EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-09-24 Aldizkari honetan argitaratua: 2018184

EBAZPENA, 2018ko irailaren 6koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita datuak babesteko sarien VI. edizioa egiteko.

Xedapenaren data: 2018-09-06
Hurrenkenaren zenbakia: 201804635
Maila: Ebazpena
Sari hauen aurreko bost edizioetan, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak ohorezko aitortza egin die zenbait pertsona fisiko edo juridikori (publiko nahiz pribatu izan) eta zenbait erakunderi, datu-babesaren kultura, zabalkundea, ikerketa eta ezagutza sustatzeko eta datu babesa gizartean hedatzeko egin duten lanarengatik. Uste du aitortza merezi dutela euskal administrazio eta erakunde publikoek datu pertsonalen tratamenduak hobetzeko asmoz egin dituzten proiektuek ere.
Sarien VI. edizioa da hau, eta sarien bilakaeraren adierazgarri; eta, ohorezko aitortza baztertu gabe, edizio honek diruz babestu nahi ditu praktika eta metodo berrien diseinua eta horien inplementazioa, datu pertsonalen tratamenduak egokitzea xede dutenak, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra indarrean sartu denez geroztik etorri diren betebeharretara; bai eta sustatu ere helburu bera duten materialen sorkuntza.
Horregatik, eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak ezartzen dizkion egitekoak gauzatzeko, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariak honako hau
EBAZTEN DU:
Lehenengoa.– Datu Pertsonalak Babesteko Sarien VI. ediziorako deialdia egitea.
Bigarrena.– Oinarri hauek onartzea deialdia arautzeko:
1. oinarria.– Xedea eta helburua.
Datuak Babesteko Euskal Bulegoak Datu Pertsonalak Babesteko Sarien VI. ediziorako deialdia egiten du aitortzeko pribatutasuna babesteko arloko lanik garrantzitsuenak, eta saritzeko jarduera esparru horretan egindako lanagatik bereziki nabarmentzen diren pertsonak fisikoak eta juridikoak, erakunde publikoak eta pribatuak, eta euskal administrazioak eta erakunde publikoak.
2. oinarria.– Sariak.
Sariek honako kategoriak dituzte:
– Datu Babesaren arloko Ibilbide Profesionalaren Saria.
– Datu Babesaren Ikerkuntzaren Saria.
– Datu Babesaren Komunikazio eta Sormenaren Saria.
– Datu Babesaren arloko Jardunbide Onenen Saria.
Kategoria bakoitzeko sari bakarra emango da. Hala ere, aurkeztutako lanen, baliabideen, diseinuen edo proiektuen kalitatea kontuan hartuta, sariaz gain akzesita ere eman ahal izango da.
Sariak eta, egotekotan, akzesitak, honakoak izango dira: jendaurreko gorazarrea, egiaztagiria eta ohorezko saria.
Datu Babesaren Ikerkuntza arloko Sariak eta Datu Babesaren arloko Jardunbide Onenen Sariak 2.500 euroko zenbatekoa jasoko dute bakoitzak, eta bakoitzari dagokion akzesitak, halakorik baldin badago, 1.000 euro jasoko ditu. Saritutako pertsonek edo entitateek izaera juridiko publikoa badute, dotazio ekonomiko horiek ez dira gauzatuko.
Datu Babesaren Komunikazio eta Sormenaren Sariak 2.000 euroko dotazio ekonomikoa izango du, eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoak beretzat hartuko du saritutako sormen lanaren erabilera publikoa egiteko eskubidea, nahiz eta egileek jabetza intelektualetik eratorritako eskubideak gorde.
Sariak eman gabe utzi ahal izango dira, epaimahaiaren ustez, aurkeztutako lanek, baliabideek, praktikek, diseinuek edo proiektuek gutxieneko kalitate mailarik ez badute, datu babesaren ikuspuntutik.
Epaimahaikideek, epaimahaikideen lehen mailako senideek eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoko langileek ezin izango dute sarien deialdian parte hartu.
