EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-06-12 Aldizkari honetan argitaratua: 2017110

AGINDUA, 2017ko ekainaren 6koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2017ko bigarren seihilekoan kongresu eta bilera zientifikoak antolatzeko laguntzetarako deialdia egiten duena.

Organo emailea: HEZKUNTZA SAILA
Xedapenaren data: 2017-06-06
Hurrenkenaren zenbakia: 201702915
Maila: Agindua
Hezkuntza Sailaren iritziz, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kongresuak eta –beste arlo batzuen artean– zientzia-bilerak tresna egokiak dira ideia eta ezagupen zientifiko eta teknologiko aurreratuenak trukatzeko eta zabaltzeko, eta, oro har, euskal zientzia ikusgarriago egiteko. Horregatik, uste du interes handikoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako jarduerak egiten laguntzea eta, batez ere, haien kalitate zientifikoa eta arrakasta bultzatzea, ospe handiko ikertzaile eta irakasle nazional eta atzerritarren partaidetzaren bitartez.
Kontuan hartu da Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretua (2016ko azaroaren 28ko EHAA), dekretu horrek aldatu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu zituen dekretua.
Halaber, kontuan izan behar dira, batetik, 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua (1992ko otsailaren 7ko EHAA, 26. zk.), Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako diru-laguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duena eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituena; eta bestetik, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuena.
Herri Administrazioen diru-laguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioen arabera ebatziko da deialdi hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako eran, eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko araudiarekin eta laguntzei eta diru-laguntzei aplikatzekoak zaizkien gainerako xedapenekin bat, hau
XEDATZEN DUT:
1. artikulua.– Xedea.
1.– Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan 2017ko bigarren seihilekoan ikerketa zientifikoaren arloko kongresu eta bilera presentzialak antolatzeko laguntzak arautu eta haietarako deialdia egitea.
Ekitaldiak ezingo dira hasi 2017ko uztailaren 1a baino lehen.
2.– Deialdi honetatik kanpo geratzen dira, oro har, bereziki prestakuntzakoak diren ikastaroak eta jarduerak, hala nola: prestakuntza-jardunaldiak, tailerrak eta mintegiak –irakasleak nahiz ikasleak trebatzekoak–; doktorego-, master- edo graduondo-programekin lotutako batzarrak; etengabeko prestakuntzarako jarduerak, eta ate irekien jardunaldiak eta jardunbide egokiak bateratzeko jardunaldiak, ikerketa zientifikoarekin lotura zuzena ez dutenak.
2. artikulua.– Laguntzen finantzaketa.
Agindu honen bidez araututako laguntzak finantzatzeko, 200.000 euro erabiliko dira.
3. artikulua.– Erakunde onuradunak.
1.– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente kreditatuak izango dira laguntza hauen enpresa onuradunak, edozein dela ere haien agente-kategoria, betiere Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 Dekretuaren 3. artikuluari jarraituz (2015eko uztailaren 16ko EHAA, 3170. zk.). Kanpoan geratuko dira, ordea, I+G enpresa-unitateak eta eskaintzako eta eskariko bitartekotza-erakundeak.
2.– Erakunde onuradunek, laguntza jasotzen duten aldian, baldintza hauek bete behar dituzte:
a) Erakundeak ezin izango dira onuradun izan baldin eta diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zehapenen bat badute bide penaletik edo administratibotik, edo horretarako ezgaitzen dituen legezko debekuren baten eraginpean badaude, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne direla, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.
b) Euskal Autonomia Erkidegoaren arlo publikokoak ez diren erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, hala xedatzen baitu Ogasun eta Finantzetako sailburuaren 1991ko urriaren 7ko Aginduak (urriaren 15eko EHAA, 208. zk.). Organo kudeatzaileak behar beste aldiz egiaztatuko ditu zerga-eginbeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta, horretarako, ez du haien baimenik behar izango, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena).
