EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-05-31 Aldizkari honetan argitaratua: 2017102

684/2017 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Donostialdea Erakunde Sanitario Integratuko zuzendari gerentearena, Donostialdea ESIko Urologia Zerbitzuko atalburuaren lanpostua lehiaketa bidez betetzeko deialdi publikoa iragartzen duena.

Xedapenaren zenbakia: 201700684
Xedapenaren data: 2017-05-03
Hurrenkenaren zenbakia: 201702661
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)
Donostialdea ESIko Urologiako atal sanitarioko buru lanpostua hutsik egonik, Zuzendaritza Gerentzia honek deialdi publikoa iragartzea erabaki du, lanpostu hori lehiaketa bidez betetzeko. Prozedura hori honako arau hauetan jasotakoaren arabera egin da: 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena, 28. artikuluko 8 atala (hirugarren arau komuna); 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa, I. eranskina, Osakidetzako Lanpostu Funtzionalak arautzen dituena; 55/03 Legea, abenduaren 16koa, osasun zerbitzuetako estatutupeko pertsonalaren Estatutu Markoa; 7/07 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Estatutu Markoarena; eta 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa.
Zuzendaritza Medikoaren esanetara, eta Urologiako zerbitzuburuarekin elkarlanean, batez ere Kanpo Kontsulten ardura izango du, bai ospitalekoak bai ospitalez kanpokoak, eta. zehazki:
● Helburu asistentzialak eta ez-asistentzialak proposatzea, Donostialdea ESIko Lehen Mailako Arretaren integrazioa errazteko.
● Beharren plana definitzea, inbertsioen hornikuntza eta planifikazioa.
● Antolaketa eta asistentzia prozesuak berrikusi eta hobetzea.
● Ospitaleko kanpo kontsultak eta ospitalez kanpoko zerbitzuen arteko pazienteen fluxua berrikusi eta hobetzea.
● Kideen talde-lana erraztu eta bultzatzea.
● Ospitaleko gainerako unitateekiko eta ospitalez kanpoko dispositiboekiko harremanak koordinatzea, zerbitzuaren estrategia egoki garatzeko.
OINARRIAK
Lehenengoa.– Parte hartzeko baldintzak.
Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute honako baldintza hauek betetzen dituztela egiaztatzen dutenek:
a) Estatutario, funtzionario edo lan-kontratadun finkoa izatea Osakidetzako edozein zentrotan, edo pertsonal estatutario finkoa izatea Osasun Sistema Nazionaleko erakunde Sanitarioetan eta zerbitzu egoeran egotea A1 lanbide kategorian; edo, kategoria berean lanpostua erreserban edukitzeko eskubidea duen egoera administratiboan egotea.
b) Medikuntza lizentziatura edukitzea, Urologiako Espezialitatean.
c) Gutxieneko 3 urteko lan-esperientzia, Urologiako espezialitatean.
Bigarrena.– Merezimenduen baremoa (gehienez, 66 puntu).
Ebazpen honen eranskinean jasota dagoen baremoaren arabera egingo da.
Fase hauek izango ditu:
I.– Memoria-proiektu eta defentsa (gehienez, 30 puntu).
II.– Beste merezimendu batzuk (gehienez, 30 puntu).
III.– Euskararen ezagutza (gehienez, 6 puntu).
Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.
Interesdunek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Donostialdea ESIko Pertsonaleko Zuzendaritzara zuzenduko dute eskabidea (Begiristain Pasealekua z.g., 20014 Donostia), ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian edo Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamabost egun balioduneko epean.
Era berean, aurkeztu ahal izango da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak ezarritakoaren arabera.
Interesdunek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Donostialdea ESIko Pertsonaleko Zuzendaritzara zuzenduko dute eskabidea (Begiristain Pasealekua z.g., 20014 Donostia), bertan datu pertsonalak idatziko dituzte, eta curriculum vitaea atxikiko dute. Dokumentazioa horrela aurkeztuko dute:
a) NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopiak konpultsatua.
b) Funtzionario edo langile estatutario izendapenaren fotokopia konpultsatua edo, hala badagokio, lan-kontratu finkodun langilea dela egiaztatzen duen agiriarena.
c) Eskatutako titulazioaren fotokopia konpultsatua: Medikuntza lizentziatura Urologiako espezialitatean.
d) Egindako zerbitzuen ziurtagiri original eguneratuta, deialdia EHAAn argitaratu zen eguneko kategoria zein den adierazita.
e) Bete nahi den Zerbitzuko kudeaketari buruzko memoria-proiektua.
f) Merezimendu baloragarri guztien fotokopia konpultsatua.
