EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-12-13 Aldizkari honetan argitaratua: 2017236

EBAZPENA, 2017ko azaroaren 14koa, Plangintza eta Antolaketako zuzendariarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko 2017-2018 ikasturteari dagozkion proba libreak egiteko.

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2017-11-14
Hurrenkenaren zenbakia: 201705969
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2008/07/14an argitaratutako 2008/06/19ko AGINDUA [200804229]

Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko probak arautzen dituen 2008ko ekainaren 19ko Aginduaren 4. artikuluak xedatzen duenez, proba horietarako deialdia Lanbide Heziketako zuzendariaren ebazpen bidez egingo da, eta ebazpen horretan, izena emateko aldia eta proben datak zehaztuko dira. Era berean, 2. artikuluak ezartzen du proba horiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko ikastetxeetan egingo direla, baimenduta dituzten heziketa-zikloetan, eta, betiere, araubide arruntean matrikulatutako ikasleak badituzte lehen nahiz bigarren kurtsoan.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2010eko otsailaren 19ko Aginduaren hirugarren xedapen iragankorrak esaten duenez (agindu horrek lanbide-heziketako heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen du), Hezkuntza-sistemaren antolamendu orokorrari buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren (LOGSE) ondoriozko heziketa-zikloak hasi baina amaitu ez dituzten pertsonek titulua eskuratu ahal izan dezaten, teknikariari eta goi-mailako teknikariari dagozkien tituluak lortzeko probak deitzen jarraituko da. Alabaina, aurreko lege hori ordezkatzen duen Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006ko Lege Organikoaren (LOE) heziketa-zikloa ezartzen den ikasturtean eta hurrengo ikasturtean soilik jarraituko dira deitzen proba horiek. Era berean, aldi horretan heziketa-ziklo horiek eskaintzen jarraitu ahal izango da eskaintza partzialaren modalitatean.
Halaber, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretua (gerora, uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuak indargabetua) eta Euskal Autonomia Erkidegoan Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretua (otsailaren 2ko 14/2016 Dekretua aldatzen duena) aplikatzen direnetik, Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikotik (LOE) eratorritako lanbide-heziketako heziketa-zikloak ezarri izan dira. Arau horietan, eta arau horiek garatzen dituztenetan, mugatu egiten da ikasleek aurrez aurreko erregimenean egiteko dituzten deialdien kopurua, Ondorioz, ikasle batzuek, heziketa-zikloak aurrez aurreko erregimenean egin dituzten arren, ezin dituzte ikasketak jarraitu, ezarritako gehienezko deialdi-kopurua gainditua dutelako.
Aipatutako 1147/2011 Errege Dekretuaren 36. artikuluan adierazten denez, hezkuntza-administrazioek, aldian-aldian, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 69.4 artikuluan ezarritako probak antolatu behar dituzte, teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko, eta, era berean, bertan ezartzen denez, gutxienez urtean behin egingo dira deialdiak. Halaber, adierazten du hezkuntza-administrazioek, bakoitzak bere eskumenen esparruan, zehaztu egin behar dutela beren deialdietan heziketa-zikloetako zein lanbide-ziklotarako egiten diren probak, zein den matrikula egiteko epea eta zeintzuk diren probak egiteko egunak.
Kontuan izan behar da pertsona guztiek bizitza osoan zehar trebatzeko aukerak izan behar dituztela, eta, era berean, hezkuntza-sistemak bideak jarri behar dituela administrazio publikoak gai izan daitezen honako helburu hau lortzeko: herritar guztiek derrigorrezko bigarren hezkuntzaren ondoko trebakuntza edo parekoa lortzea. Horrela, bada, bidezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko probak egiteko deialdia egitea, goian deskribatutako egoerak kontuan hartuta, lanbide-heziketako ikasketak egin dituzten ikasleek aukera izan dezaten titulu bat lortzeko edo titulu hori lortzeko ikasketak egiten jarraitzeko.
Hori guztia dela eta, honako hau
EBAZTEN DUT:
1. artikulua.– Deialdiaren xedea.
Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko (Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2008ko ekainaren 19ko Aginduaren bidez arautuak) 2017-2018 ikasturteari dagozkion probetarako deialdia egitea.
2. artikulua.– Deialdiaren esparrua.
