EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-07-13 Aldizkari honetan argitaratua: 2017133

AGINDUA, 2017ko ekainaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, osasunari buruzko ikerkuntza- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2017ko deialdia arautzen duena.

Organo emailea: OSASUN SAILA
Xedapenaren data: 2017-06-20
Hurrenkenaren zenbakia: 201703521
Maila: Agindua
Osasun Sailaren eskumenetako bat da osasun-zientzien alorrean ikerketa-jarduerak sustatzea eta planifikatzea, Euskadiko osasun-sistema etengabe garatu eta hobetzeko funtsezko elementua baita hori. Horri dagokionez, Euskadiko osasun-sistematzat hartuko da Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 5. artikuluan zehazten dena.
Apirilaren 25eko 14/1986 Legeak, Osasunari buruzkoak, ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzkoak, uztailaren 3ko 14/2007 Legeak, Ikerketa Biomedikoari buruzkoak eta ekainaren 1eko 14/2011 Legeak, Zientziari, Teknologiari eta Berrikuntzari buruzkoak, ikerketa sanitarioa sustatzeko erreferentzia-esparru bateratu bat eskaintzen dute, eta era eraginkorragoan funtzionatzeko baldintzak ezartzen dituzte.
Esparru horretan, Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako 2020rako Estrategiaz hornitu da Osasun Saila. Estrategia hori 2013-2020 Osasun Planarekin batera doa, hots, osasun-sistemaren plangintza-tresna nagusiarekin. Tresna horren bidez ikerkuntza eta berrikuntza sustatzen dira ezagutza-sortzaile gisa, zertarako eta osasuna eta osasun-sistemaren kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko; halaber, osasun-sistemak euskal berrikuntza-ekosisteman duen zeregina onartzen du eta, horrenbestez, xede bikoitza erakusten du: Euskal Autonomia Erkidegoan biozientziak-osasuna arloaren garapena sendotzen laguntzea; horretarako, I+G+b jarduerak instituzionalizatuko dira osasun-sisteman eta enpresekiko eta beste eragile batzuekiko elkarreraginak bideratuko dira, osasunean eta balio-sorkuntzan emaitzak hobetzeko.
Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako 2020rako Estrategiaren bidez ikerkuntza eta berrikuntza bultzatzeak lagundu egiten dio 2020rako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planari («ZTBP 2020. Espezializazio adimentsuko estrategia. Research & Innovation Smart Specialisation Strategy - RIS3»); horixe da EAEko zientzia-, teknologia- eta berrikuntza-sistemaren gaur egungo esparrua, eta xede hau dauka: euskal gizartearen ongizatea, hazkuntza ekonomikoa eta enplegua hobetzea, espezializazio adimendunean oinarritutako berrikuntza-politikaren eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren eraginkortasuna hobetzearen bidez. Halaber, lehentasunezko hiru arlo identifikatzen ditu, horien artean esparru biosanitarioa (biozientziak-osasuna binomioa).
Deialdi hau Osasun aroko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategiaren (2020) barruan sartzen da, ZTBP 2020 eta RIS3 Euskadin, eta ardatz estrategikoetako birekin dago lotuta. Eraginaren Ardatza dago batetik, zeinaren helburua I+G+b jardueren eragina handitzea den, herritarren osasuna hobetzeko eta aberastasuna sortzen laguntzeko; eta, bestetik, Baliabideen Ardatza dago, zeinaren helburua osasunaren alorrean ikerkuntzaren eta berrikuntzaren finantziazioa hobetzea den, bai barneko eta bai kanpoko baliabideen bitartez.
Agindu honetan araututako jarduerek helburu hauek dituzte: batetik, herritarren osasuna eta ongizatea hobetzen laguntzea, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren garapen sozioekonomikoari laguntzea, arlo biosanitarioan jakintza sortzen, zabaltzen eta/edo aplikatzen lagunduz, translazio- eta lankidetza-ikuspegia duten ikerketa-proiektuen bidez, eta osasuneko ikerketaren arloan txertatzen diren profesional-nodo berriak sustatuz.
Laguntza-deialdi honen xede diren lehentasunezko arloak prozesu patologikoei eta prozesu horien prebentzioari, detekzioari eta tratamenduari buruzko jakintzaren eta jakintza horren aplikazioaren esparruan daude; horretarako, besteak beste, medikuntza pertsonalizatua edo zehatza erabiliko da, bai eta teknologia berrien garapena eta aplikazioa ere, ikuspegi translazional batetik, ikerketako emaitzak pazienteengan aplikatu ahal izateko. Osasuna hobetzeko helburuaren baitan sartzen da zerbitzu sanitarioetako ikerketa eta osasun-alorrean egiten diren esku-hartzeen eraginkortasunaren ebaluazioa, eta kontuan hartzen ditu interes sozial eta sanitario handia duten gaixotasunak, bai eta erikortasun anitzak eta prozesu kronikoek sorrarazitako gaixotasun-karga ere.
Arau horiekin, deialdi berri hori biozientziak-osasuna alorrean konfiguratu da, eta bi laguntza-lerro ezberdin uztartu ditu arau bakarrean:
● Osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzea I+G proiektuen bidez, osasun-sistemaren ahalmena indartzeko xedez, eta proiektu horiek osasun-sistemaren eta gizartearen eskakizunak hobeto asetzeko beharrezko ezagutza sortzen eta osatzen ematen duten laguntza sendotzeko asmoz.
● Osasunari buruzko ikerkuntza modu estrategikoan sustatzea, osasun-lidergotik eta EAEko gaitasun zientifiko-teknologikoetatik sortutako I+G proiektuen bidez; proiektu horiek produktu, prozesu eta zerbitzu berrien balorizazioan aurreratzea ahalbidetuko dute.
Osasun Sailaren zuzendaritza kontseiluak onartutako 2017ko Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren barruan dago deialdi hau (Osasuneko sailburuaren 2017ko urtarrilaren 23ko Agindua), eta bertan jasotzen denez, prestakuntza eta berrikuntza dira diru-laguntzen jarduera-eremu handienetakoa.
Kontuan hartu da hori guztia, bai eta honako arau hauek ere: Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (aurrerantzean, DLO) eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaz onartutako lege horren Erregelamendua (DEO), aplikatzeko oinarrizkotzat jotzen diren manuei dagokienez; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 1998ko urtarrilaren 19koa); Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen berme eta ordainketen erregimena arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, eta oro har aplikatu behar diren gainerako arauak. Beraz, hori dela eta, honako hau
EBAZTEN DUT:
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.– Xedea.
