EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-12-19 Aldizkari honetan argitaratua: 2018243

EBA ZPENA , 2018ko a bendua ren 4koa , Euska diko Prezioen Ba tzordea rena , Tra nsportes Urba nos de Vitoria SA (Tuvisa ) enpresa k 2019. urtera ko a urkeztuta ko hiri ba rruko bida ia ri-ga rra ioa ren zerbitzu publikoa ren ta rifa k ona rtzekoa .

Organo emailea: OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
Xedapenaren data: 2018-12-04
Hurrenkenaren zenbakia: 201806202
Maila: Ebazpena
Euska diko Prezioen Ba tzordea k, 2018ko a bendua ren 4a n eginda ko bilera n, era ba ki ba t ha rtu zuen, eta , jende guztia ja kina ren ga inea n egoteko, segida n tra nskriba tzen da ha ren xeda pen-za tia .
ERA BA KIA :
Ekonomia eta Pla ngintza Zuzenda ritza n sa rtu da Tra nsportes Urba nos de Vitoria SA (Tuvisa ) enpresa k 2019. urtera ko hiri ba rruko bida ia ri-ga rra ioa ren zerbitzu publikoa ren ta rifa k a ztertzeko a urkeztuta ko eska ria .
Hiri ba rruko bida ia ri-ga rra ioa ri da gozkion ta rifek prezioa k kontrola tzeko a ra utegia bete beha r dute, «a utonomia -erkidegoen eremua n ba imenduta ko prezioen» moda lita tea n, ha la eza rrita ba ita go Zerga -a rloko eta Ja rduera Ekonomikoa Susta tu eta Libera liza tzeko eka ina ren 7ko 7/1996 Errege Dekretua ren 16.4 a rtikulua n (eka ina ren 8ko BOE, 139. zk.).
Euska diko Prezioen Ba tzordea k du prezioen kontrola ren inguruko eskumena , Euska diko Prezioen Ba tzordea a ra utzen duen otsa ila ren 2ko 35/2010 Dekretua rekin ba t etorriz (otsa ila ren 16ko EHA A , 31. zk) eta Ba imenduta ko prezioa k eta ja kina ra zita ko prezioa k berrikusteko prozedura eza rtzen duen Ekonomia eta Oga suneko sa ilburua ren 2010eko eka ina ren 15eko A gindua ri ja rra ituz (uzta ila ren 6ko EHA A , 128. zk.).
2010eko eka ina ren 15eko A gindua k 9.1 a rtikulua n eza rtzen duenez, ba imenduta ko ta rifen inda rra ldia urtebetekoa iza ngo da , gutxienez; ha la ere, 2. pa ra gra foa n, hona ko ha u a diera zten du: «nola na hi ere, espedientea n beha r beza la egia zta tuta ko egoera berezieta n, Euska diko Prezioen Ba tzordea k a ukera iza ngo du ta rifa k berrikusteko, ofizioz edo a lderdiren ba tek eska tuta , na hiz eta 1. pa ra gra foa n eza rrita ko epea iga ro ez.»
A ipa tuta ko a ra uen helburua da nola ba iteko ekonomia -oreka ba t lortzea , premia zkoa ba ita prezioa k eza rtzeko meka nismoa k kontrola tzea , bizitza ren kostua a intza t ha rtuta .
2019. urtera ko a urkeztu diren ta rifa k berrikusteko espedientea a ztertu ondoren, ta rifa k na hikotza t jotzen dira , eta zerbitzua ema tea ga tiko kostuen egitura ren ba rrua n sa rtzen diren kontzeptueta ra egokiturik da udela uste da .
Hori guztia kontua n ha rtuta , Euska diko Prezioen Ba tzordea k hona ko era ba ki ha uek ha rtu ditu:
Lehenengoa .– Ona rtzea hiri ba rruko bida ia ri-ga rra ioa ren zerbitzua ri da gozkion 2019. urtera ko ta rifa k, Tra nsportes Urba nos de Vitoria SA (Tuvisa ) enpresa k eska tuta koa k, Ba lio Era ntsia ren Ga ineko Zerga eta Bida ia rien Derrigorrezko A segurua ba rne direla . Hona hemen ta rifen kontzeptua k eta zenba tekoa k:
1.– BA T titulua ren ba rrua n, lehenengo ibila ldia buka tu eta 50 minutuko epea n a utobus-a lda keta egiteko eskubidea sa rtuta da go. Zerbitzu hori doa n iza ngo da hiri ba rruko a utobus-ga rra io kolektiboa ren sa reko lineen a rtea n, ba i eta tra nbia ren lineeta ra a lda keta egiteko ere; horrela , bi modueta n, bi ibila ldiren prezio pila tua titulu orokorreko prezioen ba tura ren % 55 iza ngo da . Beste tituluek ez dute a utobus edo tra nbia a lda keta egiteko eskubidea ja sotzen.
