EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-07-09 Aldizkari honetan argitaratua: 2019129

10/2019 LEGEA , eka ina ren 27koa , esta blezimendu komertzia l ha ndien lurra lde a ntola mendua ri buruzkoa .

Organo emailea: LEHENDAKARITZA
Xedapenaren zenbakia: 201900010
Xedapenaren data: 2019-06-27
Hurrenkenaren zenbakia: 201903348
Maila: Legea

Aurreko erreferentziak:
  • 1994/06/13an argitaratutako 1994/05/27ko 199400007 LEGEA partzialki indargabetzen du
  • 2008/07/07an argitaratutako 2008/06/25eko 200800007 LEGEA partzialki indargabetzen du

Eusko Legebiltza rra k 10/2019 Legea , eka ina ren 27koa , esta blezimendu komertzia l ha ndien lurra lde a ntola mendua ri buruzkoa ona rtu duela ja kina ra zten za ie Euska diko herrita r guztiei.
ZIOEN A ZA LPENA
I
Euska l A utonomia Erkidegoko lurra lde-a ntola mendua k helburu ha uek ditu: ba tetik, a dministra zio publikoek euren eskumenen espa rrua n ga ra tzen dituzten ekintzen a rtea n EA En era gina dutena k koordina tuta da udela berma tzeko funtsezkoa k diren irizpide eta prozedura k eza rtzea , bestea k beste, ja rduera ekonomiko eta sozia la k finka tzeko prozesua k a ra utzeko eta , horrenbestez, interes orokorrera ko ezinbestekoa den lurra lde-oreka ri eusten za iola segurta tzeko; eta bestetik, ba ldintza k zeha ztea horien eza rpena era ka rtzeko lurra lde-eremu a proposeta ra .
Euska l A utonomia Erkidegoko Ja rduera Ekonomikoeta ra ko Lurzorua Sortzeko eta Sa ltoki Ha ndia k A ntola tzeko Lurra lde Pla n Sektoria laa bendua ren 21eko 262/2004 Dekretu bidez ona rtua –, iza n ere, helburu horieta ra bidera tuta da go, iza era estra tegikoko eta interes orokorreko ja rduereta ra ko lurzoru-susta pen publikora ko era giketeta n esku-ha rtzea –sektoria la eta hirigintza koa – ga uza tzeko eta esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko ja rra ibidea k finka tzeko erreferentzia zko tresna gisa . Inda rrea n ja rri zenez geroztik meta tuta ko esperientzia k a geria n utzi du pla n hori erreminta era bilga rria dela era bilera komertzia l eta ekonomikoeta ra ko lurzorua a ntola tzeko, betiere ja sa nga rrita sun-irizpideeta n oina rrituta .
Ha lere, Ja rduera Ekonomikoeta ra ko Lurzorua Sortzeko eta Sa ltoki Ha ndia k A ntola tzeko Lurra lde Pla n Sektoria leko zeha zta pen ja kin ba tzuk –esta blezimendu komertzia l ha ndieta ra ko gehieneko a za lera ri muga k ja rtzen dizkiotena k– judizia lki ba lioga betu zirenez A uzitegi Gorena ren 2015eko ira ila ren 3ko epa ien bidez, ha usna rketa ra ko denbora ldi ba t ha rtu beha r iza n da , horien edukia egokitze a ldera . Funtsea n, era ba ki horiek a ztertu ondoren hona ko ha u ondoriozta tzen da : ba tetik, lege-ma ila ko a ra u bidez beha r beza la a rra zoitu beha r dira esta blezimendu komertzia l ha ndien eza rpena ri ja rri na hi za izkion muga k, edozein direla ere; biga rrenik, eza rpen horri eza rri na hi za izkion a za lera -mugen funtsa ezin dira a rra zoi komertzia la k eta merka ta ritza ren a lorrekoa k iza n ba ka rrik, ha la ko muga k debeka tuta ba ita ude, Europa ko Pa rla mentua ren eta Europa r Kontseilua ren 2006ko a bendua ren 12ko 2006/123/EE Zuzenta ra ua ren (ba rne-merka tuko zerbitzuei buruzkoa ) eta a za roa ren 23ko 17/2009 Legea ren (zerbitzu-ja rduereta n a ske sa rtzea ri eta a ritzea ri buruzkoa ) a ra bera ; hiruga rrenik, muga horiek, nola na hi ere, hiru ba ldintza bete beha r dituzte: diskrimina zio-eza , premia eta proportziona lta suna .
Hori horrela iza nik, ezinbestekotza t jotzen da lege-testu ba t ona rtzea , lurra lde-a ntola mendua ri da gokionez; Europa ko eta Esta tuko Zuzenbidea ren eska kizuneta ra eta Europa r Ba ta suneko Justizia A uzitegia ren eta A uzitegi Gorena ren doktrina ra egokitzea z ga in, interes orokorreko lurra lde-oreka ba zterrezina berma tu beha rko du lege-testu berria k, ba ita esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko a ra ua k eta ba ldintza k eza rri ere.
II
Lege honek a bia puntu gisa ha rtzen ditu, ba tetik, ja da a ipa turiko Europa ko Pa rla mentua ren eta Europa r Kontseilua ren 2006ko a bendua ren 12ko 2006/123/EE Zuzenta ra ua (ba rne-merka tuko zerbitzuei buruzkoa ) eta bestetik, Europa r Ba ta suneko Justizia A uzitegia k horri buruz sortuta ko jurisprudentzia , zenba it epa iren bidez a diera zia , ha la nola 2011ko ma rtxoa ren 24koa ren (Ba tzordea versus Espa inia ) eta 2018ko urta rrila ren 30ekoa ren (A mersfoort eta A ppingeda m) bidez. A ra u a rgia k ondoriozta tzen dira horreta tik.
Lehenik eta behin, esta blezimendu komertzia l ha ndien koka lekua ri eta neurria ri muga k ja rtzea ona rga rria da ba ldin eta interes orokorreko a rra zoi premia tsua k a rgudia tzen ba dira , eta egokita sun- eta proportziona lta sun-a na lisia k eta hori froga tzeko da tua k gehitzen ba za izkie.
Biga rrenik, prebentzio-neurri sa rtzea egokia da , per se, ingurumena ba besteko eta lurra ldea a ntola tzeko helburua k erdiesteko.
Hiruga rrenik, hiri-ingurunea n integra tzea , bide-sa rea ren eta ga rra io publikoa ren era bilera n iza n ditza keen efektua k eta eskura ga rri den eska intza -a nizta suna irizpide zilegi, egoki eta proportziona la k dira lurra ldea ren a ntola mendua ren, ingurumen-ba besa ren eta kontsumitza ileen ba besa ren helburueta ra ko.