Ez da beharrezkoa izango aurreko paragrafoan adierazi den bezala egiaztatzea, CV aplikazio informatikoan behar bezala egiaztatuta dauden guztiak; dena den, izangaiak eskabidean adierazi behar du hori horrela dela.
Laugarrena.– Onartuen eta baztertuen zerrenda.
Izena emateko epea amaitzen denean, Donostialdea ESIko zuzendari gerenteak, ebazpen bidez, behin behineko onartuen eta baztertuen zerrenda onartuko du; era berean, dagokionean, baztertu izanaren arrazoiak azalduko ditu. Ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da, eta behin betiko bihurtuko da baztertutako izangairik ez baldin badago.
Hamar egun baliodun izango dira, ebazpena argitaratzen den biharamunetik hasita, erreklamazioak aurkezteko.
Baztertzeko arrazoia konpondu litekeen egoera batek sortu badu, interesdunei errekerimendua egingo zaie erreklamazioa aurkezteko epe berean zuzenketa egiteko. Errekerimendu horretan adieraziko zaie adierazitako akats horien zuzenketa egiten ez bada, prozesutik kanpo gertuko direla.
Aipaturiko epe iraganda, behin betiko zerrenda argitaratuko da Donostialdea ESIko zuzendari gerentearen ebazpenaren bidez. Eta dokumentu hau Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.
Behin betiko ebazpenaren aurka, gora jotzeko errekurtsoa zuzendu dakioke Osakidetzako zuzendari orokorrari, hilabeteko epean, hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, Administrazio publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan jasotzen duenaren arabera (urriaren 2ko BOE, 236 zk.).
Bosgarrena.– Balorazio Batzordea.
Izendapena eta eraketa
Izangaien behin betiko ebazpena onartu eta argitaratuta, Donostialdea ESIko zuzendari gerenteak izendatuko ditu ebazpen bidez Balorazio Batzordearen kideak; gutxienez, kudeaketa proiektuak aurkezteko data baino hamar egun lehenago. Ebazpen hori Osakidetzaren web-orrialdean argitaratuko da, eta gora jotzeko errekurtsoaren bidez erreklamazioa jarri ahalko zaio. Batzordearen eraketa hau izango da:
● Lehendakaria: Erakundeko zuzendari medikoa.
● Zerbitzu erakundeko zuzendariorde medikoa.
● Idazkaria: Erakundeko pertsonaleko zuzendaria.
● Hiru kide. Bat IVAPek izendatua, hautagaiei eskatutako titulu eta espezialitatea duena, eta finkoa, estatutupeko, funtzionario edo lan kontratuduna, kategoria berean edo goragokoan.
Batzorderako izendatu den titular bakoitzeko ordezko bat izendatuko da, titularrek bete behar dituzten baldintza berberak bete beharko dituzte. Erakundean ordezkapena egiteko behar den lanpostu hori ez baldin badago, edo hutsik baldin badago, Osakidetzako beste zerbitzu erakunde batekoa izendatu ahal izango da.
Batzordeko kideen parte-hartzeak izaera indibiduala izango du, eta jardueran independenteak izango dira, diskrezionaltasun teknikoaren babesean jokatuko dute; betiere, zuzenbideak ezartzen dituen mugen barruan.
Parte ez hartzea eta errefusatzea
Batzordekideek parte hartzeari uko egingo diote, eta izendatu dituen arduradunari jakinaraziko diote kasu hauetan: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluak jasotzen dituen egoerak (urriaren 2ko BOE, 236 zk.).
Egoera horietan interesatuek errefusatzea eska dezakete edozein momentutan, aipaturiko legearen 24. artikuluan jasotakoaren arabera.
Arauak
Batzordeak autonomia funtzional osoa izango du, prozeduraren legaltasuna zainduko du, eta beronen objetibotasuna ziurtatzeko ardura izango du. Oinarri hauetan sortzen diren zalantza guztiak argituko ditu, eta irizpideak ezarriko ditu oinarrietan jaso ez diren eta gerta daitezkeen egoeretarako.
Batzordeak 40/2015 Legearen 15etik 20ra bitarteko artikuluen arabera jokatuko du.
Akordio guztiak botoen gehiengoaren bidez onartuko dira.
Batzordekide guztiek hitza eta botoa izango dute.
Batzordearen sesioetan akta egingo da. Bertan jasoko dira: izangaien izenak, baremazio irizpideak, merezimenduen atal bakoitzean emandako puntuazioa eta guztira emandako puntuazioa.
Seigarrena.– Lehiaketaren atalak.