Baldintza hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko diru-laguntzaren likidazioa egin arte. Alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai diru-laguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.
c) Ezin izango dira agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradun izan honako hauetan jasotako egoeretakoren batean dauden erakundeak: Diru-laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.5 artikuluan.
4. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.
1.– Gastu arrunt hauek osorik edo partez ordaintzeko erabiliko dira laguntzak:
a) Antolamendua eta zabalkundea, barnean hartuta webguneak eta laguntza-zerbitzuak sortzeko, jardueraren publizitatea egiteko eta saioen arteko kafe-etenaldiak ordaintzeko kostua.
b) Gonbidatutako hizlarien bidaiak, ostatua eta mantenua, bai eta diruz lagundutako jardueran parte hartzeagatik jasotzen duten dirusaria ere. Dirusari horiei Zerbitzuagatiko Kalte-ordainei buruzko abenduaren 19ko 267/200 Dekretuan ezarritakoa aplikatuko zaie.
c) 30 urte arteko gazte ikertzaileentzako laguntzak, deialdiaren xede diren jardueretara joateko laguntzak barne direla. Laguntza horiek barne hartzen dituzte inskripzioaren prezioei ezarri behar zaizkien beherapen osoak edo partzialak, oinarriko kuotaren gainekoak (gastu sozialak kanpoan utzita), eta bidaia-gastuak, bidaiaren kostuaren % 20ko gehienezko muga dutela, betiere. Ez dira diruz lagunduko norberaren autoan egindako bidaiak.
d) Kongresuetan sariak emateko gastuak.
2.– Honako hauek, berriz, ez dira diruz lagunduko:
a) Gastu sozialak, hala nola bertaratutakoen otorduak eta ostatua, egintza ludikoak, dietak eta protokolo-gastuak.
b) Gonbidatutako hizlarien bidaliak, ostatua eta mantenua, baldin eta laguntzaren xede den ekidaldiaren programan sartuta ez badaude.
c) Jarduerari egotzitako gastuak, erakunde onuradunaren beraren elementuak erabiltzeak sortutakoak.
d) Erakunde onuradunaren estatutupeko edo kontratupeko langile finkoen ordainsariak, eta ikerkuntzako bekadunentzako dotazioak.
e) Bilera zientifikoetan, ez da inola ere finantzatuko sariak emateko gastua.
f) Enpresa hornitzailea eta erakunde onuraduna lotzen dituzten gastuak, ez badira berariaz justifikatzen; justifikazio hori Ikerketa Zuzendaritzak baloratu eta baimendu beharko du. Oinarri hauen ondorioetarako, ulertuko da bi erakunde edo enpresa lotuta daudela, baldin eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 68. artikuluko 2. paragrafoan adierazitako egoeraren batean badaude.
3.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin azpikontratatu ahal izango du diruz lagundutako jarduera, oso-osorik.
4.– Diruz lagundu daitezkeen gastuei buruzko gainerako alderdiei dagokienez, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikulua aplikatuko da.
5.– Diruz lagundutako jarduera guztiak 15.1 artikuluan ezarritako epea amaitu baino lehen burutu beharko dira.
5. artikulua.– Eskaerak formalizatzea, agiriak eta aurkezteko epeak.
1.– Eskaerak egiteko, inprimaki bat bete beharko da, bide telematikoz eskuratu ahal izango dena Hezkuntza Sailaren egoitza elektronikoan, honako webgune honetan: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net (https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2017/ikerbilerak-2semestre/y22-izapide/eu).
Eskabidea elektronikoki sinatzeko, erakunde eskatzaileak erakunde-txartela izan beharko du, eta, halakorik izan ezean, legezko ordezkariak alta hartu beharko du Eusko Jaurlaritzako Ordezkarien Erregistroan (Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2012ko abenduaren 14ko Agindua).
