EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-02-21 Aldizkari honetan argitaratua: 2018037

AGINDUA, 2018ko otsailaren 6koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena, Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzkoa.

Organo emailea: OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
Xedapenaren data: 2018-02-06
Hurrenkenaren zenbakia: 201800939
Maila: Agindua

Aurreko erreferentziak:
  • 2014/03/17an argitaratutako 2014/02/28ko AGINDUA indargabetzen du [201401274]
  • 2015/04/08an argitaratutako 2015/03/20ko AGINDUA indargabetzen du [201501561]

Datu Pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren xedea da askatasun publikoak eta pertsona fisikoen eskubideak bermatzea eta babestea, halako datuen tratamenduari dagokionez. Lege hori aplikatuko zaie euskarri fisikoan erregistratutako datu pertsonalei, baldin eta euskarri horrek ahalbidetzen badu datu horiek tratatzea, bai eta datu horiek gerora sektore publikoan edo pribatuan izango duten edozein erabilerari ere.
Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeko 4. artikuluak xedatzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren fitxategiak sortzeko, aldatzeko eta ezabatzeko agindua eman behar du dena delako fitxategia atxikita dagoen saileko titularrak. Indarrean dauden legeek eskatutako aipamen guztiak jaso beharko ditu agindu horrek, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko da, hala ezarrita baitago 15/1999 Lege Organikoaren 20.1 artikuluan eta lege hori garatzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 54. artikuluan.
Horrez gainera, Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren 18ko 308/2005 Dekretuak 2. artikuluan ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinarazi beharko diotela datu pertsonalen fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu izana, gorabehera horiek Datuak Babesteko Erregistroan inskriba daitezen.
Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2014ko otsailaren 28ko Aginduaren bidez, Ogasun eta Finantza Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiak arautzen dira. Agindu horrek helburu izan zuen xedapen bakar batean arautzea sail horren mendeko datu pertsonalen fitxategiak, haren erakunde autonomoenak barne hartuta. Horrela eginda, Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretutik eratorritako egitura-aldaketara egokitu zen arauketa (20/2012 Dekretua, abenduaren 15ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena). Ondoren, 2015eko martxoaren 20ko Agindua argitaratu zen, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena, datu pertsonalen fitxategiak sortu eta ezabatzen dituena eta Ogasun eta Finantza sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzko 2014ko otsailaren 28ko Aginduaren I. eranskina aldatzen duena. Bestalde, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeetako Bazkideen Fitxategi Orokorraren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2016ko uztailaren 19ko Aginduak aldaketa jakin batzuk sartu zituen 2015eko martxoaren 20ko Aginduak horretarako sortutako fitxategian.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren bidez sortu zen egungo Ogasun eta Ekonomia Saila. Dekretu horren Bosgarren Xedapen Gehigarriaren arabera, Ogasun eta Ekonomia Saila iraungitako Ogasun eta Finantza Saileko organo eta unitateek osatuko dute, Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako Sailburuordetzako organo eta unitateen salbuespenarekin, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza izan ezik. Hori dela eta, Baliabide Orokorren Zuzendaritza eta Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza ez daude egun Ogasun eta Ekonomia Sailaren egituran.
Sailaren antolamendu-egituran izan diren aldaketa horiei jarraituz, sailaren datu pertsonalen fitxategi automatizatuen esparru arautzaile berri bat ezarri behar da, sail horren mendeko datu pertsonalen fitxategiak, haren erakunde autonomoenak barne hartuta, xedapen bakar batean bilduko dituena; hori guztia egitea komeni da argitasun eta segurtasun juridikoa lortzen laguntzeko, arauen sakabanatzea saihesteko eta arauketa egokitzeko 24/2016 Dekretuak eta Ogasun eta Ekonomia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen ekainaren 13ko 168/2017 Dekretuak ezarritako egitura-aldaketara.
Aldi berean, premia sortu da zenbait fitxategi sortzeko eta ezabatzeko, bai eta lehendik zeuden beste zenbait aldatzeko ere, betiere Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20.2 artikuluan ezarritako eskakizunak hobeto bete eta haietara egokitzeko. Lege organiko horren garapen-erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 54.1 artikuluaren bidez garatu zen artikulu hori.
Hori guztia dela eta, 2/2004 Legearen 4. artikuluaren babesean, eta 168/2017 Dekretuaren 3.1 artikuluan ezarritako eskumenez baliatuz,
XEDATZEN DUT:
1. artikulua.– Xedea.
Agindu honen xedea da Ogasun eta Ekonomia Sailak eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoek kudeatutako datu pertsonalen fitxategiak arautzea.
2. artikulua.– Fitxategiak sortzea.
I. eranskineko zerrendan jaso diren datu pertsonalen fitxategiak sortzen dira, bertan zehaztutako edukia dutela.
3. artikulua.– Fitxategiak ezabatzea.
