EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-06-04 Aldizkari honetan argitaratua: 2019104

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 28koa, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita garapenerako lankidetzaren proiektuetarako 2019ko laguntzak emateko.

Xedapenaren data: 2019-05-28
Hurrenkenaren zenbakia: 201902693
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2007/03/15ean argitaratutako 2007/02/27ko 200700034 DEKRETUA
  • Ikus 2013/07/29an argitaratutako 2013/07/23ko 201300390 DEKRETUA

Ebazpen honen bidez betetzen dira otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak (Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena) 2019rako ezarritako xedapen guztiak (martxoaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria). Uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak (Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena) aldatu zuen dekretu hura. Oro har, ebazpen honetan ez dira errepikatuko dekretu horren edukiak, baina dirulaguntza hauen deialdira aurkeztu nahi duten erakundeek nahitaez kontsultatu behar dituzte edukiok.
34/2007 Dekretuak arautzen ditu, hegoaldeko pobretutako herrialdeen prozesu endogenoak eta gaitasunak indartuz, pobreziaren aurkako borrokan laguntzen duten garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak. Horretarako, tokikoari lehentasuna eman nahi zaio estatukoari eta nazioartekoari loturik, garapenerako lankidetzako irabazi asmorik gabeko erakundeen bitartez.
Aipatutako dekretuak 2. artikuluan ezartzen duenez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia atxikita dagoen saileko organo eskudunak xedatuta, laguntzen deialdia egingo da. Deialdi horretan, honako hauek adieraziko dira: deialdiaren xedea, diru-hornidura orokorra, hiru laguntza-modalitateetarako aurreikusitako diru-hornidura, erakunde bakoitzak gehienez eska dezakeen zenbatekoa, hautaketa-irizpideak, eskabideak aurkezteko tokia eta epea, eta eskabide-eredua.
Beste alde batetik, dekretuaren 22.4 artikuluak hau ezartzen du: erakunde bakoitzak gehienez aurkez ditzakeen eskabideen kopurua eta/edo erakunde bakoitzak proiektu guztietarako gehienez eska dezakeen guztirako zenbatekoa zehaztuko da dagokion deialdia egiteko ebazpenean.
Halaber, 24. artikuluaren arabera, deialdiaren ebazpenean ezarriko dira dirulaguntzaren ordainketa bakoitzaren ehunekoak.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuarekin bat etorriz, Lehendakaritzak ditu garapen-lankidetzarekin lotutako funtzioak. Funtzio horiek Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiak esleituta dauzka, Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 11ko 70/2017 Dekretuaren bidez.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak du eskumena laguntza horiek eta emango diren ebazpenak kudeatzeko, hala xedatuta baitago, batetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 11.2 artikuluan, eta, bestetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren 5.b) artikuluan.
Deialdi honek Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektorearen oniritzia jaso zuen, 2019ko martxoaren 7an egindako bilkuran.
Hori dela eta, honako hau
EBAZTEN DUT:
1. artikulua.– Xedea.
Ebazpen honen xedea da garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2019rako dirulaguntzen deialdia egitea; uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuak aldatzen duen otsailaren 27ko 34/2007 Dekretuak (Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena) arautzen ditu laguntza horiek.
2. artikulua.– Diru-zuzkidura.
1.– Deialdi honetara bideratutako diru-horniduraren zenbatekoa, guztira, 30.000.000 eurokoa izango da. Laguntza mota bakoitzerako honako diru-hornidura hau kalkulatu da:
a) Garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzetara 25.000.000 euro bideratuko dira.
b) Ekoizpen-garapeneko, prestakuntzako eta laguntza teknologikoko proiektuentzako laguntzetara 1.000.000 euro bideratuko dira.
c) Garapenerako hezkuntzarako proiektuentzako laguntzetara 4.000.000 euro bideratuko dira.
3. artikulua.– Proiektu bakoitzerako eskatutako dirulaguntza.
Proiektu bakoitzeko ezin izango da 600.000 euro baino laguntza handiagoa eskatu.
4. artikulua.– Erakunde bakoitzeko eska daitekeen gehieneko zenbatekoa, guztira.
Erakunde bakoitzak, banaka edo beste batzuekin elkartuta, gehienez 5 proiektutarako laguntza eskatu ahal izango du, eta horien guztien gehieneko zenbatekoa aurreko artikuluan aipatutakoa izango da.
Erakundeari eman ahal izango zaion zenbatekoak ez du inola ere gaindituko 2.688.849,11 euroko zenbatekoa, alegia 2019ko ekitaldirako onartutako funts banagarrien % 7.
5. artikulua.– Dirulaguntzen ordainketa.
Emandako dirulaguntza honako epe hauetan ordainduko da:
a) Emandako dirulaguntzaren % 20 (lehenengo ordainketa), laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren.
b) Emandako dirulaguntzaren % 40 (bigarren ordainketa), ordaindutako dirulaguntzaren % 80 edo hortik gora egin dela justifikatu ondoren.
c) Emandako dirulaguntzaren % 40 (hirugarren ordainketa), ordaindutako dirulaguntzaren % 80 edo hortik gora egin dela justifikatu ondoren.
6. artikulua.– Laguntzak elektronikoki izapidetzea.
1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.
2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta agiriak nola izapidetu behar diren jakiteko xehetasunak hemen eskura daitezke: https://euskadi.eus egoitza elektronikoan eta www.elankidetza.euskadi.eus web-orrian.
3.– Eskabidea egin osteko izapideak helbide hauetan egin beharko dira: http://www.euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus
7. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.
1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.
2.– Halaber, bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dira eskabideak, https://www.euskadi.eus egoitza elektronikoan (Izapideak; Dirulaguntzak eta bekak atalean), edo, bestela, http://www.elankidetza.euskadi.eus webgunean (Deialdiak atalean).
3.– Eskabidea egiteko eskabide normalizatu bat aurkeztu beharko da, behar bezala betea; aipatutako egoitza elektronikoan eskura daiteke.
8. artikulua.– Dokumentazioa.