Bi modu daude aplikaziora sartzeko: ziurtagiri elektronikoaren bidez (NAN elektronikoa, ONA txartela, FNMTren pertsona fisikoen ziurtagiria), edo erabiltzaile eta pasahitzaren bidez. Aplikaziora sartzen diren pertsonek baimena ematen diote Ikerketa Zuzendaritzari (deialdia kudeatzen duen organoari) nortasun-datuak administrazio eskudunean egiazta ditzan bitarteko elektronikoen bitartez edo eskuragarri dituen bestelako baliabideen bitartez.
2.– Behin eskabide osoa beteta, eta artikulu honen 5. zenbakian adierazitako agiri erantsiak aplikazioan sartutakoan, erakundeak edo legezko ordezkariak elektronikoki sinatu beharko du eskabidea, betiere 1. zenbakian adierazitakoarekin bat etorriz; eta orduantxe bakarrik geratuko da erregistraturik eskabidea.
3.– Azkenik, erantzukizunpeko adierazpena ere erantsi behar da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluaren 6. zenbakian aipatzen dena (legegintzako dekretu horren bidez onartu da Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2011ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen bidez sartu dena). Aipatutako adierazpenak honako alderdi hauek jaso beharko ditu:
– Erakunde eskatzaileak eskatu dion beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribaturi diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabiderik helburu bererako, eta halakorik eskuratu duen haiengandik.
– Erakunde eskatzaileak itzulketa- edo zigor-prozeduraren bat martxan duen edo izan duen, eta, hala badagokio, ordainketak egunean dituen, diru-laguntzak itzultzeari dagokionez.
– Erakunde eskatzaileak diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen administratibo edo penalen bat duen, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren bat duen.
– Erakunde eskatzaileak Diru-laguntzen gaineko azaroaren 17ko 38/2004 Lege Orokorraren 13. artikuluak ezarritako beste debekuren bat duen.
– Erakunde eskatzaileak baimena ematen dio organo kudeatzaileari, egiazta ditzan betetzen dituela uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 18. eta 19. artikuluetan jasotako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.
– Erakunde eskatzaileak onuradun izateko beharkizun guztiak betetzen dituela.
– Erakunde eskatzaileak konpromisoa hartzen duela Hezkuntza Sailaren Ikerketa Zuzendaritzari jakinarazteko diru-laguntza emateko eskatu eta kontuan hartzen diren baldintzetako bati eragiten dioten egoeretan izandako edozein aldaketa, bai eta edozein administrazioren edo erakunde publiko zein pribaturen eskutik helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak jaso izanaren berri emateko ere.
– Eskabideko datuak egiazkoak direla eta erakunde eskatzaileak bere gain hartuko duela datuen zehaztasun-ezak ekar lezakeen erantzukizuna.
4.– Eskatutako dokumentazioa.
Eskabidearekin batera, dokumentu hauek jaso beharko dira, bai eta aplikazio telematikoan sartu ere:
a) Jarduerari buruzko memoria zientifikoa; honako hauek zehaztuta:
– Ekitaldiaren garrantzia. Ekitaldiaren deskribapena, ezaugarriak, garrantzia, mota, betiere aintzat hartuta agindu honetako 10:5 artikuluan ezarritakoa.
– Behin-behineko edo behin betiko programa, egutegia, hizlariak, eta programa argitaratuta duen webgunearen esteka.
– Batzorde antolatzailearen, batzorde zientifikoaren eta hautapen-batzordearen osaera, halakorik badago.
b) Eskatzen diren funtsen justifikazioa: kontzeptua, unitateak, tokiak, kostuak eta aurrekontuak zehaztu behar dira. Ahal dela, proformako fakturak aurkeztu behar dira.
c) Entitate deitzailearen edo antolatzailearen saileko kontseiluaren edo maila altuagoko batzordearen akta: espresuki adierazi beharko da ekitaldia antolatzeko eta deialdia egiteko erantzukizuna, konpromisoa eta onarpena.
d) Gonbidatutako hizlariek parte-hartzea onartu izanaren egiaztagiria.
e) Erantzukizunpeko adierazpenean egindako baieztapenen egiaztagiria.