Agindu honen xedea da ikerketa eta garapen sanitarioko proiektuetarako laguntza ekonomikoen 2017ko deialdia eta horiek emateko modua arautzea, betiere publikotasunaren, gardentasunaren, norgehiagokaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioei jarraikiz.
Deialdi honen ondorioetarako, ikerketa eta garapena jarduera ez-ekonomikotzat hartuko dira, eta Ikerketa eta Garapenerako eta Berrikuntzarako Estatuko laguntzei buruz Europako Erkidegoaren esparruan Europar Batasunak ezarritako baldintzak bete beharko ditu (2014-06-27ko EBAO, C 198), eta hori guztia agindu honen 6.3 eta 6.4 zenbakietan ezarritakoarekin bat etorriz.
2. artikulua.– Helburua.
1.– Agindu honetan araututako jarduketen azken helburua da pertsonen osasuna eta osasun-sistemaren jarduera hobetzea, bai eta garapen sozioekonomikoari laguntzea ere, osasun-laguntza eta bizi-kalitatea hobetuko duten produktuak, zerbitzuak eta prozesuak garatzearen bidez. I+G proiektuen bidez helburu horiek lortzeko, deialdi honen bitartez hau lortu nahi da:
a) Orokorrean, euskal osasun-sistemaren ikerkuntzarako gaitasuna sustatzea, eta, bereziki, ikertzaile gazteen parte-hartzea bultzatzea, ikertzaile berrien egiaztatutako kalitatezko lehenengo ikerketa-proiektuak finantzatuz.
b) Asistentzia-jarduerak egiten dituzten langileek I+G jardueretan parte har dezaten sustatzea, pazienteei ezagutza helarazteko eta asistentzia-praktikatik hipotesiak sortzeko gaitasuna indartzeko, bai eta euskal osasun-sistemako langileen ibilbide-profesionalean ikerkuntzako alderdia bermatzeko ere.
c) Euskal osasun-sistemaren alorrean ikerkuntza-gaitasunen koordinazioa bultzatzea, eta ikerketa-taldeen arteko sinergiak sustatzea; hala, masa kritikoak izatea eragozten duen zatikatzea gutxituko da, eta ikertzaileen jarduera helburu amankomunetara bideratuko da, jardun klinikora eraman daitezkeen emaitzak lortzeko.
d) Askotariko alor eta agenteetako ikerketa-taldeen arteko lankidetza (sektore, ardatz eta diziplina anitzekoa) bultzatzea, beste modu batera lortzeko zaila den ezagutza eskuratzeko eta emaitzak hobeto eskualdatzeko.
e) Sustatzea, batetik, ikerkuntza traslazionala, eta, bestetik, gaixotasunen prebentzioa, diagnostikoa eta tratamendua hobetzeko behar den ezagutza zientifiko-teknikoa garatzeko, eskualdatzeko eta aplikatzeko jarduerak, bai eta osasun publikoaren eta osasun-zerbitzuen sustapen-jarduerak hobetzen dituztenak ere.
2.– Deialdiak ikerketa biomedikoko (oinarrizkoa, klinikoa, epidemiologikoa eta osasun publikokoa) eta osasunerako eta osasun-zerbitzuetarako teknologiei buruzko proiektuak finantzatzen ditu. Proiektuak kokatu beharreko erabileremuak I. eranskinean jasotzen dira, ezertan eragotzi gabe 6.1 artikuluan horri buruz zehaztutakoa.
3. artikulua.– Erakunde onuradunak.
1.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea (ZTBES) osatzen duten agente zientifiko-teknologikoak izan daitezke agindu honetako laguntzen onuradun, baldin eta, laguntzen eskabidea aurkezteko egunean, horretarako akreditatuta badaude ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuan, haren xedapen iragankorretan edo hura ordezkatzen duen araudian ezarritakoarekin bat etorriz (109/2015 Dekretuaren bidez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen da).
2.– Publikotasunari dagokionez, agente horiek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Eragileen Erregistroan identifikatuta daude, honako helbide hauetan:
● Gaztelaniaz: https://apps.euskadi.eus/aa40paWebPublicaWar/webPublicaJSP/aa40painicio.do?idioma=es
● Euskaraz: https://apps.euskadi.eus/aa40paWebPublicaWar/webPublicaJSP/aa40painicio.do?idioma=eu
3.– Agenteak, onuradun izateko, ZTBESan akreditatuta egon beharko dira agindu honetako laguntzen eskabideak aurkezteko epea hasten den egunean.
4.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 11.1 artikuluan eskatzen denarekin bat etorriz, agenteek, onuradun izateko, agindu honetan ezarritako laguntzak ematea dakarren jarduera egin beharko dute, edo laguntza horiek ematea legitimatzen duen egoeran egon beharko dute.
5.– Agindu honetako 6. artikuluan adierazten dira diruz lagundu daitezkeen proiektu-modalitate bakoitzera hel daitezkeen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko agenteen kategoria zehatzak.
4. artikulua.– Onuradunen baldintzak.
1.– Aurreko artikuluan aipatutako erakundeak onuradun izan ahalko dira, baldin eta deialdi honetan jasotako betekizunak betetzen badituzte.
2.– Ezin izango dira agindu honetako laguntzen onuradun izan honako egoeraren batean dauden agenteak:
a) Laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez kondenatuak izan badira, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.
b) Borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaria egin dutenak, prozeduraren baten kaudimengabekotzat jota daudenak, hartzekodunen konkurtsoan deklaratuta daudenak (salbu eta horretan itun batek eragingarritasuna hartu badu), epailearen esku-hartzearen menpe daudenak edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta daudenak, konkurtsoa sailkatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe dagoelarik.
c) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa eragitea.
d) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak honako lege hauetan jasotako kasuren batean badaude: martxoaren 30eko 3/2015 Legea, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; abenduaren 26ko 53/1984 Legea (LBK, 1985, 14), administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan (LBK, 1985, 1463 eta LBK, 1986, 192) araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko arauek ezarritako baldintzetan.
e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak –indarrean dauden xedapenek ezartzen dituztenak– ez izatea arauz zehazten den bezala beteta eta eguneraturik.
f) Paradisu fiskaltzat hartutako lurralde edo herrialde batean izatea egoitza fiskala.
g) Ordaindu gabe izatea diru-laguntzak itzultzeko obligazioak, erregelamenduz zehazten denarekin bat etorriz.
h) Ebazpen irmo baten bitartez galdurik izatea diru-laguntzak jasotzeko aukera, betiere bat etorriz lege honekin edo halakorik ezartzen duten beste batzuekin.
