EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-05-21 Aldizkari honetan argitaratua: 2018096

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez, 2018-2019 ikasturtean, doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programako laguntza berriak eta laguntza-berritzeak erregulatzen dira, eta laguntza horien deialdia egiten da.

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2018-05-02
Hurrenkenaren zenbakia: 201802669
Maila: Agindua
Ikertzailearen Europako Gutunean (EEE/2005/251/CE), ikertzaileak definitzen dira jakintza, ezagutza, produktu, prozesu, metodo eta teknika berriak sortzen diharduten profesional multzo modura. Kalifikazioa gorabehera, definizio horretan biltzen dira, haien karrerako edozein etapatan, ikerkuntzan eta garapenean profesionalki ari diren pertsona guztiak. Horrela, bada, Eusko Jaurlaritzak arlo horretan daraman zientzia-politikako beste urrats bat da ikerketa-jarduerak sustatzea, prestakuntza-aldiko hasierako etapetan ikertzaileak kontratatuz. Doktoregoa, berriz, ikerkuntza-karreran sartzeko atea da, eta zientziako edozein arlotan ikerketa erabat garatzera bideratu behar du.
Doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programa hau ikerkuntzako giza baliabideak sustatzeko politikan sartzen da, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzako 2015-2018 Unibertsitate Planean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean; ildo horretatik, programaren helburua da lanbide-jarduera ikerkuntzara bideratu nahi duten goi-mailako tituludunen berariazko prestakuntza bultzatzea. Ekintza hori garrantzi handikoa da; izan ere, EAEk oraindik ahalegin handiak egin behar ditu ikerketarako giza baliabideak Europako beste herrialde batzuetan emendatu diren adina emenda daitezen. Halaber, errelebo-belaunaldi baten prestakuntza sustatu behar du zientzia- eta teknologia-gaietan. Hori guztia, Ikertzailearen Gutun Europarrari eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodeari (EEE/2005/251/CE) buruzko Europako Erkidegoko Batzordearen Gomendioaren arabera.
Deialdi honek dakarren berrikuntza da neutronikan eta partikula-azelerazioan ikerketa indartzeko laguntzen lerro espezifiko berri bat sartzea; izan ere, gaur egun, interes bereziko arloa da hori Europar Batasunean, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoan. EAEren etorkizun zientifiko, teknologiko eta industrialerako balio estrategikoa du arlo horrek, euskal I+G+b etorkizunean garatzeko aukera bat izateaz gain. EAEn arlo horretako komunitate zientifikoa indartzea eta zabaltzea lehentasunezko xedea da Europako Batzordeak Europako ESS Lund neutroi bidezko espalazio-iturriaren eragiketari dagokionez ezarritako xede zientifikoak finkatzeko.
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen (aurrerantzean, ZTBL) 20. artikuluan, ikertzaileen lan-izaerako lan-kontratuen modalitateak eta horiei aplika dakiekeen araubide juridikoa definitzen dira, eta, 21. artikuluan, berriz, doktoratu aurreko lan-kontratuaren modalitatean egindako kontratuen egoera juridikoa, kontratuen betekizunak, ordainsariak, dedikazioa eta aipatutako kontratuaren iraupena.
Eskaera egiteko, Saileko egoitza elektronikoaren bitartez eskura daitekeen inskripzio-orria bete beharko da, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28.1 artikulua aplikatuz; izan ere, dekretu horrek ezartzen duenez, interesdunak derrigorrez elektronikoki komunikatu beharko dira, baldin eta pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen kolektiboak badira, eta pertsona horien gaitasun ekonomikoa edo teknikoa, lanbide-jarduera edo egiaztatutako bestelako arrazoiak direla-eta, pertsona horiek bermatuta badaukate sarbidea eta beharrezko bitarteko teknologikoak badituztela.
Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak EAEko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen ditu, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen, eta dekretu horrek eskumenak ematen dizkio sail honi zientzia-alorreko politikan eta funtsezko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren sustapenaren eta koordinazioaren arloan.
Deialdi hau ebazteko, kontuan izango dira administrazio publikoen diru-laguntzak emateko jarduera arautzen duten publizitate-, lehia- eta objektibotasun-printzipioak, betiere EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginari jarraikiz (arazoaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartua), eta kontuan hartuta Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra (diru-laguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatua) eta diru-laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainontzeko xedapenak; era berean, erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak aplikatuko dira, agindu honetan ezarritako irizpideei jarraikiz.
Horrenbestez, eta 2018ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 22ko 5/2017 Legea onetsi denez, honako hau
EBAZTEN DUT:
I. KAPITULUA
PROGRAMAREN XEDEA ETA BALDINTZAK
1. ATALA
XEDEA, ZENTROAK ETA FINANTZAKETA
1. artikulua.– Xedea eta helburua.
1.– Agindu honen xedea da doktore ez diren ikertzaileen doktoratu aurreko programako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea, eta, 2018-2019 ikasturterako doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programako laguntzen deialdia egitea. Deialdiak barne hartzen ditu bai laguntza berriak eta bai 2017-2018 ikasturterako emandako laguntza-berritzeak.
2.– Programaren helburua da ikertzaileen prestakuntza sustatzea, doktorego-programa baten bidez, doktore-titulua lor dezaten eta kalitatezko zientzia-ikerketari lotutako gaitasunak eta trebetasunak eskura ditzaten.
3.– Doktore-titulua lortzeak esan nahi du laguntzaren xedea amaitu dela, eta, beraz, horren gaineko eskubideak ere amaitu egingo dira. Kasu horretan, laguntza amaitzeak ondorio administratibo eta ekonomikoak izango ditu doktorego-tesia defendatu eta hurrengo hilabeteko lehenengo egunetik aurrera.
2. artikulua.– Ezarpen-zentroak.
1.– Ezarpen-zentroak izango dira irabazi-asmorik gabeko unibertsitate edo ikerketa-erakunde publiko edo pribatuak; I+Gko ahalmen eta jarduera izango dute, eta egoitza soziala izango dute deitutako modalitate bakoitzean zehaztutakoarekin bat datorren lurralderen batean.
2.– Laguntzaren onuradun direnek eta ezarpen-zentroa atzerrian dutenek doktoratu aurreko kontratua sinatu beharko dute Zientziaren Euskal Fundazioarekin (aurrerantzean, Ikerbasque). Fundazio horrek zentro kontratugile gisa jardungo du kasu horietan.
3. artikulua.– Jarduteko ildoak, modalitateak eta ezagutza-arloak.
1.– Honako jarduteko ildo hauek biltzen dira programan:
a) Laguntza berrien lerroa, zeinaren bidez finantzatuko baitira ikerketa orokorrean prestatzen ari diren ikertzaileen kontratuak.
b) Laguntza-berritzeen lerroa, zeinaren bidez berritzen baitira 2017-2018 deialdian emandako laguntzak.
c) Laguntza berrien lerroa, zeinaren bidez finantzatzen baitira ikerketa-arlo espezifikoetan prestatzen ari diren ikertzaileen kontratu berriak.
Lehiakide bakoitzak laguntza berrien lerro bakar batean –orokorrak ala espezifikoak– aurkeztu beharko du eskabidea.
2.– Lehen deskribatutako lerroek modalitate hauek barne hartzen dituzte:
3.– Agindu honetako I. eranskinean daude zerrendatuta ikerketa orokorreko laguntza berriak eskatzeko aukera ematen duten ezagutza-arloak.
Lehiakide bakoitzak arlo bakar batean aurkeztu beharko du eskabidea.
Ikerketa Zuzendaritzak, interesdunak hala onartu ondoren, hautatutako arloa aldatu ahal izango du, betiere, eskabidearen ezaugarriak direla-eta hala komeni bada, edo kasuan kasuko aholku-batzorde espezifikoak horrelakorik gomendatzen badu.
4.– Ikerketa-arlo espezifiko hauetarako eska daitezke laguntza berriak:
– Polimeroen eta sistema makromolekularren ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.
– Energiarako materialen ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.
– Material funtzionalen ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.
– Sistema biologikoen eta material bio-inspiratuen ikerketari aplikatutako neutroien teknikak.
4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.
1.– Programaren zenbateko osoa, deialdi honetan, 8.520.058 eurokoa da, aurrekontu-ekitalditan eta jarduera-lerrotan banatuta, taula honen arabera:
2.– 100 laguntza berri emango da gehienez ikerketa orokorraren lerroan, eta horietatik 3 gehienez I modalitateari dagozkio.
3.– 2 laguntza berri emango da gehienez ikerketa espezifikoaren lerroan, eta dauden hiru modalitateetan eman ahal izango dira.
2. ATALA
ONURADUNAK, EZAUGARRIAK, ZUZENDARITZA ETA TESI-PROIEKTUA
5. artikulua.– Onuradunak.
1.– Laguntza eskatu duten eta tesi-proiektua egingo duten pertsona fisikoak izango dira onuradunak.
2.– Ezingo dira agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradun edo erakunde laguntzaile izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan adierazitako betekizunak betetzen ez dituztenek.
6. artikulua.– Ezaugarriak.
1.– Kontratua.
a) Laguntzek doktoratu aurreko kontratu baten ezaugarriak izango dituzte laguntzak erabiltzeko aldi osoan. Kontratuaren xedea izango da proiektu espezifiko eta berrietan ikerketa-lanak egitea, lanaldi osoko erregimenean. Doktoratu aurreko kontratu hori duten ikertzaileen kotizazioan, ZTBLren hemezortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera, % 30eko murrizketa izango da gertakizun arruntetarako Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko enpresa-kuotan.
A eta B modalitateetan, kontratua idazki bidez egingo da ezarpen-zentroaren (enplegu-emaile gisa) eta prestatzen den ari den ikertzailearen artean (langile gisa).
I modalitatean, kontratua idazki bidez egingo da Ikerbasqueren (enplegu-emaile gisa) eta prestakuntza-aldian den ikertzailearen artean (langile gisa).
Kontratu horiek ZTBLren 21. artikuluan eta indarreko lan-araudian ezarritakoaren babesean egingo dira.
Enplegu-emailearen eta prestatzen ari den ikertzailearen arteko harremana ZTBLn eta Langileen Estatutuan ezarritakotik ondorioztatzen dena izango da.
2.– Iraupena. Kontratuak urtebete iraungo du, laguntza hasten denetik hasita, agindu honen 10. artikuluan ezarritakoari jarraikiz; hala ere, laguntza berrituz gero, urtebeteko beste hiru luzapen izan ahal izango du, agindu honen IV. kapituluan xedatutakoaren arabera.
Laguntza erabiltzeko 48 hilabete horiek elkarren segidakoak izango dira.
ZTBLn ezarritakoaren arabera, 48 hilabeteko laguntza emango ahal izango da gehienez. Komenigarria da gogoratzea, ordea, Doktoregoko irakaskuntza ofizialak arautzen dituen urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuaren 3. artikuluaren 2. puntuan ezartzen dela doktorego-ikasketen iraupena hiru urtekoa izango dela gehienez, lanaldi osoko dedikazioan, doktoregaia programan onartzen denetik hasi eta doktorego-tesia aurkezten den arte. Programaren ardura duen batzordeak baimena eman ahal izango du beste urtebetez luzatzeko, baldin eta, hiru urteko epea igaro ondoren, ez bada aurkezten tesia aurkezteko eskabidea.
Hortaz, honako alderdi hauek baldintzatuko dute laguntzen hirugarren berritzea: alde batetik, agindu honetako IV. kapituluan ezarritakoa betetzeak, eta, bestetik, laguntzaren onuradunak tesia inskribatuta daukan doktorego-programaren ardura duen Batzorde Akademikoak ikasketak urtebetez luzatzeko baimena emateak.
