EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-07-09 Aldizkari honetan argitaratua: 2019129

7/2019 LEGEA , eka ina ren 27koa , Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko Legea ren bosga rren a lda keta rena .

Organo emailea: LEHENDAKARITZA
Xedapenaren zenbakia: 201900007
Xedapenaren data: 2019-06-27
Hurrenkenaren zenbakia: 201903345
Maila: Legea

Aurreko erreferentziak:
  • 1992/08/11n argitaratutako 1992/07/17ko 199200004 LEGEA aldatzen du
  • 2012/07/06an argitaratutako 2012/06/28ko 201200015 LEGEA aldatzen du

Eusko Legebiltza rra k 7/2019 Legea , eka ina ren 27koa , Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko Legea ren bosga rren a lda keta rena ona rtu duela ja kina ra zten za ie Euska diko herrita r guztiei.
ZIOEN A ZA LPENA
I
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko uzta ila ren 17ko 4/1992 Legea zenba it a ldiz a lda tu da , eta bereziki Segurta sun Publikoa ren Sistema A ntola tzeko eka ina ren 28ko 15/2012 Legea ren bidez, lege ha rta tik segurta sun publiko osoa ren a lde erkidea k bereizi ba itzituen, ha la nola Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ren erregula zioa , uda ltza ingoen a rteko koordina zioa edo polizia -la nkidetza ko meka nismoa k.
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko Legea k defenda tzen zuen polizia -eredua sozia lki finka tuta eta ona rtuta da go. Era berritze honek sendotu na hi du eredu horren giza rte-txerta keta , modu ireki ba tez, etenga beko hobekuntza k egiteko prest, eta polizia ren ba lia bideen eta ja rduera ren proportziona lta suna eta egokita suna a intza t ha rtuta . Segurta sun Ba tzordea ren 2017ko eka ina ren 14ko A kordioek berretsi dute eredu hori zein Ertza intza , esta tutuz, gure lurra lde-eremua n polizia integra ltza t ha rtua iza tea .
Legea ren bosga rren a lda keta honeta n, zenba it era berritze pa rtzia l egiten dira , herrita rrei –zeinei kontua k ema n beha r ba itza izkie– zerbitzua ema tea rekin lotuta ko kontua k inda rtzeko joera dutena k, oro ha r.
Ildo horreta n, era berritze honen bidez, sendotu na hi da zerbitzu polizia len txerta keta irekia , plura la , eta elebiduna den eta eskubideeta n berdina k diren gizonezkoez eta ema kumezkoez osa tuta da goen giza rte ba tea n.
Giza rte ireki eta plura l ba tea n, Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren misioa da eskubideen eta a ska ta sunen defentsa rekin eta horren ba besa rekin konpromiso a ktiboa iza tea . Horrega tik lege honek bere egiten du, Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri a plika ga rri za ion ordena mendua ren za ti gisa , Europa ko Kontseilua ren Polizia ren Etika ren Kode Europa rra ren inguruko Gomendioa .
Gurea beza la ko giza rte elebidun ba tea n, eredu polizia la bi hizkuntza ofizia leta n ema tera zuzendu beha r da , a ha lbidetuz euska ra zerbitzu-hizkuntza zein la n-hizkuntza iza tea , ba i eta euska l polizia herrita rrek a ukera tuta ko hizkuntza ofizia la egiteko ga uza iza tea ere. Era berea n, beha r diren neurria k ha rtu beha r dira , ema kumezkoek eta gizonezkoek a ukera -berdinta suna beneta n ba lia tzen dutela berma tzeko, betiere genero-ikuspuntua eta Ema kumeen eta Gizonen Berdinta sunera ko Legea n a diera zita ko printzipioa k bere eginez (otsa ila ren 18ko 4/2005 Legea ).
A zkenik, Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia k –eta bereziki Ertza intza k, polizia integra la den a ldetik– a urre egin beha r dio bizikidetza -a ra zoek eta krimina lita tea ren globa liza zioa k da ka rten erronka ri, eta prest egon beha r du, ha la ber, beha r beste foru esta ta l zein na zioa rtekoeta n pa rte ha rtzeko, bere eginkizuna k eta eskumena k era ginkorta sunez ga ra tu a ha l iza teko.
Ora in a rte a za lduta ko helmugei begira , era berritze honen bidez, prozedura bizkorra k finka tu na hi dira zerbitzu polizia la ren premiei ondo era ntzuteko, funtziona rioen eskubidea k berma tuz. Ha la ber, zerbitzu polizia la ren era ginkorta suna eta efika zia za intzeko meka nismo egokia k ja so na hi dira , ha in zuzen, ondoren a za ltzen direna k.
II
Eredu polizia la inda rtzea ri da gokionez, lege honek hona ko neurri ha uek ona rtzen ditu:
a ) Gure ordena mendua n Polizia ren Etika ren Kode Europa rra ren edukia ja sotzen da , zeina k polizien joka bide-ja rra ibidea k ez ezik, polizia -a ginta riena k ere finka tzen ba ititu, ba i herrita rrekiko ha rrema neta n ba i zerbitzuen ba rruko a ntola kundea ri da gokionez, eta , horreta ra ko, ja rra ibidea k eza rtzen ditu kontua k ema tea ri buruzko a ta lea n.
b) Zerbitzu polizia la eba lua tzeko eta hobetzeko meka nismoa k inda rtzen dira . Horreta ra ko, polizia ren ja rdun ona ri lotuta ko pizga rri positiboen sistema inda rtzen da , zenba it orda in-pizga rri sa rtuta , ha la nola produktibita te-osa ga rri ba tzuk, ja rduna ren eba lua zioa ri lotuta ko ka rrera profesiona leko osa ga rria k, a pa rteko orda insa ria k edo kondekora zioen eta sa rien sistema . Era berea n, diziplina -erregimena a lda tzen da , ba rneko meka nismo era ginkor, proportziona l, egoki eta justua k eza rtzeko, betiere diziplina -eza ren ka su pa rtikula rreta tik eta a rrisku-fa ktoreeta tik ha ra ta go joz, presta kuntza n edo prozedura n edo la n-giroa n hobekuntza k egiteko orienta zioa ema teko helburuz.
c) Polizia ren eta herrita rren a rteko derrigorrezko intera kzioa ja sotzen da , kexa k prebenitzeko eta tra ta tzeko meka nismoa k zerbitzu polizia la rekiko independentea k iza ngo direla berma tuz, herrita rrek neutra lta sunez eta korpora tibismorik ga be tra ta tuko dituztela ko konfia ntza iza n deza ten.
d) Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren Kontrol eta Ga rdenta sun Ba tzordea sortzen da , era kunde ira unkor hibrido gisa , a utonomia funtziona la duena era kunde polizia la rekiko, eta espezia liza tuta ko pertsonez osa tuta , a ditu polizia la k ba rne. Ba tzordea ren helburua da Ertza intza ren edo uda ltza ingoa ren ba ita ko pra ktika k a ztertzea , orga no eskudunek eska tuta , ba ldin eta herrita rrek ha iei buruzko kexa k ba dituzte edo era gina ba dute polizia rekiko duten konfia ntza n. Ga inera , polizia ren esku-ha rtze edo opera tibo ba ten testuingurua n edo za intza polizia l ba t bita rtea n pertsona ba t hiltzen ba da edo la rriki lesiona tuta suerta tzen ba da , ofizioz ikertuko ditu gora behera horiek, eta zerbitzua hobetzeko neurria k proposa tuko ditu.
Ikertzen dituzten gerta kizuna k egiten a ri den ikerketa pena l ba ten xedea ba dira , a ginta ri judizia l eskuduna ri ha ren berri ema ngo diote, ikerketa pena lea n esku ez ha rtzeko, ezta ha ren ja rdueren erreserba n ere. Ha la gerta tuz gero, diligentzia pena len ikerga i diren a gentea k ez dira ba tzordea ri la guntzera beha rtuta egongo, eta ba tzordea k ka sua rekin lotuta ko dokumenta zio a dministra tiboa eskura tu beha r iza nez gero edo ikuska pena k in situ egin beha r iza nez gero, a urretik ka sua n diha rduen a ginta ri judizia la ren ona rpena lortu beha rko du. Ez da ba tzorde horren eginkizuna iza ngo, inola ere, a ginta rien edo la ngileen era ntzukizuna ba na n-ba na n a ztertzea .
Ba tzorde horren erregula zioa k ba tzordekideen neutra lta suna eta independentzia ba besten ditu, kideok ka rguga betzeko ka usa k era ta sa tua n a ra utuz, ez da itezen zerbitzutik bereizi a rbitra rioki, ikerketa ba t ga uza tzen a ri denea n. Ba tzordea ri la guntzeko obliga zioa ja sotzen da , bi a ukera ema nez: funtziona rio publikoek la guntzea , zerbitzu-eginkizuneta n, ba tzordea ikerketa k egiten a ri denea n. Eza rtzen da , ga inera , ba tzordea k Eusko Legebiltza rra ri bere ja rduera ren kontu ema n beha rko diola zuzenea n.
III
La ngilea k ha uta tzeko eta ha iek kidegoeta n sa rtzeko sistema ri da gokionez, ha uek dira lege honen berrikuntza k:
a ) La ngilea k ha uta tzea ri eta ha iek kidegoa n sa rtzea ri da gokionez, probeta n ona rtua iza teko ba ldintza k lege ma ila ko a ra u ba ten bidez zeha zten dira , eta ez ora in a rte beza la , erregela mendu bidez. Besta lde, ha uta keta -orga noeta ko a ra ua k egokitzen dira , bi kontu ha uek gogoa n ha rtuta : orga no horiek inpa rtzia la k, profesiona la k eta dena dela ko espezia lita tekoa k iza tea , eta , funtziona rio publikoen a rtea n, orokorrea n, gizon- eta ema kume kopurua ri da gokionez oreka egotea . Era berea n, deia ldieta ko oina rrien a rteko lotura egin da dila xeda tzen da , eta oroba t zeha zten da zein ka suta n iza ngo den zilegi deia ldi ba teko la npostu hutsen kopurua a lda tzea edo a ka tsa k zuzentzea , eska bidea k a urkezteko beste eperik ha si ga be.
b) Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ha uta keta -orga no ira unkor gisa era tzen da , eta , ga inera , a ukera ema ten da uda ltza ingoa n sa rtzeko ha uta keta -prozedura k ba tera egiteko, toki-a dministra zioko entita teek beren boronda tez ha la eska tzen ba diote.
c) Ekintza positibora ko neurria k eza rtzen dira ema kumea k polizia -kidegoeta n sa rtzeko eta polizia n ema kumeen kopurua ha nditzeko, ga ur egun kopuru hori urria da -eta . Ha la , ba da , polizia -kidegoeta ko ema kumeentza ko la nbide-susta peneko pla na k a ra utzen dira , kidegoeta n sa rtzea n eta la nbide-ka rrera n berdinta suna berma turik iza n deza ten, da gokiena ba ino da uka ten ordezka ritza urria go hori zuzentzeko, eta polizia ren era ginkorta suna ha nditzeko.
Na ba rmentzekoa k dira , berrikuntza da ka rten a ldetik, txa nda libreko ha uta keta -prozedureta ra ko ema kumeen a lde eza rtzen diren ekintza positiboko neurria k, zenba it egoera ta n ema kumezko ha uta ga ia gizonezkoa ren ga inetik hobestea eka rriko ba itute, Europa ko Erkidegoko jurisprudentzia k lege-neurriei, proportziona lta suna ri eta a rra zoizkota suna ri buruz eza rtzen dituen eska kizunen kontra jo ga be.
Ha la , ba da , lege-ma ila ko a ra u ba tea n eza rtzen da neurri hori. A rra zoizkoa da , muga tu egiten ba itu txa nda libreko sa rbidea , eta diskrimina zio egita tezko eta historiko ba t a rintzeko ez ezik, polizia -zerbitzua era ginkorta sunez ema teko ema kumeen ma sa kritiko ba ten eska kizuna ri era ntzuteko ere ba da . Proportziona tua ere ba da , lehenta suna modu subsidia rioa n eta murriztua n a plika tzen dela ko, ha uta tuta ko ema kumezko ha uta ga ia ren eta ba zter utzita ko gizonezko ha uta ga ia ren a rteko nola ba iteko ga ita sun-ba liokideta suna ere berma tuz beti, lehenta suna a plika tzeko ordua n. Eta , ga inera , sa lbuespenezko neurria ere ba da a ldi ba tera ko den a ldetik, ez ba ita a plika tzen ja rra ituko, ema kumea k dena dela ko kidego, eska la eta ka tegoria n % 33 iza tera iritsita koa n. Neurri horren xedea ez da sexuen a rteko pa rekota suna , ba izik eta ema kume kopurua gutxienez ma sa kritiko ja kin ba tera iristea (% 33).
IV
Ba rne-susta pen, ka rrera profesiona l eta la npostua k betetzea ri da gokienez, nobeda de ga rra ntzitsua k a urreikusten dira .
a ) Ka rrera a dministra tiboa bultza tzen da , ba rneko susta pena ren bidez. Horreta ra ko, erra ztu egiten da la ngileek era kundea ren ba rrua n gora egitea , gora goko ka tegoria ba tera iga rotzeko zerbitzua n bete beha rreko urte kopurua gutxituz. Beste a lde ba tetik, berta n behera uzten da ba rne-susta peneko prozedureta n pa rte ha rtzeko hiru deia ldiko muga ; muga horrek murriztu egiten ba itzuen ibilbide a dministra tibora ko eskubidea , ba ita funtziona rioek proba k ga inditu ba i, ba ina pla za rik lortzen ez zuten ka sueta n ere. Eta , a zkenik, zerbitzu a ktiboa ren pa reko a dministra zio-egoereta n da udenen ba rneko susta pena a ha lbidetzen da , susta pen profesiona la iza teko eskubidea ren ondorioeta ra ko.
b) Beste neurri ba tzuk ere eza rtzen dira , gizonen eta ema kumeen a rteko a ukera -berdinta suna susta tzea rekin zerikusia dutena k, ba rne-susta peneko prozedureta n a urkezteko a ukera ema nez eszedentzia n direnei, eszedentzia ha rtzeko a rra zoia ba da ha urra k edo senita rtekoa k za intzea , genero-bortizkeria edo zerbitzu berezia k. Era berea n eza rtzen da , ezen, ba rne-susta penera ko beneta ko zerbitzueta n ema nda ko denbora ka lkula tze a ldera , ba rne-susta penea n pa rte ha rtzea a ha lbidetzen duten egoera a dministra tiboeta n ema nda ko denbora ldia k kontua n ha rtuko direla .
c) La npostua k lehia keta bidez hornitzea ri da gokionez, a lderdi ha uek bereizten dira : ba tetik, legea ren a ra bera merezimendutza t jo da itezkeen a lderdia k eta , bestetik, hornitu beha rreko postua k berezko dituen eza uga rrien a ra bera merezimendutza t jo da itezkeena k. Ga inera , lehia keta -prozedurek eduki beha r dituzten edukia k zeha zten dira .
d) Superintendente-ka tegoria kentzen da , eta , horrela , Ertza intza ren era ntzukizun goreneko postua k eskura tzea eta betetzea bizkortzen da , la npostua k betetzeko prozedura a rrunten bidez.
e) Ka rrera profesiona l horizonta la a ra utzen da , la npostua a lda tu beha rrik ga be ga ra pen profesiona la ren ma ila n a urrera egiteko a ukera gisa ulertuta . Ka rrera profesiona l horizonta leko sistema k bera rekin ba tera da ka r a itortze-meka nismo ba t eza rtzea , ka tegoria ba koitzea n a urreikusita ko ga ra pen profesiona leko ma ila desberdineta ra urteeta n zeha r sa rtu a ha l iza teko, eta ga ita sun profesiona la k egia zta tzea ren bita rtez. Ga ra pen profesiona leko ma ila ren a ra bera ja sotzen da a la ez ka rrera profesiona leko osa ga rria , eta , ha la ba da gokio, ma ila horrek la npostu ja kin ba tzuk betetzeko ga itzen du. Ora in a rte a diera zita koa ren ondorioz, orda inketa -egitura a lda tzen da , ka rrera profesiona leko osa ga rria orda insa ri osa ga rrien a rtea n sa rtzeko.
f) Espezia lita teen erregimena a ra utzen da , eza gutza espezifikoa k dituzten zeregineta ra ko. Espezia lita te horieta n sa rtzeko, espezia liza tzeko ika sta ro ba t egin beha rko da , eta titula zio edo eza gutza ja kin ba tzuk eska tu a ha l iza ngo dira . Espezia liza tzea k ja rra itzeko konpromisoa da ka r bera rekin ba tera , ba i eta espezia lita tea n ja rra itzeko ga urkotze-proba k egitea ere, ha la beha r iza nez gero. Ha la ber, lege honeta n, Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k eta segurta sun-a rloa n eskumena duen sa ila k deia ldi ba tera tua k egiteko a ukera ja sotzen da ; deia ldiota n, espezia liza zio-ika sta ro ba tea n sa rtzea eta hura ga inditzea lotuko da boronda tezko zerbitzu eginkizuna k bereha la ema tea rekin, hutsik da uden la npostu espezia liza tueta n.
V
Egoera a dministra tiboei da gokienez, berrikuntza rik ga rra ntzitsuena k dira polizia ren ja rduna ri buruzko egokitza pena k, a dina ren ondorioz egiten direna k, edo funtzio polizia la ren berezko ga ita suna k gerora ga ldu iza tea ren ondorioz, eta betiere funtziona rioen osa suna ba besteko eskubidea rekin ba t etorrita .
A dina dela -eta egokituta ko zerbitzu a ktiboa a ra utzen da , zeina honeta n ba ita tza : zerbitzu a ktiboa n ja rra itzea n, a gentea ren egoera ra ko egokia k diren eginkizuna k eginez. A dministra zio ba koitza k, a urrez negozia zio kolektiboa eginda , eza rri a ha lko du zer a din iza n beha rko duen funtziona rioa k ha ren boronda tez mota horreta ko zerbitzua a itortzea eska tu a ha l iza teko, ba i eta hura a itortzea k eka r litza keen ja rdun polizia la ren egokitza pena k ere.
Horrela , legezko esta ldura ema ten za io lehendik zegoen a ra utzea ri, Ertza intza ko la ngileen la n-ba ldintza k a ra utzen dituen Hitza rmena ren a ra bera , eta uda ltza ingoeta n za ba ltzeko a ukera irekitzen da , betiere zerbitzu polizia la ema ten ja rra ituko dela berma tzen ba da ; uda la k eza rriko du zerbitzu mota hori eska tzeko iza n beha rreko a dina .
La n polizia l guztia k norma lta sunez betetzeko ga ita sun psikofisiko na hikorik ez dutela ko biga rren ja rduera n a ritzen diren polizien egoera a dministra tiboa ri buruz ere a ra u berria k eza rtzen dira ; ha la , ba da , ha ien a ra bera , funtziona rioek beren beneta ko ga ita suneta ra egokituta ko la npostua k edo funtzioa k bete beha rko dituzte, a urreko a ra udieta n ez beza la , hura premisa honeta tik a bia tzen ba itzen: biga rren ja rduera n a ritzen zirenek oina rrizko orda insa ria k kobra tzen zituzten, la npostu ba t betetzeko edo ja rduera polizia la k betetzeko deitzen zieten a rte. Lege honeta n, berriz, egoera a dministra tibo horreta ra iga rotzen diren funtziona rioek la n egiten ja rra ituko dute, ha la a urreko la npostua n –biga rren ja rduera n a ritu a ha l iza nez gero–, nola bete deza keten beste la npostu ba tea n; eta birkoka pena bereha la egin ezea n, a gentea ren la npostua bere premieta ra egokituko da a ldi ba tera ko.
Behin-behineko eginkizunen etena ldia ri da gokionez, bi zeha zta pen egiten dira egoera ha uek eka rtzen dituzten ondorioez: etena ldi hori irmo bila ka tzen duen zeha pen ba t egonez gero edo, a itzitik, behin-behineko etena ldia zeha penik ga be kenduz gero.
VI
Funtziona rioen ba na ka ko eskubideen erregimena ri da gokionez, ka pitulu berria sa rtzen da , Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoen ba bes sozia la ri buruzkoa , oina rrizkoa zein osa ga rria iza n, eta bereziki kontua n ha rtuta a dministra zioek la ngileen ba ldintza psikofisikoa k, la neko osa suna eta la neko a rriskuen prebentzioa za intzeko obliga zioa dutela .
La nea n edo la na ren ondorioz sortuta ko ga ixota suna k edo la neko istripua k sortuta ko lesioa k edo pa tologia k direla -eta iza ten diren a ldi ba tera ko ezinta sunen ka sueta ra ko, ba bes sozia l osa ga rriko meka nismoa k iza tera beha rtzen da .
Ildo horreta n, a genteen heriotza edo la neko ezinta suna k direla -eta da uden eskubide osa ga rri horiei buruzko a ra u gehia go eza rtzen dira , egoera horiek zerbitzu polizia la edo beren funtzioa k betetzen edo Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoeta ko funtziona rio iza tea ren ondorioz gerta tzen diren ka sueta ra ko, ez ba itza io lotzen a gente polizia la ren merituzko joka bidea ren eba lua zioa ri.
Eta a urreneko a ldiz ja sotzen da kondekora zioa k eta ohorezko sa ria k ema teko erregimena , zerbitzu-ekintza n hilda ko funtziona rioa k edo erretiroa ha rtu dutena k goiko ka tegoria ra ondorio ekonomikorik ga be eta ohore gisa iga rotzeko a ukera ja soz.
Ertza intza ko funtziona rioen ordezka ritza ri eta pa rta idetza ri da gokienez, a rgitu egiten da Ertza intza ren Kontseilua k iza n beha rreko esku-ha rtzea diziplina -prozedureta n eta birga itze-espedienteeta n, ba i eta kondekora zio-erregimena a plika tzea n ere.
VII
Diziplina -erregimenera ko eza rtzen diren a lda keten helburua k dira polizien erregimena enplega tu publikoenera gertura tzea , zeha pen-a ra ubidea leuntzea eta espedienta tuta ko pertsonen bermea k ha nditzea .
Sexu-ja za rpena rekin, ja za rpen sexista rekin eta la neko ja za rpen errepika tua rekin zerikusia duten fa lta berria k sa rtzen dira , oso a stuna k, ba i eta polizia -bideoka mera k era biltzeko a ra udia ri eginiko a ra u-ha ustea k ere; ha la ber, beste era ba tez ida tzi da polizia iza tetik a ba nta ila a tera tzea ri buruzko fa lta z eta funtzioa k na ba rmen bete ez iza na z, enplega tu publikoen a ra u orokorrekin ba t etorriz.
Zeha penen zerrenda leuntzen da eta zeha pena k ma ila ka tzeko irizpidea k a ra utzen dira , bestea k beste: la nbide-historia la ingurua ba r a ringa rritza t ha rtzen da , berrerortzea ren kontzeptua muga tzen da a stunga rri gisa eta , delitua ga tiko fa lten ka sua n, beren-beregi ba lora tzen dira eza rrita ko zigorra ren zenba tekoa edo ta ma ina , sententzia irmoa ren a ra bera , eta joka era deliktiboa ren eta funtzio polizia len a rteko ha rrema na .