II. eranskineko zerrendan jaso diren datu pertsonalen fitxategiak ezabatzen dira, eta fitxategi horietan jasotako datuei emango zaien destinoa ezartzen da.
4. artikulua.– Fitxategiak aldatzea.
Datu pertsonalen fitxategiak aldatzen dira III. eranskinean zehaztutako alderdiei dagokienean.
5. artikulua.– Fitxategien zerrenda.
IV. eranskinean jaso dira Ogasun eta Ekonomia Sailak eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoek kudeatutako datu pertsonalak dituzten fitxategiak, sailaren egitura berrira egokituta eta horietako bakoitzari dagokionean Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20.2 artikuluan ezarritako edukiak zehaztuta. Lege organiko horren garapen-erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren 54.1 artikuluaren bidez garatu zen artikulu hori.
6.– Datuak lagatzea.
1.– Fitxategi bakoitzari dagokionez aurreikusten diren datu-lagatzeei kalterik egin gabe, fitxategietako datuak laga ahalko dira administrazioaren esparruan, ordenamendu juridikoak agindutako egitekoak betetzeko, eskumen berberak edo gai bertsuen gainekoak baliatzeko.
2.– Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren estatistika-organo eta -zerbitzuei laga ahal zaizkie datuok, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak eta Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legeak ezarritakoari jarraituz.
3.– Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 11.2 artikuluaren arabera, datuok laga ahal zaizkie Arartekoari, Fiskaltzari, Epaile eta Auzitegiei eta Kontuen Epaitegiari, esleituta dituzten egitekoak betetzeko.
7. artikulua.– Segurtasun- eta kudeaketa-neurriak.
Fitxategi bakoitzaren organo arduradunetako pertsona titularrek beharrezko neurriak hartuko dituzte fitxategiak sortu ziren helburuetarako erabiliko direla eta datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko –horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo datu horietara baimenik gabe sartzea saihestuz– eta 15/1999 Lege Organikoan eta hura garatzeko arauetan aitortutako bermeak, betebeharrak eta eskubideak egikaritzeko.
8. artikulua.– Datuak tratatzeko zerbitzuak ematea.
Ogasun eta Ekonomia Sailaren zein Euskal Estatistika Erakundea edo Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen kontura datu pertsonalak tratatzeko zerbitzuak ematen dituztenek datu-tratamenduaren arduradunak emandako jarraibideen arabera bete behar dituzte agindutako egitekoak, eta xede horretarako egingo den kontratuan jaso beharko da betebehar hori. 15/1999 Lege Organikoaren 12. artikuluari jarraituz, datuok ezingo dira aplikatu edo erabili kontratu horretan jaso gabeko xedeekin ez eta komunikatu –ezta datuok gordetzeko ere– beste pertsona batzuei.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Ogasun eta Ekonomia Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzak agindu honen kopia bat helaraziko dio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, kasu bakoitzean dagokionaren arabera aginduan jasotako fitxategiak inskriba, ezaba edo alda ditzan, horretarako ezarritako prozedurari jarraituz.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Agindu hau indarrean jartzen denean, indargabetuta geratzen dira bertan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko zein beheragoko xedapenak, bereziki honako hauek: Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2014ko otsailaren 28ko Agindua, Ogasun eta Finantza Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena; Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 2015eko martxoaren 20ko Agindua, datu pertsonalen fitxategiak sortu eta ezabatzen dituena eta Ogasun eta Finantza Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzko 2014ko otsailaren 28ko aginduaren I. eranskina aldatzen duena.
AZKEN XEDAPENA
Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 6a.
Ogasun eta Ekonomiako sailburua,
PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.
I. ERANSKINA, Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzko Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren Aginduarena
Hona hemen agindu honen bidez sortutako datu pertsonalen fitxategiak:
– Ordainketa zatikatzea borondatez ordaintzeko epean
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Euskadiko Ogasun Nagusiarekiko zordunen zuzenbide publikoko zorrak zatikatzea edo atzeratzea borondatez ordaintzeko epean.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
EAEko Administrazioarekin duten zorra modu zatikatuan ordaintzea eskatzen duten pertsona fisikoak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Interesdunak, inprimaki normalizatu bidez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN/IFZ, helbidea, telefonoa, izenpea, posta elektronikoa/faxa, erregistro-zenbaki pertsonala.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak (EF).
Arau-hausteei buruzko datuak (AH).
