EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-03-08 Aldizkari honetan argitaratua: 2019048

EBAZPENA, 2019ko otsailaren 18koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko 2019ko prozedurarako deialdia egiten baita; zehazki, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak, lanbide-kualifikazio honetakoak: «Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea».

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2019-02-18
Hurrenkenaren zenbakia: 201901262
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2015/11/18an argitaratutako 2015/11/10reko 201500211 DEKRETUA

Lan-esperientziaren bidez hartutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko aplikatu beharreko prozedura bakarra ezartzen du hezkuntza- zein lan-alorrean. Era berean, konpetentzien ebaluazio eta egiaztapen horren ondorioak ezartzen ditu, Kualifikazio eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren 2. apartatuak dioenaren ildotik. Aipatu errege-dekretua oinarrizko lege-esparrua da estatuko lurralde osoan, aipatu prozedura garatzeko.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoan antolamendua eta prozedura ezartzen ditu lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko. Bada, dekretu horretako 3. artikuluan, prozeduraren antolaketa-egitura zehazten da, eta 4. eta 5. artikuluetan, berriz, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren funtzioak eta parte-hartzea.
Bestalde, Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren eta Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren Erabakiak partez aldatzen du 2008ko azaroaren 27ko Erabakia, Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemako zentroen eta zerbitzuen kalitatea bermatzeko egiaztapen-irizpide komunei buruzkoa (2017ko abenduaren 30eko BOEn argitaratua). Bada, lehenengo erabaki horrek, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasunerako Estatu Idazkaritzaren 2017ko abenduaren 11ko Ebazpenaren bidez, konpetentzia profesionalak egiaztatzeko deialdiak egin beharra ezartzen du, hain zuzen ere erantzuna emateko Euskal Autonomia Erkidegoan detektatutako eta identifikatutako egiaztapen-premiei.
Hala, deialdi honek aukera ematen die langileei, batetik, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko, eta, bestetik, kualifikazio-maila hobetzeko eta prestakuntzarekin jarraitzeko.
Horrek guztiak pertsonen gaitasun profesionala eta enplegagarritasuna hobetzen laguntzen du, eta, beraz, kohesio soziala eta ekonomikoa indartzen du.
Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak eta Hezkuntza Sailak finantzatuko dute deialdi hau, eta, hala badagokio, Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren funtsak izango ditu, eta Eurokopako Gizarte Funtsen kofinantzazioa, konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko jardueren esparruan.
Ebazpen hau egiteko prozesuan, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua jakinaren gainean jarri da.
Hori dela eta, honako hau
EBAZTEN DUGU:
1. artikulua.– Deialdiaren helburua eta plazak.
1.– Ebazpen honen helburua da konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren 2019ko deialdia egitea, betiere azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuarekin bat etorriz, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan antolamendua eta prozedura ezartzen baitira lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko. Deialdia berariaz egingo da I. eranskinean zehazten diren konpetentzia-ataletarako, lanbide-kualifikazio honetan: «Mendekotasuna duten pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematea» eta «Pertsonei etxean arreta soziosanitarioa ematea». Hartara, erantzuna emango zaie Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren premiei.
2.– 211/2015 Dekretuaren 7.7 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua handitu daiteke (I. eranskinean zehazten da), baldintza hauetako bat betez gero:
a) Funts gehigarriak esleitzen bazaizkio deialdiari, lan-merkatuko eskariaren premiei buruzko ikerketari jarraituz.
b) Beste konpetentzia-atal batzuetan ebaluatuko direnen kopuruak ez badu agortzen konpetentzia-atal horietarako aurreikusitako aurrekontu-kreditua.
3.– Halako aldaketarik gertatuz gero, horren berri emango da, ebazpen honetako 3. artikuluan ezarritako eran.
2. artikulua.– Informatzeko, orientatzeko eta aurrez izena emateko ikastetxeak.
1.– Azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 6. artikuluaren arabera, II. eranskinean zerrendatutako ikastetxeen Informazio eta Orientazio Zerbitzuak informazioa emango die prozeduran parte hartzeko interesa dutenei, honako hauei buruz: faseak, prozedurarako sarbidea, betekizunak, eskubide eta betebeharrak eta eskuratu ditzaketen akreditazio ofizialak eta haien efektuak.