La uga rrenik, hirigunea ren biziga rrita suna ri eustea k eta hirigunea hustu da din ga la ra ztea k ez du esa n na hi zerbitzu-ja rduera ba tera ko sa rbidea iza tea k edo zerbitzu-ja rduera ba t ga uza tzea k ha uen mende egon beha r duenik: premia ekonomiko ba t da goela edo merka tua n eska ri ba t existitzen dela egia zta tzea ; ja rduera ren efektu ekonomiko posible edo errea len eba lua zioa ; edo progra ma zio ekonomikoa ren a lorrea n a ginta ri eskudunek eza rrita ko helburueta ra zenba tera ino egokitzen za ion zeha ztea .
Bosga rrenik, zerbitzu-ja rduera ba tera ko sa rbidea edo ga uza pena muga kua ntita tibo ba ten edo lurra lde-muga ba ten era ginpea n egotea ba t da tor 2006/123/EE Zuzenta ra ua rekin, betiere ha ren 15.3 a rtikulua n bilduta ko ba ldintza k betetzen ba dira , ha u da , diskrimina tza ilea iza n ga be, a ldera ntziz, beha rrezkoa ba da , interes orokor eta proportziona tuko a rra zoi premia tsu ba t da goela justifika tzen ba da , horreta ra ko beha rrezkoa dena z ha ra indi joa n ga be eta , nola na hi ere, ezin ba da ordezka tu ema itza berdin-berdina lortzea a ha lbidetzen duen ba ina ha in murrizta ilea ez den beste neurri ba tekin.
Seiga rrenik, hiri-ingurunea ba beste hutsa k, betiere hirigunea ren biziga rrita suna ri eusten ba za io eta hutsik da uden loka len existentzia prebenitzen ba da lurra lde-a ntola mendu ona ren interesera ko, justifika zio objektiboa ema ten dio hiriguneeta tik ka npoko gune geogra fiko ja kin ba tea n merka ta ritza -ja rduera ja kin ba tzuen eza rpena debeka tzea ri, interes orokorreko a rra zoi premia tsu legitima tza iletza t ha rtzekoa ba ita .
Za zpiga rrenik, hiri-ingurunea ba bestea k legitima tu egiten du merka ta ritza -ja rduera k modu desberdinea n tra ta tzea zer mota ta koa k diren kontua n iza nik; a legia , sa lga i ha ndi eta erosketa espora dikoko esta blezimendu komertzia la k hiriguneen ka npoa ldera zuzentzea lehenta sunez, eta esta blezimendu tra diziona la k edo/eta ohiko erosketa koa k, berriz, bizta nleguneeta n finka da itezen lehenestea .
III
Horreta n guztia n oina rrituta , EA En esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko eta , ha la ba da gokio, ha nditzeko espa rru juridiko orokorra eza rtzen du lege honek. Espa rru juridiko horrek la u zuta be ditu: lehenik, Konstituzioa k berma tzen duen enpresa -a ska ta suna ; biga rrenik, Europa r Ba ta suna ren Funtziona mendu Ituna ren bidez ema nda ko esta blezimendu-a ska ta suna , soil-soilik interes orokorreko a rra zoi premia tsueta n oina rrituta ko muga kua ntita tiboa k edo lurra lde-muga k ona rtzen dituela itun horrek; hiruga rrenik, lurra lde- eta hiri-ga ra pen ja sa nga rria ren printzipioa , Lurzorua ri eta Hiri-birga itzea ri buruzko Legea ren Testu Ba teginea n (urria ren 30eko 7/2015 Legegintza ko Errege Dekretu bidez onetsi zen) eta Lurzorua ri eta Hirigintza ri buruzko Legea n (eka ina ren 30eko 2/2006) ja soa ; eta la uga rrenik, a dministra zioen a rteko koordina zioa ren printzipioa .
La u printzipio orokor horiek orienta zioa eta informa zioa ema ten dute esta blezimendu komertzia l ha ndien eza rpena ren a ntola mendua ri buruz, interes orokorreko lurra lde-oreka lortze a ldera , horixe ba ita , ha in zuzen, Euska l A utonomia Erkidegoko lurra lde-a ntola mendura ko politika ren a zken helburua .
IV
A restia n a ipa turiko printzipio orokorra k bedera tzi helburu lortzera bidera tuta da ude, eta interes orokorreko a rra zoi premia tsueta n –2006/123/EE Zuzenta ra ua n a za lduta koa k– da ude oina rrituta , finea n, bedera tzi helburu ha uek: okupa zio ja sa nga rria ga uza tzea eta lurzorua ren ba lioa k –ba ita iza era logistikokoa k ere– ma ntentzea ; lurra lde-ordena mendua ren eta hirigintza ren a lorreko legeria –esta tukoa edota a utonomikoa – betetzen duen hiri konpa ktua ren eredu ba t inda rtzea ; hiri-nukleoen erdigunea k berronera tu eta birkua lifika tu da itezen susta tzea eta bultza tzea eta horien dina miza zio ekonomikoa eta sozia la ga uza tzea ; bizta nleria ren premieta ra egokituta ko merka ta ritza -eska intza eta -era bileren a ukera gehia go egon da itezen susta tzea ; mugikorta sun ja sa nga rria piztea ; EA En –lurra lde txiki ba tea n– etorkizunea n gerta tuko den komunika zio-a zpiegituren za ba lkundea muga tu beha rra ; gertuta suneko zerbitzua k (esta blezimendu komertzia la k ba rne ha rtuta ) dituen, dina mikoa , oreka tua eta a ktiboa den eta hirien erdiguneeta n esta blezimendu komertzia len egitura zko desokupa zioa prebenitzen duen eta a skota riko premia k dituen bizta nleria ba tek –gero eta za ha rra goa dena k– merka ta ritza -zerbitzueta ra ko sa rbidea iza ngo dutela berma tuko duen hiri-ingurune ba t bultza tzea ; onda re historiko eta a rtistikoa ba bestea , bereziki, hiriguneeta n; la nda - eta hiri-pa isa ia eta onda re kultura la eta na tura la ba bestea ; eta hiri-biodibertsita tea ren a lde egitea . Interes orokorreko a rra zoi premia tsuekin –ha la nola hiri-ingurunea eta ingurumena ba bestea rekin, onda re historiko eta a rtistikoa kontserba tzea rekin edota kontsumitza ilea k eta osa sun publikoa ba bestea rekin– zuzeneko edo zeha rka ko lotura duten helburua k dira .
Ha la , lege honen bidez ha uek lortu na hi dira : hiri-eremu berria k sortzea , dentsita te ha ndia gokoa k, hiri-intentsita te ha ndia goz hornitua k, era bilera uga ri –ba ita komertzia la k ere– ha rmonia z ba tera existitzea a ha lbidetzen dutena k, betiere gertuta suna dela -eta joa n-etorria k –oinezkoa k eta a ntzekoa k– erra zten ba dituzte; existitzen diren komunika zio-a zpiegituren era bilera optimiza tzea ; ga rra io kolektiboko sa reekin konexio ona duten espa rru eta sektoreen dentsifika zioa susta tzea , mugikorta sun ja sa nga rria lortze a ldera ; eta erdigunea k berronera tu eta birkua lifika tzea .