Espedienta tuta ko pertsonen bermea k inda rtzen dira , dekla ra zioa k ez egiteko dituzten eskubideei da gokionez, ba i eta beren burua ren kontra ez egiteko, beren burua erruduntza t ez jotzeko eta erruga beta sun-presuntzioa iza teko, ba i eta prozedura ren iza pideen egoera ren berri iza teko eskubideei da gokienez ere. Defentsa -eskubidea ri da gokionez, espedienta tuta ko pertsonei beren konfia ntza zko ja rduneko a boka tu ba ten, sindika tueta ko ordezka ri ba ten edo kidego polizia leko funtziona rio ba ten a holkula ritza eta la guntza iza teko a ukera berma tzen za ie, eta eza rtzen da , ba ita ere, a ginta riek erra zta suna k ema ngo dizkietela izenda tuta ko funtziona rioei espedienta tuta ko pertsona ren a gerra ldi pertsona leta n egon da itezen.
Prozedura ren erregimena eta ira ungitze-epea a ra utzen dira , eta , oro ha r, fa lten eta zeha penen preskipzio-epea gutxitzen da .
Zeha penen bete beha rra ja sotzen da , ba i eta zeha pena eten beha rreko edo ba ldintza pea n kentzeko ka sua k ere, horrela joka tzeko motiboa k da udenea n. Zeha tuta ko pertsona ri a lba it ka lterik txikiena eginda beteko dira zeha pena k; horrela , ba da , a urreikusten da zeha pena ba ldintza pea n kentzea , ba ldin eta zeha tuta ko pertsona k zeha pena betetzeko ha uta zko neurri gisa ha rtzen ba du la na lditik ka npo la n egitea , solda ta rik edo inola ko konpentsa ziorik ga be, ja rrita ko zeha pen-a ldia bita rtea n.
VIII
Ertza intza ko funtziona rioei eta ha ien egitura profesiona la ri buruzko titulu espezifikoa ri da gokionez, a lda keta ha uek sa rtzen dira :
a ) Superintendente-ka tegoria desa gertzen da ; ha la , eska la eta ka tegoria horreta n sa rtuta ko pla zen eginkizuna k la npostu ja kin ba tzueta n bereizten dira , eta ha rk la npostu horieta ra sa rtzen la guntzen du, betiere la npostua ren ba ldintza k la npostua k betetzeko ohiko sistemen bidez betetzen ba dira .
b) Berrida tzi egiten da Ertza intza k polizia judizia l gisa duen eginkizuna ren a ntola kunde-egitura ri buruzko erregula zioa ; iza n ere, inda rrea n zegoen testua n Botere Judizia la ren Lege Orga nikoa ren a ra u ja kin ba tzueta ra jotzen zen, bida lketa horiek za ha rkituta gera tu ba itziren.
IX
Uda ltza ingoa ri da gokionez, era berritze honek homologa ga rria k diren la nbide-egitura k sendotzen ditu, eta , a ldi berea n, uda l ba koitza ri uzten dio bere beha rriza n eta berezita sunei egokituta ko a ntola kuntza -konponbidea k a urkitzen.
Horrela , ba da , da uden ja rdunbideei era ntzun juridikoa ema teko, a skota riko neurria k a urreikusten dira , esa tera ko, Uda ltza ingoa k uda lerritik ka npo ja rduteko a ukera , tokiko a ginta ria k ba besteko funtzioa k ga uza tzeko, eta a ba r.
Begi-bista koa da uda lek bita rteko funtziona rioa k izenda tzen dituztela , Uda ltza ingoa n da uden premia la rriei era ntzuna ema teko, ba tez ere a zken urteota n, efektiboa k ordezteko muga penek era ginda , eta , urte honeta tik ha sita , uda ltza inen erretiro-a dina a urrera tzea k era ginda . Legea k izenda pen horiek a urreikusten dituzten ka sua k murriztu na hi ditu irtenbide ira ga nkorra k egonkortu ez da itezen, horien nora bidea ez ba da Uda ltza ingoa ren kidegoa k guztiz profesiona la k iza tea eta pla ntilla k egonkortzea .
Horreta ra ko, Uda ltza ingoko pla za hutsa k bita rteko funtziona rioa k izenda tuz betetzeko a ukera lotzen dio pla za behin betiko betetzeko prozesua ren ha siera ri. Ha la ere, enplegua egonkortzeko prozesua k ja sotzen dira ga ur egun bita rteko-kontra tu bidez beteta ko pla za k ja begoa n bete a ha l iza teko.
Legea k zenba it meka nismo ja sotzen ditu une ba koitzea n urgentzia zko beha rreta n la guntzeko, zerbitzua n da goen pla ntilla k betetzen ez dituenea n, Ertza intza rekiko elka rla na ren bidez, uda len a rteko la nkidetza -meka nismoen bidez edo bita rteko funtziona rioa k izenda tuz polizia -kidegoen zenba it zeregin inda rtzeko, la guntza ile gisa .
Beste a lde ba tetik, Uda ltza ingoko la nbide-egitura Ertza intza koa beza la tsu ja sotzen da . Bereziki, Uda ltza ingoko buruei da gozkien ka tegoria k zeha zten dira , bizta nleria ren a ra bera edota kidegoa osa tzen duten pertsonen kopurua ren a ra bera . Hori kontua n ha rtuz, lege-proiektua k Uda ltza ingoko la ngilea k eska la berrieta n sa rtzea a ra utzen du, ba i eta Uda ltza ingoko kidegoeta ko buruza gitza -postuen egokitza pena ere.
A zkenik, a ra utzen da , uda ltza ingorik sortu ez duten uda lerrieta n uda ltza ingo-zerbitzua k ema ten dituzten uda ltza inen figura eta mugikorta sun-a gentea rena , hirigunea n zirkula zioa a ra utzeko.
A rtikulu ba ka rra .– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko uzta ila ren 17ko 4/1992 Legea a lda tzea .
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren uzta ila ren 17ko 4/1992 Legea a lda tzen da , honela a lda tu ere:
Lehena .– I. tituluko II. ka pitulua honela gera tzen da :
«II. KA PITULUA
POLIZIA REN JA RDUNA KONTROLA TZEKO MEKA NISMOA K
6. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia era ntzule da herrita rren a urrea n bere ja rdueren zuzenta suna z eta efika zia z, lege honeta n a urreikusita ko meka nismoen bidez, ba i eta a dministra zio-ja rduera ra ko da uden kontrol jurisdikziona la ren zein kontrol pa rla menta rioa ren bidez ere.
2.– Kexa k tra ta tzeko eta ustezko ja rdunbide txa rra k ikertzeko prozedura era ginkorra k eta inpa rtzia la k eza rriko dituzte Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoa k mende dituzten a dministra zio publikoek; prozedura horiek era ntzukizuna erra ztuko dute, eta herrita rren eta Polizia ren a rteko komunika zioa n eta elka r ulertzea n oina rrituko dira .
7. a rtikulua .–
1.– Herrita rrek Ekinbide-Segurta sun publikoa ren sistema hobetzeko herrita rren ekimenen bulegoa n a urkeztu a ha lko dituzte zerbitzu polizia len funtziona mendua ri buruzko kexa k; nola na hi ere, tokiko a dministra zioeta n beren zerbitzuei buruzko kexa k a urkezteko meka nismoeta ra ere jo a ha lko dute.
2.– Ekinbiden Euska l A utonomia Erkidegoko uda ltza ingoei buruz ja sota ko kexa k tokiko a ginta riei bida liko za izkie, iza pidetu ditza ten.
8. a rtikulua .–
1.– Ga ta zka k konpontzeko metodo a lterna tiboa k a rbitra tu a ha lko dira , bita rteka ritza , esa tera ko; betiere metodook ga ta zka k konpontzeko efika za goa k ba dira , eta a ldeek ona rtua k.
2.– Ez dira ba lia tuko metodo a lterna tibo informa l horiek, zigor- edo diziplina -a rloko ga itzespena merezi a ha l dituzten joka bideenga tik a urkeztu ba dira kexa k.
9. a rtikulua .–
1.– Ekinbidek a urkeztuta ko kexen segimendua egingo du, errepika tzen diren elementua k da uden a ztertzeko eta elementu horien ka usa k ikertzeko.
2.– Publizita tea ema ngo za ie Ekinbidek kexei buruz eginda ko eba zpen-txostenei, da tu pertsona len edo legez konfidentzia lta suna edo erreserba gorde beha r duten bestela ko da tuen konfidentzia lta suna errespeta tuz.
3.– Kexa k tra ta tzeko sistema ren ema itza k Ekinbidek Legebiltza rrea n a urkezten duen urteko memoria n sa rtuko dira , Euska diko Segurta sun Publikoa ren Sistema A ntola tzeko Legea n eza rrita koa ren a ra bera .
4.– Ekinbidek erregula tuta ko forma tu ba t sortuko du Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko a genteek a rta tuta ko pertsonen esker ona k eta zoriona k biltzeko, a urreko puntueta n ja sota ko oiha rtzun berbera rekin. Ha la ber, zorion eta eskertza horiek kontua n ha rtuko dira domina k edo kondekora zioa k ema te a ldera , horrela ba da gokio.
10. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren Kontrol eta Ga rdenta sun Ba tzordea sortzen da , kide a nitzeko orga no gisa , zeina k a utonomia funtziona la duen era kunde polizia la rekiko eta Eusko Ja urla ritza n segurta sun-ga ieta n eskumena duen sa ila rekiko. Ha ren eginkizuna da ja rdun polizia la ren ga ineko kontrolen legitimita tea inda rtzea eta kontrol horien neutra lta sunea n eta objektibota sunea n herrita rrek duten konfia ntza inda rtzea .
2.– Ha uek dira Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren Kontrol eta Ga rdenta sun Ba tzordea ren eginkizuna k:
a ) Ertza intza ren edo Uda ltza ingoa ren ba rruko zenba it joka bide edo ja rdunbide ikertzea , 12.1 a rtikulua n a diera zita ko era kundeek ha la eska tuta , ba ldin eta kexa k ja so ba dira eskubidea k urra tzea ri buruz eta kezka ha ndia ba da go herrita rrek polizia n duten konfia ntza n iza nda ko inpa ktua renga tik.
b) Polizia ren esku-ha rtze edo opera tibo ba ten testuingurua n edo za intza polizia l ba ten ba rrua n norba it hiltzen ba da edo la rriki lesiona tuta suerta tzen ba da , na hita ez, ofizioz ikertuko ditu gora behera horiek. Ertza intza k edo Uda ltza ingoa k bereha la ja kina ra zi beha rko diote hori gerta tu dela ba tzordea ri.
c) A urreko eginkizuna k ga uza tzera koa n eginda ko ikerketa k ikusita , ja rdunbide ona k gomenda tu beha rko ditu; polizia ren kode deontologikoa rekin ba t ez da tozen joka bide-pa troia k edo ja rdunbidea k identifika tu, eta neurri zuzentza ilea k edo prebentiboa k proposa tuko ditu.
3.– A ztertzen a ri den ja rdunbide polizia la a gindu edo ma nda tu judizia la k betetzea ren ondorio denea n, ba tzordea k ez ditu ha iek a ztertuko; nola na hi ere, a ztertu a ha lko du nola ga uza tzen diren, horri da gokionez Polizia k era ba kitzeko ma rjina duen neurria n.
11. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren Kontrol eta Ga rdenta sun Ba tzordea osa tuko dute ba tzorde horren burua k eta Gobernu Kontseilua k izenda tuta ko beste bost la gunek, Euska diko Segurta sun Publikoa ren Kontseilua k ha la proposa turik, zeinek segurta sun publiko, zuzenbide, soziologia , medikuntza , psikologia eta etika ren moduko a rloeta n a itortuta ko izena , era ba kimena eta esperientzia iza n beha rko ba itute.
Kideen hirutik ba t izenda tuko da Eusko A utonomia Erkidegoko Polizia ko eska leta n eta ka tegorieta n iza n diren edo da uden pertsonen a rtetik a ukera tuta , eta , gutxienez, ha ma bost urteko esperientzia iza n beha rko dute kidegoa n; kideen beste hirutik ba t, berriz, a ukera tuko da a ipa tu a rloeta n entzute a ka demiko ha ndia duten la ngileen a rtetik.
Ba tzordea k bera k, osoko bilkura n bilduta , ha uta tuko du lehenda ka ritza ha rtuko duen ba tzordekidea .
2.– Izenda pena bost urtera ko iza ngo da , bera u a rgita ra tzen den egunetik konta tzen ha sita . Izenda pen hori birrita n ba ino ezin iza ngo da berritu, ira upen bereko denbora ldieta ra ko.
3.– A rra zoi ha uek direla medio ba ino ez dute ka rgua utziko: hilez gero; a ginta ldia a ma ituz gero; ka rgua ri uko eginez gero, ida zki forma liza tu ba ten bidez; ba tzordeko gehiengoa k ulertuz gero la rriki ha utsi direla a bstentzio eta isilta suneko betebeha rra k; epa i irmo ba ten bidez ezga itzea a itortuz gero edo epa i irmo ba ten bidez doluzko delitua renga tik zigorra egonez gero.
4.– Ba tzordeko kideek ez dute inola ko orda insa ririk ja soko beren la nen truke. Nola na hi ere, zerbitzu-a rra zoienga tiko ka lte-orda ina k kobra tu a ha l iza ngo dituzte.
5.– A utonomia Erkidegoko a urrekontu orokorreta n pa rtida espezifiko na hikoa ja soko da ba tzordea k bere la na k egin a ha l ditza n.
12. a rtikulua .–
1.– Ba tzordea k esku ha rtuko du segurta sun-eskumena k dituen sa ila k, da gokion uda l-a ginta ria k edo A ra rtekoa k ha la eska tuta , eta ofizioz joka tuko du soilik lege honek bera ria z a urreikusita ko ka sueta n.
2.– Ba tzordeko kideek berek ga uza tuko dituzte ba tzordea ren ja rdunbidea k, eta , ha la ba da gokio, ikerketa ja kin ba tzuk egiteko, zerbitzu-eginkizuneta n diha rduten funtziona rioen la guntza eska tu a ha lko dute. Ka su horieta n, ez dute ja so beha rko ja torri-destinoko a ginta riek ema nda ko a gindurik.
3.– Polizia -a rdura dunek insta la zio polizia leta n sa rtzea erra ztu beha rko dio ba tzordea ri, ba i eta ikerketa bidera tu a urretik beha r diren da tu, dokumentu, da tu-ba se, komisa ria ko bideo- zein a udio-gra ba keta k eta a rtxibo polizia l guztia k eskura tzea ere. Polizia ko la ngile guztia k ikerketa n la guntzera beha rtuta da ude, zita zioeta ra joa nda eta beha r diren da tua k eta informa zioa ema nda . Zentzu horreta n edozein polizia -a zpiegitura k edo era ikinek iza ngo du muga rik ga beko sa rrera , edozein momentuta n eta a ldez a urretik ja kina ra zpena egin ga be.
4.– Ba tzordea k ikertzen dituen gerta kizuna k ikerketa judizia l edo diziplina zkoa burutzen a ri dela eza gutzen ba du, ikerketa horrekin zerikusia ez duen, edo ka ltetzen ez duen beste edozein ikerketa egin a ha l iza ngo du. Ikertzen dituzten gerta kizuna k egiten a ri den ikerketa pena l ba ten xedea ba dira , a ginta ri judizia l eskuduna ri ha ren berri ema ngo diote, ikerketa pena lea n esku ez ha rtzeko, ezta ha ren ja rdueren erreserba n ere.
Ha la gerta tuz gero, diligentzia pena len ikerga i diren la ngilea k ez dira ba tzordea ri la guntzera beha rtuta egongo, eta , ba tzordea k ka sua rekin lotuta ko dokumenta zio a dministra tiboa eskura tu beha r iza nez gero edo ikuska pena k in situ egin beha r iza nez gero, a urretik ka sua n diha rduen a ginta ri judizia la ren ona rpena lortu beha rko du.
5.– Edozein uneta n, ba tzordea k a ntzema ten ba du ez-zilegi pena la edo a dministra tiboa egon da itekeela , ha ren berri ema ngo die a ginta ri eskudunei.
13. a rtikulua .–
Ikerketa a ma ituta , ba tzordea k txosten ba t ema ngo du, non ha u guztia ja soko ba itu la burbilduta : ka sua ren gora behera k; eginda ko ja rduera k; ja rduera polizia la ren zuzenta suna ren eba lua zioa , inda rrea n da uden a ra uei, esta nda rrei, prozedurei eta protokoloei ja rra ikiz; eta a zpia n da uden a ra zoen a zterketa . Horrez ga in, gomendio ba t ere ida tziko du, zeinea n, ha la ba da gokio, neurri zuzentza ilea k, prebentiboa k edo hobetzekoa k proposa tu a ha lko ba ititu, hutsuneei a urre egiteko edo a tzema nda ko a ra zoa k errepika tzea sa ihesteko.
14. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren Kontrol eta Ga rdenta sun Ba tzordea ri buruzko publizita tea eta za ba lkundea egingo da , ha ren iza tea ren, funtzioen, funtziona mendua ren eta la na ren berri ema nez.
2.– Ba tzordea k bere ja rduerei buruzko txosten ba t egingo du, bi urterik behin, eta Eusko Legebiltza rra ri bida liko za io».
Bi.– Ha u da 17. a rtikulua ren d) letra ren testu berria :
«d) Diziplina -espedienteen eba zpen-proposa menei buruzko txostena k egitea , zerbitzutik bereizteko zigorra proposa tzen denea n, eta egotzita ko gerta ka ria k iza n zirenea n sindika tueta ko ordezka ria k edo delega tua k zirenen kontra iza pidetzen diren guztieta n.
Era berea n, funtziona rioa k birga itzeko espedienteei da gokienez duen iritzia ja sotzea ».
Hiru.– Ha u da 17. a rtikulua ren i) letra ren testu berria :
«i) A ldizka ja sotzea informa zioa , Ertza intza ko la ngileei merezimendu polizia la ga tiko domina k ema n iza na z edo 80. a rtikulua n a urreikusita ko ohorezko ma ila -igoera z. Ha la ber, entzuna iza tea zerbitzu-ema tea ren dekla ra zio-espedienteeta n».
La u.– Honela gera tzen da 25. a rtikulua :
«25. a rtikulua .–
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia osa tzen duten kidegoa k iza era zibileko eta egitura eta a ntola kuntza hiera rkiza tua duten institutu a rma tua k dira . Horieta ko kidea k A utonomia Erkidegoko A dministra zioko edo da gokien uda lerrieta ko ka rrera ko funtziona rioa k iza ngo dira , eta beren zeregina k betetzea n a ginta ritza ren a gente-iza era iza ngo dute lege ma ila ko ondorio guztieta ra ko».
Bost.– Bi pa ra gra fo era nsten za izkio 27. a rtikulua ri, 4.a eta 5.a , eta honela gera tzen da :
«4.– Toki-korpora zioeta ko a ginta ria k ba besteko funtzioa k betetzen dituztenea n, da gokien uda lerritik ka npo ja rdun a ha l iza ngo dute, segurta sun-a rloa n eskumena duen sa ila ren ba imena iza nez gero. Ba imen hori orokorra eta ira unkorra iza ngo da , ha la ema nez gero.
5.– Uda ltza inen kidegoko la ngile funtziona rioek erregela mendu bidez zeha zturiko a rma k eta ba lia bide tekniko opera tiboa k era ma ngo ditu a ldea n, eka ina ren 28ko 15/2012 Euska diko Segurta sun Publikoa ren Sistema A ntola tzeko Legea ren 37.1.h) a rtikulua n xeda tuta koa ren a ra bera .
Da gokion toki-era kundea k hornituko ditu su-a rma k eta bestela ko ba lia bide tekniko opera tiboa k eta defentsa koa k, eta leku egoki eta segurua k egongo dira a ra ubidezko a rma mentua gordetzeko eta za intzeko, inda rrea n den a ra udia n eza rrita koa ren a ra bera .
Bide publikoko segurta sunera ko zerbitzua k eta segurta sun eta za intza koa k a rmekin ema ngo dira . Ha la ere, A lka tea k era ba ki a ha l iza ngo du, modu a rra zoitua n, zer zerbitzu ema ngo diren a rma rik ga be, Uda ltza ingoko burua k a urretiko txostena ema n ondoren, non eta ez da ka rten berekin zentzuz la rritza t jo da itekeen a rriskuren ba t la ngile funtziona rioen edo hiruga rrengoen bizitza rentza t edo osota sun fisikoa rentza t».
Sei.– 2. pa ra gra foa era nsten za io 28. a rtikulua ri, eta honela gera tzen da :
«2.– Ka pitulu honeta n eta lege honen ga inera koa n xeda tzen dena modu loteslea n ulertu beha r da Europa ko Kontseilua ren Polizia ren Etika ren Kode Europa rra ren inguruko Gomendioa n a diera zita ko printzipio eta a ra uen a rgita n. Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko a ginta ri eta la ngileek printzipio eta a ra u horiei ja rra itu beha r diete, eta ha iek zeina hi moduta n urra tzea ri a urka egin».
Za zpi.– Kendu egiten da 30. a rtikulua ren 3. pa ra gra foa .
Zortzi.– 30 bis a rtikulua era nsten za io, eta honela gera tzen da :
«30 bis a rtikulua .–
1.– Honela joka tuko dute Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko la ngileek herrita rrekiko ha rrema neta n:
a ) Tra tu zuzena eta za indua ema ngo diete, enpa tia z joka tuz, eta la guntza ema ngo diete a rriskua eta ba besga beta suna sa ihesteko bereha la ja rduteko eska tzen duten egoereta n.
b) Inpa rtzia lta suna ren printzipioa ren a ra bera joka tuko dute, ekita tiboki esku ha rtuz eta era berea n errespeta tuz norba na ko edo ta lde guztia k, ha ien tra dizioa k, sinesmena k edo bizimodua k, betiere legeekin ba tera ga rria k ba dira eta ez ba dute herrita rren segurta suna na ha sten.
c) Edozein diskrimina zio sa ihestuko dute, a rra za , etnia , erlijioa , sinesmena k, sexua , orienta bide sexua la , a dina , ideologia , ezinta suna edo beste edozein a rra zoi direla medio.
d) Ha la beha r iza nez gero, eta beren ja rduketekin zerikusia duten pertsonek ha la eska tzen ba diete, polizia k direla egia zta tu beha rko dute. Herrita rren a urrea n identifika tuko dira , edozein ja rduera polizia l ha si a urretik, eta egia zta tuko dute herrita rrek polizia k direla a ntzema n dutela . Horreta ra ko, zerbitzua ema ten a ri diren bita rtea n, erregela mendua ren a ra bera ko uniformea ja ntzita ba da ra ma te, uniformea ren leku ikusga rri ba tea n, a gente ba koitza ri da gokion identifika zio pertsona la era ma ngo dute. Era bilita ko identifika tza ile pertsona len erregistro ba t egongo da , hura da ra ma n pertsona ren identita tea eza gutu a ha l iza teko.
e) Beren esku-ha rtzeek ukitzen dituzten pertsonei esku-ha rtze horiei buruzko beha r beste informa zio ema ngo diete; informa zioa k ulerga rria iza n beha rko du, eta bereziki za induko dituzte delituen biktima k eta bereziki a hula k diren kolektiboko kidea k.
