EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2017-03-07 Aldizkari honetan argitaratua: 2017046

EBAZPENA, 2017ko otsailaren 17koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearena, Unibertsitateko katedradunen plazak betetzeko lehiaketarako deia egiten duena.

Xedapenaren data: 2017-02-17
Hurrenkenaren zenbakia: 201701205
Maila: Ebazpena
Sekzioa: AGINTARIAK ETA LANGILERIA (Oposaketak eta lehiaketak)

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2016/07/20an argitaratutako 2016/07/07ko AKORDIOA [201603230]

Indarrean dagoen arautegiari jarraituz – irailaren 11ko 10/2015 ELDren bigarren azken xedapena (BOE, 2015-09-12), UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2016ko uztailaren 7ko erabakia, irakasle-ikertzaileentzako 2016ko lan eskaintza publikoa onartzen duena (EHAA, 2016-07-20), eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren 2016ko ekainaren 29ko baimenarekin–, Errektorego honek, emanda dauzkan ahalmenez baliatuta, Ebazpen honen I. eranskinean aipatzen diren unibertsitateko katedradunen kidegoko plaza hutsak barne promozioz betetzeko lehiaketarako deia egitea erabaki du.
DEIALDIAREN OINARRIAK
1.– Arau orokorrak.
1.1.– Ondoren aipatzen den legeria izango da aplikagarri lehiaketa honetan: Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa, apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak eta irailaren 11ko 10/2015 ELDren bigarren azken xedapenak zati batean aldatzen duena; urriaren 5eko 1313/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakasle funtzionarioen kidegoetako plazak betetzeko lehiaketak arautzen dituena (urriaren 8ko BOE); urriaren 5eko 1312/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko irakasleen kidegoetan sartzeko akreditazio nazionala ezartzen duena (urriaren 6ko BOE); irakasle funtzionarioen kidegoetan sartzeko lehiaketen arautegia, Gobernu Kontseiluak 2009ko maiatzaren 28an onartua (Irakasleen errektoreordeak 2009ko irailaren 15ean emandako erabakiaren bidez argitaratua 2009ko urriaren 9ko EHAAn); Euskal Herriko Unibertsitatearen Estatutuak, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartuak (2011ko otsailaren 24ko EHAA); deialdi honen oinarriak; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena; urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; aplikagarri diren arau orokorrak; eta, horietan guztietan xedatuta ez dagoenerako, Herri Administrazioan sartzeko araubide orokorra arautzen duten estatu mailako xedapenak.
1.2.– Jakintza arlo/adar berekoak diren eta ezaugarri berberak dituzten barne promozioko plazek beren prozedura izan ahalko dute lehiaketan.
2.– Hautagaiek bete beharreko baldintzak.
2.1.– Honako baldintzak hauek bete beharko dituzte lehiaketan onartuak izateko:
2.1.1.– Hamasei urte beteak izatea eta nahitaezko erretiro adina ez gainditzea (70 urte).
2.1.2.– Kasuan kasuko irakasleen kidegoko lana betetzea eragozten duen gaixotasunik eta eragozpen fisiko edo psikikorik ez izatea.
2.1.3.– Diziplina espediente bidez, Estatuko Administrazio Orokorreko zerbitzutik edo autonomia, instituzio edo tokiko administrazioetako jardueratik bereizita ez egotea, eta eginkizun publikoak betetzeko ezgaiturik ez egotea epai irmo bidez. Espainiar nazionalitatea ez dutenek ez dute izan beharko beren herrialdean funtzio publikoan jardutea eragozten dien diziplina zehapenik edo kondena penalik.
2.1.4.– Ondoren adierazten den zenbatekoa ordaintzea eskatzen den plaza bakoitzerako: 21,80 euro.
Eskubideak ordaintzeko, dagokion diru sarrera edo transferentzia egin beharko da ondoko kontu korrontera (lehiakidearen izen-abizenak eta plazaren hurrenkera zenbakia zehaztuta):
Kutxabank
UPV/EHUko Irakasle-ikertzaileen arloko Errektoreordetza. Irakasleen Lehiaketetako Tasak.
Kontu korrontearen zenbakia: 2095 0292 94 3239002233
Ordainketa posta igorpen edo igorpen telegrafiko bidez egiten duten lehiakideek Deialdien eta Lehiaketen Atalera zuzenduko dute igorpena (1.397 posta kutxa, 48080 – Bilbao).
Lehiaketatik kanpo geldituko dira eskariak aurkezteko epearen barruan lehiaketan parte hartu ahal izateko ordaindu beharreko zenbatekoa ordaindu ez duten lehiakideak, eta ez da beste eperik zabalduko tasa horiek ordaintzeko edo osatzeko.
Azterketa eskubideak ordaindu arren, ezinbestekoa izango da lehiaketan parte hartzeko eskaria ere aurkeztea errektoreari, behar bezala beteta eta epearen barruan.
2.2.– Baldintza bereziak.
2.2.1.– Soilik parte hartu ahal izango dute lehiaketan Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegoko edo Ikerkuntza Organismo Publikoetako Ikertzaile Zientifikoen Eskalako karrerako funtzionarioek, gutxienez bi urtez aritu direnak kidego eta eskala horietan. Lehiaketan parte hartuko duten funtzionarioek akreditatuta egon beharko dute Unibertsitateko Katedradunen Kidegorako. Ondorioz, ezin izango dute parte hartu Unibertsitateko Katedradunen Kidegoko kideek.
2.2.2.– Hizkuntz eskakizun elebiduna duten plazetan, bide hauetako bat erabiliko da euskaraz irakasteko gaitasuna egiaztatzeko:
2.2.2.1.– Euskararen jakite maila egiaztatzeko proben bidez. Proba hauek soilik egingo dira lehiakide batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatzen badu. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo dira.
2.2.2.2.– Euskararen arloko errektoreordeak 2002ko ekainaren 5ean eman zuen Erabakian (uztailaren 11ko EHAA) ezarritakoa betez, edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren C1 mailaren baliokideak diren tituluak aurkeztuz (2010eko azaroaren 15eko EHAA).
Kasu honetan, bai tituluak, bai baliozkotzeak, lehiaketan parte hartzeko eskariak aurkezteko epea amaitu baino lehen lortutakoak izan beharko dute.
2.2.2.3.– Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan zehaztutakoari jarraituz, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara maila hizkuntza tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena (2012ko apirilaren 16ko EHAA).
2.2.3.– Hizkuntza ez-ofizial bat jakitea nahitaezkoa den plazetan, honela egiaztatuko da hizkuntza maila:
2.2.3.1.– Hizkuntza ez-ofizialaren jakite maila egiaztatzeko probak eginda. Proba hauek soilik egingo dira lehiakide batek lehiaketan parte hartzeko eskaera orrian hala eskatzen badu. Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo dira.
2.2.3.2.– Hizkuntza ez-ofizialetan irakasteko egiaztagiria eskuratzeari buruzko arautegiak zehazten duen moduan (UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2010eko ekainaren 24an onartutako arautegia, 2010eko abenduaren 2ko EHAAn argitaratua).
