EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-06-08 Aldizkari honetan argitaratua: 2018110

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 14koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearena, Unibertsitateko Irakasle Funtzionarioen kidegoetako plazak betetzeko lehiaketarako deia egiteko dena.

Xedapenaren data: 2018-05-14
Hurrenkenaren zenbakia: 201802984
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2017/12/21ean argitaratutako 2017/12/14ko AKORDIOA [201706140]

Indarrean dagoen arautegiari jarraituz –UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 14ko erabakia, irakasle-ikertzaileentzako 2017ko lan eskaintza publikoa onartzen duena (EHAA, 2017-12-21), 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19.bat.2 j) artikulua, eta Hezkuntza Sailaren baimenarekin–, Errektorego honek, emanda dauzkan ahalmenez baliatuta, Erabaki honen I. eranskinean aipatzen diren unibertsitateko irakasleen kidegoko plazak betetzeko lehiaketarako deialdia egitea erabaki du.
DEIALDIAREN OINARRIAK
1.– Arau orokorrak.
1.1.– Ondoren aipatzen den legeria izango da aplikagarri lehiaketa honetan: Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa, apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak zati batean aldatzen duena; ekainaren 27ko 3/2017 Legea, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa; urriaren 5eko 1313/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakasle funtzionarioen kidegoetako plazak betetzeko lehiaketak arautzen dituena (urriaren 8ko EAO); urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakasleen kidegoetan sartzeko akreditazio nazionala ezartzen duena; irakasle funtzionarioen kidegoetan sartzeko lehiaketen arautegia, Gobernu Kontseiluak 2009ko maiatzaren 28an onartua (Irakasleen errektoreordeak 2009ko irailaren 15ean emandako erabakiaren bidez argitaratua 2009ko urriaren 9ko EHAAn); Euskal Herriko Unibertsitatearen Estatutuak, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartuak (2011ko otsailaren 24ko EHAA); deialdi honen oinarriak; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena; urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; aplikagarri diren arau orokorrak; eta, horietan guztietan xedatuta ez dagoenerako, Herri Administrazioan sartzeko araubide orokorra arautzen duten estatu mailako xedapenak.
1.2.– Jakintza arlo/adar berekoak diren eta ezaugarri berberak dituzten plazek beren prozedura izan ahalko dute lehiaketetan.
2.– Hautagaiek bete beharreko baldintzak.
2.1.– Honako baldintza hauek bete beharko dituzte lehiaketan onartuak izateko:
2.1.1.– Lehiaketan parte hartzeko nazionalitate baldintzak.
a) Espainiarra izatea edo Europar Batasuneko beste estatu bateko herritarra; edo, Europar Batasunak hitzartu eta Espainiak sinatu dituen nazioarteko hitzarmenen arabera langileen zirkulazio askea (Europako Erkidegoa Eratzeko Itunean definituta dagoen moduan) aplika dakiekeen estatuetako herritarra izatea.
b) Era berean, Europar Batasuneko estatuetakoak ez diren atzerritarrek ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta beren estatuak espainiarrei aitortzen badie unibertsitateko irakaskuntzan aritzeko legezko gaitasuna, Espainiako unibertsitateko irakasleen kidegoetako funtzionarioen pareko postuetan. Lehiakideak ziurtagiri baten bidez egiaztatu beharko du hori.
c) Espainiako eta Europar Batasuneko estatuetako nazionalitatea duten pertsonen ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute (zuzenbidez banaturik ez badaude), bai eta beren ondorengoek eta ezkontidearenek ere (ezkontideak zuzenbidez banaturik ez badaude), baldin eta seme-alabak adingabeak badira edo adin nagusikoak izan arren beren menpe bizi badira.
d) Eskubide bera (c atalekoa) izango dute beste estatu batzuetako herritarren senideek ere, Europar Batasunaren nazioarteko itunetan hala xedatzen denean, baldin eta itun horiek Espainiak berretsi baditu.
Europar Batasunekoak ez diren estatuetako herritarrek eta langileen zirkulazio askea aplikatzen ez den Europar Batasuneko herritarrek egoitza baimena eduki beharko dute.
2.1.2.– Hamasei urte baino gehiago izatea, eta erretiratzeko adina ez edukitzea (hau da, 70 urte).
2.1.3.– Kasuan kasuko irakasleen kidegoko lanari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik eta eragozpen fisiko edo psikikorik ez izatea.
2.1.4.– Diziplina espediente bidez, Estatuko Administrazio Orokorreko zerbitzutik edo autonomia, instituzio edo tokiko administrazioetako jardueratik bereizita ez egotea, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaiturik ez egotea epai irmo bidez. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko kasuan kasuko estatuko funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.
2.1.5.– Doktore titulua izatea. Akreditazioa lortuta izanez gero, doktore titulu homologatuaren ondorio berberak izango ditu (urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretua; urriaren 6ko BOE).
2.1.6.– Ondoren adierazten den zenbatekoa ordaintzea plaza bakoitzerako: 21,80 euro.
Eskubideak ordaintzeko, dagokion diru sarrera edo transferentzia egin beharko da kontu korronte honetara (lehiakidearen izen-abizenak eta plazaren hurrenkera zenbakia zehaztuta):
Kutxabank
UPV/EHUko Irakasle-Ikertzaileen arloko Errektoreordetza. Irakasleen Lehiaketetako Tasak.
Kontu korrontearen zenbakia: 2095 0292 94 3239002233.
Ordainketa posta igorpen edo igorpen telegrafiko bidez egiten duten lehiakideek Deialdien eta Lehiaketen Atalera zuzenduko dute igorpena (1.397 posta kutxa, 48080 - Bilbo).
Lehiaketatik kanpo geldituko dira eskariak aurkezteko epearen barruan lehiaketan parte hartu ahal izateko ordaindu beharreko zenbatekoa ordaindu ez duten lehiakideak, eta ez da beste eperik zabalduko tasa horiek ordaintzeko edo osatzeko.
Dena dela, azterketa eskubideak ordaindu arren, ezinbestekoa da lehiaketan parte hartzeko eskaria ere aurkeztea errektoreari, behar bezala beteta eta epearen barruan.
2.2.– Baldintza espezifikoak:
2.2.1.– Lehiaketan parte hartu ahal izango dute kasuan kasuko jakintza adarrean akreditazioa lortu dutenek urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretuaren (urriaren 6ko BOE) 12. artikuluan eta lehen, hirugarren eta laugarren xedapen gehigarrietan ezarritakoaren arabera. Dekretu horren bidez, unibertsitateko irakasleen kidegoetan sartzeko akreditazio nazionala arautzen da. Gainera, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen seigarren xedapen gehigarriaren bigarren atalaren arabera, lehiaketan parte ahal izango dute Ikerkuntza Organismo Publikoetako Ikerkuntza Ikertzaileen Eskalako funtzionarioek, unibertsitateko titularren kidegorako akreditatuta badaude.
2.2.2.– Era berean, lehiaketan parte hartu ahal izango dute ere horretarako gaituta daudenek, uztailaren 26ko 774/2002 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera (unibertsitateko irakasle funtzionarioen kidegoetan sartzeko gaikuntzarako sistema nazionala eta lehiaketen araubidea arautzen dituen dekretua). Alde horretatik, Unibertsitate Eskolako katedradun izateko gaituta daudenak unibertsitateko irakasle titular izateko ere gaituta daudela ulertuko da.
2.2.3.– Lehiaketan parte hartu ahal izango dute lehiaketan aipatutako unibertsitate irakasleen kidegokoak direnak edo estatu kideetako unibertsitateetako unibertsitateko irakasleek, baldin eta unibertsitateko irakasleen kidegokoen mailara iritsi badira eta ANECAk hori hala dela ziurtatzen badu.
2.2.4.– Hizkuntza eskakizun elebiduna duten plazetan, bide hauetako bat erabiliko da euskaraz irakasteko gaitasuna egiaztatzeko:
2.2.4.1.– Euskararen jakite maila egiaztatzeko proben bidez. Proba hauek soilik egingo dira lehiakide batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatzen badu. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo dira.
2.2.4.2.– Euskararen arloko errektoreordeak 2002ko ekainaren 5ean eman zuen Erabakian (uztailaren 11ko EHAA) ezarritakoa betez, edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren C1 mailaren pareko tituluak aurkeztuz (2010eko azaroaren 15eko EHAA).
Kasu honetan, bai titulua, bai baliozkotzea, lehiaketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen lortutakoak izan beharko dira.