2.– Zentro integratu sortu berriak ere sar daitezke II. eranskinean, eta haien berri argitaratuko da, ebazpen bidez, hurrengo artikuluan ezartzen den moduan.
3. artikulua.– Prozeduraren publikotasuna.
1.– Prozeduran ematen diren ebazpen guztiak argitara emango dira Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus), Hezkuntza Sailaren web-orrian (http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/fp-educacion/) eta Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).
2.– Jakinarazpenen eta epe-zenbaketen ondoreetarako, data baliagarritzat hartuko da Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) ebazpenak argitaratzen direneko eguna.
4. artikulua.– Parte-hartzaileen betekizunak.
1.– Prozeduran parte hartu nahi dutenek azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 8.1 artikuluan ezarritako betekizunak bete behar dituzte. Honako hauek dira:
a) Espainiar nazionalitatea izatea, Europako Erkidegoko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela lortu izana, edo Espainian bizilekua izateko baimena edo bizilekua izateko eta lan egiteko baimena indarrean izatea, atzerritartasunari eta immigrazioari buruzko Espainiako araudian ezarritako terminoetan.
b) 20 urte beteak izatea, izena aurrez emateko eskabidea egitean.
c) Egiaztatu nahi diren konpetentzia-atalekin lotutako lan-esperientzia edo prestakuntza ez-formala justifikatzea, deialdiaren aurreko 10 urtekoak.
– Lan-esperientziaren kasuan, gutxienez 3 urte justifikatu beharko dira, eta, guztira, lan egindako 2.000 ordu, gutxienez.
– Prestakuntza ez-formalaren kasuan, I. eranskinean zehazten da gutxienez zenbat prestakuntza-ordu ez-formal justifikatu behar diren prestakuntza-atal bakoitzeko.
2.– Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu egoera hauetako batean daudenek:
a) Lanbide Heziketako titulu bat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat izatea, deialdi honen xede diren konpetentzia-atalak barnean hartzen dituena.
b) Konpetentzia-atal guztiak egiaztatuak izatea.
5. artikulua.– Prozeduran aurrez izena emateko eskaera.
1.– Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek izena aurrez emateko eskaera egin behar dute, eredu ofizialari jarraituz (ikus IV. eranskina). Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian deskarga daiteke eredua (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).
2.– Ebazpen honen 7.1 artikuluak adierazten duen epean aurkeztuko dira aurrez izena emateko eskabideak, behar bezala beteta, II. eranskinak adierazten duen edozein ikastetxetan.
3.– Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazten diren lekuetako edozeinetan aurkez daitezke.
4.– Posta-bulegoren batean aurkezten bada, gutun-azala irekita eraman beharko da, posta-bulegoak adieraz dezan noiz aurkeztu den.
5.– Hautagaiek ez badituzte betetzen eskakizun guztiak edo datu faltsuak ematen badituzte, galdu egingo dute deialdian parte hartzeko eskubidea. Eskatzaileen erantzukizuna da aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa izatea. Dokumenturen bat egiazkoa ez bada, deialdi honetan parte hartzeko eskubidea galduko dute, desegokitasuna noiz aurkitu den gorabehera, eta alde batera utzi gabe hautagaiak izan lezakeen erantzukizuna.
6. artikulua.– Izena aurrez emateko eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.
Izena aurrez emateko eskabidearekin batera, betekizun orokorrak zein berariazkoak betetzen direla egiaztatzeko dokumentuak aurkeztuko dira:
1.– NANaren edo AIZren fotokopia edo Europako Erkidegoko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria (edo jaioterriko nortasun-agiria edo indarrean den pasaportea), edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela, edo Espainian bizitzeko edo lan egiteko indarrean den baimenaren titular izatea. Eskatzaileak baimenik ematen ez badu datuak kontsultatzeko Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren Nortasun-datuak Egiaztatzeko Sisteman, dokumentazio hori aurkeztu beharko du, paper-formatuan.