2.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia k a intza t ha rtuko ditu Euska ra ren Era bilpena A ra utzen duen a za roa ren 24ko 10/1982 Oina rrizko Legea n a itortuta ko hizkuntza -eskubidea k, herrita rrekin erla ziona tzen direnea n. Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoa k beren mende dituzten a dministra zioa k a ha leginduko dira beren zerbitzura a ritzen diren la ngilea k beha r beza la ga itzen giza rte elebidun ba tea n zerbitzua ema teko, eta , horreta ra ko, beha r diren neurria k ha rtuko dituzte eta kidego horieta n euska ra era bilia iza n da dila susta tuko dute. Nola na hi ere, herrita rra k zein hizkuntza a ukera tu, horrexeta n a rta tuko dute.
3.– Era berea n, Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoa k beren mende dituzten a dministra zioa k a ha leginduko dira beren la ngilea k sentikortzen eta ga itzen, herrita rren a nizta suna kudea tzen, ba i eta desberdina k diren pertsonen kontra , desberdina k iza tea ga tik, herra k eta diskrimina zioa k era ginda ko a ra u-ha usteen kontra ko borroka n ere».
Bedera tzi.– 39. a rtikulua ren 3. pa ra gra foa a lda tzen da , eta honela koa iza ngo da :
«3. A dministra zio ba koitza k bere helburuen eta polizia -zerbitzua k betetzeko beha rren a ra bera zeha ztuko du a ka demia n pla nifika tzen diren etenga beko birzikla tze- eta presta kuntza -ja rdueren ha rtza ile iza ngo diren la ngileen pla nifika zioa , ba i eta ba bes pertsona lera ko hornitzen za izkien bestela ko ba lia bidea k era biltzen treba tzeko beste a ldia n behingo pra ktika ba tzuena ere.
A zken horiek egingo ditu ha rtza ile jota ko la ngile orok, polizia -zerbitzu ja rra itua ema tea era gotzi ga be, unita te ba koitza rentza t erregela mendu bidez eza rtzen den ma izta suna rekin, ha ren zeregina k eta funtzioa k a intza t ha rtuta ».
Ha ma r.– 40. a rtikulua honela ida tzita gera tuko da :
«40. a rtikulua .–
1.– Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia susta tuko du A dministra zio eskuduna k ba liozko ditza la beren mendeko zentroeta n ja sotzen diren ika sketa k. Horreta ra ko, a ka demia a ha leginduko da hezkuntza ko a dministra zioa ren eska kizuneta ra egokitzen ika sketa horien iza era eta ira upena eta ika sketa ba koitza egiteko eska tzen diren titula zioa k; ga inera , hezkuntza ko A dministra zioa ren, unibertsita tea ren, Botere Judizia la ren eta ika skuntza ra ko bereziki la gunga rri iza n da itezkeen beste era kunde, zentro edo ika stetxeren la nkidetza lortzea ere susta tuko du.
2.– Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k, berta n egiteko eska intzen dituen ika sta roeta n, ika sga i ja kin ba tzuk ba liozkotu a ha l iza ngo dizkie horiek lehena go ga inditu iza na egia zta tzen dutenei, erregela menduz zeha zten den era n, betiere horiek zentro ofizia leta n edo polizia -zentroeta n ema n ba dira .
3.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko kidegoeta n sa rtzeko ha uta keta -prozesueta n, Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k a ntola tu dituen presta kuntza -ika sta roa k ba liozkotu a ha l iza ngo ditu, lehena goko beste ha uta keta -prozesueta n ga indituta , ha uta ga ia k horrela eska tuz gero. Horrela koeta n, lehena goko sa rbide-ika sta roa n lortuta ko ka lifika zioa zenba tuko da ».
Ha ma ika .– 41. a rtikuluko 1. pa ra gra foa a lda tzen da , eta honela gera tzen da :
«1.– La npostu-zerrendeta n a gertzen dira hurrenkera n ja rrita Euska l A utonomia Erkidegoko polizia -kidegoeta ko eska la eta ka tegoria desberdineta ko funtziona rioentza ko gordeta da uden la npostua k. Euska l A utonomia Erkidegoko polizia -kidego ba koitza k bere la npostuen zerrenda iza ngo du».
Ha ma bi.– Ha u da 43. a rtikulua ren testu berria :
«43. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoek beha r diren espezia lita tea k iza ngo dituzte, eza gutza espezifiko ba tzuen ma ila ja kin ba t iza tea eska tzen duten la n ja kin ba tzuk egiteko. Espezia lita te horieta n sa rtzeko, ka sua n ka suko espezia liza tze-ika sta roa ga inditu beha rko da , eta , ha la ba da gokio, ka su ba koitzea n eza rtzen diren titula zioa k edo eza gutza k eduki beha rko dira .
2.– Espezia lita te desberdineta ko la ngileei espezia lita te horieta n ja rra itzeko konpromisoa ema teko eska tu a ha lko za ie, ba i eta a ldizka ga urkotzeko ha uta keta -proba k ga inditzeko ere, betiere la npostuen zerrenda n ja sota ba da go.
3.– Erregela mendu bidez zeha ztuko dira espezia lita tea k, ha ien definizioa , ha ieta n sa rtzeko, berta n ja rra itzeko eta espezia lita tea k uzteko betekizuna k eta ba ldintza k, ba i eta ha ien a rteko ba tera ga rrita suna ere».
Ha ma hiru.– Ha u da 47. a rtikulua ren 2. pa ra gra foko c) letra ren testu berria :
«c) Proba k, ga i-sorta eta , ha la ba da gokio, merezimenduen zerrenda , ba i eta eba lua tzeko irizpidea k eta a ra ua k ere».
Ha ma la u.– 5. pa ra gra foa era nsten za io 47. a rtikulua ri, eta honela gera tzen da :
«5.– Deia ldia ren oina rriek lotu egingo dituzte A dministra zioa , ha uta keta -sistema epa itzeko eginkizuna duten epa ima ha ia k eta ha uta keta -prozesua n pa rte ha rtzen duten iza nga ia k.
Deia ldia k edo ha ren oina rria k, behin a rgita ra tu ondoren, a dministra zio-prozedura erkidea a ra utzen duten a ra ueta ra hertsiki loturik ba ino ezin iza ngo dira a lda tu. Deia ldia n eska intzen diren la npostu hutsen kopurua a lda tu na hi denea n edo a ka ts ma teria la k edo egitezkoa k zuzendu na hi direnea n, ez da na hita ezkoa iza ngo eska bidea k a urkezteko beste epe ba t ha stea ».
Ha ma bost.– 47 bis a rtikulua era nsten da , eta honela gera tzen da :
«47 bis a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoa k beren mende dituzten a dministra zioek berma tuko dute Ema kumeen eta Gizonen Berdinta sunera ko otsa ila ren 18ko 4/2005 Legea n eza rrita ko a urreikuspena k a plika tuko direla kidego horieta ko la npostua k eskura tu, bete eta susta tzeko ha uta keta -prozesueta n, segurta suneko zerbitzu publikoa n ema kumeen eta gizonen presentzia oreka tua susta tuz.
2.– Polizia -kidegoeta n ema kumeen presentzia susta tzeko pla na k egingo dira , kidegoeta n sa rtzeko ordua n eta la nbide-ka rrera n ema kumeen eta gizonen a rteko a ukera -berdinta suna berma tzea rren.
Pla n horiek eza rriko dute, da gokion pla ngintza -a ldira ko, ema kumea ren ordezka ritza eska sa zuzentzeko na hiz polizia -era ginkorta suna ha nditzeko pla ntilla n lortu na hi den ema kume-portzenta jea , ba i eta polizia -era ginkorta suna ha nditzeko neurria k ere; oroba t, ema kumeen a ldeko bera ria zko neurria k eza rri a ha l iza ngo dituzte, egita tezko desberdinta sun na ba ria k zuzentzeko, ora indik ere ba ldin ba da ude.
Neurri horiek bidezkoa k eta neurrizkoa k iza n beha rko dute lortu na hi den helburua ren a ldea n.
3.– Ha uta keta -prozedureta ko sa ilka penea n puntua zioa n berdin gera tzea gerta tuz gero, Ema kumeen eta Gizonen a rteko Berdinta sunera ko otsa ila ren 18ko 4/2005 Legea n eza rrita ko irizpideen a ra bera eba tziko dira berdintzea k, lege horreta n a urreikusita ko ka sueta n.
4.– Polizia ko a gentea ren eta komisa riondokoa ren ka tegorieta n txa nda irekia ren a ra bera sa rtzeko ha uta keta -prozedureta n, ema kumeek zenba t pla za bete beha r dituzten zeha ztu beha r da , segurta suna ren zerbitzu publikoa n ema kumeen eta gizonen presentzia oreka tzeko xedea iriste a ldera susta pen-pla nea n a urreikusita koa ri ja rra ituz.
Pla za kopuru hori, bera z, iritsi na hi den helburua ren a ra bera ko proportzioa n eska iniko da , eta ezingo da iza n deia ldia n eska inita koen % 40 ba ino gehia go; ha la ber, ezingo da iza n ema kumea k susta tzeko pla nei eta ha uta keta -prozedureta n pa rte ha rtzen duten eta prozedura ga inditzen duten ema kumeen esta tistika -da tu historikoei ja rra ituz a rra zoiz eza rrita ko portzenta jea ba ino txikia goa .
Oro ha r, ema kumeen a ldeko susta pen-pla n horiek eza rtzen ez diren a rtea n, gutxieneko portzenta jea ezingo da iza n % 25 ba ino txikia goa , betiere hiru pla za ba ino gehia gora ko deia ldia egiten ba da .
5.– A urreko pa ra gra foa n a ipa tzen diren ha uta keta -prozedureta n, deia ldia n eska inita ko la npostu hutsa k esleitzeko ordua n, iza nga ien behin betiko zerrenda ba ka rra ri ja rra ituko za io, ha in zuzen ere, zerrenda horreta n a geri den puntua zio-hurrenkera ri eta berdintzea k eba zteko legez eza rrita ko irizpideei ja rra ituz.
A urreko pa ra gra foa n xedetza t a ipa tzen den portzenta jea ez ba da iristen gora goko pa ra gra foa n xeda tuta koa ri ja rra ituz, ema kumezko ha uta ga ia k lehenetsiko dira xedera iritsi a rtea n, betiere:
a ) Ha uta keta -sistema ko oposizio-a ldiko proba k eta a riketa k ga inditu iza na k ga ita sunea n ba liokideta suna ba da ka r.
b) Lehenta sun hori a plika tuz ha uta tzen diren ema kumezko ha uta ga ien eta a tzera gera tzen diren gizonezkoen a rteko puntua zioa ren a rteko a ldea ez ba da % 15 ba ino ha ndia goa , ez oposizio-a ldia n, ez eta , ha la beha r ba litz, lehia keta -a ldia n ere –betiere ha uta keta -sistema ren a ra bera .
c) Beste ha uta ga ia ri ez ba dio era giten neurri hori ez a plika tzeko legezko ezein sa lbuespenek, na hiz eta sexua dela -eta diskrimina ziorik era giten ez dutenen a rtekoa k iza n, ha la nola enplegua lortzeko za ilta sun berezia k dituzten beste kolektibo ba tzueta koa k iza tea .
6.– A urreko a ta lea n a ipa tzen den lehenta sun hori a plika tzeko, beha rrezkoa iza ngo da ha uta keta -prozesua ren deia ldia n eska intzen diren la npostuei da gozkien kidego, eska la eta ka tegorieta n ema kumezko funtziona rioa k % 33ra ez iristea ».
Ha ma sei.– Ha u da 48. a rtikulua ren testu berria :
«48. a rtikulua .–
1.– Polizia ren eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k ha uta keta -orga no ira unkor espezia liza tu gisa ja rduten du Ertza intza ren ha uta keta -prozesueta n, eta uda ltza ingoen ha uta keta -prozesueta n toki-a dministra zioek eska tzen diotenea n.
Toki-a dministra zioeta ko epa ima ha i edo ha uta keta -orga no ba koitzea n, orga no ira unkorra k iza n a la ez, Polizia ren eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k izenda tuta ko ordezka ri ba t egongo da , eta ordezka ri horrek bere izenea n ja rdungo du.
2.– Epa ima ha iek ga ra tu eta eba lua tuko dituzte ha uta keta -sistema osa tzen duten proba k, eta , zeregin horreta n, a utonomia funtziona l osoz ja rdungo dute; prozedura ren objektibota suna ren era ntzule iza ngo dira , eta deia ldia ren oina rria k betetzen direla berma tuko dute.
3.– Epa ima ha iek edo ha uta keta -orga noek kide a nitzekoa k iza n beha r dute, eta inpa rtzia lta sun-, profesiona lta sun- eta espezia lita te-printzipioeta ra egokituta osa tu beha r dira , ba i eta ema kume eta gizonen ordezka ritza oreka tura egokituta ere.
4.– Inpa rtzia lta sun-printzipioa ren a ra bera :
a ) Epa ima ha ikide edo ha uta keta -orga noeta ko kide norbere izenea n iza n beha rko da , eta ez inor ordeztuz edo inoren izenea n.
b) Ha uek guztia k ezin iza ngo dira ha uta keta -epa ima ha ikide iza n: ha uta keta edo izenda pen politikoko la ngilea k, behin-behineko la ngilea k, bita rteko funtziona rioa k edo a ldi ba tera ko la n-kontra tudun la ngilea k, ezta a zken bost urteota n enplegu publikoa n sa rtu na hi zuten ha uta ga ia k presta tzen ibili direna k ere.
c) Ha uta keta -epa ima ha ikideek eta ha uta keta -orga noeta ko kideek ezin iza ngo dute pa rte ha rtu a rra zoi pertsona l edo profesiona lenga tik, edo bestela koenga tik, ha ien inpa rtzia lta suna za la ntza n egon da itekeen ka sueta n, ez eta inda rrea n da goen ordena mendu juridikoa n a urreikusita ko ga inera ko egoereta n ere.
5.– Espezia lita te-printzipioa ren a ra bera , boto-eskubidea duten kide guztiek la npostua eskura tzeko beha r den ika sketa -ma ila bereko edo gora goko titula zioa iza n beha rko dute, eta , erdiek, gutxienez, eza gutza -a lor berekoa .
6.– Gizonen eta ema kumeen a rteko ordezka ritza oreka tua ren printzipioa ri ja rra ikiz, treba kuntza , ga ita sun eta presta kuntza a proposa duten ema kumeen eta gizonen ordezka ritza oreka tua iza ngo da , hori ezinezkoa dela justifika tzen denea n iza n ezik. La u kidetik gora ko ha uta keta -orga noei da gokienez, hona ko ha u jotzen da ordezka ritza oreka tutza t: sexueta riko ba koitza k gutxienez % 40ko ordezka ritza iza tea ; ga inontzekoeta n, sexu bia k ordezka tuta egotea .
7.– Epa ima ha ia k a holkula ri-espezia listen la na z ba lia tu a ha l iza ngo dira beren la neta n, ha uta keta -sistema ren proba guztieta ra ko edo ba tzueta ra ko. A holkula ri-espezia lista horiek beren a holkula ritza eta la guntza teknikoa ema tera muga tuko dira beren espezia lita teeta n ja rdutea n. A holkula ri horien ja rduna k ere objektibota sun-, inpa rtzia lta sun- eta konfidentzia lta sun-printzipioen a ra bera koa iza n beha rko du.
8.– Presta kuntza -ika sta roeta n eta pra ktika ldieta n tutore eta ga inbegira tza ile iza ngo direnek egokita sun- eta inpa rtzia lta sun-eska kizuna k bete beha rko dituzte, eta uko egin zeregin horiek ha rtzea ri, horreta ra ko a rra zoiren ba t egonez gero».
Ha ma za zpi.– Ha u da 50. a rtikulua ren testu berria :
«50. a rtikulua .–
1.– Eusko Ja urla ritza k, Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k proposa tuta , toki-a dministra zioa ren mendeko polizia -kidegoeta ko eska la eta ka tegorieta n sa rtzeko oina rrizko a ra ua k eza rriko ditu, zeinok Ertza intza n beste horien ba liokide diren eska la eta ka tegorieta ra ko eza rrita ko a ntzeko irizpideei egokituko za izkie.
2.– Toki-era kundeek eska tu a ha lko diote Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ri, ha rk a urretik ona rtzen ba du, Uda ltza ingoa n sa rtzeko ha uta keta -prozedura k ba tera ga uza tzeko, ba i eta , ha la ba da gokio, a gua zilen edo mugikorta sun-a genteen kidegoeta n sa rtzeko ere. Eska era hori eginez gero, Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k bera k egingo ditu ha uta keta -prozedura horiek.
3.– Erregela mendu bidez zeha ztuko dira epa ima ha ien osa keta eta pla za k esleitzeko formula k».
Hemezortzi.– A rtikulu berri ba t gehitzen za io III. tituluko V. ka pitulua ren 3. a ta la ri, 55 bis a rtikulua ; eta honela gera tzen da :
«55 bis a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko kidegoeta ko funtziona rioa k iza teko txa nda libreko ha uta keta -probeta n ona rtua iza teko, euska l enplegu publikoa a ra utzen duten legeeta n a urreikusita ko betekizuna k bete beha rko dira , berezita sun ha uekin:
a ) 18 urte beteta iza tea . A gente-ka tegoria n sa rtzeko, 38 urte beteta ez iza tea ; nola na hi ere, muga hori Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko kidegoeta n ema nda ko zerbitzuekin konpentsa tu a ha l iza ngo da .
b) Ez iza tea dolozko delitua ga tik kondena tua , ezta A dministra zio publiko ba ten zerbitzutik bereizia edo funtzio publikoa k egiteko ezga itua ere; ha rga tik era gotzi ga be birga itua iza teko a ukera , a ra u pena len eta a dministra tiboen a ra bera .
c) Sa rtu beha rreko ka tegoria n eska tu beha r den titula zioa iza tea .
d) Erregela menduz eza rtzen diren medikuntza ko ba zterketen ta ula n ez egotea .
e) Erregela menduz eza rtzen den gutxieneko ga ra iera iza tea ; ezberdina iza ngo da ema kumeentza t eta gizonezkoentza t.
f) Dekla ra zioa ren bidez a rma k era ma teko konpromisoa ha rtzea eta , ha la ba da gokio, era biltzeko.
g) Deia ldi ba koitzea n zeha zten den gida ba imen mota edukitzea .
h) Bestela ko eginkizun espezifikoa k, deia ldia n a urreikusita ko bete beha rreko eginkizunekin eta la nekin ha rrema n objektiboa dutena k.
2.– A ipa tuta ko ba ldintza k, bera z, eska bidea k a urkezteko epea a ma itu a urretik bete beha rko dira , g) letra koa iza n ezik, deia ldi ba koitzea n zeha ztuta ko egunera ko eduki beha rko ba ita .
3.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia osa tzen duten kidegoeta ko eska la eta ka tegorieta n ba rne-susta penez sa rtzeko ha uta keta -prozesueta n pa rte ha rtzeko, beha rrezkoa iza ngo da lege honeta ko 59. a rtikulua n eza rrita ko eska kizuna k betetzea ».
Hemeretzi.– Ha u da 56. a rtikulua ren testu berria :
«56. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia osa tzen duten kidegoeta ko a gente-ka tegoria ra ko sa rbidea txa nda a skea ren bidez iza ngo da , oposizio edo lehia keta -oposizio bidez.
2.– Komisa riondoko-ka tegoria ra ko sa rbidea ba rne-susta penez eta txa nda a ske bidez iza ngo da , oposizio-, lehia keta - edo oposizio eta lehia keta -sistemen bita rtez, eta txa nda a ske bidez betetzeko erreserba tu a ha l iza ngo dira , gehienez, hutsik da uden pla za guztien ehuneko berrogeita ha ma r. Ba rne-susta pen bidez bete ga be gera tzen diren pla za k txa nda a skera bidera tuta koei gehituko za izkie, a zken sistema hori a plika ga rria denea n. Txa nda a skea n hutsik gera tuta ko pla za k ba rne-susta penera bidera tuta ko pla zei gehituko za izkie.
3.– Ga inera ko ka tegorieta ra ko sa rbidea ba rne-susta pen bidez iza ngo da , oposizio-, lehia keta - edo oposizio eta lehia keta -sistemen bidez.
4.– Erregela mendu bidez a ra utuko da txa nda a ske bidez ira ga rrita ko pla za hutsen ehuneko ba t Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren beste kidego edo zerbitzu ba tzueta ko la ngile funtziona rioen a rtea n lehia keta -oposizio bidez betetzeko a ukera . Horreta ra ko, la ngile funtziona rio horiek deia ldia ren xede den pla za ren ka tegoria berekoa den pla za ba tea n egona k iza ngo dira gutxienez bost urte efektibota n, edo bi urtea n, oina rrizko eska la ko a gente-ka tegoria n. Txa nda horreta n bete ga be gera tzen diren pla za k txa nda a skeko pla zei gehituko za izkie, ha la da gokionea n».
Hogei.– Honela ida tzita gera tzen da 58. a rtikulua :
«58. a rtikulua .–
1.– Ja torrizko eska la z besteko ka tegoria edo eska leta ra ko ba rne-susta penea n, beha rrezkoa iza ngo da txa nda a ske bidez sa rtzeko eza rrita ko proba berbera k ga inditzea , ba rne-susta pena eta txa nda a skea , bia k da udenea n. Ha la eta guztiz ere, ba rne-susta pen bidez lehia tzen direna k sa lbuetsi a ha l iza ngo dira zenba it proba , presta kuntza -ja rduera edo pra ktika ldi egitetik, ja torrizko ka tegoria n sa rtzeko eska turiko eza gutza k egia zta tzera bidera tua k direnea n, edo la nbidea ren ja rdunea n egia zta tu direnea n, ba ldin eta ha la zeha zten ba da deia ldia ren oina rrieta n.
2.– Eska la bera ren ba rruko beste ka tegoria ba tera ko ba rne-susta penea n, beha rrezkoa iza ngo da deia ldia n eza rrita ko merezimendu-ba lora ziodun ha uta proba k ga inditzea , eta ezin exijituko da presta kuntza eta pra ktika ldi ba t ga inditzea , non eta ez den ha la zeha zten deia ldia ren oina rrieta n».
Hogeita ba t.– Ha u da 59. a rtikulua ren testu berria :
«59. a rtikulua .–
1.– Ba rne-susta peneko txa nda n lehia tzeko, da gokion ka tegoria n sa rtzeko eza rrita da uden ba ldintza orokorra k bete beha rko dituzte funtziona rioek; a ra u honek ja sotzen dituen egoera a dministra tiboeta n egon eta exijitu da itezkeen zerbitzu-urtea k egina k iza n, ka sua ren a ra bera , ha rtu na hi den ka tegoria ren a zpitik hurrena da goen ka tegoria n edo eska la n, eta ba tzordea k zeha penik eza rri ez iza na fa lta a stuna ga tik edo fa lta oso a stuna ga tik, edo, zeha penik eza rri ba da , zeha pen hori ba lioga betuta egotea .
2.– Ha uek dira ba rne-susta pena ren bidetik lehia tzeko ga itzen duten egoera a dministra tiboa k: ja rduneko zerbitzua n edo zerbitzu berezieta n egotea , ba i eta eszedentzia -egoera n ere, seme-a la ba k edo senita rtekoa k za intzeko, edo genero-inda rkeria ga tik.