2.2.4.3.– Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan zehaztutakoari jarraituz, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena (2012ko apirilaren 16ko EHAA).
2.2.5.– Hizkuntza ez-ofizial bat jakitea nahitaezkoa den plazetan, honela egiaztatuko da hizkuntza maila:
2.2.5.1.– Hizkuntza ez-ofizialaren jakite maila egiaztatzeko probak eginda. Proba hauek soilik egingo dira lehiakide batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatzen badu. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo dira.
2.2.5.2.– Ofizialak ez diren hizkuntzatan irakaskuntza eskaintzeko egiaztagiria eskuratzeari buruzko araudian zehaztutako moduan (UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2010eko ekainaren 24an onartutako araudia, 2010eko abenduaren 2ko EHAAn argitaratua).
2.3.– Ezin izango dute lehiaketan parte hartu unibertsitate berean edo beste batean kategoria eta jakintza arlo bereko plaza dutenek, baldin eta betetzen ari diren plaza hori eskuratu badute uztailaren 26ko 774/2002 Errege Dekretuko 14. artikuluak (abuztuaren 7ko BOE) eta urriaren 5eko 1313/2007 EDren 9.4 artikuluak (urriaren 8ko BOE) araututako lehiaketaren bidez, non eta plaza hori bi urtetik beherako aldian bete duen, aipatutako EDren 17.7 artikuluaren eta 1313/2007 EDren 9.4 artikuluaren arabera.
2.4.– Ezingo dira lehiaketara aurkeztu UPV/EHUn lanean diharduten karrerako funtzionarioak, baldin eta betetzen ari diren plazak ezaugarri berberak badauzka (kategoria, jakintza arloa, saila, ikastegia eta hizkuntz eskakizuna).
2.5.– Langileen zirkulazio librea aplikatzen den beste estatu batzuetako herritarren kasuan, dagozkion probak egin beharko dituzte lehiakideek, gaztelaniaren jakite maila egiaztatzeko.
2.6.– Artikulu honetan ezarritako baldintzak eskariak aurkezteko epea amaitzen denerako bete beharko dira, eta lanpostuaren jabetza hartu arte mantenduko dira.
3.– Eskariak.
3.1.– Hautatze probetan parte hartzeko eskaria egiteko, deialdi honetako III. eranskineko eredua beteko da.
3.2.– Lehiaketan parte hartu nahi duten hautagaiek eskaria bidaliko diote Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak ezarritako edozein jardunbide erabiliz eta deialdi hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko den hogei egun balioduneko epearen barruan. Eskaria egiteko deialdiko III. eranskineko eskari orria erabiliko da, behar bezala beteta. Eskariaz gainera, lehiaketan parte hartzeko ezarritako eskakizunak egiaztatzen dituzten dokumentuak ere bidali beharko dituzte. Lehiaketan parte hartzeko baldintzak eskaria aurkezteko azken egunerako bete beharko dira.
Parte hartzeko eskariak UPV/EHUren Erregistro Orokorraren bulegoetan aurkeztuko dira, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak 2012ko maiatzaren 16an hartutako erabakiaren arabera, zeinaren bidez onartzen baita Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa sortzeko Arautegia (2012ko ekainaren 18ko EHAA), edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak ezartzen duen bideetako bat erabilita (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, urriaren 2ko BOEn argitaratua).
UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen zerrenda UPV/EHUko ikastegietako idazkaritzetan eskura daiteke, eta, gainera: Leioako Errektoregoko bulegoan, Bilboko Larrako Etxean, Arabako Campuseko Errektoreordetzan (Gasteiz) eta Ignacio M.ª Barriola ikasgelategian (Donostia). Interneten ere kontsulta daiteke (http://www.ehu.es/ oficinas_registro.html), eta egoitza elektronikoan.
Honako hau da UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen ordutegia:
Astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 13:00etara, eta 15:00etatik 16:30era.
Ostiraletan, udako lanaldian, Aste Santuan eta Eguberrietako txandetan:
09:00etatik 13:00etara.
Urte osoko larunbat eta igandeetan, jaiegunetan eta campus eta ikastegi bakoitzeko jaiegun berezietan, itxita egongo dira Erregistro Orokorraren bulegoak.
Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiegunen egutegi ofiziala eta unibertsitatearena berarena erabiliko dira, kontuan hartzeko epeak ezartzean aintzat hartu beharreko egun baliogabeak.
Eskaria posta bulegoetan aurkezten dutenek aintzat hartuko dute abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuaren 31. artikuluak ezarritakoa. Honako hauxe dio posta zerbitzuak arautzen dituen Errege Dekretu horrek:
«Herritarrek edo erakundeek administrazio publikoetako organoei eskariak, idatziak eta jakinarazpenak bidaltzeko, posta zerbitzu unibertsala emateko prestazioa agindu zaion operadorearen bitartez, gutun-azala irekita aurkeztu beharko dute, bidali nahi duten dokumentuaren lehen orriko goiburuan posta zerbitzukoek argi eta garbi adieraz ditzaten bulegoaren izena eta bidalketaren lekua, eguna, ordua eta minutua. Era berean, igorleak igorpenaren xehetasunak ere agertzeko eska dezake, igorri nahi duen dokumentu nagusiaren kopiaren, fotokopiaren edo erreprodukzioaren aurreneko orria jatorrizko agiriarekin parekatu eta berdinak direla egiaztatu ondoren; fotokopia hori ziurtagiri gisa aurkeztuko zaio administrazioko organo eskudunari, dokumentu nagusia aurkeztu egin dela frogatzeko.
Aipaturiko diligentziak egin ostean, igorleak berak itxiko du gutun-azala, eta enplegatuak onarpena formalizatu eta onarpenaren gordekina emango dio; jatorrizkoa, berriz, bulegoan artxibatuko du.
Posta zerbitzu unibertsala esleitu zaion operadoreak onartutako bidalketak, artikulu honetan aurreikusitako formalizazioei jarraiki, behar bezala aurkeztutakotzat joko dira, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluaren (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, urtarrilaren 14ko BOEn argitaratutako 4/1999 Legeak aldarazia) eta haren garapen arautegiaren arabera (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikulua)».
3.3.– Eskariari dokumentu hauek erantsiko zaizkio:
a) NANaren fotokopia (espainiar nazionalitatea duten hautagaiek).
Espainiako nazionalitatea izan ez arren lehiaketan parte hartzeko eskubidea daukaten lehiakideek beren nazionalitatea egiaztatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu behar dute, bai eta, beharrezkoa denean, ahaidetasuna egiaztatzen duten dokumentuak ere. Era berean, ahaidetasuna gorago aipatu den estatu bateko herritar batekin izanik herritar horren kargura daudenek edo horren menpe bizi direnek ere egoera hori egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu behar dute. Bestalde, lehiaketan parte hartzeko eskubidea daukatenek ezkontideak direlako, aipatutako dokumentuez gain, zuzenbidez banaturik ez daudela dioen zinpeko aitorpena edo promesa aurkeztu beharko dute.
b) 2.2. oinarrian aipatzen diren baldintza espezifikoak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuen fotokopia erkatua.
c) Azterketa eskubideak ordaindu direla egiaztatzen duen dokumentua.
d) Euskaren edo hizkuntza ez-ofizialaren jakite maila egiaztatzeko titulua edo egiaztagiria.
3.4.– Plaza elebiduna bada eta lehiakideak euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko probetan parte hartu nahi badu, berariaz adierazi beharko du hori eskarian. (IV. eranskina).
3.5.– Hizkuntza ez-ofizial baten profila duten plazetan, baldintza hori betetzen den ala ez adieraziko da berariaz eskarian. (V. eranskina).
4.– Lehiakide onartuak eta baztertuak.
4.1.– Eskariak aurkezteko epea behin amaituta, unibertsitateak lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duen erabakia argitaratuko du, baztertze arrazoiak adierazita, Deialdi eta Lehiaketa Ataleko iragarki oholetan, hiru campusetako errektoreordetzetakoetan eta UPV/EHUren web orrian. Onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda horren kontra egiteko eta akatsak zuzentzeko 10 egun balioduneko epea izango da, zerrenda UPV/EHUko web orrian argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita.
4.2.– Plaza elebiduna bada, euskararen jakite maila 2.2.4 oinarrian zehaztutakoaren arabera egiaztatuko da.
Horri begira, lehiakideren batek eskatzen badu euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzera zuzendutako probak egitea (IV. eranskina), lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen egingo dira proba horiek.