2.– Egiaztagiri bat, ebazpen honetako 4.1.c artikuluan ezarritako betekizunen bat betetzen dela adierazten duena:
a) Prestakuntza ez-formala justifikatzeko, zenbait dokumentu aurkeztuko dira, eskatutako konpetentzia-ataletan prestakuntzako gutxieneko ordu-kopurua bete izana egiaztatuko dutenak; dokumentuotan honako hauek zehaztuko dira: edukiak, prestakuntza-orduak, zer erakundek eta noiz eman zituen eta adierazpen formal bat, baieztatzen duena prestakuntza gainditu dela edo positiboki ebaluatu dela edo aprobetxamendua lortu dela.
Prestakuntza ez-formal horrek lotuta behar du egiaztatu nahi diren konpetentzia-atalekin.
Prestakuntza ez-formalaren iraupena kreditutan adierazten bada, zehaztu beharko da zein den haren baliokidetasuna ordutan.
Ez dira baloratuko 10 ordutik beherako ikastaroak, ez eta jardunaldi, sinposio, ekitaldi eta antzekoetara bertaratu izana ere.
b) Lan-esperientzia alegatzen bada prozeduran aurrez izena emateko eskatzeko, dokumentu hauek aurkeztuko dira:
1) Soldatapeko langileak:
– Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria, honako hauek jasotzen dituena: enpresaren izena, lan-kategoria (kotizazio taldea) eta kontratazio-aldia.
– Lan-esperientzia zer enpresatan eskuratu duen, haren lan-kontratua edo ziurtagiria, kontratuaren iraupena berariaz jasotzen duena, hauek ere adierazita:
– Egindako jardueraren deskribapena, eskatzen den konpetentzia-ataleko posturen batekin nolako lotura duen adierazita.
– Noiztik noiz arte egin den jarduera hori. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).
2) Langile autonomoak edo norberaren konturako langileak:
– Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, zehazten duena zer alditan egon den alta-egoeran Gizarte Segurantzan dagokion araubide berezian.
– Egindako jardueraren deskribapena, eskatzen den konpetentzia-ataleko posturen batekin nolako lotura duen adierazita.
– Noiztik noiz arte egin den jarduera hori. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/)
3) Langile boluntarioak edo bekadunak:
– Laguntzen jardun duten erakundearen ziurtagiri bat, guztira emandako ordu-kopurua berariaz adierazten duena (baremazio-helburuetarako, ordu-kopurua zati zortzi egingo da egun-kopurua kalkulatzeko). Ziurtagiriak, gainera, hauek adieraziko ditu:
– Egindako jardueraren deskribapena, eskatzen den konpetentzia-ataleko posturen batekin nolako lotura duen adierazita.
– Noiztik noiz arte egin den jarduera hori. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).
3.– 25 urtetik gorako pertsonek, lan-esperientziaren edo prestakuntzaren baldintzak bete baina ezin badituzte egiaztatu aurretik adierazitako dokumentuen bidez, aukera izango dute prozeduran aurrez izena emateko, behin-behineko izaerarekin, betiere. Lan-esperientzia edo prestakuntzarako ikaskuntza ez-formalak zuzenbidez onartutako frogaren baten bidez justifikatuko dituzte. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean: www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/
4.– Betekizun guztiak betetzen dituztela egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuak eta haien kopiak aurkeztu beharko dituzte hautagaiek. Fotokopiak jatorrizkoekin alderatu ondoren onartuko dira, espedientean jasota geratuko dira eta hautagaiek ezingo dituzte berreskuratu. Jatorrizko agiriak aurrez izena emateko unean itzuliko zaizkio eskatzaileari, eta harena izango da haiek jasotzeko ardura.
7. artikulua.– Aurrez izena emateko eskabideak aurkezteko epea, eta tasak ordaintzea.
1.– Eskabideak aurkezteko epea 2019ko martxoaren 11n hasi, eta 2019ko apirilaren 12an bukatuko da.
2.– Aurkeztutako eskabidean akatsen bat edo okerren bat atzematen bada, 10 egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, errekerimendua egin eta hurrengo egunetik hasita, akatsa zuzendu edo falta den informazioa eman dezan. Hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela joko da, eta, horretarako, aurretik, ebazpen bat emango da urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari jarraituz (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).
