EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-05-31 Aldizkari honetan argitaratua: 2018104

EBA ZPENA , 2018ko ma ia tza ren 23koa , La ngilea k Kudea tzeko zuzenda ria rena , zeina ren bidez ona rtzen ba ita Euska l A utonomia Erkidegoko Biga rren Hezkuntza ko ira ka sleen eta La nbide Heziketa ko ira ka sle teknikoen kidegoeta n sa rtzeko eta horra iristeko ha uta keta -prozedureta n, hizkuntza -eska kizuna ez egia zta tzea ga tik ka npo gera tu diren iza nga ien behin-behineko zerrenda (ha uta keta -prozedura k Hezkuntza ko sa ilburua ren 2018ko otsa ila ren 26ko A gindua ren bidez deitu ziren).

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2018-05-23
Hurrenkenaren zenbakia: 201802859
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2018/02/27an argitaratutako 2018/02/26ko AGINDUA [201801028]

Hezkuntza ko sa ilburua ren 2018ko otsa ila ren 26ko A gindua ren bidez (2018ko otsa ila ren 27ko EHA A ), zenba it ha uta keta -prozedura ta ra ko deia ldia egin zen Euska l A utonomia Erkidegoko Biga rren Hezkuntza ko ira ka sleen eta La nbide Heziketa ko ira ka sle teknikoen kidegoeta n sa rtzeko eta horra iristeko, ba i eta espezia lita te berria k eskura tzeko ere.
A ipa tuta ko a gindua ren 2.1.f) oina rria k eza rtzen duenez, ira ka sle-la npostuen 2. hizkuntza -eska kizuna egia zta tu beha rra da go ha uta keta -prozesua n pa rte ha rtzeko.
2.6.2 oina rria ri ja rra ikiz, La ngilea k Kudea tzeko zuzenda ria k epe ba t ireki zuen (2018ko ma ia tza ren 16tik 22ra a rte, bia k ba rne) iza nga i ona rtuek eta ba ztertuek (ba ldin eta gora jotzeko errekurtsoa ja rri ba dute eta eba tzi ga be ba da go) a urkez zeza ten ira ka sle-la npostuen 2. hizkuntza -eska kizuna ren homologa tua k diren hizkuntza -titula zioa edo ziurta giria , edo ziurta tzeko sa lbuetsita da goela a diera zten duen ziurta giria (a pirila ren 3ko 47/2012 Dekretua ren 2. eta 5. a rtikulueta n a urreikusia ). Ha la ber, Hezkuntza ko hizkuntza -eska kizuna k egia zta tzeko deia ldiko ema itza k a rgita ra tu dira .
6.2.6 oina rria rekin ba t etorriz, eska tuta ko hizkuntza -eska kizuna ez da uka ten iza nga ia k, sa lbuetsita ez da uden iza nga ia k edo 2.1.f) oina rria k a urreikusi duen erregimen ira ga nkorra ren a ra bera egia zta tzetik sa lbuetsita ez da udena k, proba ra a urkezten ez ba dira edo, a urkeztuz gero, «ga i» ka lifika zioa ja sotzen ez ba dute, ha uta keta -prozesutik ka npo gera tuko dira . Hori dela eta , hona ko ha u
EBA ZTEN DUT:
1. a rtikulua .– Ona rtzea Euska l A utonomia Erkidegoko Biga rren Hezkuntza ko ira ka sleen eta La nbide Heziketa ko ira ka sle teknikoen kidegoeta n sa rtzeko eta horra iristeko ha uta keta -prozedureta n hizkuntza -eska kizuna ez egia zta tzea ga tik ka npo gera tu diren iza nga ien behin-behineko zerrenda (ha uta keta -prozedura k Hezkuntza ko sa ilburua ren 2018ko otsa ila ren 26ko A gindua ren bidez deitu ziren).
2. a rtikulua .– Eba zpen ha u eta behin-behineko zerrenda , interesdunei ja kina ra ztea ri begira , Hezkuntza Sa ila ren Interneteko helbide ha ueta n a rgita ra tuko dira :
– http://www.ira ka sle.eus («Era biltza ilea » eta «Pa sa hitza » sa rtuz): «EPE 2018. Sa rtzeko eta iristeko prozedura k» – «Ha uta keta -prozesua ren ja rra ipena » (ha uta tu Kidegoa eta Espezia lita tea ) – «Ema itza k» – «Hizkuntza -eska kizuna ».
– http://www.euska di.eus/eusko-ja urla ritza /hezkuntza -sa ila / – «2018ko EPE. Ira ka slea k. Biga rren Hezkuntza eta La nbide Heziketa » – «A urreko proba k: ga ztela nia eta euska ra » – «Ira ka sleen hizkuntza -eska kizuna ziurta tzea ».
3. a rtikulua .– Eba zpen honen a urka , iza nga iek errekla ma zioa a urkeztu a ha l iza ngo dute, bost la neguneko epea n, eba zpena a rgita ra tu eta biha ra munetik ha sita .
Vitoria -Ga steiz, 2018ko ma ia tza ren 23a .
La ngilea k Kudea tzeko zuzenda ria ,
JON KA RLOS A GUIRRE HUERGA .