2.2.4.– Lotutako lanpostuetan, lotutako lanpostuari dagokion espezialista titulu ofiziala izatea (MIR).
2.2.5.– Artikulu honetan ezarritako baldintzak eskariak aurkezteko epea amaitzen denerako bete beharko dira, eta lanpostuaren jabetza hartu arte mantendu beharko dira.
3.– Eskariak.
3.1.– Hautatze probetan parte hartzeko eskaria egiteko, deialdi honetako III. eranskineko eredua beteko da.
3.2.– Lehiaketan parte hartu nahi dutenek dagokion eskaria igorriko diote errektoreari, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, ezartzen dituen bideetako bat erabiliz eta deialdi hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasiko den hogei egun balioduneko epearen barruan, behar bezala beteta. Eskaria egiteko, III. eranskineko eredua aurkeztuko da, barne promozioko lehiaketan parte hartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuekin batera. Lehiaketan parte hartzeko baldintzak eskaria aurkezteko azken egunerako bete beharko dira.
Parte hartzeko eskariak UPV/EHUren Erregistro Orokorraren bulegoetan aurkeztuko dira, UPV/EHUren Gobernu Kontseiluak 2012ko maiatzaren 16an hartutako Erabakiaren arabera, zeinaren bidez onartzen baita Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa sortzeko Arautegia (2012ko ekainaren 18ko EHAA), edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak ezartzen duen bideetako bat erabilita (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, urriaren 2ko BOEn argitaratua).
UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen zerrenda UPV/EHUko ikastegietako idazkaritzetan eskura daiteke, eta, gainera: Leioako Errektoregoko bulegoan, Bilboko Larrako Etxean, Arabako Campuseko Errektoreordetzan (Vitoria-Gasteiz) eta Ignacio M.ª Barriola ikasgelategian (Donostia). Interneten ere kontsulta daiteke (http://www.ehu.es/ oficinas_registro.html), eta egoitza elektronikoan.
Honako hau da UPV/EHUko Erregistro Orokorraren bulegoen ordutegia:
Astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 16:30era.
Ostiraletan, udako lanaldian eta Aste Santuko eta Eguberrietako txandetan:
09:00etatik 13:00etara.
Urte osoko larunbat eta igandeetan, jaiegunetan eta campus eta ikastegi bakoitzeko jaiegun berezietan, itxita egongo dira Erregistro Orokorraren bulegoak.
Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko jaiegunen egutegi ofiziala eta unibertsitatearena berarena erabiliko dira, kontuan hartzeko epeak ezartzean aintzat hartu beharreko egun baliogabeak.
Eskaria posta bulegoetan aurkezten dutenek aintzat hartuko dute abenduaren 3ko 1829/1999 Errege Dekretuaren 31. artikuluak ezarritakoa. Honako hauxe dio posta zerbitzuak arautzen dituen Errege Dekretu horrek:
«Herritarrek edo erakundeek Administrazio publikoen organoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, posta zerbitzu unibertsala esleitu zaion operadorearen bidez, zabaldutako gutun azalean aurkeztuko dira, era horretan, bidali nahi den dokumentuaren lehen orrialdearen goiburuan, argi eta garbi azaltzeko: bulegoaren izena eta data, lekua, onartu izanaren ordua eta minutua. Bidaltzaileak bidalketaren gertaerak azaltzea eska dezake, betiere nortasuna jatorrizkoarekin parekatuta, bidali nahi den kopiaren, fotokopiaren edo bestelako erreprodukzio baten lehen orrialdean, agiri bezala eman beharko dena, dokumentu hori dagokion administrazio organo eskudunaren aurrean aurkeztu izana egiaztatzeko.
Adierazitako diligentziak egindakoan, bidaltzaileak berak gutun azala itxiko du, eta enplegatuak onartu izanaren agiria emango dio, estanpa bulegoan gordeta.
Posta zerbitzu unibertsala esleitu zaion operadoreak onartutako bidalketak, artikulu honetan aurreikusitako formalizazioei jarraiki, behar bezala aurkeztutakotzat joko dira, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38. artikuluaren (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, urtarrilaren 14ko BOEn argitaratutako 4/1999 Legeak aldarazia) eta haren garapen arautegiaren arabera (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.artikulua)».
3.3.– Eskariari dokumentu hauek erantsiko zaizkio:
a) NANaren fotokopia (espainiar nazionalitatea duten hautagaiek).
Espainiar nazionalitatea ez izan arren lehiaketan parte hartzeko eskubidea duten lehiakideek beren nazionalitatea egiaztatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztuko dute, bai eta, beharrezkoa denean, ahaidetasuna egiaztatzen duten dokumentuak ere. Era berean, ahaidetasuna beste estatu bateko herritar batekin izanik herritar horren kargura daudenek edo horren menpe bizi direnek ere egoera hori egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu beharko dute. Bestetik, ezkontidetasunak baldintzatuta parte hartzen dutenek, aipatutako dokumentuez gainera, zuzenbidez banaturik ez daudela dioen zinpeko aitorpena edo promesa aurkeztu beharko dute.
b) 2.2. oinarrian aipatzen diren baldintza espezifikoak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuen fotokopia erkatua.
c) Azterketa eskubideak ordaindu direla egiaztatzen duen dokumentua.
d) Euskaren edo hizkuntza ez-ofizialaren jakite maila egiaztatzeko titulua edo egiaztagiria, bere kasuan.
3.4.– Plaza elebiduna bada eta lehiakideak euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko probetan parte hartu nahi badu, berariaz adierazi beharko du hori eskarian. (IV. eranskina)
3.5.– Hizkuntza ez-ofizial baten profila duten plazetan, probetan parte hartu nahi badu berariaz adierazi beharko du eskarian. (V. eranskina)
4.– Lehiakide onartuak eta baztertuak.
4.1.– Eskariak aurkezteko epea amaituta, Unibertsitateak lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartzen duen erabakia argitaratuko du, Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholetan, hiru campusetako errektoreordetzetakoetan eta UPV/EHUren web orrian. Zerrenda horretan, baztertutako lehiakideak baztertzeko arrazoiak adieraziko dira, eta zerrenda horren aurka egiteko eta akatsak zuzentzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da, zerrenda UPV/EHU web orrian argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita.
4.2.– Plaza elebiduna bada, euskararen jakite maila 2.2.2 oinarrian zehaztutakoaren arabera egiaztatuko da.
Lehiakideren batek eskatzen badu euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzera zuzendutako probak egitea (IV. eranskina), lehiakide onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu baino lehen egingo dira proba horiek.
Euskaraz irakasteko gaitasuna titulu edo egiaztagiri baliokideen bidez edo 2.2.2.2 eta 2.2.2.3. oinarriak aipatzen dituen beste merezimendu batzuen baliozkotzearen bidez egiaztatzen bada, baliokidetutako tituluak edo merezimenduaren baliozkotzeak eskariak aurkezteko azken eguna baino lehen lortutakoak izan beharko dute.
4.3.– Eskainitako plazaren baldintzetako bat hizkuntza ez-ofizialen bat jakitea bada, 2.2.3. oinarrian adierazitako eran egiaztatuko da.