1.– Agiri hauek aurkeztu beharko dira dirulaguntzaren eskabidearekin batera:
a) Proposamen teknikoa eta aurrekontua, eredu normalizatuan. Biak behar bezala beteta aurkeztu beharko dira. Hemen eskura daitezke: https://euskadi.eus egoitza elektronikoan eta www.elankidetza.euskadi.eus webgunean. Proposamen teknikoak gehienez ere 50.000 hitz izan ditzake.
b) Lege-ordezkaritzaren egiaztapena, aurrez aurreko eskabidea sinatzen duen pertsona ez bada erakunde eskatzailearen ordezkari gisa inskribatuta agertzen Eusko Jaurlaritzako ordezkarien erregistroan, eta egiaztapen hori Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzian agertzen ez bada (https://euskadi.eus edo www.elankidetza.euskadi.eus).
c) Lankidetzaren esparruan gutxienez bi urteko etengabeko esperientzia duela adierazten duen egiaztagiria, baldin eta erakundearen estatutuetan ez badago berariaz jasota erakundearen helburua dela hegoaldeko herrialdeen garapenera bideratutako proiektuak gauzatzea.
d) Elkartutako erakundeak badira, dagokion hitzarmena aurkeztuko da, egoitza elektronikoan eskura daitekeen ereduaren arabera.
e) Gastuak fakturekin ez baizik eta ordainagirien bidez justifikatzea aurreikusi bada, azalpen-memoria bat aurkeztu beharko da, hori justifikatzen duten arrazoiekin. Azalpen-memoria hori egoitza elektronikoan eskura daiteke.
f) Erakunde eskatzaileak erbesteratutako pertsonak bidaltzen baditu, eginbeharreko lanak eta iraupena azalduko dituen eta beharrezko gaitasun- eta kalifikazio-irizpideak jasoko dituen azalpen-memoria aurkeztu beharko da. Memoria-eredu bat eskuratu ahal izango da egoitza elektronikoan.
g) Proforma fakturak, aurrekontuak edo kanpoko balorazioak, Dekretuak ezartzen duenaren arabera hori beharrezkoa bada.
h) Nagusiki hegoaldeko herrialde batean egiten diren proiektuen kasuan, eta Dekretuak ezartzen duenaren arabera, txandakako funtsaren azalpen-memoria aurkeztu beharko da.
2.– Dirulaguntzaren eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio laguntza ematen duen erakundeari zuzenean egiazta dezan honako hauetan aurreikusitako baldintzak betetzen direla (zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzarekikoei buruzkoak): 887/2006 Errege Dekretuaren 18. eta 19. artikuluak, eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra. Erakunde eskatzaileak berariaz ukatzen badu baimen hori, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, aipatutako errege dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.
3.– Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 eta 3. artikuluetan aurreikusitako inguruabarretako batean dauden erakundeak ezingo dira laguntzen onuradun izan.
9. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari dagokio dirulaguntzen lerro honen kudeaketa-lanak egitea, eta Agentziaren Koordinazio Teknikoaren Zerbitzuak egingo ditu laguntza-eskaeren analisi teknikoa eta balorazioa; gero, horren berri emango dio Kontseilu Errektoreari, zeinak dagozkion laguntzak ematea proposatuko baitu.
10. artikulua.– Esleitzeko eskumena duen organoa.
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendaria da iragarritako laguntzak esleitzeko eskumena duen organoa.
11. artikulua.– Hautaketa-irizpideak.
Eskatutako betekizun guztiak biltzen dituzten eskabideak ebazpen honen I. eranskinean jasotako hautaketa-irizpideen arabera baloratuko dira.
12. artikulua.– Hitzarmena sinatzea.
Dirulaguntza onartu ondoren, hitzarmena sinatuko da Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta erakunde esleipendunaren artean, emandako dirulaguntza bakoitzeko, finantzatzen den proiektu motaren arabera. Hitzarmen hori https://euskadi.eus egoitza elektronikoan eta www.elankidetza.euskadi.eus webgunean egongo da ikusgai.
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
Ebazpen honetan aipatutako dirulaguntzak honako hauetan xedatutakoaren menpe egongo dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 34/2007 Dekretua, otsailaren 27koa, zeinaren bidez arautzen baitira Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak (dekretu hura uztailaren 23ko 390/2013 Dekretuaren bidez aldatu zen).
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 28a.
Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren idazkari nagusia,
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ERDOCIA.
I. ERANSKINA
APLIKATU BEHARREKO HAUTAKETA-IRIZPIDEAK
A) GARAPENERAKO LANKIDETZA-PROIEKTUAK (I. KAPITULUA) ETA GARAPEN PRODUKTIBOKO, PRESTAKUNTZAKO ETA LAGUNTZA TEKNOLOGIKOKO PROIEKTUAK (II. KAPITULUA), LEHENTASUNEZ HEGOKO HERRIALDE POBRETU BATEAN BURUTZEN DIRENAK
I.– PROIEKTUAREN EDUKIAREN ARABERA: 48 PUNTU
1.1.– Proiektuaren bidezkotasuna eta egokitasuna Garapenerako Lankidetzaren 2018-2021 aldiko IV. Gida Planari dagokionez eta txertatzen den testuinguruari dagokionez: gehienez, 20 puntu.
– Gehienez, 3 puntu ekimena egokia bada txertatzen den testuinguruaren azterketaren arabera eta diagnostikoan identifikatutako premiei erantzuten badie:
• Puntu 1, xede-biztanleriak esku-hartze eremuan duen pobrezia-egoerari eta desparekotasunari buruzko azterketa eta/edo egiturazko interpretazio nahikoa baldin badu.
• Puntu 1, tokiko erronka eta arazoek dinamika globalekin duten konexioaren azterketa kritikoa egiten baldin badu.
• Puntu 1, azterketan gaiari eta kokapen geografikoari buruzko datu zehatzak biltzen badira.
– 2 puntu, xede-biztanleriak identifikazio-prozesuan parte-hartze aktiboa izan badu eta prozesuaren buru tokiko bazkidea(k) izan bad(ir)a.