5.– Hilabetekoa izango da eskaerak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
6. artikulua.– Laguntza kudeatzeko organoa.
Ikerketa Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusitako laguntzak.
7. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.
Baldin eta agindu honen 5. artikuluan eskatutako zerbait betetzen ez duen eskabideren bat edo agiriren bat aurkezten bada, Ikerketa Zuzendaritzak 10 egun naturaleko epea emango die eskabide-sinatzaileei hutsak zuzen ditzaten edo arauzko agiriak aurkez ditzaten, eta ohartaraziko die ezen, agindutakoa bete ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko dela. Hala agintzen da urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan (39/2015 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena).
Akatsak zuzentzeko errekerimenduak honelaxe jakinaraziko dira: 12. artikuluko bigarren paragrafoan ezarritako prozedurarekin bat etorriz.
8. artikulua.– Ebaluazioa eta hautaketa.
1.– Hautaketa-batzorde batek balioetsiko ditu eskabideak. Batzorde horrek honako kide hauek izango ditu: Ikerketako zuzendaria, batzordeburu izango dena; Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria, eta Ikerketa Zuzendaritzako teknikari bat, Ikerketako zuzendariak izendatua, idazkari-lanak egingo dituena. Batzordeak Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari igorriko dio eskatutako laguntza emateko edo ukatzeko proposamena.
2.– Eskariak honako irizpide eta puntuazio hauen arabera ebaluatuko dira:
a) Ekitaldi mota. Kongresuek 40 puntuko balorazioa izango dute, eta bilerek, berriz, 20 puntukoa.
b) Ekitaldiaren izaera: nazioartekoa, 20 puntu; estatukoa, 10 puntu.
c) Hizlari kopurua. Hizlaritzat hartuko dira ekitaldirako espresuki hitzaldi bat aurkezteko eskatu zaien eta programan esplizituki ageri diren horiek. 0,5eko balorazioa emango da gonbidatutako hizlari bakoitzeko, baldin eta bertaratuko dela baieztatzen badu; 10 puntu, gehienez.
d) Zenbateko asistentzia aurreikusten den. Bertaratutako hogeita bost laguneko, puntu bat emango da; 10 puntu, gehienez.
e) Kanpoko iturriek emandako finantzazioa: bertaratutakoen kuotak eta diru-laguntza publikoak edo pribatuak, jarduera egiteko egiaztatutakoak. Puntu batez baloratuko da adierazitako iturrietatik sortutako finantzaketaren % 4ko; 20 puntu, gehienez.
9. artikulua.– Laguntzak esleitzeko prozedura.
Agindu honetan jasotako laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez ebatziko dira. Horretarako, aurkeztu eta onartutako eskabideak erkatuko dira, haien artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko, 8. artikuluan finkatutako irizpideei jarraituz. Puntu gehien lortzen dituzten eskaerei baino ez zaizkie esleituko diru-laguntzak, harik eta agindu honetako 2. artikuluan izendatutako aurrekontu-kreditua agortu arte.
Puntuazio-berdinketak ebazteko, oinarritzat hartuko da eskaerak betetzeko aplikazioak txikitik handira ematen duen ausazko zenbakia. Zenbaki hori aplikazio telematikoan sortzen den eskabide-inprimakian agertuko da.
10. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.
1.– Agindu honetan babesean emango diren laguntzen zenbatekoak hauek izango dira, gehienez ere:
a) Kongresuak badira: 20.000 euro edo 10.000 euro, nazioartekoak edo estatukoak diren kontuan hartuta, hurrenez hurren.
b) Bilera zientifikoak badira: 7.500 euro edo 4.000 euro, nazioartekoak edo estatukoak diren kontuan hartuta, hurrenez hurren.