Euskaraz irakasteko gaitasuna titulu edo egiaztagiri baliokideen bidez edo 2.2.4. oinarriak aipatzen dituen beste merezimendu batzuen baliozkotzearen bidez egiaztatzen bada, baliokidetutako tituluak edo merezimenduaren baliozkotzeak eskariak aurkezteko azken eguna baino lehen lortutakoak izan beharko dute.
4.3.– Eskainitako plazaren baldintzetako bat hizkuntza ez-ofizialen bat jakitea bada, 2.2.5. oinarrian adierazitako eran egiaztatuko da.
Horrela, bada, lehiakideren batek hizkuntza ez-ofizialean ezagutza, deialdiko eskakizuna dena (V. eranskina), egiaztatzeko probak eskatu baditu, proba horiek onartutako eta baztertutako lehiakideen behin-behineko zerrendak argitaratu aurretik egin beharko dira.
Hizkuntza ez-ofiziala egiaztatzen bada hizkuntza ez-ofizialetan irakaskuntza emateko egiaztapena lortzeko arautegiaren bosgarren artikuluak aipatzen dituen tituluak aurkeztuta, edo 5. artikulu horrek aipagai dituen merezimenduak baliozkotuta, bai titulua bai baliozkotzea eskariak aurkezteko epea bukatu aurretik lortuko dira.
4.4.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen erabakia emango du errektoreak, eta Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan argitaratuko da, baita UPV/EHUko web orrian ere.
Erabaki hori izapide egintza kualifikatua da, eta aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango da haren aurka UPV/EHUko errektorearen aurrean, erabakia UPV/EHUren web orrian argitaratu eta hilabeteko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluak eta hurrengoek ezarritako moduan (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea), edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean, bi hilabeteko epean, Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen erabakian, jasota geldituko da merezimenduak aurkezteko probarako deia Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholetan eta campusetako hiru errektoreordetzetakoetan argitaratuko dela, bai eta UPV/EHUko web orrian ere.
4.5.– Ezin izango da aurkeztu onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendaren aurkako errekurtsorik, baldin eta interesdunak ez badu behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, bere hartan utziriko egintza irmoa delako.
5.– Lehiaketako epaimahaiak.
5.1.– Erabaki honen II. eranskinean aipatzen diren kideek osatuko dituzte epaimahaiak, eta Errektorego honek izendatuko ditu.
5.2.– Epaimahaikideek ezin izango diote uko egin izendapenari, gerora zeregin horretan aritzea eragozten duen arrazoi justifikatu bat sortzen denean izan ezik. Errektoregoak, halakoetan, adierazitako arrazoia aztertuko du, eta erabakia hartuko bost egun balioduneko epean, izendapenari ezetz esaten dion idatzia jasotzen denetik kontatzen hasita.
5.3.– Lehiakideek epaimahaikideak errekusatu ahal izango dituzte, edo epaimahaikideek uko egin ahal izango diote parte hartzeari, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako parte ez hartzeko edo errekusatzeko egoeraren bat sortuz gero (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea).
Epaimahai titularreko kideei bertan aritzea eragozten dien arrazoiren bat egonez gero (parte ez hartzeko edo errekusazio kasuetan, edo beste edozein arrazoirengatik), ordezko kideak arituko dira haien ordez.
Ordezko kideak ere ezin badu jardun epaimahaian, prozeduran parte ez hartzeko edo errefusatua izateko egoeraren batean dagoelako, kategoria eta antzinatasun handieneko ordezkoa arituko da haren ordez. Ordezko guztiek ezinezkoa badute epaimahaian aritzea eta ezinezkoa bada epaimahaia ondorengo artikuluan azaltzen den moduan eratzea, beste epaimahai bat izendatuko da.
Epaimahaikideak errekusatzeko epea hilabetekoa izango da, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik kontatzen hasita (lehiaketaren deialdian bertan argitaratua), interesdunak errekusazio arrazoia, edo besteren bat, gerora jakin duela egiaztatzen duenean izan ezik. Kasu horretan, interesdunak errekusazio arrazoiaren berri izan duen egunean hasiko da epea.
5.4.– Epaimahaia eratzeko deia epaimahaiaren buruak egingo du, eta epaimahaiko titular eta ordezko guztiei jakinaraziko die bilera eguna baino gutxienez 15 egun lehenago. Bilerako deian eguna, ordua eta tokia zehaztuko dira, eta UPV/EHUko web orrian, Deialdi eta Lehiaketa Ataleko iragarki oholean eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean argitaratuko da. Epaimahaia eratzerakoan kide titular guztiak bertan egonez gero, ordezkoak ez dira zertan joan.
5.5.– Epaimahaia balioz eratzeko, bost kidek parte hartu beharko dute gutxienez.
Epaimahaiko kide titular batek borondatezko eszedentzia hartzen badu, eginkizun gabetze egoerara igarotzen bada edo funtzionario izateari uzten badio, haren ordezkoak hartuko du bere gain zeregina. Hori posible ez bada, kategoria eta antzinatasun handieneko ordezkoak ordezkatuko du. Aukera guztiak agortuta ezin bada epaimahaia eratu, beste epaimahai bat izendatuko da.
Nolanahi ere, behin epaimahaia eratuta, nahikoa izango da epaimahaiburua, idazkaria (edo haien legezko ordezkoak) eta kide bat bertan izatea erabakiak hartzeko. Bertaratu ez diren kideak epaimahaiaren jardueratik kanpo geldituko dira behin betiko.
5.6.– Lehen bileran, epaimahaiak erabaki hauek hartuko ditu:
1.– Proben emaitzak non argitaratuko diren, Deialdien eta Lehiaketen Ataleko eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholez gainera.
2.– Lehiakideek zer hurrenkeratan parte hartuko duten probetan.
3.– Lehiaketan erabiliko diren balorazio irizpide zehatzak, kontuan izanik plazaren ezaugarriak eta baremo orokorrak.
5.7.– Erabaki guztiak UPV/EHUren web orrian, probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean eta Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholean argitaratuko dira.
5.8.– Idazkariak hartuko ditu bere gain epaimahaiaren jarduera administratiboa eta kudeaketa ekonomikoa, unibertsitateko administrazio langileen laguntzarekin.
5.9.– Bermatu egingo da bai lehiakideek bai epaimahaikideek autonomia erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabili ahal izatea probetan, eta behar diren baliabideak jarriko dira horretarako. Hori dela eta, unibertsitateak aldibereko itzultzaile bat jarriko du epaimahaiaren zerbitzura, lehiakide batek edo epaimahaikide batek berariaz adierazten badu euskaraz egin nahi duela edo euskaraz jarraitu nahi duela prozedura. Euskaraz jakitea ezinbestekoa den plazetan, ahalegina egingo da epaimahaikide bat gutxienez euskalduna izan dadin.
6.– Probak.
6.1.– Epaimahaiek bermatu egingo dute lehiakideen aukera berdintasuna, eta publizitate, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuko dituzte.
6.2.– Arautegi honek aurreikusten ez dituen gaietan, urriaren 1eko 40/2015 Legeak (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea) kide anitzeko organoei buruz dioena hartuko du kontuan epaimahaiak.
6.3.– Epaimahaia eratzeari buruz 5.4 oinarrian adierazitako erabakiarekin batera, epaimahaiburuak beste erabaki bat emango du, dei egiteko lehiaketan onartutako lehiakide guztiei beren hautagaitzen aurkezpena egitera. Erabaki hori argitaratuko da UPV/EHUren web orrian eta Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholetan, aurkezpen ekitaldirako eguna, ordua eta lekua adierazita. Aurkezpen ekitaldia epaimahaia eratu eta hurrengo egun baliodunean egingo da. Hala ere, lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri.
6.4.– Aurkezpen ekitaldia jendaurrean egingo da, eta, bertan, lehiakideek lehen probarako dokumentazioa aurkeztuko dute. Ekitaldian, proben nondik norakoei buruzko azalpen guztiak emango zaizkie lehiakideei, eta zozketa egingo da, lehiakideen parte hartze hurrenkera erabakitzeko. Gainera, lehen proba egiteko lekua eta ordua zehaztuko dira.
Aurkezpen ekitaldian, epaimahaiburuak jakinaraziko du zer epe izango duten lehiakideek beste lehiakideek aurkeztu dituzten dokumentuak aztertzeko.
6.5.– Lehen proba egingo da lehiakideen aurkezpen ekitaldia egin eta hurrengo egun baliodunean. Hala ere, lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri. Hurrengo proba lehen proba amaitu eta berehala hasiko da.