– Gehienez, 3 puntu, xede-biztanleriari dagokionez:
• 2 puntu, identifikatutako xede-biztanleria egokia bada eta egindako hautaketa justifikatuta badago.
• Beste puntu 1, ikusezin eta/edo gutxiengo bihurtutako kolektiboak modu esanguratsuan txertatzen badira proiektuan.
– 2 puntu, GLEAk aldez aurretik lagundutako prozesu bat baldin bada, prozesuaren jarraipena egokitzat jotzen bada eta formularioan behar beste justifikatzen bada.
– Gehienez, 10 puntu, esku-hartzea estrategikoa eta egokia baldin bada GLEAren IV. Gida Planean xedatutako lehentasunen arabera:
• 4 puntu, proiektua IV. Gida Planean lehentasunezkotzat jotako sektoreetako batean txertatzen bada: emakumeak ahalduntzea eta giza eskubideen defendatzaileen babesa.
• 4 puntu, proiektua Afrikan gauzatzen bada.
• 2 puntu, ekimena egokia eta estrategikoa dela egiaztatzen bada testuinguruari, aliantzei eta/edo eragileei dagokienez.
1.2.– Proiektuaren koherentzia orokorra: gehienez, 11 puntu.
– 2 puntu, esku-hartzearen logika behar beste deskribatuta badago eta hautatutako esku-hartzeko estrategia/ekintza justifikatzen badu.
– Gehienez, 3 puntu, esku-hartzearen logika koherentea baldin bada:
• 3 puntu, proiektuak helburu espezifikoa lortzeko behar diren jarduera guztiak eta emaitza guztiak biltzen dituen esku-hartze logika bat badu.
• Puntu 1, esku-hartze logikak helburu espezifikoa lortzeko beharrezko elementu guztiak ez baditu biltzen edo hori lortzeko beharrezkoak ez diren emaitzak sartzen badira.
– Gehienez, 3 puntu, koherentzia badago jardueren eta jarduera horiek ezartzeko baliabideen artean:
• 3 puntu, erlazio koherentea badago jardueren, bitartekoen eta kostuen, eta elementu horiek aurrekontuan biltzeko moduaren artean.
• Puntu 1, jarduerak ez badira egoki biltzen aurrekontuan edo esku-hartzearen logikarako beharrezkoak ez diren atalak baldin badaude.
– Gehienez, 3 puntu, adierazle (kualitatibo eta kuantitatibo) zehatzak, neurgarriak eta egiaztagarriak formulatzen badira:
• 3 puntu, helburu zehatzerako eta espero den emaitza bakoitzerako adierazle egokiak ezartzen badira, eta beharrezkoa izango da generoan eragina izango duen helbururen bat izatea.
• 2 puntu, espero den emaitza bakoitzerako adierazle egokiak ezartzen badira, baina ez helburu zehatzerako, eta beharrezkoa izango da generoan eragina izango duen helbururen bat izatea.
• Puntu 1, adierazle egokiak ezartzen badira baina soilik emaitzaren baterako.
1.3.– Bideragarritasuna: gehienez, 14.
– Gehienez, 4 puntu, proiektua behar bezala ezartzeko baliabide metodologiko, tekniko eta instituzionalak dituela frogatuz gero:
• 4 puntu, proiektua behar bezala ezartzeko baliabide metodologiko, tekniko eta instituzionalak dituela frogatuz gero.
• 2 puntu, proiektua behar bezala ezartzeko baliabide metodologiko, tekniko eta instituzionalak dituela frogatuz gero, baina hauetako baten bat osatu gabe dago.
– 2 puntu, ekimenean askotariko ikuspegi metodologikoak txertatzen badira: kulturartekoa, feminista, bizitzaren jasangarritasuna, dibertsitateen kudeaketa, intersekzionalitatea, besteak beste.
– Puntu 1, finkatutako kronograma koherentea bada marko logikoaren matrizearekin eta aurkeztutako proposamenarekin.
– Gehienez, 3 puntu, proiektua behar bezala ezartzeko giza baliabide nahikoak dituela frogatuz gero:
• 3 puntu, proiektua behar bezala ezartzeko giza baliabide nahikoak dituela frogatuz gero, eta erantzukizun eta eginkizunen banaketa argia baldin bada.
• Puntu 1, proiektua behar bezala ezartzeko giza baliabide nahikoak dituela frogatuz gero baina erantzukizun eta eginkizunen banaketa ez badago argi.
– Gehienez, 2 puntu, ekimena bat baldin badator erakunde eskatzailean eta tokiko erakundean indarrean dagoen plangintza estrategikoarekin:
• Puntu 1, ekimena bat baldin badator erakunde eskatzailean indarrean dagoen plangintza estrategikoarekin eta formularioan behar adina azalduta baldin badago.
• Puntu 1, ekimena bat baldin badator tokiko erakundean indarrean dagoen plangintza estrategikoarekin eta formularioan behar adina azalduta baldin badago.
– Gehienez, 2 puntu: jarraipen-sistema:
• Puntu 1, jarraipen-sistema egokia duela frogatuz gero.
• Puntu 1, etengabeko ikaskuntzarako mekanismoak baldin baditu, hala nola sistematizazioak, ebaluazioak eta abar.
1.4.– Denboran eustea: gehienez, 3 puntu.
– 3 puntu, emaitzei eta helburuari denboran eutsiko zaiela bermatzen bada, proiektua amaitu ostean.
– Puntu 1, proiektua bukatutakoan proiektuaren helburuari eta emaitzei denboran eusten lagunduko dieten gaitasun, sare edo harremanak ezarrita utziko direla bermatzen bada.
II.– PROIEKTUAREN ZEHARKAKO IKUSPEGIEN ARABERA: 34 PUNTU
2.1.– Zeharkakoa: genero-ikuspegia sartzea, eta gizonen eta emakumeen arteko egoera eta posizio desberdinak eraldatzea: gehienez, 7 puntu.
– Diagnostikoa: puntu 1 xede-biztanleriaren genero-harremanen azterketa egina badago, sektore-arloan, lurraldean eta esku-hartze zehatzean oinarrituta.