2.– Kafe-atsedenaldietarako emango den gehieneko zenbatekoak ez du emandako guztiaren % 10 gaindituko.
3.– Kongresuetako sarietarako gehieneko zenbatekoak ez du emandako guztiaren % 10 gaindituko.
4.– Emandako zenbatekoak ez du inola ere gaindituko ez eskatutakoa, ez diru-laguntzako jardueren aurrekontuaren herena, xedapen honen 4. artikuluan zehaztutakoa aintzat hartuta. Ez da emango eskabidean aurreikusitako gastuen eta sarreren arteko aldea gainditzen duen zenbatekorik.
Justifikatutako gastuak emandako diru-laguntza baino txikiagoak badira, diru-laguntza gutxitu egingo da justifikatu ez den kopurua kenduta, eta jasotako diru-laguntzak proportzioan itzuliko dira, dagokion prozedurari jarraituz. Prozedura hori Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak amaituko du ebazpen batez, non hasierako ebazpena aldatuko den.
Halaber, diruz lagunduko den jardueran egindako guztizko gastuaren herenetik gorakoa bada diru-laguntzaren zenbatekoa, murriztu egingo da.
Laguntza justifikatzeko xedapen honen 15. artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztu ostean, Ikerketa Zuzendaritzak berriro egiaztatuko du emandako diru-laguntzak ez duela gainditzen erakunde onuradunaren gastuaren herena.
5.– Laguntzaren zenbatekoa zehazteko, kongresutzat hartuko dira elkarte zientifikoen aldizkako bilerak, non gutxienez bi saio mota egiten diren: gonbidapenetako hitzaldiak aurkeztekoak, eta ikertzaileak unean-unean ikertzen ari diren lanei buruzko datuen gaineko komunikazioak aurkeztekoak. Kongresuetan, honako hauek Izan beharko dituzte: batzorde antolatzaile bat, batzorde zientifiko bat eta hautaketa-batzorde bat, maila zientifikoa bermatu beharko duena, eta, gainera, inskripzio-kuota bidez parte hartzeko deialdi publiko bat egin beharko da.
Ekitaldiak nazioartekotzat edo estatukotzat hartuko dira erakunde deitzailearen edo antolatzailearen izaeraren arabera.
6.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, laguntzak esleitzeko eta, hala behar bada, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa- edo zehapen-prozedura oro, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.
11. artikulua.– Bateragarritasuna.
Agindu honen babesean ematen diren laguntzak bateratu ahal izango dira kongresu bera egiteko xedea duen beste edozein laguntzarekin, izan funts publiko edo pribatu. Alabaina, xede bererako lortu diren laguntzen zenbatekoa guztira kostu osotik gorakoa bada, dagokion neurrian murriztuko da Hezkuntza Sailak emandako diru-laguntzaren zenbatekoa.
12. artikulua.– Ebazpena.
1.– Emandako laguntzak esleitzeko eta dagozkien zenbatekoak zehazteko, hautapen-batzordeak proposamena egingo du, eta Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak emango du ebazpena, betiere agindua argitarazten denetik harako sei hileko epean.
2.– Artikulu honen 1. paragrafoan ezarritako epean berariazko ebazpenik ematen eta jakinarazten ez bada, interesdunek ulertu ahal izango dute beren eskariak ezetsiak izan direla.
3.– Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren taula elektronikoan aipatu ebazpena argitaratuz egingo da jakinarazpena (https://www.euskadi.eus).
4.– Alde batera utzi gabe aurreko 3. paragrafoan ezarritakoa, Ikerketa Zuzendaritzak argitalpenen berri bidali ahal izango die interesdunei, SMS edo posta elektroniko bidez. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen-baliorik izango.
5.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.
13. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.
Agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek honako betebehar hauek bete beharko dituzte: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan xedatutakoak eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. eta 46. artikuluetan adierazitakoak; zehatzago esanda, honako hauek:
a) Esleitutako diru-laguntza onartzea. Izan ere, diru-laguntza emateko ebazpenari buruzko jakinarazpena jaso eta hamar egun naturaleko epean interesdunak berariaz eta idatziz uko egin ez badio laguntzari, onartu egin duela ulertuko da.
b) Diru-laguntza eman den xederako erabiltzea.
c) Uko-egiteak, atzerapenak edo gainerako gorabeherak jakinaraztea, Ikerketa Zuzendaritza jakinaren gainean egon dadin eta, behar izanez gero, berariazko baimena eman dezan.
d) Ekonomia Kontrolerako Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari euren eginkizunetan dihardutela eskatzen duten informazioa ematea deialdi honen kontura jasotako diru-laguntzei buruz.
e) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren logotipoa eta irudi korporatiboa txertatzea, bai karteletan, bai jardueraren publizitatea egiteko erabiltzen diren baliabideetan, bai ondorengo argitalpenetan (Eusko Jaurlaritzaren claim-a aplikatzeko gidaliburua). 2013ko uztailaren 2ko Ebazpena (2013ko uztailaren 31ko EHAA, 145. zk.).
f) Irudi ez-sexistak erabiltzea ekitaldiaren publizitatea egiteko ikusizko edukietan eta seinaleetan, bai eta ekitaldiak iraun bitartean zabaltzen den materialean ere.
g) Hizkera ez-sexista erabiltzea laguntza-eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioan, bai eta aktetan edo baliokideetan ere, halakorik balego.
14. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.
Emandako laguntzak zatika ordainduko dira, bi alditan.
Lehen zatia, aurretiaz ordainduko da kontuan, eta emandako laguntzaren % 75ekoa izango da; 13.a) artikuluan adierazitako epea amaitzen denean ordainduko da, baldin eta laguntzari uko egin ez bazaio.
Bigarren zatia, berriz, 2018. urtean ordainduko da, jarduera bukatutakoan. Zehazki, laguntzaren likidaziotik ateratzen den zenbatekoa ordainduko da, betiere hurrengo artikuluan eskatutako agiriak aurkeztu ostean.
15. artikulua.– Laguntzen justifikazioa.
Laguntzaren xede den ekitaldiko ekintzak burutzeak dakartzan gastuak justifikatu beharko dira, agindu honetako 4.1 artikuluan zehaztutakoari jarraituz.
1.– Agindu honetako laguntzen erakunde onuradunek justifikatu beharko dute diruz lagundutako ekinza egin dutela. Horretarako, ekintza bukatu eta sei hileko epean, agiri hauek aurkeztu beharko dituzte Ikerketa Zuzendaritzan honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, inprimaki normalizatuan:
a) Emandako laguntzaz egindako gastuaren ziurtagiria. Zerrenda batean, fakturak eta haien zenbatekoak zehaztu beharko dira. Erakunde onuradunaren legezko ordezkariak izenpetu beharko du ziurtagiria.
b) Diruz lagundutako jardueraren gastu eta diru-sarrera guztien balantze ekonomikoa. Erakunde onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztu beharko da dokumentu hori.
c) Azken memoria eta balantze zientifikoa, bertaratutakoei entregatu zaien materiala barne. Material hori aurkezteko, esteka elektroniko bat txertatu daiteke memoria horretan, edukia aztertzeko aukera emango duena. Horretaz gainera, azaldu beharko da zer neurri hartu diren honako beharkizun hauek betetzeko: bi hizkuntza ofizialen erabilera; Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea, eta Eusko Jaurlaritzaren logotipoa txertatzea lagundutako jarduera guztietan.
d) Kongresuaren akten edo baliokideen bi ale, halakorik balego. Behin-behinean onartuko dira akten zirriborroak edo baliokideak, haiek argitaratzea aurreikusi bada. Akta horiek euskarri eletronikoan bidali beharko dira (pdf fitxategietan), edo CDetan, Ikerketa Zuzendaritzara zuzenduta.
e) Entitate onuradunak, gazte ikertzaileei laguntzeko funtsik jasoz gero, bekadunen zerrenda aurkeztu beharko du (izena eta NAN), bai eta egindako deskontuaren zenbatekoa azaltzen duen inskripzioa ere.