V
A zken ha ma bost urteeta n esta blezimendu komertzia l ha ndien eza rpena ri buruz eginda ko a na lisi esta tistikoa n (700 metro ka rra tutik gora koa k ha rtuta esta blezimendu komertzia l ha nditza t, ga ur egun sektore horreta n inda rrea n den legeria n xeda tuta koa ri ja rra ikiz), hiru mota ta koa k iza n da itezkeela detekta tu da , eta a geria n gera tu da mota ba koitza k bila ka era desberdina iza n duela . Hirieta ko bizitegi-a reeta n integra tuta ko esta blezimendu komertzia lei (eskua rki, txikia k eta erta ina k) da gokienez, esta blezimendu komertzia l tra diziona lek a tzera nzko bila ka era iza n dute a zterturiko denbora ldia n.
Bestela ko esta blezimendu ba tzuek, esta blezimendu komertzia l erta inek iza nda ko bila ka era positiboa ren oso bestela koa da egoera hori; iza n ere, esta blezimendu komertzia l erta ina k hein ha ndia n eza rri dira ja rduera ekonomiko ha ndiko guneeta n –industria ldeeta n– eta , horrenbestez, ha la ko guneek lehen zuten ja rduera –ekoizpenekoa – beste ba tekin ordezka tu dute, komertzia la rekin; zeha zki, ha in ma iz era biltzen ez diren esta blezimendu komertzia la k dira . Mota horreta ko esta blezimendua k –esta blezimendu komertzia l erta ina k– hiri-ingurunera eta bizitegi-zoneta ra itzuli direla ere ikusi da , hiria eta merka ta ritza biziberritzeko dina mikekin ba t etorrita .
A zkenik, bizta nleguneen ka npoa ldea n koka tuta ko a za lera ha ndieneko esta blezimendu komertzia la k ditugu; komunika zio-nukleo na gusia k ba lia tuz ga uza tu ohi dute euren ja rduera , eta a ztertuta ko denbora -ta rtea n a pur ba t ha zi dira , bestea k beste, Lurra ldea ren A rloko Pla na ren efektu muga tza ileen era ginez.
Horrenbestez, ezinbestea n a ldera tu beha r da esta blezimendu komertzia l ha ndi horiek iza nda ko bila ka era ren errea lita tea hiri- eta lurra lde-a ntola mendutik pla ntea tzen diren ekimen eta irizpide berriekin, interes orokorreko printzipioei lotuta da udenekin, ha in zuzen ere, ha la nola ha uekin: ga ra pen ja sa nga rria ren susta pena ; lurra lde-kohesioa ; hiri-sa re trinko eta konplexua k lortzea hiria k berronera tzeko eta biziberritzeko, mugikorta sun ja sa nga rria ren eta kontsumitza ileen ba besa ren a lde, bizitoki-ja rduera eta merka ta ritza -ja rduera gertu egon da itezen bultza tuz, ba ita hiri-ingurunea ren ba besa ere, bestea k beste.
Interes orokorreko a rra zoi premia tsu horiek bi xedeta ra ko funts gisa ba lio dute: ba tetik, esta blezimendu komertzia l ha ndia k definitzea , EA Eko uda lerria k hiru ka tegoria ta n (A , B eta C) sa ilka tzea n (sa ilka pen hori lurra lde-pla ngintza n eza rrita da goela ) oina rrituta ko eska la ba t era biliz, bizta nleria -irizpide ba tekin konbina tuta , doikuntza egokiena lortze a ldera ; eta biga rrenik, esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko ba ldintza k zeha ztea , hirieta ko bizitegi-zoneta n eza rtzea lehenetsita , a zken a ldia n gerta tu iza n den beza la . Horren bita rtez hirieta ko merka ta ritza biziberritu na hi da , ha ien koka pena bizta nleguneeta tik ka npo edo bizta nleguneen ka npoa ldera muga tuta , eta a ntzina ko industria -pa bilioiei beste merka ta ritza -era bilera ba t ema teko egungo prozesua lehenera tuta ; horren guztia ren a zken jomuga a urretiko hirigintza -zona ka tzea ren logika rekiko koherentzia ri eustea iza ngo litza teke, ha la ko pa bilioieta n soilik ekoizpen-ja rduera k ma ntentzeko; horrek legitima tu egiten du ka npoko ha la ko industria guneeta n koka tzea . Sa lbuespen hori justifika tuta da go sa lga i ha ndi eta erosketa espora dikoko esta blezimendu komertzia la k direla ko, hots, esta blezimendu komertzia l berezia k; iza n ere, proportziona lta sun-printzipioa k justifika tu egiten du bizta nleguneen ka npoa ldea n koka tuta egotea ha la ko esta blezimendu komertzia la k, bestea k beste, za ma -la n ha ndia k beha r dituztela ko eta erosketa espora dikoeta ra bidera tuta da udela ko.
Legea k eza rtzen duenez, hirigintza -pla ngintza ren egitura -a ntola mendua k zeda rrituta ko hiriko bizitegi-sa rea n ja rri beha r dira esta blezimendu komertzia l ha ndia k, ba ina sa lbuespen gisa , eta beha r beza la justifika tzen ba da , hiri-sa rea n integra tuta da uden beste a ntola mendu-espa rru ba tzuen a lda meneko hiri-lurzoru ja rra itueta n ere ja r da itezke (ba ita bizitegi-era bilera z bestela ko era bilera dutenea n ere), ba ina hona ko la u ba ldintza ha uek bete beha r dira : lehenik, hiriko bizitegi-sa rea n sa rtuta ko hiri-lurren a rteko muga kideta suna k, gutxienez, txerta tuta ko a ntola mendu-espa rrua ren perimetroa ren % 20koa iza n beha r du; biga rrenik, txerta tuta ko espa rru horrek ezin du ga inditu hiriko bizitegi-sa reko lurzorua ren ga ina za la ren % 10; hiruga rrenik, ezingo ditu ga inditu, ezta ere, uda lerrien sa ilka pena ren a ra bera eza rrita ko gehieneko hirigintza ko era ikiga rrita suna k (30.000 m2t zentra lita te ha ndieneko uda lerrien ka sua n); eta la uga rrenik, Euska l A utonomia Erkidegoko Lurra lde A ntola mendura ko Ba tzordea k a ldeko txostena ema n beha r du. Ha la , legea k a ukera ba t ba ino gehia go ema ten du, eta espa rru ma lgu ba t finka tzen dute a ukera horiek esta blezimendu komertzia l ha ndien koka penera ko, legea ren helburu orokorrekiko errespetua ren ba rrua n.