3.– Goragoko puntuetan zehaztu diren galarazpenak balioesteari, justifikatzeari, deklaratzeari eta euren helmenari dagokienez, eta, oro har, deialdi honetan onuradunen betekizunei buruz ezartzen ez denari dagokionez, DLOren 13. artikulua aplikatu da; izan ere, lege hori oinarrizkoa da.
4.– Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 22.4 artikuluan Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak eta egoitza fiskala betetzen direla egiaztatzeari buruz ezarritakoaren arabera, erakunde eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du organo eskudunak egiaztapenak zuzenean lortzeko baimena. Kasu horretan, ziurtagiria aurkeztu beharko du, DLOren 22. artikuluko 1. eta 3. zenbakietan aurrez ikusitako baldintzetan.
5. artikulua.– Ikerketa-taldearen betekizunak.
1.– Diruz lagun daitezkeen proiektuetan, Euskadiko osasun-sistemako ZTBESko agente batek gutxienez (Osasun Ikerkuntzarako Institutuak eta I+G antolamendu Sanitarioak kategorietan egiaztatua) parte hartu behar du nahitaez (horri dagokionez, Euskadiko osasun-sistematzat hartuko da Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 5. artikuluan zehazten dena).
2.– Diru-laguntza hainbat agentek eskatzen badute, proiektu bakoitzeko Agenteen Ikertzaile Nagusietako batek proiektuaren koordinatzaile izaera hartuko du eta Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzarekin bitartekaritza egingo du.
3.– Ikertzaile nagusiak, eta baita koordinatzaileak ere, honako betekizun hauek bete beharko dituzte:
a) Funtzionario-, estatutu- edo kontratu-lotura formalizatuta izatea, gutxienez eskabidea aurkeztu den unetik emakida-ebazpena eman arteko aldian, onuradun den (agindu honetako 3. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz) ZTBESko agentearekin, proiektua egiteko zentroarekin edo ikertzailearen lotura babesten duen hitzarmen bat indarrean daukaten erakundeekin.
b) Ikertzaile nagusiek gehienez ere bi proiektutan parte hartu ahal izango dute ikertzaile nagusi gisa.
4.– Ikerketa-taldeko gainontzeko kideek ez dute mugarik izango proiektu desberdinetan parte hartzeko.
6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen proiektuak.
1.– Deialdi honek bi tipologiatan biltzen diren proiektuak finantzatuko ditu:
a) Osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzea.
Tipologia horretan hiru I+G proiektu-modalitate bereizten dira. Hiru modalitateak Osasun Ikerkuntzarako Institutuak eta I+G antolamendu Sanitarioak kategorietan egiaztatutako ZTBESko agenteei zabalik daude. Proiektuak gehienez ere hiru urtez garatuko dira, 2017an hasita.
i) Talde sortu berriak sustatzea: aurretik horrelako proiektu batean parte hartu ez duen ikertzaile nagusia duten taldeek garatutako proiektuak; halaber, esperientzia egiaztatua duten ikertzaileak taldearen % 20 baino gutxiago izan behar dira.
Modalitate horretara gutxienez 120.000 euro bideratuko dira.
ii) Osasun-zerbitzuen ikerketa-proiektuak: euskal osasun-sistemaren zenbait alderdi nahasi nahi dira, errazteko, hala badagokio, emaitzen eskalabilitatea eta hedapena, edota sistemako erabakiak hartzean duten erabilera.
Modalitate horretara gutxienez 300.000 euro bideratuko dira.
iii) Integratutako osasun-proiektuak: osasunari buruzko oinarrizko ikerketa-proiektuak, osasun-sistemaren barruan lankidetzan eginak, helburu nagusi honekin: behatzen diren fenomeno eta gertakizunen oinarri-oinarrizko funtsei buruzko jakintza berriak eskuratzea, dauden gaitasun sanitarioak batuz.
Modalitate horretara gutxienez 580.000 euro bideratuko dira.
Modalitateren batean ezarritako gutxienekora heltzen ez bada, soberan den kopurua gainerako modalitateei aplikatu ahal izango zaie, laguntzen tipologia beraren barruan.
b) Osasuneko ikerketa estrategikoak bultzatzea.
Tipologia honetan bi modalitate bereizten dira, edozein kategoriatan egiaztatutako ZTBESko agenteei irekiak. Proiektuak urtebete eta hiru urte arteko epean garatu ahal izango dira, baina laguntza urterokoa izango da eta 2017an egindako jardueretarako emango da.
i) Osasun arloko funtsezko ikerketa proiektuak: ZTBESko hainbat agenteren artean lankidetzan eginak. Horien helburu nagusia izango da ezaguera berriak hartzea fenomeno eta ekintza behagarrien azpian dauden oinarriei buruz eta ezaguera-oinarria zabaltzea. Eskabideak arlo zehatz hauetan aurkeztu ahal izango dira: gailu medikoak, medikuntza pertsonalizatua, gaixotasun arraroak eta analitika aurreratua.
Modalitate horretara gutxienez 620.000 euro bideratuko dira.
ii) Osasun arloko garapen teknologikorako proiektuak, dagoeneko egiaztatuta dauden aurreko esperientzietan oinarrituak, eta balio-katean aurrera egitera eta osasun-proiektuekin lotutako ezagutzaren balorizaziora bideratuak. Aurretiazko emaitza edo esperientzietan oinarritutako garapeneko proiektuak izan daitezke, edo osasun arloko teknologia berritzaileak garatzekoak, edo teknologia sanitario garatu baten balidazio klinikoa eta/edo teknologikoa behar dutenak.
Modalitate horretan, Osasun Ikerkuntzarako Institutuak eta I+G antolamendu Sanitarioak kategorietan egiaztatutako ZTBESko agente batek koordinatuko ditu proiektuak.
Modalitate horretara gutxienez 380.000 euro bideratuko dira.
Modalitateren batean ezarritako gutxienekora heltzen ez bada, soberan den kopurua beste modalitateari aplikatu ahal izango zaio, laguntzen tipologia beraren barruan.