3.– Ha uek dira , ka su ba koitzea n, ha rtu na hi den ka tegoria ren a zpitik hurrena da goen ka tegoria n edo eska la n egina k beha r diren zerbitzu-urtea k, ba rne-susta pena ren bidetik lehia tu a ha l iza teko:
a ) A gente lehenen ka tegoria n sa rtzeko, hiru urte egia zko zerbitzueta n oina rrizko eska la ko a gente gisa .
b) Ofizia lorde edo ofizia l ka tegorieta n sa rtzeko, la u urte egia zko zerbitzua k egiten oina rrizko eska la ko ka tegoria ren ba tea n.
c) Komisa riondoko edo komisa rio ka tegorieta n sa rtzeko, la u urte egia zko zerbitzueta n ikuska pen eska la ko ka tegoria ren ba tea n, eta horieta tik bi, gutxienez, ofizia l-ka tegoria n.
d) Intendente ka tegoria n sa rtzeko, la u urte egia zko zerbitzueta n, eska la betea ra zleko ka tegoria ren ba tea n.
4.– Ja torrizko ka tegoria edo eska la n eginda ko egia zko zerbitzuen denbora ka lkula tzeko, ba rne-susta penera ko sa rbidea ema ten duten egoera a dministra tiboeta n eginda ko denbora ri gehituko za io ka tegoria edo eska la horreta n sa rtu a urretik eginda ko pra ktika ldia ren denbora , ba ldin eta ha uta keta -prozesua ga inditu ba zen».
Hogeita bi.– 59 bis a rtikulua gehitzen za io Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko Legea ri, hona ko ha u:
«59 bis a rtikulua .–
1.– Ertza intza ko fa kulta tibo eta teknika rien eska la ra ko sa rbidea iza ngo da oposizio-, lehia keta - edo lehia keta eta oposizio-sistemen bidezkoa , Ertza intza ko la ngile funtziona rioen ba rne-susta pen gisa . Ha la eta guztiz ere, pla za k ez ba dira betetzen ba rne-susta pena ren bidetik, txa nda a ske bidez egin a ha lko da deia ldia .
2.– Ertza intza ko fa kulta tiboen eta teknika rien kidegoa n Ertza intza ren beste eska leta ko ba tetik sa rtzeko, beha rrezkoa iza ngo da ja rduneko zerbitzua n iza tea kidegoko beste eska la ren ba tea n; ka tegoria horreta n bi urtez egia zko zerbitzueta n ja rdun iza na eta ba tzordea k zeha penik eza rri ez iza na fa lta a stuna ga tik edo fa lta oso a stuna ga tik, edo, zeha penik eza rri ba da , zeha pen hori ba lioga betuta egotea .
3.– Ertza intza ko fa kulta tibo eta teknika rien eska la ra sa rtzen diren la ngileek pa rte ha rtu a ha l iza ngo dute eska la horreta n sa rtu a urretik zeuka ten ka tegoria ko la npostua k betetzeko eta ba rne-susta peneko deia ldieta n».
Hogeita hiru.– Ha u da 61. a rtikulua ren 1. pa ra gra foa ren testu berria :
«1.– Funtziona rio-iza era euska l a dministra zio publikoeta ko enplega tuei a plika tzen za izkien lege orokorreta n a urreikusita ko a rra zoienga tik ga lduko da ».
Hogeita la u.– Ha u da 62. a rtikulua ren testu berria :
«62. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko funtziona rioen erretiroa euska l enplegu publikoa a ra utzen duten legeeta n a urreikusita ko era n egiten da , Giza rte Segura ntza ren a ra uek Ertza intza ra ko edo uda ltza ingoeta ra ko a urreikus ditza keten berezita sunekin.
2.– Bidezkoa iza ngo da erretiroa ha rtzea , erretiroa ha rtzeko da ta n betetzen zuen la npostua erreserba tuta , ba ldin eta , a plika ga rria za ion a urreikuspen sozia leko erregimena rekin ba t etorriz, ezinta sunera ko ha siera ko a itortza n ezinta sun hori gerora errebisa tu beha rra eza rri ba zen, gehienez bi urteko epea n la nera itzultzeko bidea ema ngo lukeen hobekuntza gerta ga rria zela koa n».
Hogeita bost.– Ha u da 65. a rtikulua ren 2. pa ra gra foa ren testu berria :
«2.– Lehia keta da la npostua betetzeko ohiko sistema . Lehia keta n, ha uta ga ien ga ita suna k la npostua ren eginkizuneta ra egokitzen diren ba lora tuko da .
La npostua k betetzeko deia ldieta n ba lora tu beha rreko merezimendua k definituko dira , zeinen a rtea n ha uek egongo ba itira : a ntzina ta suna , gra du pertsona l zeha tz ba t edo ga ra pen profesiona la ren gra du ja kin ba t iza tea –ha la ba da gokio–, ga ra tuta ko la na ren ba lora zioa eta euska ra ren eza gutza -ma ila egia zta tua , hura bete beha rreko ba ldintza ez denea n.
Era berea n, deia ldia n ha la eza rtzen denea n, ha uek guztia k ere a gertu a ha lko dira : presta kuntza - eta hobekuntza -ika sta roa k; titula zioa k eta gra du a ka demikoa k; hizkuntzen eza gutza edo ira ka skuntza - eta ikerkuntza -ja rduera eta bete beha rreko la npostua k berezko dituen eza uga rrien a ra bera egokia k iza n da itezkeen guztia k.
Oroba t, eta egin beha rreko eginkizunen iza era kontua n ha rtuta , ha uta ga ia k la npostua ren eza uga rri espezifikoeta ra egokitzen diren eba lua tzeko beha rrezkotza t jotzen diren proba k eza rri a ha lko dira deia ldieta n».
Hogeita sei.– 65. a rtikuluko 3. pa ra gra foa a lda tzen da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«3.– Izenda pen librea ren sistema z bete a ha lko dira soilik la npostu-zerrendeta n ha la hornitzeko gordeta ko la npostua k, a rdura berezikoa k iza tea ga tik, eta la npostua k betetzeko konfia ntza pertsona la ezinbestekotza t dutena k. Ha la ere, hornidura modu horreta ra ko gordetzen diren la npostua k ezin dira iza n pla ntilla osoa ren % 7a ba ino gehia go.
Zeha zki, hona ko ha uek hornitu a ha l iza ngo dira izenda pen librea ren bidez:
a ) Polizia -kidegoeta ko goi-eska leta ko gordeta ko burutzeta ko postua k.
b) Eska la betea ra zlera ko gordeta ko burutzeta ko postua k, unita te berea n ez ba da ude izenda pen libreko eta eska la bereko beste postu ba ten mende. Ha la ere, hornidura mota horreta ra ko gorde a ha lko dira eska la bereko postua k, modu espezifikoa n inteligentzia -zeregineta n a ritzen ba dira edo a ginta ria k ba besteko ja rduera k koordina tzen.
c) Oina rrizko eska la ko eta ikuska pen-eska la ko postua k, sa lbuespen gisa horrela xeda tzen ba da la npostuen zerrenda n, a rdura berezia ga tik edo konfia ntza berezia ga tik, guztira la npostu guztien % 6ko muga ga inditzen ez ba da , bi eska la k gehituta .
La npostua k izenda pen librez betetzeko deia ldia k publikoa k iza ngo dira , eta publiko egingo da zer ga ita sun profesiona l beha r den deia ldia ren xede den la npostura ko. Izenda pen librea n, orga no eskuduna k bere iritzia ren a ra bera ko ba lora zio ba t egiten du ha uta ga i diren pertsonen egokita suna ri buruz, la npostu ja kin ba tea n ja rduteko eska tuta ko ba ldintzen a rgita n, eta , horreta ra ko, egin da itezke curriculuma ren ba lora zioa k, egokita sun-txostena k, elka rrizketa k edo ha uta ga i diren pertsonen egokita suna egia zta tzeko egoki den beste edozein eba lua zio-prozedura . Nola na hi ere, deia ldieta n kontua n ha rtuko diren egokita suneko a lderdi eta elementua k a ipa tu beha rko dira ».
Hogeita za zpi.– 65. a rtikuluko 4. pa ra gra foa honela gera tzen da ida tzita :
«4.– Merezimendu-lehia keta ren bidez lortuta ko destinoa k uka ezina k dira . Ezin iza ngo da merezimendu-lehia keta ba tea n pa rte ha rtu bi a rte iga ro a rte lekua lda tze-lehia keta deitzeko eba zpena ema n zenetik, zeinea n funtziona rioa k bere behin betiko destinoa lortu ba itzuen. Denbora -muga hori ez za ie a plika tuko behin-behineko a txikipena ren egoera n da udenei, egoera hori ez ba da era torri postua ri uko egitetik, 70. a rtikuluko c) pa ra gra foa n eza rrita koa ren a ra bera ».
Hogeita zortzi.– 65 bis a rtikulua era nsten da , eta honela gera tzen da :
«65 bis a rtikulua .–
1.– La npostua k hornitzeko eza rrita ko prozeduren bidez beteko dira espezia lita tea eduki beha r duten la npostua k, da gokion espezia lita tea dutenen a rtea n.
Espezia lita te-ika sta roen deia ldia k Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k eta A dministra zio eskuduna k ba tera egiten dituztenea n, ika sta rook ga inditzen dituztenei esleituko za izkie espezia lita tea n hutsik da uden la npostua k, behin betiko esleitu a rte.
2.– Espezia liza zio hori beha r duten eta hutsik da uden la npostu guztieta ra a urkeztera eta lehenta sunez eska tzera beha rtuta egongo dira da gokion espezia lita te-ika sta roa ga inditu dutena k, ga inditu dutenetik egiten den lehenengo deia ldia n. Hori egin ezea n, derrigorrez a txiki a ha lko dira hutsik da goen edozein la npostura .
3.– Espezia liza zioa beha r duten la npostuek gutxieneko eta gehieneko presentzia -denbora eduki a ha lko dute la npostu-zerrenda n».
Hogeita bedera tzi.– Ha u da 66. a rtikulua ren testu berria :
«66. a rtikulua .–
La ngileek biga rren ja rduera gisa bete ditza keten la npostua k bete na hi direnea n, lehenta suna iza ngo dute egoera a dministra tibo hori a itortuta duten funtziona rioek».
Hogeita ha ma r.– Ha u da 67. a rtikulua ren 1. pa ra gra foko d) letra ren testu berria :
«d) Merezimendu-lehia keta ren bidezko prozeduren ka sua n, merezimendu-ba remoa , sa rtzen diren proba espezifikoa k, postua eskura tzeko eska tzen den gutxieneko puntua zioa eta ha uta keta -ba tzordea ren osa era ».
Hogeita ha ma ika .– Kendu egiten da 70. a rtikulua ren 5. pa ra gra foa .
Hogeita ha ma bi.– Ha u da 71. a rtikulua ren 3. pa ra gra foa ren testu berria :
«3.– La npostu ba t behin-behinea n betetzen duten bita rtea n, funtziona rioek la npostu horri da gozkion orda insa ri osa ga rria k ja soko dituzte eta , horrela ba da gokio, ka tegoria ri da gokion destinoko osa ga rria , Ertza intza ren ka sua n, edo kontsolida tuta dutena , Uda ltza ingoa ren ka sua n.
Ha la eta guztiz ere, behin-behineko a txikipena lehen beteta ko la npostua eza ba tzea ren ondoriozkoa denea n, eta la npostu berria ri esleituta ko orda insa ria a mortiza tua rena ba ino txikia goa ba da , funtziona rioa k bien a rteko a ldea besteko osa ga rri ira ga nkorra ja soko du. Osa ga rri hori ma ntenduko da interesduna k pa rte ha rtzen duen edo pa rte ha r deza keen lehen lehia keta ra a rte».
Hogeita ha ma hiru.– 5. pa ra gra fo berria gehitzen za io 71. a rtikulua ri.
«5.– Espezia lita te ja kin ba ti lotuta da udela erregela menduz eza rrita duten la npostuen ka sua n, 70.2.f) a rtikulua n a urreikusten den a rra zoia renga tik la npostua utzi beha r iza n duen pertsona k osa ga rri pertsona l ba t iza ngo du, ba ldin eta a ldi horreta n a ipa tu la npostueta n egia zko zerbitzua n egon ba da . Osa ga rri pertsona l hori iza ngo da utzi beha r iza n duen la npostua ren bera ria zko osa ga rri berezia ren eta behin behingoz edo behin betikoz ha rtzen duen postua ri da gokiona ren a rteko a ldea bestekoa
Hogeita ha ma la u.– II bis ka pitulu berria era nsten za io III. titulua ri, –«Ka rrera profesiona la » izenburua duena ri–, eta honela gera tzen da :
«II BIS KA PITULUA
KA RRERA PROFESIONA LA
73 bis a rtikulua .–
1.– Segurta sun Sa ila k eta uda lerriek la nbide ga ra penera ko sistema k eza rri a ha l iza ngo dituzte bera ien uda ltza ingoen pertsona la ren ja rdunera ko, horien la n-ja rduera eta joka bidea eba lua tzea ren ondorioz.
2.– Eza rriko den sistema a plika tu a ha l iza ngo za ie zerbitzu a ktibo edo biga rren ja rduneko a dministra zio-egoereta n da uden funtziona rioei.
3.– La nbide-ga ra penera ko sistemek, betiere, bi fa se iza ngo dituzte:
a ) Ma ila keta -fa sea .
b) Ja rduna ren urteroko eba lua zioa ren fa sea ; hori ga inditzea ezinbestekoa da a itortuta ko ma ila ri da gozkion orda insa ria k ja sotzeko.
4.– Eza rriko diren la nbide-ga ra penera ko sistema k la u ma ila ta n a rtikula tu beha rko dira la nbide-eska la ba koitzeko, da gokion ma ila eska tzeko beha r diren a ntzina ta sun-urteen a ra bera .
Ma ila A ntzina ta sun-urtea k
I. ma ila : 5 urte edo gehia go
II. ma ila : 11 urte edo gehia go (+6)
III. ma ila : 17 urte edo gehia go (+6)
IV. ma ila : 25 urte edo gehia go (+8)
5.– Ma ila keta prozesura ko ga inditu beha rko da horreta ra ko sortuta ko orga no teknikoek eginda ko eba lua zioa , a dministra zio publiko ba koitzeko la nbide-ga ra pena erregula tuko duen a ra udia rekin ba t etorriz; eba lua ziora ko, gutxienez, fa ktore ha uek kontua n ha rtuko dira :
a ) La nbide-ja rduera .
b) La nbide-ga ita sun eta -kua lifika zioa .
c) Inplika zioa eta konpromisoa a ntola kuntza rekin.
73 ter a rtikulua .–
1.– La nbide-ga ra peneko ma ila keta egiteko eska bidea boronda tezkoa iza ngo da .
2.– Ma ila keta hori ezetsia ba ldin ba da eba lua zioa ga inditu ez dela ko, bi urteko epea iga ro beha rko da beste eska era ba t egiteko.
3.– Ma ila keta eska tzeko deia ldi ba ka rra iza ngo da urtero; eska tzen diren a ntzina ta sun-urtea k beteta dituztenek eska era a urkeztu a ha l iza ngo dute ka su ba koitzea n a urreikusita ko urte kopurua betetzen duten urtea ren ha siera n.
73 qua ter a rtikulua .–
1.– Eskura tuta ko ma ila k ga ldu egingo dira ondorengo a rra zoi ha uenga tik:
a ) Fa lta a stun edo oso a stuna ga tik zigortua iza tea sei hila bete edo gehia goko epera ko.
b) Bere a rdura peko pertsona la ren eba lua zioa egitea ri uko egitea .
c) Da gokion polizia -kidegoko funtziona rio-iza era ga ltzea .
d) Boronda tezko eszedentzia egoera ra iga rotzea interes pa rtikula rra renga tik.
2.– A ipa tuta ko a rra zoienga tik lortuta zeuka n ma ila ga ltzen duen funtziona rioa k hurrengo urteroko deia ldia n eska tu a ha l iza ngo du berriz a itortzea lortuta ko ma ila , ondorengo ka su ha ueta n:
a ) A urreko a pa rta tua ren a ) letra n a diera zita ko zeha pena bete ondoren.
b) Bere a rdura peko pertsona la ren eba lua zioa egitea ri uko egin duenetik urtebete iga ro ondoren, a urreko a pa rta tua ren b) letra ren ka sua n.
c) Funtziona rio-iza era berreskura tzea .
d) A urreko a pa rta tua ren d) letra n a diera zita koa ri da gokionez, zerbitzu a ktibora edo biga rren ja rdunera itzultzea .
73 quinquies a rtikulua .–
1.– La nbide-ga ra peneko ma ila a itortzea ren ondorioz, la nbide-ga ra peneko osa ga rria ja soko da urtero la nbide-ka rrera ren osa ga rri gisa . Osa ga rri hori lotuta egongo da ja rdun profesiona la ren eba lua zioa ga inditzea ri, erregela menduz eza rriko diren ba remoen a ra bera . Ba remo horien a rtea n hona ko ha uek kontua n ha rtu beha rko dira : la nbide-joka bidea , ema itza k lortzea eta ordutegia bete eta la nera joa tea ren ma ila .
2.– Betiere, a itortuta ko ma ila ba koitza k era gin ekonomikoa k iza ngo ditu ma ila ka tze-prozedura ha sten den da ta ren hurrengo urtea ren urta rrila ren 1etik a urrera .
3.– Funtziona rio ba t ka tegoria a ltua go ba tea n sa rtzea k ez da uka era ginik a itortuta da uka n la nbide-ga ra pena ren ma ila n ez ba da ma ila a ltua go ba tea n ma ila ka tzen.
4.– Inoiz ere ezin iza ngo da ja so a ldi berea n la nbide-ka tegoria ba t ba ino gehia goko ga ra pen-osa ga rria .
5.– La nbide-ga ra pena ren a itortza norbera ren ka tegoria ri ba ka rrik era gingo dio, na hiz eta ka tegoria a ltua goko funtzioa k bete iza n a rren».
Hogeita ha ma bost.– Ha u da 74. a rtikulua ren testua :
«74. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia osa tzen duten kidegoeta ko funtziona rioen egitura eta orda insa rien erregimena A utonomia Erkidegoko a dministra zio publikoeta ko funtziona rioei a plika tzen za ien legedia n eza rrita koa ren a ra bera koa iza ngo da , lege honeta n eza rtzen diren berezita sunekin, zeina k Ertza intza ren kidegoa ri a plika tzekoa k ba itira .
2.– Ertza intza ren orda insa ri osa ga rria k berezita sun ha uen a ra bera koa k dira :
a ) Destino-osa ga rria da funtziona rioa ren ka tegoria ren ma ila ri da gokion orda insa ri osa ga rria , eta A utonomia Erkidegoko A urrekontu Orokorrek urtero zeha ztuko dute horren zenba tekoa , eta la npostua k eska la ha ueta n sa ilka tzen dira : gorena , betea ra zlea , ikuska penekoa eta oina rrizkoa , za zpi ma ila ta n, eska la honen a ra bera :
A gente-ka tegoria : 1. ma ila
A gente lehena ren ka tegoria : 2. ma ila
– Ofizia lorde-ka tegoria : 3. ma ila
– Ofizia l-ka tegoria : 4. ma ila
– Komisa riondoko-ka tegoria : 5. ma ila
– Komisa rio-ka tegoria : 6. ma ila
– Intendente-ka tegoria : 7. ma ila .
Fa kulta tiboen eta teknika rien eska la ko la npostua k erregela mendu bidez kla sifika tzen dira euska l a dministra zio publikoen la npostueta ra ko eza rrita ko ma ila ren ba tea n; ma ilok beren sa ilka pen-ta ldekoa k iza n beha rko dute.
b) Bera ria zko osa ga rri orokorra k orda intzen ditu a rriskua , a rdura ldia eta Ertza intza ren kidegoko la npostu guztieta n a geri diren berezita sun guztia k. Ha ren zenba tekoa , ka tegoria ba koitza rentza t, Gobernu Kontseilua ren a kordio bita rtez zeha zten da .
c) Bera ria zko osa ga rri berezia , edo la npostua rena , ba ka rra iza ngo da la npostu-zerrenda n osa ga rri hori esleituta da uka n la npostu ba koitza rentza t, eta soil-soilik orda induko ditu la npostu hori eza uga rritzen duten ba ldintza berezia k, a intza t ha rturik ka sua n ka suko za ilta sun tekniko berezia , era ntzukizuna , a rdura ldia , neka ga rrita suna edo a rriskua , edo la npostu horren beste edozein ba ldintza . Ha ren zenba tekoa la npostuen ba lora zio eta a zterketa tik era torriko da , eta ezin iza ngo du ga inditu, eska la ba koitzea n, eska la horren a zpitik hurrena da goen ka tegoria ri da gozkion elementu ha uen ba tura ren % 35a : oina rrizko solda ta , a pa rteko orda insa ria k, destino-osa ga rria eta bera ria zko osa ga rria ren osa ga i orokorra .
d) Buruza gitza -osa ga rria k orda intzen du eska la goreneko eta betea ra zleko postuen a ginte-egoera berezia , berekin ba itituzte segurta sun publikoko politika k formula tzeko pa rte-ha rtzea , goi-ordezka ritza instituziona leko funtzioa k ha rtu beha rra , pertsona k eta ba lia bidea k a utonomia ma ila ha ndiz zuzendu eta kudea tu beha rra , eta beste edozein ja rduera rekin ba tera ga rrita sun dekla ra zioa era gozten duen a rdura ldia . Ha ren zenba tekoa berdin-berdina iza ngo da eska la horieta ko postu guztieta n; Gobernu Kontseilua k zeha ztuko du, eta ezin iza ngo da ondorengoen ba tura ren % 30etik gora koa : oina rrizko solda ta gehi eska la betea ra zlea ren beheko ma ila ri da gokion oina rrizko solda ta ri da gozkion a pa rteko orda insa rien za tia .
3.– La nbide-ga ra peneko osa ga rria urtero ja soko da Ertza intza n produktibita te-osa ga rria ren pa rte gisa , eta lotuta egongo da la nbide-ga ra peneko sistema ren ma ileta n a urrera egitea rekin eta , ja rdun profesiona la ren eba lua zioa ga inditzea rekin, lege honeta ko 73 quinquies a rtikulua n a urreikusita ko terminoeta n.
4.– Ezohiko zerbitzuenga tik orda induta ko ha borokina k ez dira finkoa k iza ngo, ez zenba tekoa n ez epeeta n, la neko ohiko ordutegitik ka npo ema nda ko zerbitzuei da gozkie, ordutegia n konpentsa tzen ez direnea n, la n-ba ldintza k a ra utzen dituzten a kordioeta n ja sota ko terminoeta n; neka ga rrita sun eta a rrisku bereziko ba ldintzeta n eginda ko la nenga tik orda induko da soilik ingurua ba r horiek noiz-behinka koa k direnea n eta la npostua k berezkoa k ez dituenea n.
Ez da horrela korik ja soko bera ria zko osa ga rria zeha zteko a rdura ldi berezia edo neka ga rrita sun edo a rrisku bereziko ba ldintza k neurtuta dituzten la npostueta n.