Egoera hauetakoren bat jazoz gero, ikertzaileen kontratuaren iraupena eten egingo da: aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua, amatasuna, adopzioa edo harrera, edoskitzaroko arriskua edota aitatasuna. Kasu horietan, etendako denbora berreskuratu ahal izango da interesdunak hala eskatzen badu, laguntza amaitzen denean, betiere laguntzari uko egin ez badio eta errebokatu ez bada. Eskaera hori Ikerketa Zuzendaritzak baimendu beharko du, baldin eta gutxienez 60 eguneko alditan berreskuratzen bada eta aurrekontu-baliabide nahikoek hori ahalbidetzen badute.
3.– Zuzkidura.
Laguntza hori erabiliko da zentro enplegu-emaileak ordainsari gordina eta enpresa-kuota ikertzaileen Gizarte Segurantzari ordaintzeko.
Enplegu-emaileek eta enplegatuek honako zuzkidura hauek jasoko dituzte 2018-2019 ikasturtean:
(*) nominaren zenbateko gordina, langile bakoitzak jasan behar dituen atxikipenak eta kotizazioak kendu baino lehen
Enplegatuak jasotzen dituen zenbatekoak hamabi edo hamalau hilekotan banatuko dira, zentro enplegu-emailearen araudiak ezartzen duenaren arabera.
Ezarpen-zentroarekin formalizatutako doktoratu aurreko kontratuan jasoko dira kopuru horiek gutxieneko ordainsari gisa, hargatik eragotzi gabe erakunde kontratugilearen kontura osatu ahal izatea. Hala bada, gehikuntza horri dagokion enpresa-kuotaren zati proportzionala ordaindu beharko du erakunde kontratugileak.
4.– Asegurua: Hargatik eragotzi gabe onuradunei dagokien Gizarte Segurantzaren estaldura, laguntzek erantzukizun zibileko eta istripuen aseguru bat barne hartuko dute, zeina EAEko Administrazio Orokorrak kudeatuko baitu. Horrez gain, I modalitateko ikertzaileak bidaiako asistentzia-aseguruaren onuradun izango dira. Aseguru horren estaldurak aldaezinak dira.
5.– Bidaia-gastuak.– I modalitatearen onuradun diren ikertzaileentzat osagarri bat ezarriko da lekualdatutako zentrora joan-etorriko bidaia bat finantzatzeko urtean. Bidaia horren zenbatekoa honako taula hau kontuan hartuko da ezarriko da:
Agindu honen ondorioetarako, eskatzailea EAEn erroldatuta dagoen probintziako hiriburua hartuko da jatorri-hiritzat.
6.– Ordaintzeko modua. Laguntzaren ordainketa zatikatua izango da, eta ezarpen-zentroei eta zentro kontratugileei ordainduko zaie: laguntzaren % 10 emate-ebazpena eman eta laguntza onartu ondoren ordainduko da. Eta gainerakoa % 30eko hiru ordainketatan ordainduko da; ordainketa bakoitza 2019ko otsailean, maiatzean eta irailean egingo da.
Bigarren ordainketa egiteko, kontratuaren kopia aurkeztu beharko dute onuradunek, edo, hala badagokio, haren luzapenak, aplikazio informatikoaren bidez.
Prestakuntza-aldian diren ikertzaileei egindako ordainketak direla-eta, ezarpen-zentroek eta Ikerbasquek kasuan kasuko konturako atxikipenak eta diru-sarrerak aplikatuko dituzte.
7. artikulua.– Doktorego-tesien zuzendarien eskakizunak.
1.– Laguntzaren onuraduna atxikita dagoen unibertsitatearekin edo ikerketa-zentroarekin lotura iraunkorra duen eta zerbitzu aktiboan dagoen doktore batek zuzendu ahal izango du doktorego-tesiaren proiektua.
Ondorio horietarako, iraunkortzat joko da Ikerbasquek «Research Professor» kategorian kontratatutako ikertzaileen eta haiek atxikita dauden erakundeen arteko lotura.
Ikerketa espezifikoko laguntza berrien lerroan, B eta I modalitateetan, derrigorrezko eskakizun izango da doktorego-tesian zuzendarikide izatea, eta, halaber, Zientzia eta Teknologiarako Euskal Sistemako ikertzaile batek zuzentzea.
2.– Tesiaren zuzendariak kontratu-lotura ez-iraunkorra baldin badauka ezarpen-zentroarekin, eskatutako proiektuak beste edo gehiago iraun beharko du kontratu horrek. Proiektuaren zuzendariak ez badu baldintza hori betetzen, laguntzaren aldi osoa betetzen duen zuzendarikide batek lagundu beharko dio nahitaez.
3.– Eskabide bakoitzean tesi-proiektua zuzenduko duten bi pertsona agertuko dira, gehienez, zuzendari eta zuzendarikide modura; eskubide eta betebehar berak izango dituzte bi pertsona horiek.
Zuzendarikide bat baldin badago, hark ere sinatu beharko ditu agiri guztiak, alegia, deialdi honen arabera proiektuaren zuzendariak sinatu behar dituen agiri guztiak.
4.– Doktorego-tesiaren proiektuaren zuzendariak edo zuzendarikideak ezingo du eskabide batean baino gehiagotan azaldu deialdi honetako modalitateetan.
5.– Doktorego-tesiaren proiektu baten zuzendaritza edo zuzendarikidetza bere gain hartzen duenak, eskatzaileak hautatutako doktorego-programak ezarritako eskakizunak ere bete beharko ditu doktorego-tesien zuzendaritza eta zuzendarikidetzari dagokionez.
6.– Zuzendariek laguntza-eskabidea aurkezten dutenean egiaztatu beharko dute eskakizunak betetzen dituztela, eta laguntza amaitu arte eutsi beharko diote horri.
8. artikulua.– Proiektua.
Proiektuetan, diziplinei dagozkien funtsezko printzipio etikoak eta jardunbide etiko onartuak jaso beharko dira, baita kode deontologiko nazional, internazional, sektorial edo instituzionaletan jasotako arau etikoak ere.
3. ATALA
ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
9. artikulua.– Ikertzaile onuradunen eskubideak.
1.– Ikerketa-proiektua gauzatzeko behar duten laguntza jasotzea ezarpen-zentrotik, zentro horrek ahal duen neurrian.
2.– Sailetan eta institutuetan integratuta egotea, eta horietan parte hartzea, bere ezarpen-zentroko estatutuak adierazten duen moduan.
3.– Ezarpen-zentroko estatutuak ematen dizkion opor-erregimena, lizentziak eta baimenak erabiltzea.
4.– Beste ezarpen-zentro batzuetan hiru hileko egonaldi bat egitea laguntzaren lau urteetan zehar, kontuan hartuta Hezkuntzako sailburuaren urteroko agindua, zeinaren bidez egiten baita Hezkuntza Sailak finantzatutako ikertzaileen prestakuntzarako programako beken ezarpen-zentroetatik kanpo egonaldi laburrak egiteko laguntzen deialdia. Beste administrazio edota ezarpen-zentro batzuek ematen dituzten antzeko aginduak ere hartuko dira kontuan.
5.– Norberaren ekarpenarekin bat etorriz, ikerketan egindako prestakuntza-jardueratik eratorritako jabetza intelektualaren eskubideak baliatzea, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Jabetza Intelektualaren Legearen testu bateginak ezarritakoari jarraikiz. Eskubide horiek ez dute menpekotasunik izango egindako ikerketak sorrarazi ditzakeen beste eskubide batzuekiko, eta horiekin osagarri eta metagarri izango dira. Horrek ez du eraginik izango lan kolektibotik eratorritako baldintzatzaileetan, prestatzen ari den ikertzailea ikerketa-proiektu kolektibo batean parte hartzen ari denean edo horri lotuta dagoenean.
6.– Industria-jabetzaren gaineko eskubideei dagokienez, deialdi bakoitzak xedatutakoa hartuko da kontuan, Patenteei buruzko martxoaren 20ko 11/1986 Legearen esparruan. Horrez gain, urtarrilaren 18ko 55/2002 Errege Dekretuak –ikerkuntza-erakunde publikoetan egindako asmaketak ustiatzeari eta lagatzeari buruzkoak– xedatutakoa ere hartuko da kontuan, hala dagokionean. Aipatutako eskubide horiek ez dute, inola ere, soldata-izaera izango.
7.– ZTBLk 14. artikuluan ikertzaileentzat onartutako guztiak.
8.– Ezarpen-zentroak aitortutako, eta deialdi honetan ezarritakoarekin bat datozen eskubide guztiak.
10. artikulua.– Ikertzaile onuradunen betebeharrak.
1.– Jarraian adierazten diren egunetan sartzea ezarpen-zentroan:
a) Laguntza berri baten onuraduna 2019ko urtarrilean hasiko da lanean. 2019ko otsailaren 1a baino lehen hasi beharko du aldiak, bai ondorio ekonomikoetarako, bai denbora zenbatzeko, baita Gizarte Segurantzan alta emateko ere.
Onuraduna 2019ko otsailaren 1a baino geroago hasten bada lanean, emandako laguntza baliogabetu egingo da Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez.
b) Laguntza berritzea lortzen duten ikertzaileek prestakuntza-jarduerarekin jarraitu beharko dute, etenaldirik egin gabe, eta dagokien ezarpen-zentroaren lan-egutegia bete beharko dute.
c) Onuradun berriak eta laguntza berrituen onuradunak ezarpen-zentroan sartu direla egiaztatu beharko da, atxikitako departamentuaren zuzendariak eta ikerketa-proiektuaren zuzendariak sinatutako agiri baten bidez. Atxiki zeneko data bera izan beharko du agiriak. Aplikazio informatikoaren bidez bidaliko du laguntzaren eskabidea egin duen onuradunak Ikerketa Zuzendaritzara idazki hori, 2019ko otsailaren 15a baino lehen.
2.– Ikerketa-jarduera dedikazio esklusiboko erregimenean gauzatu beharko da, agindu honetako 14. artikuluan ezarritakoa bazter utzi gabe.
3.– Laguntza erabiltzeko epea amaitu eta hurrengo hilabetean, gehienez 10 orrialdeko txostena aurkeztea, aplikazio informatikoaren bidez, egindako ikerketa-jarduera guztiei eta haien emaitzei buruz. Txostenak proiektuaren zuzendariaren bermea izan beharko du.
4.– Ezarpen-zentroarekin sinatutako kontratuen kopia igortzea, informatika-aplikazioaren bidez, Ikerketa Zuzendaritzara, kontratua sinatzen den egunetik hasita 21 egutegi-eguneko epean beranduenez.
5.– Laguntzari uko eginez gero, Ikerketa Zuzendaritzari eta ezarpen-zentroari jakinaraztea, informatika-aplikazioaren bidez, 13. artikuluan xedatutako baldintzei jarraikiz.
6.– Doktore-titulua lortuz gero, Ikerketa Zuzendaritzari eta ezarpen-zentroari jakinaraztea, informatika-aplikazioaren bidez, 10 egutegi-eguneko epean beranduenez, titulua lortzen den egunetik aurrera.
7.– Doktorego-araudietan aurreikusitako epeetan lortzea doktoregoa. Lortu ezean, itzultzeko prozedura hasiko da.
8.– Laguntza erabili bitartean egiten diren argitalpen guztietan eta doktorego-tesian azaltzea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko duen doktoratu aurreko programaren onuradun dela.