– Marko logikoaren matrizea: gehienez, 2 puntu:
• 2 puntu, marko logikoaren matrizean biltzen diren helburu eta/edo emaitza zehatzak emakumeen ahalduntzera bideratzen badira, eta/edo genero-arrailak murriztera, betiere Generoa Garapenean ikuspegiaren barruan.
• Puntu 1, marko logikoaren matrizean biltzen diren helburu eta/edo emaitza zehatzak emakumeen bizi-baldintzak hobetzera bideratzen badira, eta/edo genero-arrailak murriztera, betiere Emakumeak Garapenean ikuspegiaren barruan.
– Bideragarritasuna: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, proposatutako metodologia egokia bada emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko.
• Puntu 1, giza baliabideak, teknikoak, materialak eta instituzionalak egokiak badira emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak desagerrarazteko eta/edo emakumeak ahalduntzeko.
• Puntu 1, emakumeek proiektuaren ekintzetan parte-hartze aktiboa izango dutela bermatzeko neurri espezifikoak biltzen badira.
– Estrategia: puntu 1, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak murrizteko estrategia integrala proposatzen bada.
2.2.– Zeharkakoa: tokiko gaitasunak indartzea: gehienez, 7 puntu.
– Diagnostikoa: puntu 1 proiektuaren xede-biztanleriaren edota haren erakundeen gaitasunei buruzko diagnostiko zehatz eta espezifikoa badago.
– Marko logikoaren matrizea: gehienez, 2 puntu:
• 2 puntu, marko logikoaren matrizean biltzen diren helburu eta/edo emaitzak zehatzak eta ongi zehaztuak baldin badira, eta gaitasun estrategiko-politikoak indartzera bideratzen badira.
• Puntu 1, marko logikoaren matrizean biltzen diren helburu eta/edo emaitzak zehatzak eta ongi zehaztuak baldin badira, eta gaitasun teknikoak indartzera bideratzen badira.
– Bideragarritasuna: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, jardueretan proposatutako metodologia eta bideragarritasuna estrategia abiaraztera eta gaitasunak (teknikoak edota estrategiko politikoak) indartzen aurrera egitera bideratzen badira.
• Puntu 1, giza baliabideak, baliabide tekniko, material eta instituzionalak egokiak badira tokiko gaitasunetan (teknikoetan eta/edo estrategiko politikoetan) aurrera egiteko.
• Puntu 1, aurrekontu banakatuan gaitasunak (teknikoak edota estrategiko politikoak) indartzea sustatzeko giza baliabide, baliabide tekniko eta material espezifiko horiek zehazten badira.
– Estrategia: puntu 1, xede-biztanleriaren tokiko gaitasunak sortzeko estrategia integrala proposatzen bada.
2.3.– Zeharkakoa: parte-hartze prozesuak sortzea: gehienez, 5 puntu.
– Diagnostikoa: puntu 1, xede-biztanleriak (aniztasunetik abiatuta) lehendik dauden erabakiguneetan zenbateko parte-hartzea duen aztertzen duen azterketa zehatz eta espezifikoa baldin badago, eta betiere honako bi alderdi hauetatik bat, gutxienez, biltzen badu:
a) esku-hartze eremuan (instituzionala, publikoa, tradizionala, alternatiboa eta abar), lehendik dauden parte hartzeko eta/edo erabakiak hartzeko espazioen azterketa.
b) xede-biztanleriaren eta/edo elkarte komunitarioen parte hartzeko eta/edo erabakiak hartzeko espazioen azterketa.
– Marko logikoaren matrizea: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, proposatzen diren helburu eta/edo emaitza zehatz eta ongi zehaztuek xede-biztanleriak erabakiguneetan duen parte-hartze aktiboa eta kalitatezkoa hobetzen badute.
• Puntu 1, jarduera zehatzak proposatzen badira xede-biztanleriak erabakiguneetan duen parte-hartze aktiboa eta kalitatezkoa hobetzeko.
• Puntu 1, erabakiguneetako parte-hartzea neurtzeko inpaktu-adierazle bat izanez gero.
– Estrategia: puntu 1, estrategia integrala proposatzen bada xede-biztanleriak ordezkaritzako eta erabakitzeko instantzia estrategikoetan parte har dezan.
2.4.– Zeharkakoa: elkartea indartzea: gehienez, 5 puntu.
– Diagnostikoa: puntu 1, proiektuaren esku-hartze eremuan dauden erakunde eta elkarte-sareei buruzko azterketa zehatz eta espezifikoa baldin badago.
– Marko logikoaren matrizea: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, helburu eta/edo emaitza zehatz eta ongi zehaztuak proposatzen badira elkarteak indartzeko.
• Puntu 1, jarduera zehatz eta ongi zehaztuak proposatzen badira elkarteak indartzeko.
• Beste puntu 1, eskualdean eta globalki agenda global baten inguruan egituratzeko jarduerak izanez gero.
– Estrategia: puntu 1, estrategia integrala proposatzen bada elkartea eta/edo elkarteak indartzearren.
2.5.– Zeharkakoa: eskubideen ikuspegia: gehienez, 5 puntu.
– Diagnostikoa: gehienez, 2 puntu:
• 2 puntu, honako atal hauek bilduko dituen azterketa bat baldin badu: a) proiektuan landuko d(ir)en eskubide(ar)en egoerari buruzko azterketa; b) proiektuan landuko d(ir)en eskubideari/eskubideei buruzko tokiko-nazioko-eskualdeko-nazioarteko legeriaren azterketa; c) eskubideen titularren eta betebeharren titularren identifikazioa, baita haien gaitasunena ere.
• Puntu 1, aipatu berri ditugun ataletatik 2, gutxienez, baldin baditu.
– Marko logikoaren matrizea: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, helburu eta/edo emaitza zehatz eta ongi zehaztuak proposatzen badira eskubideen (defentsa eta galdagarritasuna) titularren eta/edo betebeharren (errespetua, babesa eta sustapena) titularren gaitasunak indartzearren.
