EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-05-14 Aldizkari honetan argitaratua: 2018091

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 4koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira 2017-2018 ikasturteko Batxilergoko Sari Bereziak.

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2018-05-04
Hurrenkenaren zenbakia: 201802545
Maila: Agindua

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2011/03/25ean argitaratutako 2011/03/15eko 201100035 DEKRETUA
  • Ikus 2013/02/27an argitaratutako 2013/02/19ko 201300166 DEKRETUA

Batxilergoko Sari Nazionalak arautzen dituen uztailaren 13ko EDU/2058/2010 Aginduaren xedea da Batxilergoko Sari Nazionalak sortzea, hain zuzen ere Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan –Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren bidez aldatua– zehazten diren batxilergoko modalitateetako edozein aprobetxamendu bereziz burutu duten ikasleak saritzeko. Gainera, haren laugarren artikuluan xedatzen denez, Batxilergoko Sari Bereziak iragarri eta eman ahal izango dituzte eskumeneko hezkuntza-administrazioek, dagokien eskumenen eremuetan.
Otsailaren 19ko 166/2013 Dekretuak –martxoaren 15eko 35/2011 Dekretua aldatzen duena– Euskal Autonomia Erkidegoko Batxilergoko Sari bereziak arautzen ditu, eta horiek emateko eskakizunak ezartzen. Proba urtero deituko dela xedatzen du dekretu horrek, eta urteroko deialdiak nola gauzatu behar diren ere azaltzen du.
Hezkuntza Sailaren xedea da 2017-2018 ikasturtean Batxilergoko ikasketak ibilbide akademiko bikainarekin burutzen dituzten ikasleen esfortzua eta lana aitortu eta sustatzea.
Horretarako, eta Hezkuntza Berrikuntzako zuzendariaren proposamenari jarraikiz, honako hau
EBAZTEN DUT:
Artikulu bakarra.– 2017-2018 ikasturteko Batxilergoko Sari Berezien deialdia onartzea, agindu honen oinarriekin bat.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Prozedurari dagokionez agindu honetan arautu gabeko kasuetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezarritakoa aplikatuko da.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdiko parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Batxilergoko Sari Bereziak izeneko fitxategian sartuko dira datuok, diru-laguntzen deialdi hau eta, hala badagokio, Batxilergoko Sari Nazionalak kudeatzeko, baita deialdira biltzen direnei deialdiaren bilakaeraren berri emateko ere. Fitxategi horren ardura Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak du. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko maiatzaren 4a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
2017-2018 IKASTURTEKO BATXILERGOKO SARI BEREZIEN DEIALDIAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
Lehenengoa.– Xedea eta aplikazio-eremua.
1.– 2017-2018 ikasturteko Batxilergoko Sari Bereziak iragartzen dira, deialdi honetan ezarritako baldintzetan.
Bigarrena.– Eskakizunak.
1.– Batxilergoko Sari Berezia eskuratu ahal izateko, eskakizun hauek bete beharko dituzte ikasleek:
a) 2017-2018 ikasturtean, batxilergoko edozein modalitatetako bigarren maila EAEko zentroren batean eginda eta gaindituta izatea, aurrez aurre edo urrutitik.
b) Ikasleek batxilergoko bi ikasturteetan gutxienez 8,75 puntuko edo gehiagoko kalifikazioa izatea, batez beste. Batez besteko nota izango da kontatzen duten 1. eta 2. mailetako ikasgai bakoitzean lortutako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa, ehunen gertuenera biribilduta, eta distantzia berean egonez gero, handienera jota.
Hirugarrena.– Sarien kopurua.
1.– 2017-2018 ikasturtean, 15 Batxilergoko Sari Berezi deituko dira EAEn.
2.– Batxilergoko Sari Berezia eskuratzen dutenek horren egiaztagiria jasoko dute. Gainera, Hezkuntza Sailak antolatzen duen bidaia-programan parte hartu ahal izango dute, ingelesezko ikastaroak atzerrian egiteko, dagokion deialdian zehaztutakoaren arabera.
3.– Sari Berezia lortzen duten ikasleak Batxilergoko Sari Nazionala jasotzeko hautagai izan daitezke, baldin eta aurrez horretarako izena ematen badute eta, gainera, Lanbide Heziketa eta Unibertsitateko Estatuko Idazkaritzaren Ebazpenean ezarritako eskakizunak betetzen badituzte.
Laugarrena.– Izena emateko prozedura eta epea.
