EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-07-09 Aldizkari honetan argitaratua: 2019129

8/2019 LEGEA , eka ina ren 27koa , 2019-2022 Euska l Esta tistika Pla na ri buruzkoa .

Organo emailea: LEHENDAKARITZA
Xedapenaren zenbakia: 201900008
Xedapenaren data: 2019-06-27
Hurrenkenaren zenbakia: 201903346
Maila: Legea

Aurreko erreferentziak:
  • 1986/05/30rean argitaratutako 1986/04/23ko 198600004 LEGEA aldatzen du

Eusko Legebiltza rra k 8/2019 Legea , eka ina ren 27koa , 2019-2022 Euska l Esta tistika Pla na ri buruzkoa ona rtu duela ja kina ra zten za ie Euska diko herrita r guztiei.
ZIOEN A ZA LPENA
Euska l A utonomia Erkidegoko A utonomia Esta tutua ren 10.37 a rtikulua ren a ra bera , «Euska l A utonomia Erkidegoa k eskumen esklusiboa du hona ko ga i ha ueta n: (...) 37. Euska l Herriko Esta tistika bere helburu eta eskumeneta ra ko».
A rtikulu hori a plika tuz, Eusko Legebiltza rra k Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea ) ona rtu zuen. Lege horren bidez, Euska l A utonomia Erkidegoko esta tistika -ja rduera a ra utu zen, ba i eta ja rduera horreta n ja rdungo zuen era kundea era tu ere. Lege hori, bera z, ezinbesteko a bia puntua iza n da .
Dena den, esta tistika -ja rduera ren erregula zioa ez da a ra u horreta ra muga tzen, a urreikusita ba ita go esta tistika -ja rduera Euska l Esta tistika Pla na k a ntola tuko duela . Pla n horreta n, inda rrea n da goela egingo diren esta tistika k eta a ntzeko beste ja rduera ba tzuk ja soko dira , ba ina , horreta ra ko, lege bidez ona rtu beha rra da go pla na . Pla n horrek ma rka tzen du ja rduera -espa rrua ren goiko erpina , gero urteko esta tistika -pla nek ga ra tuko dutena .
A urreko za zpi pla na k –1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008, 2010-2012 eta 2014-2017 a ldieta koa k– urteko esta tistika -progra men bidez ga ra tu ziren, eta zeha ztu zuten a ldi ba koitzea n zer esta tistika egingo ziren, nork egingo zituen eta zein ba ldintza teknikorekin egingo ziren. A zken pla na ren inda rra ldia a ma itu denez, Eusko Legebiltza rra k pla n berria ona rtu beha r du.
Premisa horiek a intza t ha rtuta , 2019-2022 a ldira ko Euska l Esta tistika Pla na ona rtuko da lege honen bidez. Bost urte horieta n zeha r Euska l A utonomia Erkidegoko esta tistika -era kundea k egingo dituen esta tistika k eta a ntzeko ja rduera k eza rtzen dira pla nea n. Bost urteko lehenda biziko pla na da ha u, eta helburu du esta tistika -ja rduera legegintza ldieta tik bereiztea . Iza n ere, a zken bi pla neta n, legegintza ldiek ba ldintza tu dute pla na ma rtxa n ja rtzea .
Ondorioz, legea ren a rtikulueta n definituta da ude hura koka tzeko eta muga tzeko koordena tu ma teria la eta denbora zkoa .
Legea ren espa rru ma teria la , 1. a rtikulua n zeha ztuta a geri dena , esta tistika k eta a ntzeko ja rduera k egitea n da tza . Horiek guztia k zerrenda tuta da ude testu a rtikula tua ren era nskinea n, legea ren a ra u-ba lio berbera rekin.