3.– Aurrez izena emateko, 10,15 euroko tasa bat ordaindu beharko da, hala xedatuta baitago irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategineko 95 terdecies artikuluaren 1. apartatuan.
Interesdunak 5 egun balioduneko epean ordaindu beharko du tasa hori, aurrez izena eman zuen egunaren biharamunetik hasita. Aurrez izena emateko inprimakian zehaztuta dago hautagaiak zein duen tasa ordaintzeko azken eguna.
4.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango, baldin eta egoera hauetako batean daudela egiaztatzen badute:
a) Lanik gabe eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egotea.
b) Urteko lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko edo hortik beherako diru-sarrerak izatea, izena ematearen aurreko urte naturalean.
c) Bizikidetza-unitateen kasuan, ez izatea lanbide arteko gutxieneko soldataren 1,5eko gutxieneko diru-sarrerak.
d) Indarrean dagoen araudiaren arabera kategoria berezian sailkatutako familia ugariko kide izatea.
e) DSBE Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzea.
f) Terrorismoaren biktima izatea, legez hala aitortua.
g) Genero-indarkeriaren biktima izatea.
h) Desgaitasuna izatea, ehuneko 33ko edo hortik gorako graduan.
i) Iraupen luzeko langabetu izatea.
5.– Onartutako pertsona fisikoek tasaren % 50eko murrizketa ez-metagarria izango dute, baldin eta egoera hauetako batean daudela egiaztatzen badute:
a) Indarrean dagoen araudiaren arabera kategoria orokorrean sailkatutako familia ugariko kide izatea.
b) Urteko lanbide arteko gutxieneko soldataren % 150eko edo hortik beherako diru-sarrerak izatea, izena ematearen aurreko urte naturalean.
6.– Eskatutako dokumentazioa garaiz zuzendu ezean, eta tasak deialdian ezarritako epean ordaindu ezean, prozeduran parte hartzeari uko egin zaiola joko da, eta hala deklaratuko da Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren ebazpen bidez.
8. artikulua.– Prozeduran onartzea edo baztertzea. Erreklamazioak.
1.– Prozeduran parte hartu nahi dutenak onartu eta baztertzeko, azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.
2.– Kontuan hartuta zein den ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua, deialdi honetako I. eranskinean ezarrita dagoena, baldintzak betetzen dituztenek aurrez izena emateko egindako eskabideak gehiago baldin badira gehieneko kopuru hori baino, lehentasun-hurrenkera hau ezarriko da:
a) Behin-behineko gaikuntza izatea, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak emana.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaren batean lan egitea edo erkidego horretan bizitzea.
c) Azken 10 urteetan dagokion lanbide-kualifikazioaren esparru espezifikoan lan-esperientzia handiagoa lortu izana, eta hala egiaztatzea lan egin den enpres(ar)en ziurtagiri bat eta lan-bizitzaren laburpen bat aurkeztuta. Lan egindako egun bakoitzeko, puntu 1 emango da.
d) Hautagaiak noiz inskribatu ziren enplegu eskatzaile gisa, data zaharrenetik berrienerako hurrenkeran.
e) Berdinketa gertatuz gero, lehentasuna emango zaio aurrez izena emateko eskabidea lehenago egin duenari.
9. artikulua.– Behin-behineko zerrendak onartu eta argitara ematea.
1.– Azaroren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.2.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Hautaketa Batzordeak oniritzia emango dio prozeduran onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendari, eta argitara emango du ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.
2.– Hautagaiek 5 egun balioduneko epea izango dute erreklamazioak egiteko, behin-behineko zerrendak Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Idatziz aurkeztu beharko dituzte erreklamaziook, prozeduran parte hartzeko behin-behineko izen-ematea egin zuten ikastetxeko idazkaritzan, Hautaketa Batzordeari zuzenduta.
10. artikulua.– Behin betiko zerrendak eta erreserba-zerrendak onartu eta argitara ematea.
1.– Azaroren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.2.6 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Hautaketa Batzordeak oniritzia emango dio onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendari, prozeduratik baztertzeko arrazoiak adierazita, eta argitara emango du ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.
