko dira :
a ) Iruzurra kontrola tzeko sistemei buruzko kontsulta -zerbitzua ren eta a holkula ritza estra tegikoko eta bulego teknikoko (konponbide-proposa mena ) zerbitzua ren kontra ta zioa ; Bizka iko Foru A ldundia , 189.668 euro. Zenba teko hori ba tera ko ja rduketeta ra ko pa rte-ha rtze fina ntza rioko a ra uen a ra bera fina ntza tuko da –hiruga rren kla usula n ja sota ko a ra ua k–.
b) «TicketSi-Ba i» eta «Ticketba i» Europa r Ba ta suneko ma rka k EA Eko A dministra zioa ren, A ra ba ko, Bizka iko eta Gipuzkoa ko foru-a ldundien eta Na fa rroa ko Zerga Oga suna ren izenea n erregistra tzea k berekin da ka rren kostua , 4.969,80 euro, zeina EA Eko A dministra zioa k orda indu ba itu da goeneko.
c) Konponbide-proposa mena ren bidera ga rrita sun teknikoa egia zta tzeko kontzeptu-proba ja kin ba tzuk egite a ldera , a holkula ritza estra tegikoko eta bulego teknikoko zerbitzua ren kontra ta zioa ; Bizka iko Foru A ldundia , 22.494 euro.
4.– Na fa rroa ko Zerga Oga suna k «TicketSi-Ba i» proiektua n iza ngo duen pa rte-ha rtzea kla usula honen a urreko a pa rta tuko a ) eta b) letreta n a diera zita da uden ba tera ko ja rduketekin a ma ituko da ; guztizko kostua 194.637,80 euro da , eta hiruga rren kla usula n eza rrita da goena ren a ra bera orda induko da .
5.– Na fa rroa ko Zerga Oga suna k geroko ba tera ko ja rduketeta n pa rte ha rtu na hi iza nez gero, Ja rra ipen Ba tzordea k –za zpiga rren kla usula n a ipa tua bera u– a ho ba tez ha rtu beha rko du horri buruzko era ba kia , hitza rmen honeta ko ga inera ko kla usulei men eginda .
Biga rrena .– Pa rte-ha rtzea ren eta elka rla na ren moda lita tea k.
1.– Oro ha r, proiektua dela -eta ga ra tu beha r diren ja rduketa k ga uza tzeko, hitza rmena sina tzen duten a dministra zioen giza ba lia bide eta ba lia bide ma teria l propioa k era biliko dira . A dministra zioek beren ga in ha rtuko dituzte ja rduketen kostua k, eta ez za ie era kundea rteko konpentsa zio fina ntza riorik ema ngo.
2.– A lderdiek era ba ki deza kete fina ntza keta pa rteka tuko ba tera ko ja rduketa k egitea , ba ina , horreta ra ko, a dministra zio pa rte-ha rtza ile ba koitza ren orga no eskuduna k proiektua ba imendu beha rko du a ldez a urretik, ha ren zenba tekoa ona rtu eta da gokion a urrekontu-pa rtida ri egotzi.
Hiruga rrena .– Ba tera ko ja rduketeta ra ko pa rte-ha rtze fina ntza rioko a ra ua k.
1.– Eskua rki, fina ntza keta pa rteka tuko ba tera ko ja rduketa k, biga rren kla usula ren a ra bera bost a dministra zioen pa rte-ha rtzea iza ngo dutena k, honela orda induko dituzte a dministra zio sina tza ileek, nork bere a urrekontuen kontura :
– EA Eko A dministra zioa : guztizko kostua ren % 20.
– Na fa rroa ko Zerga Oga suna : guztizko kostua ren % 20.
– Foru-a ldundia k: guztizko kostua ren % 60 (*).
A ra ba ko Foru A ldundia : guztizko kostua ren % 9,864.
– Bizka iko Foru A ldundia : guztizko kostua ren % 30,222.
– Gipuzkoa ko Foru A ldundia : guztizko kostua ren % 19,914.