Ha la ber, ezohiko zerbitzuenga tiko ha borokinek a rdura , a rdura ldi, neka ga rrita sun edo a rriskuta suna orda indu a ha l iza ngo dute zerbitzu-eginkizuneta n, lege honeta ko 72.5 a rtikulua n ja sota ko ka sueta n, ba ldintza horiek orda intzen ez direnea n berezko la npostua n eta eginkizun horiek ez da gozkienea n modu espezifikoa n beste la npostu ba ti esleituta koei. Ka su honeta n, ezohiko zerbitzuenga tiko ha borokina k a ldizka orda indu da itezke eginkizun horieta n ja rdun bita rtea n eta , nola na hi ere, lege honeta ko 72.3 a rtikulua k a urreikusita ko denbora -muga rekin. Kontzeptu hori dela -eta Ertza intza rentza t eza rtzen diren ezohiko ha borokinen multzoa ezin iza ngo da inola ere kidego osora ko eza rrita ko la nsa ria ren % 1 ba ino ha ndia goa , eta orga no eskuduna ri da gokio norba na koentza ko zenba tekoa zeha ztea Ertza intza ren negozia zio-ma ha ia ren espa rrua n eza rtzen diren irizpideen a ra bera , lege honeta ko 103.2 a rtikulua n a urreikusten den modua n.
5.– Euska l Herriko polizia -kidegoeta ko funtziona rioek zerbitzua dela -eta da gozkien ka lte-orda ina k ja soko dituzte.
Zerbitzua ema tea n ka lte-ga lera k ja sa n ba ditu, eta ka udimenga betza t ema nda ko hiruga rren pertsona ba t horienga tik epa ibidez zigortua ba ldin ba da , polizia -funtziona rioa k zerbitzua ema ten dion A dministra zioa k orda indu beha rko du ka lte-orda ina ren kopurua , kontzeptu horrenga tik ka ltetuta ko pertsona k dituen eskubideeta n subroga tuz.
6.– Ertza intza ren iza era eta berezita sun funtziona la k direla -eta , Eusko Ja urla ritza k erregela menduz eza rriko ditu la nsa ri-a ra ubidea eta orda inen a ra ubidea , la ngileek kidego horreta n ema nda ko zerbitzua ga tik».
Hogeita ha ma sei.– Kendu egiten da 76. a rtikulua .
Hogeita ha ma za zpi.– Ha u da 78. a rtikulua ren 2. pa ra gra fo berria :
«2.– Ezin iza ngo dute, beren ja rduerekin ba tera , sektore publikoa n edo priba tua n biga rren la npostua , ka rgua edo ja rduera bete, ez zuzenea n ezta ordezko ba ten bidez ere.
Dena den, la npostu, ka rgu, la nbide edo ja rduera publiko edo priba tu ba t ga ra tu a ha lko dute, inda rrea n da uden bere a ra ueta n a urreikusita ko ka sueta n eta ba ldintzeta n eta betekizunekin, sa lbu eta biga rren la npostu hori ga uza tzea k kidego polizia la ren irudia eta prestigioa honda tzea ba da ka r, edo polizia k ja rduteko dituen oina rrizko printzipioen kontra koa ba da . Ezin iza ngo za ie ba tera ga rrita sunik ba imendu edo a itortu buruza gitza -osa ga rria ja sotzen duten la ngileei, hor sa rtuta ba ita go ba tera ezinta sun fa ktorea .
Ertza intza n zerbitzu a ktiboa n a ritzea ba tera ezina da Inda r A rma tuen erreserbista iza tea rekin edo krisi- edo la rria ldi-egoereta n kidego polizia letik a t funtzio publikoa k ga ra tzeko beste konpromiso pertsona l ba tzuekin».
Hogeita hemezortzi.– III. tituluko V. ka pitulua honela gera tzen da :
«V. KA PITULUA
OSA SUNA ETA BA BESA
79. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoa k beren mende dituzten a dministra zio publikoek za induko dute poliziek beren eginkizuna k ga uza tzeko beha r diren ba ldintza psikofisikoa k iza ngo dituztela . Horreta ra ko, osa sun-zerbitzu ba t egongo da , eta , ondorio horieta ra ko, la nkidetza -kontra tua k edo hitza rmena k eza rri a ha lko dira medikuekin edo era kunde sa nita rio publiko edo priba tuekin.
2.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko la ngileen osa suna za induko da , la neko a rriskua k prebenitzeko pla nea n eza rtzen den modua n, eta la neko a rriskua k prebenitzeko zerbitzua ren ja rduera -eremua ren ba rrua n.
3.– Euska l A utonomia Erkidegoko polizia kidegoeta ko la neko a rriskua k prebenitzea txerta tu beha rko da bera ien ja rduera guztieta n ondorengo ha uen bidez: la n-a rriskuen eba lua zioa , neurri zuzentza ilea k eza rtzea , eta la n-a rriskua k prebenitzeko pla na eza rtzea eta a plika tzea . Pla n horrek, gutxienez, a rrisku-fa ktore ha uek ha rtuko ditu a intza t:
a ) Era so fisiko, ja uste, kolpe, la n-istripu, tra fiko-istripu eta a ba rren a urreko segurta suna rekin lotuta ko a rriskua k.
b) Ingurumen-a rriskua k, biologikoa k edo la neko higienea rekin lotuta koa k, ha la nola kutsa dura biologikoa ren a rriskua , kutsa dura kimiko edo erra diologikoa , ingurumen fisikoa ren era gina (za ra ta k, bibra zioa k eta a ba r); mugikorta suna eta ibilta ritza ; intoxika zioa ha inba t produktu ma nipula tzea ga tik edo horiekin konta ktua n iza tea ga tik, eta a ba r.
c) A rrisku ergonomikoa k, objektu, la npostu, ma kina , ibilga ilu eta ekipa menduekin lotuta ko a rrisku-fa ktore guztia k ba rne, eta horiek da ka rten la n-za ma fisikoa .
d) A rrisku psikosozia la k: funtziona rioen osa sunea n ka lte psikiko, sozia l edo fisikoa k sor ditza keten diseinu, a ntola kuntza , la n-zuzenda ritza eta ingurune sozia leko a lderdi guztia k ba rne. Horrek ba rne ha rtzen ditu polizia -la na ren berezko eska kizun psikologiko emoziona l, sentsoria l, kua ntita tibo eta kognitiboeta tik era torrita ko fa ktorea k; tra uma osteko estresa ; txa nda ka ko la na eta ga ueko la na ; burnout dela koa , ga ixota sun profesiona la k, eta a ba r. Ja rduera -protokoloa k eza rriko dira la neko moda lita te desberdineko ja za rpen-ka sueta ra ko.
e) A pa rteko beste a rrisku ba tzuk: in itinere istripua k; pertsonen a rteko ga ta zken bita rteka ritza : la rria ldi edo honda mendiko egoereta n ja rdutea , eta a ba r.
f) Ha urdun den pertsona la rentza t berezko ja rduera -protokoloa k eza rriko dira ; protokolo horieta n la npostua ren a rriskua k bereha la eba lua tu eta neurri zuzentza ilea k ha rtuko dira , la n-ba ldintza k, la n-erritmoa k, a tseden ha rtzeko ja rra ibidea k eta lekua k era ginda ko pertsona ren osa sun-beha rreta ra egokitzeko.
4.– Ertza intza ko funtziona rioentza ko berezko prebentzio-zerbitzua egongo da , bestea k beste, zeregin ha uek iza ngo dituena :
a ) Prebentziora ko la n eta progra ma k diseina tu, a plika tu eta koordina tzen la guntzea ; ba ita prebentzio-neurrien efika zia za intzea ere.
b) Ertza intza ko pertsona la ren la n-a rriskuen eba lua zioa egitea .
c) Lehenta suna k eza rtzea prebentzio-neurri egokia k ha rtzeko, eginda ko a rrisku-eba lua zioen eta horien efika zia ren a ra bera .
d) Ertza intza ko pertsona la ri informa zioa eta presta kuntza ema tea la neko segurta sun eta osa suna ri buruz.
e) A ntola kuntza ren eska kizunei da gokienez, prozedura k eza rtzea eta egunera tuta iza tea , sistema ren a urreikuspenen egokita suna egia zta tzeko.
f) Prebentziora ko helburuen betetze-ma ila egia zta tzea ; a rriskua k prebenitzeko erregistroa k, a uditoria eta ikuska penen ema itza k eta presta kuntza -erregistroa k kodifika tzea eta a rtxiba tzea .
g) La rria ldieta ko eta lehen sorospenera ko pla na k egitea , eta horiek la n-zentroeta n eza rtzea .
h) Ertza intza ren pertsona la ren osa suna za intzea horien la na ren ondorio diren a rriskuei da gokienez, bera ien duinta suna eta intimita tera ko eskubidea errespeta tuz. Medikuek eta osa sun-a ginta riek beste inork ez du iza ngo norbera ren informa zio medikora ko sa rbidea .
i) Istripua k ikertzea , kexa k eta ira dokizuna k iza pidetzea , eta prebentzio ma ila ko a ra zo zeha tza k a ztertu eta horiei irtenbidea ema tea .
j) Segurta sun eta Osa suneko Ba tzordea ri ba besa , a holkua eta informa zioa ema tea , Prebentzio-Zerbitzua k segurta sun eta osa suna ren a rloa n egingo dituen ja rduerei buruz, horiek eza gutzeko eskumena ba ldin ba du.
k) Osa sun-za intza ri da gokion funtziotik era torrita ko a zterketa mediko eta psikologikoa k a ldizka koa k eta boronda tezkoa k iza ngo dira , non eta a zterketa mediko eta psikologikoa k egitea ez den beha rrezkoa egia zta tzeko ea la ngilea ren osa sun-egoera a rrisku iza n da itekeen ha rentza t edo ha rk betetzen duen eginkizuna rekin zerikusia duten ga inera ko pertsonentza t.
5.– Euska l A utonomia Erkidegoko polizia -kidegoeta ko pertsona la k za indu egin beha rko du, bere posibilita teen a ra bera eta ka sua n-ka sua n ha r da itezkeen prebentzio-neurria k betez, ba i bere segurta sun eta osa sun propioa bere funtzioa k betetzea n, ba i bere ja rduera profesiona la k –bere egite eta ez-egiteen ka usa z– era gin dieza iekeen beste pertsona guztiena , bere presta kuntza rekin eta ja sota ko instrukzioekin ba t etorrita . Bereziki, hona ko ha u egin beha rko dute:
a ) Beha r beza la era bili, beren iza era ren eta a urreikusteko moduko a rriskuen a ra bera , ma kina k, a pa ra tua k, erreminta k, substa ntzia a rriskutsua k, ekipa mendua k eta , oro ha r, bere ja rduera betetzeko beste edozein ba lia bide.
b) Beha r beza la era bili ba bes indibidua l edo kolektibora ko ema nda ko ba lia bide eta ekipa mendua k, ja sota ko instrukzioen a ra bera , ba ita segurta sun-ga ilua k ere, nola ba da udena k ha la bere ja rduera rekin lotuta ko ba lia bideeta n zein ja rduera hori burutzen den tokieta n ja r da itezkeena k.
c) Informa zioa ema n bereha la , bide erregula rretik, ba bes- eta prebentzio-ja rduera k egiteko izenda tuta ko pertsona la ri, a rra zoizko zioenga tik segurta suna rentza t eta osa suna rentza t a rrisku iza n da itekeen edozein egoera ri buruz.
d) La gundu betetzen a ginta ri eskudunek segurta suna eta osa suna ba besteko eza rrita ko betebeha rra k, eta bere la nkidetza leia la ema n ba ldintza segurua k berma tzeko zerbitzua ema tea n.
79 bis a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko la ngileen ordezka ritza ren eta pa rta idetza ren a ra ubidea k, la n-a rriskuen prebentzioa ri da gokionez, La n A rriskuen Prebentzioa ri buruzko a za roa ren 8ko 31/1995 Legea n ja sota ko printzipioa k eta irizpidea k beteko ditu.
2.– La ngileen ordezka ritza eta pa rta idetza prebentzio-ordezka rien bidez bidera tuko da , zeina k sindika tuek izenda tuko ba itituzte da gozkion ha uteskundeeta n lortzen duten ordezka ritza -ma ila ren a ra bera . Prebentzio-ordezka ri iza n da itezke sindika tuek izenda tuta ko funtziona rioa k, na hiz eta funtziona riook ez iza n la ngileen ordezka ri edo sindika tuko ordezka ri.
Ertza intza ren ba ita n, zortzi prebentzio-ordezka ri egongo dira , eta Ertza intza ordezka tzen duten sindika tuek izenda tuko dituzte, Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko Legea ren 103.2 a rtikulua n xeda turikoa ren a ra bera , ha uteskunde sindika leta n lortu duten ordezka ritza rekiko proportzioa n.
3.– Prebentzio-ordezka riek eginkizun ha uek dituzte:
a ) Prebentzio-ekintza hobetzen la guntzea .
b) La ngileen elka rla na bultza tzea eta susta tzea la neko a rriskua k prebenitzeko buruzko a ra udia betea ra ziz.
c) Za intzea eta kontrola tzea betetzen dela la neko a rriskua k prebenitzea ri buruzko a ra udia .
4.– Beren eginkizuna k betetzea n, a ha lmena dute:
a ) Teknika riei la guntzeko la n-inguruneko prebentzio-eba lua zioa k egiten, eta , La neko A rriskuen Prebentzioa ri buruzko Legea ren 40. a rtikulua n ja sota ko ba ldintzeta n, la neko eta Giza rte Segura ntza ko ikuska tza ileei la guntzeko la neko a rriskua k prebenitzea ri buruzko a ra udia betetzen dela egia zta tzeko la ntokieta n egiten dituzten bisiteta n eta egia zta peneta n, ba i eta ha iei beha r diren oha rra k egiteko ere.
b) La neko A rriskuen Prebentzioa ri buruzko Legea ren 22. a rtikulua ren 4. a pa rta tua n ja sota ko mugekin, irispidea iza teko beren eginkizuna k betetzeko beha rrezkoa den la n-ba ldintzei buruzko informa ziora eta dokumenta ziora , eta , bereziki, a ipa turiko legea ren 18. eta 23. a rtikulueta n ja sota ko informa ziora . Informa zioa k a ipa turiko muga k ba ldin ba ditu, informa zio hori ema ngo da konfidentzia lta suna errespeta tzen ba du ba ka rrik.
c) A dministra zioa renga ndik informa zioa ja sotzeko la ngileen osa sunea n era ginda ko ka lteei buruz, la ngileek ka lte horien berri iza n ondoren; eta egita teen lekura joa teko, ba ita la norduez ka npo ere, egita tea k zer egoera ta n gerta tu diren ja kiteko.
d) A dministra zioa renga ndik informa zioa k ja sotzeko, ha rk enpresa n ba bes- eta prebentzio-ja rduerez a rdura tzen diren pertsonenga ndik edo orga noenga ndik eta la ngileen segurta suna ren eta osa suna ren a rloa n eskumena k dituzten orga nismoenga ndik lortzen dituena k, a ha ztu ga be zer eza rtzen duen La neko A rriskuen Prebentzioa ri buruzko Legea ren 40. a rtikulua k La neko eta Giza rte Segura ntza ko Ikuska ritza rekiko la nkidetza ren a rloa n.
e) La ntokieta ra bisita n joa teko, za indu eta kontrola tu deza ten zer-nola ko la n ba ldintza k da uden, eta , horreta ra ko, la ntokiko edozein guneta ra sa rtzeko eta la na ldia n zeha r la ngileekin hitz egiteko, zerbitzua n enba ra zurik era gin ga be.
f) A dministra zioa ren hitza iza teko ha rtuko dituela prebentzio-neurria k eta la ngileen segurta suna ren eta osa suna ren ba bes-ma ila k hobetzeko neurria k, eta , horreta ra ko, A dministra zioa ri proposa mena k egiteko.
g) Oro ha r, 3/1995 Legea ren 36. a rtikulua n a itorturiko ga inera ko eskumena k ga ra tzeko, kontua n iza nik, ha la ba da gokio, ka npoa n gera tu beha r duten ja rdueren ha rira da uden muga k, lege horren bera ren 3.2 a rtikulua n eza rtzen denez.
5.– A dministra zioek prebentzioa ri buruz beha r diren ba lia bidea k eta presta kuntza ema n beha rko dizkiete prebentzio-ordezka riei, ha ien funtzioa k ga uza tu ditza ten. Presta kuntza n ema nda ko denbora la n-denbora tza t joko da ondorio guztieta ra ko.
6.– Kide a nitzeko pa rta idetza -orga noa k eza rriko dira la n-a rriskua k prebenitzeko a rloa n, zeineta n A dministra zioa k eta la ngileek ordezka ri kopuru bera iza ngo ba itute.
Ertza intza ren ba ita n, Ertza intza ren Segurta sun eta Osa sun Ba tzordea egongo da , la neko a rriskuen prebentziora ko pla na k, progra ma k eta eba lua zioa k ohiz eta a ldia n-a ldia n kontsulta tzeko kide a nitzeko orga no gisa , eta ha ma sei la gunek osa tuko dute, pa rekota sunez ha uta tua k: erdia k prebentzio-ordezka ria k iza ngo dira Ertza intza ko la ngileen ordezka ri modua n; eta beste erdia k, segurta sun-a rloa n eskuduna den Eusko Ja urla ritza ko sa ila ordezka tzen dutena k, lehenda ka ria eta ida zka ria ba rne. Ertza intza ren Segurta sun eta Osa sun Ba tzordea k La neko A rriskuen Prebentzioa ri buruzko Legea ren 49. a rtikulua k a itortzen dizkion eskumena k iza ngo ditu, eta biga rren ja rduera ko epa ima ha i medikoa ren ja rduna ren berri ema ngo za io. Ba tzordeko kideek beren eginkizuna betetzen iga rotzen duten denbora ohiko la na ldia ren ba rrua n iga rota koa dela joko da , ondorio guztieta ra ko, ja rduera hori egiteko hitza rtu den sistema ren a ra bera ; nola na hi ere, denbora hori la na ldia ren ba rrua n iga rota kotza t jotzeko, unita teburua ri ja kina ra zi beha r za io a ldez a urretik.
79 ter a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko la ngilea k bere ba ita n ha rtzen dituen era kundeko funtziona rioei da gokien ba bes sozia leko erregimena bete beha r dute; la ngileok giza rte-segura ntza ri buruzko a ra uek horri da gokionez dituzten berezita sunekin.
2.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko kidegoa k bere ba ita n ha rtzen dituzten a dministra zio publikoek ba bes sozia l osa ga rriko meka nismoa k a rbitra tuko dituzte a ldi ba tera ko ezinta suna k da udenea n, ezinta sun-egoera hori zerbitzua ema tera koa n iza nda ko lesioek edo pa tologiek sortzen ba dute, eta , betiere, la ngilea ren a ldetik ez ba da dolorik edo a rdura ga bekeria edo trebeta sun-fa lta la rririk egon. Era berea n, istripu-a segurua k hitza rtuko dituzte, heriotza , ezinta sun ira unkor osoa , a bsolutua edo ba lia ezinta sun ha ndia edo lesio ira unkorra k sortzen direnera ko, bere funtzioa k betetzea n sortuta ko lesioen ondorioz gerta tu ba dira .
3.– Zerbitzua ema tera koa n hilez gero, edo heriotza funtziona rioa ren kontra polizia iza tea ga tik eginda ko ekintza bidega beeta tik ondoriozta tzen ba da , ezkontidea k edo bikotekide superstitea k –edo, ha la korik egon ezea n, ha ren legezko ondorengoek– iza ngo dute eskubidea hilda ko pertsona k hil zenea n betetzen zuen la npostua n ja sotzen zituen orda insa ri osoen bi urteko orda insa ria k ja sotzeko, dena ba tera , edozein zela ere la npostua betetzeko forma .
4.– Funtziona rioa k na hita ezko erretiroa ha rtu beha r iza nez gero, hiruga rren pertsonek ha ren a urka (zerbitzua ema ten a ri zela edo polizia iza tea ren ondorioz) eginda ko ekintza bidega been ondorioz, a ldizka ko presta zio ekonomiko ba t ja sotzeko eskubidea iza ngo du; presta zio hori gehi egokitzen za ion pentsioa , ohikoa edo a pa rtekoa , eskubide hori sortzen duen gerta ka ria gerta tu zen unea n betetzen zuen la npostua ren orda insa ri finkoen eta a ldizka koen ehuneko la urogeira helduko da .
Presta zio hori ezin da la neko errentekin ba tera ja so, ezta legez ba tera ga rria k diren beste pentsioekin edo subsidioekin ba tera ere. Ja sotzen dituen presta zio ekonomikoa ren, pentsioen eta ha rtzeko pa siboen ba tura ezin iza ngo da a urreikuspen sozia leko erregimen publikoa n a urreikusita ko gehieneko pentsioa ba ino ha ndia goa .
Presta zio ekonomikoa k a ipa tuta ko orda insa ri finko eta a ldizka koa k a plika tzetik ondoriozta tzen den urteko gehikuntza iza ngo du, eta hilero orda induko da , a dina ga tik ha ren na hita ezko erretiroa a lda rrika tu beha r iza n den egunera a rte, sa lbu eta hori gerta tu ba ino lehen hil egingo ba litz».
Hogeita hemeretzi.– V bis ka pitulua era nsten za io III. titulua ri, eta honela gera tzen da :
«V BIS KA PITULUA
KONDEKORA ZIOA K ETA A ITORTZA K
80. a rtikulua .–
1.– Erregela mendu bidez eza rriko da merezimendu polizia la ri domina k, zoriona k eta ga inera ko kondekora zioa k ema teko erregimena , Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko funtziona rioei sa ritzeko, ba ldin eta beren eginkizuna k betetzea n giza rtea ren mesedera ko zenba it ta sun na ba rmen egia zta tzen ba dute, ha in zuzen: ereduga rrita suna , sa krifizioa , era ginkorta suna eta zerbitzua ri ema na k iza tea .
2.– Erregela mendu bidez a ra utuko dira merezimendu polizia la ri ema ten za izkion domina mota k, ba i eta a urrekontua k eta prozedura ere. Ofizioz ha sten da prozedura , orga no eskuduna k egokitza t jotzen duenea n, da uden informa zioa k kontua n ha rtuta .
3.– Erregela mendu bidez eza rtzen diren ka sueta n, merezimendu polizia la ren domina ema tea rekin ba tera ondorio ekonomikoa k egon a ha lko dira , ba ldin eta ez ba da gokio a urreko a rtikulua n a ipa tuta ko presta zio ekonomikoa k a itortzea .
4.– Diskrekziona lki igo a ha lko dira hurrengo ka tegoria ra , ohore gisa , beren iza era polizia la betetzea n iza nda ko ja rduera heroiko ba ten ondorioz hiltzen diren edo ezinta suna ga tik erretira tu beha r diren funtziona rioa k, hori egitea justifika tzen duen egoera berezia da goenea n. A itormen horrek ez du ondorio ekonomikorik».
Berrogei.– Ha u da 81. a rtikulua ren testu berria :
«81. a rtikulua .–
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoeta ko la ngilea k euska l enplegu publikoa ren legedi orokorrea n a urreikusita ko egoera a dministra tiboren ba tea n egongo dira , ka pitulu honeta n ja sotzen diren berezita sunekin, edo biga rren ja rduera ko egoera a dministra tibo espezifikoa n».