2.– Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da behin betiko zerrendaren aurka, Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren aurrean edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren aurrean, hilabeteko epean, zerrenda Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Zuzendari horiek ebatziko dute errekurtsoa, batera emandako ebazpen baten bidez.
3.– Halaber, azaroren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, erreserba-zerrenda bat argitaratuko du Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuak, ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.
11. artikulua.– Prozeduraren faseak.
Hiru fasetan garatuko da konpetentzia profesionalak aintzatesteko, ebaluatzeko, egiaztatzeko eta erregistratzeko prozedura:
a) Aholkularitza-fasea.
b) Konpetentzia profesionala ebaluatzeko fasea.
c) Konpetentzia profesionala egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea.
12. artikulua.– Aholkularitza-fasean izena ematea eta tasak ordaintzea.
1.– Hautaketa-prozesuan onartutakoek izango dute aukera aholkularitza-fasean parte hartzeko.
2.– Aholkularitza-fasean izena emateko, deialdi honetako V. eranskinean ageri den eredua erabili beharko da. Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian deskarga daiteke eredua (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).
3.– II. eranskinean zehaztuta dago zer ikastetxetan eman daitekeen izena aholkularitza-faserako.
4.– Aholkularitzan izena emateko epea 2019ko maiatzaren 17an hasi, eta hil horren 31n bukatuko da.
5.– Halaber, 71,05 euroko tasa bat ordaindu beharko da (2. mailako kualifikazioa), hala xedatuta baitago irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategineko 95. terdecies artikuluaren 2. apartatuan.
Interesdunak 5 egun balioduneko epean ordaindu beharko du tasa hori, aholkularitzan izena eman zuen egunaren biharamunetik hasita. Ebaluazioan izena emateko inprimakian zehaztuta dago hautagai bakoitzak zein duen tasa ordaintzeko azken eguna.
6.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango edo % 50eko murrizketa izango dute, baldin eta, hurrenez hurren, 7. artikuluko 4. eta 5. apartatuetan jasotako egoeraren batean daudela egiaztatzen badute.
7.– Tasa adierazitako epean ordaindu ezean, prozeduran parte hartzeari uko egin zaiola joko da, eta hala deklaratuko da Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren ebazpen bidez.
13.– Aholkularitza-fasearen bilakaera.
1.– Azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoari jarraituz gauzatuko da aholkularitza-fasea.
2.– Fase hau nahitaezkoa da, eta xedetzat dauka identifikatzea zein diren hautagaien ikaskuntzei dagozkien konpetentzia-atal egokienak, horiek ebaluatzeko, eta, halaber, behar duten laguntza ematea hautagaiei aholkularitza-prozesu osoan.
3.– Talde-bilera bat egingo da aholkulariarekin, nahitaezkoa, aukeratutako hautagai guztiei zuzendua, eta, han, informazio guztia emango da aholkularitza-prozesuari buruz eta Konpetentzia Profesionalen Txostenari buruz.
4.– Ondoren, banaka eta modu presentzialean egingo da aholkularitza aholkulariarekin, zeinak hautagaiei lagunduko baitie konpetentzia ebaluatzen, txostena osatzen eta, hala badagokio, txosten hori justifikatzeko ebidentzia berriak aurkezten.
5.– Aholkulariak, aurkeztutako dokumentazioa aintzat hartuta, txosten izenpetu bat egingo du Ebaluazio Batzordearentzat, orientagarria izango dena, eta, han, adieraziko du, arrazoiak emanda, behar bezala justifikatutako ebidentziak dauden hautagaiak atal bakoitzean konpetentzia duela esateko; txostenean adieraziko du, halaber, hautagaia ebaluazio-fasera igarotzea egokia den.
a) Txostena aldekoa baldin bada (ebidentzia nahikoa baitago hautagaiaren konpetentziari buruz), aholkulariak Ebaluazio Batzordeari helaraziko dizkio txostena eta hautagaiak aurkeztutako dokumentazioa.
b) Txostena aurkakoa bada, aholkulariak hautagaiari adieraziko dio zer prestakuntza osagarri egin dezakeen eta zer ikastetxetan eskaintzen den.
