EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2018-02-16 Aldizkari honetan argitaratua: 2018034

EBAZPENA, 2018ko otsailaren 7koa, Garraio Azpiegituren zuzendariarena, SP-1 identifikazio-zenbakidun finkaren titularrari dei egiten diona Bilboko Hiri Trenbidearen linean Urdulizko sestrako trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza-proiektuaren ondorioz okupatu aurreko akta egiteko ekitaldirako.

Xedapenaren data: 2018-02-07
Hurrenkenaren zenbakia: 201800879
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2014/02/25ean argitaratutako 2014/01/29ko EBAZPENA [201400914]
  • Ikus 2014/11/04an argitaratutako 2014/10/16ko EBAZPENA [201404704]
  • Ikus 2016/11/03an argitaratutako 2016/10/26ko EBAZPENA [201604649]

2014ko irailaren 18ko Ebazpenaren bidez, Garraio Azpiegituren zuzendariak onartu zuen Bilboko hiri-trenbidearen linean Urdulizko sestrako trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza-proiektua.
Bilboko metroaren 1. linean, Urdulizko herrian, 22+254 KPan, sestrako trenbide-pasagune bat dago, Bilbotik Plentziara doan errepidea igarotzeko. Errepide hori, egun, Urdulizko Aita Gotzon kalea da.
Trenbide Sektorearen Erregelamendua onartzen duen abenduaren 30eko 2387/2004 Errege Dekretuaren 18. artikuluan xedatutakoari jarraituz, trenbide-pasagune hori kendu beharra dago. Jarduketa hori Bilbo Metropolitarreko eskualde egiturako trenbide-sareari buruzko azterlanean dago jasota (2002ko otsaila), azterlan horretako jarduketa-eskemetan Bilboko hiri-trenbidearen 1. linean Urduliz eta Plentzia arteko trazadura hobetzea planteatzen baita, zehazki, trenbidea bitan banatzea eta sestrako trenbide-pasagune hori kentzea.
Horren ondorio gisa, Bilbo Metropolitarreko eskualde egiturako trenbidea antolatzeari dagokionez, 2005eko otsailaren 22an, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailak behin betiko onartu zuen honako hau: Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa.
Proiektu horren barnekoak dira, batetik, trenbidea lurperatzeko egin beharreko obren definizioa eta, bestetik, 2014ko urtarrilaren 29ko Ebazpenaren bidez, Garraio Azpiegituren zuzendariak onartutako informazio-azterlanaren garapena (2014ko otsailaren 25eko EHAA), baita hiri inguruan txertatzeko eta geroko Bilboko hiri-trenbideko Urduliz-Plentzia banaketarekin bateragarri izateko obrak ere.
543 m-ko linea-zati bat estalita geratuko litzateke, eta, bertan, Urdulizko geltoki berria, gordeta eta lurpean; horrela, geltokiaren estalkia trenbide-korridorearen alde bietako urbanizaziora egokituta geratuko litzateke. Geltoki berriko atartera «fosterito» batetik sartuko da. Fosteritoa gainazalean jarriko da, geltokiaren egungo eraikinaren hego-mendebaldean, 50 metrora. Geltokiaren egungo eraikina eraitsi egingo da.
Proiektuaren eraginpeko lurrak eskuratu, eta ondasunak eta eskubideak kudeatu ahal izateko, proiektuan jasota geratu dira ondasun horiek guztiak identifikatzeko zerrenda zehatz bat eta desjabetzeen eranskineko partzela-planoak.
2014ko urriaren 16ko Ebazpenaren bidez erabaki zen proiektua egiteko behar diren ondasun eta eskubideak nahitaez desjabetzeko prozedura abiaraztea eta desjabetzeen eranskina jendaurrera ateratzea. Interesdunei jakinarazi zitzaien eta hainbat aldizkaritan argitaratu zen, 2014ko azaroaren 4an: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (210. zk.), eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (211. zk.), eta «Deia», «El Correo» eta «Gara» egunkarietan; horretaz gain, Sopelako eta Urdulizko udaletxeetako iragarki-oholetan ere jarri zen.
Desjabetze-prozeduraren gainerako faseak izapidetu eta dagozkion aktak egin gero, eraikuntza-proiektua egikaritzen hasi zen.