6.6.– Lehiakideek dokumentu hauek emango dizkiote epaimahaiburuari aurkezpen ekitaldian:
a) Curriculum vitae (bost ale), VII. eranskineko ereduari jarraiki; eta curriculumean aipatutakoa egiaztatzen duten argitalpenen eta egiaztagirien ale bat.
b) Plaza eskuratuz gero, lehiakideak burutuko duen irakaskuntza proiektua (bost ale). Unibertsitateak deialdian ezarritako ezaugarrietara egokituko da.
c) Plaza eskuratuz gero, lehiakideak aurrera eramango duen ikerketa proiektua (bost ale).
6.7.– Lehiaketak bi proba izango ditu, biak jendaurrekoak.
a) Lehen proban, lehiakide bakoitzak epaimahaiari azalduko dizkio bere lan ibilbideko merezimenduak (lan arlokoak, akademikoak, irakaskuntzakoak eta ikerketakoak), eta bere prestakuntzaren kualifikazioa, eskatu duen plaza betetzeko eta aurkeztu duen irakaskuntza eta ikerketa proiektuak garatzeko. Lehiakideek, gehienez ere, bi ordu izango dituzte ahozko azalpen horretarako.
Ondoren, epaimahaiak lehiakide bakoitzarekin eztabaidatuko du, bi orduz gehienez, honako gai hauen inguruan: aurkeztutako merezimenduak, irakaskuntza proiektua eta ikerketa proiektua.
b) Bigarren proban, lehiakideek ahozko azalpen bat egin beharko dute, gutxienez 45 minutukoa eta gehienez ordu eta erdikoa, plazaren jakintza arloko espezialitate bateko gai baten inguruan. Lehiakideek aukeratuko dute gaia. Ondoren, epaimahaikideek elkarrizketa bat izango dute lehiakidearekin, hiru ordukoa gehienez, azaldutako eduki zientifikoez, edukiok ikasleei irakasteko metodologiaz eta gaiari lotuta jakingarritzat jotzen dituzten bestelako gaiez.
6.8.– Proba guztiak baztertzaileak izango dira.
Lehen probak gehienez 70 puntu balio izango du, eta gutxienez 35 puntu lortu beharko dira hurrengora pasatzeko.
Bigarren proban, gehienez 30 puntu lortu ahal izango dira, eta 15 puntu lortu beharko dira gutxienez proba gainditzeko.
Epaimahaiak kontuan hartuko ditu unibertsitateko irakasleen kidegoetako funtzionario plazak betetzeko Irizpide Orokorrak eta Irizpide Espezifikoak (deialdi honen IX. eranskinean jasoak).
6.9.– Lehen proban, baremo orokor hau erabiliko da:
a) Lehiakidearen historiala (profesionala, akademikoa, irakaskuntzakoa eta ikerketakoa): 42 puntu (lehen probako gehieneko puntuazioaren % 60).
Atal honetan, honako hauek baloratuko dira (zerrenda itxia ez den arren): titulu akademikoak; irakaskuntzan betetako lanpostuak; irakaskuntza alorrean izandako jarduera; ikerketan eginiko lana; argitalpenak (liburuak, artikuluak eta bestelakoak); beste ikerlan batzuk; diru laguntzaz egindako ikerketa proiektuak; biltzarretan aurkeztutako komunikazioak eta txostenak; patenteak; emandako eta hartutako ikastaroak eta mintegiak; jasotako bekak, laguntzak eta sariak; enpresetan nahiz nork bere kabuz eginiko jarduerak; betetako kargu akademikoak eta erakunde mailakoak; irakaskuntzako edo ikerketako beste merezimendu batzuk, eta bestelakoak.
b) Irakaskuntza proiektua: 14 puntu (lehen probako gehieneko puntuazioaren % 20).
c) Ikerketa proiektua: 14 puntu (lehen probako gehieneko puntuazioaren % 20).
6.10.– Bigarren probarako, lehiakideek, lehen probaren kalifikazioa jaso ondoren, ahoz aurkeztuko duten gai edo ikerlan originalaren laburpen idatzia emango diote epaimahaiari.
6.11.– Lehiakide bakarra aurkezten bada, ahozko azalpenetik eta eztabaidatik salbuetsi ahal izango du aho batez epaimahaiak, eta lehiakidea izendatzeko proposamena egingo da zuzenean.
6.12.– Proba bakoitza amaitzean, epaimahaia bilduko da, eta kide bakoitzak puntuazio bat emango dio lehiakide bakoitzari, eta balorazio hori azaltzeko txostena aurkeztuko du. Lehiakideak baloratzean, baremo orokorrari eta epaimahaiak onartutako irizpide espezifikoei erreparatuko diete epaimahaikideek. Epaimahaikide guztiak ados badaude, txosten bakar bat egin ahal izango du epaimahaiak, kuantifikatua eta arrazoitua.
6.13.– Lehiakide bakar batek ere ez baditu gainditzen bi probak, eman gabe utziko ditu plazak epaimahaiak.
7.– Merezimenduen balorazioa (elebidunak ez diren plazetan bakarrik).
Bi probak egin ondoren, eta hautaketa prozesua gainditu duten pertsonak zehaztu ondoren, pertsona horien merezimenduak baloratuko dira, honako honen arabera: euskara jakitea, elebidun ez diren plazetan bakarrik baloratuko dena. Deialdi honen VIII. eranskinak jasotakoaren arabera baloratuko da, irakasle funtzionarioen kidegoetako plazak betetzeko lehiaketen arautegiaren arabera, Gobernu Kontseiluak 2009ko maiatzaren 28an onartutako arautegia, Irakasleen errektoreordeak 2009ko irailaren 15ean emandako erabaki bidez argitaratua (2009ko urriaren 9ko EHAA).
8.– Plazak betetzeko proposamenak.
8.1.– Proba guztiak gainditu dituen lehiakiderik badago, epaimahaiak izendapen proposamena egingo du, txostenak eta puntuazioak kontuan hartuta. Epaimahaiaren proposamen hori berehala argitaratuko da, leku hauetan: proba egin den lekuan, Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan, eta UPV/EHUko web orrian.
8.2.– Plaza betetzeko edo bete gabe uzteko proposamenak lehiakide bakoitzari egindako balorazioa jasoko du, behar bezala arrazoitua, ebaluazio alderdien arabera bereizita eta emandako puntuazioa zehaztuta.
8.3.– Lehiaketako epaimahaiak lehiakideen zerrenda arrazoitua proposatuko dio errektoreari, izendapenerako ordena baten arabera, hark izendapenak egin ditzan. Proposatutako kide kopurua ezin izango da izan eskainitako plaza kopurua baino handiagoa, eta proposamena loteslea izango da.
Berdinketarik badago, epaimahaiburuak kalitate botoa izango du.
8.4.– Epaimahaikideak ezin izango dira abstenitu bozketan. Epaimahaikide guztiek lehiakide guztiak kalifikatu beharko dituzte.
8.5.– Izendapena jasotzeko proposatu ez diren lehiakideek ezin izango dute plaza hutsei buruzko inongo eskubiderik aldarrikatu, ez eta inongo lan poltsetan sartzeko eskatu ere. Izan ere, ordezkapenak egin behar direnean, prozedura orokorra erabili beharko da; hots, sailen eta jakintza arloen arabera deitutako lan poltsa arruntak erabiliko dira.
8.6.– Epaimahaiko idazkariak bost egun baliodun izango ditu, epaimahaiaren jarduna bukatzen denetik, lehiaketako espediente administratiboa unibertsitateko Idazkaritza Nagusian aurkezteko, Deialdien eta Lehiaketen Atalaren bidez. Espedientean honako dokumentu hauek bildu beharko dira:
a) Epaimahaia eratzeko bilerako akta eta horren ondoren eginiko bilera guztietako aktak. Akta horietan jarduera nagusiak jasoko dira.
b) Aurkezpen ekitaldian lehiakideek epaimahaiburuari emandako dokumentu guztiak.
c) Lehenengo proba gainditu duten lehiakideek bigarren proban eman eta ahoz aurkeztutako gai edo ikerlan originalaren laburpena.
d) Proba bakoitza ebaluatzeko aplikatutako irizpide espezifikoak jasotzen dituen dokumentua.
e) Txostenak eta zenbakizko balorazioak.
f) Plazak betetzeko proposamena, lehiakide guztien zerrendarekin, plaza betetzeko lehentasunaren arabera ordenatuta.