9.– Aprobetxamenduz gauzatzea ikerketa-proiektuko lan-planean eta doktorego-programan aurreikusitako jarduerak.
10.– Ikerketa Zuzendaritzari jakinaraztea, informatika-aplikazioaren bidez, ikerketa-premiek eragindako irteerak, astebete baino denbora gutxiagorako direnean eta Espainiara egiten direnean. Ikerketa-arrazoien ondorioz, ezarpen-zentrotik aldi baterako atera behar izanez gero, Ikerketa Zuzendaritzari jakinarazi behar zaio.
Baimena eskatzeko, azalpen-idazki bat aurkeztu beharko da, aplikazio informatikoaren bidez, gutxienez, aurreikusitako irteera-data baino hamar egun lehenago, eta departamentuko zuzendariak, proiektuko zuzendariak eta prestatzen ari den ikertzaileak sinatu beharko dute.
11.– Ezarpen-zentroaren funtzionamenduko, segurtasuneko eta lan-osasuneko arauak onartzea, ezagutzea eta betetzea.
12.– Erakunde batzuentzat diharduela kontuan hartuta, ikerketa-jarduera gauzatzeko orduan erakunde horien izenak erabiltzea, barne-araudien eta erakundeek sinatutako akordio eta hitzarmenen arabera.
13.– Zientzia hedatzeko kanpainetan parte hartzea, ezarpen-zentroko komunikazio-politikaren esparruan.
14.– Laguntza ematea ekarri zuten hasierako baldintzetan izandako edozein aldaketa (proiektua, proiektuaren zuzendaritza, ezarpen-zentroa, etab.) jakinaraztea Ikerketa Zuzendaritzari eta ezarpen-zentroari, aplikazio informatikoaren bidez.
Baldintzetan aldaketaren bat egiteko Ikerketa Zuzendaritzaren baimena beharko da. Aldaketa egiteko eskaera idazki arrazoitu bidez egingo da, eskatzaileak sinatu beharko du, eta aldaketa horretan zerikusia duten guztien oniritzia beharko da.
Dena dela, baimentzen diren aldaketek bermatu beharko dute laguntza ematea eragin zuen eta orduko sasoiko kalifikazioak lortzea eragin zuen kalitatearen antzekoa izango dela kalitatea.
15.– Zientzia-alorreko prestakuntza eta esperientzia-trukea sustatzeko politikaren esparruan Ikerketa Zuzendaritzak antolatutako jardueretan parte hartzea.
16.– Diru-laguntza jasotako egoeraren xedea edo izaera asko aldatzen duen edozein gorabeheraren berri ematea, baita Hezkuntza Sailari laguntzea ere, jarduera horien egiaztapen-, inspekzio-, jarraipen- eta kontrol-prozeduretan.
17.– Laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten zereginak aurrera eramanez, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dieten informazio oro ematea.
18.– Edonola ere, diru-zenbatekoak jasotzeko eta laguntza berritzeko, prestatzen ari den ikertzaileak bere betebeharrak bete beharko ditu. Betebehar horiek ez badira betetzen, laguntza ezeztatzeko dagokion prozedura bideratu ahal izango da, baita, hala badagokio, laguntza itzultzeko prozedura ere.
19.– Era berean, agindu honetako laguntzen onuradunei ez zaie laguntzarik emango, ezta emandakoa ordainduko ere, baldin eta EAEko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan itzultze- edo zehatze-prozeduraren bat bukatu gabe eta izapidetzen badute.
20.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1 artikuluan ezarritakoa bete beharko dute.
11. artikulua.– Ezarpen-zentroaren eta erakunde kontratugileen betebeharrak.
1.– Ezarpen-zentroak honako betebehar hauek izango ditu, kontratu-aldian ikertzailearekiko kontratu-harremanetik sortzen direnez gainera:
a) Laguntzaren onuradun den ikertzaileari lan-kontratua egitea ZTBLn helburu horretarako ezarritakoaren arabera, betiere indarrean dagoen lan-arloko legeriari jarraikiz, eta agindu honetan adierazten diren iraupen, ordainsari eta gainerako eskakizunak kontuan hartuta.
b) Ikerketa Zuzendaritzari jakinaraztea, baldin eta laguntza emateko hasierako egoera aldatzen bada, egoera hori eten edo aldatzen bada, edo bateraezintasuna dakarren beste edozein kausa sortuz gero; gainerako gorabeheren berri ere eman beharko da, baldin eta laguntzaren xedea normaltasunez betetzea eragotz badezakete. Beranduenez 21 egutegi-eguneko epean eman beharko da gorabehera horien berri, gertatzen diren egunetik aurrera.
c) Onuradunei behar duten laguntza ematea, eta beren jarduera ongi gauzatzeko behar dituzten bitartekoak, tresnak edo ekipoak erabiltzeko aukera ematea.
d) Programa behar bezala garatzen dela zaintzea; onuradunari ezin zaio eskatu bere ikerketaren garapenarekin lotuta ez dagoen beste jarduerarik egitea.
e) Ikertzaileari aukera ematea, ikertzen ari den departamentuetan, institutuetan eta erakunde publiko edo pribatuetan integratzeko.
f) Laguntza-programa honen barruan ezarpen-zentroaren eta ikertzailearen artean egindako kontratuek adierazi beharko dute Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko finantza-laguntza dutela doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programaren bitartez.
g) Kontrol Ekonomikorako Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak diru-laguntzen destinoa fiskalizatzeko lanetan eskatzen dieten informazio guztia aurkeztu beharko dute.
h) 2020ko lehen hiruhilekoan, ezarpen-zentroak justifikatu beharko du zertan erabili dituen agindu honetan araututako laguntzengatik jasotako funtsak. Helburua da erregularizatzea zentro horiei ikertzaileen ordainsari gordinetarako ordaindutako zenbatekoen eta, agindu honetan jasotako egoera guztiak aplikatuta, azkenean ematen direnen arteko aldea.
Horretarako, ezarpen-zentroak ziurtagiri bat helarazi beharko du Ikerketa Zuzendaritzara, eta ziurtagiri horretan adieraziko da zeintzuk diren erakunde horrek laguntzaren onuradun bakoitzari emandako urteko soldata gordina eta Gizarte Segurantzari emandako zenbatekoak. Zenbateko horien artean alderik badago, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez ebatziko da.
Hala ere, onuradunak bere kontratua amaitu baino lehenago amaitzen badu laguntzaren aldia, une horretantxe justifikatuko du ezarpen-zentroak, aurreko paragrafoan aipatzen den moduan.
i) Diru-laguntza jasotako egoeraren xedea edo izaera asko aldatzen duen edozein gorabeheraren berri ematea, baita Hezkuntza Sailari laguntzea ere, jarduera horien egiaztapen-, inspekzio-, jarraipen- eta kontrol-prozeduretan.
2.– I modalitateko onuradunen ezarpen-zentroek 1.d, 1.e eta 1.f apartatuetan adierazitakoa soilik hartuko dute kontuan.
3.– Ezarpen-zentroak nahitaez bete beharko du EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua (EAEko administrazio publikoen laguntzen eta diru-laguntzen araubideari buruzkoa), erakunde kolaboratzaile den aldetik, baita diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitakoa ere.
4. ATALA
LAGUNTZA ONARTZEA, HARI UKO EGITEA ETA BATERAEZINTASUNAK
12. artikulua.– Laguntza onartzea.
1.– Agindu honetan araututako doktoratu aurreko laguntzaren onuradunak 10 egun balioduneko epea izango du laguntzari espresuki eta idazki bidez uko egiteko, ebazpena www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren iragarki-taulan jakinarazten denetik aurrera. Horrelakorik egin ezean, laguntza onartutzat hartuko da.
2.– Prestakuntza-aldian diren ikertzaileek laguntza onartzen badute, ulertuko da 9. eta 10. artikuluetan jasotako eskubideak onartzen dituztela eta betebeharrak beteko dituztela.
13. artikulua.– Laguntzari uko egitea.
1.– Uko-egiteen berri eman beharko zaio Ikerketako zuzendariari, aplikazio informatikoaren bidez, prestatzen ari den ikertzaileak, ezarpen-zentroko legezko ordezkariak izenpetutako idazki baten bidez. Bertan adieraziko da zein diren uko-egitearen arrazoiak eta zein izango den horren eraginetarako data. Uko-egitearen ondorioak hasteko eguna baino 10 egun baliodun lehenago egingo da jakinarazpen hori, beranduenez.
2.– Uko-egiteak Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez onartuko dira.
3.– Ikertzaileek uko eginez gero, zentro enplegu-emaileak itzuli egin beharko du kontratua finantzatzeko erabili ez duen dirua, eta, hori gorabehera, ordainketa desegokirik egin bada, hori ere itzuli beharko da. Onuradunak uko egin arte jasotako diru guztia itzuli egin beharko da, baldin eta laguntza erabiltzeko lehen hiruhilekoan uko egiten bada.
14. artikulua.– Bateraezintasunen araubidea.
1.– Programa honen babesean emandako laguntza bat erabiltzea ez da bateragarria, oro har, soldata izaerako inolako zenbatekorik jasotzearekin.
2.– Ikerketa Zuzendaritzak baimena eman ahal izango du irakasle-lanetan laguntzeko, prestakuntza-helburuei jarraikiz; urtean 60 orduz, gehienez, eta laguntzaren ikerketa-helburuari inolako kalterik eragin gabe.
Lankidetza hori eskatzailea doktorego-programa egiteko matrikulatuta dagoen gradu-irakaskuntzan eta unibertsitatean egingo da. Gainera, ez du inolaz ere ordezkapenik egingo irakasgaiaren ardura duen irakasleen irakaskuntzan, eta irakasgaiaren ardura duen irakasleekin batera egingo da, talde txikitan (mintegietan, laborategi edo ordenagailuko praktiketan, edo antzekoetan). Prestakuntzako ikertzailea ezin da inolaz ere aipatutako ikasgaiaren arduraduna edo koordinatzailea izan.
Unibertsitateaz kanpoko zentroetara atxikitako laguntzen onuradunek doktorego-programan matrikulatuta dauden unibertsitatean gauzatu ahal izango dituzte lan horiek.
Lankidetzaren baimen-eskaera egiteko erabili den aplikazio informatiko beraren bidez eskatuko da lankidetza-baimena. Horretarako, aplikazio horretan dagoen txantiloia bete beharko da; irakaskuntzan laguntzen hasteko aurreikusitako eguna baino hamabost egun lehenago gutxienez eskatu beharko da baimen hori, eta, ikerketa-arloan eskumena duen errektoreordearen onarpena izateaz gain, atxikitako departamentuko zuzendariak, doktorego-tesiaren proiektuaren zuzendarikideak, hala badagokio, eta ikertzaileak sinatu beharko dute eskabidea.
3.– Programa honen babesean emandako laguntza bat erabiltzea bateragarria da prestatzen ari diren ikertzaileen ezarpen-zentroak ez diren zentroetan egonaldi laburrak egiteko laguntzekin, 9.4 artikuluan jasota ageri den bezala.
4.– Ikerketa Zuzendaritzak baimena eman ahal izango du onuradunak ordainsariak jaso ditzan onuradunak berak gauzatzen duen ikerketarekin zuzenean lotutako irakaskuntza-zereginengatik (ikastaroak, hitzaldiak edo txostenak) edo ikerketa-lanengatik (liburuak, artikuluak edo erakusketak) jasotzen baditu, baldin eta horiek guztiak aldizkakoak eta ezohikoak badira. Ordainsari horiek ezin izango dute laguntzaren urteko zenbateko gordin osoaren % 30 gainditu.