2.– Laguntza hauen bidez, jarduera ez-ekonomikoak finantzatuko dira, Ikerketa eta Garapenerako eta Berrikuntzarako Estatuko laguntzei buruz Europako Erkidegoaren esparruan Europar Batasunak ezarritako baldintzekin (2014-06-27ko EBAO, C 198) bat etorriz (19. puntua; ikerketa-organismoen eta ikerketa-azpiegituren jarduera primarioak, eta ezagueren transferentziarako jarduerak).
3.– Beraz, deialdi honetatik kanpo geratzen da jarduera ekonomikoaren finantziazioa. Ondorio horietarako, jarduera ekonomikotzat hartzen da:
a) I+G zerbitzuak eskaintzea eta enpresen kontura egindako I+G.
b) Ikerketa-azpiegituren alokairua.
c) Jarduera ekonomiko guztiak, Ikerketa eta Garapenerako eta Berrikuntzarako laguntza estatalei buruz Europako Erkidegoaren esparruan ezartzen baldintzak betetzen ez dituztenak (2014-06-27ko EBAO, C 198).
4.– Aurkeztutako ikerketa-proiektuek Munduko Medikuen Elkartearen Helsinkiko Adierazpenean ezarritako oinarrizko printzipioak (Gizakiengan egindako ikerketa medikoetarako printzipio etikoak) eta ikerketa medikoaren arloan indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak errespetatu beharko dituzte.
7. artikulua.– Finantzatu daitezkeen gastuak.
1.– Finantzatu daitezkeen gastuak zuzenean lotuta egon beharko dira proiektua gauzatzearekin, eta aldez aurretik sartuta egongo dira eskabidearen memorian.
2.– Honako hauek hartuko dira finantzatu daitezkeen gastutzat:
a) Langileen kostuak (ikertzaileenak, teknikarienak eta ikerketan laguntzen duten gainerako langileenak), betiere proiektuan aritzen diren neurrian. Proiekturako beharrezko langileen kontratazioa barne hartzen da. Langile horiek zentro kontratatzaileari aplikatzekoa zaion araudiaren arabera hautatuko dira, publikotasun-, norgehiagoka- eta lehiaketa-printzipioak betez.
Halaber, ikerketa-taldeko partaide den osasun-langilea jarduera asistentzialetik libratzeak dakartzan kostuak atal honetan sartzen dira, baldin eta proiektuan jarduteko libratzen bada, eta betiere lanaldiaren % 50 gehienez ere.
Ez dira finantzatzekoak izango funtzionarioen, estatutupeko langileen edo langile lan-kontratudunen kostuak, ZTBESko agenteei lotutakoak –hala EAEko sektore publikokoak nola partaidetza publikoa nagusi den eta sektore publikoan edo inongo administraziotan sartuta ez dauden erakundeetakoak–, baldin eta Eusko Jaurlaritzako beste sailen batek edo beste administrazio publiko batek finantzatzen baditu.
b) Ondasunak eskuratzeko eta zerbitzuak kontratatzeko gastuak. Proiektua egiteko erabili den material inbentariagarria, material suntsigarria eta gastu osagarriak ere sartzen dira, material bibliografikoa eta proiektuen emaitzak hedatu eta transferitzeak dakartzan gastuak. Proiektua gauzatzeko beharrezkoa den heinean eta behar bezala justifikatzen bada, ez da mugarik egongo partida honetan.
Eta berariaz kanpoan geratzen dira altzariak eta instalazioak, kudeaketarako ekipo informatikoak eskuratzea eta bulegoko material orokorra finantzatzea (fotokopiak, tonerra edo telefono-gastuak).
Proiektua garatzeko kanpoko zerbitzuak kontratatzea aurreikusita egonez gero, eskaeraren memorian aipatu beharko da, honako hauek zehaztuta: zerbitzuaren nolakotasuna eta kontratuaren kostua. Azpikontratatu egin ahal izango dira proiektuko jarduerak, diru-laguntza jasotzen duen jardueraren parte direnak, baldin eta diru-laguntzaren onuradun den agenteak berak egin ezin baditu (dena dela, egiaztatu egin beharko da hori proiektuaren memorian). Onuradun bakoitzeko azpikontratatzen den jardueraren kostu osoa ezin izango da onuradun horri dagokion aurrekontu finantzagarriaren % 50 baino handiagoa izan.
c) Bidaia eta joan-etorri gastuak. Kanpo-lanak, koordinazio-bilerek eta kongresuek, hitzaldiek eta halakoek eragindakoak, baldin eta proiektuarekin zuzenean lotuta badaude.
d) Zeharkako kostuak: deialdi honen kargura kontzeptu honetan finantzatzekoak izango dira proiektua gauzatzeko zuzeneko kostuen % 21 gehienez ere.
3.– Agindu honen babespean ematen diren laguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako erdietsi litekeen beste edozein motatako laguntza edo diru-laguntzarekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Halakorik gertatuz gero, emandako diru-laguntza dagokion gehienezko mugaraino murriztuko da.
4.– Dena dela, ondorio horietarako, aplikatzekoak izango dira DLOren 29. eta 31. artikuluak eta DEOren 68. eta 83. artikuluak, oinarrizkoak baitira.
8. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.
Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik datoz, eta horien zenbatekoa 2.600.000 eurokoa da; horietatik 1.200.000 euro osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzearen ildoko proiektuak (6.1.a artikuluan azaldu dira) finantzatzera bideratuko dira; eta beste 1.400.000 euro osasuneko ikerketa estrategikoak bultzatzearen ildoko proiektuetara (6.1.b artikuluan azaldu dira).
Artikulu honetan adierazitako zenbatekoa handitu ahal izango da, Osasun Sailaren programak gauzatu ostean geratu diren aurrekontu-zuzkiduren arabera, indarrean dagoen legediak kreditu-loturarako edo aurrekontuak aldatzeko ezarritako araubideari jarraikiz, eta laguntzak emateko hasiko den prozeduraren ebazpena eman baino lehen. Zirkunstantzia hori gertatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da argitara, Osasuneko sailburuordearen ebazpen bidez.
9. artikulua.– Emateko prozedura.
Adierazitako laguntzak lehiaketa bidez emango dira. Laguntzak emateko, eskabideak alderatu egingo dira, euren artean lehentasuna ezartzeko. Lehentasuna 12. artikuluan ezarritako balioespen-irizpideei jarraituz ezarriko da, eta laguntzak emango dira harik eta deialdian esleitutako kredituak agortu arte.
II. KAPITULUA: KUDEATZEKO PROZEDURA
10. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.
1.– Proiektu bakoitzeko eskabide bakarra aurkeztuko du koordinatzaile gisa jarduten duen agenteak.
