EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-04-26 Aldizkari honetan argitaratua: 2019079

AGINDUA, 2019ko apirilaren 17koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez ezagutzera ematen baitira familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatua) 1. artikuluaren a), b) eta d) apartatuetan aurreikusten diren dirulaguntzen aurrekontu-zuzkidurak.

Xedapenaren data: 2019-04-17
Hurrenkenaren zenbakia: 201902035
Maila: Agindua

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2010/07/07an argitaratutako 2010/06/29ko 201000177 DEKRETUA

Seme-alabak dituzten Familiei Laguntzeko Erakundearteko I. Planak, Gobernu Kontseiluak 2001eko uztailaren 3ko bilkuran onetsitakoak, lana eta familia bateragarri egiteko zenbait neurri abian jarri zituen, aita edo ama izateak enpleguan eragiten dituen oztopoak kendu eta lan-bizitzak familian sorrarazten dituen mugak urritzeko asmoz. Ekimen horren bidez, bi eremuak bateragarri egin nahi dira, azken batean, gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna bultzatuz, bai lana eskuratzeko eta lanean irauteko, bai seme-alabek gehien behar duten etapetan, horiek zaintzen buru belarri aritzeko dituzten posibilitateetan. Aipagarriak dira, besteak beste, bi neurri hauek: hiru urtetik beherako haurrentzako ikastetxe-sarea garatzearen aldeko apustua, eta, Langileen Estatutua betez, seme-alabak zaintzeko eszedentziak edo lanaldi-murrizketak hartzen dituztenentzako dirulaguntzak.
I. Planaren esparruan, lehenengo, Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzeko uztailaren 16ko 177/2002 Dekretua onartu zen, eta, gero, Enplegua sustatzeko laguntzak arautzeko abenduaren 23ko 329/2003 Dekretua, zeinaren VI. kapituluan berriro antolatu baitziren lana eta familia bateragarri egiteko neurriak.
Esperientzia on horren ondoren, Eusko Jaurlaritzak, familia babesteko sistema garatzeko eta hobetzeko asmo sendoa duenez, bateragarritasun-politika indartu nahi izan zuen. Hori dela-eta, Familiei Laguntzeko Erakundearteko II. Planean, bateragarritasuna lerro estrategikotzat jo zuen (Gobernu Kontseiluak 2006ko irailaren 26ko bilkuran onetsi zuen plan hori). Lerro horren helburu dira, hain zuzen, emakumeei lan munduan sartzen eta beren lanbide-karrera garatzen laguntzea, emakume eta gizonen arteko etxeko ardura-banaketa sustatzea, eta familia- eta lan-ardurak bateragarri egiteko erraztasunak ematea. Helburu horiek lortzen lagundu nahirik, lehenengo, Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak arautzeko uztailaren 17ko 118/2007 Dekretua onartu zen, eta, gero, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretua, gaur egun indarrean dagoena eta martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatu zena.
Bestalde, Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen xedea da familiei babesa, arreta eta laguntza ematea, erkidego mailako familien aldeko indarreko hainbat neurri aginduz eta laguntza-neurri berriak arautuz, multzo koherentean, eta II. tituluaren II. kapitulua eskaintzen dio bizitza pertsonala, familiakoa eta lana uztartzen laguntzeko neurriei.
EAEko Familiei Laguntzeko III. Erakundearteko Planaren –Gobernu Kontseiluak 2011ko abenduaren 27ko bilkuran onartutakoak– helburu nagusia da, zuzenbide subjektiboaren ikuspegitik, familia-politika bultzatzea, familiak beren bizitza-ziklo osoan zehar sustatu, osatu eta laguntzeko. Plan horren beste helburuetako bat da familien garapen-aukeretan aurrera egitea, laguntza-eskaintza baten bitartez. Eskaintza horri esker eragotziko da bizitza familiarra, pertsonala eta lanekoa erantzukidetasunez uztartu ezin dituzten familiak ordezkatzea, zeregin horretarako hirugarrenak eskuordetzea edo familia horiek zeregin horretan amore ematea.
EAEko Familiei Laguntzeko IV (2018-2022), aurreko planak dioenari jarraituz, bizitza pertsonala eta familiarra bateratzeko erraztasuna xedatzen du. Aldi berean, seme-alabak babesteko erantzunkidetasuna bideratzeko neurrien artean jasotzen da familia eta lan-bizitza bateragarri egiteko laguntza programaren mantentzea, hau da, aipatutako ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuan ezarritakoa.
Administrazio Publikoaren printzipioetako bat da dirulaguntzei publikotasuna ematea. Hori dela-eta, 177/2010 Dekretuaren 53.4 artikuluan aurreikusten da Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak, sailburuaren agindu baten bidez, urtero jakinaraziko duela aurrekontuko zenbateko hornidura dagoen dekretu horretan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko, edo, hala badagokio, hornidura horren eguneratzearen ondoriozko diru-kopurua finantzatzeko.
Horri dagokionez, beharrezkoa da agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 49.2 artikuluan agindutakoaren arabera –azaroaren 11ko 1/1979 Legegintzako Dekretuak onartu zuen lege hori–. Izan ere, testu horrek dio EHAAn argitaratu beharko direla araudi erregulatzaileak, laguntzen eta dirulaguntzen deialdiak eta, hala gertatzen denean, laguntza emateko proposamena egingo duen organoaren osaera; halaber, interesdunentzat garrantzitsuak diren egintzak ere argitaratuko dira, baldin eta modu orokorrean eragiten badiete.
Bestalde, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 75/2017 Dekretuaren 14.b) artikuluak xedatzen du familia-politikaren gaian ekimen zuzeneko prestazioen eta jardueren kudeaketa, Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legean bildutako baldintzetan, Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzari esleituriko funtzioa dela, eta hori, dekretu horren 14.2 artikuluak xedatzen duenez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren mendekoa da.
Horregatik, 177/2010 Dekretuan jasotzen den Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari buruzko aipamena Enpleguko eta Gizarte Gaietako Sailari egindako erreferentziatzat hartu behar da gaur egun, eta azken sail horretako sailburuari dagokio agindu hori ematea.
Horrenbestez, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen da, onuradun izan daitezkeenek dirulaguntza programa horren berri izango dutela bermatzeko.
Beraz, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 49.2 artikuluan eta ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 53.4 artikuluan agindutakoari jarraituz, honako hau
EBAZTEN DUT:
Artikulu bakarra.– Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren (martxoaren 17ko 31/2015 Dekretuaren bidez aldatua) 1. artikuluaren a), b) eta d) hizkietan aurreikusitako dirulaguntza lerroak betetzeko, 32.577.100,00 euro bideratuko dira, 2018an, honela banakaturik:
– 33.170.674,00 euro, seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa egoeran dauden langileen laguntzetarako.
– 1.415.100,00 euro, mendetasun egoeran edo osasun egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileen laguntzetarako.
– 400.000,00 euro, seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzetarako.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Hasierako aurrekontu-hornidura eguneratzen bada, horren berri Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren agindu baten bidez emango da.
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko apirilaren 17a.
Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,
BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.