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Maila ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
– OARC/KEAOak kontratu publikoen alorrean berrikusi beharreko espedienteak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Errekurtso bereziaren prozesuan interesa duten operadore ekonomikoekin komunikatzea eta botere adjudikatzaileek bidalitako kontratazio-espedienteetan dauden datuak aztertzea, dagokion ebazpena emateko.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Operadore ekonomikoek eta botere adjudikatzaileek enplegatutako pertsonak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Pertsona interesdunak eta botere adjudikatzaileek bildutako datuak bidaltzea, dokumentuak erantsiz eta datuak elektronikoki bidaliz.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: operadore ekonomikoaren legezko ordezkariaren izen-abizenak, NANa, telefonoa, posta elektronikoa eta izenpea; botere adjudikatzailearen enplegatuaren NANa, izen-abizenak, telefonoa eta posta elektronikoa; errekurtsoak edo alegazioak aurkeztu dituzten pertsonen NANa, izen-abizenak, posta-helbidea, telefonoa, posta elektronikoa eta izenpea.
Enpleguari buruzko xehetasunak (EX).
Datu akademiko eta profesionalak.
e) Datuak lagatzea:
botere adjudikatzaileei eta operadore ekonomiko interesdunei (NANa eta operadore ekonomikoen legezko ordezkariaren izena soilik).
f) Fitxategiaren arduraduna:
Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren titularra.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
II. ERANSKINA, Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzko Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren Aginduarena
Hona hemen agindu honen bidez ezabatutako datu pertsonalen fitxategiak:
– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrezki Kutxen eta Banku Fundazioen Erregistroa
Fitxategi horretako datuak ezereztu egingo dira.
– Aseguru Bitartekaritzan diploma duten pertsonen Fitxategia
Fitxategi horretako datuak ezereztu egingo dira.
– FEDER Funtsak
Fitxategi horretako datuak ezereztu egingo dira.
– Sozietate Publikoen Inbentarioa
Fitxategi horretako datuak ezereztu egin dira.
– Europako Funtsak
Fitxategi horretako datuak ezereztu egin dira.
III. ERANSKINA, Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzko Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren Aginduarena
Honako alderdi hauei dagokienez agindu honen bidez aldatutako datu pertsonalen fitxategiak
– BGAE Borondatezko Gizarte-aurreikuspeneko Erakundeen bazkideak biltzen dituen fitxategi orokorra.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
BGAE bateko bazkide diren pertsona fisikoak, zehazki aurreikuspen-plan bati lotutakoak eta horien onuradunak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: bazkideen altak eta bajak eta prestazioen onuradunak –borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek bidaliak– eta heriotzak eragindako bajak –erakunde horiek beraiek bidaliak edo datu horiek legez lagako zaizkien erregistro eta fitxategietatik atereak.
Informazio-eskatzaileen kasuan, interesduna bera edo haren legezko ordezkaria.
Bilketa-prozedura: inprimakiak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: bazkidearen NANa, prestazioen onuradunaren NANa, informazioa eskatzen duen pertsonaren NANa eta ziurtagiri digitala.
Datu ekonomiko finantzarioak.
– Kontratazio-espedienteak
a) Fitxategiaren helburua:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari (Kontratazio Batzorde Nagusia) esleitutako kontratuen inguruko gorabeherak eta kontratazio-espedienteak kudeatzea.
Administrazioen eta enpresen erabiltzaileentzako prestakuntza.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Lizitatzaileak eta haien ordezkariak edo ahaldunak; kontratazio-mahaiko kideak eta zerbitzu-kontratuetan subrogatu beharreko langileak.
Botere adjudikatzaileen aplikazioen erabiltzaileak.
Administrazioetako eta enpresetako langileak, prestakuntza jasotzen dutenak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: interesduna edo haren legezko ordezkaria, beste administrazio batzuk, epaitegiak, enpresak eta subrogatu beharreko kolektiboen kasuan dagozkien administrazioak.
Datuak biltzeko prozedura: transmisio elektronikoa; beste batzuk: aurkeztutako agiriak.
IV. ERANSKINA, Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalen fitxategiei buruzko Ogasun eta Ekonomiako sailburuaren Aginduarena. Fitxategien zerrenda
Ogasun eta Ekonomia Sailaren eta Euskal Estatistika Erakundea eta Lehiaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoen datu pertsonalak tratatzen dituzten fitxategien egungo zerrenda,
A) OGASUN ETA EKONOMIA SAILAREN DATU PERTSONALEN FITXATEGIAK
1.– EKONOMIA ETA PLANGINTZA ZUZENDARITZA
1.1.– Ekonomiako argitalpenen banaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Ekonomiako argitalpenak pertsona harpidedunei eta erakunde interesatuei banatzearen kudeaketa eta kontrola.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Informazio ekonomikoa eta argitalpenak jasotzen dituzten pertsonak, eta argitalpen horietako langile kolaboratzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, sarrera publikoko iturriak (zerrenda profesionalak).
Bilketa-prozedura: inprimakiak edo kupoiak, Internet.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefonoa eta faxa.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Merkataritza-datuak.