Horrela, bada, lehiakideren batek hizkuntza ez-ofizialean irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko proba egitea eskatu badu (V. eranskina), proba hori onartutako eta baztertutako lehiakideen behin-behineko zerrenda argitaratu aurretik egingo da.
Hizkuntza ez-ofizialaren ezagutza egiaztatzen bada hizkuntza ez-ofizialetan irakasteko egiaztagiria eskuratzeari buruzko araudiaren 5. artikuluak aipatzen duen titulu baten bidez, edo artikulu berean zehaztutako beste merezimendu batzuen baliozkotzearen bidez, bai tituluak bai baliozkotzeak eskariak aurkezteko azken eguna baino lehen lortutakoak izan beharko dute.
4.4.– Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen erabakia emango du errektoreak, eta Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan argitaratuko da, baita UPV/EHUko web orrian ere.
Erabaki hori izapide egintza kualifikatua da, eta aukerako berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahal izango da haren aurka UPV/EHUko errektorearen aurrean, erabakia UPV/EHUko web orrian argitaratu eta hilabeteko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluak eta hurrengoek ezarritako moduan (Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea), edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean, bi hilabeteko epean, Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegietan.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen erabakian, jasota geldituko da merezimenduak aurkezteko probarako deia Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholetan eta campusetako hiru errektoreordetzetakoetan argitaratuko dela, bai eta UPV/EHUko web orrian ere.
4.5.– Ezin izango da aurkeztu onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendaren aurkako errekurtsorik, baldin interesdunak ez badu behin-behineko zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkeztu, bere hartan utziriko egintza irmoa delako.
5.– Lehiaketako epaimahaiak.
5.1.– Ebazpen honen II. eranskinean aipatzen diren kideek osatuko dituzte epaimahaiak, eta Errektorego honek izendatuko ditu.
Unibertsitateko katedradunen kidegoko irakasle-plazei lotutako osasun-erakundeetako laguntza-plazen lehiaketetan epaimahaiko bi kide, doktore izango direnak, lehiaketan parte hartzeko eskatzen den espezialista tituluaren jabe izan beharko dira, eta dagokion osasun-erakundeak hautatuko ditu zozketa publikoz.
5.2.– Epaimahaikideek ezin izango diote uko egin izendapenari, gerora zeregin horretan aritzea eragozten duen arrazoi justifikatu bat sortzen denean izan ezik. Errektoregoak, kasu horretan, argudiatutako arrazoia aztertu eta Ebazpena hartuko du bost egun balioduneko epean, izendapenari uko egiteko idatzia jasotzen denetik kontatzen hasita.
5.3.– Lehiakideek epaimahaikideak errekusatu ahal izango dituzte, edo epaimahaikideek uko egin ahal izango diote parte hartzeari, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako parte ez hartzeko edo errekusatzeko egoeraren bat sortuz gero (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legea).
Epaimahai titularreko kideei bertan aritzea eragozten dien arrazoiren bat egonez gero (parte ez hartzeko edo errekusazio kasuetan, edo beste edozein arrazoirengatik), ordezko kideak arituko dira haien ordez.
Ordezkoak ezin badu ere epaimahaian aritu, parte ez hartzeko edo errekusazio arrazoi bategatik, kategoria eta antzinatasun handieneko ordezkoak ordeztuko du. Ordezko guztiek ezinezkoa badute epaimahaian aritzea eta ezinezkoa bada epaimahaia hurrengo artikuluan azaltzen den moduan eratzea, beste epaimahai bat izendatuko da.
Epaimahaikideak errekusatzeko epea hilabetekoa izango da, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik kontatzen hasita (lehiaketaren deialdian bertan argitaratua), interesdunak errekusazio arrazoia, edo besteren bat, gerora jakin duela egiaztatzen duenean izan ezik. Kasu horretan, interesdunak errekusazio arrazoiaren berri izan duen egunean hasiko da epea.
5.4.– Epaimahaia eratzeko deia epaimahaiburuak egingo du, eta dagokion jakinarazpena egingo die kide titular eta ordezko guztiei, bilera eguna baino 15 egun lehenago, gutxienez. Bilerako deian, eguna, ordua eta tokia zehaztuko dira, eta UPV/EHUko web orrian, Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholean eta probak egingo diren ikastegikoan argitaratuko da. Eratze ekitaldian kide titular guztiek parte hartzen badute, ordezkoak ez dira ekitaldi horretan izango.
5.5.– Epaimahaia balioz eratzeko, bost kidek parte hartu beharko dute gutxienez.
Epaimahaiko kide titular batek borondatezko eszedentzia hartzen badu, funtziogabetze egoerara igarotzen bada edo funtzionario izateari uzten badio, haren ordezkoak hartuko de bere gain zeregina. Hori posible ez bada, kategoria eta antzinatasun handieneko ordezkoak ordezkatuko du. Aukera guztiak agortuta ezin bada epaimahaia eratu, beste epaimahai bat izendatuko da.
Nolanahi ere, behin epaimahaia eratuta, nahikoa izango da epaimahaiburua, idazkaria (edo haien legezko ordezkoak) eta kide bat bertan izatea Ebazpenak hartzeko. Bertaratu ez diren kideak epaimahaiaren jardueratik kanpo geldituko dira behin betiko.
5.6.– Lehen bileran, epaimahaiak erabaki hauek hartuko ditu:
1.– Proben emaitzak non argitaratuko diren, Deialdien eta Lehiaketen Ataleko eta probak egingo diren ikastegiko iragarki oholez gainera.
2.– Lehiakideek zer hurrenkeratan parte hartuko duten probetan.
3.– Lehiaketan erabiliko diren balorazio irizpide zehatzak, kontuan izanik plazaren ezaugarriak eta baremo orokorrak.
5.7.– Erabaki guztiak UPV/EHUren web orrian, probak egingo diren ikastegiko iragarki oholean eta Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholean argitaratuko dira.
5.8.– Idazkariak hartuko du bere gain epaimahaiaren jarduera administratiboa eta kudeaketa ekonomikoa, unibertsitateko administrazio langileen laguntzarekin.
5.9.– Bermatu egingo da bai lehiakideek bai epaimahaikideek autonomia erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabili ahal izatea probetan, eta behar diren baliabideak jarriko dira horretarako. Hori dela eta, Unibertsitateak aldi bereko itzultzaile bat jarriko du epaimahaiaren zerbitzura, lehiakide batek edo epaimahaikide batek berariaz adierazten badu euskaraz egin nahi duela edo euskaraz jarraitu nahi duela prozedura. Euskaraz jakitea ezinbestekoa den plazetan, ahalegina egingo da gutxienez epaimahaikide bat euskalduna izan dadin.
6.– Probak.
6.1.– Epaimahaiek bermatu egingo dute lehiakideen aukera berdintasuna, eta publizitate, merezimendu eta gaitasun printzipioak errespetatuko dituzte.
6.2.– Arautegi honek aurreikusten ez dituen gaietan, urriaren 1eko 40/2015 Legeak (Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena) kide anitzeko organoei buruz dioena hartuko du kontuan epaimahaiak.