2.– Agindu honetatik eratorritako eskabide, eskaera, jakinarazpen, zuzentze, justifikazio eta gainerako izapide guztiak elektronikoki gauzatuko dira, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren (2012ko martxoaren 9ko EHAA, 50 zk.) 28. artikuluarekin, urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 14. artikuluarekin eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenarekin bat etorriz.
3.– Eskabidea eskuratzeko eta betetzeko, euskadi.eus egoitza elektronikora jo beharko da, jarraian adierazitako helbideetan:
a) Osasunari buruzko ikerkuntza-jardueren sustapena:
● Euskaraz:
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2017/osasun_ikerketa_jarduerak_sustapena/y22-izapide/eu
● Gaztelaniaz:
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/promocion_actividad_investigadora_salud/y22-izapide/es
b) Osasuneko ikerketa estrategikoen sustapena:
● Euskaraz:
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2017/osasun_ikerketa_bultzatu/y22-izapide/eu
● Gaztelaniaz:
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/potenciacion_investigacion_salud/y22-izapide/es
Egoitza elektronikoan eskuragarri daude izapideak bide elektronikotik egiteko argibideak, bai eta eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak ere.
Eskabidea egin ondoren, espedientea eskuratzeko eta errekerimenduak, jakinarazpenak eta agindu honetan inplikatutako gainerako izapideak egiteko, honako helbide honetara jo beharko da: http://www.euskadi.eus/misgestiones/
http://www.euskadi.eus/nirekudeaketak/
4.– Betetako eskabideak, pertsona edo erakunde eskatzailearen sinadura ezagunaz gain, 10.6 artikuluak aipatzen duen dokumentazioa gaineratuko du, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera. Sinadura elektronikoaren aurkezpena aurkezteko epetzat hartuko da.
5.– Eskatzaileek laguntza jasotzeko eskabidea aukeratzen duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute, eskatutako dokumentazioarekin batera. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoa betez.
6.– Honako dokumentazio hau aurkeztu behar da (laguntza-eskabidea osatzen du):
a) Ikerketa-proiektuaren memoria, eredu arautuan (II-A eranskina), parte hartzen duen agente bakoitzaren informazioarekin batera (II-B eta II-C eranskinak).
b) Ikerketa-taldeko kideen curriculum vitae-a eredu arautuan (II-D eranskina), Carlos III. Osasun Institutuko curriculum vitae eredua, edo Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren curriculum vitae eredu arautuak.
c) Agente eskatzaile bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena, legezko ordezkariak sinatua (III. eranskina).
d) Jarduera betekizun gisa, eta ezaugarriak kontuan hartuta, proiektuek legez ezarritako baimenak eta/edo txosten hauek izan beharko dituzte:
i) Etika-batzorde eskudunak emandako baimena, hala badagokio, eta ikerketa-arloko arauak eta hitzarmenak betetzen direla zaintzen duten kide anitzeko beste organo batzuek emandakoa. Edonola ere, dagokion kide anitzeko organoko lehendakaritzak edo idazkaritzak emango du baimen hori, eta, bertan, akordioa adostu zen bileraren aktaren erreferentzia jasoko da.
ii) Proiektuak giza jatorriko lagin biologikoak behar baditu, Euskal Biobankuaren ziurtagiria eskatu beharko da, eta horrela jasoko da.
Puntu honetan aipatutako dokumentuak agente onuradunen esku geratuko dira, hartara eragotzi gabe diru-laguntza ematen duen organoak egin ditzakeen egiaztapenak, ezta eskumena duten kontrol-organoek egin ditzaketen egiaztapenak eta kontrolak ere, eta kontrol- eta egiaztapen-jarduera horietan eskatzen zaien informazio guztia emango dute agente onuradunek.
7.– Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da eskaerak aurkezteko epea, eta 2017ko irailaren 8an amaituko da.
11. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea.
1.– Diru-laguntzen eskabideetan daturen bat bete gabe utzi bada, edo ez badira aurkeztu eskatutako agiri guztiak, agenteari hamar eguneko epea emango zaio falta dena osatzeko edo eskatzen diren agiriak eransteko, eta, halaber, jakinaraziko zaio horrela egiten ez badu eskabidean atzera egin duela ulertuko dela; dena dela, Administrazioak eskabide horri buruzko berariazko ebazpena eman eta jakinarazi beharko du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatzen denaren arabera.
2.– Jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira.
3.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zein egun eta ordutan eskaini zaion jakinarazpena jakinarazten den ekintzaren interesdunari, eta noiz sartu den haren edukia ikustera; une horretatik aurrera jakinarazpena gauzatutzat joko da. Jasota baldin badago jakinarazpena egin dela, eta hamar egun natural igarotzen badira edukira sartu gabe, jakinarazpenari uko egin zaiola ulertuko da, eta izapidea egintzat joko da, salbu eta ofizioz edo hartzaileak eskatuta egiaztatzen bada teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela sartzea.
4.– Lankidetzan garatzekoak diren proiektuen kasuan, proiektuko koordinatzailea den erakundearekin gauzatuko da jarduera hori.
12. artikulua.– Eskabideak ebaluatzea eta hautatzea.
1.– Balioespen-batzordeak ebaluatu eta hautatuko ditu behar bezala aurkeztutako edo, aurreko artikuluan ezarritakoarekin bat, dagokion epean zuzendutako eskabideak. Hauek osatzen dute batzorde hori:
A) Presidentea: María Aguirre Rueda, Osasun Sailaren Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria.
B) Mahaikideak:
● Miren Nekane Murga Eizagaechevarria, Osasun Sailaren Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.
● Andoni Arcelay Salazar, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Laguntza Sanitarioko zuzendaria.
C) Idazkaria: Ainhoa Jausoro Zubiaga, Osasun Sailaren I+G laguntzen ardura duen teknikaria.
2.– Balioespen-batzordearen osaerako kideak aldatuko balira, aldaketa horiek argitaratu egingo dira, batzordearen kideak errefusatzeko eskubidea baliatu ahalko dutela bermatzeko interesdunei, bat etorriz betiere urriaren 1eko 40/2015 Legearen (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena) 23. eta 24. artikuluekin, euskadi.eus egoitza elektronikoan, 10.3 artikuluan adierazitako helbideetan.