Aholkulariaren txostena ez da loteslea, eta, hortaz, hautagaiak erabaki dezake ebaluazio-fasera igaro nahi duen ala ez. Kasu horretan ere, aholkulariak Ebaluazio Batzordeari helaraziko dizkio bere txostena eta aipatutako dokumentazioa.
6.– Aholkulari bakoitzak bere jardueren erregistroa egingo du, eta hautagai bakoitzak sinatuko du han, azaltzen den saio guztietan, izan talde-bilerak nahiz banakakoak. Hautagaiek, halaber, saioetara joan izanaren ziurtagiri bat emateko eskatu ahal diote aholkulariari.
7.– Aholkularitza-fasea nahitaezkoa da, eta, hortaz, hautagai bat azaltzen ez bada deituta zegoen aholkularitza-saioetara justifikazio-arrazoirik eman gabe, ebaluazio-fasean parte hartzeko eskubidea galduko du. Baldin eta, bilera egin eta hiru eguneko epean, behar bezala justifikatzen badu, idatziz eta frogagiriak aurkeztuta, zergatik ez den joan bilerara, beste aholkularitza-bilera bat hitzartuko da, horretarako ezarritakoa epeetan.
8.– Aholkulari bat ezin bada hautagai batekin harremanetan jarri ohiko bitartekoen bidez, Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orriaren bitartez egingo du (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/), eta jakinarazpen-ondorioak izango ditu.
9.– Aholkularitza-faseko jarduerak 2019ko ekainaren 10ean hasi, eta 2019ko azaroaren 22an bukatuko dira.
10.– III. eranskinean zehaztuta dago zer egoitzatan egin daitekeen aholkularitza-fasea.
14. artikulua.– Ebaluazio-fasean izena ematea eta tasak ordaintzea.
1.– Deialdi honen VI. eranskineko ereduaren bidez emango da izena ebaluazio-fasean. Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian deskarga daiteke eredua (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).
2.– Hautagaiek, ebaluazioan izena emateko, aholkularitza bukatua izan behar dute II. eranskinean aipatzen diren ikastetxeetan.
3.– Ebaluazioan izena emateko epea 2019ko ekainaren 17an hasi, eta 2019ko azaroaren 22an bukatuko da.
4.– Ebaluazioan izena emateko, halaber, 15,23 euroko tasa bat ordaindu beharko da izena emandako konpetentzia-atal bakoitzeko (2. mailako kualifikazioa), hala xedatuta baitago irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategineko 95. terdecies artikuluaren 3. apartatuan.
Interesdunak 5 egun balioduneko epean ordaindu beharko du tasa hori, ebaluazioan izena eman zuen egunaren biharamunetik hasita. Ebaluazioan izena emateko inprimakian zehaztuta dago hautagai bakoitzak zein duen tasa ordaintzeko azken eguna.
5.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango edo % 50eko murrizketa izango dute, baldin eta, hurrenez hurren, 7. artikuluko 4. eta 5. apartatuetan jasotako egoeraren batean daudela egiaztatzen badute.
6.– Tasa ezarritako epean ordaindu ezean, prozeduran parte hartzeari uko egin zaiola joko da, eta hala deklaratuko da Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren ebazpen bidez.
15. artikulua.– Ebaluazio-fasearen bilakaera.
1.– Fase hau azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoari jarraituz gauzatuko da (211/2015 Dekretua, zeinaren bidez ezartzen baitira lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko antolamendua eta prozedura Euskal Autonomia Erkidegoan).
2.– Ebaluazio-fasean egiaztatuko da hautagaiak behar den konpetentzia profesionala duela errealizazio profesionaletan, errealizazio-irizpideetan ezarritako mailetan eta testuinguru profesionalaren arabera finkatutako lan-egoera egiazko edo simulatu batean.
3.– Ebaluazio-prozesuan, aintzat hartuko dira hautagaiak emandako informazio profesionaletik lortutako zeharkako ebidentziak nahiz zuzeneko ebidentzia gehigarriak; azken horiek ebaluatzeko, hautagaiaren konpetentzia egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen den ebaluazio-metodoren bat erabiliko da.
