EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-11-12 Aldizkari honetan argitaratua: 2018217

469/2018 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Donostialdea Erakunde Sanitario Integratuko zuzendari gerentearena, zeinaren bidez iragartzen baita Donostialdea ESIko Prebentzio-medikuntza Zerbitzuko buruaren lanpostua lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

Xedapenaren zenbakia: 201800469
Xedapenaren data: 2018-03-20
Hurrenkenaren zenbakia: 201805538
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)
Donostialdea ESIko Prebentzio-medikuntzako Zerbitzu sanitarioko buruaren lanpostua hutsik egonik, Zuzendaritza Gerentzia honek erabaki du deialdi publikoa iragartzea lanpostu hori lehiaketa bidez betetzeko. Prozedura hori honako arau hauetan jasotakoaren arabera egin da: Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 28. artikuluko 8. atala (hirugarren arau komuna); 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa, I. eranskina, Osakidetzako Lanpostu Funtzionalak arautzen dituena; 55/03 Legea, abenduaren 16koa, Osasun Zerbitzuetako Estatutupeko Pertsonalaren Estatutu Markoarena; 7/07 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Estatutu Markoarena, eta 255/1997 Dekretua azaroaren 11koa.
Zuzendaritza Medikoaren esanetara, honako eginkizun hauetaz arduratuko da:
● Zerbitzuko helburuak proposatu, adostu eta kudeatzea: asistentzialak, irakaskuntza, prestakuntza eta ikerketari dagozkionak. Helburu hauen lorpena ebaluatuko da.
● Zerbitzuko jarduera asistentziala zuzentzea.
● Zerbitzura atxikitako pertsonen eta baliabideen antolaketa eta kudeaketa zuzentzea, helburuak lortze aldera.
● Zerbitzuari dagozkion antolaketa eta asistentzia prozesuak berrikusi eta hobetzea.
● Pazienteen gogobetetasunari begira, hobekuntza-ekintzak aztertu eta proposatzea.
● Zerbitzuko pertsonen gogobetetasun handiagorako ekintzak analizatu eta proposatzea.
● Ospitaleko gainerako unitateetako eta ospitalez kanpoko dispositiboetako harremanak koordinatzea, zerbitzuko estrategia egoki garatzeko.
● Kideen talde-lana erraztu eta bultzatzea.
OINARRIAK
Lehenengoa.– Parte hartzeko baldintzak.
Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute honako bandintza hauek betetzen dituztela egiaztatzen dutenek:
a) Estatutario, funtzionario edo lan-kontratadun finkoa izatea Osakidetzako edozein zentrotan, edo pertsonal estatutario finkoa izatea Osasun Sistema Nazionaleko erakunde Sanitarioetan eta zerbitzu egoeran egotea A1 lanbide kategorian; edo, kategoria berean lanpostua erreserban edukitzeko eskubidea duen egoera administratiboan egotea.
b) Medikuntza lizentziatura edukitzea, Prebentzio-medikuntzako espezialitatean.
c) Gutxieneko 4 urteko lan-esperientzia, Prebentzio-medikuntzako espezialitatean.
Bigarrena.– Merituen balorazioa (gehienez, 66 puntu).
Ebazpen honen eranskinean jasota dagoen baremoaren arabera egingo da.
Fase hauek izango ditu:
I.– Kudeaketari buruzko memoria-proiektua eta haren defentsa (gehienez, 30 puntu).
II.– Beste meritu batzuk (gehienez, 30 puntu).
III.– Euskararen ezagutza (gehienez, 6 puntu).
Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.
Interesdunek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Donostialdea ESIko Pertsonaleko Zuzendaritzara bidaliko dute eskabidea (Begiristain Pasealekua, z.g., 20014 Donostia), ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian edo Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamabost egun balioduneko epean.
Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitako leku eta moduetan ere aurkeztu ahal izango dira eskabideak.
Interesdunek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Donostialdea ESIko Pertsonaleko Zuzendaritzara bidaliko dute eskabidea (Begiristain Pasealekua, z.g., 20014 Donostia), bertan datu pertsonalak idatziko dituzte, eta curriculum vitaea atxikiko dute. Dokumentazioa horrela aurkeztuko dute:
a) NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopia konpultsatua.
b) Funtzionario edo langile estatutario izendapenaren fotokopia konpultsatua edo, hala badagokio, lan-kontratu finkodun langilea dela egiaztatzen duen agiriarena.
c) Eskatutako titulazioaren fotokopia konpultsatua: Medikuntza lizentziatura Prebentzio-medikuntzako espezialitatean.
d) Egindako zerbitzuen ziurtagiri original eguneratuta, deialdia EHAAn argitaratu zen eguneko kategoria zein den adierazita.
e) Bete nahi den zerbitzuko kudeaketari buruzko memoria-proiektua.
f) Meritu baloragarri guztien fotokopia konpultsatua.