Transakzioei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
1.2 – Ekonomiako argitalpenen kolaboratzaileak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Ekonomiako argitalpenen pertsona kolaboratzaileen erregistroa eta ordainketen kudeaketa.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Argitalpenen pertsona kolaboratzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: inprimakiak, Internet.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: NANa, izen-abizenak, helbidea, telefonoa eta faxa, e-maila.
Datu akademiko eta pertsonalak.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
1.3 – Ekonomia arloko ekimenen dibulgazioa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Euskal Autonomia Erkidegoaren jarduera ekonomikoarekin lotutako ekintzak eta proiektuak zabaltzea xede duten ekimenen kudeaketa, bai eta gai horietan herritarren partaidetza sustatzea ere.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Herritarrak, oro har.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: datuen transmisio elektronikoa, Internet.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, NANa, ezizena, posta elektronikoa, material grafikoa.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
1.4.– EAEko ekonomiari buruzko ikerketa-lanen ezagutza-mapa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
EAEko ekonomiaren alorrean egindako lanak eta alor horretan aritzen diren ikertzaileak erregistratzea eta kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
EAEko ekonomia-ikertzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: Internet, ikerketa-erakundeak eta -sailak.
Bilketa-prozedura: paperezko euskarria, bide telematikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, telefonoa, posta elektronikoa.
Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
2.– AURREKONTU ZUZENDARITZA
2.1.– Aurrekontuaren I. kapitulua
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
I. kapituluko aurrekontua –langile-gastuei buruzkoa– prestatu eta lantzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari atxikitako langileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: administrazio publikoak.
Bilketa-prozedura: datuen transmisio elektronikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Aurrekontu Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Aurrekontu Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
3.– KONTROL EKONOMIKOKO BULEGOA
3.1.– Endosatzeak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Kredituen lagapena erraztea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Zehaztutako dokumentuak aurkezten dituztenak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: aurkeztutako dokumentuak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ, helbidea, izenpea, irudia.
Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
3.2.– Informazio-sistema eta ekonomia- eta kontabilitate-kudeaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Honako hauen kontabilitate-erregistroa egitea: aitortutako eskubideak, finantza-aktiboak, sarrerak, gastu-konpromisoak, ordainketa-betebeharrak eta hirugarrenei egindako ordainketak, baita ordainketak egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerga-betebeharrak betetzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zordunak edo hartzekodunak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: inprimakiak, aplikazio informatikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ, helbidea, izenpea eta telefonoa.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
Transakzioei buruzko datuak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Foru-ogasunei eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziari.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
3.3.– Osakidetzako nominen kontu-hartzailetza
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak enplegatutako pertsonen izendapenei eta ordainsariei buruzko kontu-hartzea, kontrola eta legezkotasun-txostenak egitea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko enplegatuak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: beste administrazio publiko batzuk.
Bilketa-prozedura: datuen transmisio elektronikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, erregistro-zenbaki pertsonala.
Datu akademiko eta profesionalak.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak.
e) Datuak lagatzea:
Osakidetza.
Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
Eusko Legebiltzarra.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
3.4.– Osakidetzako adjudikaziodunen kontu-hartzailetza
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Osakidetzako lizitazio- eta kontratazio-espedienteen kontu-hartzea eta legezkotasun-kontrola.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Osakidetzako kontratazio-espedientearen parte diren pertsona fisikoak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: beste administrazio publiko batzuk.
Bilketa-prozedura: datuen transmisio elektronikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, posta-helbidea, helbide elektronikoa, izenpea.
Ezaugarri pertsonalak.
Informazio komertziala.
Transakzioak.
e) Datuak lagatzea:
Osakidetza, Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Eusko Legebiltzarra.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
4.– ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA
4.1.– Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren argitalpenen banaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren argitalpenak banatzea: ZERGAK aldizkaria, Euskal Ogasunaren urteko txosten bateratua, eta beste argitalpen puntual batzuk.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
ZERGAK aldizkariaren pertsona harpidedunak eta kolaboratzaileak, eta Euskal Ogasunaren urteko txosten bateratua hartzen dutenak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, administrazio publikoak, sarrera publikoko iturriak (komunikabideak).
Bilketa-prozedura: inprimakiak, Internet.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea, telefonoa eta faxa.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Zerga Administrazioko Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Zerga Administrazioko Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
4.2.– Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegiaren eta Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen dokumentazioa kudeatzea
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Honako hauei buruzko dokumentazioa erregistratzea eta kudeatzea: prozedura ekonomiko administratiboa, Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen prozedura, dokumentuen sarrerak eta irteerak kontrolatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Euskadiko Ekonomia Arduralaritzako Epaitegiaren, Ekonomia Itunaren Arbitraje Batzordearen, eta oro har espedienteak eta agiriak bidaltzen dituzten organo administratiboak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, administrazio publikoak (foru-aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia).