• Puntu 1, jarduera zehatzak proposatzen badira eskubideen titularren eta/edo betebeharren titularren gaitasunak indartzeko.
– Estrategia: puntu 1, estrategia integrala proposatzen bada eskubideen titularrak galdagarritasunean indartzeko edo betebeharren titularrak betetze horren bermean indartzeko.
2.6.– Zeharkakoa: jasangarritasun ekologikoa: gehienez, 5 puntu.
– Diagnostikoa: puntu 1, xede-biztanleriaren inguruneko ingurumen-egoerari buruzko azterketa zehatza baldin badago.
– Marko logikoaren matrizea: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, helburu eta/edo emaitza zehatz eta ongi zehaztuak proposatzen badira jasangarritasun ekologikoaren alde.
• Puntu 1, jarduera zehatzak proposatzen badira jasangarritasun ekologikoaren alde.
– Estrategia: puntu 1, estrategia integrala proposatzen bada inguruneko ingurumen-egoera hobetzeko.
– Puntu 1, proiektuaren jardueren eragin negatiboa prebenitzeko eta arintzeko neurriak baldin badaude.
III.– EUSKAL ERAKUNDE ESKATZAILEAREKIN EDO EAEKO ORDEZKARITZAREKIN LOTUTAKO ALDERDIAK: 9 PUNTU
3.1.– Oinarri soziala: gehienez, 3 puntu (partzuergoburua).
– Puntu 1, EAEn 200 bazkide baino gehiago baditu.
– Puntu 1, EAEn 10 boluntario baino gehiago baditu.
– Puntu 1, lankidetzaren arloko koordinakunde edo sare batean parte hartzen badu, betiere erakunde horrek jokabide-kodea badu eta dagokion jarraipen-batzordeak zigorrik ezarri ez badio.
3.2.– Esperientzia: gehienez, 2 puntu (partzuergoburua).
– 2 puntu, proiektua txertatuta dagoen sektorean lan-esperientzia jarraitua egiaztatzen bada deialdiaren aldez aurreko bost urte naturaletan gutxienez (2014-2018).
– Puntu 1, proiektua txertatuta dagoen gaian lan-esperientzia jarraitua egiaztatzen bada deialdiaren aldez aurreko bi urte naturaletan gutxienez (2017-2018).
3.3.– Erakunde eskatzailearen eta tokikoaren arteko aurreko harremana: gehienez, 2 puntu (partzuergoburua).
– 2 puntu, euskal erakundeak tokiko erakundearekin lan jarraituko esperientzia egiaztatzen badu, gutxienez, deialdiaren aurreko bost urte naturaletan (2014-2018).
– Puntu 1, euskal erakundeak tokiko erakundearekin lan jarraituko esperientzia egiaztatzen badu, gutxienez, deialdiaren aurreko bi urte naturaletan (2016-2018).
3.4.– Genero-ikuspegia erakunde-arloan sartzea: puntu 1 (partzuergoburua).
– Puntu 1, erakundeak genero-ekitatearen aldeko indarreko ekintza-plan estrategikoa badu.
3.5.– Erakunde eskatzaileen arteko partzuergoa: puntu 1, proiektua parte-hartze esanguratsua duten erakunde eskatzaileen partzuergo batek gauzatzen badu.
IV.– TOKIKO ERAKUNDEAREKIN LOTUTAKO ALDERDIAK: 9 PUNTU
4.1.– Esperientzia: gehienez, 3 puntu (partzuergoko onena).
– 3 puntu, proiektua txertatuta dagoen sektorean lan-esperientzia jarraitua egiaztatzen bada deialdiaren aldez aurreko bost urte naturaletan gutxienez (2014-2018).
– Puntu 1, proiektua txertatuta dagoen gaian lan-esperientzia jarraitua egiaztatzen bada deialdiaren aldez aurreko bi urte naturaletan gutxienez (2017-2018).
4.2.– Tokiko erakundearen harremana xede-biztanleriarekin: gehienez, 3 puntu (partzuergoko onena).
– 3 puntu, tokiko erakundeak lan-esperientzia jarraitua egiaztatzen badu xede-biztanleriarekin deialdiaren aldez aurreko bost urte naturaletan gutxienez (2014-2018).
– Puntu 1, tokiko erakundeak lan-esperientzia jarraitua egiaztatzen badu xede-biztanleriarekin deialdiaren aldez aurreko bi urte naturaletan gutxienez (2017-2018).
4.3.– Genero-ikuspegia erakunde-arloan sartzea: gehienez, 2 puntu (partzuergoko onena).
– Puntu 1, tokiko erakundeak indarreko genero-politika bat badu.
– Puntu 1, erakundea elkarte feminista baldin bada.
4.4.– Tokiko erakundeen arteko partzuergoa: puntu 1, proiektua parte-hartze esanguratsua duten erakunde eskatzaileen partzuergo batek gauzatzen badu.
B) LEHENTASUNEZ EUSKADIN EGITEN DIREN GARAPEN PRODUKTIBOKO, PRESTAKUNTZAKO ETA LAGUNTZA TEKNOLOGIKOKO PROIEKTUAK (II. KAPITULUA) eta GARAPENERAKO HEZKUNTZAKO PROIEKTUAK (III. KAPITULUA).
I.– PROIEKTUAREN EDUKIAK: GEHIENEZ, 51 PUNTU
1.1.– Egokitasuna: gehienez, 17 puntu.
1.1.1.– Proiektuaren bidezkotasuna eta egokitasuna Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana 2018-2021 planari dagokionez eta (H)ABIAN 2030 estrategiari dagokionez: gehienez, 11 puntu.
– Ekimena estrategikoa eta egokia bada IV. Gida Planaren arabera (gehienez, 5 puntu):
• 2 puntu, sektoreko lehentasunak bultzatzeko lagungarri bada: emakumeen ahalduntzea edo giza eskubideen defendatzaileen babesa.
• Puntu 1, Afrikarekin edo afrikarren elkarteekin egiturak sortzen baditu.