Ez da beharrezkoa izango aurreko paragrafoan adierazi den bezala egiaztatzea CV-ren aplikazio informatikoan behar bezala egiaztatuta dauden guztiak; dena den, izangaiak eskabidean adierazi behar du hori horrela dela.
Laugarrena.– Onartuen eta baztertuen zerrenda.
Izena emateko epea amaitzen denean, Donostialdea ESIko zuzendari gerenteak, ebazpen baten bidez, behin-behineko onartuen eta baztertuen zerrenda onartuko du; era berean, hala dagokionean, baztertu izanaren arrazoiak azalduko ditu. Ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da, eta behin betiko bihurtuko da baztertutako izangairik ez baldin badago.
Erreklamazioak aurkeztek, hamar egun baliodun izango dira, ebazpena argitaratzen den biharamunetik hasita.
Baztertzeko arrazoia konpondu litekeen egoera batek sortu badu, interesdunei errekerimendua egingo zaie erreklamazioa aurkezteko epe berean zuzenketa egiteko. Errekerimendu horretan adieraziko zaie adierazitako akats horien zuzenketa egiten ez bada, prozesutik kanpo gertuko direla.
Aipaturiko epe iraganda, behin betiko zerrenda argitaratuko da Donostialdea ESIko zuzendari gerentearen ebazpen baten bidez, eta Osakidetzaren webgunean argitaratuko da dokumentu hori.
Behin betiko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu dakioke Osakidetzako zuzendari orokorrari, hilabeteko epean hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan jasotzen duenaren arabera (urriaren 2ko BOE, 236. zk.).
Bosgarrena.– Balorazio-batzordea.
Izendapena eta eraketa
Izangaien behin betiko ebazpena onartu eta argitaratuta, Donostialdea ESIko zuzendari gerenteak izendatuko ditu ebazpen baten bidez balorazio-batzordeko kideak; gutxienez, kudeaketa-proiektuak aurkezteko data baino hamar egun lehenago. Ebazpen hori Osakidetzaren web-orrian argitaratuko da, eta gora jotzeko errekurtsoaren bidez erreklamazioa jarri ahalko zaio. Honela eratuko da batzordea:
● Lehendakaria: zerbitzu erakundeko zuzendari medikoa.
● Zerbitzu erakundeko zuzendariorde medikoa.
● Idazkaria: zerbitzu erakundeko pertsonaleko zuzendaria.
● Hiru kide: horietako bat IVAP-ek izendatua hautagaiei eskatutako titulu eta espezialitatea duena, eta finkoa, estatutupeko, funtzionario edo lan-kontratuduna, kategoria berean edo goragokoan.
Batzorderako izendatu den titular bakoitzeko ordezko bat izendatuko da, titularrek bete behar dituzten baldintza berak bete beharko dituzte. Erakundean ordezkapena egiteko behar den lanpostu hori ez baldin badago, edo hutsik baldin badago, Osakidetzako beste zerbitzu erakunde batekoa izendatu ahal izango da.
Batzordeko kideen parte-hartzeak izaera indibiduala izango du, eta jardueran independenteak izango dira, diskrezionaltasun teknikoaren babesean jokatuko dute; betiere, zuzenbideak ezartzen dituen mugen baitan.
Parte ez hartzea eta errefusatzea
Batzordekideek parte hartzeari uko egingo diote eta izendatu dituen arduradunari jakinaraziko diote kasu hauetan: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23 artikuluak jasotzen dituen egoerak (urriaren 2ko BOE, 236. zk.).
Egoera horietan interesatuek errefusatzea eska dezakete edozein momentutan, aipaturiko legearen 24 artikuluan jasotakoaren arabera.
Arauak
Batzordeak autonomia funtzional osoa izango du, prozeduraren legaltasuna zainduko du, eta beronen objetibotasuna ziurtatzeko ardura izango du. Oinarri hauetan sortzen diren zalantza guztiak argituko ditu, eta irizpideak ezarriko ditu oinarrietan jaso ez diren eta gerta daitezkeen egoeretarako.
Batzordeak 40/2015 Legearen 15etik 20ra bitarteko artikuluen arabera jokatuko du.
Erabaki guztiak botoen gehiengoaren bidez onartuko dira.
Batzordekide guztiek hitza eta botoa izango dute.