4.– Ebaluazio-fasean, hautagaia ebaluatuko da, izena eman zuen konpetentzia-ataletako bakoitzean, VI. eranskinaren bidez aurkeztu zuen eskabidea aintzat hartuta, edozein dela ere aholkulariaren txostenaren emaitza.
5.– Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 26. eta 27. artikuluetan aurreikusitako eta araututako ebaluazio-batzordeek egingo dute ebaluazioa, Ebaluazio-batzorde horien izendapena Plangintza eta Antolaketako zuzendariak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariak batera emandako ebazpen baten bidez egingo da, eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan argitaratuko (https://www.euskadi.eus).
6.– Hauek izango dira ebaluazio-fasearen etapak:
a) Ebaluazio-batzordeak, batetik, Konpetentzia Txostena aztertuko du, non biltzen baitira hautagai bakoitzak jarduera profesionalean behar dituen ezagutzak eta gaitasunak, eta, bestetik, aholkulariaren txostena. Lehendabizi, ebidentziak ebaluatuko ditu batzordeak, nahikoa diren erabakitzeko eta, hartara, konpetentzia-atalak egiaztatuta daudela proposatzeko.
b) Ebaluazio-batzordeak hautagai bakoitzari buruzko plangintza bat egingo du, eta banakako ebaluazio-planean jasoko, non bilduko baitira ebaluazio-irizpideak, -metodologia eta -jarduerak, bai eta programatutako jarduera bakoitza egiteko aurreikusitako lekua eta egunak ere. Plan hori nahitaezkoa izango da, eta zuzenean helarazi behar zaio hautagaiari, posta elektronikoz edo posta arruntez.
c) Ebaluazio-batzordeak erabakitako ebaluazio-prozesua egingo zaio hautagai bakoitzari. Konpetentzia-atal jakin bateko konpetentzia profesionalaren ebaluazioaren emaitza «frogatua» edo «ez frogatua» izango da. Konpetentzia-atala izango da egiaztatze-atal minimoa.
d) Azkenik, ebaluazio-batzordeak akta batean bilduko ditu ebaluazioaren emaitzak, eta honela emango ditu kalifikazioak:
– «Frogatua», baldin eta, ebaluazioaren emaitzaren arabera, ebidentziek erakusten badute hautagaiak kualifikazio egiaztatua duela ebaluatutako konpetentzia-atalean.
– «Ez frogatua», baldin eta, ebaluazioaren emaitzaren arabera, ebidentziek erakusten badute hautagaiak ez duela kualifikazio egiaztaturik ebaluatutako konpetentzia-atalean.
7.– Ebaluazio-faseko jarduerak 2019ko ekainaren 17an hasi, eta 2020ko urtarrilaren 17an bukatuko dira.
8.– III. eranskinean zehaztuta dago zer egoitzatan egin daitekeen ebaluazio-fasea.
16. artikulua.– Behin-behineko aktak argitaratzea.
1.– 2020ko urtarrilaren 22an argitaratuko dira ebaluazioari buruzko behin-behineko aktak, ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.
2.– Behin-behineko emaitza honela adieraziko da: «frogatua» edo «ez frogatua». Horren aurka, interesdunek erreklamazioa aurkez dezakete, 5 egun balioduneko epean, emaitza Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
3.– Idatziz aurkeztu beharko da erreklamazioa, ebaluaziorako izen-ematea egin zen ikastetxeko idazkaritzan, eta prozeduraren ebaluazio-batzordeko lehendakariari zuzenduko zaio, ebatz dezan.
17. artikulua.– Behin betiko aktak argitaratzea.
1.– 2020ko urtarrilaren 30ean argitaratuko dira ebaluazioari buruzko behin betiko aktak, ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.
2.– Behin betiko ebaluazio-akten aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezake ebaluatutako pertsonak, hilabeteko epean, akta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren aurrean edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren aurrean aurkeztuko da errekurtsoa, eta bi zuzendariek batera emandako ebazpen bidez ebatziko dute.
18. artikulua.– Ordain ekonomikoak.
Aholkulari eta ebaluatzaileek azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren I. eranskinean adierazitako ordain ekonomikoak jaso ahal izango dituzte (211/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko antolamendua eta prozedura zehazten dituena).