3. oinarria.– Datu Babesaren arloko Ibilbide Profesionalaren Saria.
Sari honen xedea da goraipatzea euren lanbidean datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea sustatzen eta babesten nabarmendu diren pertsonek egindako lana.
Datuak Babesteko Euskal Bulegoko gobernu organoetako kideek proposatuko dituzte hautagaiak.
Ezin izango dute sari hau jaso, aurreko deialdiren batean sari hau bera jaso dutenek.
4. oinarria.– Datu Babesaren Ikerkuntzaren Saria.
Helburua da saritzea pertsonen pribatutasunerako eskubidea aztertzeko eta eskubide horrek gizartean, ekonomian, esparru juridikoan eta teknologikoan duen eragina ikertzeko jarduera zientifikoa eta ikerkuntza indibiduala nahiz kolektiboa.
Sari honetara aurkeztu ahal izango dira datu pertsonalen babesari buruzko lan zientifikoak edo ikerkuntza-lanak, doktoretza tesiak, monografiak eta artikuluak, indibidualak nahiz kolektiboak, argitaratuak ala argitaragabeak, bai eta datu pertsonalak babesteko eskubidea bermatzeko eraginkorrak diren tresna eta soluzio teknologikoak edo kudeaketakoak ere.
Deialdi honetan aurkezteko, lanek ez dute kategoria berean saririk izan behar aurreko deialdietan.
Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dira lanak. Lanaren kopia bat edo erreferentzia aurkeztu beharko da formatu digitalean, eta, beharrezkoa bada, paperean ere bai, I. Eranskineko eskabide ereduarekin batera.
5. oinarria.– Datu Babesaren Komunikazio eta Sormenaren Saria.
Helburua da saritzea datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea sustatzen laguntzen duten profesionalen eta gizarte komunikabideen lanak.
«Web sozialeko» bitarteko elektronikoak ere saritu ahal izango dira, baldin eta gai nagusia eta argitaratutako edukiak, edozein ikuspuntutik begiratuta eta aztertuta, datu pertsonalak babesteari buruzkoak badira, eta oinarrizko eskubide hau zabaltzea eta hedatzea badute xede.
Saria eskuratzeko aukera izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan gizarte komunikabidek argitaratutako edo hedatutako programek edo atal espezializatuek eta artikuluen edo berrien segidek, bai eta erreportajeek, monografikoek edo eduki bereziek ere.
Era berean, sari honetan lehiatu ahalko dute datu pertsonalen babesaren esparruan espezializatutako blog egileek, wikiek, eztabaida talde profesionalek edo bestelako baliabide elektroniko sozialek. baldin eta edukia euskaraz edo gaztelaniaz adierazita badago.
Prebentzio mezuak sortzen dituzten eta datu babesari buruzko ardurak dituzten pertsonek ere parte hartu ahal izango dute sari honetan, honako modalitateetan:
– Ikus-entzunezko sorkuntza: animazioak, spotak, bideoartea edo bestelako sorkuntza-lanak, lau minutu baino gutxiagoko iraupenarekin.
– Sorkuntza grafikoa: ilustrazioak, infografiak, kartelak eta marrazkiak, banakoak nahiz serieak.
– Sorkuntza literarioa: esloganak, claimak, mezu seriatuak edo antzeko edukia edo luzera duten bestelako sorkuntza lanak.
Deialdi honetan aurkezteko, lanek ez dute kategoria berean saririk izan behar aurreko deialdietan.
Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dira lanak. Lanaren kopia bat edo erreferentzia aurkeztu beharko da formatu digitalean, eta, beharrezkoa bada, paperean ere bai, II. Eranskineko eskabide ereduarekin batera.
6. oinarria.– Datu Babesaren arloko Jardunbide Onenen Saria.
Sari honen helburua da euskal administrazio publikoei, euren eginbehar publikoak gauzatzean, pribatutasunaren kudeaketa hobetzeko laguntzen dieten antolaketa edo teknologia arloko edo beste arlo batzuetako proiektuak saritzea.