Berrogeita ba t.– 5. pa ra gra foa era nsten za io 84. a rtikulua ri, eta honela gera tzen da :
«5.– Ba ldin eta behin-behineko eginkizun-etena ldia behin betiko bihurtzen ba da , funtziona rioa k itzuli egin beha rko du behin-behineko eginkizun-etena ldia n ja sota koa . Behin-behineko eginkizun-etena ldia ez ba da zeha pen irmo bila ka tzen, A dministra zioa k buelta tu beha rko dio funtziona rioa ri beneta n ja so dituen ha rtzekoen eta eskubide guztia k iza n ba litu ja soko zituzkeen ha rtzekoen a rteko a ldea ».
Berrogeita bi.– 6. pa ra gra foa era nsten za io 84. a rtikulua ri, eta honela gera tzen da ida tzita :
«6.– Behin-behineko eginkizun-etena ldia n ema nda ko denbora kontua n ha rtuko da behin betiko eginkizun-etena ldia ren epea betetzea ri begira ».
Berrogeita hiru.– Ha u da 85. a rtikulua ren testu berria :
«85. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoeta ko funtziona rioek –Ertza intza ko fa kulta tiboen eta teknika rien eska la koa k direna k iza n ezik–, zerbitzu a ktiboko egoera n da udenea n, a dina dela -eta egokituta ko zerbitzu a ktiboa ren moda lita tera iga rotzea eska tu a ha lko dute, zerbitzua ema teko ba ldintzeta n egin beha rreko a lda keta k eginda , zerbitzu a ktiboa ema teko helburuz.
2.– A dministra zio ba koitza k eza rriko ditu, behin la ngileen ordezka riekin negozia tu ondoren, a dina dela -eta egokituta ko zerbitzu a ktiboa a itortua iza teko bete beha rreko betekizuna k eta ba ldintza k. A ra utze horreta n, da tu ha uek guztia k sa rtuko dira :
a ) Zer a dineta tik a urrera a itortu da itekeen a dina dela -eta egokituta ko zerbitzu a ktiboa .
b) Zer a lda keta mota egin beha r den zerbitzua ema teko ba ldintzeta n.
c) Urtea n zerbitzu mota horren a itorpenen gehieneko kopuru ba t eza rtzeko a ukera da goen, sa lbuespen gisa eta a rra zoia k a za lduta , zerbitzu polizia la ren presta zioa ema ten ja rra itzea berma tzea ezinezkoa denea n.
d) Unita te singula rra k da uden, non a dina dela -eta zerbitzua rekiko egokitza pena k ba tera ezina k diren, zerbitzua ren iza era dela eta , la npostua ren eginkizuna k betetzea rekin. Ka su horreta n, erregela mendua k ja so beha rko du hutsik da goen eta beste la npostu ba ti berriz a txiki beha rra , ha rta n a ritzeko bete beha rreko ba ldintza k betetzen ba ditu, lehen betetzen zuen postua hornitzeko betebeha rreko ba ldintza berdineta n eta interesduna k a ukera tzeko eta lehenta suna eza rtzeko eza rtzen diren ba ldintzekin.
3.– A dina dela -eta egokituta ko zerbitzua a itortua iza teko, a gentea k boronda tezko erretiro a urrera tua eska tzeko konpromisoa ha rtu beha rko du, horreta ra ko beha r den a dina duenea n betiere, ka sua n ka suko a plika tu beha rreko Giza rte Segura ntza ren a ra ubidea k xeda tuta koa ren a ra bera . Konpromiso hori a tzera tu a ha lko da , ba ldin eta erretiro a urrera tua ha rtzeko a dina betetzen duenea n, ez ba ditu betetzen oina rri a ra utza ilea n xeda tuta ko pentsioa ehuneko ehunea n ja sotzeko ba ldintza k».
Berrogeita la u.– Ha u da 86. a rtikulua ren testu berria :
«86. a rtikulua .–
1.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoeta ko funtziona rioa k –Ertza intza ko fa kulta tiboen eta teknika rien eska la koa k direna k iza n ezik–, zerbitzu a ktiboa n da udenea n, biga rren ja rduera ko egoera a dministra tibora iga ro a ha lko dira , ba ldin eta zeregina k egiteko beha rrezko a ha lmen fisiko eta psikikoen gutxitze a gerikoa ba dute; a geriko gutxitze horrek, polizia -la nbidea ren oina rrizko egitekoa k era ginkorta sunez egitea ga la ra zi ga be, bere ka tegoria ko berezko zeregina k osorik ga uza tzeko a ha lmena ren urritze ira unkorra eka rri beha rko du berekin.
Lege honeta n a urreikusita ko ondorioeta ra ko, la nbide polizia la ren funtsezko eginkizuntza t jotzen dira , zeha zki, ordena eta herrita rren segurta suna eusteko eta lehengora tzekoa ri buruzkoa k, delituzko gerta ka ria k prebenitzekoa k eta ha iek ikertzekoa k, eta errudunen ja za rpena egitekoa k. La n horiek era ginkorta sunez egiteko, oina rrizko ga ita suna beha r da , ba i su-a rma k eta ga inera ko erregela mendu-defentsa k era bili eta ma neia tzeko, ba ita egoera norma leta n ibilga ilua k gida tzeko ere; oina rrizko mugimendu-ga ita suna ere eduki beha r da .
2.– A dministra zio-egoera horreta ra iga rotzeko prozedura ofizioz edo interesduna ren eska ria z ha siko da , a urrez Giza rte Segura ntza ko Institutu Na ziona la ri ba lia ezinta sun ira unkorra a itortzeko dekla ra zioa eska tu beha rrik ga be.
3.– Hiru senda gilek osa tuta ko epa ima ha i eba lua tza ile ba tek ba lioetsiko ditu urrita sun funtziona la k; senda gileok Eusko Ja urla ritza n segurta sun-a rloa eskumena duen sa ila k edo da gokion toki-era kundeko orga no eskuduna k izenda tuko ditu, eta ordezka ri sindika lek proposa tuko dute ha ieta riko ba t. Epa ima ha ia k, bere egitekoa zuzen egiteko a smoz, beha rrezkotza t jotzen dituen senda gile espezia listen pa rta idetza eska tu a ha lko du, eta helburu horreta ra ko beha rrezkotza t jotzen dituen medikuntza -a lorreko proba , ikuska pen edo a zterketa guztia k egitea era ba ki ere.
4.– Epa ima ha i eba lua tza ilea k ema ten dituen irizpenek orga no eskuduna rentza t beha rtze-inda rra iza ngo dute biga rren ja rduera ko egoera a diera ztera koa n; ha la eta guztiz ere, prozesua ba lioga betu deza keen irregula rta sunen ba t suma tuz gero, orga no horrek berra zterketa egiteko a ukera iza ngo du, a dministra zio-prozedura a ra utzen duten a ra uekin ba t etorriz. Ba ldin eta , eginda ko ikuska penen ondorioz, epa ima ha ia k susma tzen ba du funtziona rioenga n ezinta sun fisikorik edo bere zeregineta n ja rduteko ezinta sun ira unkorra da ka rkion a ha lmen-gutxitzerik, irizpenea n ja soko du egoera horren berri, egoki diren ondorioeta ra ko.
5.– Biga rren ja rduera ko egoera a dministra tibora iga rotzen diren funtziona rioek utzi egingo dute a txikita duten la npostua , ez ba da biga rren ja rduera ko egoera n da goen la ngileek egiteko modukoa , eta a ldi ba tera ko a txikipenez esleituko dira ha iek egiteko moduko zerbitzua k ema ten da uden unita teko la npostueta ra . Ba ldin eta unita tea n ez ba da go la npostu hutsik, interesduna k proposa tuta ko hiru la nposturen a rtetik A dministra zioa k eza rtzen duen la ntokira a txikiko da funtziona rioa , betiere la ntoki horreta n kidego polizia la ren postu-zerrenda n definituta ko posturen ba t hutsik egonez gero.
A urreko pa ra gra foen a urreikusita koa ren a ra bera ko la npostu hutsik ez ba da go, edo zerbitzua k ema ten a ri den la ntokia ren inguru muga kidea n ez ba da go la npostu hutsik, eta interesduna k ez ba du bere boronda tez horrela koren ba t proposa tzen, a ldi ba tez eta a ukera hori ez da goen bita rtea n, A dministra zio eskuduna k egokituko du funtziona lki betetzen a ri zen la npostua interesduna ren ga ita suneta ra , epa ima ha i eba lua tza ilea k ema ten duen irizpidea ren a ra bera .
6.– Biga rren ja rduera ko egoera a dministra tibora iga rotzeko boronda tez eska tzea k bera rekin ba tera da ka r a urrera tuta ko boronda tezko erretiroa eska tzeko konpromisoa , ka sua n-ka sua n a plika tu da itekeen Giza rte Segura ntza ren a ra ubidea ren a ra bera , erretiro mota hori ha rtzeko eduki beha rreko a dina betetzea n. Konpromiso hori a tzera tu a ha lko da , ba ldin eta erretiro a urrera tua ha rtzeko a dina betetzen duenea n, oina rri a ra utza ilea n xeda tuta ko pentsioa ehuneko ehunea n ja sotzeko ba ldintza k betetzen ez ba ditu.
7.– Biga rren ja rduera ko egoera a dministra tiboa n da uden funtziona rioek beren ka tegoria ko oina rrizko la nsa ria k ja soko dituzte, eta ba ita norbere eza uga rrienga tik a itortuta dituztena k ere, horien a rtea n, hirurtekoei da gozkiena k, zeinek egoera horreta n ere hobetzen segituko duten. Betetzen den la npostua ri edo pla za ri da gozkion orda insa ri osa ga rria k ja soko dira .
Giza rte Segura ntza ko orga no eskudunek ezinta sun ira unkorreko egoera n da udela a itortu dieten funtziona rioen ka sua n, na hita ezko erretiroa ha rtzera beha rtu ga be, da gozkien orda insa ri osa ga rria k kontzeptu ha renga tik a itortuta duten a ldizka ko presta zioa ren zenba tekoa n murriztuko dira .
8.– Biga rren ja rduera ko egoera a dministra tiboa n da uden funtziona rioek eskubidea dute a dina dela -eta egokituta ko zerbitzu a ktibora ko a urreikusita ko eginkizunen modula zio berbera k ha rtzeko, ba ldintza berbereta n».
Berrogeita bost.– Ha u da 87. a rtikulua ren testu berria :
«87. a rtikulua .–
A dina dela -eta egokituta ko zerbitzu a ktiboa n edo biga rren ja rduera n a ritzen diren funtziona rioek, ba ldin eta sa lbuespen gisa a ldi ba tera ko destinorik ga be eta da gokien polizia -kidegoa ren esku ba da ude, egoera horrek ira uten duen bita rtea n, ka tegoria ri da gozkion oina rrizko la nsa ria k eta a itortuta dituen orda insa ri pertsona la k ja soko dituzte, ba i eta beteta ko a zken la npostua ren la nsa ria k ere, bera ria zko osa ga rri berezia iza n ezik».
Berrogeita sei.– Kendu egiten da 88. a rtikulua .
Berrogeita za zpi.– 92. a rtikuluko 2. pa ra gra foko b), d), g), k) eta l) letra k a lda tzen dira , eta honela gera tzen dira ida tzita :
«b) Polizia iza tea z a ba nta ila era biliz, herrita rrei, mendekoei edo A dministra zioa ri ka lte la rria era gitea , ba i eta beren eginkizun polizia la k ga uza tzera koa n ha iekin erla ziona tzen diren pertsonei, bereziki beren za intza pea n da udenei, edozein tra tu ja sa nezin, a pa lesga rri, diskrimina tza ile edo ira inga rri ema tea ere. Tra tu diskrimina tza iletza t joko da Konstituzioa ren 14. a rtikulua n a diera zita ko a rra zoiren ba tea n oina rritzen dena .
d) Sekretu profesiona la urra tzea eta beha r beza la ko isilta suna ez gordetzea bere ka rgua dela -eta eza gutzen dituen ga iei buruz, ba ldin eta ga i horiek ka lte la rria era giten ba dute la n polizia la ren ga ra penea n edo edozein pertsona renga n.
g) Na ba rmenki, behin eta berriz eta justifika tu ga be errendimendu gutxi iza tea , ba i eta na ba rmenki ez betetzea la npostua ri da txezkion oina rrizko eginkizuna k edo esleituta ko eginkizuna k.
k) Segurta sun inda r eta kidegoeta ko ga inera ko kideekin la nkidetza n ez a ritzea , na ba rmen, ba ldin eta joka bide horrek ka lte la rria era giten ba dio zerbitzua ri edo ondorio la rria k eka rtzen ba ditu herrita rren segurta suna rentza t.
l) Fa lta a stuna egitea lehendik zeha tuta iza n denea n, bide a dministra tiboa n irmoa k iza tera heldu diren eba zpenen a ra bera , eginda ko fa lta beza in a stuna k edo a stuna goa k diren beste bi fa lta renga tik, ba ldin eta ha ren oha rra k ez ba ditu ba lioga betuta iza teko betekizuna k betetzen».
Berrogeita zortzi.– Bi letra berri –l bis) eta l ter)– era nsten za izkio 92. a rtikulua ren 2. pa ra gra foa ri, eta honela gera tzen da ida tzita :
«l bis) Sexu-ja za rpena , ja za rpen sexista eta la neko ja za rpena . A zken hori honela ulertuko da : zerbitzu-ha rrema neta n, behin eta berriz, ja za rpen psikologikoa egitea eta etsa ita suna a diera ztea .
l ter) Segurta sun inda rrek eta kidegoek leku publikoeta n bideoka mera k era biltzea ri buruz legeeta n fa lta oso a stuntza t jota ko a ra u-ha ustea k».
Berrogeita bedera tzi.– Ha u da 93. a rtikulua ren testu berria :
«93. a rtikulua .–
Ka pitulu honeta n a ipa tzen diren fa ltenga tik, hona ko zeha pen ha uek ja rri a ha l iza ngo dira :
1.– Fa lta oso a stuna k direla -eta :
a ) Zerbitzutik ba ztertzea .
b) Eginkizuna k kentzea , gutxienez urte ba t eta egun ba tez, eta bi urtez, gehienez.
2.– Fa lta a stuna k direla -eta :
a ) Eginkizuna k kentzea , la u egunez, gutxienez, eta urtebetez, gehienez.
b) Destino-a lda keta , destinoa ga lduta edo ga ldu ga be.
3.– Fa lta a rina k direla -eta :
a ) Oha rta ra zpena .
b) Eginkizuna k kentzea , egun ba tez, gutxienez, eta hiru egunez, gehienez, ba ina a ntzina ta suna zenba tzeko ordua n era ginik iza n ga be.
Funtziona rioei eza rrita ko zeha pena na hita ezko lekua lda tzea denea n, funtziona rio horiek ezin iza ngo dute destino berria lortu inola ko prozedura ren bidez lekuz a lda tuta iza n ziren zentroa n edo unita tea n, urtebete eta hiru urte bita rteko a ldia n, zeha pena eza rtzen dien eba zpenea n eza rrita koa ri ja rra ikiz, hurrengo a rtikulua n eza rrita ko irizpideen a ra bera ».
Berrogeita ha ma r.– Ha u da 94. a rtikulua ren testu berria :
«94. a rtikulua .–
Fa lta k la rrita sun ha ndia goa edo txikia goa duen eza rtzeko, eta eza rri beha rreko zeha pena gra dua tzeko, elementu ha uek kontua n ha rtuko dira , objektiboki egin dena z edo egin ez dena z ga in, eta proportziona lta sun-printzipioa ren pea n joka tuta :
a ) Na hita egin den.
b) Nora ino pa rte ha rtu duen egitez edo ez egitez.
c) Zer na ha ste zor deza keen A dministra zioa ren eta polizia -zerbitzuen ohiko funtziona mendua n.
d) Herrita rrentza t eta mendekoentza t eka r ditza keen ka ltea k edo begirune-fa lta .
e) Nora ino urra tu diren diziplina -, hiera rkia - eta la nkidetza -printzipioa k.
f) Historia l profesiona la , zeina , ondorio horieta ra ko, ingurua ba r leunga rri gisa ba ino ezin iza ngo ba ita ba lora tu.
g) Berrerori den. Berrerortzea da go, ba ldin eta funtziona rioa k fa lta egiten duenea n da goeneko zeha pen ba t ja so ba du eba zpen irmo ba ten bidez beste fa lta a stuna go ba tenga tik edo la rrita sun bereko edo gutxia goko bi fa ltenga tik, eta fa lta horiek ez ba dira ba lioga betu. Berrerortzea da goela ulertzeko, ez dira zenba tuko ba lioga betu diren edo ba lioga betu beha rko lira tekeen diziplina -a urreka ria k.
h) A dministra zioa ren edo zerbitzu polizia len irudia honda tu den.
i) Oro ha r, herrita rren segurta sunera ko zer ga rra ntzia duen.
Delituzko fa lten ka sua n, espezifikoki ba lora tuko da epa i irmoa ren a ra bera eza rrita ko zigorra ren zenba tekoa edo ga rra ntzia , ba i eta delituzko joka bidea k eginkizun polizia lekin duen erla zioa ere».
Berrogeita ha ma ika .– 2 bis pa ra gra fo berria era nsten za io 95. a rtikulua ri, eta honela gera tzen da :
«2 bis.– Espedienta tuta ko pertsona k ba du ez dekla ra tzeko eskubidea , bere kontra ez egiteko eskubidea , bere burua erruduntza t ez jotzeko eskubidea eta erruga betza t joa iza tekoa . Instruktorea k berma tuko du une oro espedienta tuta ko pertsona k duen defentsa ra ko eskubidea , eta horreta ra ko beha r diren neurria k ha rtuko ditu.
Espedienta tuta ko pertsona k a ukera tu a ha lko du bere konfia ntza zko ja rduneko a boka tu ba t edo sindika tu-ordezka ri ba t edo kide polizia leko funtziona rio ba t, ha ren a holkula ritza eta la guntza ja sotzeko prozedura k da ka rtza n ja rduera guztieta n.
Biga rren a ukera hori ha rtuz gero, a ginta riek erra ztuko diote izenda tuta ko funtziona rioa ri egotea espedienta tuta ko pertsona k diziplina -a ginta rien edo espedienteen instrukzio-egileen a urrea n egin beha rreko a gerra ldi pertsona leta n, eta ha ren a holkula ritza boronda tezkoa iza ngo da beti; izenda pena k ez dio inola ko eskubiderik ema ngo la guntza tik ondoriozta tu da itezkeen ga stueta tik orda indua iza teko».
Berrogeita ha ma bi.– 2 ter pa ra gra foa era nsten za io 95. a rtikulua ri, eta honela gera tzen da :
«2 ter.– Espedienta tuek une oro ja kin a ha lko dute zer egoera ta n da goen prozedura ren iza pidetzea , a dministra zio-prozedura erkidea a ra utzen duten legeeta n a urreikusita koa ren a ra bera ».
Berrogeita ha ma hiru.– Ha u da 95. a rtikulua ren 5. pa ra gra foa ren testu berria :
«5.– Prozedura ha si eta ha ndik sei hila betera ez ba da eba zpena ora indik ja kina ra zi, ira ungita gera tuko da , a dministra zio-prozedura ri buruz inda rrea n da goen a ra udia n a urreikusita ko ondorioekin. Sei hila beteko epe hori eten egingo da , ba i Euska l A utonomia Erkidegoko Herri A dministra zioen Zigortzeko A ha lmena ri buruzko otsa ila ren 20ko 2/1998 Legea n a urreikusita ko ka sueta n, ba ita prozedura gera turik da goen ta rtea n ere, interesduna ri edo prozedura ren xedea diren gerta kizuna k direla eta ja rduera judizia l pena la ri egotz da kizkiokeen a rra zoienga tik».
Berrogeita ha ma la u.– Ha u da 97. a rtikulua ren 2. pa ra gra foa ren testu berria :
«2.– Fa lta oso a stuna k bi urtera preskriba tuko dira ; a stuna k, urtebetera ; eta a rina k, hila betera . Fa lta egiten den unetik ha siko da konta tzen preskripzio-epea ».
Berrogeita ha ma bost.– Ha u da 97. a rtikulua ren 3. pa ra gra foa ren testu berria :
«3.– Fa lta oso a stunenga tik eza rrita ko zeha pena k bi urtera preskriba tuko dira ; fa lta a stunenga tik eza rrita koa k, urtebetera ; eta fa lta a rinenga tik eza rrita koa k, hila betera . Preskripzio-epea zeha zteko eba zpena irmo bihurtu den eguna ren biha ra munetik ha siko da zenba tzen».
Berrogeita ha ma sei.– 97 bis a rtikulua era nsten da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«97 bis a rtikulua .–
1.– Diziplina -zeha pena k exekutiboa k iza ngo dira , ba ldin eta ha ien kontra ezin ba da inola ko errekurtso a rruntik eza rri bide a dministra tiboa n, eta ha ieta n beren efika zia berma tzeko beha r diren ka utela -xeda pena k ha rtu a ha lko dira , ba ldin eta ez ba da exekutiboa , eta ka sua n ka suko ha rtu diren a ldi ba tera ko neurriei eustea iza n a ha lko da .
Eba zpena exekutiboa denea n, eten a ha lko da , ka utela z, ba ldin eta interesduna k a diera zten ba dio A dministra zioa ri eba zpen irmoa ren a urka ko a dministra zioa rekiko a uzi-errekurtsoa ja rtzeko a smoa duela , bide a dministra tiboa n.
Ka utela zko etena ldi hori a ma ituko da legez a urreikusita ko epea a ma itzen denea n, interesduna k a dministra zioa rekiko a uzi-errekurtsoa ja rri ga be, edo, A dministra zioa rekiko a uzi-errekurtsoa ja rrita ez ba da iza pide berea n eska tu a urka tuta ko eba zpena ren ka utela zko etena edo orga no judizia la k ema ten ba du bere iritzia eska tuta ko ka utela zko etena ldia ri buruz berta n a urreikusita ko modua n».
Berrogeita ha ma za zpi.– 97 ter a rtikulua era nsten da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«97 ter a rtikulua .–
1.– Diziplina -zeha pena k eza rtzen diren eba zpenea n eza rrita koa ren a ra bera eta beren iza era ren a ra bera beteko dira , zeha tuta ko pertsona ri a lba it ka lte gutxien egiteko modua n, eta zeha pena exekutibota suna ha rtzen duen egun berea n ha siko dira betetzen, sa lbu eta , justifika tuta ko a rra zoia k direla medio, eba zpenea n berta n a tzera tzen ba da hura betetzea a rtikulu honeta n a urreikusita koa ren a ra bera .
2.– Ezin ba da eba zpena ema ten den unea n zeha pena eba tzi, funtziona rioa ren a dministra zio-egoera k hori egitea era gozten duela ko edo na hita ezko erretiroa ha rtu beha r iza n duela ko, zeha pena ga uza tuko da soilik ha ren egoera -a lda keta k horrela egitea uzten ba du, sa lbu eta preskriba tzeko epea iga ro ba da .
3.– Eginkizuna k a ldi ba tera ko eteteko zeha pen ba t ba ino gehia go egonez gero, zeha penen eza rpena ren ordena kronologikoa ri ja rra ituta beteko dira , eta , ordena horren ba rrua n, la rrieneta tik ha sita eta sei urteko muga bete a rte. Zeha penen ba tura k muga hori ga inditzen ba du, ga inera ko denbora n zeha pena ez da beteko.
4.– Eginkizuna k a ldi ba tera ko eteteko zeha pena ren ondorio ekonomikoa k bereha la ga uza tuko dira zeha pena ja so duen pertsona ren ka rgura .