8.7.– Zortzigarren oinarriaren b) eta c) ataletan aipatutako dokumentuak bi hilabetetan egongo dira Deialdien eta Lehiaketen Atalean, epaimahaiak proposamena egiten duen egunetik hasita. Dena dela, proposamen horren kontrako errekurtsorik aurkezten bada, ebazpena irmoa izan arte egongo dira dokumentuak atal horretan.
Urtebete igarotzean interesdunak dokumentuak hartzera joan ez badira, unibertsitateak dokumentuak suntsitu ahal izango ditu.
8.8.– Lehiakideek Unibertsitateko Idazkaritza Nagusiari eskatu ahal izango diote epaimahaikide bakoitzak beren merezimenduen inguruan emandako balioespen arrazoituaren ziurtagiria (behar bezala kuantifikatua) edo, hala badagokio, epaimahaiaren txosten bakarra.
8.9.– Lehiakideek epaimahaiak plaza betetzeko edo ez betetzeko egindako proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote errektoreari, proposamena UPV/EHUko webgunean argitara eman, eta hamabost egun balioduneko epean. Erreklamazioa tramitatzea onartzen bada, izendapenak eten egingo dira, behin betiko erabakia hartu arte.
8.10.– Erreklamazio Batzordeak aztertuko du erreklamazioa. Hots, lehiaketako espedientea berrikusiko du, publizitate printzipioa eta lehiakideen berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatu direla egiaztatzeko; beharrezkotzat jotzen dituen ekintzak eramango ditu aurrera; eta, erreklamazioa onartzen den ala ez erabakiko du, erreklamazio jaso eta hiru hilabeteko epearen barruan. Epe hori berariazko erabakirik eman gabe igarotzen bada, erreklamazioa ezetsi delako izango da, eta administrazioarekiko auzien bidera jo ahal izango da.
8.11.– Erreklamazio Batzordeak hartutako erabakiak lotesleak izango dira errektorearentzat eta, haren erabakiek administrazio bidea agortzen dutenez, aurka egiteko administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo beharko da zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 legeari jarraituz.
8.12.– Erreklamazio Batzordeak erreklamazioa onartuz gero, errektoreak erabakia emango du argitara, eta akatsa gertatu zen unera eramango da berriz prozedura, eta, hala behar izanez gero, epaimahaiak beste izendapen proposamen bat egingo du.
9.– Dokumentuak aurkeztea, izendapenak egitea eta karguak hartzea.
9.1.– Epaimahaiak proposatutako izendapenak errektoreak egingo ditu, lehiakideak, epaimahaiaren jarduera amaitu ondorengo hogei egunetan, honako dokumentazio hau entregatu ondoren Deialdien eta Lehiaketen Atalean:
a) Unibertsitateko irakaslearen zereginak betetzea eragozten duen gaixotasun edo arazo fisiko edo psikikorik ez duela ziurtatzen duen Medikuaren Ziurtagiri Ofiziala.
b) Diziplina espediente bidez Estatuko Administrazio Orokorreko zerbitzutik edo autonomia, instituzio edo tokiko administrazioetako jardueratik bereizita ez dagoela eta funtzio publikorako ezgaitua ez dagoela ziurtatzen duen zinpeko aitorpena. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko beren herrialdean funtzio publikoan aritzea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.
Horretarako, epaimahaiko idazkariak, haren jarduera amaitzean, proposatutako izendapena argitaratuko du UPV/EHUren web orrian eta proba egin den lekuan, atal honetan aipatutako dokumentazioa aurkeztu behar dela gogoratuz. Izendapenerako proposatu den pertsonak 20 egun izango ditu horretarako.
Aktibo dauden karrerako funtzionario publikoek ez dute aurreko atalean aipatu diren dokumentuak aurkeztu eta eskakizunak bete beharko, eta funtzionario izaera egiaztatzen duen beren Administrazioaren ziurtagiria aurkeztuko dute, beren Zerbitzu Orrian jasota dauden gainerako inguruabarrekin batera.
9.2.– Plaza betetzeko proposatzen den lehiakideak dagokion epean eskatutako dokumentuak aurkeztu ezean, galdu egingo ditu bere eskubideak, eta ez dute izendatuko karrerako funtzionario, ezinbesteko arrazoiek eragotzi diotela frogatzen ez badu. Unibertsitateko errektoreak puntuazioaren arabera zerrendan hurrengoa den lehiakidea izendatuko du, lehiakide horrek oinarri honetako lehenengo atalean aipatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren. Horretarako, hogei eguneko epea izango du, proposamena jakinarazten zaion egunetik kontatzen hasita.
9.3.– Izendapenean honako hauek zehaztu beharko dira: plazaren izena, kidegoa, jakintza arloa, saila, ikastegia, arduraldia, hizkuntz eskakizuna eta lanpostuen zerrendako kodea.
9.4.– Izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta Unibertsitateko Irakaskuntza Koordinatzeko Kontseiluko Idazkaritza Nagusiari jakinaraziko zaio.
9.5.– Proposatutako hautagaiak plazaren jabe egin beharko du, hogei eguneko epean, izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Une horretatik aurrera, unibertsitateko irakasle titularren kidegoko funtzionarioa izango da.
9.6.– Lehiakideak beste lanposturen bat badauka arlo publiko edo pribatuan, bateragarritasun baimena eskatu beharko du plazaren jabe egin aurretik, jabetza hartzeko epearen lehenengo hamar egunen barruan. Bateragarritasunari buruzko erabakia eman bitartean, luzatu egingo zaio plazaren jabe egiteko epea.
9.7.– Plaza betetzeko proposatutako hautagaia aipatutako epean plazaren jabe egiten ez bada, hori ezinbesteko kasuaren eraginez izan dela egiaztatzeko agiririk aurkeztu ez badu eta plazaren jabe egiteko epea luzatu ez bada, UPV/EHUko errektoreak balorazio ordenaren arabera zerrendan hurrengoa den lehiakidea izendatuko du, lehiakide horrek 9.1. oinarrian aipatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko dokumentu guztiak aurkeztu ondoren.
9.8.– Behin plaza lortuta, interesdunak gutxienez bi urte egin beharko ditu plaza horretan, beste unibertsitate batean plaza bat lortzeko lehiaketan parte hartu ahal izateko.
10.– Azken araua.
10.1.– Gobernu Kontseiluak 2009ko maiatzaren 28ko bileran onartu zuen Irakasle Funtzionarioen Kidegoetan sartzeko lehiaketen arautegian (2009ko urriaren 9ko EHAA) eta deialdi honetan zehaztutako epeak zenbatzerakoan, abuztua ez da kontuan hartuko. Hilabete horretan ez da aipatutako jardueretako bat bera ere egingo.
10.2.– Lehiaketa egin bitartean, epaimahaiek argituko dituzte deialdiaren aplikazioaren inguruan sor daitezkeen zalantzak, bai eta aurreikusi ez diren egoeretan nola jokatu ere. Dena dela, batzordeen jardunak bat etorri beharko du urriaren 1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearekin eta urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Jurikoaren 40/2015 Legearekin.
10.3.– Eszedentzian daudenak zerbitzu aktibora itzultzea.
1.– Borondatezko eszedentzian dauden unibertsitateko irakasleen kidegoetako funtzionarioak zerbitzu aktibora itzultzeko, plaza bat lortu beharko dute edozein unibertsitatek deitutako unibertsitateko irakasleen kidegoetan sartzeko lehiaketetan, abenduaren 21eko Unibertsitateen 6/2001 Legearen 62. artikuluak ezarritakoaren arabera (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak emandako idazketa berrian).
2.– Zerbitzu aktibora itzultzea, gainera, eszedentzia hartu aurreko jatorri ikastegiari zegokion unibertsitatean egin ahal izango da, eta unibertsitate horretako plaza bati behin-behinean atxikitzeko eskatuko dio errektoreari. Hala, unibertsitate horrek bere kidego eta jakintza arloetarako deitutako lehiaketa guztietan parte hartu beharko du, eta behin-behineko atxikipena galduko du hori egin ezean.
3.– Zerbitzu aktibora itzultzea automatikoa eta behin betikoa izango da, interesdunak jatorri unibertsitateari eskatuta, baldin eta gutxienez bi urte igaro badira eszedentzian, eta bost baino gutxiago, kidego eta jakintza arlo bereko plaza hutsik egonik.
Kasu horretan, ez da lehiaketarik egingo plaza hutsa betetzeko, adierazitako denbora baldintzak betetzen dituzten unibertsitateko irakasleen kidegoetako funtzionario bat baino gehiago daudenean eta zerbitzu aktibora itzultzeko plaza bera hautatzen dutenean izan ezik. Halakoetan, lehiaketa egingo da, eta funtzionario horiek bakarrik parte hartu ahal izango dute.