6.3.– Epaimahaia eratzeari buruz 5.4 oinarrian adierazitako erabakiarekin batera, epaimahaiburuak beste erabaki bat emango du, dei egiteko lehiaketan onartutako lehiakide guztiei beren hautagaitzen aurkezpena egitera. Erabaki hori argitaratuko da UPV/EHUren web orrian eta Deialdien eta Lehiaketen Ataleko iragarki oholetan, aurkezpen ekitaldirako eguna, ordua eta lekua adierazita. Aurkezpen ekitaldia epaimahaia eratu eta hurrengo egun baliodunean egingo da, eta lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri.
6.4.– Aurkezpen ekitaldia jendaurrean egingo da, eta, bertan, lehiakideek lehen probarako dokumentazioa aurkeztuko dute. Ekitaldian, proben nondik norakoei buruzko azalpen guztiak emango zaizkie lehiakideei, eta zozketa egingo da, lehiakideen parte-hartze hurrenkera erabakitzeko. Gainera, lehen proba egiteko lekua eta ordua zehaztuko dira.
Aurkezpen ekitaldian, epaimahaiburuak jakinaraziko du zer epe izango duten lehiakideek beste lehiakideek aurkeztu dituzten dokumentuak aztertzeko.
6.5.– Lehen proba egingo da lehiakideen aurkezpen ekitaldia egin eta hurrengo egun baliodunean. Lehiakideek uko egin ahal izango diote epe horri. Hurrengo proba lehen proba amaitu eta berehala hasiko da.
6.6.– Lehiakideek dokumentu hauek emango dizkiote epaimahaiburuari aurkezpen ekitaldian:
a) Curriculuma (bost ale), VII. eranskineko ereduari jarraiki; eta curriculumean aipatutakoa egiaztatzen duten argitalpenen eta egiaztagirien ale bana.
b) Plaza eskuratuz gero lehiakideak burutuko duen irakaskuntza proiektua (bost ale). Unibertsitateak deialdian ezarritako ezaugarrietara egokituko da.
c) Plaza eskuratuz gero lehiakideak burutuko duen ikerketa proiektua (bost ale).
6.7.– Lehiaketak bi proba izango ditu, bi-biak jendaurrekoak.
a) Lehen proban, lehiakide bakoitzak epaimahaiari azalduko dizkio bere lan ibilbideko merezimenduak (lan arlokoak, akademikoak, irakaskuntzakoak eta ikerketakoak), eta bere prestakuntzaren kualifikazioa, eskatu duen plaza betetzeko eta aurkeztu duen irakaskuntza eta ikerketa proiektuak garatzeko. Lehiakideek bi ordu izango dituzte gehienez ahozko azalpen horretarako.
Ondoren, epaimahaiak lehiakide bakoitzarekin eztabaidatuko du, bi orduz gehienez, honako gai hauen inguruan: aurkeztutako merezimenduak, irakaskuntza proiektua eta ikerketa proiektua.
b) Bigarren proban, lehiakide bakoitzak ikerketa lan original bat azalduko du, ahoz, bi orduz gehien jota. Ondoren, epaimahaiak lehiakidearekin eztabaidatuko du, hiru orduz gehien jota, garrantzitsutzat dituen ikerketa lan original horren hainbat alderdiri buruz.
6.8.– Proba guztiak baztertzaileak izango dira.
Lehen proban, gehienez 70 puntu lortu ahal izango dira, eta 35 puntu lortu beharko dira gutxienez hurrengora igarotzeko.
Bigarren proban, gehienez 30 puntu lortu ahal izango dira, eta 15 puntu lortu beharko dira gutxienez proba gainditzeko.
Epaimahaiak kontuan hartuko ditu Unibertsitateko Irakasleen Kidegoetako Funtzionario plazak betetzeko Irizpide Orokorrak eta Irizpide Espezifikoak (deialdi honen IX. eranskinean jasoak).
6.9.– Lehen proban, baremo orokor hau erabiliko da:
a) Lehiakidearen historiala (profesionala, akademikoa, irakaskuntzakoa eta ikerketakoa): 42 puntu (lehen probako gehieneko puntuazioaren % 60).
Atal honetan, honako hauek baloratuko dira (zerrenda itxia ez den arren): titulu akademikoak; irakaskuntzan betetako lanpostuak; irakaskuntza alorrean izandako jarduera; ikerketan eginiko lana; argitalpenak (liburuak, artikuluak eta bestelakoak); beste ikerlan batzuk; diru-laguntzaz egindako ikerketa proiektuak; biltzarretan aurkeztutako komunikazioak eta txostenak; patenteak; emandako eta hartutako ikastaroak eta mintegiak; jasotako bekak, laguntzak eta sariak; enpresetan nahiz nork bere kabuz eginiko jarduerak; betetako kargu akademikoak eta erakunde mailakoak; irakaskuntzako edo ikerketako beste merezimendu batzuk, eta bestelakoak.
b) Irakaskuntza proiektua: 14 puntu (lehen probako gehieneko puntuazioaren % 20).
c) Ikerketa proiektua: 14 puntu (lehen probako gehieneko puntuazioaren % 20).
6.10.– Bigarren probarako, lehiakideek, lehen probaren kalifikazioa jaso ondoren, ahoz aurkeztuko duten gai edo ikerlan originalaren laburpen idatzia emango diote epaimahaiari.
6.11.– Lehiakide bakarra aurkezten bada, ahozko azalpenetik eta eztabaidatik salbuetsi ahal izango du aho batez epaimahaiak, eta lehiakidea izendatzeko proposamena egingo da zuzenean.
6.12.– Proba bakoitza amaitzean, epaimahaia bilduko da, eta kide bakoitzak puntuazio bat emango dio lehiakide bakoitzari, eta balorazio hori azaltzeko txostena aurkeztuko du. Lehiakideak baloratzean, baremo orokorrari eta epaimahaiak onartutako irizpide espezifikoei erreparatuko diete epaimahaikideek. Epaimahaikide guztiak ados badaude, txosten bakar bat egin ahal izango du epaimahaiak, kuantifikatua eta arrazoitua.
6.13.– Lehiakide bakar batek ere ez baditu gainditzen bi probak, eman gabe utziko ditu plazak epaimahaiak.
7.– Merezimenduen balorazioa (elebidunak ez diren plazetan bakarrik).
Bi probak egin ondoren, eta hautaketa prozesua gainditu duten pertsonak zehaztu ondoren, pertsona horien merezimenduak baloratuko dira, honako honen arabera: euskara jakitea, elebidun ez diren plazetan bakarrik baloratuko dena. Deialdi honen VIII. eranskinak jasotakoaren arabera baloratuko da, Irakasle Funtzionarioen Kidegoetako plaza betetzeko lehiaketen arautegiaren arabera, Gobernu Kontseiluak 2009ko maiatzaren 28an onartutako arautegia, Irakasleen errektoreordeak 2009ko irailaren 15ean emandako erabaki bidez argitaratua (2009ko urriaren 9ko EHAA).
8.– Plazak betetzeko proposamenak.