1.– Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren babespean (LOGSE) ezarritako lanbide-heziketako tituluak lortzeko probak. Proba horiek ikasle hauentzat dira: lege horretatik eratorritako lanbide-heziketako heziketa-zikloetan, eskainitako edozein modalitatetan, aldez aurretik matrikulatuta egon diren ikasleentzat; aldez aurretik titulua lortzeko probetara aurkeztu direnentzat; titulu horri lotutako konpetentzien aitortza lortu dutenentzat (Euskal Autonomia Erkidegoan konpetentziak aitortzeko abian jarri den sistemaren bitartez), baldin eta heziketa-ziklora sartzeko betekizunak betetzen badituzte. Kasu guztietan, lanbide-modulu bakoitza sei deialditan ebaluatu ahal izango da, lantokiko prestakuntzarena izan ezik, bi deialdietan ebaluatuko da eta.
Aurreko paragrafoan adierazitako modalitateetako edozeinetan aldez aurretik matrikulatuta egon den zikloetako batean edo lotutako konpetentzien aitortza lortu duenetako batean egin ahal izango du matrikula.
Lege organiko horretatik eratorritako heziketa-ziklo horiek, gaur egun, aurrez aurre ematen egon ahal izango dira, edo iraungitzeko fasean egon daitezke, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren (LOE) babespean ezarritako lanbide-heziketako titulu berrien ezarpena indarrean sartu delako.
I. eranskinean (aurrez aurreko modalitatea duten LOGSE heziketa-zikloak) eta II. eranskinean (iraungitzeko fasean dauden LOGSE heziketa-zikloak) azaltzen da zein heziketa-ziklotarako egiten den deialdia, 2010eko otsailaren 19ko Aginduaren hirugarren xedapen iragankorrean adierazitakoarekin bat etorriz.
2.– Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren babespean (LOE) ezarritako lanbide-heziketako tituluak lortzeko probak; lege horretatik eratorritako lanbide-heziketako heziketa-zikloetan aldez aurretik matrikulatuta egon eta moduluetakoren batean aurrez aurreko erregimeneko deialdi-kopurua agortu duten ikasleentzat dira proba hauek, bai eta, egin ahal izateko eskakizunak betez, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako proben bidez gutxienez lanbide-kualifikazio bat egiaztatu dutenentzat ere (errege-dekretu horren bitartez, laneko esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzen dira). Kasu guztietan, lanbide-modulu bakoitza sei deialditan ebaluatu ahal izango da, lantokiko prestakuntzarena izan ezik, bi deialdietan ebaluatuko da eta.
Euskal Autonomia Erkidegoan aurrez aurreko eskaintzan gaur egun ezarrita dauden heziketa-ziklo guztietarako egiten da deialdia.
3.– Ohiz besteko deialdia egiteko, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzaren berariazko baimena beharko da, eta horretarako, ikastetxeek dagokion eskaera izapidetu beharko dute dauden Lurralde Ordezkaritzaren bidez.
3. artikulua.– Eskakizunak.
1.– Matrikulatu ahal izateko, ebazpen honetan aipatzen diren ikasleek bete egin beharko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko probak arautzen dituen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2008ko ekainaren 19ko Aginduaren 3. artikuluan (uztailaren 14ko EHAA) ezarritako eskakizunak.
2.– Uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 36.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 2017-2018 ikasturtean, ezin izango da aldi berean lanbide-modulu baten matrikula egin ebazpen honen bidez deitutako probetan eta lanbide-heziketako titulua lortzeko beste hezkuntza-administrazio batzuek deitzen dituztenetan, eta, era berean, ezin izango da modulu horretan matrikula egin aurrez aurreko edo urrutiko modalitateetako edozeinetan. Prozeduraren edozein fasetan, hori gertatu dela egiaztatuz gero, deialdi honetatik baztertuko da hori egin duena, eta baliorik gabe geratuko da egindako matrikula, hartara eragotzi gabe jokabide horrek ekar dezakeen beste edozein erantzukizun. Egoera hori egiaztatzeko, III. eranskinean jasotzen den aitorpena bete beharko du.
Bateraezintasun hori ezin zaie aplikatu 2017-2018 ikasturtean matrikulatu diren ikasleei, baldin eta proba horietan izena emateko epea bukatu aurretik lanbide-moduluren batean gainditu badute Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 51. artikuluan ezarritako gehieneko deialdi-kopurua.
4. artikulua.– Matrikula egitea.
1.– Ebazpen honen bidez deitutako probetarako matrikula heziketa-zikloko modulu baterako edo gehiagorako egin ahal izango da, salbu eta proiektuko lanbide-modulurako, hala badagokio, eta Lantokiko Prestakuntza lanbide-modulurako; izan ere, aurrez aurreko modalitatean egin beharko dira horiek, heziketa-zikloko gainontzeko moduluak gainditu eta gero, eta haietarako ezarritako baldintzetan, matrikulazio-aldi arruntean.