4.– Plaza baterako lehiaketa deituta, pertsona batek aurreko atalean aipatutako itzulera automatikoa eskatzen badu, bertan behera utziko da lehiaketa, baldin eta itzulera eskaria lehiaketan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epearen barnean egin bada. Ordaindutako azterketa tasak itzuliko dira.
10.4.– Erabaki honek administrazio bidea agortzen du, eta administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da haren aurka, Bilboko Administrazio Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean, erabakia argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioarenen uztailaren 13ko 29/1998 Legea, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2. artikuluari lotuta).
Bestela, aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearen aurrean, hilabeteko epean, erabakia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean kontatzen hasita. Hala egiten bada, ezin izango da aurkeztu aurreko atalean aipatutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa, harik eta berraztertze errekurtsoa berariaz erabakitzen den arte edo ustezko ezespena gertatu arte.
10.5.– Era berean, deialdi honetatik eta epaimahaiaren jardunetik eratorritako administrazio egintza guztien aurka egin ahal izango da, aipatutako urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako kasuetan eta bertan adierazitako moduan.
Leioa, 2018ko maiatzaren 14a.
Errektorea.
E (Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 25ekoa, errektorearena, 2017-02-03ko EHAA).
Irakasle-Ikertzaileen Arloko Errektoreordea,
INMACULADA GUERRICAGOITIA MARINA.
I. ERANSKINA
LEHIAKETAN ESKAINTZEN DIREN UNIBERTSITATEKO IRASKALE TITULARREN KIDEGOKO PLAZEN ZERRENDA
Lanpostuaren zenbakia: 1. Kodea: TUC8/1-D00001-33. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Barne Geodinamika». Saila: Geodinamika. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Geologia estrukturala».
Lanpostuaren zenbakia: 2. Kodea: TUC8/1-D00018-18. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Soziologia». Saila: Soziologia eta Gizarte Langintza. Ikastegia: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Migrazioen Soziologia».
Lanpostuaren zenbakia: 3. Kodea: TUC8/1-D00021-35. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Historia Garaikidea». Saila: Historia Garaikidea. Ikastegia: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Ez-elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Espainiaren eta Euskal Herriaren XX. mendeko Historia».
Lanpostuaren zenbakia: 4. Kodea: TUC8/1-D00028-22. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Artearen Historia». Saila: Artearen Historia eta Musika. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Zinemaren eta Ikuz-entzunezko beste arte batzuen historia».
Lanpostuaren zenbakia: 5. Kodea: TUC8/1-D00041-12. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Kimika Organikoa». Saila: Kimika Organikoa II. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Kimika Organikoa I».
Lanpostuaren zenbakia: 6. Kodea: TUC8/1-D00046-3. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Gorputz eta Kirol Hezkuntza». Saila: Gorputz eta Kirol Hezkuntza. Ikastegia: Hezkuntza eta Kirol Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Kirol Errendimenduaren Analisia».
Lanpostuaren zenbakia: 7. Kodea: TUC8/1-D00051-12. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Hizkuntzaren eta Literaruren Didaktika». Saila: Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika. Ikastegia: Bilboko Hezkuntza Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Hizkuntzak eta Berrikuntza Eskolan».
Lanpostuaren zenbakia: 8. Kodea: TUC8/1-D00054-23. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Enpresen Antolakuntza». Saila: Enpresen Antolakuntza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Ez-elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Logistika eta Ekoizpen Sistemen Diseinu, Plangintza eta Kudeaketa» eta «Ekonomia».
Lanpostuaren zenbakia: 9. Kodea: TUC8/1-D00057-49. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Fisika Aplikatua». Saila: Fisika Aplikatua I. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Ingeniaritzaren Oinarri Fisikoak».
Lanpostuaren zenbakia: 10. Kodea: TUC8/1-D00101-28. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Farmazia eta Farmazia Teknologia». Saila: Farmazia eta Elikagaien Zientziak. Ikastegia: Farmazia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Ez-elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Farmazia Galenikoa».
Lanpostuaren zenbakia: 11. Kodea: TUC8/1-D00101-29. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Farmazia eta Farmazia Teknologia». Saila: Farmazia eta Elikagaien Zientziak. Ikastegia: Farmazia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Hirueleduna (euskera/gaztelera/ingelesa); Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Teknologia Farmazeutikoa II».
Lanpostuaren zenbakia: 12. Kodea: TUC8/1-D00101-30. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Elikagaien Teknologia». Saila: Farmazia eta Elikagaien Zientziak. Ikastegia: Farmazia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Elikagaien Kimika eta Biokimika».
Lanpostuaren zenbakia: 13. Kodea: TUC8/1-D00112-54. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Ingeniaritza Kimikoa». Saila: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza. Ikastegia: Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Ingeniaritzaren Oinarri Kimikoak» eta «Materialen Zientzia».
Lanpostuaren zenbakia: 14. Kodea: TUC8/1-D00112-55. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Ingeniaritza Kimikoa». Saila: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza. Ikastegia: Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Materialen Zientzia» eta «Material zelulosikoen eta haien eratorrien Zientzia eta Teknologia».
Lanpostuaren zenbakia: 15. Kodea: TUC8/1-D00122-7. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Estatuaren Eliza Zuzenbidea». Saila: Estatuaren Eliza Zizenbidea eta Erromatar Zuzenbidea. Ikastegia: Zuzenbide Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Estatuaren Zuzenbide Eliztarra», «Kontzientzia Askatasunari buruzko Zuzenbidea» eta «Zuzenbidea eta Kulturartekotasuna».
Lanpostuaren zenbakia: 16. Kodea: TUC8/1-D00136-22. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Ingeniaritzako Adierazpen Grafikoa». Saila: Adierazpen Grafikoa eta Ingeniaritzako Proiektuak. Ikastegia: Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Hiruleduna (euskera/gaztelera/ingelesa); Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Ordenagailuz Lagundutako Diseinua».
Lanpostuaren zenbakia: 17. Kodea: TUC8/1-D00145-36. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Ingurumen Jarraituen Mekanika eta Egituren Teoria». Saila: Ingeniaritza Mekanikoa. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Ez-elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Egitura sistemen analisia eta diseinua» eta «Egituren kalkulua eta diseinua».
Lanpostuaren zenbakia: 18. Kodea: TUC8/1-D00159-15. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Eskultura». Saila: Eskultura. Ikastegia: Arte Ederren Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Eskultura I» eta «Eskultura, Arkitektura eta Hiri-Paisaia».
Lanpostuaren zenbakia: 19. Kodea: TUC8/1-D00169-18. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Kimika Ez-organikoa». Saila: Kimika Ez-organikoa. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Kimika Ez-organikoa II» eta «Material metal-organikoak: sintesia, aplikazioak eta ezaugarriketa kimikoa eta egiturazkoa».
Lanpostuaren zenbakia: 20. Kodea: TUC8/1-D00169-19. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Kimika Ez-organikoa». Saila: Kimika Ez-organikoa. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Esperimentazioa Kimika Ez-organikoan», «Materialen Zientzia» eta «Materialen Zientzia eta Teknologia».
Lanpostuaren zenbakia: 21. Kodea: TUC8/1-D00224-16. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Elektronika». Saila: Elektrizitatea eta Elektronika. Ikastegia: Zientzia eta Teknologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Ez-elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Potentzia Elektronikoa» eta «Zirkuitu Linealak eta Ez-linealak».
Lanpostuaren zenbakia: 22. Kodea: TUC8/1-D00236-17. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Seinalearen Teoria eta Komunikazioak». Saila: Komunikazioen Ingeniaritza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Irrati Komunikazioko Sistemak» eta «Irrati Bidezko Komunikazioen Diseinu Aurreratua».
Lanpostuaren zenbakia: 23. Kodea: TUC8/1-D00237-21. Kidegoa: Unibertsitateko irakasle titularrak. Jakintza arloa: «Teknologia Elektronikoa». Saila: Teknologia Elektronikoa. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna; Arduraldia: Osoa; Egin beharreko irakaskuntza eta ikerkuntza lanak: «Sistema digitalak» eta «Elektronika digitala».