Lehiaketak hiru atal izango ditu. Hiru atal hauetan baloratuko da memoria-proiektua eta defentsa, bestelako merezimenduak eta euskararen ezagutza.
1.– Garapen memoria-proiektua eta defentsa.
Izangaiei banaka deituko zaie, gutxienez, hamar egun lehenago, eta adieraziko zaie probaren data, lekua eta ordua.
Era berean, deialdia Osakidetzaren webgunean argitaratuko da jakinarazteko.
Izangaiek prestatutako proiektua azalduko dute, eta batzordeko kideek egindako galderei erantzungo diete. Prozesu horrek izaera publikoa izango du.
Batzordekide bakoitzak bakarka baloratuko du proiektua eta honen azalpen publikoa, baremoaren 1. atalean jasotakoaren arabera. Beharrezkoa izango da gutxienez 15 puntu lortzea fase honetan.
2.– Bestelako merezimenduen balorazioa.
Behar den epean eta behar den moduan aurkezturiko merezimenduak baloratuko dituzte batzordekideek; hauei buruz azalpenak eskatzerik izango dute.
Ez dira baloratuko, eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehen, behar den moduan aurkeztu eta egiaztatu ez diren merezimenduak.
Balorazioa merezimenduen baremoaren 2. atalean jasotakoaren arabera egingo da.
3.– Euskararen ezagutza.
Euskararen erabilera Osakidetza normalizatzeko den martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak eta berau garatzen duten arauek xedatutakoaren arabera baloratuko da.
4.– Akta eta izendapen proposamena.
Aktak jasoko du zehaztasunez hautagai bakoitzari baremazioaren atal bakoitzean emandako puntuazioa eta lortutako azken puntuazio orokorra.
Era berean, jasoko dira, azalpen labur baten bidez, balorazioa egiteko aintzat hartu diren irizpideak Memoria-proiektuaren azalpenaren balorazioan eta atal bakoitzari eman zaion puntuazio zehatzean.
Hautagaien artean berdinketarik badago, lehentasuna emango zaie emakumeei, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (martxoaren 2ko EHAA, 42. zk.) 20.4 artikuluan jasotakoa aintzat hartuta.
Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, puntuazio altuena (atal guztietan eta dagokion hurrenkeran) lortu duen hautagaiaren alde ebatziko da:
1) Kudeaketa Memoria-proiektua eta azalpen publikoa.
2) Bestelako merezimenduak.
3) Euskara.
Horrela ere argitzen ez bada, dagokion lanbide kidegoan lan-egun gehien egin duen hautagaiaren alde ebatziko da.
Azkenik, bestelako irizpideren bat behar izango balitz, lehenagoko jaiotze-data duenaren alde jokatuko litzateke.
Lanpostua lortzeko puntuazio minimoa 33 izango da, prozesuan lortu litekeen puntuazioaren erdia, hain zuzen ere. Eta 15ek, derrigorrez, memoria-proiektua eta honen defentsatik lortutakoak izan beharko dute (atal honetan lortu litekeenaren erdia).
Aktak jasoko du Balorazio Batzordearen puntuazio altuena lortu duen hautagaiaren aldeko proposamena.
Zazpigarrena.– Prozeduraren ebazpena.
Batzordeak Donostialdea ESIko zuzendari gerenteari helaraziko dio izangaiaren izendapenaren proposamena; hain zuzen ere, puntuaziorik altuena jaso duen izangaia proposatuz. Halaber, zuzendari gerenteari helaraziko zaion proposamenak, batzordekide guztien sinadura eta izangaiak atal bakoitzean lortutako puntuazioa zehaztuta jasoko du.
Aipaturiko proposamena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.
Donostialdea ESIko Zuzendaritza Gerentziak ebazpena egingo du izangaia izendatzeko; hautagaiak ukoa egingo balu, zerrendan puntuaziorik altuena duen hurrengo izangaia izendatu ahal izango litzateke; betiere, eskatutako gutxieneko puntu kopurua berdindu edo gainditu badu.
Donostialdea ESIak, dagokion prozedura fasean, egoera hauetan deialdia bete gabe utz dezake:
– Izangairik aurkeztu ez bada.
– Izangaiek ez badute baldintzarik betetzen.
– Izangaiek ez badute gutxiengo puntuazioa lortu.
Zuzendaritza Gerentziaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da; bai izangairen bat izendatuz, bai bete gabe dagoela, hau da, deialdia hutsik geratzen dela adieraziz. Eta dagokionean interesdunari jakinaraziko zaio.
Honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, Osakidetzako zuzendari nagusiari zuzenduta, 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluek jasotakoaren arabera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.