8.1.– Proba guztiak gainditu dituen lehiakiderik badago, epaimahaiak izendapen proposamena egingo du, txostenak eta puntuazioak kontuan hartuta. Epaimahaiaren proposamen hori berehala argitaratuko da leku hauetan: proba egin den lekuan, Errektoregoko Deialdien eta Lehiaketen Ataleko eta hiru campusetako errektoreordetzetako iragarki oholetan, eta UPV/EHUren web orrian.
8.2.– Plaza betetzeko edo bete gabe uzteko proposamenak lehiakide bakoitzari egindako balorazioa jasoko du, behar bezala arrazoitua, ebaluazio alderdien arabera bereizita eta emandako puntuazioa zehaztuta.
8.3.– Lehiaketako epaimahaiak lehiakideen zerrenda ordenatua proposatuko dio errektoreari, hark izendapenak egin ditzan. Proposatutako kide kopurua ezin izango da izan eskainitako plaza kopurua baino handiagoa, eta proposamena loteslea izango da.
Berdinketarik badago, epaimahaiburuak kalitate botoa izango du.
8.4.– Epaimahaikideak ezin izango dira abstenitu bozketan. Epaimahaikide guztiek lehiakide guztiak kalifikatu beharko dituzte.
8.5.– Izendapena jasotzeko proposatu ez diren lehiakideek ezin izango dute plaza hutsei buruzko inongo eskubiderik aldarrikatu, ez eta inongo lan poltsetan sartzeko eskatu ere. Izan ere, ordezkapenak egin behar direnean, prozedura orokorra erabili beharko da; hots, sailen eta jakintza arloen arabera deitutako lan poltsa arruntak erabiliko dira.
8.6.– Epaimahaiko idazkariak bost egun baliodun izango ditu, epaimahaiaren jarduna bukatzen denetik, lehiaketako espediente administratiboa unibertsitateko Idazkaritza Nagusian aurkezteko, Deialdien eta Lehiaketen Atalaren bidez. Espedientean honako dokumentu hauek bildu beharko dira:
a) Epaimahaia eratzeko bilerako akta eta horren ondoren egindako bilera guztietako aktak. Akta horietan jarduera nagusiak jasoko dira.
b) Aurkezpen ekitaldian lehiakideek epaimahaiburuari emandako dokumentu guztiak.
c) Lehenengo proba gainditu duten lehiakideek bigarren proban eman eta ahoz aurkeztutako gai edo ikerlan originalaren laburpen idatzia.
d) Proba bakoitza ebaluatzeko aplikatutako irizpide espezifikoak jasotzen dituen dokumentua.
e) Txostenak eta balioespena zenbakitan emana.
f) Plazak betetzeko proposamena, non lehiakide guztien zerrenda agertuko den plaza betetzeko lehentasunaren arabera ordenatuta.
8.7.– Zortzigarren oinarriaren b) eta c) atalean aipatutako dokumentuak bi hilabetean izango dituzte gordeta Deialdien eta Lehiaketen Atalean, epaimahaiak proposamena egiten duen egunetik hasita. Baina proposamen horren kontrako errekurtsorik aurkezten bada, dokumentuak gordeta eduki beharko dira, ebazpena irmoa izan arte.
Urtebete igarotzean interesdunak dokumentuak hartzera joan ez badira, unibertsitateak dokumentuok txikitu ahal izango ditu.
8.8.– Lehiakideek Unibertsitateko Idazkaritza Nagusiari eskatu ahal izango diote epaimahaikide bakoitzak beren merezimenduen inguruan emandako balioespen arrazoituaren ziurtagiria (behar bezala kuantifikatua) edo, hala badagokio, epaimahaiaren txosten bakarra.
8.9.– Lehiakideek epaimahaiak plaza betetzeko edo ez betetzeko egindako proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote errektoreari, proposamena UPV/EHUko webgunean argitara eman eta hamabost egun balioduneko epean. Erreklamazioa tramitatzea onartzen bada, izendapenak eten egingo dira, behin betiko erabakia hartu arte.
8.10.– Erreklamazio Batzordeak aztertuko du erreklamazioa. Hots, lehiaketako espedientea berrikusiko du, publizitate printzipioa eta lehiakideen berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatu direla egiaztatzeko; beharrezkotzat jotzen dituen ekintzak eramango ditu aurrera; eta, erreklamazioa onartzen den ala ez erabakiko du, erreklamazio jaso eta hiru hilabeteko epearen barruan. Epe hori berariazko erabakirik eman gabe igarotzen bada, erreklamazioa ezetsi delako izango da, eta administrazioarekiko auzien bidera jo ahal izango da.
8.11.– Erreklamazio Batzordeak hartutako erabakiak lotesleak izango dira errektorearentzat eta, haren erabakiek administrazio bidea agortzen dutenez, aurka egiteko administrazioarekiko auzien jurisdikziora jo beharko zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 legeari jarraituz.
8.12.– Erreklamazio Batzordeak erreklamazioa onartuz gero, errektoreak erabakia emango du argitara, eta akatsa gertatu zen unera eramango da berriz prozedura, eta, hala behar izanez gero, epaimahaiak beste izendapen proposamen bat egingo du.
9.– Dokumentuak aurkeztea, izendapenak egitea, eta karguak hartzea.
9.1.– Epaimahaiak proposatutako izendapenak errektoreak egingo ditu, lehiakideak, epaimahaiaren jarduera amaitu ondorengo hogei egunetan, bere funtzionario izaera eta bere zerbitzu orrian jasotako inguruabarrak egiaztatzeko ardura duen administrazioaren agiriak Deialdien eta Lehiaketen Atalean aurkezten dituenean. UPV/EHUko langilea izanez gero, ordea, ez du horrelako agiririk aurkeztu beharko.
9.2.– Plaza betetzeko proposatzen den lehiakideak dagokion epean eskatutako dokumentuak aurkeztu ezean, galdu egingo ditu bere eskubideak, eta ez dute izendatuko unibertsitateko katedraduna, ezinbesteko arrazoiek eragotzi diotela frogatzen ez badu. Unibertsitateko errektoreak puntuazioaren arabera zerrendan hurrengoa den lehiakidea izendatuko du, lehiakide horrek oinarri honetako lehenengo atalean aipatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren. Horretarako hogei eguneko epea izango du, proposamena jakinarazten zaion egunetik zenbatzen hasita.
9.3.– Izendapenean honako hauek zehaztu beharko dira: plazaren izena, kidegoa, jakintza arloa, saila, ikastegia, arduraldia, hizkuntz eskakizuna eta lanpostuen zerrendako kodea.
9.4.– Izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta Unibertsitateko Irakaskuntza Koordinatzeko Kontseiluko Idazkaritza Nagusiari jakinaraziko zaio.
9.5.– Proposatutako hautagaiak plazaren jabe egin beharko du, hogei eguneko epean, izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Une horretatik aurrera, unibertsitateko katedradun kidegoaren funtzionarioa izango da.
9.6.– Lehiakideak beste lanposturen bat badauka arlo publiko edo pribatuan, bateragarritasunerako baimena eskatu beharko du plazaren jabe egin aurretik, jabetza hartzeko epearen lehenengo hamar egunen barruan. Bateragarritasunari buruzko erabakia eman bitartean, luzatu egingo zaio plazaren jabe egiteko epea.