Baimen-eskaera aplikazio informatikoaren bidez egingo da, eta lana hasteko aurreikusitako eguna baino hamabost egun lehenago, gutxienez. Atxikitako departamentuko zuzendariak, proiektuaren zuzendariak eta onuradunak sinatu beharko dute baimen hori.
Halaber, laguntza horiek ikertzaileak jardunean hasteko eta prestatzeko direnez, ezingo da ikertzaileak prestatzeko laguntza berririk jaso, baldin eta diruz lagundutako programa amaitzen bada –balizko berritzeak barne hartuta– edo hari uko egiten bazaio.
5.– Programa honen babesean emandako laguntza bat erabiltzea ez da bateragarria, agindu honen ebazpena baino lehen, ZTBLren 21. artikuluan xedatutakoaren babesean egindako doktoratu aurreko kontratu bat erabiltzearekin.
15. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.
Laguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzen badira, edo, hala dagokionean, administrazio honek edo beste Administrazio Publiko batzuek emandako beste laguntza batzuk aldi berean lortzen badira, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere agindu honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betez gero. Ondorio horietarako, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, zeinetan emandako zenbatekoak berriz doituko baitira, eta laguntza horiek emateko ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko. Hartzaileek, beraz, sobera jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte. Baldintzak aldatzeak emandako diru-laguntza osoa edo haren zati bat itzuli beharra baldin badakar, 19. artikuluan araututako itzulketa-espedientea hasiko da.
16. artikulua.– Jarraipena.
Ikerketa Zuzendaritzak egin beharko du prestakuntza-aldian diren ikertzaileek gauzatutako lanaren jarraipen zientifikoa eta teknologikoa. Horretarako, prozedura egokiak ezarriko ditu, eta egoki irizten dituen organo, batzorde edo adituak izendatu ahal izango ditu, laguntzaren aplikazioaren beharrezko jarraipen- eta egiaztapen-jarduerak gauzatzeko, eta, agindu honetan kasu bakoitzerako berariaz ezartzen den informazioaz gain. beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarria aurkez dadila eskatzeko.
17. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.
Hezkuntza Sailak beharrezko ikuskatze- eta kontrol-lanak egin ahal izango ditu agindu honen helburuak betetzen direla bermatzeko, hargatik eragotzi gabe Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari esleitutako egitekoak.
18. artikulua.– Ez-betetzea.
Jasotako zenbatekoak eta horiei dagozkien berandutza-interesak itzultzeko prozedurari ekingo zaio pertsona onuradunak eta/edo ezarpen-zentroak edo erakunde kontratugileak egoera hauetakoren bat suertatuz gero: EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53.1 artikuluan adierazitako kasuetako batean erortzea; agindu honetan eta bete beharreko gainerako arauetan aipatutako baldintzak edo betebeharrak ez betetzea; diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak ez betetzea –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluan eta diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoaren arabera–, edo laguntzak emateko ebazpenean arautzen diren baldintza edo betebeharrak ez betetzea.
19. artikulua.– Laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratzeko eta, hala badagokio, laguntza itzultzeko prozedura.
1.– Agindu honetan aurreikusitakoak betetzen ez direnean, prozedura hau beteko da:
a) Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak emango dio hasiera prozedurari, eta Ikerketako zuzendariak jakinaraziko du. Prozedura hasiz gero, eten egingo dira oraindik egiteke dauden ordainketak.
b) Ebazpen horretan, prozedurari hasiera emateko arrazoiak jasoko dira, eta 15 eguneko epea emango da egoki iritzitako alegazioak egiteko.
c) Alegazioak jaso ondoren, edo epea igaro bada alegaziorik jaso gabe, amaiera emango zaio prozedurari, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen baten bidez.
Hamabi hilabetekoa izango da itzulketa-prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea.
Ebazpenak uste badu arauak ez direla bete, adieraziko du laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela, eta, hala badagokio, kopuruak EAEko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola, gehi laguntza ordaindu zenetik dagozkion legezko interesak; horretarako epea, gehienez bi hilabetekoa izango da, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Aldi hori borondatezko alditzat joko da.
d) Borondatezko aldian laguntza itzultzen ez bada, horren berri emango zaio Ogasun eta Ekonomia Saileko Ogasuneko eta Finantza Politikako Sailburuordetzari, aplikatu beharreko legezko arauek xedatutakoari jarraikiz jardun dezan.
20. artikulua.– Datu pertsonalak.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoari jarraikiz, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatzeko eta argitaratzeko. Datuok Hezkuntza, Unibertsitate eta Kulturako sailburuaren 2010eko urriaren 4ko Aginduan jasotzen den «Bekadunentzako laguntzak» izeneko fitxategian sartuko dira (Ikerketa Zuzendaritzako 3. fitxategia da); agindu horren bidez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren datu pertsonalen fitxategi jakin batzuk arautzen dira.
Ikerketa Zuzendaritzan erabili ahal izango dira eskuratzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, idazki bat bidali beharko da agindu honetako 22.3 artikuluan adierazitako egoitzetatik edozeinetara.
Halaber, deialdi honetara bildutako pertsonek baimena ematen diote Ikerketa Zuzendaritzari, beste organismo publiko batzuetan egiaztatzeko aurkeztutako agiriak egiazkoak direla.
II. KAPITULUA
LAGUNTZEN IZAPIDEAK ETA EBAZPENA ETA LAGUNTZAK ARGITARATZEA
21. artikulua.– Organo kudeatzailea.
Ikerketa Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzea.
22. artikulua.– Eskaerak formalizatzea eta aurkezteko epeak.
1.– Eskabidea Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/predoc/y22-izapide/eu/) telematikoki eskuragarri egongo den inprimakiaren bitartez baizik ezingo da egin. Helbide horretatik, izangaia ikerketako aplikazio informatikoan sartuko da, eta bertan alta hartu beharko du erabiltzaile moduan, eta aplikazioan zehaztutako jarraibideak bete. Eskatzailearen identitatea egiaztatu egingo da, pertsona horren esanbidezko baimenarekin, datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bitartez. Zerbitzu hori Administrazio Elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian jasota dago.
Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak elektronikoki soilik aurkeztuko dira, eta laguntza berrietarako agindu honen 27. artikuluan eta laguntzak berritzeko 35. artikuluan azaltzen diren agiriak izango dira horiek. Agiri horiek Elkarreragingarritasun-eskema nazionala onartzen duen 4/2010 Errege Dekretuan eta hura garatzen duen araudian arautzen diren formatuetara egokituko dira.
2.– Eskabide telematikoa guztiz betetakoan, egoitza elektronikoak onartutako sinadura elektronikoaren edozein sistema erabiliz identifika badaiteke eskatzailea, eskabidea erregistratzeko prozesu elektronikoa osatu ahal izango du eskatzaileak.
3.– Eskatzailea ezin bada sinadura elektroniko bidez identifikatu, eskabide telematikoa bete eta amaitu ostean eta eskabidearekin batera aurkeztu behar diren agiriak aurkeztu ostean, eskabidearen inprimaki ofiziala lortuko da papereko euskarrian agiri hori soilik aurkezteko. Agiri hori honako bulego hauetako edozeinetan sinatuko da:
a) «Zuzenean» herritarren zerbitzuko bulegoetan:
– Bizkaia (Kale Nagusia, 85, 48011 Bilbao).
– Gipuzkoa (Andia 13, 20003 Donostia).
– Araba (Ramiro de Maeztu 10, behea, 01008 Vitoria-Gasteiz).
b) Euskal Herriko Unibertsitatearen Erregistro Bulegoetan, baldin eta Unibertsitate hori ezarpen-zentroa bada:
– Arabako 01 erregistro-bulegoa (Arabako Campuseko Errektoreordetza, Izardui komandantea 2, 01005 Vitoria-Gasteiz).
– Gipuzkoako 02 erregistro-bulegoa (Ignacio M.ª Barriola gelategia, Elhuyar plaza 1, 20018 Donostia)
– Bizkaiko 03 erregistro-bulegoa (Errektoretza, Sarriena z.g., 48940 Leioa).
– Bizkaiko 04 erregistro-bulegoa (Larrako Etxea, Agirre Lehendakariaren etorbidea 83, 48015 Bilbao).
c) Posta-zerbitzua. Kasu horietan, gutun-azal irekian aurkeztuko da, igorri nahi den agiriaren lehen orriaren goiburuan argi eta garbi azaltzeko igorpen-data. Helbide honetara igorriko da:
Eusko Jaurlaritza
Hezkuntza Saila (Ikerketa Zuzendaritza)
Donostia 1, 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan zehaztutako lekuetan.
e) Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatutako lekuetan.
Eskabidea identifikatzeko zenbaki bat izango du inprimaki ofizialak. Inprimaki ofiziala eskuz edo elektronikoki aldatuz gero, eskabidea automatikoki baztertuko da.
4.– Hilabetekoa da eskabide berriak eta berritzeko eskabideak aurkezteko epea, agindu hau EHAAn argitaratzen denetik aurrera.
5.– Izangai bakoitzak eskabide bakar batekin parte hartu ahal izango du deialdi honetan.
6.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, ezingo da eskabiderik aldatu, aginduan zehazten diren salbuespenetan izan ezik.
7.– Agindu honetako II., III. eta IV. eranskinetan azaltzen dira eskabide-ereduak.
23. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.
Laguntzen eskabideak oso-osorik beteta etorri ezean, edo manuzko agiri guztiekin batera aurkezten ez badira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 artikuluaren arabera, interesdunari eskatuko zaio akats hori zuzentzeko edo nahitaezko agiriak telematikoki aurkezteko hamar laneguneko epe luzaezinean, 21. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan ezarritako prozeduraren arabera. Eskatzaileak hala egiten ez badu, eskaera egiteari uko egin diola ulertuko da; hala ere, Administrazioak uko-egite edo atzera-egite hori adierazten duen berariazko ebazpena eman beharko du. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 21.1 artikuluan arautzen den moduan jakinarazi beharko da ebazpen hori.
32. artikuluaren laugarren zenbakian ezarritako prozedura erabiliko da zuzentzeko errekerimendua jakinarazteko.
24. artikulua.– Laguntzak emateko prozedurak.
1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntza berriak lehiaketa bidez emango dira, publizitateari, gardentasunari, objektibotasunari, berdintasunari eta bereizkeriarik ezari buruzko printzipioen arabera.
Horretarako, aurkeztutako eskaerak alderatuz emango dira laguntzak, laguntzen artean hautapen-irizpideen araberako hurrenkera bat ezartzeko. 65 puntu lortzen dutenei soilik emango zaie laguntza, hurrengo kapituluetan jasotzen diren baldintzetan.
2.– Laguntzak dagoen aurrekontua kontuan izanik berrituko dira, betiere, eskabidea garaiz eta forma egokian aurkezten bada, eta 33. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen direla agirien bidez egiaztatzen bada. 4.1 artikuluan aurreikusitako zenbatekoa kalkulatzeko, programa honetan legez jardunean diren gaitutako onuradun guztiek berritzea eskatuko dutela hartu da oinarritzat.
III. KAPITULUA
LAGUNTZA BERRIAK
1. ATALA
ESKAKIZUNAK ETA AGIRIAK
25. artikulua. Eskatzaileek bete beharreko eskakizunak.
1.– EAEko udalerriren batean erroldatuta egotea eskabidea aurkezteko unean; 2018ko urtarrilaren 1etik hasita A modalitatean aurkeztuz gero, edo 2016ko urtarrilaren 1etik hasita B edo I modalitateetan aurkeztuz gero.