Euska diko A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea n (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea n) 6.2 a rtikulua n eza rrita koa ren a ra bera , pla na k inda rrea n dela egingo diren esta tistika k eta a ntzeko ja rduera k bilduko ditu. 2019-2022 Euska l Esta tistika Pla na k ez du horien a ipa men soila egiten; a itzitik, era giketa ba koitza ren eza uga rri na gusia k ere a za ltzen ditu, uste ba ita horien eza uga rria k beha rrezkoa k direla , hobeto defini da itezen. Eta horrekin ez da deusezta tzen urteko esta tistika -progra men era ginkorta suna , era giketa ba koitzera ko beha r diren zeha zta pena k ema ten ba itituzte progra ma horiek. Ga inera , Ema kumeen eta Gizonen Berdinta sunera ko Legea n (otsa ila ren 18ko 4/2005 Legea n) 16. a rtikulua k a ginduta koa ri ja rra ituz –esta tistiken eta a zterketen egokitza pena z a ri dela –, Euska l A utonomia Erkidegoko esta tistika -era kundea k sistema tikoki sa rtuko du sexua ren a lda ga ia Euska l Esta tistika Pla na ren ba rrua n egiten diren esta tistika -era giketeta n, eta genero-ikuspegia txerta tuko du bilduta ko informa zioa ren ustia penea n eta a na lisia n.
Era nskinea n, bera z, era giketa k ba na n-ba na n a ipa tzea z ga in, ba koitza ren eza uga rria k ere a za ltzen dira . Hona hemen era giketen eza uga rria k:
a ) Helburu orokorra k, urteko esta tistika -progra meta n ga ra tzen direna k.
b) Era kunde a rdura duna (egilea eta , ha la ba da gokio, kontra ta tza ilea ). Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea n (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea n) II. tituluko III. ka pitulua n a ipa tuta ko eskumena da uka . Eskumen hori Euska l A utonomia Erkidegoko esta tistika -era kundea ren espa rruko orga no eta enteei ba ka rrik ema ten za ie, legea ren 35. a rtikulua n zeha ztuta koei, a legia .
c) Beste era kunde pa rte-ha rtza ile ba tzuk. Elka rrekin pa rte ha rtzeko a ukera dute, ba i era giketa osoa n zeha r, ba i era giketa ren fa seren ba tea n.
d) Ga ia . Ikerketa rekin lotuta ko ja rduera ren espa rru generikoa muga tu beha r da . Ha uek dira ga ia k:
1) Demogra fia eta giza rte-ohitura k
2) Hizkuntza k
3) Osa sungintza eta osa suna
4) Hezkuntza
5) La n-merka tua eta la n-kostua k
6) Giza rte-ba besa eta giza rte-zerbitzua k
7) Kultura , a isia eta kirola k
8) Justizia eta segurta suna
9) Ingurumena
10) Lehen sektorea
11) Industria eta energia
12) Era ikuntza eta etxebizitza
13) Zerbitzu-sektorea
14) Merka ta ritza eta a utomobil-zerbitzua k
15) Herri-a dministra zioa
16) Fina ntza k eta a segurua k
17) Kontu ekonomikoa k
18) Prezioa k
19) Giza rte-ekonomia
20) Esta tistika -a zpiegitura
21) Esta tistika -ga ra pena
22) Informa zioa ren giza rtea eta I+G+B
23) Beste ba tzuk.
e) Egoera . Ja kin beha r da esta tistika -era giketa ri lehendik heldu za ion; hots, a urreko a ldieta n egin iza n den, a la lehenda bizikoz egiten den.
f) Ema itza k zenba tea n behin za ba lduko diren. Herrita rrei a diera zten za ie zenba tea n behin iza ngo dituzten eskura ga rri ema itza k, a lde ba tera utzita zer-nola ko ma izta suna rekin la n egiten den.
g) Era giketa mota . Esta tistika zein mota ta koa den a za ltzen da ; ba tez ere, informa zio-bilketa rik ote da ka rren berekin (direktorioa , zentsua , la ginketa bidezko inkesta ), a bia puntu iza n diren informa zioei bestela ko xeheta sunik gehitzen za ien (bilketa , sintesia ), edo tresna osa ga rriren ba t ba ote den, norma liza zioa , metodologia hobetzea edo esta tistika ga ra tzea da ka rrena .