Bidaia-gastuetarako laguntzen kasuan, txartel prezioduna edo faktura aurkeztu beharko da.
2.– Artikulu honetan adierazitako agiri guztiak bide telematikoz aurkeztu ahal izango dira, 5. artikuluaren 1. atalean adierazten den eran, 1.e) atalekoak izan ezik.
3.– Ikerketa Zuzendaritzak, laginketa-tekniken bidez, justifikanteak aztertu ahal izango ditu, diru-laguntza egoki erabiltzen ari dela egiaztatzeko, eta horretarako, onuradunari eskatu ahal izango dio gastu jakin batzuen justifikazio-agiriak bidaltzeko.
4.– Erakunde onuradunek, betiere, fakturak eta laguntzaren xede izan diren gastuak egiaztatzeko gainerako agiriak gorde beharko dituzte, eta organo emaileren esku jarri, egiaztapenak egiteko eskatzen baditu.
16. artikulua.– Jarraipena.
Ikerketa Zuzendaritzak egin behar du jardueraren jarraipena. Horretarako, prozedura egokiak ezarriko ditu, eta egoki iritzitako organo, batzorde edo adituak izendatuko, laguntzaren aplikazioaren jarraipen- eta egiaztapen-jarduerak gauzatzeko, bai eta egoki jotzen duen informazio osagarria aurkez dadila eskatzeko ere, alde batera utzi gabe agindu honetan kasu bakoitzerako berariaz ezarritako jarraipen-jarduerak.
17. artikulua.– Ikuskapena eta kontrola.
Hezkuntza Sailak beharrezko diren ikuskapen eta kontrolak egin ahal izango ditu, agindu honen helburuak betetzen direla bermatzeko.
18. artikulua.– Ez-betetzeak, laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratzea eta, hala badagokio, laguntza itzultzea.
1.– Aplikatzekoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan ezarritakoa (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina) eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa.
2.– Halaber, diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, edota aldi berean beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzak edota, hala badagokio, helburu berarekin emandako beste diru-sarrera edo baliabide batzuk lortzen badira, diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, betiere diru-laguntzari buruzko arauan laguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko baldintzak gordetzen badira, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.12 artikuluan ezarritako baldintzen arabera (1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zen).
3.– Abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. tituluan ezarritakoarekin bat etorriz, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak deklaratuko du, ebazpen baten bidez, laguntza jasotzeko eskubidea galdu dela eta, hala behar denean, diru-zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli behar direla (698/1991 Dekretua, Diru-laguntzak itzultzeko prozedura orokorra arautu zuena; 1992ko otsailaren 7ko EHAA). Dena den, hori egin baino lehen, prozedurari dagozkion izapideak egin beharko dira, eta behar izanez gero, beste ekintza batzuk ere gauzatuko dira.
4.– Bestalde, aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, ondorio guztietarako.
19. artikulua.– Datuak babestea.
Deialdian parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko, betiere Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren Sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz. Halaber, datuak «Ikerketa» izeneko fitxategian sartuko dira, 2010eko urriaren 4ko Aginduan araututakoaren arabera (2010eko azaroaren 5eko EHAA). Fitxategi horren helburua da diru-laguntzen deialdi hau kudeatzea eta deialdian lehiatzen direnei prozesuaren bilakaeraren berri ematea. Ikerketa Zuzendaritza da fitxategi horren organo arduraduna. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak Ikerketa Zuzendaritzan gauzatu ahal izango dira. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Ikerketa Zuzendaritzara jo beharra dago (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz).
AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.
Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 6a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.