Hala eta guztiz ere, onartu egingo dira EAEn erroldatuta egon ohi diren pertsonen eskabideak, baldin eta eskakizun hori betetzen ez badute deialdi honen xedearekin lotutako graduko edo graduondoko unibertsitate-ikasketak EAEtik kanpo egin dituztelako.
2.– Erkidegotik kanpoko atzerritarren kasuan, bizileku-baimena edukitzea.
3.– Doktorego ofizialeko programa batean matrikulatuta edo onartuta dagoela egiaztatzea.
Hala eta guztiz ere, deialdian parte hartzeko eskabidea onartuko zaie 2018ko azaroaren 15erako doktorego-programan onartuak izatea espero duten pertsona guztiei. Eskabide hori behin-behinean ebaluatuko da, eta, behin betiko onartzeko, eskatzaileak Ikerketa Zuzendaritzara programan onartu dutela egiaztatzen duten agiriak igorri beharko ditu.
4.– Honako titulazio hauetakoren bat duela egiaztatzea:
a) Graduko eta unibertsitate-masterreko Espainiako titulu ofiziala. Ikasketa horien guztien iraupena gutxienez 300 ECTS kreditukoa izango da.
b) Espainiako unibertsitate-titulu ofiziala (Lizentziatura, Arkitektura, Ingeniaritza, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza teknikoa, Diplomatura), edo Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Esparrua osatzen duen beste herrialde batekoa, masterrerako sarbidea lortzeko gaitzen duena, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta unibertsitate-ikasketa ofizial guztietan gutxienez 300 ECTS kreditu gainditu izana; horietatik, gutxienez 60 master-mailakoak izango dira.
Nolanahi ere, kautelaz onartuko dira eskabidea egiten den unean, master amaierako lanaren kalifikazioaren zain daudelako soilik, masterreko ikasketak bukatu ez dituzten eta doktorego-programan sartzeko master-titulua 2018ko urrirako lortzea espero duten pertsonen eskabideak. Eskabidea behin betiko onartuko da, eskatzaileak 2018ko urriaren 31 baino lehen Ikerketa Zuzendaritzara masterra amaitu duela egiaztatzen duten agiri ofizialak igortzen dituenean.
c) Doktorego-ikasketetan sartzeko titulua ematen duen herrialdean ahalmena ematen duten atzerriko hezkuntza-sistemen arabera lortutako titulua.
d) Goi-mailako hezkuntzarako kualifikazioen espainiar esparruko 3. mailari dagokion baliokidetasuna eskuratu duen unibertsitate-titulu ofiziala, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuarekin bat etorriz. Errege-dekretu horrek ezartzen ditu Unibertsitateko titulazio eta ikasketa-maila ofizialarekin homologatzeko eta haren baliokidetzat jotzeko zein ikasketak baliozkotzeko baldintzak eta prozedura, atzerrian egindako goi-mailako ikasketei dagokienez, baita kualifikazioen espainiar esparruaren baitako mailen baliokide direnak zehazteko prozedura ere, arkitekto, ingeniari, lizentziatu, arkitekto teknikoa, ingeniari teknikoa zein diplomadun goi-mailako titulu ofizialei dagokienez.
5.– Gradu, lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza, arkitektura tekniko, ingeniaritza tekniko edo diplomatura ikasketen amaiera-data 2014ko ekaina izango da, edo geroagoko data, honako salbuespen hauekin:
a) Amaiera-data 2012ko ekaina edo geroagoko data izan daiteke 2012ko ekainetik 2014ko ekainera bitarte, gutxienez 3 hilabetez, 3 urtetik beherako seme-alabak artatzen eta zaintzen aritu diren eskatzaileen kasuan.
b) Ikasketak amaitzeko data 2010eko ekaina edo geroagoko data izan daiteke Medikuntza, Farmazia, Biologia, Kimika edo Psikologia lizentziadunentzat, baldin eta laguntza eskatzen dutenean Medikuntzako Espezialitateko titulu ofiziala (BABE) edo Farmaziako Espezialitatekoa (BAFE) badute, edo Biologia, Kimika edo Psikologiako espezialitateetako ziurtagiri ofiziala (BABE, BAKE edo BAPE, hurrenez hurren).
6.– Batez besteko nota hau izatea, edo hortik gorakoa:
a) 6 puntu 10., 11. eta 12. arloak egiteko.
b) 6,5 puntu 1., 2., 3., 8., 9., 13., 15. eta 16. arloak egiteko.
c) 7 puntu 4., 5., 6., 7., 14., 17., eta 18. arloak egiteko.
Ikasketen espedienteak ez badu jasotzen batez besteko nota 1etik 10era bitarteko eskalan, honela kalkulatuko da: asignatura bakoitzean lortutako kalifikazio numerikoa bider ikasgai horretako kreditu-kopurua zati kalifikazioarekin guztira lortutako kreditu guztien batura. Berritu ez diren planen kasuan, batez besteko nota izango da lortutako kalifikazioen batuketa zati gainditutako ikasgai guztien kopurua.
Espedientearen batez bestekoa kalkulatu ahal izateko, baliozkotu edo egokitu dituen unibertsitateak kalifikatu ez dituen baliozkotutako edo egokitutako ikasgaien edo kredituen kasuan, jatorrizko ikastetxean edo ikasketetan lortutako kalifikazioak zenbatuko dira, agiri bidez egiaztatuta baldin badaude, betiere. Agirien bidez egiaztatu ezean, gainditutzat joko dira.
Era berean, espedienteko batez besteko nota kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko beste espezialitate batzuetako ikasgaietan lortutako notak, ezta master-ikasketen notak ere.
Ikasketak atzerrian egin dituzten eskatzaileen kasuan, Espainiako Gobernuko Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak emandako "Batez besteko notaren baliokidetasun-adierazpena" delakoan edo ANECAren ziurtagiri ofizialean ageri den espediente akademikoko batez besteko nota hartuko da aintzat.
26. artikulua.– Eskakizunak betetzea.
1.– Onuradunek laguntza-eskabidea aurkezten dutenean egiaztatu beharko dute eskakizunak betetzen dituztela –espresuki aipatutako salbuespenetan izan ezik–, eta ezarpen-zentrora sartu edo kontratua sinatu arte bete beharko dituzte eskakizunok.
2.– Hautapen-prozesutik kanpo geldituko dira eskatutako eskakizunak betetzen ez dituzten edo betetzen dituztela garaiz eta forma egokian frogatzen ez dutenak. Horrek ekarriko du prozesuan parte-hartzeagatik sor daitezkeen eskubide guztiak galtzea.
27. artikulua.– Laguntza berrietarako nahitaezko agiriak.
Ondoren adieraziko diren agiriak aplikazio informatiko bidez aurkeztu beharko dira eskabide-orriarekin batera, 22. artikuluaren 1., 2., eta 3. zenbakietan adierazitakoaren arabera.
1.– Eskatzailea, egun, EAEko udalerriren batean erroldatuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria. 2018ko urtarrilaren 1etik, gutxienez, erroldatuta egon behar du A modalitatean aurkeztuz gero, eta, 2016tik, B edo I modalitatean aurkeztuz gero.
Deialdi honen xedearekin lotutako unibertsitate-ikasketak direla-eta, eskakizun hori betetzen ez duenak ikasketa horien matrikula edo beste edozein egiaztagiri ofizial aurkeztu beharko du; halaber, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu egiaztatzeko aurrez EAEn erroldatuta egon dela, eta, justifikatu beharreko aldi horretan guztian beste autonomia-erkidego batean edo atzerrian erroldatuta egon dela (atzerrian egon bada, enbaxadako erregistroa aurkeztu beharko du).
2.– Bizileku-baimena, hala badagokio.
3.– 25.4 artikuluan eskatzen den titulua edo titulua emateko eskubideak ordaindu direla egiaztatzen duen agiria.
4.– 25.4 artikuluan aipatutako titulazioa lortzeko ikasketen jatorrizko ziurtagiri akademikoa, unitatearen arduradunak emana. Ikasketen ziurtagirian honako datu hauek jasoko dira: ikasketen izena, titulazioaren programako ikasgai guztiak, gainditutako ikasgaiak eta lortutako kalifikazioak eta kalifikazio horiek noiz eskuratu diren. Espedienteak 1etik 10era bitarteko batez besteko nota adierazi behar du.
Ikasketak atzerrian egin badira, ziurtagiri akademiko ofiziala aurkeztuko da, baita ziurtagiri horren zinpeko itzulpena ere, baldin eta ziurtagiria EAEko bi hizkuntza ofizialetako batean ez badago. Edonola ere, espediente akademikoaren ziurtagirian edo espedienteari atxikitako beste agiri batean jaso beharko da zein diren dagokion ebaluazio-sistemako gehieneko eta gutxieneko kalifikazioak, eta zein den ikasgai bakoitza gainditzeko behar den gutxieneko kalifikazioa. Gainera, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentziaren "Batez besteko notaren baliokidetasun-adierazpena" edo ANECAren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko du, eta adierazi zein den espediente akademikoaren batez besteko kalifikazioa Espainiako ebaluazio-sistemaren barruan.
Unibertsitateko goi-mailako titulu bat baino gehiago izanez gero, espediente akademikoa eta titulazioa eskuratzeko data kalkulatzeko, hautatutako doktorego-programarekin zerikusirik handiena duena soilik hartuko da kontuan. Gainerako titulazioak ere kontuan hartu ahal izango dira curriculum vitaea balioesteko.
Lehen zikloko espediente bat eta bigarren zikloko beste bat izanez gero, bietan oinarrituta kalkulatuko da batez besteko nota, bietan lortutako kalifikazioak kontuan hartuta.
5.– Unibertsitateen kasuan, eskatzailea ezarpen-zentroari atxikitako departamentuan onartu dutela adierazten duen idazkia, departamentuko zuzendariak sinatuta. Departamentu hori bat etorriko da proiektuko zuzendariaren edo zuzendarikidearen departamentuarekin.
6.– Ezarpen-zentroaren konpromisoa –bertako legezko ordezkariak izenpetua (Ikerketako errektoreordeak edo haren baliokideak, unibertsitateen kasuan)–, laguntza lortzen duen doktore ez den ikertzailearen doktoratu aurreko kontratua formalizatzeko.
Idazki horretan espresuki adieraziko da agindu honetako 11. artikuluan ezartzen diren betebeharrak beteko direla.
Ezarpen-zentroa UPV/EHU duten eskabideei dagokienez, Ikerketa Zuzendaritzak ofizioz eskatuko du konpromiso hori.
7.– Doktorego-programa ofizial baterako matrikula edo onarpena, 25.3 artikuluan ezarritako eran, programa horren arduradunak sinatua.
Onarpena 2018ko azarorako lortzea espero denean, eskatzaileak behin betiko onarpenaren ziurtagiria bidali beharko dio Ikerketa Zuzendaritzari 2018ko azaroaren 15a baino lehenago, egun hori barne dela.
8.– Eskatzailea onartu duten edo eskatzaileak onartua izatea espero duen doktorego-programaren ezaugarri adierazgarrienak bilduko dituen memoria formatu normalizatuan. Ezaugarri horien artean espresuki nabarmenduko dira eskatzailearen ikerketa-prestakuntzarako hautatutako doktorego-programaren oinarri direnak (3 orrialde, gehienez).
9.– Eskatzailea hartuko duen ikerketa-taldeari buruzko memoria formatu normalizatuan, eskatzailearen zientzia-kalitatea, prestakuntza-ahalmena eta finantzazio konpetitiboa eskuratzeko gaitasuna adierazita (3 orrialde, gehienez).