2. a rtikulua n, urteko esta tistika -progra men ga ra pena eta exekuzioa eza rtzen da , eta a urreikuspen ba t egiten da , beha r beza la a rra zoituta da uden etorkizuneko beha rreta ra egokitzea ri buruz.
3. a rtikulua n, esta tistika -ja rduera ren a ra ubide juridikoa erregula tzen da , Europa ko Esta tistiken Ja rdunbide Egokiei buruzko Kodeko printzipioeta n eta Esta tistika Ekoizpena ren Europa ko eskema na gusia n oina rrituta ko esta tistika -era giketen ka lita tea berma tuz.
4. a rtikulua n eza rtzen denez, entita teek, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoek obliga zioa dute eska tzen za ien informa zioa ema teko, pla n honeta n a ra utzen diren esta tistika k ga uza tze a ldera . Informa zio horren ba rrua n sa rtzen dira «da tu pertsona len ka tegoria berezia k», 2016ko a pirila ren 27ko 2016/679 (EB) Erregela mendua ren 9. a rtikulua k a ipa tzen dituena k (Europa ko Pa rla mentua rena eta Kontseilua rena , da tu pertsona len tra ta mendua ri da gokionez pertsona fisikoen ba besa ri eta da tu horien zirkula zio a skea ri buruzko a ra ua k eza rtzen dituena eta 95/46/EE Zuzenta ra ua inda rga betzen duena ). Ildo horreta tik, a zpima rra tu beha rra da go zer-nola ko giza ba lia bidea k, neurri teknikoa k eta a ntola mendu-neurria k dituen euska l esta tistika -era kundea k, berma tzeko errespeta tzen direla da tu pertsona len tra ta mendua gida tuko duten printzipio a ra u-ema ilea k.
Besta lde, ezin da a ha ztu Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea ) esta tistiken ekoizpena a dministra zioko da tuen bidez egitea ren a ldekoa dela ; a dministra zio publikoa n era biltzen diren prozedura k berritzeko eginda ko a ha legina k a ha lik eta errenta ga rrien bihurtu na hi ditu, kudea keta - eta esta tistika -xedeeta ra ko a ldi berea n era bil da itezen eta , horrela , a ha l den neurria n ekidin na hi du bi a ldiz eska tzea informa zioa herrita rrei, enpresei eta beste ente ba tzuei.
A zken xeda peneta tik lehenengoa n, bost a lda keta egin dira Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea n (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea n) la u a rtikuluta n: 10. a rtikulua da tu pertsona len ba besa ri buruzko a ra udira eta Esta tistika Progra ma ren Ba tzordea k 2005eko otsa ila ren 24a n ona rtuta ko Europa ko Esta tistiken Ja rdunbide Egokien Kodeko printzipioeta ra egokitu da , a dministra zio-erregistroeta ko da tua k eskura tzea ri, era biltzea ri eta integra tzea ri da gokienez, helburu iza nik informa tza ileei ka rga murriztea , hori ez ba itzegoen beha r a dina a ra ututa 4/1986 Legea ren 10. a rtikulua ren 3. a pa rta tua n. Berregitura tu egin dira 20., 29. eta 33. a rtikulua k, eta informa zioa ren eta komunika zioa ren teknologieta ra (IKT) egokitu.
A zkenik, lege honeta ko a zken xeda peneta tik biga rrena , hiruga rrena eta la uga rrena pla na ren biga rren koordena tua ri buruzkoa k dira ; hots, denbora ren koordena tua ri buruzkoa k. Eza rtzen da 2022ko a bendua ren 31n a ma ituko dela pla na ren inda rra ldia ; ha u da , a urrekontu-ekita ldien a ma iera n. Oroba t eza rri da pla na luza tu egingo dela , ba ldin eta ez ba da beste ba t ona rtu ha ren inda rra ldia a ma itzera koa n.