9.7.– Plaza betetzeko proposatutako hautagaia aipatutako epean plazaren jabe egiten ez bada, hori ezinbesteko kasuaren eraginez izan dela egiaztatzeko agiririk aurkeztu ez badu eta plazaren jabe egiteko epea luzatu ez bada, UPV/EHUko errektoreak balorazio ordenaren arabera zerrendan hurrengoa den lehiakidea izendatuko du, lehiakide horrek 9.1. oinarrian aipatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko dokumentu guztiak aurkeztu ondoren.
9.8.– Behin plaza lortuta, interesdunak gutxienez bi urte egin beharko ditu plaza horretan, beste unibertsitate batean plaza bat lortzeko lehiaketan parte hartu ahal izateko.
10.– Azken araua.
10.1.– Gobernu Kontseiluak 2009ko maiatzaren 28ko bileran onartutako irakasle funtzionarioen kidegoetan sartzeko lehiaketen arautegian (2009ko urriaren 9ko EHAA) eta deialdi honetan zehaztutako epeak zenbatzerakoan abuztua ez da kontuan hartuko. Hilabete horretan ez da aipatutako jardueretako bat bera ere egingo.
10.2.– Lehiaketa egin bitartean, epaimahaiek ebatziko dituzte deialdiaren aplikazioaren inguruan sor daitezkeen zalantzak, bai eta aurreikusi ez diren egoeretan nola jokatu ere. Dena dela, epaimahaien jardunak bat etorri beharko du urriaren 1eko Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearekin eta urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearekin.
10.3.– Erabaki honek administrazio bidea agortzen du, eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke Bilboko Administrazio Auzietako Epaitegietan bi hilabeteko epean, erabakia argitaratzen den egunaren biharamunean hasita (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioarenen uztailaren 13ko 29/1998 Legea, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 2. artikuluari lotuta).
Bestela, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari hilabeteko epean, erabakia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita. Hala egiten bada, ezin izango da jarri aurreko paragrafoan aipatutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa, harik eta berraztertzeko errekurtsoa berariaz ebatzi edo presuntziozko ezespena gertatu arte.
10.4.– Era berean, deialdi honetatik eta epaimahaiaren jardunetik eratorritako administrazio egintza guztien aurka egin ahal izango da, aipatutako urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako kasuetan eta bertan adierazitako moduan.
Leioa, 2017ko otsailaren 17a.
Errektorea.
Eskumenak eskuordetuta (Ebazpena, 2017ko urtarrilaren 25ekoa, errektorearena, 2017-02-03ko EHAA)
Irakasle-ikertzaileen arloko errektoreordea,
INMACULADA GUERRICAGOITIA MARINA.
I. ERANSKINA
Plazaren zenbakia: 1. Kodea: CUC8/1-D0002-5. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Soziologia». Saila: Soziologia II. Ikastegia: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Gizarte Berrikuntza eta Aldaketa».
Plazaren zenbakia: 2. Kodea: CUC8/1-D00021-15. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Historia Garaikidea». Saila: Historia Garaikidea. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Euskal Herriaren Historia Garaikidea».
Plazaren zenbakia: 3. Kodea: CUC8/1-D00030-5. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Frantses Filologia». Saila: Frantses Filologia. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Frantsesezko Lanak eta Testuak IV» eta «Frantsesezko Lanak: Teoria eta Ikasketa Korronteak».
Plazaren zenbakia: 4. Kodea: CUC8/1-D00031-5. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ekonomia Aplikatua». Saila: Ekonomia Aplikatua IV. Ikastegia: Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Matematika I» eta «Matematika II».
Plazaren zenbakia: 5. Kodea: CUC8/1-D00036-17. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ekonomia Aplikatua». Saila: Ekonomia Aplikatua I. Ikastegia: Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Egitura Ekonomikoa».
Plazaren zenbakia: 6. Kodea CUC8/1-D00036-18. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ekonomia Aplikatua». Saila: Ekonomia Aplikatua I. Ikastegia: Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Egitura Ekonomikoa».
Plazaren zenbakia: 7. Kodea: CUC8/1-D00081-8. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Fisiologia». Saila: Fisiologia. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Fisiologia» eta «Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Medikuntza eta Fisiologia».
Plazaren zenbakia: 8. Kodea CUC8/1-D00103-9. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ingeles Filologia». Saila: Ingeles eta Aleman Filologia eta Itzulpengintza eta Interpretazioa. Ikastegia: Letren Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Ingeles Fonetika».
Plazaren zenbakia: 9. Kodea CUC8/1-D00112-22. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ingeniaritza Kimikoa». Saila: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumenaren Ingeniaritza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Bioteknología» eta «Teknología Kímikoa».
Plazaren zenbakia: 10. Kodea: CUC8/1-D00145-15. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ingeniaritza Mekanikoa». Saila: Ingeniaritza Mekanikoa. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Mekanismoen Teoria eta Bibrazio Mekanikoak» eta «Robot Paraleloen Analisi eta Diseinua».
Plazaren zenbakia: 11. Kodea CUC8/1-D00149-3. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Ingeniaritza Nuklearra». Saila: Ingeniaritza Nuklearra eta Jariakinen Mekanika. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Ingeniaritza Nuklearraren Elementuak», «Ordezko Energiak» eta «Ingeniaritza Nuklearraren Elementuak».
Plazaren zenbakia: 12. Kodea: CUC8/1-D00163-6. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Genetika». Saila: Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Genetika Medikoa».
Plazaren zenbakia: 13. Kodea CUC8/1-D00166-9. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Finantza Ekonomia eta Kontabilitatea». Saila: Finantza Ekonomia II. Ikastegia: Ekonomia eta Enpresa Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: Hirueleduna (gaztelania-euskara-ingelesa). Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Finantza Zuzendaritza: Inbertsioak».
Plazaren zenbakia: 14. Kodea CUC8/1-D00218-5. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Hezkuntzako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoak». Saila: Hezkuntza Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoak. Ikastegia: Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Estatistika Hezkuntzan».
Plazaren zenbakia: 15. Kodea: CUC8/1-D00233-16. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Filosofiaren Zuzenbidea». Saila: Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia. Ikastegia: Zuzenbide Fakultatea. Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Zuzenbidearen Teoria».
Plazaren zenbakia: 16. Kodea CUC8/1-D00236-6. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Seinalearen Teoria eta Komunikazioak». Saila: Komunikazioen Ingeniaritza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Irrati Komunikazioko Sistemak».
Plazaren zenbakia: 17. Kodea CUC8/1-D00236-7. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: «Seinalearen Teoria eta Komunikazioak». Saila: Komunikazioen Ingeniaritza. Ikastegia: Bilboko Ingeniaritza Eskola. Hizkuntz eskakizuna: elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Irrati bidezko komunikazioen Diseinu Aurreratua».
Plazaren zenbakia: 18. Kodea CUVC6/1-D00019-6. Kidegoa: Unibertsitateko katedradunak (lotutako lanpostua). Jakintza arloa: «Pediatria». Medikuntza espezialitatea: «Pediatria». Saila: Pediatria. Ikastegia: Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea (Gurutzetako Medikuntzako iraka-gunea). Hizkuntz eskakizuna: ez-elebiduna. Arduraldia: osoa. Egin beharreko irakaslanak eta ikerlanak: «Pediatria» eta «Praktika Integratua: Pediatria».