(*) Hiru foru-a ldundien a rtea n ba na tuko da proportziona lki, Ba lia bidea k ba na tzeko metodologia ri eta foru-a ldundiek Euska l A utonomia Erkidegoko a urrekontua k fina ntza tzeko egin beha rreko eka rpenei buruzko A ra udia n ja sota da uden eta hitza rmena sina tzen den urtea n inda rrea n da uden koefiziente horizonta len a ra bera .
2.– Gerta liteke erreferentzia zko bost entita teeta tik ba tek edo ba tzuk ez pa rte ha rtzea zenba it ja rduketeta n; ba da , ha la koeta n, beste kuota ba tzuk zeha ztuko dira , zeina k ka lkula tuko ba itira pa rte ha rtu beha r ez duten entita teei legokiekeen zenba tekoa besteen a rtea n ba na tuz, ha la ko era n non entita te pa rte-ha rtza ileek a urreko ta ula n a diera zi diren guztizko kostua ren ba na keta -proportzioei eutsiko ba itiete.
Bera z, Na fa rroa ko Zerga Oga suna k pa rte ha rtzen ez duen ja rduketeta n, eta , bereziki, lehenengo kla usula ren 3. a pa rta tuko c) letra n a diera zita da goen ja rduketa n, a dministra zio sina tza ileek zenba teko ha uek orda induko dituzte, nork bere a urrekontuen kontura :
– EA Eko A dministra zioa : guztizko kostua ren % 25.
– Foru-a ldundia k: guztizko kostua ren % 75 (*).
A ra ba ko Foru A ldundia : guztizko kostua ren % 12,3300.
– Bizka iko Foru A ldundia : guztizko kostua ren % 37,7775.
– Gipuzkoa ko Foru A ldundia : guztizko kostua ren % 24,8925.
(*) Hiru foru-a ldundien a rtea n ba na tuko da proportziona lki, Ba lia bidea k ba na tzeko metodologia ri eta foru-a ldundiek Euska l A utonomia Erkidegoko a urrekontua k fina ntza tzeko egin beha rreko eka rpenei buruzko A ra udia n ja sota da uden eta hitza rmena sina tzen den urtea n inda rrea n da uden koefiziente horizonta len a ra bera .
3.– Lehenengo kla usula ren 3. a pa rta tuko a ), b) eta c) letreta n a diera zita da uden ja rduketa zeha tza k hitza rmen ha u sina tzen duten a dministra zioek fina ntza tuko dituzte, progra ma eta a urrekontu-pa rtida ha uen kontura :
Ondorio horieta ra ko, a dministra zio orda intza ilea k fa kturen kopia k bida liko dizkie ga inera ko a dministra zioei, a rgi a diera zita zer zenba teko orda indu beha r duen ba koitza k, eta ha iek kopuru hori tra nsferituko dute a dministra zio kontra ta tza ilea ren diruza intza ren kontura , fa ktura k ja so eta hurrengo hila betea n.
4.– Ba tera fina ntza tzen diren ja rduketen ema itzen titula rta suna ere pa rteka tua iza ngo da ; ha u da , ja betza intelektua la ren eta industria la ren eskubidea k eta , oro ha r, ha ieta tik era tor da itezkeen ema itza k fina ntza keta n pa rte ha rtu duten a dministra zioena k iza ngo dira .
La uga rrena .– Ba tera ko ja rduketa k kontra ta tzea .
1.– 2. Kla usula ko 2. Ida tzi-za tia n a urrikusita ko ekintza k ga uza tzeko beha rrezkoa k iza n da itezkeen kontra ta zioa k, ka su ba koitzea n, Kontra ta zio-espediente ba ka r ba tea n bilduko dira ; espediente horren susta tza ilea Ja rra ipen Ba tzordea k –za zpiga rren kla usula n a urreikusia bera u– era ba kitzen duen a dministra zio kontra ta tza ilea iza ngo da . A dministra zio kontra ta tza ilea ren orga no eskudunek beteko dute orga no kontra ta tza ilea ren funtzioa , eta ha iek ida tziko dituzte a giria k, ba tera ko fina ntza keta ko ja rduketeta n pa rte ha rtzen duten entita teek Ja rra ipen Ba tzordea ren bidez zeha zten dituzten ja rra ibideen a ra bera .