Aholkulariek eta ebaluatzaileek langabezia-prestazioak –kotizaziopekoak zein kotizazio gabekoak– jasotzen badituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko diote konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura honetan parte hartuko dutela, aholkulari edo ebaluatzaile jardun duten fasearen hasieran eta amaieran.
19. artikulua.– Konpetentzia profesionala egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea.
1.– Egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 13. artikuluan xedatutakoari jarraituz egingo da (211/2015 Dekretua, Lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko antolamendua eta prozedura ezartzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoa).
2.– Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzaren bidez, aitortutako konpetentzia-atalak egiaztatuko ditu, ebaluazio-batzorde bakoitzak uztailaren17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren III-A ereduaren arabera egindako aktei jarraikiz (1224/2009 Errege Dekretua, Lan-esperientziaren bidez hartutako konpetentzia profesionalak aitortzen dituena).
3.– Prozedura honen bidez eskuratutako konpetentzia-atalen egiaztapenak egiaztatze partzial metagarriaren ondorioak ditu, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8.3 artikuluan xedatuaren arabera, eta, helburutzat dauka kasuan kasuko lanbide-heziketako titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratutako prestakuntza osatzea.
4.– Ebaluazio positiboa lortu dutenek 2020ko urtarrilaren 31tik aurrera eskuratu ditzakete ziurtagiriak, II. eranskinean zerrendatutako ikastetxeetan.
20. artikulua.– Prestakuntza-plana.
Lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesu osoa amaitzean, ebaluazio-batzordeak idazki bat igorriko die deialdi honetan ezarritako prozeduran parte hartu duten guztiei, honako hau jasoko duena, dagokionaren arabera:
a) Prestakuntza-aukerak eta dagozkion orientabideak, hurrengo deialdietan aukera izan dezaten frogatu gabeko gaitasun-unitateak egiaztatzeko.
b) Prestakuntza-aukerak eta dagozkion orientabideak, erlazionatutako profesionaltasun-ziurtagiri bat edo lanbide-heziketako titulu bat lortzeko beharrezkoa den prestakuntza osatu dezaten.
21. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.
Konpetentzia ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren organo kudeatzaileek prozedurarekin lotutako prestakuntza-eskaintzak antolatzeko eta prozedura kudeatzeko erabiliko dituzte eskabideetan jasotako datu pertsonalak, hala xedatuta baitago Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan.
Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta datuak tratatuak izateko mugak ezartzeko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, eskubide horiek egikaritzea eskatzeko idazki bat igorri behar dute Hezkuntza Saileko Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).
22. artikulua.– Abstenitzea eta errefusatzea.
1.– Aholkulari edo ebaluatzaile izendatutakoek ezingo dituzte hautagaiak ebaluatu, baldin eta lehenengoen eta bigarrenen artean urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako inguruabarren bat gertatzen bada (40/2015 Legea. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena).
2.– Halakorik gertatuz gero, eragindako aholkulari eta ebaluatzaileek horren berri eman beharko diote partaide diren ebaluazio-batzordeari, eta horrek Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuari (EEI).
3.– Hautagaiek, halaber, aholkulari edo ebaluatzaile izendatutakoak errefusatu ditzakete, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako inguruabarren bat gertatzen bada.
23. artikulua.– Dokumentazioa artxibatzea eta suntsitzea.
Prozedura amaitu eta hamar urteko epean, III. eranskinean ageri diren ikastetxeek artxibatuko dute dokumentazioa, bai prozedura honetan aurkeztu eta sortutakoa, bai aurrez izena emateko fasean sortutakoa, bai eta aholkularitzan eta ebaluazioan izena emateko faseetakoa ere.
24. artikulua.– Argitalpena
Ebazpen hau argitara emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta haren laburpen bat, Estatuko Aldizkari Ofizialean.
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik izango ditu ondorioak.
AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Errekurtsoa Hezkuntzako sailburuari zuzenduko zaio, eta berak ebatziko du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari entzun ondoren.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko otsailaren 18a.
Lanbide Heziketako sailburuordea,
JORGE ARÉVALO TURRILLAS.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,
JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.