Bilketa-prozedura: erreklamazio-inprimakiak, pertsona interesdunak aurkeztutako agiriak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea, telefonoa eta faxa.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Zerga Administrazioko Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Zerga Administrazioko Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.– FINANTZA POLITIKAKO ZUZENDARITZA
5.1.– Aseguru-artekarien erregistroa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Aseguru-etxe pribatuetan merkataritza-jarduera burutzen duten aseguru-artekariak, berraseguru-artekariak eta horien goi-kargudunak inskribatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Inskripzio administratiboa eskatzen duten pertsonak, euren jarduketa-eremua Euskal Autonomia Erkidegora mugatua dutenak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: inprimakiak, agiriak aurkeztea.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefonoa, NAN, posta elektronikoa, faxa, izenpea, erregistro-zenbaki pertsonala (inskripzio autonomikoaren gakoa).
Inguruabar sozialei buruzko datuak.
Datu akademiko eta profesionalak.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
e) Datuak lagatzea:
Aseguru-bitartekaritako elkargoei.
Aseguruen alorrean eskumena duen ministerioa.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.2.– Ordainketa zatikatzea borondatez ordaintzeko epean
(ikus I. eranskina).
5.3.– Premiamendu-bideko errekurtsoak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Trafiko-zehapenak direla-eta premiamendu-bidean aurkezten diren errekurtsoak erregistratu eta izapidetzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Premiamendu-prozeduretako errekurtso-egileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, administrazio publikoak (Trafiko).
Bilketa-prozedura: errekurtsoak jartzeko idazkiak eta zehapen-espedienteak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, erregistro-zenbaki pertsonala.
e) Datuak lagatzea:
Zerga Administrazioko Estatuko Agentziari.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.4.– Abalak, gordailuak eta fidantzak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Jarritako abalak eta fidantzak erregistratu eta kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan abalak edo fidantzak jartzen dituzten pertsonak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: inkestak edo elkarrizketak, abalak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura.
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN7IFZ.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
e) Datuak lagatzea:
Epaitegiei eta auzitegiei.
Toki-administrazioari (aldundiak eta udalak).
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.5.– BGAE Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
BGAEen ordezkarien eta arduradunen izenen zerrenda.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
BGAEen ordezkariak edo kudeaketa-arduradunak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: inprimakiak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN/IFZ, helbidea, telefonoa.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.6.– Premiamendu-bidea
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Premiamendu bidetik egindako kobrantzak kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Premiamendu-bidera iristen diren pertsonak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: herri-administrazioak.
Bilketa-prozedura: beste batzuk: aplikazio informatikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN/IFZ, helbidea, telefonoa.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Foru-ogasunei eta Zerga Administrazioko Estatu Agentziari.
Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren partaidetza duten sozietate publikoei, euren espedienteen jarraipena egiteko.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.7.– BGAEen bazkideak biltzen dituen fitxategi orokorra
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Bazkide guztien berri izatea, hildako pertsona bat BGAE bateko bazkide bada balizko onuradunei jakinarazi ahal izateko.
BGAEei hildako bazkideen berri eman ahal izatea, hala eskatzen badute, ez egiteko ez dagokion prestazioen ordainketarik.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
BGAE bateko bazkide diren pertsona fisikoak, zehazki aurreikuspen-plan bati lotutakoak eta horien onuradunak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: bazkideen altak eta bajak eta prestazioen onuradunak –BGAEek bidaliak– eta heriotzak eragindako bajak –erakunde horiek beraiek bidaliak edo datu horiek lagatzea legez aurreikusitako erregistro eta fitxategietatik atereak.
Informazio-eskatzaileen kasuan, interesduna bera edo haren legezko ordezkaria.
Bilketa-prozedura: inprimakiak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: bazkidearen NANa, prestazioen onuradunaren NANa, informazioa eskatzen duen pertsonaren NANa eta ziurtagiri digitala.
Datu ekonomiko finantzarioak.
e) Datuak lagatzea:
Onuradun izan daitezkeen pertsona interesdunak eta BGAEak.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.8.– Zerga-zorren ordainetan jasotako ondasun eta eskubideen Erregistro Orokorra
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Zerga-zorren ordainetan jasotako ondasunak eta eskubideak kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Zerga-zorren ordainetan ondasunak eta eskubideak ematen dituzten pertsonak, bai eta horiek eskuratzen dituztenak ere.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: administrazio publikoak (foru-aldundiak).
Bilketa-prozedura: beste batzuk: aplikazio informatikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN7IFZ.
Inguruabar sozialei buruzko datuak.
Merkataritza-informazioari buruzko datuak.
Datu ekonomiko finantzarioak eta aseguruei buruzkoak.