Kontra ta zio-ma ha ia ren bilereta ra Ja rra ipen Ba tzordeko kidea k joa ngo dira , a holkula ri espezia liza tu gisa , ba tera ko ja rduketeta n pa rte ha rtzen duten a dministra zioen ordezka ri direnez gero –Ja rra ipen eta Ba lora zio Ba tzordea za zpiga rren kla usula n a urreikusita da go–.
2.– A dministra zio kontra ta tza ilea k ha rtuko du bere ga in kontra ta zioa k era ginda ko kostua k orda intzeko betebeha rra , ha rga tik era gotzi ga be ondoren a dministra zio pa rte-ha rtza ileei ja sa na ra ztea . Ondorio horieta ra ko, a dministra zio orda intza ilea k fa kturen kopia k bida liko dizkie ga inera ko a dministra zioei, a rgi a diera zita zer zenba teko orda indu beha r duen ba koitza k, eta ha iek kopuru hori tra nsferituko dute a dministra zio kontra ta tza ilea ren diruza intza ren kontura , fa ktura k ja so eta hurrengo hila betea n.
3.– Prezioa k a lda tu edo berrikusi direla ko kostu gehiga rria k ba da ude, hiruga rren kla usula n a diera zita ko pa rte-ha rtze fina ntza rioko a ra uen a ra bera ba na tuko dira .
4.– Ba tzueta n, urte a nitzeko ga stua berekin da ka rten kontra ta zioeta n, hitza rmen honeta n a diera zita ko pa rte-ha rtze fina ntza rioko a ra uei da gokienez, entita teek beste orda inketa -a gindu ba t eza r deza kete, hobeto egokitzen za iona a dministra zio ba koitza k duen a urrekontu-era bilga rrita suna ri.
Bosga rrena .– Hitza rmena ren inda rra ldia eta a zkentzea .
1.– Hitza rmen honek sina tzen den egunetik a urrera iza ngo ditu ondorioa k, ha rga tik era gotzi ga be lehenengo kla usula ren 3., 4. eta 5. a pa rta tueta n a urreikusita koa , eta 2021eko a bendua ren 31n utziko dio inda rrea n egotea ri, sa lbu eta a lderdieta ko edozeinek, hila beteko a urrea bisua rekin, hitza rmena sa la tzen ba du.
Inda rra ldia a ma itu a urretik a ukera da go hitza rmena luza tzeko, gehienez ere beste la u urteta ra ko, a lderdien a hoba tezko era ba kia ba da go.
2.– Hitza rmen ha u inda rra ldia a ma ituta koa n ira ungiko da , edo, bestela , Sektore Publikoa ren A ra ubide Juridikoa ren urria ren 1eko 40/2015 Legea ren 51. a rtikulua n eza rrita da uden suntsia ra zte-a rra zoienga tik.
Seiga rrena .– A lda keta k eta ez-betetzea k.
Hitza rmena a lda tzeko, ezinbestekoa da a lderdi guztien ida tzizko era ba kia . A lderdiren ba t ez ba da go a dos a lda keta rekin, hitza rmena utz deza ke, ba ina beha rtuta egongo da hitza rmena utzi a urretik ona rtu ziren ja rduketen konpromisoen ga ineko a rdura ha rtzera .
Ezein a lderdik ezingo du la ga bere posizioa hitza rmenea n, non eta ga inera ko sina tza ileek, a ldez a urretik, ida tzizko a kordio espresua ema ten ez duten.
A lderdiek hitza rmen honeta n eza rrita koa beteko dute, eta ez dute proposa tuko, ona rtuko edo ha rtuko era ba kirik, egintza rik edo ez-egiterik, hitza rmen honeta n eza rrita koa zuzenea n edo zeha rka ga la ra zi edo oztopa deza keenik.
A lderdiek ez ba dituzte betetzen beren ga in ha rtuta ko betebeha rra k eta konpromisoa k, Sektore Publikoa ren A ra ubide Juridikoa ren urria ren 1eko 40/2015 Legea ren 51.2.c) a rtikulua n xeda tzen den prozedura a bia ra ziko da .
Za zpiga rrena .– Ja rra ipen ba tzordea .
1.– Ja rra ipen Ba tzordea ren bita rtez ga uza tuko da a dministra zio sina tza ileen a rteko la nkidetza .