• 2 puntu, IV. Gida Planean eta auzolankideetan lehentasunezkotzat jotako gaiak lantzen baditu: giza eskubideen babesa, sexu- eta genero-dibertsitatea, gatazkak eraldatzea eta bakegintza, ekonomia solidarioaren eredua, enpresak eta giza eskubideak, erosketa publiko arduratsua, komunikazio hezitzailea, hezkuntza inklusiboa, teknologia egokia eta ingurumena.
– Ekimena estrategikoa eta egokia bada (H)ABIAN 2030 estrategiaren arabera (gehienez, 6 puntu):
• 2 puntu, herritartasun global jasangarri eta ekitatiboa lortzeko aukerak bilatzen eta eraikitzen dituzten subjektuei laguntzen bazaie.
• 2 puntu, eragile ez-tradizionalak modu esanguratsuan txertatzen badira: zentro teknologikoak, profesionalen elkargoak, gizarte-mugimenduak (feminista, ekologista, internazionalista...), kultura-elkarteak, giza eskubideei buruzkoak, sexu-dibertsitateari buruzkoak, ingurumenaren arlokoak, migratzaileen elkarteak, produkzio-sektore soziala eta unibertsitateak.
• 2 puntu, hezkuntza-proposamenetan pedagogia kritikoak, parte-hartzaileak eta sozioafektiboak bultzatzen badira, baita hainbat ikuspegi ere: kulturartekoa, feminista eta bizitzaren jasangarritasunari dagokiona, aniztasunak kudeatzekoa, zapalkuntzen intersekzionalitateari dagokiona.
1.1.2.– Egokia xede-biztanleriari dagokionez: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, desparekotasunaren arrazoiak aztertzen baditu eta xede-biztanleriaren testuinguruaren azterketarekin lotzen bada.
• Puntu 1, xede-biztanleriarentzat egokia bada beren gaitasun eta ahulguneetatik abiatzen delako.
• Puntu 1, herritarrentzat jarduteko ekimen zehatzak proposatzen badira, alternatibak eratu eta abiarazten inplika daitezen lortzearren.
1.1.3.– Egokia erakunde aliatuei dagokionez: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, metodologiari edo gaiari dagokionez, proiektuaren garapenerako egiten dituzten ekarpenak deskribatzen eta argudiatzen badira.
• Puntu 1, gutxiengo bihurtutako kolektiboengana, egoera ahulean dauden kolektiboengana edo iristeko zailak diren kolektiboengana (dibertsitate funtzionala, sexuari, adinari, erlijioari, jatorriari edo kulturari... lotutako dibertsitatea) iristeko gaitasuna baldin badute.
• Puntu 1, ahalmen biderkatzailea baldin badute (proiektuaren irismena indartzeko dituzten mekanismo eta bitartekoen berri ematen da).
1.2.– Koherentzia: gehienez, 13 puntu
1.2.1.– Proiektuaren koherentzia orokorra: gehienez, 7 puntu.
– Helburu-emaitza-jardueren arteko koherentzia: gehienez, 4 puntu:
• 3 puntu. Helburu espezifikoa betetzeko beharrezkoak diren jarduerak eta emaitzak egoki eta modu errealistan txertatzen badira.
• Puntu 1. Emaitza-jarduera esanguratsuren bat falta badu edo beharrezkoa ez den bat txertatzen badu, baina gainerakoak koherenteak izanik.
• Beste puntu 1. Jarduerak behar beste deskribatu badira.
– Adierazle egokiak eta nahikoak: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1. Oinarrizko lerroa baldin badu.
• 2 puntu. Aldaketa-adierazle kuantitatibo eta kualitatiboak baldin baditu, zehatzak, neurgarriak eta egiaztagarriak:
* Puntu 1. Hezkuntza-jardunbideetako aldaketekin lotuta baldin badaude, betiere proiektuaren proposamen metodologikoei jarraikiz.
* Puntu 1. Pertsonengan eta kolektiboengan aldaketak lortzearekin lotuta baldin badaude, dela ezagutzen sorreran eta aplikazioan, dela jarrera edo ohituretan.
1.2.2.– Koherentzia aurrekontuan: gehienez 3 puntu:
• Puntu 1, partidak orekatuta baldin badaude proiektuaren edukien arabera.
• Puntu 1, ekonomia sozial eta solidarioko baliabideak baliatzen badira.
• Puntu 1, ez badago kanpo-aholkularitzekiko mendekotasunik (prestakuntza, komunikazioa...) eta, baldin badago, erakundeko lantalde iraunkorrak prestakuntza jasotzeko mekanismoak txertatzen badira.
1.2.3.– Koherentzia plangintzekiko: gehienez, 3 puntu:
• Puntu 1, proiektua erakunde eskatzailearen plangintza estrategikoan txertatuta baldin badago.
• Puntu 1, proiektua beste Gobernu Plan batzuetan txertatuta baldin badago.
• Puntu 1, proiektua nazioarteko agendan (erakundeena edo gizarte-mugimenduena) txertatuta baldin badago.
1.3.– Bideragarritasuna: 13 puntu
1.3.1.– Bideragarritasuna lortu nahi diren aldaketei dagokienez: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, xede-biztanleriarengan lortu nahi diren aldaketa zehatzak eta aldaketaren kontakizuna aurkezten badira.
• Puntu 1, hezkuntza-jardunbideetan edo hezkuntza-arloko ikuspegian aldaketak proposatzen badira dela erakunde eskatzailean, dela elkarte aliatuetan, dela xede-biztanleriarengan.
1.3.2.– Baliabideen bideragarritasuna: gehienez, 3 puntu:
• 2 puntu, giza baliabideak egokiak badira.
• Puntu 1, baliabide teknikoak egokiak badira.
1.3.3.– Bideragarritasun metodologikoa: gehienez, 4 puntu:
• 2 puntu, metodologia egokia bada xede-biztanleriari dagokionez.
• 2 puntu, metodologia egokia bada aurreikusitako jarduerei dagokienez.
1.3.4.– Bideragarritasuna etengabeko ikaskuntzari dagokionez: gehienez, 4 puntu.