Horretarako, I+G proiektu batean edo ikerketa-lerro jakin batean, egindako edo egiten ari diren kolaborazioen bidez egiaztatuta, ikertzaile gisa lankidetzan diharduten eta hautagaiaren prestakuntza-programaren garapenean parte hartzeko engaiatuak diren pertsona edo pertsonak joko dira ikertzaile-taldetzat –formalki edo informalki eratutako taldea izan–.
10.– Doktorego-tesiaren proiektuaren memoria zientifiko-teknikoa formatu normalizatuan, proiektuaren zuzendariak sinatua, eta zuzendarikideak, halakorik balego. Memoria horrek eduki hau izango du: proiektuaren izenburua, laburpena, aurrekariak, helburuak, metodologia eta lan-plana interes zientifikoa eta/edo soziala, eta bibliografia nabarmenena (3 orrialde, gehienez). Memoria horretan honako hauek jasoko dira espresuki:
a) Espero daitekeen ala ez eskatzaileak doktorego-tesiaren proiektuaren eta haren defentsaren helburuak lortzea laguntza jasoko duen lanaldi osoko 3 urteetan.
b) Agindu honetako 8. artikuluaren arabera aplikatzekoak diren printzipio etikoak hartuko dituela kontuan proiektuak.
EAEko hizkuntza ofizialetako batean aurkeztu beharko dira memoriak. Era berean, memoriak normalizatu gabeko formatuetan aurkeztuz gero edo artikulu honetan zehaztutakoak baino orrialde gehiago izanez gero, eskabidearen zuzendu beharreko hutsunetzat joko dira.
11.– Eskatzailearen curriculum vitae normalizatua eta curriculum vitaean alegatzen diren merezimendu akademikoak eta zientifikoak egiaztatzen dituzten agirien kopia aurkeztuko da; argitalpenak egin baditu, lehenengo orrialdearen fotokopia, eta, laguntzak lortu baditu, laguntzak emate-ebazpenaren fotokopia.
12.– Sinatutako tesi-proiektuaren zuzendariaren (eta, hala badagokio, zuzendarikidearen) curriculum vitae laburtua (azken 6 urteak). Bertan, soilik azken 6 urteetako merezimendu zientifikoak bilduko dira. Hori ingelesez aurkeztu ahal izango da, edo EAEko hizkuntza ofizialetako batean.
13.– Eskabidean azaltzen den erantzukizunpeko adierazpenean jasotakoak egiaztatzen dituzten agiriak, halakorik behar izanez gero.
14.– Masterraren espediente akademikoa, eskabidea aurkeztu arte lortutako kalifikazioekin. Espediente horretan kalifikazio horiek noiz lortu ziren azalduko da.
15.– 25.5 artikuluan bildutako salbuespenak egiaztatzen dituzten agiri ofizialak, halakorik behar izanez gero.
2. ATALA
HAUTAPEN- ETA ESLEIPEN-PROZESUA
28. artikulua.– Hautapen-prozesuko onarpen-prozedura.
1.– Eskabideak zuzentzeko epea igaro eta eskabideok ebatzi ostean, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak ebazpena emango du, hautapen-prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen gainekoa. Era berean, ebazpen horretan adieraziko da noiz egingo dituzten elkarrizketa pertsonalak, arlo bakoitzeko aholku-batzorde espezifikoek balioetsi beharrekoak.
Aipatutako ebazpena egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz egingo da jakinarazpena.
2.– Elkarrizketa pertsonaletara joan ahal izango dira, badaezpada, aurreko paragrafoan adierazitako ebazpenean baztertutako pertsonak, arlo bakoitzeko aholku-batzorde espezifikoek balioetsi ditzaten; horretarako, egiaztatu beharko dute errekurtsoa jarri nahi dutela baztertzearen aurka. Errekurtso hori ezesten bada, elkarrizketa pertsonalak ez du baliorik izango, eta aholku-batzorde espezifikoak ematen duen balorazioak ere ez.
29. artikulua.– Aholku-batzorde espezifikoak, ebaluazio-irizpideak eta baremoa.
1.– I. eranskinean definitutako arlo bakoitzari dagokion aholku-batzorde espezifikoak balioetsiko ditu hautapen-prozesurako onartutako pertsonak.
2.– Aholku-batzorde espezifikoetako kideak sona handiko pertsonak izango dira ikasketa- eta ikerketa-eremuan, eta Hezkuntzako sailburuak izendatuko ditu.
3.– Aholku-batzorde espezifikoek ebaluatuko dituzte onartutako eskabideak, eta txosten zientifiko-tekniko bat emango dute, irizpide hauen arabera hautagai bakoitzari emandako puntuazioekin:
– Espediente akademikoa: puntuazioa kalkulatzeko, espedientearen batez bestekoa hartuko da oinarritzat, 25.6 artikuluan adierazitakoari jarraikiz, eta zenbaki hori bider 3 kalkulatuko da. 30 puntu, gehienez.
– Eskatzailearen curriculum vitaea. 5 puntu, gehienez. Atal honetan, puntu 1 eskuratu ahal izango da Ikasiker programaren lankidetza-beka baten onuradun izateagatik.
– Doktorego-programa: eskatzailearen ikerketa-prestakuntzarako kalitatea eta egokitasuna (3 puntu, gehienez), eta zenbateraino datorren bat EAEko I+G+B estrategiarekin (7 puntu, gehienez).
Euskal unibertsitate-sistemako (EUS) doktorego-programak eta, sistema horretakoak ez izanagatik ere, tesia kotutoretza-erregimenean garatzeko EUSeko unibertsitateekin egindako hitzarmenetan jasota dauden programak, EAEko I+G estrategiarekin % 100 bat datozela iritziko da (7 puntu).
Iritziko da gutxienekoa dela EUSetik kanpoko gainerako doktorego-programen bat-etortze maila, salbu eta egiaztatzen bada Zientzia eta Teknologiarako Euskal Sistema osatzen duten ikertzaileak inplikatuta daudela proposatutako tesi-proiektuaren zuzendaritzan (2 puntu), edo zuzendarikide horiek zuzenean parte hartzen dutela doktorego-programa horietan (4 puntu).
– Doktorego-tesiaren proiektua: kalitate zientifiko-teknikoa, aurkeztutako proiektuaren eta ikerketa-planaren interesa eta bideragarritasuna. 10 puntu, gehienez.
– Zientzia Zuzendaritza: ikerketa-proiektuaren zuzendariaren historia zientifikoa, eta eskatzailea sartuko den ikerketa-taldearen prestakuntza-ahalmena eta kalitate zientifikoa. 20 puntu, gehienez.
– Elkarrizketa pertsonala: aurrez aurrekoa izango da elkarrizketa, eta eskatzailearen prestakuntzari eta curriculumari, ikerketa-proiektuari edo egoki irizten den beste edozein alderdiri buruz hitz egingo da. 25 puntu, gehienez.
4.– Laguntza ukatzeko arrazoi izango da eskatzailea elkarrizketara ez agertzea edo 65 puntu baino gutxiago erdiestea.
30. artikulua.– Nola jokatu elkarrizketetan.
1.– Aholku-batzorde espezifikoetako kideak ez badira ondo moldatzen ebaluatu behar duten pertsonak aukeratzen duen hizkuntza ofizialean –EAEko hizkuntza ofizialean–, Ikerketa Zuzendaritzak bermatu beharko du, batetik, intereseko agiriak itzultzeko zerbitzua, eta, bestetik, aldibereko itzulpen-zerbitzua, elkarrizketa pertsonalerako.
2.– Ikerketa Zuzendaritzak giza baliabide eta baliabide material osagarriak emango dizkie desgaitasuna duten pertsonei, egingo dituzten elkarrizketetan aukera berak izango dituztela bermatuko dizkieten baliabideak, hain zuzen ere.
3.– Ikerketa Zuzendaritzak, hautapen-probetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko xedez, deialdiaren baldintzak egokitu ahal izango ditu, proba egingo den lekura iristeko ezintasuna duten pertsonak daudenean (osasun-eragozpen larriak dituztenean, epaimahaiak askatasunez balioetsiak). Epaimahaiari egoera horren berri eman ahal izango zaio proba egin baino lehen, eta mediku-ziurtagiri bidez egiaztatu beharko da. Elkarrizketara joan ezina dakarren eragozpena aurreikusteko modukoa denean, astebete lehenago jakinarazi eta egiaztatu beharko da.
31. artikulua.– Laguntza berriak esleitzeko prozedura.
1.– Lehiaketa izango da agindu honetan araututako laguntza berriak esleitzeko prozedura.
2.– Ebaluazioaren emaitzak hautapen-batzordeari helaraziko zaizkio. Batzorde horrek kide hauek izango ditu: Ikerketako zuzendaria, zeina batzordeburu izango baita; batzordeburua), Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria, eta Ikerketa Zuzendaritzako teknikari bat, zeinak idazkari-lanak egingo baititu.
3.– Hautapen-batzordeak deialdiaren oinarriak zuzen aplikatzen direla gainbegiratuko du, baliabideak esleituko ditu eta dagokion ebazpen-proposamena emango dio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari.
4.– Hau izango da laguntzok esleitzeko prozedura:
1) Laguntza berriak ikerketa orokorrean: arlo guztietan onuradunak izateko gisan eta arlo bakoitzean emandako laguntza-kopurua portzentualki uniformea izateko gisan egingo da esleipena, arlo bakoitzean eskabide hautagarrien kopuruak hala ahalbidetzen badu, betiere. Honela egingo da esleipena:
a) Aholku-batzordeak egindako balorazioaren ordenari jarraituz ordenatuko dira arlo bakoitzeko eskabide hautagarriak, eta portzentaje hau emango zaie puntuazio handiena erdietsi duten baina gainditu ez duten eskabideei: laguntza berrien kopurua (100) / eskabide hautagarrien kopurua.
b) Aurreko prozedura egin eta gero, laguntza guztia esleitu ez bada, emandako laguntzen azken portzentajea a puntuan zehaztutako portzentajera gehien hurbiltzen den arloetan emango dira laguntzak.
2) Laguntza berriak ikerketa espezifikoan: puntuazio handienetik txikienera ordenatuko dira eskabide hautagarriak, eta puntuazio handiena erdietsi duten biei emango zaie.
5.– Honako hauek jasoko ditu ebazpen-proposamenak: pertsona onuradunen zerrenda eta dagokien zenbateko ekonomiko xehatua, eskuragarri dagoen kreditu-mugara arte; ordezkoen zerrenda, arlokako puntuazio handienetik txikienera ordenatua, 65 puntu edo gehiago eta aholku-batzorde espezifikoaren balioespen positiboa jaso badute ere, laguntza-proposamenean sartu ez diren eskabideak; ukatutako eskabideen zerrenda, baztertzeko arrazoiak zehaztuta; eta, baztertutako eskabideen zerrenda, baztertzeko arrazoiak zehaztuta.
32. artikulua.– Ebazpena, ebazteko epea, jakinarazpena, errekurtsoak eta publikotasun-prozedura.
1.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen esanbidezko ebazpen bakarraren bidez eman edo ukatuko dira laguntza berriak, hautapen-batzordeak emandako ebazpen-proposamena aintzat hartuta.
2.– Ebazpen hori arrazoitu egin beharko da, eta hauek jasoko ditu: pertsona onuradunen zerrenda eta dagozkien zenbateko ekonomiko xehatuak; ordezkoen zerrenda, 65 puntu edo gehiago jasota ere , laguntzarik jaso ez duten eskabideak; ukatutako eskabideen zerrenda, ukatzeko arrazoiak adierazita; eta baztertutako eskabideen zerrenda, baztertzeko arrazoiak zehaztuta.