Sari honetan parte har dezakete datu babesa hobetzeko proiektuak sustatzen dituzten euskal administrazio publikoek, eta, banaka edo taldean, halako proiektuak garatzen dituzten pertsona fisikoek edo juridikoek ere bai, administrazio sustatzailearen baimenarekin.
Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
– Proiektua azaltzen duen memoria eta egokitzat jotzen den dokumentazioa eta materiala ere bai.
– Proiektua ezarri bada, ezarpenaren gaineko txostena eta egungo egoera.
– Ikus-entzunezko aurkezpen bat ere aurkeztu ahal izango da, gehienez ere 10 minutuko iraupenarekin.
Deialdi honetan aurkezteko, proiektuek ez dute kategoria berean sairik izan behar aurreko deialdietan.
Proiektuen gaineko dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango da. Lanaren kopia bat edo erreferentzia aurkeztu beharko da formatu digitalean, eta, beharrezkoa bada, paperean ere bai, III. Eranskineko eskabide ereduarekin batera.
7. oinarria.– Parte hartzeko bete beharreko baldintzak.
7.1.– Proiekturen bat aurkezten duen edo duten pertsona fisiko edo juridikoek, eskabidea aurkezten duten datan, bete egin beharko dituzte honako arauetan ezarritako baldintzak: Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikulua eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikulua.
Pertsona edo erakunde eskatzaileek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute esanez ez daudela Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako ezein debeku-egoeratan. Adierazpena jasotako dago deialdiko dagokion eranskinean.
7.2.– Sarietan aurkeztutako lanen egile diren pertsona fisikoek eta juridikoek baimena ematen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari esateko zein den lanaren egilea deialdiarekin zer ikusia duten zabalkunde jardueretan; baina horrek ez du esan nahi sariagatik, saririk jasoz gero, jasotzen duten zenbatekoaz aparteko eskubide ekonomikorik edo bestelako onurarik ematen dionik horrek egileari.
7.3.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako betekizunak eta baldintzak.
8. oinarria.– Eskabideak.
Aurkeztutako lanekin batera, jaso nahi den sariari dagokion eskabide-orria ere aurkeztu beharko da, eta I., II. eta III. eranskinetan daude hurrenez hurren.
Eskabideak DBEBren Idazkaritza Nagusiari zuzendu beharko zaizkio, eta hemen aurkeztu ahal izango dira: DBEBren Erregistro Nagusia, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Idazkaritza Nagusia (Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 71, 3. solairua, 01008 Vitoria-Gasteiz); edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideak erabili ahal izango dira.
Aurkeztutako dokumentazioak ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio, jakinarazpena jasotzen duenetik hasita, hutsa zuzentzeko eta nahitaezko agiriak aurkezteko. Era berean, adieraziko zaio aurkeztu ezean, eskaera bertan behera geratuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
Eskabideak aurkezteko epea 2018ko abenduaren 1eko 00:00etan bukatuko da.
9. oinarria.– Epaimahaia.
Sariak emango dituen epaimahaiak kide hauek izango ditu:
– Lehendakaria: Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria.
– Epaimahaikideak: Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Kontseilu Aholku-emaileko kideak, Lege Aholkularitza eta Ikuskaritzaren arduraduna eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoko datuak babesteko ordezkaria.
– Idazkaria izango da, hitzarekin, baina botorik gabe, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko idazkari nagusia.
Hautagaiak ebaluatzeko, epaimahaiak sarien jarduera-esparruetako adituen laguntza jaso ahal izango du.
10. oinarria.– Balorazioa.
Datu Babesaren Komunikazio eta Sormenaren Sarira aurkezten diren lanen balorazioa egiteko, epaimahaiak honako irizpideak erabiliko ditu:
– Fidagarritasuna eta zuzena izatea zientifikoki, teknikoki eta juridikoki.
– Landutako gaien originaltasuna.
– Lanaren, hurbilketaren edo emaitzen berritasuna.
– Ekarpenaren garrantzia datu pertsonalak babesteko esparruaren errealitatearen ezagutzari eta sakontzeari begira.