1.– Batxilergoko bigarren mailari dagokion azken ebaluazioko saioa egin ondoren, eta ikasleei azken kalifikazioak jakinarazi eta gero, ikastetxeek agindu honetan ezarritako eskakizunak eta baldintzak betetzen dituzten ikasleei informazioa emango diete Batxilergoko Sari Berezietara aurkezteko aukerari buruz.
Deialdi honetan aurreikusitako data eta jardueren egutegia I. eranskinean jasota dago.
2.– Agindu honen bigarren oinarrian xedatutako eskakizunak betetzen dituzten eta Batxilergoko Sari Berezia eskuratzeko hautagai izan nahi duten ikasleek, izena eman nahi badute, «on line» eskabidea aurkeztu beharko dute beren ikastetxeko idazkaritzan, II. eranskineko ereduari jarraituz, Hezkuntza Administrazioak horretarako prestatuko duen aplikazioaren bidez.
Ikasle bakoitzak dagokion ikastetxearen idazkaritzan aurkeztuko du eskabidea, behar bezala sinatuta, eta hark sarrera-erregistroa emango dio.
3.– Hautagai bakoitzak sinatutako eskabidea eta ikastetxeko zuzendariak behar bezala bete eta sinatutako agiri akademikoa dagokion ikastetxeko idazkaritzan gordeko dira, probako Epaimahaiaren eskura. Epaimahai horrek dokumentazio hori eskatu ahal izango du, bai probak egiten diren bitartean, bai probak amaitu ostean.
4.– Desgaitasunen bat duten ikasleek proba egiteko egokitzapenen bat behar badute, II. eranskinean aipatutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.
5.– Izena emateko epea amaitu eta hurrengo egunean, ikastetxe bakoitzak iragarki-taulan argitaratuko du izena eman duten ikasleen zerrenda.
6.– I. eranskinean adierazitako egunean, Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko da onartutako eta baztertutako ikasleen behin-behineko zerrenda, eta baztertutakoen kasuan adieraziko da horren zergatia eta zer epe dagoen balizko akatsak edo adierazi gabeko datuak zuzentzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluaren arabera.
7.– Egon litezkeen akatsak edo adierazi gabeko datuak zuzentzeko epea bukatu ostean, zeinak Epaimahaiko buruari bidaliko baitzaizkio, Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko da onartutako ikasleen behin betiko zerrenda, bai eta, hala badagokio, baztertutako ikasleena ere, erabaki hori zergatik hartu den adierazita.
8.– Sarituren batek agindu honetan jasotako eskakizunen bat betetzen ez badu, saria galduko du, eta sari hori puntuaziorik altuena lortu duen hurrengo hautagaiari emango zaio.
Bosgarrena.– Proben edukia eta balioestea.
1.– Batxilergoko Sari Berezirako hautagaiek, proba euskaraz edo gaztelaniaz egin ahal izango dute, eskabidean eskatutakoari jarraituz.
Honako hau izango da probaren egitura:
Lehenengo zatia:
Modalitateko berezko nahitaezko irakasgaia: idatziz ebaztea batxilergoko 2. mailako modalitateko berezko nahitaezko irakasgaiaren edukiei buruzko galderak edo ariketa praktikoak; izena emateko eskabidearen II. eranskinean jasota egongo da irakasgai hori.
Bigarren zatia:
a) Gaztelania ala euskara: gai orokor bati buruzko testu baten gaineko idazlana edota iruzkina; testua zientifikoa edo literarioa izango da, gaztelaniaz edo euskaraz idatzia (parte-hartzaileak izena emateko eskabidean adierazitako aukeraren arabera).
b) Atzerriko hizkuntza: gai orokor bati buruzko testu baten gaineko idazlana edota iruzkina; testua zientifikoa edo literarioa izango da, eta batxilergoko 2. mailan nahitaezko irakasgai gisa ikasitako atzerriko hizkuntzan idatzita egongo da. Hiztegirik gabe egingo da ariketa, dagokion hizkuntzan.
2.– Honako hau balioetsiko da ariketetan: erantzunen zuzentasuna, azalpenaren argitasuna eta kalitatea, egituraketa, hiztegiaren egokitasuna, eta hizkuntzaren zuzentasuna.
3.– Epaimahaiak ez dio aukerarik emango hautagaiari aurrez izena emateko inprimakian aukeratutako irakasgaiak edo proba-aukerak aldatzeko.
4.– Probako ariketa bakoitza 0tik 10era bitarteko puntuekin balioetsiko da, bi hamartarrekin gehienez ere. Probaren azken kalifikazioa honela kalkulatuko da: lehenengo zatiko ariketan (modalitateko nahitaezko irakasgaia) lortutako kalifikazioa bider bi, gehi bigarren zatiko ariketetan lortutako kalifikazioen batura.