– Jarraipeneko eta etengabeko ikaskuntzako mekanismoak aurreikusten dira: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, egindako jarduketak xede-biztanleriari komunikatzea aurreikusten bada, aurrerabideari eta zailtasunei dagokienez, baita proposatutako xede eta adierazleen jarraipena egitea ere.
• Puntu 1, proiektua ez ezik, proiektuan sortzen diren baliabide eta ikaskuntzak ere komunikatzeko eta ezagutarazteko estrategia bat baldin badago.
– Ikaskuntzak, ikasbideak eta hobekuntzak txertatzea proposatu da: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, aurreko esku-hartzeek eragindako ondorioak, ikasbideak eta hobekuntzak txertatzen badira dela ekintzetan, dela metodologian, dela lana antolatzeko dinamiketan.
• Puntu 1, ebaluazioen edo sistematizazioen bitartez ikaskuntzak sortzeko guneak eta uneak aurreikusi badira.
1.4.– Proiektuaren jasangarritasuna: gehienez, 3 puntu.
– Puntu 1, xede-biztanleriarengan edo elkarte aliatuetan gaitasunak instalatuta uzteko estrategia bat eta/edo mekanismoak baldin badaude.
– Puntu 1, proiektuan sortutako proposamenen eta baliabideen irisgarritasuna aurreikusten bada.
– Puntu 1, proiektuari eustea ahalbidetuko duten sare edo aliantzak sortzen badira.
1.5.– Xede-biztanleria: gehienez, 5 puntu.
– 2 puntu, xede-biztanleria hautatzeko irizpide zehatzak baldin badaude.
– Gehienez, 2 puntu, xede-biztanleriak ahalmen biderkatzailea baldin badu:
• Puntu 1, irakasleekin, komunikatzaileekin eta Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleekin modu esanguratsuan lan egiten baldin bada.
• Puntu 1, ahalmen biderkatzaile hori garatzeko tresnak eta proposamenak eskainiko bazaizkie.
– Puntu 1, proiektua hiriburu ez diren 4 udalerritan, gutxienez, gauzatzen bada.
II.– ZEHARKAKO IKUSPEGIAK: GEHIENEZ, 40 PUNTU
2.1.– Ikuspegi tokiko globala: gehienez, 8 puntu.
– Diagnostikoa: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, proiektuaren tokiko gaiaren azterketa kritiko eta egiturazkoa baldin badago testuinguru globalari dagokionez.
• Puntu 1, xede-biztanleriak alternatiba tokiko-globalak egituratzeko dituen gaitasun eta ahulguneen azterketa baldin badago.
– Proiektuaren Plangintzako Matrizean emaitzak, jarduera esanguratsuak eta/edo adierazle errealista eta neurgarriak txertatzea, betiere ikuspegi tokiko globala sustatzen dutenak: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, tokiko testuingurua eta globala modu kritikoan interpretatzeko gaitasuna garatzeko aukera ematen badute.
• Puntu 1, tokiko mailan globaltasunarekin konektatuta jarduteko aukera ematen badute.
– Hego global eta geografikoko kolektiboek parte hartzeko eta aliantzak indartzeko estrategia: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, agenda global batekin aliantzak edo konexioak baldin badaude (jakintzak partekatu eta deskolonizatzeko; guztioi dagozkigun gaiak lantzea; lanerako eta jarduteko estrategiekin aberastea) edo lankidetzako ekintzak hezkuntzako ekintza tradizionalagoekin konektatzea.
• Puntu 1, Hego global eta geografikoko kolektibo eta elkarteek parte hartzen badute.
– Zeharkako hori txertatzeko baliabide espezifikoak: dirua, pertsonak, aliantzak: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, baliabide ekonomiko eta giza baliabide nahikoak baldin badaude.
• Puntu 1, tokikoa-globala konektatzeko aliantza esanguratsuak lortzera bideratutako baliabideak baldin badaude.
2.2.– Generoa: gehienez, 8 puntu.
– Diagnostikoa: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, genero-harremanen egoerari buruzko azterketa kritiko eta egiturazkoa baldin badago.
• Puntu 1, xede-biztanleriaren gaitasun eta ahulguneen azterketa baldin badago, emakumeen ahalduntzeari eta genero-desparekotasunaren arrailak desagerrarazteari dagokienez.
– Proiektuaren Plangintzako Matrizean ekitatearen aldeko emaitzak, jarduera esanguratsuak eta/edo adierazleak txertatzea: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, sexu- eta/edo genero-desparekotasunaren arraila murrizten laguntzen badute.
• Puntu 1, emakumeen edo sexu-/genero-identitateagatik gutxiengo bihurtutako kolektiboen ahalduntzerako lagungarriak badira.
– Ekitatea sustatzen duen estrategia: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, mugimendu feministak eta emakumeen elkarteek parte hartzen badute eta/edo agenda feministaren alderdiak txertatzen badira.
• Puntu 1, generoagatik edo bestelako askotariko identitateengatik –jatorria, ekonomia, sexua...– gutxiengo bihurtutako kolektiboen ikuspuntuak eta parte-hartzea txertatzeko estrategia egokiak baldin badaude.
– Zeharkako hori txertatzeko baliabide espezifikoak –dirua, pertsonak, aliantzak–: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, baliabide ekonomiko eta giza baliabide nahikoak baldin badaude.
• Puntu 1, ikuspegi hori txertatzeko aliantza esanguratsuak lortzera bideratutako baliabideak baldin badaude.
2.3.– Parte-hartzea eta antolamendua: gehienez, 8 puntu.
– Diagnostikoa: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, testuinguruan dagoen egoeraren azterketa kritikoa eta egiturazkoa egin bada botere-harremanei, xede-biztanleriaren parte-hartzearen arrailari eta ahalduntzeko potentzialtasunari dagokienez.
• Puntu 1, xede-biztanleriak parte-hartzea sustatzeko eta aukerak egituratzeko dituen gaitasun eta ahulguneen azterketa baldin badago.