– Zenbateraino txertatzen den generoaren ikuspegia lanaren planteamenduan eta garapenean.
Datu Babesaren arloko Jardunbide Onenen Saria honako irizpide hauen arabera ebaluatuko du epaimahaiak:
– Fidagarritasuna eta proiektuaren kalitate teknikoa.
– Zerbitzu publikoak ematean pribatutasunaren kudeaketa hobetzeko egindako ekarpena.
– Izaera berritzailea.
– Eragin soziala.
– Garapen maila.
– Zenbateraino txertatzen den generoaren ikuspegia lanaren planteamenduan eta garapenean.
Epaimahaiak deitu ahal izango die sarietara aurkeztu diren hautagaiei lana, baliabidea edo proiektua zuzenean azaldu dezaten, eta, hartara, epaimahaiak hautagaitza ebaluatzeko behar diren azalpenak eta argibideak eskatu ahal izateko.
11. oinarria.– Ebazpena.
Balorazio prozesua bukatu ondoren, epaimahaiak 2018ko abenduaren 31 baino lehen ebatziko ditu sariak.
Epaimahaiaren erabakia Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariaren ebazpen baten bidez argitaratuko da. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren web-orrian argitaratuko da, eta hautagaiei jakinaraziko zaie.
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta ezin izango da errekurtsorik aurkeztu haren aurka.
12. oinarria.– Sariak ematea.
Sarien ematea, eta, halakorik badago, akzesitak ematea, Datuak Babesteko Europako Egunaren inguruan berariaz antolaturiko ekitaldi batean egingo da, eta behar adinako aurrerapenarekin jakinaraziko da Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren web-orrian (www.avpd.eus), eta sarituei ere esango zaie.
13. oinarria.– Datuen babesa.
Datuak Babesteko Euskal Bulegoak tratatuko ditu eskabidean jasotako datu pertsonalak, eta «Prestakuntza, jarduera eta gertaeretara bertaratuak eta gonbidatuak» izeneko jarduera-tratamenduan jasoko ditu, deialdia kudeatzeko eta ebazteko helbururako. Helburuaren oinarri dira deialdiaren interes publikoa eta bertan parte hartzeko eskabidea.
Sarituen datu pertsonalak DBEBren web-orrian argitaratuko dira. Diru-prestazioa duten modalitateetan funtsen transferentziak egiten dituzten finantza-erakundeei jakinaraziko zaizkie datu pertsonalak, funtsak izapidetzeko ondorioetarako. Era berean, datuak zerga arloan eskumena duten administrazioei lagako zaizkie, esate baterako, foru ogasunei eta, hala badagokio, Zerga Administrazioko Estatu Agentziari, zerga arloko araudiak xedatzen duenarekin bat; eta zerga arloan eskumenak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-organoei ere bai.
Datuak gorde egingo dira sariak emateko eta erreklamazioak egiteko prozedurak izapidetzen ari den bitartean eta dokumentu-ondarearen eta artxiboen alorreko araudia ezarriko da. Diru prestazioa duten modalitateetan datuak gordeko dira zerga arloan ezargarria den legediak arautzen duenaren arabera.
Interesdunak, datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, datuen eramangarritasunaren eta datuen tratamendua mugatzeko eta tratamenduei aurka egiteko eskubideak eta tratamendu automatizatu batean soilik oinarrituta dagoen erabaki baten objektu ez izateko eskubidea egikaritu ditzake Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 71, 3. solairua, 01008 Vitoria-Gasteiz) edo helbide elektroniko honetan: avpd@avpd.eus
Hirugarrena.– Araudi ezargarria.
Ebazpen honek onartutako oinarrietan aurreikusi gabeko guztirako, honako arau hauek hartuko dira kontuan: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren VI. Titulua; Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea eta legea garatzen duen Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartua; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, eta horiez gain, aplikatu beharreko indarreko lege-xedapenei jarraituko zaie.
Laugarrena.–Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren web-orrian argitaratzea.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 6a.
Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria,
MARGARITA URÍA ETXEBARRIA.