Zortzigarrena.– Esleipenaren ondorioak.
Zerbitzuburu lanpostuak aldi baterako lau urteko iraupena izango du. Izendapen honek luzapena izango du, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 28. artikuluak (hirugarren araua) jasotakoaren arabera (uztailaren 21eko EHAA, 138. zk.).
Lanpostua betetzen duen langileak berau utziko du izendapenaren epea betetzen denean; luzapen egoeraren bat gertatuko balitz izan ezik. Lehen aipaturiko, 8/1997 Legeak jasotzen duenaren arabera ezarritako kide anitzeko organoaren ebaluazio prozeduraren arabera egingo da luzapena.
Halaber, izendatutakoa lekuz aldatu ahal izango da epea amaitu baino lehen, aurrez kontraesaneko espedientea eginda, eta 8/1997 Legearen 28. artikuluaren 6. atalean (hirugarren araua) leku aldatzeak egiteko aurreikusitakoa kontuan hartuta.
Kargu-uzte arruntak edo lanpostutik mugiarazteak beste lanpostu baterako lekualdatzea eragingo du. Egoera honetan interesatuak jatorrizko kategorian zeuzkan baldintza mantenduko dira.
Bederatzigarrena.– Publizitatea.
Ebazpen hau osorik argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Estatuko Aldizkari Ofizialean, Osakidetzaren webgunean, eta zerbitzu erakundeetako intranetetan.
Hornikuntza prozeduran onartzen diren ebazpenak Osakidetzako web gunean argitaratuko dira.
Aukeratutako izangaiaren izendapenaren ebazpena, edo lanpostua hutsik geratzen dela dioena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Osakidetzaren webgunean argitaratuko da, zazpigarren oinarrian jasotakoaren arabera.
Hamargarrena.– Errekurtsoak.
39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan jasotakoaren arabera, ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal da, Osakidetzako zuzendari nagusiari zuzendua. Izapide hau egiteko, hilabeteko epea egongo da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria edo Estatuko Aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Donostia, 2017ko maiatzaren 3a.
Donostialdea ESIko zuzendari gerentea.
E: (1052/2015 Ebazpena, irailaren 3koa).
Pertsonaleko zuzendaria,
ESTHER LITAGO SOLA.
ERANSKINA
Merezimenduen baremoa (gehienez, 66 puntu)
Merezimenduak hiru faseren arabera baloratuko dira:
I.– Proiektua eta haren defentsa (gehienez, 30 puntu).
Urologia zerbitzuaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko azalpen memoria-proiektua azaltzea publikoki epaimahai kalifikatzailearen aurrean, eta hautagaiari egindako elkarrizketa.
Fase honen puntuazioa hurrengo bi ataletan banatzen da:
a) Atalaren kudeaketaz aurkeztutako memoria-proiektuaren edukiaren balorazioa (gehienez, 15 puntu).
Kudeaketako memoria-proiektuak, gutxienez, honako atal hauek garatu beharko ditu:
a.1.– Antolaketa- eta kudeaketa-atala:
Zerbitzuaren organigrama eta funtzioak zehaztuta: burutza lanpostua eta atxikitako gainerako lanpostuak.
Erakunde bereko beste zerbitzu batzuekin duen harremana.
Burutzaren kudeaketa plana: antolakuntza helburuak zehaztu, hobekuntza behar duten arloak detektatu eta beharrezko neurriak zehaztu, hobekuntzak lortzeko. Honekin batera, baliabide materialak ekonomikoak eta atxikitako giza baliabideak kudeatzeko plan edo konpromiso efizientea.
a.2.– Asistentzia-atala:
Eskainiko diren zerbitzu asistentzialen deskribapena.
Halaber, helburu eta adierazleak ezarriko dira, eta jarraipen eta ebaluazio jarraitua egiteko sistema bat.
a.3.– Dozentziaren atala:
Dozentziaren planifikazioa egitea zerbitzuan.
b) Balorazio Batzordearen aurrean azalpen publikoa (gehienez, 15 puntu).
Memoria-proiektuaren azalpen publikoa ebaluatzeko, kontuan hartuko da, argitasuna eta laburtzeko gaitasuna; halaber, atalik garrantzitsuenak azaltzeko gaitasuna.
Aktan jasota geratuko da Batzordekide bakoitzak hautagai bakoitzari esleitutako baremazioaren arrazoia.
II.– Merezimenduen balorazioa (gehienez, 30 puntu).
Puntuazioa honela banatuko da:
II.1.– Laneko esperientzia (gehienez, 13 puntu).
● Dagokion espezialitatean fakultatibo gisa zerbitzua eman duen hilabete bakoitzeko: 0,050 puntu.
