EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2016-06-16 Aldizkari honetan argitaratua: 2016114

EBAZPENA, 2016ko ekainaren 15ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiarena: Honen bidez, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzen deialdia argitaratzen da, 2016. urterako, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

Xedapenaren data: 2016-06-15
Hurrenkenaren zenbakia: 201602602
Maila: Ebazpena

Aurreko erreferentziak:
  • Ikus 2016/06/07an argitaratutako 2016/05/31ko 201600082 DEKRETUA

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2016ko ekainaren 15eko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako diru-laguntzen deialdia argitaratzea erabaki du, 2016. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) letran xedatutakoaren arabera –maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartua–, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio berau argitaratzea.
Azaldutako guztiagatik, honako hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako diru-laguntzen deialdia argitaratzea, 2016. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu zuen, 2016ko ekainaren 15eko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, eta Ebazpen honen eranskinean dago jasota.
Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.
Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren kontra berraztertzeko errekurtsoa jar dakiokeela organo horri berari hilabeteko epean, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekainaren 15a.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,
ADOLFO ALUSTIZA FERNÁNDEZ.
ERANSKINA
LEHENTASUNEZ LANGABEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZENTZAKO DIRU-LAGUNTZEN 2016KO DEIALDIA, EUSKADIKO ENPLEGURAKO LANBIDE HEZIKETA ARAUTZEN DUEN MAIATZAREN 31KO 82/2016 DEKRETUAREN ESPARRUAN
Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 2. artikuluak xedatzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa Lanbide Heziketaren sistemetako bat da, enpresen artean eta langileen artean, langabeak (lehentasunez) nahiz landunak izan, lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari esleitzen dio enplegu-politika eta, Lanbide Heziketako Sailburuordetzarekin lankidetzan, enplegurako lanbide-prestakuntzaren azpisistema.
Bestalde, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokio, beste zenbait funtzioren artean, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horiek barne hartzen dute dagozkion diru-laguntza deialdiak onartu eta izapidetzea, hala ezarrita baitago 82/2012 Dekretuak onarturiko erakunde autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan. Enplegurako prestakuntzaren barnean, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza dago.
Enplegurako lanbide-heziketa enplegu-zerbitzu publikoek landunei eskaintzen dieten tresnetako bat da, eta modu erabakigarrian laguntzen die lan merkatuan sartzen edo enplegagarritasuna hobetzen. Prestakuntza-ekintza horiei esker, ikasleek beren gaitasun profesional eta pertsonalak eskuratu, hobetu edo eguneratzen dituzte, eta lanpostu bateko esperientzia lortzen dute, behar izanez gero, lanekoa ez den praktika bat eginez. Eta horrekin enpresentzat jasota geratzen da pertsona horrek zenbateraino lan egin dezakeen prestakuntza jaso duen profil profesionaletan.
Testuinguru horretan, Erabaki honek ezartzen duen finantzaketak barne hartzen dituen prestakuntza-ekintzen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei prestakuntzaren arloko eskaintza zabal bat eskaintzen zaie lehentasunez, haien enplegagarritasuna modu eraginkor batean sustatzeko.
Era berean, eskaintza honek beste helburu bat da langabeek jasotako prestakuntza hori egiaztagarria izatea. Horrela, jasotako gaitasunak Profesionaltasun-ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal Erregistroan jasoko dira, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak zehaztutako helburuak betetze aldera; erregistro hori abenduaren 17ko 463/2013 Dekretuak arautzen du. Lege horren xedea da bizialdi osoko ikaskuntzarako sistema antolatzea eta arautzea, jendeak etengabeko prestakuntzan eta kualifikazioan dituen beharrei erantzun eraginkorra emateko. Zortzigarren artikuluan esaten denez, Ikaskuntzako ibilbideak eta ikaskuntzako ekintzak garatu ahal izatea eta prestakuntzatik lan mundura jauzi egitea errazteko, bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren programek modulu bidezko egitura izatea sustatuko du Eusko Jaurlaritzak, bai eta prestakuntza egiaztagarria izatea ere. Horrekin batera, hezkuntza-sistemaren ikasketen nahiz lan-munduaren arteko loturak bultzatuko ditu.