VI
Legea k era ba t errespeta tzen du toki-a utonomia ren berme instituziona la , eta horrek a rgi uzten du hirigintza -pla ngintza ren eskumena dela esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rri edo ha nditzeko ba ldintza k ja rtzea koka pena ri, neurriei eta a ba rri da gokienez. Hori horrela iza nik, legea k irekita uzten du hirigintza -pla ngintza k beste irizpide ba tzuk kontua n ha rtzeko a ukera , betiere interes orokorra ren espa rrua n.
Nola na hi ere, uda lerria z ga indiko interes ba t ba ino gehia go egon da itekeenez, ezinbestekoa da legea ren helburu orokorra k ba bestuko dituzten ba ldintza ja kin ba tzuk eza rtzea . Horrega tik, legea k ona rtzen du sa lbuespen gisa hiriko bizitegi-sa retik ka npo esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzea , lurra lde-a ntola menduko tresnek horreta ra ko zeda rrituta ko lurra lde-unita te berrieta n, ez dituztenea n ga inditzen ha rta n a ldez a urretik zeha ztuta ko gehieneko hirigintza -era ikiga rrita suna k (30.000 m
Ha la ber, legea k debeka tu egiten du bide- eta komunika zio-sistema orokorrea n sa re berria k proiekta tzea , ga uza tzea , hobetzea edo osa tzea , ba ita horien zerbitzu-ga ita suna a setzea edo horri era giteaa urreko bost urteeta n egika rituta koa – ere, eta era ginpeko errepidea ren titula rta suna duen a dministra zioa k ema nda ko a ldeko txostena eska tuko da horreta ra ko.
Ha la ber, iza era bereziko esta blezimendu komertzia l ha ndia k lehenta sunez leku ja kin ba tzueta n eza rtzeko ba ldintza a gintzen du legea k: na gusiki ja rduera ekonomikoa k dituzten hiri-lurzoruko espa rrueta n, ha in zuzen ere, hirigintza -era ikiga rrita suna ren % 30era ino, gehienez ere.
Hori a lde ba tera utzita , esta blezimendu komertzia l ha ndia k ha nditzeko a ukera ere ba rne ha rtzen du legea k, ba ldin eta legea ren helburu orokorren betea ra zpena berma tzeko ba ldintza forma l eta ma teria l ja kin ba tzuk betetzen ba dira .
Horreta z ga in, iza era osa ga rriko esta blezimendu komertzia l ha ndien a ntola mendu-irizpidea k ga ra tzea edo eza rtzea ere a ha lbidetzen du legea k, lurra lde- eta hirigintza -a ntola mendua ren bidez, betiere diskrimina zio-eza ren, premia ren eta proportziona lta suna ren eska kizuna k betetzen ba dira .
Ha la ber, txikizka ko esta blezimendu komertzia la k –esta blezimendu komertzia l bereziez bestela koa k– ja rduera ekonomikoko (tertzia rio edo industria leko) industria ldeeta n eza rtzeko a ukera ona rtzen da –bizta nleguneeta tik ka npo edo bizta nleguneen ka npoa ldea n da udenea n– eta , nola na hi ere, hiriko bizitegi-sa retik ka npo koka tua k, da gokien a ntola mendu-espa rrua n ga inditu egiten dituztenea n dimentsiona mendu-a ta la sea k, ja da existitzen diren eza rpenekin ba tera . Horreta ra ko, industria ldea ren era bilera na gusia ren iza era osa ga rria beha r dute, ezingo dute ga inditu hirigintza -era ikiga rrita suna ren % 30 eta ez dute eka rri beha r ja da existitzen diren mugikorta sun-a zpiegituren oina rrizko sa rea ren zerbitzu-ga ita suna a rea gotu beha rra .
VII
A zkenik, legea k zenba it a urreikuspen biltzen ditu, bestea k beste, a ra ubide ira ga nkor ba t, ha rta ra za ilta sun ha ndirik ga be egokitzea a ha lbidetzen duena ; ga inera , ora in a rte inda rrea n iza n den erregula zioa inda rga betzen du, Merka ta ritza Ja rduera ri buruzko Legea ren (ma ia tza ren 27ko 7/1994) 13. a rtikulua n bilduta koa , ikuspegi orokorra rekiko eta helburu na gusia rekiko koherentzia ri eustea rren, eta Merka ta ritza Ja rduera ren Legea ren Biga rren A lda keta ren Legea ren (eka ina ren 25eko 7/2008) a zken xeda peneta ko hiruga rrenaa restia n a ipa turikoa eta lege honen bidez a lda tu na hi dena – ere inda rga betzen du; besta lde, lege honek Eusko Ja urla ritza ri a ha lmena ema ten dio, da gokion lurra lde-pla n pa rtzia la ren bita rtez edo ja rduera ekonomikoeta ra ko eta esta blezimendu komertzia l ha ndieta ra ko lurzoru publikoa sortzeko lurra lde-pla n sektoria la ren bita rtez, lege honen 3.9 a rtikulua n eta I. eta II. era nskineta n zeha ztuta ko ka tegorieta ko ba koitzea n txerta tuta ko uda lerrien zerrenda a lda tzeko.
I. TITULUA
XEDA PEN OROKORRA K
1. a rtikulua .– Xedea .
1.– Lege honen helburua da Euska l A utonomia Erkidegoa n esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko eta , ha la ba da gokio, ha nditzeko espa rru juridiko orokorra zeha ztea , Europa ko Pa rla mentua ren eta Europa r Kontseilua ren 2006ko a bendua ren 12ko 2006/123/EE Zuzenta ra ua ri eta a za roa ren 23ko 17/2009 Legea ri (zerbitzu-ja rduereta n a ske sa rtzea ri eta a ritzea ri buruzkoa ri) ja rra ikiz.
2.– Esta blezimendu komertzia l ha ndien eza rpena edo ha nditzea lurra lde- eta hirigintza -a ntola mendu espezifikoa ren a ra bera koa iza ngo da , hiri-ingurunea n eta ingurune na tura lea n iza n deza keen inpa ktua ren a ra bera .
2. a rtikulua .– A plika zio-eremua .
1.– Lege honen era ginpea n egongo dira Euska l A utonomia Erkidegoa n koka tuta ko esta blezimendu komertzia l ha ndi guztia k.
2.– Lege honen xeda pen gehiga rri ba ka rrea n xeda tuta koa ren ondorioeta ra ko, esta blezimendu komertzia l ha ndia ren pa rekotza t ha rtuko da hiriko bizitegi-sa retik ka npo koka tuta ko a ntola mendu-espa rru berberea n iza era ez-bereziko esta blezimendu komertzia l ba t ba ino gehia go egotea eta esta blezimendu komertzia l horiek guztiek, elka rrekin, neurri horiek ga inditzea , ba na n-ba na n ga inditzen ote dituzten a lde ba tera utzita .