II. ERANSKINA
LEHIAKETAKO EPAIMAHAIEN ZERRENDA
1.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Barne Geodinamika. Kodea: TUC8/1-D00001-33.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra
Idazkari titularra: Benito Ábalos Villaro. U.K. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Rosa M.ª Tejero López. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
2. batzordekide titular: Gabriel Gutiérrez Alonso. U.I.T. Salamancako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: M.ª Teresa de Jesús Román Berdiel. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Julia Cuevas Urionabarrenechea. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Pablo Puelles Olarte. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Fernando Álvarez Lobato. U.I.T. Salamancako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: M.ª del Puy Ayarza Arribas. U.I.T Salamancako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Antonio M.ª Casas Sainz. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
2.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Soziologia. Kodea: TUC8/1-D00018-18.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Luis Enrique Alonso Benito. U.K. Madrilgo Unibertsitate Autonoma.
Idazkari titularra: Imanol Zubero Beascoechea. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: M.ª Antonia Izpizua Uribarri. U.I.T. UPV/EHU.
2. batzordekide titular: Esther Raya Díez. U.I.T. Errioxako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Begoña Pérez Eransus. U.I.T. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: José Miguel Berian Raquin. U.K. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Ordezko idazkaria: Luis Alfonso Camarero Rioja. U.K. Uned.
Ordezko 1. batzordekidea: M.ª Angeles Arjona Garrido. U.I.T. Almeriako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Obdulia Taboadela Álvarez. U.I.T. A Coruñako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: M.ª Jose Aguilar Idañez. U.E.K. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
3.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Historia Garaikidea. Kodea: TUC8/1-D00021-35.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Ángeles González Fernández. U.K. Sevillako Unibertsitatea.
Idazkari titularra: Aurora Garrido Martín. U.I.T. Kantabriako Unibertsitatea.
1. batzordekide titular: Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga. U.K. UPV/EHU.
2. batzordekide titular: Mikel Urquijo Goitia. U.K. UPV/EHU.
3. batzordekide titular: Julio Ponce Alberca. U.I.T. Sevillako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Maria Antonia Peña Guerrero. U.K. Huelvako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Ángel Duarte Montserrat. U.K. Gironako Unibertsitatea.
Ordezko 1. batzordekidea: Susana Serrano Abad. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 2. batzordekidea: Fernando Martínez Rueda. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 3. batzordekidea: Pilar Salomón Cheliz. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
4.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Artearen Historia. Kodea: TUC8/1-D00028-22.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: María Soledad De Silva Verastegui. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Iñaki Díaz Balerdi. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Amparo Martínez Herránz. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Valeria Camporesi. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
3. batzordekide titular: Francisco Juan García Gómez. U.I.T. Malagako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: María José Redondo Cantera. U.K. Valladolideko Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Iñigo Sarriugarte Gómez. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Gonzalo Pavés Borges. U.I.T. La Lagunako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Xesqui Castañer López. U.I.T. Valentziako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Javier Castán Lanaspa. U.I.T. Valladolidedko Unibertsitatea.
5.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Kimika Organikoa. Kodea: TUC8/1-D00041-12.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: M.ª Esther Lete Expósito. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: M.ª Nuria Sotomayor Anduiza. U.K. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Gonzalo Blay Llinares. U.K. Valentziako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Anna Roglans Ribas. U.K. Gironako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: José Manuel González Díaz. U.K. Oviedoko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Carmen Najera Domingo. U.K. Alikanteko Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Félix Rodríguez Iglesias. U.I.T. Oviedoko Unibertsitatea.
Ordezko 1. batzordekidea: Miguel Ángel Pericas Brondo. U.K. Kataluniako Kimikako Ikerketarako Institutua.
Ordezko 2. batzordekidea: Celia Andrés Juan. U.K. Valladolideko Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: José Manuel Peregrina García. U.K. Errioxako Unibertsitatea.
6.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Gorputz eta Kirol Hezkuntza. Kodea: TUC8/1-D00046-3.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: José Antonio Casajús. U.K. Zaragozako Unibertsitatea.
Idazkari titularra: Francisco Javier Moreno. U.K. Miguel Hernández Unibertsitatea.
1. batzordekide titular: Raúl Reina Vaíllo. U.I.T. Miguel Hernández Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Nuria Mendoza Laiz. U.I.T. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Cristina Granados Domínguez. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Mikel Izquierdo Redín. U.K. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Ordezko idazkaria: Ana Ponce De León. U.K. Errioxako Unibertsitatea.
Ordezko 1. batzordekidea: Daniel Lapresa Ajamil. U.I.T. Errioxako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Gema Torres-Luque. U.I.T. Jaengo Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Javier Pérez-Tejero. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
7.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika. Kodea: TUC8/1-D00051-12.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Jon Batti Kortazar Uriarte. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: María Roncesvalles Ibarra Murillo. U.I.T. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
1. batzordekide titular: Itziar Aduriz Agirre. U.I.T. Bartzelonako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Jesús Ponce Cárdenas. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
3. batzordekide titular: Julián Maia Larretxea. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Josefa Dorta Luis. U.K. La Lagunako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Dolores Vilavedra Fernández. U.I.T. Konpostela Santiagoko Unibertsitatea.
Ordezko 1. batzordekidea: Esteve Baptista Clua Julve. U.I.T. Pompeu i Fabra Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Iraide Ibarretxe Antuñano. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: María Ángeles Naval López. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
8.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Enpresen Antolakuntza. Kodea: TUC8/1-D00054-23.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Iñaki Heras Saizarbitoria. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Germán Arana Landín. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: David De La Fuente García. U.K. Oviedoko Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Lourdes Cecilia Saiz Barcena. U.I.T. Burgosko Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: María del Mar Alemany Díaz. U.I.T. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Adolfo López Paredes. U.K. Valladolideko Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Jon Olascoaga Larrauri. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Javier Pajares Gutiérrez. U.I.T. Valladolideko Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Isabel Fernández Quesada. U.I.T. Oviedoko Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Josefa Mula Bru. U.K. Valentziako Unibertsitatea Politeknikoa.
9.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Fisika Aplikatua. Kodea: TUC8/1-D00057-49.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Cristina Gómez Polo. U.K. Universidad Pública de Navarra.
Idazkari titularra: Jon Gutiérrez Etxebarria. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: M.ª Pilar Marín Palacios. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
2. batzordekide titular: Montserrat Rivas Ardisana. U.I.T. Oviedoko Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Ricardo López Antón. U.I.T. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Luis Fernández Barquín. U.K. Kantabriako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Estibaliz Apiñaniz Fernández De Larrinoa. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Miren Nerea Zabala Unzalu. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 2. batzordekidea: José Ignacio Espeso Martínez. U.I.T. Kantabriako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Vicente Recarte Callado. U.I.T. Nafarroako Unibertsitatea Publikoa.
10.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Farmazia eta Farmazia Teknologia. Kodea: TUC8/1-D00101-28.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Begoña Calvo Hernáez. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Alicia Rodríguez Gascón. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Antonio Rabasco Álvarez. U.K. Sevillako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Carmen M.ª Evora García. U.K. La Lagunako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Manuel Guzmán Navarro. U.I.T. Alcalá Henareseko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: M.ª Luisa González Rodríguez. U.K. Sevillako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Gorka Orive Arroyo. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Araceli Delgado Hernández. U.I.T. La Lagunako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: José Luis Arias Mediano. U.I.T. Granadako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Juan José Torrado Durán. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
11.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Farmazia eta Farmazia Teknologia. Kodea: TUC8/1-D00101-29.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: José Luis Pedraz Muñoz. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Rosa M.ª Hernández Martín. U.K. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Antonio Rabasco Álvarez. U.K. Sevillako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Carmen M.ª Evora García. U.K. La Lagunako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Jesús Molpeceres García Del Pozo. U.I.T. Alcalá Henareseko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Eduardo Mariño Hernández. U.K. Bartzelonako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Manuela Igartua Olaechea. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: M.ª Luisa González Rodríguez. U.K. Sevillako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: María Dolores Ramona Torres López. U.I.T. Konpostelako Santiagoko Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Carmen Álvarez Lorenzo. U.I.T. Konpostelako Santiagoko Unibertsitatea.
12.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Elikagaien Teknologia. Kodea: TUC8/1-D00101-30.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: M.ª Dolores Guillén Loren. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Miguel Angel González Viñas. U.I.T. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
1. batzordekide titular: Nuria Martínez Navarrete. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
2. batzordekide titular: Albert Ibarz Rivas. U.K. Leridako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Sidonia Martínez Suárez. U.I.T. Vigoko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Ana Isabel Briones Pérez. U.K. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: M.ª Desamparados Salvador Moya. U.K. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Ordezko 1. batzordekidea: M.ª Isabel Hernando Hernando. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko 2. batzordekidea: Francisco Javier Señorans Rodríguez. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
Ordezko 3. batzordekidea: M.ª Inmaculada Franco Matilla. U.I.T. Vigoko Unibertsitatea.