1. a rtikulua .– Ona rpena eta edukia .
1.– 2019-2022 Euska l Esta tistika Pla na ona rtzen da .
2.– Esa nda ko pla na Euska l A utonomia Erkidegoko esta tistika -ja rduera 2019-2022 a ldira ko a ra utzen duen tresna da , eta , beha r iza nez gero, luza tu egingo da .
3.– Pla nea n, lege honeta ko era nskinea n zeha zten diren esta tistika k eta a ntzeko ja rduera k ja soko dira .
2. a rtikulua .– Urteko esta tistika -progra ma k.
1.– 2019-2022 Euska l Esta tistika Pla n ha u urteko esta tistika -progra men bidez ga ra tu eta exekuta tuko da .
2.– Urteko esta tistika -progra meta n zeha ztu eta definituko dira esta tistika -era giketa horien eza uga rria k, a urrekontu-zuzkiduren espa rrua n.
3.– Sa lbuespenez, urteko esta tistika -progra mek pla n honeta ko era nskinea n ja sota ko eza uga rrieta ko ba tzuk a lda tu a ha l iza ngo dituzte, ba ina horreta ra ko, a urrez, a ldeko txostena egin beha rko du Euska l Esta tistika Ba tzordea k. A lda keta horrek a rra zoitua iza n beha rko du, eta ez die era gingo era giketa ren iza era ri eta helburuei.
3. a rtikulua .– Esta tistika -ja rduna ren a ra ubide juridikoa .
1.– Pla na ren ondoriozko esta tistika -ja rduna Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea n (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea n) 2. a rtikulua n eza rrita ko a ra udia k eta lege honek gida tuko dute.
2.– Pla na ga ra tzeko eta exekuta tzeko ona rtzen diren urteko esta tistika -progra ma k Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea ren (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea ren) 2. a rtikulua ren 1. pa ra gra foko erregela menduzko xeda penen pa rte iza ngo dira .
3.– Euska l A utonomia Erkidegoko esta tistika -ja rduera ren funtsa iza ngo da , ba tetik, Europa ko Esta tistika Sistema ren Ba tzordea k ona rtuta ko Europa ko Esta tistiken Ja rdunbide Egokien Kodea n oina rrituta ko ka lita te-irizpideei ja rra ituko diela , eta , bestetik, esta tistika -era giketa ba koitza ren proiektu teknikoa k Europa ko Esta tistika Sistema n definituta ko Esta tistika Ekoizpena ren eskema orokorrea n oina rrituko direla .
4.– Publikoa k iza ngo dira beti a urreko a rtikulua n eza rrita koa ren a ra bera ko esta tistika ofizia lei eta Gobernuko sa ileta ko esta tistika -orga noek eginda ko esta tistikei da gozkien ema itza k, eta berriz era bili a ha l iza teko forma tu ba tea n a rgita ra tu beha r dira .
5.– Ema kumeen eta Gizonen Berdinta sunera ko otsa ila ren 18ko 4/2005 Legea n eza rrita koa betez, pla n honeta n a urreikusita ko esta tistikek genero-ikuspegia txerta tuko dute bilduta ko informa zioa ustia tzeko eta a na liza tzeko eta peta n.
4. a rtikulua .– Na hita ez era ntzun beha rra .
1.– Na hita ez bete beha r dira 2019-2022 Euska l Esta tistika Pla nea n ja sotzen diren esta tistika k. Obliga zio horrek da tu pertsona len ba besa ren a lorrea n inda rrea n da goen eta a plika ga rri den a ra udia errespeta tu beha rko du.
2.– Dena den, esta tistika -era kundea ri ema nda ko da tua k esta tistika -sekretua ren era ginpea n egongo dira , Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea n (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea n) –19. a rtikulutik 23.era – eza rrita koa betez.
A ZKEN XEDA PENA K
A ZKEN XEDA PENETA KO LEHENENGOA .–. Euska l A utonomia Erkidegoko Esta tistika ri buruzko Legea n (a pirila ren 23ko 4/1986 Legea n) eginda ko a lda keta k.