2.– Hezkuntza-administrazioaren menpeko lanbide-heziketako ikastetxeetako batean egingo da, heziketa-ziklo osoa ematen dutenetako batean.
3.– Iraungitzeko fasean edo iraungita dauden heziketa-zikloak.
3.1.– Iraungitzeko fasean dauden heziketa-zikloen kasuan, urriaren 3ko 1/1990 Legetik (LOGSE) eratorritakoetan (II. eranskinean azaltzen dira), honako hauek ematen dituzten hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxeetan egin ahal izango da matrikula:
a) Ordezten duen 2/2006 (LOE) Lege Organikotik eratorritako heziketa-zikloaren bi kurtsoak, edo
b) Iraungitako zikloaren baliokidea den zikloa, edo
c) Matrikula egiten den zikloko bigarren kurtsoa eta hura ordezten duen 2/2006 Lege Organikotik (LOE) eratorritako lehenengo kurtsoa.
3.2.– Iraungitako eta 2/2006 Lege Organikoaren (LOE) sisteman baliokiderik ez duten heziketa-zikloen kasuan, ziklo horiek aldez aurretik eman izan dituzten ikastetxeetako batean egin ahal izango da matrikula, baldin eta lanbide-arlo bereko heziketa-zikloren bat indarrean badute.
4.– Heziketa-zikloren batean ezin bada matrikula egin aurreko paragrafoan adierazitako baldintzetan edo behar bezala oinarritutako beste gorabehera batzuk baleude, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzak hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxe batzuk berariaz gaitu ahal izango ditu horretarako.
5. artikulua.– Matrikulazio-aldia.
1.– Matrikula 2018ko martxoaren 5etik eta 16ra bitartean egin beharko da, bi egunak barne.
2.– Probak 2018ko ekainaren 4tik 22ra bitartean –bi egun horiek barne– egin ahal izango dira, ikastetxe bakoitzak ezartzen duen egutegira egokituz.
6. artikulua.– Tasak ordaintzea.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzeko irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak aipatzen dituen modalitateen bitartez ordaindu ahal izango da azterketa egiteko eskubidea. Kreditu-erakunde kolaboratzaileek lagunduko dute horretan. 2018ko apirilaren 10a izango da azterketa-eskubideak ordaintzeko azken eguna.
2.– Matrikulak balioa izan dezan, azterketa egiteko eskubideei dagokien tasa ordaindu beharko da. 2018ko apirilaren 23an, ikastetxeko iragarki-taulan jarriko da ikusgai tasa ordaindu duten pertsonen zerrenda. Zerrenda horretan egon litezkeen akatsak zuzentzeko, epe bat irekiko da kaltetuek erreklamazioak jar ditzaten, eta epe hori maiatzaren 11n amaituko da. Maiatzaren 28an jarriko da ikusgai matrikulatu eta azterketa egiteko eskubidea ordaindu duten eta probetara aurkez daitezkeen pertsonen behin betiko zerrenda.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Probak egiteko ezarri den egutegia kontuan izanda ezin direnez aldi berean egin proba horiek eta Lantokiko Prestakuntza deritzon modulua, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikotik (LOE) eratorritako heziketa-zikloak ezarri ondoren aurreikusitako biak amaitu ondorengo ikasturtera arte modulu hori bakarrik egiteko matrikula egin ahal izango dute (2010eko otsailaren 19ko Aginduaren hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoari jarraikiz) honako hauek: heziketa-zikloan sartzeko ezarri diren betekizun guztiak bete eta teknikariaren eta goi-mailako teknikariaren tituluak lortzeko proben deialdietan parte hartu dutenek urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikotik (LOGSE) eratorritako heziketa-zikloetan (2/2006 Lege Organikotik eratorritako heziketa-zikloen ezarpenak eragiten dietenetan) parte hartu dutenek eta heziketa-zikloko curriculuma osatzen duten lanbide-modulu guztiak, Lantokiko Prestakuntza modulua izan ezik, gainditu dituztenek.
Ikaslearen espedienteko azken idatzoharra jasota dagoen hezkuntza-administrazioaren menpeko ikastetxean egingo da matrikulazioa; eta matrikula egiteko epea, berriz, heziketa-zikloak egiteko eskabideak aurkezteko eta onartzeko epeak eta ikasleak onartzeko jarraibideak ezartzen dituen urteko Aginduan adierazten da.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Ebazpen honetan prozedura-gaietarako arautzen ez denerako, honako hauek aplikatuko dira, ordezko eran: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 14a.
Plangintza eta Antolaketako zuzendaria,
NICOLÁS SAGARZAZU ALZUA.