3.– Balioespen Batzordeak kanpoko ebaluatzaileen lankidetza eskatuko du, eta horiek proiektuen kalitate zientifikoari eta teknikoari buruzko dagozkien txostenak egingo dituzte. Kanpoko ebaluatzaileek jarraian adierazitako alderdiak ebaluatu eta neurtuko dituzte, eta gehienez ere 50 puntu eman ahal izango dituzte:
a) Proposamenaren planteamendua eta bideragarritasuna (gehienez 35 puntu).
– Ezarritako helburuen argitasuna eta egokitasuna (gehienez 5 puntu).
– Proiektuak egiten duen ekarpen zientifiko-teknikoa, egungo artearen egoerari eta planteatutako ikuspegiaren eta metodologiaren baliotasunari dagokionez (gehienez 10 puntu).
– Koherentzia eta eraginkortasuna lan-planean, zereginen egokitasunean eta aurreikusitako aurrekontuan (gehienez 10 puntu).
– Osasun-sistemarako duen aplikagarritasuna, erabilgarritasuna eta, hala badagokio, osasun-sisteman ezartzeko estrategia (gehienez 10 puntu).
b) Proiektuan nahasitako giza taldearen kalitatea, fidagarritasuna eta osagarritasuna (gehienez 10 puntu).
c) Genero-ikuspegia: 5 puntu gehiago eskabideak genero-ikuspegiari heltzen badio.
Txosten zientifiko-teknikoan eskabideek 25 puntuko gutxieneko puntuazioa eskuratzen ez badute, balioespen-batzordeak ez ditu finantzatzeko moduko proiektutzat joko, eta, beraz, ez ditu ebaluatuko.
4.– Aurreko puntuan azaldutakoaren arabera gutxieneko puntuak gainditzen dituzten eskabideak ebaluatuko ditu balioespen-batzordeak, eta balorazioa egiteko jarraian adierazitako irizpideak aplikatuko dituzte (gehienez ere 50 puntu emango dituzte):
a) I+G+B arloan oinarritutako osasun- eta lehiakortasun-politikekin bat egitea, eta eskabideak horien helburuekiko duen interesa eta izan dezakeen ekarpena (gehienez 20 puntu).
b) Eskabideak euskal osasun-sisteman duen eragina, proposamenak aintzat hartzen duen gaixotasunaren, teknologiaren, antolamendu-alderdiaren edo beharraren (jasangarritasuna barne) garrantziagatik (gehienez 15 puntu).
c) Eskabideak euskal osasun-sistemarako duen interesa, I+G+B arloko osasun-estrategiaren helburuei dagokienez egindako ekarpenagatik; helburu horiek harremana dute talentua eta ikertzeko gaitasuna indartzearekin, lankidetzarekin eta masa kritikoa egitearekin, eta lidergoa lortzeko aukerarekin (gehienez 15 puntu).
5.– Guztizko puntuazioa lortzeko eta irizpide garrantzitsu guztiak aintzat hartzeko, pareka egindako ebaluazio zientifiko-teknikoko puntuazioak (12. artikuluko 3. zenbakian arautua) eta Balioespen Batzordeak egindako ebaluazioa (4. zenbakian arautua) batuko dira; horrenbestez, gehieneko puntuazioa 100 izango da.
6.– 6. artikuluan azaldutako modalitate bakoitzerako, 5. zenbakian xedatutakoari jarraikiz lortutako guztizko puntuazioaren araberako lehentasuna ezarriko du Balioespen Batzordeak, 12. artikulu honetako 3. eta 4. zenbakietan ezarritako balorazio-irizpideen aplikazioari jarraikiz.
7.– Modalitate bakoitzean, Balioespen Batzordeak laguntzen zenbatekoa ezarriko du, hainbat faktoreren arabera: proposamen bakoitzak lortutako guztizko puntuazioa; proiektu bakoitzean aurkeztutako aurrekontua eta lortu nahi diren helburuekiko duten egokitasuna; proiektu kopurua eta modalitate bakoitzerako esleitutako gutxieneko dirua, 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera; eta dauden baliabide ekonomikoak.
8.– Emandako laguntzek eskatutako zenbatekoa osorik edo zati batean estali ahal izango dute, baina, edozein modutan, baterako finantzaketa kontuan hartuz, ezin izango da inolaz ere gainditu diruz lagundutako jardueraren kostu erreala.
13. artikulua.– Ebazpena, jakinarazpena eta errekurtsoak.
1.– Aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira, eta Osasuneko sailburuari dagokio, Balioespen Batzordearen proposamena kontuan hartuta, prozedura hori ebaztea, agente eskatzaileek proposatutako gai guztiekin batera.
2.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinaraziko da; horretarako epea, gehienez ere, bost hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota ez bada ebazpenik argitaratu, agente eskatzaileek ulertu ahal izango dute euren eskabidea ezetsi egin dela, DLOaren 25. artikuluan xedatutakoaren arabera, halaxe ezarrita baitago urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Erkidearena) 24.2 artikuluan.
3.– Ebazpenean erabakiko da eskatutako diru-laguntzak ematen diren edo ukatzen diren. Ematen badira, honako hauek zehaztuko dira: agente onuraduna, diruz lagundutako proiektua eta emandako diru-zenbatekoa. Laguntzak ukatzen badira, berriz, zergatik ukatu diren adierazi beharko da.
4.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 15 eguneko epean, agenteek berariaz uko egin ahal izango diote laguntzari. Aipatutako epean uko egiten dela adierazi ezean, deialdiaren ondorioetarako, laguntza onartu dela ulertuko da.
5.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen. Aurka egin nahi izatera, agente onuradunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Osasuneko sailburuaren aurrean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean. Hori guztia Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluarekin bat etorriz.
Agindu honen ondorioetarako, agente onuraduna ordezkatuz errekurtsoa jartzen duen pertsona fisikoak ordezkaritza hori egiaztatu beharko du, aipatutako urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 5.4 artikuluan esandakoarekin bat etorriz.
14. artikulua.– Agente onuradunen betebeharrak.
Diru-laguntzak jasotzen dituzten agente onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:
1.– Diru-laguntza eman den xede eta kontzeptuetarako erabiltzea.
2.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, beren egitekoak betetzeko, deialdi honetako diru-laguntzen inguruan eskatzen dituzten argibideak ematea.
3.– Eskabidea egiteko orduan kontuan hartutako datu edo inguruabarretan edozein aldaketa gertatuz gero, ahal bezain laster jakinaraztea Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari.