2.– Ezerta n era gotzi ga be lehenengo kla usula ren 4. eta 5. a pa rta tueta n eza rrita koa , Ja rra ipen Ba tzordea a giri honen a za lpen za tia ren VI. a ta lea n a ipa tuta ko la nta ldeko bost kidez osa tuta egongo da : a dministra zio ba koitzetik ordezka ri ba t, edo ha iek eskuordetzen dituzten pertsona k.
3.– Txa nda ka zein a dministra ziori da gokion, ha ren ordezka ria iza ngo da ba tzordeburu, zeinek Ba tzordea ren bilkureta ra ko deia ldia k egingo ba ititu, ezta ba ida k zuzenduko ba ititu, eginda ko bilkureta ko a kta k ikus-onetsiko ba ititu eta egoki irizten dituen dokumentu guztia k igorriko ba ititu Ba tzordea n ordezka ritza duten era kundeeta ra ; ha la ber, Ba tzordea ren a kordioa k betetzeko komeni dena xeda tuko du. Urtero izenda tuko da ba tzordeburu ba t, txa nda ka , bost a dministra zio sina tza ileen ordezka rien a rtetik. Ba tzordea ren lehenengo bilkura n a ukera tuko da lehenengo urtera ko ba tzordeburua ; hurrengo urteeta ra ko ba tzordeburua k, berriz, lehenengo bilkura n a dostuta ko hurrenkera ren a ra bera txa nda ka tuko dira .
4.– Ba tzordeko ida zka ri nor iza ngo den Ba tzordea k era ba kiko du lehenengo bilkura n. A dministra zio sina tza ileen zerbitzura da goen edonor iza n da iteke ida zka ri, eta ha ri da gozkion eginkizuna k bete beha rko ditu. Pertsona horrek ez du boto-eskubiderik iza ngo.
5.– Ja rra ipen Ba tzordea k eginkizun ha uek iza ngo ditu:
a ) Hitza rmena ren xede den proiektua dela -eta egin beha r diren ba tera ko ja rduketa k proposa tzea .
b) La uga rren kla usula n ja sota ko ba tera ko ja rduketen a dministra zio kontra ta tza ilea izenda tzea .
c) A dministra zio kontra ta tza ilea ren orga no eskudunek a giria k ida zteko bete beha r dituzten ja rra ibidea k zeha ztea , ba tera ko fina ntza keta ko ja rduketei da gokienez.
d) Ba tera ko ja rduketen orga no kontra ta tza ilea k egiten dituen bilkureta n pa rte ha rtzea , a holkula ri espezia liza tu gisa .
e) A urreikusita ko helburua k eta ekintza k betetzen direla a ldia n-a ldia n ja rra itu eta eba lua tzea .
f) Hitza rmena betetzen dela za intzea .
g) Hitza rmena ga ra tu eta ga uza tzeko ordua n sor litezkeen interpreta zio-a uzia k a rgitzea .
h) Hitza rmen honeta n zeha ztuta ko beste edozein eginkizun.
6.– Ida zka ria k egingo ditu Ba tzordea ren bilkureta ra ko deia ldia k, ba tzordeburua ren a ginduz eta , a ha l ba da , bita rteko elektronikoa k era biliz. Deia ldia rekin ba tera , ezta ba ida tzeko eta era ba kia k ha rtzeko beha r diren a giri guztia k bida liko ditu.
Oro ha r, Ba tzordea ren era keta ba lioduna iza n da din, kide guztia k eta ida zka ria berta n egon beha rko dira . Ha la ere, ba tera ko ja rduketa zeha tzei era giten dieten eginkizunen ka sua n, a ski iza ngo da ja rduketeta n pa rte ha rtzen duten a dministra zioen ordezka ria k eta ida zka ria berta n egotea .
Hitza rmen honen hiruga rren eta la uga rren kla usuleta n definituta da uden ba tera ko ja rduketen ga ineko era ba kia k a ho ba tez ha rtuko dituzte ha ieta n pa rte ha rtzen duten a dministra zioek.
Zortziga rrena .– A ra ubide juridikoa .
Hitza rmen honek iza era a dministra tiboa du, ha la xeda tzen ba itu Sektore Publikoa ren A ra ubide Juridikoa ren urria ren 1eko 40/2015 Legea ren a ta riko tituluko VI. ka pitulua k.