3.– Agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da ebazpena, beranduenez. Adierazitako epe horretan ebazpena jakinarazten ez bada, eskabideak ez direla onartu ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
4.– Aipatutako ebazpena www.euskadi.eus egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz egingo da jakinarazpena. Gainera, ebazpenari publikotasuna emateko, EHAAn ere argitaratuko da, jakinarazpena egin eta 6 hilabeteko epean.
5.– Alde batera utzi gabe aurreko 4. zenbakian ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenen berri bidali ahal izango die interesdunei, SMS edo posta elektroniko bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.
6.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, informatika-aplikazioaren bidez, hilabeteko epean, www.euskadi.eus egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik aurrera.
7.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpen bidez, laguntzak emango zaizkie ordezkoen zerrendetan azaltzen diren eskatzaileei honako kasu hauetan: laguntzak emateko ebazpena argitaratu eta hurrengo 10 egunetan uko egiten den kasuetan, eta 25.3 eta 25.4 artikuluetan jasotako kasuetan eskatutako agiriak ez aurkeztearren laguntza eman gabe geratzen denean.
Hutsik geratutako plazari dagokion arloan emandako azken laguntzaren ondorengo lekuan dauden pertsonei emango zaizkie laguntza horiek. Arlo horretan erreserbarik ez badago, beste arlo eta modalitate batzuetako eskatzaileei eman ahal izango zaizkie, lortutako balioespenaren eta EAErentzat duen interes zientifikoaren arabera.
Ondorio horietarako, laguntzak emango dituen organoak laguntzak emateko proposamena jakinaraziko die interesdunei, 10 eguneko epe luzaezinean onar dezaten. Behin proposamena onartutakoan, laguntza emateko ebazpena emango da, eta interesdunei jakinaraziko zaie.
IV. KAPITULUA
LAGUNTZAK BERRITZEA.
1. ATALA
ESKAKIZUNAK ETA AGIRIAK
33. artikulua.– Eskakizunak.
1.– Agindu honek ondorioak dituen egunean, 2017-2018 ikasturtean emandako doktoratu aurreko laguntza erabiltzen aritzea, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen ebazpenaren arabera.
2.– Doktorego-programan jarraitutasuna eta ikerketa-proiektuko lanerako planean aurreikusitako jardueren aprobetxamendua egiaztatzea modalitatearen arabera dagokion egiaztagiriaren bitartez.
34. artikulua.– Eskakizunak betetzea.
1.– Onuradunek laguntza-eskabidea aurkezten dutenean egiaztatu beharko dute eskakizunak betetzen dituztela –espresuki aipatutako salbuespenetan izan ezik–, eta ezarpen-zentrora sartu edo kontratua sinatu arte bete beharko dituzte eskakizunok.
2.– Hautapen-prozesutik kanpo geldituko dira eskatutako eskakizunak betetzen ez dituztenak edo betetzen dituztela garaiz eta forma egokian frogatzen ez dutenak. Horrek ekarriko du prozesuan parte-hartzeagatik sor daitezkeen eskubide guztiak galtzea.
35. artikulua.– Laguntzak berritzeko aurkeztu beharreko agiriak.
Ondoren aipatzen diren agiriak telematikoki aurkeztu beharko dira Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoaren bidez, https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2018/predoc/y22-izapide/eu/ helbide elektronikoan, eskaera egiteko inprimakiarekin batera, 22. artikuluko 1., 2. eta 3. zenbakietan esandakoaren arabera.
1.– Laguntzaren azken berritzetik, edo, lehenengo berritzearen kasuan, laguntza eman zenetik, egindako jarduera akademiko eta ikertzaileen orri bateko memoria, kalifikazio akademikoak sartuta, halakorik balego, eta tesiaren zuzendariak sinatua, eta zuzendarikideak sinatua, halakorik balego.
2.– A eta B modalitateetan, lehenengo berritzerako, konpromiso-agiria.
3.– A eta B modalitateetan, bigarren berritzerako, azken ebaluazio positiboaren akta.
4.– A eta B modalitateetan, hirugarren berritzerako, laguntzaren onuradunak tesia inskribatuta daukan doktorego-programaren ardura duen ikasketa-batzordearen baimena, doktorego-ikasketak beste urtebetez luzatu ahal izateko.
5.– I modalitatean, ikerketa-proiektuaren zuzendariak sinatutako aldeko txostena, eskatzaileak egindako ikasketa- eta/edo ikerketa-jarduerei buruzkoa eta pertsona horren errendimenduari buruzkoa.
6.– Ezarpen-zentroaren konpromisoa –bertako legezko ordezkariak sinatua (Ikerketako errektoreordeak edo haren baliokideak, unibertsitateen kasuan)–, egungo lan-kontratua hamabi hilabete gehiagoz luzatzeko, hala badagokio. Ezarpen-zentroa UPV/EHU duten eskabideei dagokienez, Ikerketa Zuzendaritzak ofizioz eskatuko du konpromiso hori.
2. ATALA
EBAZPENA
36. artikulua.– Ebazpena, ebazteko epea, jakinarazpena, errekurtsoak eta publikotasun-prozedura.
1.– Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearen esanbidezko ebazpen bakarraren bidez eman edo ukatuko dira berritzeak, hautapen-batzordeak emandako ebazpen-proposamena aintzat hartuta.
2.– Ebazpen hori arrazoitu egin beharko da, eta onuradunen zerrenda eta dagozkien zenbateko ekonomiko xehatuak jasoko ditu; halaber, eskabide ukatu eta baztertuen zerrenda bana jasoko du, eta ukatzeko eta baztertzeko arrazoiak azalduko.
3.– Ebazpena sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da beranduenez, agindu hau argitaratu eta biharamunetik aurrera. Adierazitako epe horretan ebazpena jakinarazten ez bada, eskabideak ez direla onartu ulertuko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
4.– Aipatutako ebazpena www.euskadi.eus egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratuz egingo da jakinarazpena. Gainera, ebazpenari publikotasuna emateko, EHAAn ere argitaratuko da, jakinarazpena egin eta 6 hilabeteko epean.
5.– Alde batera utzi gabe aurreko 4. zenbakian ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenen berri bidali ahal izango die interesdunei, SMS edo posta elektroniko bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.
6.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari hilabeteko epean, Hezkuntza, www.euskadi.eus egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratu eta biharamunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Araudi aplikagarria.
Agindu honetan aurreikusi ez denerako, honako xedapen hauek hartuko dira kontuan: EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartua); Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; eta Diru Laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko oinarrizko aginduak (diru-laguntzen lege orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatua).
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Errekurtsoak.
Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, horretarako agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta ondorengoetan. Bestela, administrazioarekiko auzi -errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean Euskal Herriko Auzi tegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzi etarako Salan, eta, horretarako, bi hilabete izango dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita, hala xedatuta baitago Administrazioarekiko Auzi tarako Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46.1 artikuluetan.
AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Ondorioak.
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 2a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
I. ERANSKINA
EBALUAZIO-ARLOAK
Oinarrizko Zientziak
1. arloa.– Lurraren zientziak. Lur-sistemari buruzko ikerketak dagozkio, Biosferaren, Litosferaren, Hidrosferaren eta Atmosferaren historia eta bilakaera, haien arteko elkarreraginak, egungo egoera eta etorkizunean izan dezaketen eboluzioa barne hartuta. Honako hauek hartzen ditu: Mineralogia, Petrologia, Paleobiologia, Tafonomia, Geomorfologia, Hidrologia, Barne Geodinamika, Geofisika, Estratigrafia, Sedimentologia, Meteorologia, Klimatologia eta Atmosfera, eta Ingurumenaren Geokimika.
2. arloa.– Fisika eta Espazioaren Zientziak. Fisika eta Espazioaren Zientziei buruzko ikerketak dagozkio, Fisika modernoaren berezko jakintza-alorrekin batera: Fisika Kuantikoa eta materiaren eta unibertsoaren egituran dauzkan aplikazioak. Alor hauek barne hartzen ditu: Biofisika, Optika, Sistema Konplexuak, Fenomeno ez-linealak, Nanoteknologia, Konputazio Kuantikoa, Energia Handiko Fisika Esperimentala, Materia Kondentsatuaren Fisika, Astrofisika eta Astronomia.
3. arloa.– Matematikak. Matematikaren ikerketa-esparrua dagokio, eta alor hauek barne hartzen ditu: Geometria, Topologia, Zenbakizko Analisia, Matematika Aplikatua, Aljebra, Analisi Matematikoa, Estatistika eta Ikerketa Operatiboa.
4. arloa.– Kimika. Honako alor hauek ikertzea du xede, molekula-mailatik maila makroskopikoraino: substantzia naturalen, sintetikoen eta haiek dauzkaten laginen konposizioa, egitura, prestaketa eta propietateak, esperimentatzen dituzten elkarreraginak eta transformazioak, haien mekanismoa, haiek aztertzeko beharrezko tresneria eta ikertzeko beharrezko metodologia esperimentala eta/edo teorikoa. Alor hauek barne hartzen ditu: Kimika Ez-organikoa, Kimika Organometalikoa, Katalisia, Kimika Supramolekularra, Material Molekularrak, Nanokimika, Kimika Biologikoa, Kimika Bioteknologikoa, Kimika Fisikoa, Kimika Analitikoa eta Kimika Organikoa.
Bizitza- eta osasun-zientziak
5. arloa.– Funtsezko Biologia eta Sistemena. Oinarrizko zenbait ikerketa-esparru hartzen ditu: Biologia Molekularra eta Zelularra, Genetika, Neurobiologia eta Garapena, Mikrobiologia, Birologia, Landareak, Minbizia eta Desberdintzea, Fisiologia, Immunologia eta Biologia konputazionala, estrukturala eta sistemena, honako salbuespen hauek kontuan hartuta: xede nagusiak patologiekin lotura zuzena izatea eta/edo gizakien osasuna hobetu nahi izatea.
6. arloa.– Biomedikuntza. Eragin biomediko handiko oinarrizko azterketak eta ikerketak dagozkio: gaixotasunen oinarrizko ereduak eta mekanismoak, diagnostiko molekularra edo zelularra, estrategia terapeutikoak, farmakologia molekularra eta sistemena, eta molekula bioaktiboak identifikatzea eta aurkitzea. Arlo hauek barne hartzen ditu: Mikrobiologia, Immunologia, Birologia, Gizakiaren Fisiologia, Farmakologia, Nutrizioa eta beste hainbat gai, arazo medikoei gehienbat esparru klinikora hurbildu gabe heltzen badiete, hala nola Biologia Zelularra eta Molekularra, Kardiobaskularra, Neurozientziak, Anatomia, Hepatologia, Heriotza Zelularra, Genetika, Minbizia, Endokrinologia, Gaixotasun Metabolikoak, Farmakoak aurkitzea, Farmakologia Molekularra, Farmakologia Orokorra eta Sistemena, Fisiologia Zelularra eta Sistemena.
Batez ere giza jatorriko materiala barne hartzen duten edo gizakiengan esperimentatzea eskatzen duten ikerketak Medikuntza Kliniko eta Epidemiologiako arloari dagozkio.