5.– Saria eskuratzeko aukera izateko, ariketa bakoitzean gutxienez 5,00 puntu lortu beharko dute hautagaiek, eta 32 puntutik gorako kalifikazio orokorra.
6.– Proban kalifikaziorik altuena lortzen duten hautagaiei emango zaizkie sariak.
7.– Berdinketarik egonez gero, lehenengo, bigarren eta hirugarren ariketetan eskuratutako puntuazioa hartuko da kontuan, ordena horretan. Berdinketak jarraitzen badu, zozketa bidez ebatziko da; epaimahaiko presidenteak emango du horren berri.
8.– Ariketak anonimoak izango dira, eta dagozkion neurriak hartu beharko ditu Epaimahaiko buruak hori bermatzeko.
9.– Deialdi honetan, honela banatuko da ariketak egiteko denbora:
Seigarrena.– Probak egitea.
1.– Proba, EAErako bakarra, I. eranskinean adierazitako egoitzan, egunean eta orduan egingo da.
2.– Proba egiteko, hautagaiek beren NAN, AIZ edo beste egiaztagiri bat ekarri beharko dute, baita probak egiteko behar diren tresnak ere, III. eranskinean ezarritakoaren arabera.
3.– Ariketetan jarraitu beharreko etika-, errespetu- eta ordena-arauak betetzen ez dituena probatik baztertzeko legezko gaitasuna du Epaimahaiak. Baztertzeak irakasgai guztietan 0 kalifikazioa ateratzea dakar berarekin.
4.– Hala eta guztiz ere, Epaimahaiak komenigarria dela iritziz gero, aurreko puntuak zabaltzen dituen informazio gehigarriaren berri emango du Hezkuntza Sailaren web-orrian.
5.– Proba egin aurretik, Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko dira ariketa bakoitzaren ebaluazio- eta kalifikazio-irizpideak.
6.– Deialdi honi buruzko informazioa web-orri hauetan jakinaraziko da: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus, Ikasleak–Batxilergoko Sari Bereziak atalean, edo www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/akademik
Zazpigarrena.– Kalifikazioak argitaratzea.
1.– Parte-hartzaileek beren notak ikusi ahal izango dituzte horretarako prestatutako aplikazioaren bidez, NANaren zenbakia erabilita gako gisa, eta haren iraungitze-data pasahitz gisa.
2.– Epaimahaiak Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko ditu behin-behineko kalifikazioak, I. eranskinean adierazitako egunean.
Egon litezkeen alegazio edota akatsak zuzendu ostean, Hezkuntza Sailaren web-orri berean argitaratuko dira behin betiko kalifikazioak eta saritzeko proposatutako hautagaiak.
3.– Epaimahaiak sari-kopuru jakin bat proposatuko du guztira (deialdi honetan adierazitakoa, gehienez ere).
Zortzigarrena.– Erreklamazioak.
1.– Ikasleek edo haien legezko ordezkariek, ikasleak adingabeak izanez gero, egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izango dizkiote Epaimahaiko buruari, I. eranskinean ezarritako epean.
2.– Erreklamazioek arrazoituak izan beharko dute, eta Hezkuntza Administrazioak deialdi hau kudeatzeko sortutako aplikazioaren bidez egin beharko dira.
3.– Erreklamazio-eskaera eragin duten ariketak berrikusi egingo dira, ziurtatzeko galdera guztiak ebaluatu direla eta horretarako ebaluatzeko irizpide orokorrak eta zuzentzeko berariazko irizpideak ongi aplikatu direla. Gainera, azken nota kalkulatzean akats materialik ez dagoela egiaztatuko da.
Bederatzigarrena.– Ebazpena.
1.– Deialdia Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak ebatziko du, Epaimahaiak proposatuta. Baldin eta eskaerak aurkezteko epea bukatu eta hiru hilabeteko epean ez bada ebazpenik jakinarazten, eskaerak ezetsitzat jo daitezke, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.
2.– Ebazpen horren aurka, gorako errekurtsoa jar dezakete interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
I. ERANSKINA
JARDUEREN EGUTEGIA. 2017-2018 IKASTURTEA
II. ERANSKINA
IZENA EMATEKO ORRIA
III. ERANSKINA
AZTERKETA EGITEKO JARRAIBIDEAK ETA ZEHAZTAPENAK
IV. ERANSKINA
IKASTETXE BAKOITZEAN ONARTUTAKO ETA EZ ONARTUTAKO IKASLEEN ZERRENDA