13.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Kodea: TUC8/1-D00112-54.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: María Astrid Barona Fernández. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: María Ángeles Corcuera Maeso. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Alfonso Jiménez Migallón. U.I.T. Alikanteko Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Clara Gómez Clari. U.K. Valentziako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Juan Francisco Rodríguez Romero. U.K. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Ana Josefina Elías Saenz. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Elena Bilbao Ergueta. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Juan López Martínez. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko 2. batzordekidea: Francisco Javier González Benito. U.I.T. Madrilgo Carlos III. Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Encarnación Rodríguez Hurtado. U.K. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
14.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Ingeniaritza Kimikoa. Kodea: TUC8/1-D00112-55.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: María Astrid Barona Fernández. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: María Ángeles Corcuera Maeso. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Alfonso Jiménez Migallón. U.I.T. Alikanteko Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Clara Gómez Clari. U.K. Valentziako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Juan Francisco Rodríguez Romero. U.K. Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Ana Josefina Elías Saenz. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Elena Bilbao Ergueta. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Juan López Martínez. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko 2. batzordekidea: Francisco Javier González Benito. U.I.T. Madrilgo Carlos III. Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Encarnación Rodríguez Hurtado. U.K. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
15.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Estatuaren Eliza Zuzenbidea. Kodea: TUC8/1-D00122-7.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Adoración Castro Jover. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Carmen Agoues Mendizabal. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Luis Mariano Cubillas Recio. U.K. Valladolideko Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Alejandro Torres Gutiérrez. U.K. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
3. batzordekide titular: M.ª Cruz Llamazares Calzadilla. U.I.T Madrilgo Carlos III. Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Oscar Celador Angon. U.K. Madrilgo Carlos III.Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Miren Edurne Terradillos Ormaechea. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Mercedes Murillo Muñoz. U.I.T. Madrilgo Juan Carlos Erregea Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: M.ª de las Mercedes Vidal Gallardo. U.I.T. Valladolideko Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Salvador Tarodo Soria. U.I.T. Leongo Unibertsitatea.
16.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Ingeniaritzako Adierazpen Grafikoa. Kodea: TUC8/1-D00136-22.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Félix Sanz Adán. U.K. Errioxako Unibertsitatea.
Idazkari titularra: Mikel Garmendia Mugika. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Naiara Ortega Rodríguez. U.I.T. UPV/EHU.
2. batzordekide titular: Beatriz Defez García. U.I.T. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa
3. batzordekide titular: Cesar Antonio Otero González. U.I.T. Kantabriako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Guillermo Peris Fajarnes. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko idazkaria: Fernando José Aguilar Torres. U.K. Almeriako Unibertsitatea.
Ordezko 1. batzordekidea: Irene Sentana Gadea. U.I.T. Alikanteko Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: José Ignacio Rojas Sola. U.K. Jaengo Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: M.ª Nuria Aleixos Borras. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
17.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Ingurumen Jarraituen Mekanika eta Egituren Teoria. Kodea: TUC8/1-D00145-36.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Javier Canales Abaitua. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: María Helena Fernandes Rodrigues. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Pascual Martí Montrull. U.K. Cartagenako Unibertsitate Politeknikoa.
2. batzordekide titular: Luisa María Gil Martín. U.K. Granadako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Salvador Ivorra Chorro. U.K. Alikanteko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: José Antonio Tárrago Carcedo. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Naiara Ortega Rodríguez. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Santiago Hernández Ibañez. U.K. La Coruñako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: María Begoña Calvo Calzada. U.K. Zaragozako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Antonio Argüelles Amado. U.K. Oviedoko Unibertsitatea.
18.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Eskultura. Kodea: TUC8/1-D00159-15.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: M.ª Isabel Doménech Ibañez. U.K. Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
Idazkari titularra: Ana M.ª Pilar Arnaiz Gómez. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Tonia Raquejo Grado. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
2. batzordekide titular: Xabier Laka Antxustegi. U.I.T. UPV/EHU.
3. batzordekide titular: Juan Antonio Rubio-Ardanaz. U.I.T. Extremadurako unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Miguel Molina Alarcón. U.K. Valentziako unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko idazkaria: María Jesús Cueto Puente. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Mónica Ortuzar González. U.I.T. Vigoko Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Leire Fernández Iñurritegi. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 3. batzordekidea: Fernando M.ª Gil Sinaga. U.K. Salamancako Unibertsitatea.
19.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Kimika Ez-organikoa. Kodea: TUC8/1-D00169-18.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Antonio Luque Arrebola. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Oscar Castillo García. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Javier García Tojal. U.I.T. Burgoseko Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Salomé Delgado Gil. U.K. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
3. batzordekide titular: Pilar Amo Ochoa. U.I.T. Madrilgo Unibertsitatea Autonomoa.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Juan Manuel Gutiérrez –Zorrilla López. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Miren Gotzone Barandika Argoitia. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Elena Lalinde Peña. U.K. Errioxako Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Elisa M.ª Barea Martínez. U.I.T. Granadako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: M.ª Teresa Moreno García. U.I.T. Errioxako Unibertsitatea.
20.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Kimika Ez-organikoa. Kodea: TUC8/1-D00169-19.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Teófilo Rojo Aparicio. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Aintzane Goñi Zunzarren. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Pedro Núñez Coello. U.K. La Lagunako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Inmaculada Álvarez Serrano. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
3. batzordekide titular: M.ª Dolores Santana Lario. U.K. Murtziako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Luis M.ª Lezama Diago. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Izaskun Gil De Muro Zabala. U.I.T.UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Javier Garcia Tojal. U.I.T. Burgosko Unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Pedro Amorós Del Toro. U.K. Valentziako Unibertsitatea.
Ordezko 3. batzordekidea: Susana García Martín. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
21.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Elektronika. Kodea: TUC8/1-D00224-16.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Almudena Suárez Rodríguez. U.K. Kantabriako Unibertsitatea.
Idazkari titularra: Inés Juliana Del Campo Hagelström. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Juan Mari Collantes Metola. U.I.T. UPV/EHU.
2. batzordekide titular: M.ª Lourdes Pelaz Montes. U.K. Valladolideko Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Sergio Sancho Lucio. U.I.T. Kantabriako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Gonzalo Joya Caparros. U.K. Malagako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Joaquín Portilla Rubín. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: M.ª Iluminada Baturone Castillo. U.I.T. CSIC.
Ordezko 2. batzordekidea: S. Santiago Sánchez Solano. Ikertzaile Zientifikoa. CSIC.
Ordezko 3. batzordekidea: Alfredo García Arribas. U.I.T. UPV/EHU.
22.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Seinalearen Teoria eta Komunikazioak. Kodea: TUC8/1-D00236-17.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: Amaia Arrinda Sanzberro. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Pablo Angueira Buceta. U.K. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Susana Loredo Rodríguez. U.I.T. Oviedoko Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Eva Rajo Iglesias. U.I.T. Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Germán León Fernández. U.I.T. Oviedoko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Juan Luis Ordiales Basterrechea. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Jesús María Ruíz Ojeda. U.K. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Marta Domingo Gracia. U.I.T. Kantabriako unibertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: José Manuel Riera Salís. U.K. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko 3. batzordekidea: Amparo Herrera Guardado. U.I.T. Kantabriako Unibertsitatea.
23.– Lehiaketa epaitu behar duen Batzordea. Kidegoa: Unibertsitateko Irakasle Titularrak. Jakintza Arloa: Teknologia Elektronikoa. Kodea: TUC8/1-D00237-21.
Batzorde Titularra:
Batzordeburu titularra: José Luis Martín González. U.K. UPV/EHU.
Idazkari titularra: Aitzol Zuloaga Izaguirre. U.I.T. UPV/EHU.
1. batzordekide titular: Mar Martínez Solórzano. U.I.T. Kantabriako Unibertsitatea.
2. batzordekide titular: Bonifacio Martín del Brío. U.I.T. Zaragozako Unibertsitatea.
3. batzordekide titular: Celia López Ongil. U.I.T. Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Amaia Arrinda Sanzberro. U.K. UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Gorka Bueno Mendieta. U.I.T. UPV/EHU.
Ordezko 1. batzordekidea: Virginia Urruchi del Pozo. U.I.T. Madrilgo Carlos III.a Unibeertsitatea.
Ordezko 2. batzordekidea: Trinidad María Sansaloni Balaguer. U.I.T. Valentziako Unibertsitatea Politeknikoa.
Ordezko 3. batzordekidea: Eduardo De La Torre Arnanz. U.I.T. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.