4.– Eskabidean adierazitakoaren gainean aldaketaren bat egin nahi bada, aurrez eta arrazoituta eskatu beharko dio Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari. Deialdi honen ondorioetarako, laguntza-eskabidean aurreikusitako kontzeptuekiko gastu-desbideratzeak ez dira aldaketatzat jotzen, baldin eta % 20 gainditzen ez badute.
5.– Halaber, onuradunek neurriak hartu beharko dituzte diruz lagundutako jardueren finantzaketaren izaera publikoaren zabalkundea egiteko, eta, orobat, kontabilitate-liburuak, eginbidetutako erregistratzeak eta gainontzeko dokumentuak –behar bezala auditutakoak– eramateari dagokionez, bat etorriz merkataritzako eta, egoki bada, sektoreko legeriak exijitutako zehaztapenekin eta bai Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako gainontzeko betekizunekin ere; izan ere, lege hori oinarrizkoa da.
15. artikulua.– Laguntzen ordainketa.
1.– Diru-laguntzak hainbat urtetarako izango dira, proiektuaren iraupenaren arabera (gehienez ere hiru urte), osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzeko (6.1.a artikulua) eta osasuneko ikerketa estrategikoak bultzatzeko proiektuentzat (6.1.b artikulua).
2.– Laguntza honela ordainduko da, proiektuaren tipologiaren arabera:
a) Osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzeko I+G motako proiektuak, proiektuaren iraupenaren arabera:
i) Urtebeteko proiektuak: emandako laguntzaren % 80 berehala emango zaie agente onuradunei, ez badago berariazko uko-egiterik, 13.4 artikuluari jarraikiz. Beste % 20a 16.1 artikuluan aipatutako justifikazio-memoria zientifiko eta ekonomikoak aurkeztean emango da, 16.2 artikuluan aipatutako epearen barruan.
ii) Urtebetetik gorako proiektuak: lehenengo urteari dagokion laguntzaren zenbatekoa berehala emango zaie agente onuradunei, laguntza onartu dela egiaztatu ondoren, 13.4 artikuluari jarraikiz. Hurrengo urteetako ordainketa bakoitza Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak proiektua justifikatzeko agiriak onartu ondoren egingo da; agente onuradunak urtero igorriko ditu agiri horiek, 16. artikulatuan ezarritakoaren arabera.
b) Osasuneko ikerketa estrategikoak bultzatzeko I+G proiektuak: Laguntzak 2017an eta justifikaziorako adierazitako egunera arte gauzatutako jardueren justifikazioa ematean ordainduko dira, 16. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
3.– Agente onuradunak ikusiko balu, justifikatutako arrazoiengatik ezin duela finantzaturiko ikerketa-proiektua burutu, ahalik eta azkarren jakinarazi beharko dio Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari, eta proiektuaren garapen zientifikoaren egoerari buruzko txostena eta balantze ekonomikoa ere aurkeztu beharko dizkio.
4.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak, espedientea aztertu ondoren, Osasun sailburuordeari proposatuko dio dagokion laguntzaren kitapena egiteko erabakia har dezala, eta zehaztu dezala zer kopuru itzuli behar den, hala egin behar bada.
5.– Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak, komenigarria dela uste badu, proiektuari jarraipen hobea egiten lagunduko duen informazio osagarria aurkezteko eska dezake.
16. artikulua.– Laguntzaren jarraipena eta justifikazioa.
1.– Osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzeko I+G arloko (6.1.a artikulua) hainbat urteko proiektuen kasuan, laguntzaren onuradun den agenteak urtero justifikatu beharko du, nahitaez, egindako lana, eta zertara bideratu den emandako laguntza, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari dokumentazio hau igorriz:
a) Justifikazio memoria zientifiko bat, IV-A eranskinean azaltzen den eskemari jarraituz egindakoa. Memoria zientifiko horretan, proiektua nola dagoen deskribatuko da, egindako jardueren deskribapena egingo da eta baita betearazpen ekonomikoari buruzko laburpena ere. Memoria proiektuaren koordinatzaileak sinatuko du.
b) Parte hartzen duen agente bakoitzaren justifikazio memoria ekonomikoa (Excel), agente onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatua (IV-B eranskina). Memoria ekonomikoarekin batera, ordaindutako fakturen kopiak aurkeztuko dira, eta, hala badagokio, ikertzaileek proiektuan sartutako orduen kostuaren ziurtagiria, justifikazio-epealdiko gastuak agiri bidez egiaztatzeko. Jatorrizko fakturak agente onuradunean artxibatu beharko dira, gehienez ere bost urtean, justifikazio-epealditik kontatzen hasita, eta eskuragarri egongo dira Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak egiten duen edozein egiaztapenerako.
Amaierako memoria zientifikoak eta ekonomikoak proiektua burutzeko epea amaitu eta hurrengo hiru hilabeteen barruan aurkeztuko dira.
2.– Osasunari buruzko ikerkuntza-jarduerak bultzatzeko urtebeteko I+G proiektuen kasuan (6.1.a artikulua), nahikoa izango da amaierako memoria zientifikoa eta ekonomikoa proiektua burutzeko epea amaitu eta hurrengo hiru hilabeteen barruan aurkeztea.
3.– Osasuneko ikerketa estrategikoak bultzatzeko I+G arloko proiektuen kasuan (6.1.b artikulua), laguntzaren onuradun den agenteak nahitaez justifikatu beharko du egindako lana, eta zertara bideratu den emandako laguntza, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari dokumentazio hau igorriz, 2017ko abenduaren 19ko 15:00ak baino lehen:
a) Justifikazio memoria zientifiko bat, IV-A eranskinean azaltzen den eskemari jarraituz egindakoa. Memoria zientifiko horretan, proiektua nola dagoen deskribatuko da, egindako jardueren deskribapena egingo da eta baita betearazpen ekonomikoari buruzko laburpena ere. Memoria proiektuaren koordinatzaileak sinatuko du.
b) Parte hartzen duen agente bakoitzaren justifikazio memoria ekonomikoa (Excel), agente onuradun bakoitzaren legezko ordezkariak sinatua (IV-B eranskina). Memoria ekonomikoarekin batera, ordaindutako fakturen kopiak aurkeztuko dira, eta, hala badagokio, ikertzaileek proiektuan sartutako orduen kostuaren ziurtagiria, 2017an egindako gastuak –azaroaren 30era arte– agiri bidez egiaztatzeko. Jatorrizko fakturak agente onuradunean artxibatu beharko dira, gehienez ere bost urtean, justifikazio-epealditik kontatzen hasita, eta eskuragarri egongo dira Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak egiten duen edozein egiaztapenerako.
