EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-10-15 Aldizkari honetan argitaratua: 2018198

A GINDUA , 2018ko urria ren 1ekoa , Unibertsita te eta Ikerketa ko sa ilburuordea rena , zeina ren bidez eza rtzen ba ita Euska l A utonomia Erkidegoa ren espa rrua n unibertsita te-titulu ofizia len a kredita zioa berritzeko deia ldia ren epea .

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2018-10-01
Hurrenkenaren zenbakia: 201805024
Maila: Agindua

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2012/10/31n argitaratutako 2012/10/16ko 201200205 DEKRETUA

Unibertsita teei buruzko a bendua ren 21eko 6/2001 Lege Orga nikoa k, a pirila ren 12ko 4/2007 Lege Orga nikoa k a lda tua k, 8.2 a rtikulua n dioenez, esta tuko lurra lde osora ko ba lioa iza ngo duten titulu ofizia la k lortzeko ika sketa k eza rtzea eta kentzea a utonomia -erkidegoek era ba kiko dute, ba i unibertsita tea ren ekimenez –Gobernu Kontseilua k proposa tuta –, ba i erkidegoa ren bera ren ekimenez –Unibertsita tea ren Gobernu Kontseilu horren a dosta suna rekin–, eta Giza rte Kontseilua k a ldeko txostena ema n ondoren, betiere. Lege Orga niko horren 35.2 a rtikulua n a diera zten denez, a utonomia -erkidegoek eta Unibertsita te Kontseilua k ba imendu beha rko dituzte unibertsita teen ika sketa -pla na k, ba ldin eta Gobernua k ika sketa ofizia la k ema teko ja rra ibideekin eta ba ldintzekin ba t ba da toz, betiere.
Unibertsita teko titulu ofizia la k nola egia zta tu eta a kredita tu a ra utzen dute, ba tetik, Unibertsita teko ika sketa ofizia la k a ra utzen dituen urria ren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua k (uzta ila ren 2ko 861/2010 Errege Dekretua k a lda tua ) eta ha ren hurrengo a lda ketek, eta , bestetik, Doktorego ika sketa ofizia la k a ra utzen dituen urta rrila ren 28ko 99/2011 Errege Dekretua k eta ha ren hurrengo a lda ketek.
Unibertsita te, Zentro eta Tituluen Erregistroa n titulua k inskriba tzea k berekin eka rriko du titulu horien ha siera ko a kredita zioa , urria ren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua ren 26. a rtikulua n eza rrita koa ren a ra bera , betiere.
Uzta ila ren 2ko 861/2010 Errege Dekretua k a ra utzen du Unibertsita te, Zentro eta Tituluen Erregistroa n inskriba tuta ko tituluen a kredita zioa ren segimendua nola egin eta nola berritu, eta eza rtzen du, ha la ber, unibertsita tea k a kredita zioa berritzeko da gokion eska era egin beha r duela , a utonomia -erkidegoek eza rrita ko prozedura eta epea k betez, betiere.
Horri ja rra ituz, Gra du, ma ster eta doktoregoko unibertsita te-tituluen a kredita zioa berritzeko prozedura eta epea k eza rtzen dituen urria ren 16ko 205/2012 Dekretua ona rtu zen.
Horrega tik guztia ga tik, eta urria ren 16ko 205/2012 Dekretua ren 3.2 a rtikulua n ema nda ko eskumena ri ja rra ituz, hona ko ha u
XEDA TZEN DUT:
Lehenengoa .– 2018ko deia ldira ko epea eza rtzea titulu ofizia len a kredita zioa berritzea eska dieza ioten Euska l A utonomia Erkidegoa ren eskumen-eremuko unibertsita teek Hezkuntza Sa ila ri. Epea 2018ko urria ren 16tik a za roa ren 15era bita rtekoa iza ngo da , bia k ba rne.
Biga rrena .– Gra du, ma ster eta doktoregoko unibertsita te-tituluen a kredita zioa berritzeko prozedura eta epea k eza rtzen dituen urria ren 16ko 205/2012 Dekretua ren 3. a rtikulua n a ra utu prozedura ri ja rra ituko za io.
Hiruga rrena .– Prozedura hori ofizia la iza ngo da , eta a ra udia n a urreikusita ko ondorioa k iza ngo ditu, ha u da , a kredita zio-eba zpena a ldekoa ba da , titula zioa ofizia lki a kredita tua geldituko da . A itzitik, prozedura a ma ituta , eba zpena ezeslea ba da , ika sketa -pla na ira ungitza t joko da , eta ika sketa horieta n diha rduten ika sleen eskubide a ka demikoa k berma tzeko neurri egokia k ha rtuko dira .
La uga rrena .– Eba lua zio-prozesua egiteko, Uniba sq-Euska l Unibertsita te Sistema ren Ka lita tea Eba lua tu eta Egia zta tzeko A gentzia ren «Euska l A utonomia Erkidegoa ren espa rrua n unibertsita te-titulu ofizia len a kredita zioa berritzeko protokoloa » dela koa ri ja rra ituko za io.
Bosga rrena .– Titula zio ba koitza ri da gokion eska bidea Hezkuntza Sa ila ren Unibertsita te Politika eta Koordina zioko Zuzenda ritza ra bida li beha rko da . Euska l A utonomia Erkidegoko A dministra zio Orokorra ren eta bere era kunde a utonomoen erregistroen sorrera , a ntola mendu eta funtziona mendua ri buruzko a pirila ren 29ko 72/2008 Dekretua n zeha zturiko edozein erregistrota n a urkeztu a ha l iza ngo dira , ba ita A dministra zio Publikoen A dministra zio Prozedura Erkidea ren urria ren 1eko 39/2015 Legea ren 16. a rtikulua n a ipa tzen diren bulegoeta n ere.
Seiga rrena .– A gindu ha u Euska l Herriko A ginta ritza ren A ldizka ria n a rgita ra tu eta hurrengo egunea n ja rriko da inda rrea n.
Vitoria -Ga steiz, 2018ko urria ren 1a .
Unibertsita te eta Ikerketa ko sa ilburuordea ,
A DOLFO MORA IS EZQUERRO.