1.– 10. a rtikulua a lda tzen da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«1.– Hurrengo a pa rta tueta n eza rrita koa ren a ra bera zeha zten diren norba na koek edo entita teek 9. a rtikulua n a ipa tzen den informa zioa ema teko obliga zioa da uka te, ha la korik eska tzen ba za ie.
2.– Esta tistika ba koitza ren erregula zioa k zeha ztuko du zer pertsona edo entita te da uden beha rtuta informa zioa ema tera , edozein dela ere ha ien iza era fisikoa edo juridikoa , publikoa edo priba tua , eta na ziota suna , betiere Euska l A utonomia Erkidegoa ren lurra lde-eremua n ba dute edo iza n ba dute beren bizilekua edo egoitza , edo hor koka tuta ba da ude.
3.– Informa zio hori ba ldin ba da tor fa milia -intimita tera ko eta intimita te pertsona lera ko eskubidea ri buruz da gokion unea n inda rrea n den a ra udia k ba bestuta ko da tueta tik, hona ko lege-testu ha ueta ra egokitu beha rko dira : 2016/679 (EB) Erregela mendua , 2016ko a pirila ren 27koa , Europa ko Pa rla mentua rena eta Kontseilua rena , da tu pertsona len tra ta mendua ri da gokionez pertsona fisikoen ba besa ri eta da tu horien zirkula zio a skea ri buruzko a ra ua k eza rtzen dituena eta 95/46/EE Zuzenta ra ua inda rga betzen duena , eta ga inera ko a ra udi a plika ga rria . Nola na hi ere, da tu horiek eska tuko dira beti interes orokorreko a rra zoienga tik, esta tistika -era giketen helburuei da gokienez proportziona lta sun-irizpideekin, eta lortuta ko informa zioen a nonimota suna gordetzeko beha rrezkoa k diren bermeekin.
4.– Informa tza ileen era ntzun-ka rga murrizteko, Euska l Esta tistika Era kundea k eta ma ila opera tiboa n esta tistika -era kundeko kide diren ga inera koek eskubidea iza ngo dute a dministra zio-erregistro eta -fitxa tegi guztieta n da uden da tua k eska tzeko eta horiek a tzera penik ga be eta doa n eskura tzeko, ba ita identifika tuta ko da tu pertsona la k ere. Eskubidea iza ngo dute, ha la ber, da tu horiek era biltzeko eta esta tistiketa n sa rtzeko, lege honen lehen tituluko II. ka pitulua n a ra ututa ko esta tistika -ja rduna ren espa rrua n esta tistika k ga ra tzeko, egiteko eta za ba ltzeko beha rrezkoa den heinea n.
Ha la ber, Esta tuko A dministra zio orokorra ren eta bere sektore publiko instituziona la ren orga no eta enteek eska tuta ko a dministra zio-da tua k bida li beha rko dituzte, ba ita identifika tuta ko da tu pertsona la k ere, esta tistika -pla n eta -progra meta ko esta tistika -era giketa k ga ra tzeko eska tzen direnea n.
Euska l Esta tistika Era kundea ri eta ma ila opera tiboa n esta tistika -era kundeko kide diren ga inera koei esta tistika k egiteko eskura ga rri ja rri za izkien a dministra zio-erregistro eta -fitxa tegiek meta da tua k iza ngo dituzte.
Euska l Esta tistika Era kundea k, ma ila opera tiboa n esta tistika -era kundeko kide diren ga inera koek eta a dministra zio-erregistro eta -fitxa tegien titula rrek horreta ra ko beha rrezkoa k diren koopera zio-meka nismoa k sortu beha rko dituzte.
5.– Da gokion esta tistika -era giketa ren erregula zioa n eza rrita koa rekin ba t etorriz, informa tza iletza t jotzen diren entita te publiko eta priba tuei ba imena ema ten za ie esta tistika -era giketen orga no ha rtza ileei interesdunei buruzko da tu pertsona la k la ga tzeko, ha ien ba imenik ga be, soil-soilik esta tistika -era giketa k egiteko helburuz».