● Dagokion espezialitatean atalburu gisa zerbitzua eman duen hilabete bakoitzeko: 0,075 puntu.
● Dagokion espezialitatean zerbitzuburu gisa zerbitzua eman duen hilabete bakoitzeko: 0,100 puntu.
● Administrazio publiko sanitarioetan zuzendaritzako kide gisa, edo zuzendariorde mediko gisa jardun duen hilabete bakoitzeko: 0,1000 puntu.
Kontuan hartuko dira, laneko esperientzia gisa, Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzuetan edo edozein administrazio publikotakoetan emandako zerbitzuak, bai eta Europar Batasuneko gainontzeko estatuetako sare publikoko osasun-zerbitzuetan emandakoak ere.
Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituta egingo da, eta baztertu egingo dira hilabetetik beherako soberakinak. Hilabetea osatzeko, 30 egun naturaleko multzoa hartuko da.
II.2.– Prestakuntza, irakaskuntza eta ezagutzaren hedapena (gehienez, 17 puntu).
Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.
II.2.1.– Prestakuntza kudeaketa arloan (gehienez, 3 puntu).
Osasun-kudeaketarekin lotutako ikastaro bakoitzeko, iraupenaren arabera:
● 20-30 ordu: 0,20 puntu.
● 31-50 ordu: 0,30 puntu.
● 51-100 ordu: 0,40 puntu.
● 101-200 ordu: 0,50 puntu.
● 200 ordutik gora: 1,25 puntu.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta egiaztatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita Osakidetzak edo edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.
II.2.2.– Espezialitateko etengabeko prestakuntza (gehienez, 3 puntu):
Dagokion lanpostuaren espezialitatearekin lotutako ikastaro bakoitzeko, iraupenaren arabera:
● 20-30 ordu: 0,20 puntu.
● 31-50 ordu: 0,30 puntu.
● 51-100 ordu: 0,40 puntu.
● 101-200 ordu: 0,50 puntu.
● 200 ordutik gora: 1,25 puntu.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta egiaztatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita Osakidetzak edo edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.
II.2.3.– Graduondoko prestakuntza (gehienez, 5 puntu):
● Doktorea: 3 puntu.
● Cum laude doktorea: 4 puntu.
● Gradu ondoko masterra: 2 puntu.
● Unibertsitate-aditua edo -espezialista: puntu 1.
● Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: puntu 1.
● Doktoretza-ikastaroak: doktoretza-ikastaroetako bikain edo ohorezko matrikula bakoitzeko (gehienez, 10 ikastaro): 0,10 puntu.
Doktore titulua, cum laude doktore titulua, ikertzeko nahikotasuna edo ikasketa aurreratuetako diploma lortzeko balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroak ez dira baloratuko.
II.2.4.– Jarduera zientifikoa (gehienez, 3 puntu):
Dagokion espezialitatearekin lotutako lan zientifikoak argitaratzeagatik, txostenak edo komunikazioak aurkezteagatik, eta hitzaldiak edo mahai-inguruak egiteagatik:
● Eskualdeko txosten bakoitzeko: 0,25 puntu.
● Estatuko txosten bakoitzeko: puntu 1.
● Nazioarteko txosten bakoitzeko: 1,5 puntu.
● Eskualdeko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,15 puntu.
● Estatuko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 0,60 puntu.
● Nazioarteko ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: puntu 1.
● Eskualdeko mahai-inguru bakoitzeko: 0,20 puntu.
● Estatuko mahai-inguru bakoitzeko: 0,75 puntu.
● Nazioarteko mahai-inguru bakoitzeko: 1,25 puntu.
● Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): puntu 1.
● Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,5 puntu.
● Liburu bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu.
● Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): puntu 1.
● Kapitulu bakoitzeko (lehenengo egilea): puntu 1.
● Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,5 puntu.
● Tesinako: 1,5 puntu.
II.2.5 Irakaskuntzako jarduera (gehienez, 3 puntu).
● Medikuntza Fakultateko katedraduna, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): puntu 1.
● Medikuntza Fakultateko irakasle titularra, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,50 puntu.
● Medikuntza Fakultateko irakasle elkartua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,25.
● Egoiliarren irakaskuntzarako tutore akreditatua, dagokion espezialitatean (urte bakoitzeko): 0,50 puntu.
● Irakaskuntza, etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,05 puntu.
III.– Euskararen ezagutza (gehienez, 6 puntu).
Horren balorazioa, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan normalizatzeko den martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak eta berau garatzen duten arauek xedatutakoaren arabera egingo da.