EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2019-01-29 Aldizkari honetan argitaratua: 2019020

IRA GA RKIA , zeina ren bidez epa tzen ba itira Vitoria -Ga steizko A dministra ziorekiko A uzien 1 zenba kiko Epa itegia n iza pidetzen a ri den 664/2018 prozedura la burtua n interesa duten pertsona k.

Organo emailea: SEGURTASUN SAILA
Xedapenaren data: 2019-01-23
Hurrenkenaren zenbakia: 201900491
Maila: Iragarpena
Sekzioa: IRAGARKIAK (Beste iragarki ofizial batzuk)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2018/04/25ean argitaratutako 2018/04/16ko EBAZPENA [201802292]

Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ren zuzenda ri na gusia k era ba ki zuen Vitoria -Ga steizko A dministra zioa rekiko A uzien 1 zenba kiko Epa itegira bida ltzea prozedura honi buruzko a dministra zio-espedientea :
Ertza intza ko funtziona rio ba tek 664/2018 ja rrita ko prozedura la burtua , Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ren zuzenda ri na gusia ren presuntziozko eba zpena ren kontra koa , zeina k ezetsi egiten ba itu 2018ko a pirila ren 16ko Eba zpena ren bidez deituta ko Ertza intza ren Oina rrizko Eska la ko ka rrera ko funtziona rioentza t Briga da Mugikorrea n Espezia liza tzeko ika sta roeta n sa rtzeko ha uta keta -prozedura n a urreikusita ko espezia liza zio-ika sta roa ren a lda keta ren eska era .
Horrega tik, A dministra zioa rekiko a uzien jurisdikzioa a ra utzen duen uzta ila ren 13ko 29/1998 Legea ren 49.1 a rtikulua n xeda tuta koa ren a ra bera , prozedura n interesa duten pertsona k epa tzen dira , bedera tzi eguneko epea n, ira ga rki ha u Esta tuko A ldizka ri Ofizia lea n a rgita ra tu eta hurrengo egunetik a urrera , Vitoria -Ga steizko A dministra zioa rekiko A uzien 1 zenba kiko Epa itegia n berta ra tu da itezen, egoki ba deritzote, euren legezko interesen a lde egiteko.
A rka uti, 2019ko urta rrila ren 23a .
Polizia eta La rria ldieta ko Euska l A ka demia ko zuzenda ri na gusia ,
MA LENTXO A RRUA BA RRENA JULIÁN.