II. ERANSKINA
1.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: soziologia. Kodea:CUC8/1-D00002-5.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: José M.ª García Blanco – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
Idazkari titularra: Ander Gurrutxaga Abad – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: María Luz Morán Calvo-Sotelo – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
2. batzordekide titularra: Capitolina Díaz Martínez – U.k. – Valentziako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Ramón Flecha García – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Luis Enrique Alonso Benito – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
Ordezko idazkaria: Fidel Molina Luque – U.k. – Lleidako Unibertsitatea.
1. ordezko batzordekidea: Elena Olabarri Fernández – U.k. – UPV/EHU.
2. ordezko batzordekidea: Constanza Tobío Soler – U.k. – Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Ramón Maíz Suárez – U.k. – Santiago Konpostelako Unibertsitatea.
2.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: historia garaikidea. Kodea: CUC8/1-D00021-15.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Luis Castells Arteche – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Mikel Urquijo Goitia – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Josep M.ª Fradera Barceló – U.k. – Pompeu Fabrako Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Elena Hernández Sandoica – U.k. - Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
3. batzordekide titularra: Ángeles Barrio Alonso – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Félix Juan Luengo Teixidor – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Karl Paul Mees Ludger – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: Mariano Esteban de Vega – U.k. – Salamankako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Isabel Maura Burdiel Bueno – U.k. - Valentziako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Carme Molinero Ruiz – U.k. – Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa.
3.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: frantses filologia. Kodea: CUC8/1-D00030-5.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: José María Fernández Cardo – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
Idazkari titularra: María Ángeles Sirvente Ramos – U.k. – Alacanteko Unibertsitatea.
1. batzordekide titularra: Rosa de Diego Martínez – U.k. – UPV/EHU.
2. batzordekide titularra: Concepción Palacios Bernal – U.k. – Murtziako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Alfonso Saura Sánchez – U.k. - Murtziako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Juan Bravo Castillo – U.k. – Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Jerónimo Martínez Cuadrado – U.k. – Murtziako Unibertsitatea.
1. ordezko batzordekidea: Marta Segarra Muntaner – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: María Luisa Donaire Fernández – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Manuel Bruña Cuevas – U.k. – Sevillako Unibertsitatea.
4.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ekonomia aplikatua. Kodea: CUC8/1-D00031-5.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: José M. Zarzuelo Zarzosa – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Gustavo Bergantiños Cid – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
1. batzordekide titularra: Carles Rafels Pallarola – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Amparo Mármol Conde – U.k. – Sevillako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Guiomar Martín Herrán – U.k. – Valladolideko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Miguel A. Hinojosas Ramos – U.k. – Pablo Olavideko Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: Jordi Massó Carreras – U.k. – Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa.
1. ordezko batzordekidea: Ignacio Miguel García Jurado – U.k. - A Coruñako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Eva Ferreira García – U.k. – UPV/EHU.
3. ordezko batzordekidea: Inés Macho Stadler – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
5.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ekonomia aplikatua. Kodea: CUC8/1-D00036-17.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Ana Isabel Fernández Saiz – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Beatriz González López-Valcárcel – U.k. – Kanaria Handiko Las Palmasko Unibertsitatea.
1. batzordekide titularra: Rafael Muñoz de Bustillo Llorente – U.k. - Salamankako Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Ángel López Nicolás – U.k. – Kartajenako Unibertsitate Politeknikoa.
3. batzordekide titularra: Xosé Carlos Arias Moreira – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Paloma Sánchez Muñoz – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
Ordezko idazkaria: Lourdes Trujillo Castellano – U.k. – Kanaria Handiko Las Palmasko Unibertsitatea.
1. ordezko batzordekidea: Dolores Garza Gil – U.k. - Vigoko Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Antón Costas Comesaña – U.k. - Bartzelonako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Josep Antoni Ybarra Pérez – U.k. - Alacanteko Unibertsitatea.
6.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ekonomia aplikatua. Kodea: CUC8/1-D00036-18.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: José María Usategui Díaz de Otalora – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: María José Gutiérrez Huerta – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Pedro Pascual Arzoz – U.k. – Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
2. batzordekide titularra: Coral del Río Otero – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Lina Yolanda Gálvez Muñoz – U.k. – Pablo Olavideko Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: María Paz Espinosa Alejos – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Jesús Vázquez Pérez – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: Jordi Roca Jusmet – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Xavier Vence Deza – U.k. – Santiagoko Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: María Dolores Gadea Rivas – U.k. – Zaragozako Unibertsitatea.
7.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ingeles fisiologia. Kodea: CUC8/1-D00081-8.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Luis Casis Saenz – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Jon Irazusta Astiazaran – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: María Dolores Mediavilla Aguado – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Matilde Sierra Vega – U.k. – Leongo Unibertsitatea
3. batzordekide titularra: Gerardo Villa Vicente – U.k. – Leongo Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Begoña Ochoa Olascoaga – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Enrique Echevarria Orella – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: María Teresa Sancho Ortiz – U.k. – Burgosko Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Emilio José Sánchez Barceló – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Catalina Picó Segura – U.k. – Balear Uhartetako Unibertsitatea.
8.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ingeles filologia. Kodea: CUC8/1-D00103-9.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: M.ª del Pilar García Mayo – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: David Lasagabaster Herrarte – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Rosa M.ª Manchón Ruiz – U.k. – Murtziako Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Carmen Muñoz Lahoz – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Francisco Garrudo Carabias – U.k. – Sevillako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Rosa Rabadán Álvarez – U.k. – Leongo Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: David Río Raigadas – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: Ricardo Mairal Usón – U.k. – UNED.
2. ordezko batzordekidea: Juan Manuel Hernández-Campoy – U.k. – Murtziako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Eva Alcón Soler – U.k. - Castelloko Jaume I.a Unibertsitatea.
9.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ingeniaritza kimikoa. Kodea: CUC8/1-D00112-22.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Pedro Luis Arias Ergueta – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: M.ª Astrid Barona Fernández – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: José Manuel Gómez Montes De Oca – U.k. – Cadizko Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: M.ª Encarnación Rodríguez Hurtado – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
3. batzordekide titularra: Javier Viguri Fuente – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Domingo Cantero Moreno – U.k. – Cadizko Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: M.ª Luisa Blázquez Izquierdo – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Konplutensea.
1. ordezko batzordekidea: Federico Mijangos Antón – U.k. - UPV/EHU.
2. ordezko batzordekidea: Mario Díaz Fernández – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: María Carmen Veiga Barbazán – U.k. – A Coruñako Unibertsitatea.
10.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ingeniaritza mekanikoa. Kodea: CUC8/1-D00145-15.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Alfonso Hernández Frías – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Oscar Altuzarra Maestre – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Fernando Viadero Rueda – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Juana M.ª Mayo Nuñez – U.k. – Sevillako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: M.ª Henar Miguelez Garrido – U.k. – Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Enrique Amezua San Martín – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: José Antonio Sánchez Galíndez – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: Juan Carlos García Prada – U.k. – Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Publio Pintado Sanjuán – U.k. – Gaztela-Mantxa Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: José Luis San Román García – U.k. – Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea.