2.– 30D hila beteko bonua k ba lio du 30 egun ja rra ia n ga rra io-publikoa ren eguneko sa rea n egiten diren bida ieta ra ko. Ez du ba lio ga ueko Ga utxori zerbitzura ko, ezta A ndra Ma ri Zuria ren festeta n era kusta zoka ra hurbiltzen den zerbitzura ko ere, ez eta kultura edo kirol-ekita ldieta ra joa teko era biltzen diren ezohiko zerbitzueta ra ko ere. 30D Ga ztea hila beteko bonua k ga ueko Ga utxori zerbitzura ko ba lio du.
3.– Diruta n orda intzeko diren txa rtela k 0,05 euroren multiploa k iza n da itezen biribildu dira , gutxia go itxa ron beha rra iza n da din; iza n ere, biribiltzerik egiten ez ba da , 0,01 eta 0,02 euroko txa npona k beha rko dira (orda intzeko denbora k ma izta sunea n, puntua lta sunea n eta a bia dura komertzia lea n du era gina , punta ko ordueta n).
4.– Fa milia uga riko edo fa milia uga ri bereziko ka rneta duten bida ia riek % 20tik % 50era bita rteko legezko behera pena k iza ngo dituzte, titulu guztieta ko ta rifeta n. Diruta n orda intzeko txa rtelen prezioa k behera ntz biribildu dira , 0,05 euroren multiploa k iza n da itezen. Ga inera ko era biltza ileentza t txa rtela ren prezioa gora ntz biribildu ba da , fa milia uga rientza ko ka lkulua biribildu ba ino lehena goko prezioa ren ga inea n egingo da (orda intzeko denbora k ma izta sunea n, puntua lta sunea n eta a bia dura komertzia lea n du era gina , punta ko ordueta n).
5.– Uda la ren Ga rra io Txa rtela ren (sozia la ) onura dunek Vitoria -Ga steizko Uda la ren Giza rtegintza Zerbitzua ren a ra utegia ren a ra bera era ba kita ko ba ldintza k iza ngo dituzte.
6.– Era biltza ileei Ondorio A skota riko Errenta A diera zle Publikoa (IPREM) bider 2,5 ba ino diru-sa rrera txikia goa k iza n beha rko dira 65 urtetik gora koen titulua k, % 66ko desga ita suna edo hortik gora koa dutenen titulua k eta % 33tik gora koa ba ina % 66tik behera ko desga ita suna dutenen titulua k era biltzeko eskubidea ema ten duten ka rneta k eskura tu edo berritzeko.
7.– Bonobux titulua eska era ren a ra bera ko zerbitzu ba ti da gokion titulua da . Zerbitzu horren bidez, uda lerriko herrigune txikia k Vitoria -Ga steizko hiria rekin lotzen dira . Bida ia ko a utobus-a lda keta ba t egiteko a ukera ema ten du du Tuvisa ko eguneko lineeta n, eta a ldez a urretik 10 unita teko bono ba t eskura tu beha r da ; ka su honeta n ez da go txa rtel a rruntik.
Eba zpen honek a ma iera ema ten dio a dministra zio-bidea ri, eta , beronen a urka , a ukera ko berra ztertze-errekurtsoa a urkez da iteke, hila beteko epea n, eba zpena Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tu eta biha ra munetik ha sita ; edo, zuzenea n, a dministra zioa rekiko a uzi-errekurtsoa a urkez da iteke EA Eko A uzitegi Na gusiko A dministra zioa rekiko A uzien Sa la n, bi hila beteko epea n, eba zpena a rgita ra tu eta biha ra munetik ha sita .
Vitoria -Ga steiz, 2018ko a bendua ren 4a .
Euska diko Prezioen Ba tzordeko lehenda ka ria ,
JORDI CA MPÁS VELA SCO.