7. arloa.– Medikuntza Klinikoa eta Epidemiologia. Helburutzat gaixotasuna, haren mekanismoak edo izan litzakeen tratamenduak hobeto ezagutzea duten ikerketa guztiak dagozkio, eta ikerketen zati handi bat gizakietan egiten bada, batez ere giza jatorriko materiala barneratzen du, edo beharrezkoa da proba klinikoak egitea. Honako hauek hartzen ditu: Kirurgia eta Aurpegi-masailetakoa, Epidemiologia, Osasun Zerbitzuak, Gaixotasun Metabolikoak, Gaixotasun Kardiobaskularrak, Minbizia, Gaixotasun Infekziosoak, Neurologia, Psikiatria, Miszelanea.
Kirolaz eta osasunaz egiten diren ikerketak zeharkakoak izaten dira, eta arlo hau gomendatutakoa izan arren, litekeena da proiektuari beste arlo batetik heltzea egokiago izatea, eta aukera hori kontuan hartu behar da.
8. arloa.– Landare eta Animalia Biologia, Ekologia, Ingurumena. Organismo bizidunen dibertsitateari buruzko ikerketa-esparrua dagokio, bai eta, biosferaren eremuan, haien bilakaera eta elkarreragina ere. Egitura-, funtzio- eta dinamika-alderdiak organismoen eta ekosistemen biologiaren zenbait espazio- eta denbora-eskalatan kontuan hartzen dira: Itsas Ekologia, Mikrobiologia, Eboluzio Sistematikoa, Genetika, Landareen Kontserbazioa, Lurreko Ekologia, Fisiologia, Landare Bioteknologia, Animalien Sistematika.
9. arloa.– Elikagaien Zientzia eta Teknologia. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza. Elikagaien Zientzia eta Teknologiari elikagaien kalitateak zer ezaugarri dituen jakiteko ikerketak dagozkio; besteak beste, hauek jakitekoak: oinarri fisikoak, kimikoak eta biokimikoak, elikagaien mikrobiologia eta bioteknologia, osagai funtzionalak nola lortu eta haien bioeskuragarritasuna eta ebaluazioa. Honako hauek barne hartzen ditu: Metabolismoa, Nutrizioa, Analisi Teknika Aurreratuak, Makromolekula Biologikoen Kimika, Elikagaien Segurtasuna, Elikagai Funtzionalak, Herdoilaren aurkako Ezaugarriak eta Osasunarentzako Ondorioak, Analisia Sistema Biologikoetan, Elikagaien Mikrobiologia, Prozesu Teknologikoak, Kontserbazio Teknologia Berriak, inplikatutako entzima-sistemen Ezaugarri Biokimikoak eta Molekularrak. Nekazaritzari landareen fitotekniarekin eta erabilerarekin eta nekazaritza- eta baso-sistemen kudeaketarekin zerikusia duten ikerketak dagozkio; besteak beste: erlazio hidrikoak eta lurraren eta landarearen arteko elkarreragina, landareen hobekuntza genetikoa, landaketen fisiologia eta produktibitatea, gaixotasunak, izurriteak eta belar txarren ikerketa, hala nola Nekazaritza Ekonomiaren eta Politikaren esparruko beste batzuk. Abeltzaintzari eta Arrantzari, berriz, xedetzat honako alor hauek dituzten ikerketak dagozkie: ekoizpena, gaixotasunak eta haiei aurrea hartzeko estrategiak, abeltzaintzarako interesekoak diren animalia-espezieen ugalketa eta genetika, akuikultura eta basa-fauna.
Ingeniaritzak, Teknologiak eta Arkitektura.
10. arloa.– Teknologia Mekanikoak eta Ekoizpenerakoak.
Ingeniaritza mekanikoen eta ekoizpen-ingeniaritzen alorreko ikerketa guztiek osatzen dute, bai funtsezkoek bai aplikatuek; ikerketa horien artean hauek aipa daitezke: Materialen Zientzia eta Teknologia, Materialen Modelaketa, Biomekanika, Aleazio Magnetikoak, Sentsore Magnetikoak, Termoenergetika, Termoteknia eta Energia Mekanikoa, Mekanika Estrukturala, Mekanika Konputazionala, Energia, Energia Termikoaren Biltegiratzea, Optimizazio Energetikoa, Fabrikazioa, Konformazio Plastikoa, Xafla Konformazioa, Haustura eta Nekea, Makinak eta mekanismoak, Haustura Konputazionalaren Mekanika, Elementu Finituen Metodoa. Arlo honetakoak dira industria- eta ingurumen-prozesuak osatzen dituzten operazio fisiko, kimiko edo biokimikoen sorrera eta funtzionamendua hobetzeko Ingeniaritza eta Teknologia Kimikoan egiten diren ikerketak, baina kontuan izan behar da proiektuak kokapen egokiagoa izan dezakeela beste arlo batean.
11. arloa.– Komunikazio, Konputazio eta Elektronikaren Ingeniaritzak.
Ingeniaritza Elektriko, Elektroniko eta Automatikoak Ingeniaritza Elektriko klasikoaren eta kontrolaz diharduenaren gaikako eduki osoak eta Ingeniaritza Elektronikoaren edukien zati bat barne hartzen dute. Ingeniaritza Elektriko klasikoaren barruan makina elektrikoen diseinu eta erabilerari, energia elektrikoa sortzeko, garraiatzeko eta banatzeko prozesuei eta haien kudeaketari lotutako ikergaiak daude. Kontrolaren ingeniaritzak sistemen modelaketari, kontrol-teoria sistemetan aplikatzeari eta industria- eta etxe-prozesuak automatikoki kontrolatzeko gailuen eta ekipoen garapen eta erabilerari lotutako gaiak hartzen ditu barnean. Ingeniaritza Elektronikoak hauek barne hartzen ditu: Kontrolaren Ingeniaritza, Ingeniaritza Elektrikoa, Gailu Elektronikoak, Mikroelektronika. Konputazioaren eta Teknologia Informatikoaren Zientzietan egiten diren ikerketek alor hauekin dute zerikusia: Softwarearen Ingeniaritza; Datu Basea eta Segurtasuna; Konputagailuen eta Banatutako Sistemen Arkitektura; Sistema Adimendunak; Prestazio Handien Konputazioa eta Irudiaren Prozesaketa, Elektronika, Teknologia Fotonikoa, Komunikazio Optikoak, Telematika, Seinalearen Prozesaketa.
12. arloa.– Arkitektura, Ingeniaritza Zibila, Eraikuntza eta Hirigintza. Ingeniaritza Zibilak eta Arkitekturak barne hartzen dute azpiegitura zibilak hobeto planifikatu, diseinatu, eraiki, kontserbatu eta kontrolatzeko ikerketa guztia, bai eta arkitektura-eraikuntzei, hirigintzari eta lurraldearen antolaketari lotutakoa ere.
Gizarte Zientziak eta Giza Zientziak
13. arloa.– Hezkuntza Zientziak. Psikologia. Psikologian egiten diren ikerketa guztiek osatzen dute, bai eta honako hauek ere: oro har, didaktikarekin zerikusia duten ikerketak; hezkuntza-gaietako didaktika espezifikoak; eta hezkuntzaren alderdi historikoak, psikologikoak eta metodologikoak. Alor hauek barne hartzen ditu: Pedagogia, Didaktika, Hezkuntzaren Psikologia, Nortasuna, Ebaluazio eta tratamendu psikologikoak, Psikobiologia, Oinarrizko Psikologia, Psikologia Ebolutiboa eta Hezkuntzarena, Psikologia Soziala, Portaera Zientzien Metodologia.
14. arloa.– Gizarte Zientziak. Diziplina hauekin zerikusia duten zientzia-helburuak aztertzen ditu: Soziologia, Gizarte Ikerketarako Teknikak, Zientzia Politikoa eta Administrazioarena, Kazetaritza, Ikus-entzunezko Komunikazioa, Publizitatea, Giza Geografia.
15. arloa.– Zuzenbidea. Ordenamendu juridikoko sektore eta diziplina guztiak biltzen ditu, ikuspuntu nazionaletik bezala nazioarteko ikuspuntutik ere. Arloan gai hauek sartzen dira: Zuzenbide Konstituzionala, Zuzenbide Administratiboa, Zuzenbide Zibila, Zuzenbide Prozesal Zibila, Zuzenbide Penala, Zuzenbide Prozesal Penala, Nazioarteko Zuzenbide Publikoa, Nazioarteko Zuzenbide Pribatua, Europako Erkidego Zuzenbidea.
16. arloa.– Ekonomia. Ikerketa-esparrutzat honako hauek ditu: ekonomiaren oinarri teorikoak, metodo kuantitatiboen erabilera eta garapena eta haien aplikazio enpirikoa askotariko arazo ekonomikoetan. Diziplina ekonomikoek honako alor hauek hartzen dituzte: Ekonomia Aplikatua, Mikroekonometria, Lan Ekonomia, Familien Ekonomia, Enpresen Antolaketa, Gobernu Korporatiboa, Aplikazioak bankuetan eta zerbitzuetan, Erakundeen Ekonomia, Enpresen erregulazioa, konkurrentzia eta portaera, Gizarte Erantzukizun Korporatiboa, Analisi Ekonomikoaren Oinarriak, Teoria Ekonomikoa, Ekonomia Matematikoa, Informazioaren Ekonomia, Jokoen Teoria, Ekonomia Industriala, Makroekonomia, Nazioarteko Ekonomia, Finantza Enpirikoak.
17. arloa.– Filologia eta Filosofia. Filologia-esparruan Hizkuntza- eta Literatura-ikerketak sartzen dira, baita haiek kulturarekin eta gizartearekin dituzten harremanak ere. Diziplina horiei ikuspuntu teorikotik heltzen dieten lanak eta edozein historia-alditako hizkuntza edo literaturei buruzkoak biltzen dira arlo honetan. Bai eta Itzulpena eta Interpretazioa gaitzat dituzten ikerketak eta hizkuntzarekin eta literaturarekin zerikusia duten aplikazio eta baliabide teknologikoak garatzen dituztenak ere. Filosofiaren esparruari dagokionez, honako gai hauek ikertzen dira: errealitateari buruzko gai orokorragoak, haiek ezagutu ote ditzakegun, giza izaera eta gizakiak munduan betetzen duen lekua, bai eta zientzia partikularretan planteatzen diren eztabaida metodologiko eta kontzeptual orokor guztiak ere. Alor hauek barne hartzen ditu: Literatura, Espainiar Literatura, Filosofia, Logikaren eta Hizkuntzaren Filosofia, Literatura Konparatua, Hizkuntza, Hizkuntzalaritza Orokorra, Filologia Klasikoa, Greziar Hizkuntzalaritza, Euskal Filologia, Filologia Modernoak, Literatura Ingelesa, Genero Ikasketak, Logika, Zientziaren Filosofia.
18. arloa.– Historia eta Artea. Historia-diziplna guztiak sartzen dira, garaien eta espezialitateen arabera, hala nola Arkeologia, eta Zientzia eta Teknika Historiografikoak. Artearen esparruan gai hauek biltzen dira: Artearen Historia, Estetika eta Arteen Teoria, Musikaren Historia, Zinemarena eta Ikus-entzunezkoena, Konposizio Arkitektonikoa, Hirigintza eta Lurraldearen Antolaketa, Eskultura, Pintura eta Marrazketa, bai eta arte-ondarea zaharberritu eta kontserbatzearekin zerikusia duten zientziak eta teknikak ere.
II. ERANSKINA
ESKABIDE-ORRIA
(Ikerketa orokorra)
III. ERANSKINA
BERRITZEKO ESKABIDE-FORMULARIOA
IV. ERANSKINA
ESKABIDE-ORRIA
(Ikerketa espezifikoa)