3. a rtikulua .– Definizioa k.
Lege honeta n xeda tuta koa ren ondorioeta ra ko, ondoren a za lduta ko kontzeptua k hona ko esa na hi eta irismen ha uekin interpreta tu eta a plika tuko dira :
1.– Era bilera komertzia la k: Ja rduera Ekonomikoen Sa ilka pen Na ziona lea n (JESN-2009) komertzia l gisa identifika tuta koa k.
2.– Sa ltegi berezia : ha ndizka koa iza n ga be, merka ta ritza -ba na keta hona ko ja rduera ha ueta ko ba tera bereziki bidera tzen duen sa ltegia :
a ) A ltza rien, etxetresna elektrikoen eta ga ilu elektronikoen era kusketa eta sa lmenta .
b) Itsa sontzien eta bestela ko a utomobilgintza -ibilga iluen era kusketa eta sa lmenta .
c) Errega i-sa lmenta .
d) Era ikuntza -ga ien –ha la nola era ikuntza ra ko edo sa nea mendura ko ma kineria ren eta ma teria len edota brikola je- eta burdindegi-elementuen– era kusketa eta sa lmenta .
e) Loreza intza -zentroa k eta ha zitegia k.
3.– Esta blezimendu komertzia l ha ndia k: iza era finko eta ira unkorreko era ikin edo insta la zioa k eta horien bulegoa k, ja rduera komertzia la k erregula rta sunez ga uza tzen dituztena k eta , gutxienez, hona ko ba ldintza ha uek bete beha r dituztena k:
a ) Hein ha ndia goa n edo txikia goa n (esklusiboki, lehenta sunez, pa rtzia lki, etenga be, a ldia n behin edo noizbehinka ) era bilera komertzia l ha ueta ra ko (moda lita te ba ka rrekoa k edo gehia gokoa k) ba lia tzea , ha la ba da gokio, beste era bilera ba tzuen osa ga rri gisa ere ba i: osta tu-zerbitzua k (hotela k, osta tua k, turismo-osta tua k, ka npina k, eta b.); osta la ritza (ja tetxea k, ta berna k, eta b.); kirol, kultura eta a isia ldiko ja rduera k eta insta la zioa k (zinema -a retoa k, golf-zela ia k, eta b.); eta bestela ko era bilera osa ga rria k.
b) A restia n a ipa turiko era bilereta ra bidera tuta ko hona ko hirigintza -era ikiga rrita sun ha u iza tea , sestra ga inea n eta a zpia n:
A ka tegoria ko uda lerria k (zentra lita te ha ndieneko uda lerria k), zuzenbidezko bizta nleria 30.000 bizta nletik gora koa dela : 2.500 m
– B ka tegoria ko uda lerria k (eskua lde-zentra lita teko uda lerria k) eta edo zuzenbidezko bizta nleria 10.000 bizta nletik gora koa eta 30.000 bizta nletik behera koa dela : 1.800 m
– Ga inera ko uda lerria k (C ka tegoria ), zuzenbidezko bizta nleria 10.000 bizta nletik behera koa dela : 700 m
Bi ba ldintza horiek (ka tegoria eta bizta nleria ren kopurua ) a ldi berea n gerta tzen ez ba dira , bizta nleria ren irizpidea k sa ilka pena k ba ino lehenta sun ha ndia goa iza ngo du.
4.– Hirigintza -era ikiga rrita suna : sa ba i era ikiga rria ren a za lera , edozein sola iruta n sestra ga inea n eta a zpia n era ikita ko ga ina za l guztiena , era kusketa eta sa lmenta ra ko ga ina za la ri na hiz beste edozein era bilera osa ga rriri a txikita da udela ere; a pa rka lekura ko a za lera k sa lbuetsita , horiek ez ba itira zenba tzen.
5.– Eza rpena : esta blezimendu komertzia l ha ndi ba tea n ja rduera komertzia l berri ba t a bia ra ztea .
6.– Ha nditzea : ja da existitzen den esta blezimendu komertzia l ba ten hirigintza -era ikiga rrita suna a rea gotzea .
7.– Hiriko bizitegi-sa rea : bizitegi-era bilera bereizga rriko hiri-lurzoruek osa tuta ko lurra lde-multzoa , inda rreko egitura -a ntola mendua k uda lerri ba koitzea n muga tzen duena . Hiriko bizitegi-sa rea egitura zko hirigintza -a ntola mendua n bilduko da egitura -a ntola mendua ren zeha zta pena ren eduki gisa hiri-lurzorua ren zeda rritzea n, Lurzorua ri eta Hirigintza ri buruzko eka ina ren 30eko 2/2006 Legea ren 53.2.a ) a rtikulua a plika tuz. Hori egon ezea n, bizitegi-era bilera bereizga rriko hiri-lurzorua ri buruz da gokion a ntola mendua n eza rrita koa ri ja rra ituko za io.
8.– Lurra lde-unita tea : lurra lde-eremua , duen lurra lde-konfigura zioa ren, ja rra ituta sun fisikoa ren (ja rra ituta sunik eza edo etete puntua la k iza n ditza keela a lde ba tera utzita ), komunika zio-sa re berbera rekin duen lotura ren eta a ba rren a ra bera lurra lde-unita te ba ka rtza t ha rtu beha r dena , esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzea ri da gokionez.
Lurra lde-unita te hori a lor, sektore, gune globa l eta a ntzeko ba tea n, bita n edo gehia gota n integra tuta egon da iteke. Lurra lde-a ntola mendua n egon beha rko dute zeda rrituta lurra lde-unita te horiek eta , nola na hi ere, sa lbuespenezkoa iza ngo da hori eta beha r beza la justifika tuta egon beha rko da .
9.– Uda lerri-ka tegoria k: esta blezimendu komertzia l ha ndia k a ntola tzea ri eta eza rtzea ri da gokionez, hona ko hiru ka tegoria ha uek bereizten dira :
a ) A ka tegoria : zentra lita te ha ndieneko uda lerria k, I. era nskinea n bilduta koa k.
b) B ka tegoria : eskua lde-zentra lita teko uda lerria k, II. era nskinea n bilduta koa k.
c) C ka tegoria : Euska l A utonomia Erkidegoko ga inera ko uda lerria k.
4. a rtikulua .– Printzipio orokorra k.
Lege ha u hona ko printzipio orokor ha ueta n funtsa tuta da go:
1.– Enpresa -a ska ta suna ren printzipioa , merka tu-ekonomia ren espa rrua n.