Transakzioei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Foru-ogasunei.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Finantza Politikarako Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Finantza Politikarako Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
6.– ONDARE ETA KONTRATAZIO ZUZENDARITZA
6.1.– Kontratisten Erregistro Ofiziala
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lizitatzaileen lehia erraztea eta kontratazio publikoko espedienteen izapideak azkartzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Sektore publikoarekin kontratuak egiten dituzten enpresetako pertsona ahaldunak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, administrazio publikoak.
Bilketa-prozedura: inprimakiak, transmisio elektronikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, helbidea, telefonoa eta faxa, izenpea, izenpe elektronikoa.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
6.2.– Kontratuen Erregistroa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Argitara ematea kontratu publikoei buruzko informazioa.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Sektore publikoarekin kontratuak egiten dituzten pertsonak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: herri-administrazioak.
Bilketa-prozedura: transmisio elektronikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura.
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ.
Datu pertsonalak: herritartasuna.
e) Datuak lagatzea:
Ekonomiaren eta ogasunaren alorrean eskumena duen ministerioa.
Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
Eusko Legebiltzarra.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
6.3.– Enpresen sailkapena
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Enpresen ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun tekniko eta profesionala aztertzea, kontratista gisa sailkatuz administrazioarekin obrak edo zerbitzuak kontratatzeko, kontratatu daitezkeen jarduerak eta muga ekonomikoa ezarriz.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Sektore publikoarekin kontratuak egiten dituzten enpresetako pertsona ahaldunak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, administrazio publikoak.
Bilketa-prozedura: inprimakiak, transmisio elektronikoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ, helbidea, telefonoa eta faxa.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
6.4.– Ondasun higiezinen inbentarioa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Euskal Autonomia Erkidegoak jabetza-erregimenean edo alokairuan dituen ondasun higiezinak eta beste eskubide batzuk kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Administrazioak alokairuan dituen higiezinen edo higiezinen jabetzari buruzkoak ez diren beste titulu batzuen jabeak, eta Administrazioaren higiezinen errentariak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak.
Bilketa-prozedura: inkestak edo elkarrizketak, beste batzuk: aurkeztutako agiriak eta izenpetutako kontratuak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ/NAN, helbidea, telefonoa.
Inguruabar sozialei buruzko datuak.
Ekonomia- eta finantza-datuak eta aseguruei buruzkoak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizkoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
6.5.– Kontratazio-espedienteak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzari (Kontratazio Batzorde Nagusia) esleitutako kontratuen inguruko gorabeherak eta kontratazio-espedienteak kudeatzea. Administrazioetako eta enpresetako erabiltzaileentzako prestakuntza.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Lizitatzaileak eta haien ordezkariak edo ahaldunak; kontratazio-mahaiko kideak eta zerbitzu-kontratuetan subrogatu beharreko langileak.
Botere adjudikatzaileen aplikazioen erabiltzaileak.
Administrazioetako eta enpresetako langileak, prestakuntza jasotzen dutenak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: interesduna edo haren legezko ordezkaria, beste administrazio batzuk, epaitegiak, enpresak, eta subrogatu beharreko kolektiboen kasuan dagozkien administrazioak.
Datuak biltzeko prozedura: transmisio elektronikoa, aurkeztutako agiriak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN/IFZ, helbidea, telefonoa, faxa, izenpea, Izenpe elektronikoa.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu akademiko eta profesionalak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Kontratazio-prozeduran interesa duen orori, Sektore Publikoko Kontratuen legeriako xedapenen arabera.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
6.6.– Administrazioak izenpetutako aseguru-polizen kudeaketa dela-eta izandako erreklamazioak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak izenpetzen dituen polizen kontratazioa kudeatzea, eta poliza horiei dagokienez izaten diren ezbeharrak edo erreklamazioak ebaztea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Pertsona aseguratuak, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzura diharduten langileak, Administrazioari erreklamazioa jartzen dioten partikularrak, eta Administrazioak sustatutako hitzarmenei edo programei lotutako pertsonak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona interesdunak, administrazio publikoak (Osakidetza).
Bilketa-prozedura: aurkeztutako dokumentuak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, IFZ, helbidea, telefonoa eta izenpea.
Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak.
Datu akademiko eta profesionalak.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
Datu bereziki babestuak.
e) Datuak lagatzea:
Osakidetza.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Ogasun eta Ekonomia Saila
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Goi-mailakoa.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
7.– EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KONTRATUEN INGURUKO ERREKURTSOEN ADMINISTRAZIO ORGANOA
7.1.– OARC/KEAOak kontratu publikoen alorrean berrikusi beharreko espedienteak
(ikus I. eranskina).
B) EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAREN DATU PERTSONALEN FITXATEGIAK
1.– Atazen araberako ordu-banaketaren kontrola
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Ordu-banaketaren kontrol indibidualizatua eta Eustateko langileen urteko aurreikuspena, estatistika-eragiketen, atazen eta faseen arabera, kostuen kontabilitatea eramateko helburuarekin.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Eustatekin lotura estatutarioa edo laborala duten langileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Aplikazio espezifiko batean grabaketa interaktibo indibidualizatu baten bitartez langileak emandako informazioa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, Eustateko sareko erabiltzaile-kodea, sare korporatiboko erabiltzaile-kodea, posta-helbidea.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu ekonomiko finantzarioak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
2.– Kanpotik egindako informazio-eskaeren kontrola
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Kanpoko informazio-eskaerak ezagutzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Administrazioa, enpresak, unibertsitateak, partikularrak eta informazio eskatzaileak oro har.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Eskatzaileen kontrol-fitxa, eskaera jasotzen denean betetzen dena.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: NAN, e-maila, telefono finkoa, telefono mugikorra, faxa, posta-helbidea, enpresa eta kargua.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
3.– Hornitzaileak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Eustatek egindako kontratazio-espedienteak artxibatzea. Hornitzaileekin harremanetan jartzeko zerrenda bat izatea, eta haien langileak egiaztatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Enpresa, erakunde eta pertsona fisiko kontratistak, eta kontratua betearaztea helburu duten langileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Eustat erakundearen kontratazio-espedienteak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NANa, e-maila, telefonoa, faxa, enpresa eta kargua, posta-helbidea.
Transakzioei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
4 – Langileen kudeaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Erakundeko langileen barne-kudeaketa.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Karrerako funtzionarioak, bitarteko funtzionarioak, lan-kontratudun langileak eta erakundeak kontrataturik lan egiten duten behin-behineko langileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Interesdunak emandako informazioa, eta erakundeko barne-kudeaketatik ateratakoa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NAN, Gizarte Segurantzaren afiliazio-zenbakia, telefonoa, posta-helbidea.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu akademiko eta profesionalak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.– Sarrera-irteeren erregistroa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Erakundean sartzen eta erakundetik irteten diren agiriak erregistratzea eta kontrolatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Administrazioarekin harremanak idatziz dituzten herritarrak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Erregistroan aurkeztutako agiriak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: bidaltzailearen izen-abizenak, jasotzailearen izen-abizenak, enpresa eta kargua.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
6.– Bekadunak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Eustateko beka-eskabideak kudeatu eta kontrolatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Eustateko beken eskatzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Curriculuma eta izangaiak aurkeztutako agiriak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NANa, e-maila, telefonoa, posta-helbidea.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
7.– Mintegiak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Eustatek emandako mintegietako inskripzioak eta partaideak kudeatzea eta kontrolatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Mintegietara joateko eskaria egiten dutenak eta mintegietako parte-hartzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Inprimaki bidez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, NANa, e-maila, telefonoa, posta-helbidea.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
8.– Argitalpenak banatzeko direktorioa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Direktorio bat izatea erakundearen argitalpenak banatzeko.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Erakundeko argitalpenak bidaltzeko eskatzen duten erakundeekin eta enpresekin harremanak izateko izenak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Barnean jasotako datuak eta interesdunen bidez jasotakoak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, e-maila, telefonoa, posta-helbidea, erakundea eta kargua.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
9.– Kexak eta iradokizunak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Informazio estatistikoa erabiltzen duten pertsonen kexak eta iradokizunak bideratzea, gauzak hobetzen joateko.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Informazio estatistikoaren pertsona erabiltzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Erabiltzaileek inprimaki edo formulario elektroniko bidez emandako informazioa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, e-maila, telefonoa, posta-helbidea.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
10.– Estatistiken zabalkundea
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Informazio estatistikoa zabaltzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Informazio estatistikoaren erabiltzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Erabiltzaileak emandako informazioa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, e-maila, erakundea eta kargua.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
11.– Euskal Estatistika Plana
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Aplikaziorako sarrera eta Euskal Estatistika Plana egiteko eta urteko estatistika programak garatzeko behar den dokumentaziorako sarrera kontrolatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak.
Honako erakunde hauetako langileak:
– Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística.
– EAEko aldundiak.
– EAEko foru-aldundiak.
– Eusko Jaurlaritzaren sailak.
– Euskadiko Udalen Elkartea – Eudel.
– Sindikatuak.
– Enpresaburuen elkarteak.
– Unibertsitateak.
– Kontsumitzaileen erakundeak.
– Merkataritza Ganberak.
– Beste gizarte-eragile batzuk.
– Estatistiken lehentasunezko erabiltzaileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Euren erakundeek izendatzen dituzte Euskal Estatistika Batzordean eta Euskal Estatistika Kontseiluan ordezkari izateko. Gainera, gizarte eragileak eta lehentasunezko erabiltzaileak gonbidatzen dira gure sailari atxikita dauden bi kide anitzeko organo horietatik sortzen diren lantaldeetara.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, e-maila eta telefonoa.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna.