5.– Fa lta a rina edo a stuna renga tik gehienez 15 egun a rteko etena ldia z zeha tuta ko funtziona rioa k zeha pen hori betetzeko a lterna tiba ba t a ukera tu a ha lko du, a ldez a urretik A dministra zioa k horrela egitea ona rtuz gero: eza rrita ko la na lditik ka npo la n egitea inola ko orda insa ririk edo konpentsa ziorik ja so ga be eza rrita ko zeha pena ldia bita rtea n, eta edonola ere, la na ldien a rteko a tsedenen bermea k errespeta tuz.
6.– Segurta sun-a rloa n eskumena duen Eusko Ja urla ritza ko sa ilburua k eta uda la ren orga no eskuduna k, ofizioz zein interesduna k eska turik, eta bidezko a rra zoia k direla -eta , era ba ki a ha lko dute zeha pena preskriba tu a urreko ta rte ba tez etetea , edo pa rtzia lki edo osorik bete beha rrik ez iza tea . Zeha pena etenda egonda ko denbora kontua n ha rtuko da zeha pena ba lioga betzea ri begira ».
Berrogeita hemezortzi.– Ha u da 99. a rtikulua ren 3. pa ra gra foa ren testu berria :
«3.– Ha utesle eta ha uta ga i hona ko ha uek iza ngo dira , ha uteskunde-bidea ri ha siera ema ten za ion eguna a bia puntutza t ha rturik: zerbitzu a ktiboko edo biga rren ja rduera ko egoera n da uden ka rrera ko funtziona rioa k eta presta kuntza -ika sta roa ga inditu ondoren pra ktiketa n a ri diren funtziona rioa k».
Berrogeita hemeretzi.– A lda tu egiten da 103.3 a rtikulua ren e) letra .
«e) Giza rte-la guntza k».
Hirurogei.– Ha u da 105. a rtikulua ren testu berria :
«105. a rtikulua .–
1.– Ertza intza eska leta n egitura tzen da hiera rkikoki eta , eska la horien ba rrua n, ka tegoria ha ueta n:
a ) Goi-ma ila ko eska la n: intendente-ka tegoria rekin.
b) Eska la betea ra zlea n, bi ka tegoria rekin: komisa rioa eta komisa riondokoa .
c) Ikuska pen-eska la n, bi ka tegoria rekin: ofizia la eta ofizia londokoa .
d) Oina rrizko eska la n, bi ka tegoria rekin: a gente lehena eta a gentea .
2.– Eska la k ondorengo la nbide-ta ldeeta n eta a zpita ldeeta n sa ilka tzen dira :
a ) Goi-ma ila ko eska la ta lde ha ueta n sa ilka tzen da : A ta ldea eta A 1 a zpita ldea .
b) Eska la betea ra zlea ta lde ha ueta n sa ilka tzen da : A ta ldea eta A 2 a zpita ldea .
c) Ikuska pen-eska la eta oina rrizko eska la ta lde ha ueta n sa ilka tzen dira : C ta ldea eta C1 a zpita ldea .
3.– Fa kulta tiboen eta teknika rien eska la ere egongo da Ertza intza n, eta ha ren la npostua k A 1, A 2 eta C1 sa ilka pen-ta ldekoa k iza ngo dira , ka sua n ka suko eska tzen den titula zioa ren a ra bera ».
Hirurogeita ba t.– IV. titulua ren («Ertza intza ko funtziona rioa k») II. ka pitulua ren III. a ta la («Polizia Judizia la ») honela gera tzen da ida tzita :
«3. A TA LA
POLIZIA JUDIZIA LA
112. a rtikulua .–
1.– Ertza intza ko funtziona rio guztiei da gokie Polizia judizia l gisa ja rdutea delitua k ikertzen la gundu beha r dutenea n, ba i eta delitugilea k a urkitzea n eta a segura tzea n ere. La n hori beren eskumenen ba rrua n egingo dute, zeina k A utonomia Esta tutua ren 17. a rtikulua n zeha zten ba itira , eta Segurta sun Ba tzordea k eginkizuna k muga tzeko sina tuta ko a kordioen ba rrua n, eta betiere a ginta ri judizia len eta Fiska ltza ren zuzenda ritza -eginkizunen ka lterik ga be.
2.– Ertza intza ren egitura n, krimen-ikerketa ko eta Polizia judizia leko unita tea k eza rriko dira , zeina k funtziona lki a ginta ri judizia len eta Fiska ltza ren mende egongo ba itira , ha iek a gintzen dizkieten eta Botere Judizia la ren Lege Orga nikoa n ja sotzen diren ja rduera guztia k ga uza tzea n. Unita te polizia l horieta ko a rdura dunek a ginta ri judizia len eta Fiska ltza ren errekerimendua k bidera tuko dituzte, funtziona rioek edo a ipa tuta ko unita teeta ko ba lia bideek ikerketa ba tea n esku ha r deza ten.
3.– Segurta sun-a rloa n eskumena duen Eusko Ja urla ritza ko sa ila k, ja rduera -erritmoa eta la ngileen presta suna kontua n ha rtuta , a txiki a ha lko dizkie epa itegi edo tribuna l ja kin ba tzuei, ira unkorta sunez eta egonkorta sunez, ikerketa krimina leko eta polizia judizia leko zerbitzua k, sekzioa k edo unita te-ta ldea k.
113. a rtikulua .–
Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ren bidez ema ngo da ikerketa krimina leko eta Polizia judizia leko zerbitzuei a txikita ko funtziona rioen presta kuntza espezifikoa , eta , ha la ba da gokio, pra ktika k egiteko a ldia k sa rtuko ditu, zeineta n Epa iletza ko eta Fiska ltza ko kideek pa rte ha rtu a ha lko ba itute.
Ikerketa krimina leko eta Polizia judizia leko unita teeta ko la npostua k betetzeko, beha rrezkoa iza ngo da espezia liza zio egokia iza tea .
114. a rtikulua .–
1.– Ikerketa krimina leko eta polizia judizia leko unita teei a txikita ko funtziona rioek esklusibota sunez beteko dute eginkizun hori, ba ina , nola na hi ere, delinkuentzia prebenitzeko misioa k eta Ertza intza ri da gozkion eginkizunen a rtea n eska tzen za izkien ga inera koa k ere ga ra tu a ha lko dituzte, egoera k ha la egiteko eska tzen duenea n.
2.– Epa ile edo fiska l eskuduna k ikerketa ja kin ba t egiteko a gintzen dien funtziona rioei, 112. a rtikulua n a ipa tzen diren zeregina k betetzea n, ezin iza ngo dira kendu ikerketa horreta tik, Botere Judizia la ren Lege Orga nikoa n a urreikusita ko modua n iza n ezik.
3.– Zigor-a rloko jurisdikzioko eta Fiska ltza ko orga no judizia lek iza ngo dituzte, modu ira unkorrez esleitzen za izkien ikerketa krimina leko eta Polizia judizia leko unita teei da gokienez, Segurta suneko Inda r eta Kidegoen ma rtxoa ren 13ko 2/1986 Lege Orga nikoa ren 35. a rtikulua k a itortzen dizkieten a ha lmen berbera k.
4.– Ikerketa krimina leko eta Polizia judizia leko unita teeta ko funtziona rioei diziplina -espediente ba t irekitzen za ienea n, eta espedientea ren xedea diren gerta ka riek ha rrema n zuzena ba dute a gindu za ien ikerketa rekin, mendeko diren orga no judizia la ren edo Fiska ltza ren txostena eska tuko da , eta horrek ez du kenduko egokitza t jotzen dituzten beste ba tzuk ere ema tea .
5.– Sekzio honeta n eza rrita koa kenduta , ikerketa krimina leko eta Polizia judizia leko zerbitzuei a txikita ko funtziona rioen erregimena , oro ha r, lege honeta n Ertza intza rentza t a urreikusten den berbera iza ngo da .
115. a rtikulua .–
Segurta sun-a rloa n eskumena duen sa ila k bultza tuko du Ertza intza ren pa rta idetza ikerketa krimina leko eta polizia judizia leko koordina zioa ri buruzko ba tzorde eta foro erregiona l, esta ta l eta na zioa rteko ga rra ntzitsueta n».
Hirurogeita bi.– Ha u da 117. a rtikulua ren testu berria :
«117. a rtikulua .–
1.– Uda ltza ingorik ez duten uda leta n, uda ltza ingo-zerbitzu ba t sortu a ha l iza ngo da , gehienez ere bost a gente-pla za rekin, eta ha ien a rtea n na gusi koordina tza ile ba t izenda tu a ha l iza ngo da , izenda pen librez, ha ien postueta n a gertzen diren beste eginkizunen a rtea n, lege honen 27.1 a rtikulua n ja sotzen diren eginkizuna k betetzeko.
2.– Zerbitzu horieta ko la ngilea k, a rma k era ma n edo ez, a ginta ritza ren a gente iza ngo dira beren eginkizuna k betetzen dituztenea n, uniformea era biliko dute eta da gozkion dokumenta zioa rekin eta bereizga rria rekin egia zta tu beha r dute a ginta ritza ren a gente direla . Ha ien ja rduera -eremua ba koitza ri da gokion uda lerria iza ngo da , a lde ba tera utzita honda mendiko edo la zeria publikoko egoereta ra ko ka su ba koitzea n inda rrea n da goen legedia n xeda tuta koa .
3.– Uda ltza ingo-zerbitzueta ko la ngilea k C1 a zpita ldeko funtziona rioa k iza ngo dira , ondorio guztieta ra ko pa reka tuta egongo dira uda ltza ingoeta ko oina rrizko eska la ko a gente-ka tegoria rekin eta lege honeta n xeda turikoa a plika tuko za ie, ba i eta toki-a dministra zioko funtziona rioei a plika tu beha rreko esta tutua ere.
4.– Uda ltza ingoko a gente-ka tegoria ra ko eza rrita ko irizpide berberen a ra bera ha uta tuko dira , eza gutzen proba k da gozkion titula ziora egokituta , eta a urrez presta kuntza -ika sta ro ba t ga inditu beha rko dute Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia n».
Hirurogeita hiru.– 117 bis a rtikulu berri ba t gehitzen da , hona ko ha u:
«117 bis a rtikulua .–
1.– Uda ltza ingoa duten uda lerriek izenda tu a ha l iza ngo dituzte, ha la eska tzen duten behin-behineko beha rra k sortzen direnea n, polizia -la guntza ile funtziodun bita rteko funtziona rioa k, lege honen 27.1 a rtikulua ren d) eta i) pa ra gra foeta n eza rrita ko funtzioa k bete ditza ten eta Uda ltza ingoa ren elka rla nea n a ritu da itezen, ba i eta herriguneeta n tra fikoa a ntola tzen, mugikorta sun-a genterik ga beko uda lerrieta n.
2.– Beren funtzioa k betetzeko, uda ltza in-la guntza ileek uda ltza inei da gokien uniformea ja ntzi beha rko dute, pla ka -ikurrik eta bereizga rririk ga be besa burueta n, eta ondo a geria n ja rrita beren polizia -la guntza ile iza era , ba i uniformea n, ba i la nbide-egia zta giria n».
Hirurogeita la u.– Ha u da 118. a rtikulua ren testu berria :
«118. a rtikulua .–
1.– Uda ltza ingoa ren kidegoa k eska leta n egitura tzen dira hiera rkikoki, eta eska la horien ba rrua n, ka tegoria ha ueta n:
a ) Goi-ma ila ko eska la n: intendente-ka tegoria rekin.
b) Eska la betea ra zlea n, bi ka tegoria rekin: komisa rioa eta komisa riondokoa .
c) Ikuska pen-eska la n, bi ka tegoria rekin: ofizia la eta ofizia londokoa .
d) Oina rrizko eska la n, bi ka tegoria rekin: a gente lehena eta a gentea .
2.– Eska la k ondorengo la nbide-ta ldeeta n eta a zpita ldeeta n sa ilka tzen dira :
a ) Goi-ma ila ko eska la ta lde ha ueta n sa ilka tzen da : A ta ldea eta A 1 a zpita ldea .
b) Eska la betea ra zlea ta lde ha ueta n sa ilka tzen da : A ta ldea eta A 2 a zpita ldea .
c) Ikuska pen-eska la eta oina rrizko eska la ta lde ha ueta n sa ilka tzen dira : C ta ldea eta C1 a zpita ldea .
3.– Uda ltza ingoeta n eska la k eta ka tegoria k sortzea k Eusko Ja urla ritza k erregela mendu bidez eza rtzen dituen ka tegorien a rteko proportziona lta sun-irizpideei era ntzun beha r die, bizta nleria , herria ren eza uga rria k eta a gente kopurua kontua n ha rtuta , eta da gozkion ka tegoria k sortzera beha rtuta egongo dira hona ko ka su ha ueta n:
a ) Intendente-ka tegoria , 150.000 bizta nle ba ino gehia go dituzten uda lerrieta n, berta ko polizia -kidegoa k 200 a gente edo gehia go ba ldin ba ditu pla ntilla n.
b) Komisa rio-ka tegoria , 50.000 bizta nle ba ino gehia go eta pla ntilla n 100 uda ltza in edo gehia go dituzten uda lerrieta n.
c) Komisa riondoko ka tegoria , 25.000 bizta nle ba ino gehia go eta pla ntilla n 40 uda ltza in edo gehia go dituzten uda lerrieta n.
d) Ofizia l-ka tegoria , 15.000 bizta nle ba ino gehia go eta pla ntilla n 20 uda ltza in edo gehia go dituzten uda lerrieta n.
e) Ofizia londoko-ka tegoria , 15.000 bizta nle ba ino gutxia go eta pla ntilla n 5 uda ltza in edo gehia go dituzten uda lerrieta n.
4.– Gora goko ka tegoria ba t era tzeko, a zpiko beste ka tegoria guztiek a urrez era tuta egon beha rko dute».
Hirurogeita bost.– Ha u da 119. a rtikulua ren testu berria :
«119. a rtikulua .–
Uda ltza ingoa ren buruza gitza ko la npostuei da gokien ka tegoria ri da gokionez, buruza gitza pertsona ba ka r ba ten esku da goenea n, Uda ltza ingoa rentza t ona rtuta ko hiera rkia -egitura ko gorengo ka tegoria ri egokituko za io, a urreko a rtikulua n eza rrita ko irizpideei ja rra ikiz».
Hirurogeita sei.– Ha u da 120. a rtikulua ren testu berria :
«120. a rtikulua .–
1.– Uda l ba tek premia z eta a ldi ba tera ko la npostua k bete beha r dituenea n Uda ltza ingoko zenba it ka tegoria ta n, legez eza rrita ko uda len a rteko la nkidetza -bita rtekoen a ra bera joka tu a ha lko du, edo zenba it bita rteko funtziona rio izenda tu, funtzio publikoko legeria k orokorrea n eza rrita koa ren a ra bera , betiere bita rtekoei beren zeregineta n ja rduteko oina rrizko presta kuntza ema ten za iela berma tzen ba du. A zken ka sua n, pla ntilla ko pla za hutsa k iza nez gero, izenda pena egiteko beha rrezkoa iza ngo da a ldez a urretik pla za huts horiek enplegu-eska intza publikoa n sa rtzea eta pla za horiek ja begoa n betetzeko prozesua ha sita egotea , edo Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ri ha uta keta ra ko kudea keta -gomendioa eska tzea .
2.– Toki-era kundeek Ertza intza ren la guntza eska tu a ha l iza ngo diote segurta sun-a rloa n eskumena duen sa ila ri, Uda ltza ingoa ri da gozkien polizia -funtzio hutseta n, ba i eta herriguneeta ko zeha rbideeta n tra fikoa a ntola tu eta zuzentzeko ere, polizia -kidegorik ez ba dute edo, iza nda ere, beren eskumeneko zerbitzu guztia k ema teko ba lia bide na hikorik ez ba dute. A zken ka su horreta n, la nkidetza k ezin iza ngo da ira unkorra iza n.
3.– Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k la n-poltsa k osa tu a ha l iza ngo ditu, bita rteko funtziona rioa k uda ltza in la guntza ile edo uda ltza in funtziona rio izenda tzeko, bera k a ntola tuta ko oina rrizko ika sta ro espezifikoa k ga inditu dituztenekin. Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k zeha ztuko ditu ika sta roa egiteko ba ldintza k».
Hirurogeita za zpi.– III. ka pitulua gehitzen za io V. titulua ri («Mugikorta sun-a gentea k»), eta honela gera tzen da :
«III. KA PITULUA
MUGIKORTA SUN A GENTEA K
121. a rtikulua .–
1.– Bizta nle uga ri duten uda lerrieta n, Uda lba tza ren Osoko Bilkura k funtziona rio ba tzuk izenda tu a ha lko ditu herrigunea n tra fikoa a ntola tzeko, seina la tzeko eta a ra utzeko funtzioa k esklusiboki betetzeko, tra fiko eta bide-segurta suneko a ra ueta n eza rrita koa ren a ra bera , eta mugikorta sun-a gente deituko dira . Hori egitea k ez du eka rriko a gente kopurua ha nditzea , ezta la ngile-kostua k ere.
2.– Beren eginkizuna k ga uza tzea n a ginte-a gentetza t joko dira , tokia n tokiko Uda ltza ingoko la ngileen mende, ba ina kidego horieta n sa rtu ga be; ezin iza ngo dute su-a rma rik era ma n eta ha ien uniformea k a rgiro bereizi beha rko dira Uda ltza ingoa k berezko dituenetik.
3.– Pla za horiek eskura tzeko, C-2 kla sifika zio-ta ldea ri edo ba liokidea ri da gokion titula zioa eduki beha rko da , eta a ldez a urretik ika sta ro teoriko-pra ktiko ba t ga inditu beha rko dute, Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia n edo ha rk ordeztuta ko presta kuntza ko uda l-zentroeta n, eta beste ga inera ko kontueta ra ko tokiko funtziona rioentza t a urreikusita ko a ra u erkidea ren a ra bera jo beha rko dute».
Hirurogeita zortzi.– Hogeiga rren xeda pen gehiga rria gehitzen da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«HOGEIGA RRENA
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko funtziona rioek, ba ldin eta kondizio hori ga ldu ba dute erretiroa ha rtu dutela ko, kidegoko kide erretira tua ren kondizioa ri eutsiko diote, erretiroa ha rtzera koa n zuten ka tegoria rekin, eta uniformea ja ntzi a ha lko dute ekita ldi instituziona l eta sozia l hotsa ndikoeta n, a giri profesiona la iza n eta ikur-pla ka gorde, zeina k beha r beza la a lda tuko ba itira erregela mendu bidez eza rtzen den modua n».
Hirurogeita bedera tzi.– Hogeita ba tga rren xeda pen gehiga rria gehitzen da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«HOGEITA BA TGA RRENA
Zerbitzu a ktiboa z besteko egoereta n da uden Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ko funtziona rioek, ba i eta erretiroa ha rtzea ga tik funtziona rio-kondizioa ga ldu dutenek ere, ba ldin eta judizio ba tea n berta ra tu beha r ba dira lekuko edo peritu gisa zerbitzu a ktiboa n ema n zuten denbora rekin zerikusia duten gerta ka ria k edo ikerketa k direla -eta , zerbitzu-a rra zoia dela -eta a ktiboa n da uden funtziona rioentza t a urreikusita ko ka lte-orda ina k ja sotzeko eskubidea iza ngo dute. Judizioa n berta ra tu da itezen erra zte a ldera , ora ingo helbidea ja kina ra zi beha rko diote A dministra zioa ri».
Hirurogeita ha ma r.– Hogeita biga rren xeda pen gehiga rria gehitzen da , eta honela gera tzen da ida tzita :
«HOGEITA BIGA RRENA
Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k krimen-ikerketa ri eta Polizia judizia la ri buruzko presta kuntza -ja rduera espezifikoa k a ntola tu a ha lko ditu uda ltza ingoentza t, horrela ko eginkizuna k bete ditza ten eka ina ren 28ko 15/2012 Euska diko Segurta sun Publikoa ren Sistema A ntola tzeko Legea ren 44.3 eta 4 a rtikulueta n a urreikusita koa ren a ra bera .
Erregela mendu bidez a ra utuko da uda ltza ingoeta ko funtziona rioa k Ertza intza ko krimen-ikerketa ko eta Polizia judizia leko unita teeta ra zerbitzu-eginkizuneta n a txikitzeko a ukera ».
Hirurogeita ha ma ika .– Hogeita hiruga rren xeda pen gehiga rria gehitzen da , eta honela ida tzita gera tuko da :
«HOGEITA HA MA HIRUGA RRENA .
1.– A lka teek, Uda ltza ingoko burutza ren a urretiko txostena rekin, ba imena ema n deza kete destinoa k truka tzeko zerbitzu a ktiboa n da uden eta zenba it uda lerrita n zerbitzua ema ten duten uda ltza ingoeta ko la ngileen a rtea n, betiere ba ldintza ha uek betetzen ba dituzte:
a ) Bia k a la bia k Uda ltza ingoko ka rrera ko funtziona rio iza tea .
b) Eska la eta ka tegoria berekoa k iza tea .
c) Eska tza ileeta ko ba t ere ez a ri iza tea buruza gitza -postu ba t edo izenda pen libreko postu ba t betetzen.
d) Zerbitzu a ktiboa n bost urtez ja rra ia n egon iza na , eta ba ta k eta bestea k zerbitzua n ema n duten urte kopurua ren diferentzia ez iza tea ha ma r urte ba ino ha ndia goa .
e) Gutxienez ha ma r urte fa lta iza tea legez eza rrita ko erretiro-a dina betetzeko.
f) Truka tza ileeta ko ba tek ez ha rtzea boronda tezko erretiro a urrera tua edo boronda tezko eszedentzia trukea egin eta hurrengo bi urteeta n. Ka su horreta n, era ginpea n da uden bi korpora zioeta ko edozeinek deusezta deza ke trukea erregela mendu bidez eza rtzen den prozedura ren bita rtez.
g) Eska tza ileeta ko ba tek ere ez edukitzea diziplina -espedienterik irekita edo zeha pen ba t betetzen ez egotea .
2.– Truka tza ileeta ko ba tek ere ezin du beste truke ba t eska tu a urreko trukea egin zenetik bost urte iga ro a rte.
3.– La npostua k betetzeko prozesu honeta n ema nda ko ba imeneta n, a intza t ha rtuko da funtziona rioen bizitza pertsona la , fa milia koa eta la nekoa uzta rtzea ».
Hirurogeita ha ma bi.– Ha uek guztia k kentzen dira : hiruga rren xeda pen gehiga rria , zortziga rrena , ha ma biga rrena ren lehenengo eta hiruga rren a ta la k, eta ha ma seiga rrena ; ba i eta xeda pen ira ga nkorreta tik, lehena , biga rrena , hiruga rrena , la uga rrena , bosga rrena , za zpiga rrena , zortziga rrena , bedera tziga rrena , ha ma rga rrena , ha ma ika ga rrena eta ha ma biga rrena ere.
Hirurogeita ha ma hiru.– «Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria » ja rtzen da 42.2 eta 67.1 a rtikulueta n Ertza intza ren A ldizka ria a ipa tu beha rrea n.