La nkidetza -hitza rmen ha u Sektore Publikoa ren A ra ubide Juridikoa ren urria ren 1eko 40/2015 Legea ren 47. a rtikuluko 2. a pa rta tuko a ) letra n a urreikusita ko mota koa da .
Sektore Publikoko Kontra tuei buruzko a za roa ren 8ko 9/2017 Legea ren, Espa inia ko ordena mendu juridikora Europa ko Pa rla mentua ren eta Kontseilua ren 2014ko otsa ila ren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzenta ra uen tra nsposizioa egiten duena ren, 6.1 a rtikulua n a urreikusten duena ren a ra bera , hitza rmen ha u xeda pen horren a plika zio-eremutik ka npo da go.
Bedera tziga rrena .– Konfidentzia lta suna .
Hitza rmen ha u ga uza tzea n a lderdiek eskura tzen duten informa zio guztia konfidentzia la da , eta hitza rmena ren xedeeta ra ko ba ino ezin da era bili. A lderdia k beha rtuta da ude informa zio horren ga ineko sekretua gordetzera eta hiruga rrengoei ez ema tera , non eta a lderdien ida tzizko a dosta suna ez duten. Nola na hi ere, sa lbuespena egingo da zenba it la ngile, a gente, ordezka ri eta a holkula rirekin; ha in zuzen ere, beren zeregina k betetzeko informa zio hori beha rrezkoa dutenekin.
Konfidentzia lta sun-betebeha rra k a rindu egingo dira ka su ha ueta n: kontra ko errekerimendu a dministra tibo edo judizia lik edo bestela ko lege-a gindurik ba da go; informa zio konfidentzia la ja betza publikokoa ba da ; hitza rmena ren a urretik informa zio hori eza guna ba zen; hiruga rren pertsonei esker eza gututa ko informa zioa iza nik, konfidentzia lta sun-betebeha rrik ez ba da ka r; eta informa zio-ema ilea k, a ldez a urretik eta ida tziz, informa zioa ema tea rekin a dos da goela a diera zi ba du.
Kla usula honeta n eza rrita da uden betebeha rrek inda rrea n egoten ja rra ituko dute hitza rmena suntsia ra zita koa n, edozein dela ere suntsia ra zte-a rra zoia .
Ha ma rga rrena .– Ga ta zka k eba ztea .
Hitza rmena ga ra tu eta betea ra ztea n a lderdien a rtea n a uzirik sortzen ba da eta Ja rra ipen Ba tzordea k –za zpiga rren kla usula n a urreikusia bera u– ezin ba du hura eba tzi, a dministra zioa rekiko a uzien jurisdikziora joko da , A dministra zioa rekiko A uzien Jurisdikzioa A ra utzen duen uzta ila ren 13ko 29/1998 Legea n eza rrita koa ri ja rra ikiz.
Eta a dos da udela a diera zteko, a lderdiek hitza rmen ha u sina tu dute, bost a leta n eta ondorio ba ka rrera ko, goiburua n a diera zita ko egunea n eta lekua n.
Oga sun eta Ekonomia ko sa ilburua ,
PEDRO MAA A ZPIA ZU URIA RTE.
A ra ba ko Foru A ldundiko Oga sun, Fina ntza eta A urrekontu Sa ileko foru diputa tua ,
JOSÉ LUIS CIMIA NO RUIZ.
Bizka iko Foru A ldundiko Oga sun eta Fina ntza Sa ileko foru diputa tua ,
JOSÉ MAA IRUA RRIZA GA A RTA RA Z.
Gipuzkoa ko Foru A ldundiko Oga sun eta Fina ntza Sa ileko foru diputa tua ,
JA BIER LA RRA ÑA GA GA RMENDIA .
Na fa rroa ko Gobernuko Oga suneko eta Fina ntza Politika ko Sa ileko Diru-bilketa Zerbitzuko zuzenda ria ,
(38/2019 Foru A gindua , ma rtxoa ren 28koa , Oga suneko eta Fina ntza Politika ko kontseila ria k ema na ).
XA BIER EZPELETA IRÁIZOZ.