2.– Esta blezimendu-a ska ta suna ren printzipioa ; printzipio horrek diskrimina tza ilea k ez diren muga kua ntita tiboa k edo lurra lde-muga k ba ino ez ditu ona rtzen, eta beha rrezkoa k iza n beha r dute muga horiek, interes orokorreko a rra zoi premia tsu ba ten bidez justifika tuta egon beha r dute eta proportziona lta sun-printzipiora egokituta egon beha r dute, lortu na hi den helburua erdiesten dela berma tzeko egokitza t jotzen direla ko, ezin dira horreta ra ko beha r dena ba ino urrutia go joa n eta , nola na hi ere, ezin ba dira ordezka tu ema itza berdin-berdina lortzea a ha lbidetzen duten ba ina ha in murrizta ilea k ez diren beste neurri ba tzuekin.
3.– Esta blezimendu-a ska ta suna ri muga kua ntita tiboa k edo lurra lde-muga k eza rtzekota n, interes orokorreko a rra zoi premia tsueta n ba ino ezin dira egon funtsa tuta , ha la nola ha ueta n: ingurumena ren eta hiri-ingurunea ren ba besa , hiri- eta la nda -pla nifika zioa ba rne ha rtuta ; osa sun publikoa ren za intza ; onda re historiko eta a rtistikoa ren kontserba zioa ; edo kontsumitza ileen ba besa ; hori guztia , Europa r Ba ta suneko Justizia A uzitegia ren jurisprudentzia ri ja rra ikiz.
4.– Ga ra pen ja sa nga rria ren printzipioa , ba lia bide na tura len era bilera a rra ziona lea n la gundu beha r duena , betiere hona ko ha uen eska kizunekin ha rmonia n: ekonomia , enplegua , giza rte-kohesioa , tra tu- eta a ukera -berdinta suna , osa suna , kontsumitza ileen ba besa , herrita rren segurta suna , ingurumen-ba besa , hiri-ingurunea ren za intza , eta onda re historiko eta a rtistikoa ren ba besa ba rne ha rturik.
5.– Sektore honeta n eta lurra lde- eta hirigintza -a ntola mendua n eskuduna k diren Euska l A utonomia Erkidegoko a dministra zioen a rteko la nkidetza - eta koordina zio-printzipioa k.
5. a rtikulua .– Legea ren helburua k.
Esta blezimendu komertzia l ha ndia k a ntola tzeko eta eza rtzeko printzipio orokorra k hona ko helburu ha uek lortzera bidera tuta da ude:
1.– Lurzorua ren okupa zio ja sa nga rria ga uza tzea eta okupa zio ja sa nga rria ren ba lioa k gordetzea , ba ita ingurunea k eta ingurumena –hirikoa , la nda koa eta na tura la – ba bestea , betiere lurra ldea n esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzea k iza n deza keen inpa ktua minimiza tuta , a ukera estra tegikoa eta ba lio logistiko ha ndia duten eta komunika zio-lotuneeta n koka tuta da uden lurzorua k interes orokorreko a rra zoia k direla -eta ba bestuta , eta iza era singula rreko merka ta ritza -ja rduera k bizta nleguneeta tik ka npo eza rtzea ri lehenta suna ema nez, hori guztia a za lera rekin eta segurta suna rekin loturik dituzten premia ha ndiei eta sortzen duten mugikorta sun txikia goa ri errepa ra tuta .
2.– Hiri konpa ktua ren eredua sendotzea ; eredu horreta n, hiriko bizitegi-era bilera k ha rmoniza tu egiten dira horiekin ba tera ga rria k diren ja rduera ekonomikoekin, bereziki, merka ta ritza - eta zerbitzu-era bilerekin, horien eta bizitegi-nukleoen a rteko oreka lortze a ldera , eta hona ko ha uek piztuta : era bileren na ha stea eta a nizta suna , zerbitzu, zuzkidura eta ekipa mendua k berta n bizi direnenga ndik a ha lik eta gertuen egotea , eta giza rte-kohesioa eta -integra zioa , ikusirik bizi-itxa ropena gero eta gehia go a ri dela igotzen, bizta nleria na ba rmen a ri dela za ha rtzen eta ha ren ha zkundea oso motela dela eta a zken urteota n gera tzera joko duela .
3.– Hiri-nukleoeta ko erdia ldeko guneen berronera tzea eta birkua lifika tzea fa bora tzea eta susta tzea , mota guztieta ko esta blezimendu komertzia la k eza rrita edo ha ndituta , hiri-ingurunea ren hiri-berronera tzeko prozesuen proiekzioa eta egika ritzea susta tzea a ha lbidetzeko modua n eta , ildo horreta n, ba ita gune historikoen, hiri-za ba lkundeen eta a ba rren hiri-birkua lifika zioko prozesua k ere (a zpiegituren sa nea mendua , moderniza zio tertzia rioa , bide-berra ntola keta ), giza ja rduera ren eta bizitza ren erreferentzia zko gune gisa .
4.– Hiri-nukleoeta ko erdia ldeko guneen dina miza zio ekonomiko eta sozia la piztea eta bultza tzea , hiriko bizitegi-sa rea n mota guztieta ko esta blezimendu komertzia la k eza rrita edo ha ndituta , eta nola na hi ere, lege honek eza rtzen duen modua n osa tzen dela .
5.– Bizta nleria ren premiei egokituta ko merka ta ritza -eska intzen eta -era bileren a ukera ha ndia egon da din bultza tzea .
6.– Mugikorta sun ja sa nga rria piztea , ga rra io publiko eta kolektiboko sa rea k sendotuta eta era bilera ba tera ga rri uga ri –ba ita komertzia la k ere– a ntola tuta eta eza rrita , bizitegi-zoneta tik gertu egonik joa n-etorria k –oinezkoa k eta a ntzekoa k– erra zten dituztena k, osa sun publikoa ren a lde, eta ha la ber, ga rra io priba tu bidezko joa n-etorria k –beha rrezkoa k iza n ga be, a zpiegitura publikoa k kongestiona tzen dituztena k eta a tmosfera ra ko emisio kutsa ga rria k sortzen la guntzen dutena k– murriztea ere a ha lbidetzen dutena k.
7.– Gertuta suneko zerbitzua k (esta blezimendu komertzia la k ba rne ha rtuta ) dituen eta dina mikoa , oreka tua eta espa rru sozia lea n eta ekonomikoa n a ktiboa den hiri-ingurune ba t bultza tzea , hirien erdiguneeta n merka ta ritza -loka len egitura zko desokupa zioa sa ihesteko, bizta nleria k bere premieta ra egokituta ko zerbitzu komertzia len sa re ba tera ko sa rbidea iza ngo duela berma tuta , eta hirigintza - eta a rkitektura -oztopoa k eza ba tuta .
8.– Onda re historiko eta a rtistikoa ren ba besa , bereziki, iza era komertzia leko gune historikoeta n, ba ldin eta ja rduera komertzia la la gunga rria ba da , birga itze ekonomiko eta sozia lera ko ez ezik, hirigintza -birga itzera ko ere.