4.– Amaierako memoriekin batera, hala badagokio, ikerkuntzaren ondorioz sortu diren argitalpen, tesi, karrera amaierako proiektu eta kongresuetara eginiko komunikazio guztien kopia bana aurkeztuko da. Horietan guztietan, eta geroago sor litezkeenetan, berariaz aipatu behar da Osasun Sailak emandako laguntza. Ikerketaren emaitzak ahalik eta erabiltzaile gehienek ezagut ditzaten, Osasun Sailak finantzatutako proiektuei buruzko artikuluak argitara emango dira, eta horretarako, lehentasuna izango dute sarrera libreko aldizkariek, bai eta argitaratu eta urtebetera eskuratzeko moduan egongo direla bermatzen dutenek ere.
5.– Aurreko puntuetan aurreikusi gabekoari dagokionez, DLOaren 30. artikuluan ezarritakoa bete beharko da; izan ere, lege hori oinarrizkoa da.
17. artikulua.– Diru-laguntzak jasotzeko baldintzak aldatzea.
1.– Diru-laguntza ematerakoan kontuan hartutako edozein baldintza aldatzen bada –betiere, laguntzaren xedea beteta–, eta beste edozein erakunde publiko zein pribatutatik beste diru-laguntzaren bat aldi berean jasotzen bada, laguntzaren zenbatekoa aldatu ahal izango da. Ondorio horietarako, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak izango du zenbatekoa murrizteko espedientea hasteko eta izapidetzeko eskumena, eta Osasun sailburuordeak horren gaineko ebazpena ematekoa.
2.– Proiektuaren garapen-prozesuan, gastu jakin batzuetara bideraturiko zenbateko partzial batzuetan aldaketak egitea beharrezko iritziz gero –betiere, laguntzaren guztizkoa gainditu gabe–, aldez aurretik, proiektuko ikertzaile nagusiak idatziz egin beharko du eskabidea, horretarako arrazoiak emanez, eta agente onuradunaren legezko arduradunaren oniritziarekin.
Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzari zuzenduko zaio eskabidea.
3.– Proiektuaren amaiera atzeratzen bada –agente onuradunaren borondatearekin zerikusirik ez duten eta behar bezala justifikatzen diren arrazoiengatik–, eta hasiera batean proiektua garatzeko ezarritako epea bukatu baino lehen idatziz eskatzen bada –zenbateko luzapena eskatzen den zehaztuta–, Osasuneko sailburuordeak proiektua amaitzeko epea luzatu ahal izango du. Deialdi honen ondorioetarako, 14. artikuluaren 4. zenbakian xedatutakoaren arabera, laguntza-eskabidean aurreikusitako kontzeptuekiko gastu-desbideratzea ez da aldaketatzat jotzen, baldin eta % 20 gainditzen ez badu.
18. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzea.
1.– Ez-betetzea eragingo duten kasuak izango dira honako hauek, eta jasotako diru-laguntzak itzuli beharra ekarriko dute:
a) Emateko ebazpenaren baliorik eza, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36. artikuluan xedatutakoaren arabera.
b) Laguntza lortzea hartarako eskatzen diren baldintzak faltsutuz.
c) Osorik edo partez ez betetzea ez helburua, ez jarduera ezta proiektua ere, edo ez hartzea diru-laguntza eman izanaren oinarrian dagoen jarrera.
d) DLOren 37. artikuluan ezarritako gainontzekoak.
2.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren diru-laguntzen bermeen eta itzulketaren sistema arautzen duena), ez-betetzea dagoen kasuetan, laguntza eskuratzeko eskubidea galdu eta, hala badagokio, jasotako diru-zenbatekoak eta legezko berandutzeagatiko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola ezarriko da, prozedurazko izapideak egin ondoren, ezertan eragotzi gabe egoki izan daitezkeen gainerako ekintzak.
Aipatutako diru-kopuru guztiak diru-sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako. Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendariak izango du ez-betetzeagatiko espedientea hasteko eta izapidetzeko eskumena, eta Osasuneko sailburuordeak hori ebaztekoa.
3.– Ez-betetzea dela-eta laguntza itzuli behar izanez gero, laguntza jaso duen agente onuraduna izango da erantzule Osasun Sailaren aurrean.
4.– Aurreko puntuetan aurreikusi gabekoari dagokionez, DLOaren 37. artikuluan ezarritakoa bete beharko da; izan ere, lege hori oinarrizkoa da.
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena aipatutako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Agindu honetan aurreikusi ez den guztirako, honako hauetan ezarritakoa aplikatuko da: urriaren 1eko 39/2015 Legean (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena), urriaren 1eko 40/2015 Legean (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena) eta azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean (Diru-laguntzei buruzkoa) eta haren Erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoan), oinarrizkotzat jotako manuen aplikazioari dagokionez.
AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 20a.
Osasuneko sailburua,
JON DARPÓN SIERRA.
I. eranskina
IKERKETAREN ERABILEREMUA.
a) Nerbio-sistema, gaixotasun neurologikoak eta osasun mentala.
b) Giza garapena eta zahartzea.
c) Infekzio-gaixotasunak.
d) Minbizia.
e) Gaixotasun kardiobaskularrak.
f) Diabetesa, obesitatea eta gaixotasun endokrinoak.
g) Gaixotasun arraroak.
h) Arnasbideetako gaixotasunak.
i) Ibiltze-aparatuko eta ehun konektiboko gaixotasunak.
j) Gaixotasun hepatikoak eta digestiboak.
k) Gaixotasun kronikoak eta inflamatorioak.
l) Osasun-zerbitzuen ebaluazioa.
m) Esku-hartzeen eraginkortasuna.
n) E-osasuna.
o) Pazientearen segurtasuna.
II-A ERANSKINA
PROIEKTUAREN MEMORIA
II-B ERANSKINA
AGENTE ESKATZAILEAREN IKERKETA-TALDEA
II-C ERANSKINA
AGENTE ESKATZAILEAREN MEMORIA EKONOMIKOA
II-D ERANSKINA
OSASUNARI BURUZKO IKERKUNTZA- ETA GARAPEN-PROIEKTUETARAKO CURRICULUM VITAE ARAUTUA
III. ERANSKINA
AGENTE ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
IV-A ERANSKINA
PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIO-MEMORIA ZIENTIFIKOA
IV-B ERANSKINA
AGENTE PARTE-HARTZAILEAREN MEMORIA EKONOMIKOA