– Proiektuaren Plangintzako Matrizean parte-hartzea/antolamendua sustatzen duten emaitzak, jarduera esanguratsuak eta/edo adierazleak txertatzea: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, xede-biztanleriak modu aktiboan parte hartzeko dituen gaitasunak indartzeko lagungarri badira.
• Puntu 1, oinarrizko erakunde edo erakunde aliatuek proposamen alternatiboak sortzeko dituzten gaitasunak indartzeko lagungarri badira.
– Parte-hartzea eta/edo antolamendua sustatzeko estrategia: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, xede-biztanleriak proiektuaren jardun-eremuetan parte hartzeko dituen mekanismoak deskribatzen badira: proiektuaren identifikazioan, diseinuan, gauzatzean eta ebaluazioan.
• Puntu 1, gutxiengo bihurtutako kolektiboek proiektuko jardueretan parte har dezaten sustatzeko mekanismo espezifikoak baldin badaude.
– Zeharkako hori txertatzeko baliabide espezifikoak –dirua, pertsonak, aliantzak–: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, baliabide ekonomiko nahikoak baldin badaude.
• Puntu 1, giza baliabide nahikoak baldin badaude.
2.4.– Giza eskubideak: gehienez, 8 puntu.
– Diagnostikoa: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, eskubideen egoerari buruzko azterketa kritiko eta egiturazkoa baldin badago.
• Puntu 1, xede-biztanleriaren eta betebeharren titularren gaitasun eta ahulguneen azterketa baldin badago, pertsona guztien eskubideak bete daitezen.
– Proiektuaren Plangintzako Matrizean Giza Eskubideak bermatzeko, errespetatzeko eta sustatzeko gaitasunak indartzen laguntzen duten emaitzak, jarduera esanguratsuak eta/edo adierazleak txertatzea: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, eskubideen titularrek eskubide horien berri izateko eta beren eskaerak aldarrikatu ahal izateko gaitasunak indartzeko lagungarri badira.
• Puntu 1, betebeharren titularrak indartzeko lagungarri badira, eskubide horiek bermatu, errespetatu eta sustatu ditzaten.
– Eskubideak defendatzeko eta bermatzeko estrategia baldin badago: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, proiektu osoan eskubideekin lotutako ekintza-proposamenak eta gaiak lantzen badira.
• Puntu 1, gutxiengo bihurtutako kolektiboen eskubide espezifikoen defentsa eta bermea txertatzen bada eskubideen edo betebeharren titularrekin lan eginez.
– Zeharkako hori txertatzeko baliabide espezifikoak –dirua, pertsonak, aliantzak– baldin badaude: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, baliabide ekonomiko nahikoak baldin badaude.
• Puntu 1, giza baliabide nahikoak baldin badaude.
2.5.– Jasangarritasun ekologikoa: gehienez, 8 puntu.
– Diagnostikoa: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, ingurumenaren egoerari buruzko azterketa kritiko eta egiturazkoa baldin badago.
• Puntu 1, xede-biztanleriaren gaitasun eta ahulguneen azterketa baldin badago, jasangarritasun-ikuspegia bultzatzen duen parte-hartzea sustatze aldera.
– Proiektuaren Plangintzako Matrizean ingurumen-jasangarritasunaren aldeko emaitzak, jarduera esanguratsuak eta/edo adierazleak txertatzea: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, proiektuaren eta proposatutako ekintzen ingurumen-inpaktua identifikatzeko lagungarri badira.
• Puntu 1, ingurunea modu jasangarrian kudeatzeko lagungarri badira.
– Ingurumen-jasangarritasuna sustatzeko estrategia baldin badago: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, mugimendu ekologistak eta ingurumen-arloko elkarteek parte hartzen badute eta/edo jasangarritasun-agendaren alderdiak txertatzen badira.
• Puntu 1, proiektuan baliabideak maneiatzeko eta kudeatzeko ingurumen-irizpideak ezartzeko mekanismoak baldin badaude, energia-eraginkortasunarekin, mugikortasun jasangarriarekin, inpaktuak leuntzearekin, kontsumo arduratsu eta jasangarriarekin, ekonomia solidarioarekin... lotuta.
– Zeharkako hori txertatzeko baliabide espezifikoak –dirua, pertsonak, aliantzak– baldin badaude: gehienez, 2 puntu:
• Puntu 1, baliabide ekonomiko eta giza baliabide nahikoak baldin badaude.
• Puntu 1, ikuspegi hori txertatzeko aliantza esanguratsuak lortzera bideratutako baliabideak baldin badaude.
III.– ERAKUNDE ESKATZAILEA (PARTZUERGOBURUA): GEHIENEZ, 9 PUNTU
3.1.– Kudeaketako esperientzia gaiarekin loturik: puntu 1.
– Puntu 1, azken 5 urte naturaletan (2014-2018) proiektuaren gaiarekin lotutako 5 proiektu edo ekimen, gutxienez, kudeatu baditu.
3.2.– Hezkuntza-arloko erakundea: gehienez, 2 puntu.
– Puntu 1, ekitatearen aldeko indarreko plana baldin badu.
– Puntu 1, sexu-jazarpenaren eta jazarpen sexistaren kontrako protokolorik baldin badu.
3.3.– Parte-hartzea eta lotura: gehienez, 2 puntu.
– Puntu 1, Euskadiko GGKEen Koordinakundean parte hartzen badu.
– Puntu 1, Euskadiko GGKEen Koordinakundearen hezkuntza-taldean edo beste hezkuntza-sare batzuetan parte hartzen badu.
3.4.– Partzuergoak: gehienez, 2 puntu.
– Puntu 1, eragile tradizionalen (GGKEak, hezkuntza-komunitateak, lanbide-heziketako ikastetxeak eta aisialdiko taldeak) arteko partzuergoa aurkezten bada.
– 2 puntu, eragile tradizionalen eta ez-tradizionalen arteko partzuergoa aurkezten bada.
3.5.– Oinarri soziala: gehienez, 2 puntu.
– Puntu 1, 10 boluntario baino gehiago baditu.
– Puntu 1, 200 bazkide baino gehiago baditu.