Obrak egikaritu bitartean, Obra Zuzendaritzak OT-23 identifikazio-zenbakia duen eta Juana Orozco Urrutia andrearena den finkaren aldi baterako okupazio osagarria egin behar izan zuen, lursail honen okupazioa bere fase guztietan tramitatuz.
Orain, Plentziako norabidean, tunel irteeraren guneari sarbide egoki eta behin betikoa emateko, beharrezkoa da 271 m
Organo honek eskumena dauka Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren trenbide-azpiegiturako lanak gauzatzeko nahitaezko desjabetze-prozeduraren izapideak egiteko eta ebazpena emateko, halaxe xedatuta baitago Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuaren 14.1.c) artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 13.1.g) artikuluan. Azken dekretu hori, bestalde, martxoaren 1eko 8/2013 Dekretuaren bidez aldatu zen lehenik, eta, bigarrenik, abenduaren 2ko 34/2013 Dekretuaren bidez.
Trenbide Sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legearen 6.2 artikuluak xedatzen du trenbideak jarri edo lineak zabaltzeko proiektuak ofizialki onartzeak berekin ekarriko duela proiektuaren eraginpeko eta identifikaturiko ondasunak okupatzea onura publikokotzat eta lehenbailehen egin beharrekotzat jotzea; eta horrek ahalmena ematen dio administrazioari Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutako jardunbidera jotzeko eta, hortaz, proiektuaren eraginpeko lurrak okupatu edo ondasunak eskuratzeko; horretarako, lehenbizi, desjabetu beharreko ondasun eta eskubideak zehaztu, titularrak identifikatu eta baloraziorako behar diren datu eta azalpenak jasoko dira aktan, eta perituak ezarritako diru-kopurua ordaindu edo okupatu aurretiko gordailu gisa utzi beharko da; eta, hala badagokio, okupazioaren presak eragindako kalteen ordaina ere eman beharko zaie.
Beraz, aurrekariak, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 20., 21. eta 52. artikuluetan eta haren Erregelamenduaren 56. artikuluan xedatutakoa, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusirik, hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Bilboko hiri-trenbidearen linean Urdulizko sestrako trenbide-pasagunea kentzeko eraikuntza-proiektuak ukitutako SP-1 identifikazio-zenbakia duen finkaren 271 metro koadroren bide-zor iraunkorraren beharra onartzea.
Bigarrena.– Dei egitea SP-1 identifikazio-zenbakidun finkaren jabea den Juana Orozco Urrutia andreari, otsailaren 27an, 10:00etan Urdulizko Udalean bertaratu dadin, eraginpeko ondasun eta eskubideak okupatu aurreko akta egiteko, eta, hala badagokio, ondasun eta eskubide horiek formalki okupatzeko. Beharrezkoa izanez gero, eta interesdunak hala eskatzen badu, lursailera bertara joateko aukera ere izango da.
Egintza horretara interesdunak berak edo bere izenean jarduteko behar bezalako baimena jaso duen ordezkoak joan beharko dute. Nahi izanez gero, perituak eta notario bat ere eraman ahal izango dituzte beren kontura.
Era berean, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Erregelamenduaren 56.2 artikuluan xedaturikoari jarraituz, interesdunek zerrendako okerrak zuzentzeko alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte aurretiazko akta egiteko egunera arte. Alegazioak idatziz aurkeztu beharko dira Ingurumen eta Lurralde Politika Sailean, Garraio Azpiegituren Zuzendaritzan (Lakua 1, Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).
Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Garraio Azpiegituren zuzendariari edo Garraioetako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Eta hala jakinarazten da, guztiek horren berri izan dezaten.
Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 7a.
Garraio Azpiegituren zuzendaria,
MIKEL GURUTZEAGA ZUBILLAGA.