2.– A lda tu egiten da 20. a rtikulua ren 3. a pa rta tua . Honela gera tzen da ida tzita :
«3.– Nola na hi ere, ez dute esta tistika -sekretua ren betebeha rra ren ba besik iza ngo fitxa tegi-direktorioek; ha u da , ez dira ba bespekoa k iza ngo esta blezimendu, enpresa , ustia tegi edo bestela ko enteen enumera zioa k eta ba koitza ren koka lekua , izena , ja rduera , helbide elektroniko korpora tiboa , telefono korpora tiboa eta sa ilka pena k egiteko ta ma ina - a diera zlea ».
3.– A lda tu egiten da 29. a rtikulua ren 1. a pa rta tua ren a ) letra . Honela gera tzen da ida tzita :
«a ) Euska l Esta tistika Pla nea n eta urteko esta tistika progra meta n sa rtuta ko esta tistikei da gokienez:
– Esta tistika -ja rduera zuzentzea eta koordina tzea .
– Era giketa ba koitza ren proiektu teknikoa ona rtzea .
– Lortzen diren esta tistika -ema itza k a rgita ra tzea eta za ba ltzea , gutxienez, Euska l Esta tistika Era kundea ren web zerbitza ria n, eta , beste orga no edo enteren ba tek pa rte ha rtuz gero, hori esplizituki ja sotzea .
– Ema itza k Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tu direla ira ga rtzea ».
4.– A lda tu egiten da 29. a rtikulua ren 1. a pa rta tua ren c) letra . Honela gera tzen da ida tzita :
«c) Euska l A utonomia Erkidegoa ren ordezka ri ofizia la iza tea esta tistika ren a rloa n, eta EA Eko esta tistika -era kundea osa tzen duten guztien eta esta tuko, eskua ldeko edo, ha la ba da gokio, na zioa rteko esta tistika -era kundeen a rteko ha rrema na k bidera tzea . Horreta ra ko, txosten ba t egin beha rko du, na hita ez, beste a dministra zio ba tzuekin esta tistika ren ingurua n a kordio edo hitza rmen ba t sina tu a urretik».
5.– A lda tu egiten da 33. a rtikulua ren 2. a pa rta tua ren e) letra . Honela gera tzen da ida tzita :
«e) Beren eskumeneko esta tistika -ema itza ofizia la k beren webguneeta n a rgita ra tzea eta za ba ltzea , Euska l Esta tistika Era kundea ri a urrez horien edukia ren berri ema nda ».
A ZKEN XEDA PENETA KO BIGA RRENA .– Pla na ren inda rra ldia .
2019-2022 a ldira ko Euska l Esta tistika Pla na inda rrea n ja rtzen denetik 2022ko a bendua ren 31ra a rte egongo da inda rrea n.
A ZKEN XEDA PENETA KO HIRUGA RRENA .– Luza pena .
Pla na ren inda rra ldia a ma itzen denera ko beste Euska l Esta tistika Pla nik ona rtu ez ba da , pla n ha u a utoma tikoki luza tuko da ha rik eta beste pla n ba t inda rrea n ja rri a rte, a urrez eza rrita ko epea k edo a ldia k direla medio ka npoa n utzi beha r diren esta tistika -ja rdunen ka sua n iza n ezik.
A ZKEN XEDA PENETA KO LA UGA RRENA .– Inda rrea n ja rtzea .
Lege ha u Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tu eta hurrengo egunea n ja rriko da inda rrea n.
Bera z, Lege honi men egiteko eta men egina ra zteko a gintzen diet, norba na ko zein a ginta ri direla , Euska diko herrita r guztiei.
Vitoria -Ga steiz, 2019ko uzta ila ren 2a .
Lehenda ka ria ,
IÑIGO URKULLU RENTERIA .