9.– La nda - eta hiri-pa isa ia eta onda re kultura la eta na tura la ba bestea , eta hiri-biodibertsita tea ren a lde egitea , bizta nleria ren bizi-ka lita tea eta osa suna hobetzeko elementu gisa .
II. TITULUA
ESTA BLEZIMENDU KOMERTZIA L HA NDIA K EZA RTZEKO ETA HA NDITZEKO BA LDINTZA K
6. a rtikulua .– Esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko ba ldintza k.
1.– Esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzea k ezin du eka rri berekin bide- eta komunika zio-sistema orokorrea n sa re berria k proiekta tzea , egika ritzea , hobetzea edo osa tzea , ezta zerbitzu-ga ita suna a setzea edo ha ri –a urreko bost urteeta n egika rituta koa ri– era gitea ere. Horreta ra ko, era ginpeko errepidea ren titula rta suna duen a dministra zioa k ema nda ko a ldeko txostena eska tuko da .
2.– Hirigintza -pla ngintza ren egitura -a ntola mendua k zeda rrituta ko hiriko bizitegi-sa rea n eza rri beha r dira iza era berezia ez duten esta blezimendu komertzia l ha ndia k.
3.– Sa lbuespen gisa , eta beha r beza la justifika tzen ba da , hiriko bizitegi-sa re hori osa tu a ha lko du egitura zko hirigintza -a ntola mendua k, beste a ntola mendu-espa rru ba tzuen a lda meneko hiri-lurzoru ja rra itua k txerta tuta , ba ita bizitegi-era bilera z bestela ko era bilera dutenea n ere, ba ldin eta hiri-sa re berberea n ba da ude. Osa tze-ekintza horrek, nola na hi ere, hona ko ingurua ba r ha uek gerta tzea eska tuko du:
a ) Hiriko bizitegi-sa rea n sa rtuta ko hiri-lurren a rteko muga kideta suna k, gutxienez, txerta tuta ko a ntola mendu-espa rrua ren perimetroa ren % 20koa iza n beha r du.
b) Txerta tuta ko espa rru horrek ezin du ga inditu hiriko bizitegi-sa reko lurzoru-ga ina za la ren % 10.
c) Horren helburua inola z ere ez iza tea hona ko hirigintza -era ikiga rrita suna k ba ino ha ndia goa k dituzten esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzea :
– Zentra lita te ha ndieneko uda lerria k: 30.000 m
– Eskua lde-zentra lita teko uda lerria k: 15.000 m
– Ga inera ko uda lerria k: 2.000 m
d) Euska l A utonomia Erkidegoko Lurra lde A ntola mendura ko Ba tzordea k ema nda ko a ldeko txostena iza tea .
4.– Sa lbuespen gisa , hiriko bizitegi-sa retik ka npo esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rri a ha lko dira , lurra lde-a ntola menduko tresnek horreta ra ko zeda rrituta ko lurra lde-unita te berrieta n, ba ldin eta ingurua ba r ha uek gerta tzen ba dira :
a ) Esta blezimendu komertzia l ha ndiek hona ko goiko gehieneko era ikiga rrita sun ha uek iza tea :
– Zentra lita te ha ndieneko uda lerria k: 30.000 m
– Eskua lde-zentra lita teko uda lerria k: 15.000 m
– Ga inera ko uda lerria k: 2.000 m
b) Zeda rrituta ko lurra lde-unita teek ez eka rtzea eurekin forma tu ha ndiko merka ta ritza -era bilera bereizga rriko a ntola mendu-eremua k zeha ztea esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko.
5.– Iza era singula rreko esta blezimendu komertzia l ha ndia k lehenta sunez eza rriko dira ja rduera ekonomikoeta ko era bilera na gusia duten hiri-lurzoruko espa rrueta n, betiere hirigintza -era ikiga rrita suna ren % 30 ez ba dute ga inditzen.
7. a rtikulua .– Esta blezimendu komertzia l ha ndia k ha nditzeko ba ldintza k.
Egungo esta blezimendu komertzia l ha ndia k ha nditzeko, hona ko ba ldintza ha uek bete beha rko dira :
1.– Era ginpeko ingurunea ren hiri-birga itzea rekin eta edo -birkua lifika zioa rekin lotuta ko ka usa k direla -eta ha nditze hori beha rrezkoa dela ko justifika zio objektiboa , beha r beza la egia zta tua .
2.– Ja da existitzen diren mugikorta sun-a zpiegituren oina rrizko sa rea ren zerbitzu-ga ita suna ha nditu beha rrik ez era gitea .
3.– Hiriko bizitegi-sa retik ka npo koka tuta ko esta blezimendu komertzia l ha ndien ka sua n, zeha zkia go, eta iza era meta ga rria rekin:
a ) Kontua n iza tea ez dela ga inditu beha r existitzen den hirigintza -era ikiga rrita suna ren % 10.
b) Ez ga inditzea gehieneko dimentsiona mendu ha uek:
– Zentra lita te ha ndieneko uda lerria k: 33.000 m
– Eskua lde-zentra lita teko uda lerria k: 16.500 m
– Ga inera ko uda lerria k: 2.200 m
4.– Euska l A utonomia Erkidegoko Lurra lde A ntola mendura ko Ba tzordea k ema nda ko a ldeko txostena .
8. a rtikulua .– Esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko edo ha nditzeko ba ldintza osa ga rria k.
1.– Lurra lde- eta hirigintza -a ntola mendua k ga ra tu eta eza rri a ha lko ditu a urreko a rtikulueta n eza rrita koen osa ga rria k diren esta blezimendu komertzia l ha ndia k a ntola tzeko irizpidea k, lege honen a rtikulua n edo horrekin loturikoeta n eza rrita ko a ntola mendua ren xedea k lortze a ldera , ba ldin eta interes orokorreko a rra zoi premia tsueta n oina rrituta eta beha r beza la justifika tuta ba da ude eta lortu na hi diren helburuekiko proportziona lta suna ri eusten ba diote.
2.– Esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rri edo ha nditzea ri da gokionez, da gokion a ntola menduko a ra udi eta ordena ntzek hona ko ha uek ga uza tu a ha lko dituzte, bestea k beste:
a ) Lege honeta n eza rrita da uden esta blezimendu komertzia l ha ndien ka tegoriza zioa ga ra tzea .
b) Mugikorta sun ja sa nga rria ri edo onda re historikoa ren ba besa ri lotuta ko interes orokorreko a rra zoi premia tsuenga tik muga tzea eta , ha la ba da gokio, ba ldintza tzea esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko edo ha nditzeko a ukera .
c) Entita te susta tza ilea ri gutxieneko zuzkidura eta zerbitzu ba tzuk eska intzeko exijitzea .
d) Era ikuntza n era ikingintza ko konponbidea k inposa tzea , ingurumen-inpa ktua prebenitzeko edo minimiza tzeko.