Batzordearen saioetan akta egingo da. Bertan jasoko dira: izangaien izenak, baremazio irizpideak, merituen atal bakoitzean emandako puntuazioa eta guztira emandako puntuazioa.
Seigarrena.– Lehiaketaren atalak.
Lehiaketak hiru atal izango ditu. Hiru atal hauetan baloratuko da memoria-proiektua eta defentsa, bestelako merituak eta euskararen ezagutza.
1.– Garapen memoria-proiektua eta defentsa.
Izangaiei banaka deituko zaie, gutxienez, hamar egun lehenago, eta adieraziko zaie probaren data, lekua eta ordua.
Era berean, deialdia Osakidetzaren webgunean argitaratuko da jakinarazteko.
Izangaiek prestatutako proiektua azalduko dute, eta batzordeko kideek egindako galderei erantzungo diete. Prozesu horrek izaera publikoa izango du.
Batzordekide bakoitzak bakarka baloratuko du proiektua eta honen azalpen publikoa, 1 atal baremoaren 1 atalean jasotakoaren arabera. Beharrezkoa izango da gutxienez 15 puntu lortzea fase honetan.
2.– Bestelako merituen balorazioa.
Behar den epean, eta behar den moduan aurkezturiko merituak baloratuko dituzte batzordekideek; hauei buruz azalpenak eskatzerik izango dute.
Ez dira baloratuko, eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehen, behar den moduan aurkeztu eta egiaztatu ez diren merituak.
Merituen baremoaren 2. atalean jasotakoaren arabera egingo da balorazioa.
3.– Euskararen ezagutza.
Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko den martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak eta berau garatzen dute arauek xedatutakoaren arabera baloratuko da.
4.– Akta eta izendapen proposamena.
Aktak jasoko du zehaztasunez hautagai bakoitzari baremoaren atal bakoitzean emandako puntuazioa eta lortutako azken puntuazio orokorra.
Era berean, jasoko dira azalpen labur baten bidez, balorazioa egiteko aintzat hartu diren irizpideak memoria-proiektuaren azalpenaren balorazioan, eta nola atal bakoitzari eman zaion puntuazio zehatzean.
Hautagaien artean berdinketarik badago, lehentasuna emango zaie emakumeei, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (martxoaren 2ko EHAA., 42. zk.) 20.4 artikuluan jasotakoa aintzat hartuta.
Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, puntuazio altuena (atal guztietan eta dagokion hurrenkeran) lortu duen hautagaiaren alde ebatziko da:
1) Kudeaketari buruzko memoria-proiektua eta haren defentsa publikoa.
2) Bestelako merituak.
3) Euskara.
Horrela ere argitzen ez bada, dagokion lanbide kidegoan lanegun gehien egin duen hautagaiaren alde ebatziko da.
Azkenik, bestelako irizpideren bat behar izango balitz, lehenagoko jaiotze-data duenaren alde jokatuko litzateke.
Lanpostua lortzeko 33 puntu erdietsi beharko dira gutxienez, prozesuan lortu litekeen puntuazioaren erdia, hain zuzen ere. Eta horietatik 15ek, derrigorrez, memoria-proiektua eta honen defentsatik lortutakoak izan beharko dute (atal honetan lortu litekeenaren erdia).
Aktak jasoko du balorazio-batzordearen puntuazio altuena lortu duen hautagaiaren aldeko proposamena.
Zazpigarrena.– Prozeduraren ebazpena.
Batzordeak Donostialdea ESIko zuzendari gerenteari helaraziko dio izangaiaren izendapenaren proposamena; hain zuzen ere, puntuaziorik altuena jaso duen izangaia proposatuz. Halaber, zuzendari gerenteari helaraziko zaion proposamenak jasoko du batzordekide guztien sinadura eta izangaiak atal bakoitzean lortutako puntuazioa zehaztuta.
Aipaturiko proposamena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.
Donostialdea ESIko Zuzendaritza Gerentziak ebazpen bat emango du izangaia izendatzeko; hautagaiak horri uko egingo balio, zerrendan puntuaziorik altuena duen hurrengo izangaia izendatu ahal izango da, eskatutako gutxieneko puntu kopurua berdindu edo gainditu badu, betiere.
Donostialdea ESIk, dagokion prozedura fasean, egoera hauetan deialdia bete gabe utz dezake:
– Izangairik ez bada aurkeztu.
– Izangaiek ez badute baldintzarik betetzen.
– Izangaiek ez badute gutxieneko puntuazioa lortu.
Zuzendaritza Gerentziaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da; bai izangairen bat izendatuz, bai bete gabe dagoela, hau da, deialdia hutsik geratzen dela adieraziz, eta, hala dagokionean, interesdunari jakinaraziko zaio.
Honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetzako zuzendari nagusiari, 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluek jasotakoaren arabera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Zortzigarrena.– Esleipenaren ondorioak.
Zerbitzuburuaren lanpostuak aldi baterako lau urteko iraupena izango du. Izendapen honek luzapena izango du, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 28. artikuluan (hirugarren araua) jasotakoaren arabera (uztailaren 21eko EHAA, 138. zk.).
Lanpostua betetzen duen langileak berau utziko du izendapenaren epea betetzen denean; luzapen egoeraren bat gertatuko balitz, izan ezik. Lehen aipaturiko 8/1997 Legean jasotzen duenaren arabera ezarritako kide anitzeko organoaren ebaluazio prozeduraren arabera egingo da luzapena.
Halaber, izendatutakoa lekuz aldatu ahal izango da epea amaitu baino lehen, aurrez kontraesaneko espedientea eginda, eta 8/1997 Legearen 28. artikuluaren 6. atalean (hirugarren araua) lekualdatzeak egiteko aurreikusitakoa kontuan hartuta.
Kargu uzte arruntak edo lanpostutik mugiarazteak beste lanpostu baterako lekualdatzea eragingo du. Egoera honetan interesatuak jatorrizko kategorian zeuzkan baldintza mantenduko dira.
Bederatzigarrena.– Publizitatea.
Ebazpen hau osorik argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Estatuko Aldizkari Ofizialean, Osakidetzaren webgunean, eta zerbitzu erakundeetako intranetetan.
Hornikuntza prozeduran onartzen diren ebazpenak Osakidetzaren webgunean argitaratuko dira.
Aukeratutako izangaiaren izendapenaren ebazpena, edo lanpostua hutsik geratzen dela dioena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Osakidetzaren webgunean argitaratuko da, zazpigarren oinarrian jasotakoaren arabera.
Hamargarrena.– Errekurtsoak.
39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan jasotakoaren arabera, ebazpen honen kontra gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal da, Osakidetzako zuzendari nagusiari zuzendua. Izapide hau egiteko hilabeteko epea egongo da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria edo Estatuko Aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Donostia, 2018ko martxoaren 20a.
Donostialdea ESIko zuzendari gerentea.
E (1052/2015 Ebazpena, irailaren 3koa).
Pertsonaleko zuzendaria,
ESTHER LITAGO SOLA.
ERANSKINA
Baremo eta merituak
Merituak hiru faseren arabera baloratuko dira:
I.– Proiektua eta proiektuaren defentsa (gehienez, 30 puntu).
Prebentzio-medikuntzako Zerbitzuaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko azalpen memoria-proiektua azaltzea publikoki epaimahai kalifikatzailearen aurrean, eta hautagaiari egindako elkarrizketa.
Puntuazioa fase honetan bi ataletan banatzen da:
a) Aurkeztutako kudeaketa memoria-proiektuaren edukien balorazioa (gehienez, 15 puntu).
Kudeaketarako memoria-proiektuak hiru atal hauek behintzat garatu beharko ditu:
a.1.– Antolakuntza eta kudeaketa atala:
Zerbitzuaren organigrama eta funtzioak zehaztuta: burutza lanpostua eta atxikitako gainerako lanpostuak.
Erakunde bereko beste zerbitzu batzuekin duen harremana.
Burutzaren kudeaketa plana: antolakuntza helburuak zehaztu, hobekuntza behar duten arloak detektatu eta beharrezko neurriak zehaztu, hobekuntzak lortzeko. Honekin batera, baliabide materialak ekonomikoak eta atxikitako giza baliabideak kudeatzeko plan edo konpromiso efizientea.
a.2.– Atal asistentziala:
Eskainiko diren zerbitzu asistentzialen deskribapena.
Halaber, helburu eta adierazleak ezarriko dira, eta jarraipen eta ebaluazio jarraitua egiteko sistema bat.
a.3.– Dozentziaren atala:
Dozentziaren planifikazioa egitea zerbitzuan.
b) Balorazio Batzordearen aurrean azalpen publikoa (gehienez, 15 puntu).
Memoria-proiektuaren azalpen publikoa ebaluatzeko, kontuan hartuko da, argitasuna eta laburtzeko gaitasuna; halaber, atalik garrantzitsuenak azaltzeko gaitasuna.
Aktan jasota geratuko da Batzordekide bakoitzak hautagai bakoitzari esleitutako baremazioaren arrazoia.
2.– Bestelakoak (gehienez, 30 puntu).