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Euskal Estatistika Erakundearen Zuzendaritza Nagusia
Donostia kalea 1
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
C) LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAREN DATU PERTSONALEN FITXATEGIAK
1.– Lehiaren Euskal Kontseiluaren espedienteak eta ebazpenak
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lehiaren Euskal Kontseiluaren espedienteak eta ebazpenak kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Pertsona interesduna edo haren legezko ordezkaria, ukituak ez diren beste pertsona fisiko batzuk.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona juridikoen legezko ordezkariak, abokatuak eta prokuradoreak, instrukzioko edo espedienteko parte diren pertsona fisikoak.
Bilketa-prozedura: inkestak edo elkarrizketak, datuen transmisio elektronikoa, Internet.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbakia, posta elektronikoaren helbidea, NAN-zenbakia.
Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak.
Inguruabar sozialei buruzko datuak.
Datu akademiko eta profesionalak.
Merkataritza-datuak.
Transakzioei buruzko datuak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Lehiaren Euskal Agintaritzako idazkari nagusia.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla kalea 4, 2.a
48009 Bilbao
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
2.– Ikerketa Zuzendaritzaren zehapen-espedienteen kudeaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lehiaren defentsari buruzko salaketak kudeatzea eta arau-hauste espedienteak instruitzea. Zehapen-espedienteen izapideak sistematizatzea eta parte-hartzaileen eta ikertutako gaian garrantzia duen edozein hirugarrenen datuak biltzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Pertsona interesdunak edo euren legezko ordezkaria, beste administrazio publiko batzuk eta entitate pribatuak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Jatorria: pertsona salatzaileak, eta instrukzioan parte hartzen duten alderdiak eta hirugarrenak.
Bilketa-prozedura: inkestak, elkarrizketak eta inprimakiak. Datuen transmisio elektronikoa, Internet.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbakia, posta elektronikoaren helbidea, NAN-zenbakia.
Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak.
Inguruabar sozialei buruzko datuak.
Datu akademiko eta profesionalak.
Merkataritza-datuak.
Transakzioei buruzko datuak.
Arau-hausteei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Ikerketa Zuzendaritza.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla kalea 4, 2.a
48009 Bilbao
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Ertaina.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
3.– Kontratazio-espedienteen kudeaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lehiaren Euskal Agintaritzak egindako kontratazio-espedienteak kudeatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Enpresa, erakunde eta pertsona fisiko kontratistak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Lehiaren Euskal Agintaritzaren kontratazio-espedienteak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbakia, posta elektronikoaren helbidea, NAN-zenbakia.
Transakzioei buruzko datuak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Lehiaren Euskal Agintaritzako idazkari nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla kalea 4, 2.a
48009 Bilbao
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
4 – Langileen kudeaketa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lehiaren Euskal Agintaritzako langileen barne-kudeaketa.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Karrerako funtzionarioak, bitarteko funtzionarioak, eta Lehiaren Euskal Agintaritzak kontrataturik lan egiten duten behin-behineko langileak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Interesdunek emandako informazioa.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbakia, posta elektronikoaren helbidea, NAN-zenbakia.
Enpleguari buruzko xehetasunak.
Datu akademiko eta profesionalak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Lehiaren Euskal Agintaritzako idazkari nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla kalea 4, 2.a
48009 Bilbao
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Partzialki automatizatua.
5.– Sarrera-irteeren erregistroa
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lehiaren Euskal Agintaritzan sartzen eta handik irteten diren agiriak erregistratzea eta kontrolatzea.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Administrazioarekin harremanak idatziz dituzten herritarrak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Erregistroan aurkeztutako agiriak.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura.
Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbakia, posta elektronikoaren helbidea, NAN-zenbakia.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren organo arduraduna:
Lehiaren Euskal Agintaritzako idazkari nagusia.
g) Zein unitate edo zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla kalea 4, 2.a
48009 Bilbao
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.
6.– Bideo-zaintza
a) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:
Lehiaren Euskal Agintaritzako egoitzara sartzearen kontrola, erakundearen segurtasuna bermatzeko.
b) Datuen jatorri diren pertsonak edo kolektiboak:
Lehiaren Euskal Agintaritzaren egoitzara sartzen diren pertsonak.
c) Datuen jatorria eta datuak biltzeko prozedura:
Interesdunarengandik jasotzen diren datuak, bideo-grabaketa bidez.
d) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
Identifikazio-datuak: irudiak.
e) Datuak lagatzea:
Ez da halakorik hauteman.
f) Fitxategiaren arduraduna:
Lehiaren Euskal Agintaritzako idazkari nagusia.
g) Zein zerbitzutan erabil daitezkeen datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak:
Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla kalea 4, 2.a
48009 Bilbao
h) Zer segurtasun-maila eska daitekeen:
Oinarrizko maila.
i) Tratamendu-sistema:
Automatizatua.