XEDA PEN GEHIGA RRIA .– Bizta nleguneen ka npoa ldea n da uden ja rduera ekonomikoko industria ldeeta n beste esta blezimendu komertzia l ba tzuk eza rtzea .
Txikizka ko esta blezimendu komertzia la k –esta blezimendu komertzia l bereziez bestela koa k– iza era tertzia rio edo industria leko ja rduera ekonomikoko industria ldeeta n –bizta nleguneeta tik ka npo edo bizta nleguneen ka npoa ldea n da udeneta n– eta , nola na hi ere, hiriko bizitegi-sa retik ka npo koka tua k, eza rri a ha l iza teko, hona ko ba ldintza ha uek bete beha rko dira betiere da gokien a ntola mendu-espa rrua n ga inditu egiten dituztenea n dimentsiona mendu-a ta la sea k, ja da existitzen diren eza rpenekin ba tera :
1.– Industria ldea ren era bilera k iza era osa ga rria eduki beha r du, eta ezingo du ga inditu guztizko hirigintza -era ikiga rrita suna ren % 30.
2.– Ez dute era gingo ja da existitzen diren mugikorta sun-a zpiegituren oina rrizko sa rea ren zerbitzu-ga ita suna ha nditzeko beha rra .
3.– Lege honeta ko a rtikulueta n eta era nskineta n definituta ko B eta C ka tegoriei da gozkien uda lerrieta n ezin iza ngo dute era gin lege honeta ko 3.3.b) a rtikulua n definituta ko sa ba i-a za lera ren bikoitza ga inditzea da gozkien ka tegorieta n esta blezimendu komertzia l ha ndi gisa kontsidera tzera koa n.
Hiru ba ldintza horiek lizentzia edo ba imena ren eska bidea n edo komunika zioa ren formula zioa n justifika tu beha rko dira , da gokionea n, ireki a urretik.
XEDA PEN IRA GA NKORRA
Lurra lde- eta hirigintza -a ntola menduko tresnen berrikuspenei edo a lda ketei da gokienez, betiere esta blezimendu komertzia l ha ndia k eza rtzeko edo ha nditzeko a ukera ga itzea ba da horien helburua , lege honeta ko xeda pena k a plika tu beha rko za izkie behin-behinea n onetsi ez diren tresnei, edo ha siera n onetsi ez direnei, da gokion iza pidetzea k ez ba du eska tzen behin-behineko onespenik, lege ha u inda rrea n ha sten den egunea n.
XEDA PEN INDA RGA BETZA ILEA
Inda rrik ga be gera tzen dira lege honeta n xeda tuta koa rekin ba t ez da tozen ma ila bereko edo txikia goko xeda pen guztia k eta , bereziki, hona ko ha uek:
– Merka ta ritza Ja rduera ri buruzko ma ia tza ren 27ko 7/1994 Legea ren 13. a rtikulua .
– Merka ta ritza Ja rduera ren Legea ren Biga rren A lda keta ren eka ina ren 25eko 7/2008 Legea ren a zken xeda peneta ko hiruga rrena .
A ZKEN XEDA PENA K
A ZKEN XEDA PENETA KO LEHENENGOA
Eusko Ja urla ritza ri a ha lmena ema ten za io lege ha u ga ra tu eta eza rtzeko beha rrezkoa k diren xeda pen guztia k ema n ditza n.
A ZKEN XEDA PENETA KO BIGA RRENA
Eusko Ja urla ritza ri a ha lmena ema ten za io, da gokion lurra lde-pla n pa rtzia la ren bita rtez edo ja rduera ekonomikoeta ra ko eta esta blezimendu komertzia leta ra ko lurzoru publikoa sortzeko lurra lde-pla n sektoria la ren bita rtez, lege honen 3.9 a rtikulua n eta I. eta II. era nskineta n zeha ztuta ko ka tegorieta ko ba koitzea n txerta tuta ko uda lerrien zerrenda a lda tzeko, betiere, lege honeta n ja sota ko printzipioekin eta helburuekin ba t etorrita .
A ZKEN XEDA PENETA KO HIRUGA RRENA
Lege ha u Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tu eta hurrengo egunea n ja rriko da inda rrea n.
I. ERA NSKINA , EKA INA REN 27KO 10/2019 LEGEA RENA
A KA TEGORIA
Zentra lita te ha ndieneko uda lerria k, 30.000 bizta nletik gora koa k
A ra ba Erdia ldeko eremu funtziona la :
Ga steiz.
– Bilbo Metropolita rra ren eremu funtziona la :
Ba ra ka ldo.
Ba sa uri.
Bilbo.
Getxo.
Leioa .
Portuga lete.
Sa nturtzi.
– Donostia ko eremu funtziona la :
Donostia .
Irun.
Errenteria .
II. ERA NSKINA , EKA INA REN 27KO 10/2019 LEGEA RENA
B KA TEGORIA
Eskua lde-zentra lita teko eta edo 10.000 bizta nletik 30.000 a rteko uda lerria k
– La udioko Eremu Funtziona la (A ia ra ):
A murrio.
La udio.
– Bilbo Metropolita rra ren Eremu Funtziona la :
Etxeba rri.
Ga lda ka o.
Sesta o.
Sopela .
Tra pa ga ra n.
– Dura ngoko Eremu Funtziona la (Dura nga ldea ):
A morebieta -Etxa no.
Dura ngo.
– Gernika -Ma rkina ko Eremu Funtziona la (Busturia ldea -A rtiba i):
Gernika -Lumo.
– Mungia ko Eremu Funtziona la (Mungia ldea ):
Mungia .
A rra sa te-Berga ra ko Eremu Funtziona la (Deba goiena ):
A rra sa te.
Berga ra .
– Eiba r-Ermuko Eremu Funtziona la (Deba ba rrena ):
Eiba r.
Elgoiba r.
– Donostia ko Eremu Funtziona la :
A ndoa in.
Herna ni.
Honda rribia .
La sa rte-Oria .
Oia rtzun.
Pa sa ia .
– Bea sa in-Ordizia ko Eremu Funtziona la (Goierri):
Bea sa in.
Ordizia .
– Tolosa ko Eremu Funtziona la (Tolosa ldea ):
Tolosa .
– Za ra utz-A zpeitiko Eremu Funtziona la (Urola -Kosta ):
A zkoitia .
A zpeitia .
Za ra utz.
Zuma ia .
Bera z, Lege honi men egiteko eta men egina ra zteko a gintzen diet, norba na ko zein a ginta ri direla , Euska diko herrita r guztiei.
Vitoria -Ga steiz, 2019ko uzta ila ren 2a .
Lehenda ka ria ,
IÑIGO URKULLU RENTERIA .