Puntuazioa honela banatuko da:
● Lan esperientzia (gehienez, 13 puntu).
● Dagokion espezialitatean fakultatibo gisa zerbitzu eman duen hilabete bakoitzeko: 0,0500 puntu.
● Dagokion espezialitatean atalburu gisa jardun duen hilabete bakoitzeko: 0,0750 puntu.
● Dagokion espezialitatean zerbitzuburu gisa jardun duen hilabete bakoitzeko: 0,1000 puntu.
● Administrazio publiko sanitarioetan zuzendaritzako kide gisa, edo zuzendariorde mediko gisa jardun duen hilabete bakoitzeko: 0,1000 puntu.
Kontuan hartuko dira, lan-esperientzia gisa, Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetako osasuneko zerbitzu-erakundeetan edo edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuak, bai eta Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan emandakoak ere.
Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituta egingo da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako hondarrak. Kontaketarako, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da hilabetetzat.
● Prestakuntza, irakaskuntza eta ezagutzaren hedapena (gehienez, 17 puntu).
Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, kredituko 0,1 puntuazioa emango da.
● Kudeaketaren arloko trebakuntza (gehienez, 3 puntu).
Osasun-kudeaketarekin lotutako ikastaro bakoitzeko, iraupenaren arabera:
20-30 ordu: 0,2000 puntu.
31-50 ordu: 0,3000 puntu.
51-100 ordu: 0,4000 puntu.
101-200 ordu: 0,5000 puntu.
200 ordutik gora: 1,2500 puntu.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta ziurtatutako ikastaroak baloratu egingo dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta ziurtatutako ikastaroak ere; betiere, titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.
● Espezialitateko etengabeko prestakuntza (gehienez, 3 puntu).
Dagokion lanpostuaren espezialitatearekin lotutako ikastaro bakoitzeko, iraupenaren arabera:
20-30 ordu: 0,2000 puntu.
31-50 ordu: 0,3000 puntu.
51-100 ordu: 0,4000 puntu.
101-200 ordu: 0,5000 puntu.
200 ordutik gora: 1,2500 puntu.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta ziurtatutako ikastaroak baloratu egingo dira, baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta ziurtatutako ikastaroak ere; betiere, titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.
● Graduondoko prestakuntza (gehienez, 5 puntu):
Doktorea: 3 puntu.
Cum laude doktorea: 4 puntu.
Gradu ondoko masterra: 2 puntu.
Unibertsitate-aditua edo- espezialista: puntu 1.
Ikertzeko nahikotasuna edo diploma ikasketa aurreratuetan: puntu 1.
Doktoretza-ikastaroak: doktoretza-ikastaroetako bikain edo ohorezko matrikula bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,1000 puntu.
Ez dira baloratuko doktoretza-ikastaroak, baldin eta hauetako bat lortzeko balio izan badute: doktore titulua, cum laude doktore titulua, ikertzeko nahikotasuna edo ikasketa aurreratuetako diploma.
● Jarduera zientifikoa (gehienez, 3 puntu).
Dagokion espezialitatearekin lotutako lan zientifikoak argitaratzeagatik, txostenak edo komunikazioak aurkezteagatik, eta hitzaldiak edo mahai-inguruak egiteagatik:
Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,2500 puntu.
Estatuko txosten bakoitzeko: 1,000 puntu.
Nazioarteko txosten bakoitzeko: 1,500 puntu.
Eskualdeko ahozko komunikazio edo poster bakoitzeko: 0,1500 puntu.
Estatuko ahozko komunikazio edo poster bakoitzeko: 0,6000 puntu.
Nazioarteko ahozko komunikazio edo poster bakoitzeko: 1,0000 puntu.
Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,2000 puntu.
Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 0,7500 puntu.
Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 1,2500 puntu.
Argitalpen bakoitzeko (Iehenengo egilea): 1,0000 puntu.
Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,5000 puntu.
Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.
Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu.
Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): 1,0000 puntu.
Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,5000 puntu.
Tesina egiteagatik: 1,5000 puntu.
● Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 3 puntu).
Medikuntza Fakultateko katedraduna, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 1,0000 puntu.
Medikuntza Fakultateko irakasle titularra, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,5000 puntu.
Medikuntza Fakultateko irakasle elkartua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,2500 puntu.
Egoiliarren irakaskuntzarako tutore egiaztatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,5000 puntu.
Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (ordu bakoitzeko): 0,0500 puntu.
3.– Euskararen ezagutza (gehienez, 6 puntu).
Euskararen erabilera Osakidetzan normalizatzeko den martxoaren 18ko 67/2003 Dekretua eta berau garatzen duten arauen arabera baloratuko da.