11.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: ingeniaritza nuklearra eta jariakinen mekanika. Kodea: CUC8/1-D00149-3.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Javier Dies Llovera – U.k. – Kataluinako Unibertsitatea Politeknikoa.
Idazkari titularra: M.ª Astrid Barona Fernández – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Carolina Anhert Iglesias – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
2. batzordekide titularra: Sebastián S. Martorell Alsina – U.k. – Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
3. batzordekide titularra: Eduardo Gallego Díaz – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Emilio Minguez Torres – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
Ordezko idazkaria: Isabel M.ª del Coro Goñi Echave – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: José Manuel Perlado Martín – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Politeknikoa.
2. ordezko batzordekidea: José Rodenas Diago – U.k. – Valentziako Unibertsitate Politeknikoa.
3. ordezko batzordekidea: Isabel de Marco Rodriguez – U.k. – UPV/EHU.
12.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: genetika. Kodea: CUC8/1-D00163-6.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Julio Escribano Martínez – U.k. – Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
Idazkari titularra: Ana M.ª Zubiaga Elordieta – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Joaquin Rueda Puente – U.k. – Miguel Hernandezko Unibertistatea.
2. batzordekide titularra: Maria Pilar Zaragoza Fernández – U.k. – Zaragozako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: M.ª de los Ángeles Martinez de Pancorbo Gómez – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Daniel Raúl Grinberg Vaisman – U.k. – Bartzelonako Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: M.ª Dolores Delgado Villar – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
1. ordezko batzordekidea: Alberto Vargas Morales – U.k. – Granadako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: M.ª Fernanda Ruiz Larrea – U.k. – Errioxako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: José Antonio Fernandez Perez – U.k. – Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
13.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: finantza ekonomia eta kontabilitatea. Kodea: CUC8/1-D00166-9.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Vicente Salas Fumás – U.k. – Zaragozako Unibertsitatea.
Idazkari titularra: José M.ª Usategui Díaz de Otalora – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Vicente Nuñez Anton – U.k. – UPV/EHU.
2. batzordekide titularra: Montserrat Viladrich Grau – U.k. – Lleidako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Mercedes Ayuso i Gutierrez – U.k. - Bartzelonako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Emilio Cerdá Tena – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea.
Ordezko idazkaria: Pablo Arocena Garro – U.k. – Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
1. ordezko batzordekidea: Emilio Fco. Huerta Arribas – U.k. – Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
2. ordezko batzordekidea: Ana M.ª Lozano Vivas – U.k. – Malagako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Montserrat Gillen i Estany – U.k. - Bartzelonako Unibertsitatea.
14.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: hezkuntzako ikerkuntza eta diagnosi metodoak. Kodea: CUC8/1-D00218-5.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Miren Jasone Cenoz Iragui – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Pedro Miguel Apodaca Urquijo – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: José Manuel Garcia Ramos – U.k. – Madrilgo Unibertsitatea Konplutensea.
2. batzordekide titularra: Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso – U.k. – Salamankako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: Jesús Miguel Jornet Meliá – U.k. – Valentziako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: M.ª Carmen Jiménez Fernández – U.k. – UNED.
Ordezko idazkaria: Pulino Dávila Balsera – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: Félix Etxeberria Balerdi – U.k. – UPV/EHU.
2. ordezko batzordekidea: Eduardo García Jiménez – U.k. – Sevillako Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Leonor Buendía Eisman – U.k. – Granadako Unibertsitatea.
15.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: filosofiaren zuzenbidea. Kodea: CUC8/1-D00233-16.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Franciso Javier Caballero Harriet – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Juan Antonio García Amado – U.k. – Leongo Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Marina Gascón Abellán – U.k. – Gaztela-Mantxako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: M.ª José Añón Roig – U.k. – Valentziako Unibertsitatea.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Carlos Alarcón Cabrera – U.k. – Pablo Olabideko Unibertsitatea.
Ordezko idazkaria: M.ª Ángeles Barrere Unzueta – U.k. – UPV/EHU.
1. ordezko batzordekidea: Milagros Otero Parga – U.k. – Santiago Konpostelako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Ana Rubio Castro – U.k. – Granadako Unibertsitate.
3. ordezko batzordekidea: Rafael Hernández Marín – U.k. – Murtziako Unibertsitatea.
16.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: seinalearen teoria eta komunikazioak. Kodea: CUC8/1-D00236-6.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Juan Luis Ordiales Basterretxea – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Inmaculada Hernáez Rioja – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Iñigo Cuiñas Gómez – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Rafael Pedro Torres Jimenez – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: M.ª Asunción Moreno Bilbao – U.k. – Kataluniako Unibertsitatea Politeknikoa.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Joseba Zubia Zaballa – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Ana García Armada – U.k. – Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea .
1. ordezko batzordekidea: Carmen García Mateo – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Evaristo José Abril Domingo – U.k. – Valladolideko Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Fernando Las Heras Andrés – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
17.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: seinalearen teoria eta komunikazioak. Kodea: CUC8/1-D00236-7.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Juan Luis Ordiales Basterretxea – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Inmaculada Hernáez Rioja – U.k. – UPV/EHU.
1. batzordekide titularra: Iñigo Cuiñas Gómez – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Rafael Pedro Torres Jimenez – U.k. – Kantabriako Unibertsitatea.
3. batzordekide titularra: M.ª Asunción Moreno Bilbao – U.k. – Kataluniako Unibertsitatea Politeknikoa.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Joseba Zubia Zaballa – U.k. – UPV/EHU.
Ordezko idazkaria: Ana García Armada – U.k. – Madrilgo Carlos III.a Unibertsitatea .
1. ordezko batzordekidea: Carmen García Mateo – U.k. – Vigoko Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Evaristo José Abril Domingo – U.k. – Valladolideko Unibertsitatea.
3. ordezko batzordekidea: Fernando Las Heras Andrés – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
18.– Plaza betetzeko lehiaketako epaimahaia. Kidegoa: unibertsitateko katedradunak. Jakintza arloa: pediatria. Kodea: CUVC6/1-D00019-6.
Batzorde titularra:
Batzordeburu titularra: Javier Aristegui Fernández – U.k. – UPV/EHU.
Idazkari titularra: Feliciano Ramos Fuentes – U.k. – Zaragozako Unibertsitatea.
1. batzordekide titularra: Fernando Santos Rodriguez – U.k. – Oviedoko Unibertsitatea.
2. batzordekide titularra: Itxaso Rica Echevarria – Osakidetza.
3. batzordekide titularra: Alejandro Urberuaga Pascual – Osakidetza.
Ordezko batzordea:
Ordezko batzordeburua: Jesús Argente Oliver – U.k. – Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.
Ordezko idazkaria: Ana Zubiaga Elordieta – U.k. – UPV/EHU .
1. ordezko batzordekidea: Rosa María Martí Laborda – U.k. – Lleidako Unibertsitatea.
2. ordezko batzordekidea: Juan López de Heredia Goya – Osakidetza.
3. ordezko batzordekidea: Amaya Vela Desojo – Osakidetza.