Hirurogeita ha ma la u.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren uzta ila ren 17ko 4/1992 Legea n, «Euska l Herriko Polizia ren Ika stegia » a ipa tzen den guztieta n, «Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia » ja rriko da ; eta «Ba rne Sa ila » edo ha ren orga noa k a ipa tzen direnea n, berriz, «Eusko Ja urla ritza n segurta sun-a rloko eskumena duen sa ila » ja rriko da .
XEDA PEN IRA GA NKORRA K
LEHENENGO XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Ma rtxa n da uden ha uta keta -prozesua k eta la npostua k betetzeko prozesua k.
Ga ur egun inda rrea n da uden ha uta keta -prozesuek eta la npostua k betetzeko prozesuek beren deia ldiko a ra uen a ra bera koa k iza ten ja rra ituko dute.
BIGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Kondekora zio-erregimena eta zerbitzu-ekintza .
Ha rik eta 79 bis eta 80. a rtikulueta n eza rrita koa erregela mendu bidez ga ra tu a rte (zerbitzua ema tera koa n gerta tzen den heriotza eta na hita ezko erretiroa direla -eta ema ten diren presta zioei eta ohorezko a itorpenen erregimen berria ri buruzkoa k), lege honen a urka ez da goen guztia n, urria ren 16ko 202/2012 Dekretua n eta urta rrila ren 26ko 27/2010 Dekretua n eza rrita koa a plika tuko da (lehena Ertza intza ko zerbitzu-egintza ren dekla ra zioa eta kondekora zioen eta ohorezko sa rien erregimena a ra utzekoa , eta , biga rrena , Euska l A utonomia Erkidegoko uda ltza inen kidegoei a plika da kiekeen kondekora zio-eta sa ri-erregimena ri buruzkoa ).
HIRUGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Diziplina -espedientea k.
A urreko xeda penek a ra utuko dituzte a ra u ha u inda rrea n sa rtzen den unea n iza pidetzen a ri diren diziplina -espedientea k, sa lbu eta a ra u honeta koa k espedienta tuta ko pertsona ren a ldekoa goa k ba dira .
LA UGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Superintendente-ka tegoria .
Sei hila beteko epea n, Ertza intza ren la npostuen zerrenda a lda tuko da , superintendente-ka tegoria ra ko erreserba tuta ko la npostua k lege honeta n eza rrita koa ren a ra bera egokitzeko.
A lda keta hori egin a rte, legea inda rrea n ha sten denea n superintendente-ka tegoria ko la npostua k betetzen dituztenek ja rra ituko dute ka tegoria horri esleituta ko orda insa ria k ja sotzen, a urreko a ra uen a ra bera .
BOSGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– La ngilea k oina rrizko eska la n sa rtzea .
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren kidegoeta ko la ngileek, ba ldin eta lege ha u inda rrea n ha si a urretik eza rrita ko prozedureta n Ertza intza ren edo uda ltza ingoen oina rrizko eska la ko a gentea ren izenda pena lortu ba dute, ondorio guztieta ra ko sa rtuko dira lege honeta n a urreikusita ko ka tegoria eta sa ilka pen-ta lde berrieta n, a bendua ren 13ko EDU/3497/2011 A gindua n (a bendua ren 26ko BOE) eza rrita ko ba liokidetza egia zta tuz. Ha ren bidez eza rri da , ha in zuzen, Ertza intza ren oina rrizko eska la ko a gentea ren eta Euska l A utonomia Erkidegoko Uda ltza ingoko kidegoeta ko a gentea ren ba liokidetza hezkuntza -sistema ren la nbide-heziketa ko teknika ri-titulua rekiko.
SEIGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Uda ltza ingoko funtziona rioa k goi-ma ila ko eska la n sa rtzea .
1.– Intendente-ka tegoria ko Uda ltza ingoko funtziona rioa k berez sa rtzen dira goi-ma ila ko eska la n. Oroba t, komisa rio- eta komisa riondoko-ka tegoria ko funtziona rioa k berez sa rtzen dira eska la betea ra zlea ren ba rrua n.
2.– Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ri buruzko uzta ila ren 17ko 4/1992 Legea inda rrea n sa rtu a urretik A ma ila ko la npostua lortu zuten eta horren hiruga rren xeda pen gehiga rria ren a ra bera lortuta ko pla za ba ino ma ila ba xua goko ka tegorieta n sa rtu ziren Uda ltza ingoko kidegoeta ko funtziona rioa k goi-ma ila ko eska la n sa rtuko dira , era ginda ko ka tegoria ba koitzeko lehenta sun hiera rkikoa ren a ra bera eta ba ldin eta eska la horri da gokion titula zio a ka demikoa ba dute.
3.– Eska la horreta n sa rtzea k ezingo du eka rri ga stu publikoa ha nditzerik, ez eta ja sotzen duten guztizko urteko orda insa ria k a lda tzerik ere; bera z, a lda keta horrek da ka rren oina rrizko orda insa rien ha zkundea beste orda insa ri osa ga rri ba tzuek xurga tuko dute.
ZA ZPIGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Uda ltza ingoko burutza -la npostua k egokitzea .
1.– Lege ha u inda rrea n sa rtu eta hiru urteko epea n, polizia -kidegoa duten Euska l A utonomia Erkidegoko uda lerriek kidego horieta ko burutza -la npostua k egokitu egin beha rko dituzte, lege honek a ginduta koa rekin ba t etortzeko.
2.– Uda ltza ingoko funtziona rioek, lege honeta n eza rrita koa ren a ra bera egokitu beha r diren kidegoko burutza -la npostua k betetzen dituztenea n, izenda tu zituztenea n eza rrita ko ba ldintza berberei ja rra ikiz ja rra ituko dute la npostu horiek betetzen, eta betetzen duten la npostua ri esleituta ko orda insa ria k ja soko dituzte.
La ngile horiek birka lifika tuta ko postua ri da gokion ka tegoria n sa rtuko dira , betiere ba ldintza ha uek betetzen ba dituzte: leku horreta n iza tea lege ha u inda rrea n sa rtu a urreko bost urteeta n behin betiko destinoa , ka tegoria horri da gokion titulua iza tea , eta Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k ema nda ko egia zta pen profesiona leko ika sta ro teoriko-pra ktikoa ga indituta iza tea , zeinea n kontua n ha rtuko ba itira esperientzia profesiona la , espezia liza zioko eta ga ikuntza ko ika sta roa k eta a urrez eska tuta ko eza gutza k.
Eska la horreta n sa rtzea k ezingo du eka rri ga stu publikoa ha nditzerik, ez eta ja sotzen duten urteko orda insa ria k a lda tzerik ere; bera z, a lda keta horrek da ka rren oina rrizko orda insa rien ha zkundea beste orda insa ri osa ga rri ba tzuek xurga tuko dute.
ZORTZIGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– A gua zila k.
1.– Uda leta n a gua zil, za inda ri edo a ntzeko izenda penik duten la ngile funtziona rioa k C ta ldea n sa rtuko dira , C1 a zpita ldea n, Uda ltza ingoko zerbitzuko a gentea ren ka tegoria n, lege ha u inda rrea n sa rtu eta urtebeteko epea n. Horrek ez da ka r, ordea , na hita ez ga stu publikoa ha nditzea edo funtziona rioen urteko orda insa ri osoa k a lda tzea - Ha la ere, funtziona rioen ordezka ri sindika lek eta uda lek negozia tu deza kete, ekita ldi ba koitzea n a urrekontuen legea k a dministra zio publiko guztieta ra ko oina rrizko iza era rekin eza rtzen dituen mugen ba rnea n.
2.– A gente-ka tegoria n sa rtzeko eska tzen den titula zioa ez duen la ngilea ka tegoria horreta n sa ilka tuko da 10 urteko esperientzia egia zta tzen ba du a gua zil gisa , edo 5 urteko esperientzia ba du eta presta kuntza ko ika sta ro espezifikoa ga inditzen ba du Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia n.
3.– Titula zioa ren edo a ntzina ta suna ren eska kizuna egia zta tzen ez duen la ngilea k, edo a urreko puntua n a ipa tu den presta kuntza ko ika sta ro espezifikoa ga inditzea , ka tegoria horreta n sa ilka tuko da soilik orda insa ria ri da gozkion ondorioeta ra ko.
4.– Lege ha u inda rrea n sa rtzen denea n lege honen a ra bera a gua zil gisa era tuta ko postua k betetzen dituzten la ngile finkoek postu horieta n ja rra itu a ha l iza ngo dute, eta lege honeta n eginkizun horiek betetzea n Uda ltza ingoko zerbitzuko a genteentza t eza rrita ko ba bes juridikoa iza ngo dute. Ha la ber, lege ha u inda rrea n sa rtu eta hiru urteko epea n, bi deia ldita n gehienez ere, lehia keta -oposizio sistema ren bidez deituta ko ba rne susta peneko ha uta keta -prozesueta n pa rte ha rtu a ha l iza ngo dute, uda ltza ina k iza teko lehia a skeko ha uta keta -prozesuekin ba tera iza n a la ez, betiere beha rrezko titula zioa ren ba ldintza eta ga inera ko eska kizuna k betetzen ba dituzte; ondorio horieta ra ko, meritu gisa ba lora tuko dira la n-kontra tudun la ngile gisa ema nda ko zerbitzua k eta iza era hori eskura tzeko ga indituta ko ha uta keta -proba k.
BEDERA TZIGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– A gua zila k Uda ltza ingoko kidegoeta n sa rtzea .
Uda ltza ingoa sortzen denea n uda lea n zerbitzua k ema ten a ri ziren a gua zila k Uda ltza ingoa n sa rtuko dira , behin lehia keta muga tua ga indituta , zeinea n a dina ren eta a ltuera ren ba ldintzeta tik sa lbuetsita egongo diren, eta Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia k eza rtzen duen ika sta roa ga indituta .
Uda ltza ingoa ren kidego berria n sa rtzeko prozedura ga inditzen ez dutenek ja rra ituko dute beren funtzioa k egiten eza ba tu beha rreko postueta n.
HA MA RGA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– Enplegua egonkortzeko ha uta keta -prozesua k Uda ltza ingoko kidegoeta n.
1.– Uda lek sa lbuespenezko ha uta keta -prozesuen deia ldi ba ka rra egin a ha l iza ngo dute, lege ha u inda rrea n sa rtu ondoren, a ldi ba tera ko enplegua egonkortzeko Uda ltza ingoa n iza era estruktura la duten pla zeta n. Ha uta keta -prozesu horiek lehia keta -oposizioko era koa k iza ngo dira , eta horieta n ba lora tuko dira Uda ltza ingoko la npostueta ko esperientzia orokorra eta deia ldia egin duen A dministra zioa n ema nda ko zerbitzuen esperientzia espezifiko, bereizi eta osa ga rria , ha uta keta -prozesua n deituta ko la npostueta n ja rdutea n. Lehia keta -fa sea ren ba lora zioa ezin iza ngo da ha uta keta -prozesua n lortu da itekeen % 40a ba ino ha ndia goa iza n, euska ra k merezimendu gisa duen ba lora zioa a lde ba tera utzita .
2.– Uda ltza ingoko kidegoko ka tegoria n bita rtekota sun-portzenta jea % 40 ba ino ha ndia goa ba da , enplegua egonkortzeko prozesua n sa rbide-txa nda berezia txerta tu a ha l iza ngo da , deituta ko pla zeta n gutxienez zortzi urteko a ntzina ta suna egia zta tzen dutenentza t, deia ldia egin duen A dministra zioa ren Uda ltza ingoko ka tegoria n. Sa rtzeko txa nda bereizi horreta ra ko gorde a ha l iza ngo da eska inita ko pla zen % 60ra a rte.
3.– A urreko pa ra gra foeta n a ipa tu diren enplegua egonkortzeko prozesueta n, a dina ren gehienezko muga uda ltza ingo-kidegoa n ema nda ko zerbitzuekin konpentsa tu a ha l iza ngo da . Muga hori ez za ie a plika tuko deia ldia egin duen A dministra zioa n gutxienez zortzi urteko esperientzia egia zta tu duten la ngileei, deituta ko pla za k da gozkion Uda ltza ingoko ka tegoria n.
HA MA IKA GA RREN XEDA PEN IRA GA NKORRA .– La npostuen zerrenda k.
Euska l A utonomia Erkidegoko polizia -kidegoa k horien mende dituzten a dministra zioek, ez ba dute beren la npostu-zerrenda rik egin, bi urteko epea n egingo dituzte lege ha u inda rrea n sa rtzen denetik.
A ZKEN XEDA PENA K
A ZKEN XEDA PENETA KO LEHENENGOA .– Testu ba tegina presta tzeko ga ikuntza .
Euska l A utonomia Erkidegoko Polizia ren uzta ila ren 17ko 4/1992 Legea inda rrea n sa rtu zenetik lege horri sa rtu za izkion a lda keta k testu ba ka r ba tea n egonkortzeko, ba imena ema ten za io Gobernua ri, a ipa tu a ra ua ren testu ba tegina egiteko eta ona rtzeko, segurta sun-a rloa n eskumena duen sa ila k proposa tuta , lege ha u inda rrea n sa rtzen denetik ha ma bi hila beteko epea n, berriz ere zenba tuz beha r beste a rtikulu, ka pitulu eta xeda pen, legeek beren ba ita n beste a ra u ba tzueta ra egiten dituzten bida lketa k egokituz, hizkuntza ren era bilpena ez sexista egiteko egokituz, eta ba tegin egin beha rreko legezko testua k a ra utuz, a rgituz eta ha rmoniza tuz.
A ZKEN XEDA PENETA KO BIGA RRENA .– Euska diko Segurta sun Publikoa ren Sistema A ntola tzeko Legea ren a lda keta .
A lda tu egiten da eka ina ren 28ko 5/2012 Legea , Euska diko Segurta sun Publikoa ren Sistema A ntola tzekoa , 48. a rtikulua n, eta honela gera tzen da :
«48. a rtikulua .– La nkidetza -hitza rmena k.
1.– Beha r berezia k sortuko ba lira , urte-sa soia ri edo polizia -zerbitzua ren ingurua ba r berezi edo a pa rtekoei lotuta koa k, muga kidea k edo geogra fikoki hurbila k diren uda lerri interesdunek la nkidetza -hitza rmena k egin a ha l iza ngo dituzte elka rren a rtea n, segurta sun publikoa ren eskumena duen sa ila k ba imena ema n ondoren, Uda ltza ingoko la ngile funtziona rioek, ba na ka zeha ztuta , a ldi ja kin ba tea n uda l interesduna ren lurra lde-espa rrua n a ldi ba tez ja rdun a ha l iza n deza ten, funtzio publikoa ri buruzko legedia n ja sota da tozen meka nismoa k a plika tuta . A kordio horiek ja rduteko eremua edo eremua k zeha ztu beha rko dituzte, eta erregela menduz zeha zten diren ba tera ko ja rduera ra ko irizpidea k errespeta tu.
2.– A rtikulu honen a ra bera norbera ren uda l-muga rtetik ka npo egiten diren zerbitzua k, betiere, ja rduten den uda lerriko a lka tea ren burutza gorena ren pea n egingo dira , eta a lka tea k bera k izenda tuko du a ginte opera tiboa , zerbitzua ren iza ta suna ren eta berezita sunen a ra bera ».
A ZKEN XEDA PENETA KO HIRUGA RRENA .– Erregela mendu bidezko ga ra pena .
Gobernu Kontseilua k lege ha u inda rrea n sa rtu eta 12 hila beteko epea n ondu eta onetsiko ditu lege honen a urreikuspena k ga ra tzeko erregela mendua k.
A ZKEN XEDA PENETA KO LA UGA RRENA .– Ga ra pen profesiona lera ko sistema eza rtzea Ertza intza n.
1.– Eusko Ja urla ritza k, lege ha u inda rrea n ja rri eta urtebeteko epea n, Ertza intza ko ga ra pen profesiona lera ko eta ka rrera profesiona lera ko sistema ga ra tzeko dekretua onetsiko du, eta hura a bia n ja rtzeko meka nismoa k ga ra tuko ditu, kontua n iza nik sistema hori eza rtzeko fa sea k, xeda pen honeta n a gertzen diren pa ra metroei ja rra ikiz.
2.– Dekretua k ha siera ko eza rpen-fa sea ja soko du. Fa se hori 2023ko a bendua ren 31n a ma ituko da , eta , hor, ma ila keta -prozedura ba ka rra ren deia ldia egingo da ga ra pen-dekretua inda rrea n sa rtu eta hurrengo hiru hila beteeta n. Hura eba lua tzeko, bi fa ktore ha rtuko dira kontua n:
a ) La ngilea k Ertza intza n duen a ntzina ta suna ; zerbitzua n la n egiten iga rota ko denbora k zenba tuko dira , lege honeta n ondorio horieta ra ko a diera zten dena rekin ba t.
b) La na eta kua lifika zioa ; oro ha r, zera ha rtuko da a intza t:
– Zerbitzu a ktiboa n eta biga rren ja rduera n la n egiten iga rota ko denbora ldia k, ba i eta a ntzina ta suna ka lkula tzeko zenba tzen diren ga inera ko egoereta n la n egiten iga rota koa k ere.
– La nbide-kua lifika zioa : presta kuntza - eta hobekuntza -ika sta roa k, titula zio a ka demiko ofizia la k eta hizkuntza k.
– Merezimenduzko ekintza k, ha la nola polizia -la na a itortzeko domina k, polizia -zerbitzua ga tiko diploma , diziplina -zigorrik eza , ekita ldieta n pa rte ha rtzea Ertza intza ordezka tuz, eta gora goko ka tegoria ren ba teko eginkizuneta ra ko esleitua iza tea .
– Era kundea rekiko inplika zioa eta konpromisoa ; horren era kusga rri iza n da itezke presentzia -ehunekoa , ja rduereta ko pa rta idetza -ma ila , la nta ldea k edo hobekuntza -ekimena k, ta ldea n la n egiteko ga ita suna , eta hobekuntza eta a lda keta ra ko egokitza pena susta tzen dituzten sistema k, eredua k eta la n-metodologia k eka rtzea .
3.– Eska la ba koitzeko dimentsioa k, beren guztizko puntua zioa ri da gokionez, pondera zio ha uen a ra bera eba lua tuko dira :
Eska la A ntzina ta suna La na eta Kua lifika zioa
Oina rrizkoa % 60ra a rte Ga inera koa
Ikuska pena % 45era a rte Ga inera koa
Betea ra zlea % 40ra a rte Ga inera koa
Gorena % 30era a rte Ga inera koa
4.– Ma ila keta ren eba lua zioa ga inditzeko, Ertza intza ko funtziona rioa k % 50 ba ino gehia goko puntua zioa eduki beha r du bi eba lua zio-fa ktoreeta ko ba koitzea n.
5.– Erregela mendu bidez zeha ztuko da zer pa ra metro beha r diren eta urteko ja rduna nola eba lua tuko den egokiro ga ra pen profesiona la ga tiko osa ga rria orda intzeko, ba i eta zer zenba teko ekonomiko da gozkion ere ma ila eta eska la ba koitza ri.
6.– Sistema eza rtzen den lehenengo urtea n, zenba teko ha uek ja soko dira ka rrera profesiona la ga tiko osa ga rri gisa ma ila eta eska la ba koitzea n, hots, eza rpen-fa sea a ma itzen denetik osa ga rri horri da gokion guztizko zenba tekoa ren % 25, zeina eska la ba koitza ri da gozkion behera goko ma ileta ko zenba teko ha uei ba ita gokie:
Oina rrizkoa 344,5 euro
Ikuska pena 409,9 euro
Betea ra zlea 469,84 euro
Gorena 584,85 euro
Ehuneko hori igo egingo da urtez urte, eza rpen-fa sea n zeha r, progresio honen a ra bera : biga rren urtea n, % 50 iza tera pa sa tuko da ; hiruga rrenea n, % 75 iza tera ; eta la uga rrenea n, % 100 iza tera . Zenba tekoa k egunera tu a ha l iza ngo dira a urrekontu-legeek edo a plika tzekoa k diren xeda penek eza rtzen dutena ren a ra bera .
7.– Ja urla ritza ri ba imena ema ten za io beha r diren a urrekontu-a lda keta k egiteko, diru-sa rrera k eta ga stua k eta produktibita tea hobetzeko proiektu gisa ga ra pen profesiona lera ko sistema eza rtzea k era gin ditza keen kreditu-sortza pena k edo, ha la ba da gokio, -ga ikuntza k egokitu da itezen. Egokitza pen horiek errespeta tu beha rko dute betetzen direla Euska l A utonomia Erkidegoa k a urrekontu-egonkorta suna ren eta fina ntza -ja sa nga rrita suna ren a rloa n ekita ldi horieta ra ko eza rri dituen helburua k eta konpromisoa k.
A ZKEN XEDA PENENETA TIK BOSGA RRENA .– Fa kulta tiboen eta teknika rien eska la ga ra tzea .
A zken xeda pen biga rrena k a ipa tuta ko epe berea n, fa kulta tiboen eta teknika rien eska la ga ra tuko da , eta finka tuko da zer unita te eta pla za beha r diren.
A ZKEN XEDA PENETA KO SEIGA RRENA .– Gehieneko a dina ren eska kizuna sa lbuestea .
1.– 2014ko, 2015eko eta 2016ko deia ldieta n Ertza intza ren oina rrizko eska la ko a gente-ka tegoria ra sa rtzeko eska tzen den gehieneko a dina ren ba ldintza betetzetik sa lbuetsita da ude a ipa turiko ha uta keta -prozesueta n ka utela z pa rte ha rtuta oposizio-fa sea ga inditu duten eta ka utela z pra ktiketa ko funtziona rio izenda tu diren iza nga i guztia k.
2.– Ertza intza ren oina rrizko eska la ko a gente-ka tegoria ra sa rtzeko 2016a n deituta ko ha uta keta -prozesuko oposizio-fa sea ga inditu a rren da gokion ha uta keta -prozesua burutu ez duten iza nga iek, a dina dela -eta prozesu horreta tik ka npo gera tu direla ko, eskubidea iza ngo dute da gokion ha uta keta -prozesua burutzeko.
3.– Xeda pen ha u inda rrea n ja rri eta hurrengo bi hila beteeta n, edo, ha la ba da gokio, pra ktika ldia a ma itu eta hurrengo bi hila beteeta n, interesdunek berek bera ria z uko egin ezea n, Ertza intza ko ka rrera ko funtziona rio izenda tuko dira , oina rrizko eska la ko a gente-ka tegoria rekin, egoera ha uek betetzen dituzten iza nga ia k:
a ) 2014a n, 2015ea n eta 2016a n deituta ko ha uta keta -prozesueta n behin-behinekoz pa rte ha rtu dutena k, na hiz eta 35 urte ba ino gehia go iza n deia ldia k egin ziren unea n;
b) ha siera n eska tzen zen gehieneko a dina ren ba ldintza kontua n ha rtu ga be, da gokion ha uta keta -prozesua ga inditzen dutena k edo ga inditu dutena k.
A ZKEN XEDA PENETA KO ZA ZPIGA RRENA .– Inda rrea n ja rtzea .
Lege ha u Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tu eta hurrengo egunea n ja rriko da inda rrea n.
Bera z, Lege honi men egiteko eta men egina ra zteko a gintzen diet, norba na ko zein a ginta ri direla , Euska diko herrita r guztiei.
Vitoria -Ga steiz, 2019ko uzta ila ren 2a .
Lehenda ka ria ,
IÑIGO URKULLU RENTERIA .