Hori guztia dela-eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, erakunde horretako zuzendari nagusiak hala proposatuta, 2016ko ekainaren 15eko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako diru-laguntzen deialdia onartu du, 2016. urterako, Euskadiko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan, baldintza hauetan:
1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.
1.– Deialdi honen xedea da lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzentzako 2016ko diru-laguntzak arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoan.
2.– Deialdi hau finantzatzera bideratuko diren diru-baliabideak 38.569.908 euro dira, eta horietatik 23.141.944,8 euro 2016ko ordainketa-kredituari dagozkio eta 15.427.963,2 euro 2017ko konpromiso-kredituari.
Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako kopurua edo hori eguneratzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriaz bat aurrekontu-aldaketak onartzen badira; eta hala bada, zirkunstantzia hori argitara eman beharko da EHAAn, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman ere.
3.– Artikulu honen 2. zenbakian aurreikusitako baliabide ekonomikoen zenbateko osoa honela dago banatuta diru-laguntzen lerroetan:
a) Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak eta proiektu berezietako prestakuntza-ekintzen diru-laguntzak finantzatzeko –deialdi honen 3.3 artikuluko a) eta b) letrak–: 5.570.000 euro bideratuko dira; horietatik 3.342.000 euro 2016ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 2.228.000 euroak 2017ko konpromiso-kredituari.
b) Gainerako prestakuntza-ekintzen diru-laguntzak finantzatzeko –3.3. artikuluaren c) letra–: 32.999.908 euro bideratuko dira; horietatik 19.799.944,80 euro 2016ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 13.199.963,20 euroak 2017ko konpromiso-kredituari.
Aurrekontuaren banaketa hori aldatzeko aukera dago, 7. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.
4.– Bestalde, 3. zenbakiko b) letran aipatzen den aurrekontu-kreditua honela banatuko da: prestakuntza-ekintzak ematen diren Lurralde Historikoaren arabera; diruz lagundu daitekeen ekintza motaren arabera; kualifikazio-ekintzen kasuan, familia profesionalaren arabera; kualifikazio-mailaren arabera eta, dagokionean (profesionaltasun-ziurtagiria lortzera zuzendua badago edo ez badago), I. eranskinean jasotako banaketaren arabera.
Banaketa horrek aldaketak izan ditzake 7. artikuluan aurreikusitako azken ebazpen-prozesuan, aurrekontu-kreditua agortze aldera.
2. artikulua.– Erakunde onuradunak.
1.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izan daitezke honako erakunde hauek:
a) Lan-zentro bat Euskal Autonomia Erkidegoan duten enpresak, beren forma juridikoa edozein izanik ere, kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak egiteko. Prestakuntza beren baliabide propioekin egin dezakete. Kasu horretan alta emango zaie Enplegurako Lanbide Heziketako Entitateen Euskal Erregistroan behin-behinean, prestakuntzak iraun bitartean. Bestela, kontratazio bidez eman dezakete prestakuntza, betiere helburua lortzeko egokia bada.
Onuradun izan litezke, halaber, enpresa-elkarteak, elkarteko kide diren enpresek langabeak kontratatzeko konpromisoa beren gain hartzen dutenean.
b) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mende ez dauden prestakuntza-erakunde publikoak edo pribatuak. Horretarako, egiaztatuta eta/edo inskribatuta egon beharko dute diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-ekintzei dagozkien prestakuntza-espezialitateak emateko, deialdia argitaratzen den egunean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako prestakuntza-erakundeen erregistroan, edo enplegurako prestakuntza-erakundeen autonomia-mailako beste erregistro batean, edo Estatuaren prestakuntza-erakundeen erregistroan.
2.– Diru-laguntza eskuratzeko, enpresek eta prestakuntza-erakundeek bermatu beharko dute diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-plana egiteko giza baliabideak eta materialak dituztela, edo konpromisoa hartu beharko dute diru-laguntzaren esleipenaren ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-ekintzak hasten direnerako.
Instalazio eta baliabide horiek propioak edo beste erakunde pribatu edo publiko batzuenak izan ahalko dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean izan beharko dituzte prestakuntza-ekintza presentzialetarako eta, teleprestakuntzako prestakuntza-ekintzen kasuan, prestakuntza-saioi presentzialetarako eta/edo amaierako ebaluazio-proba presentzialetarako.
Informazio hori egiaztatzeko erakundearen erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da eskaerarekin batera. Bertan jasoko da prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko plangintza, denborari eta logistikari dagokionez, eta erakundeak dituen edo izango dituen instalazioak eta giza baliabideak zehaztuko dira, prestakuntza-ekintza bakoitza egiteko erabiliko direnak.
Edonola ere, erakunde eskatzaileak adierazpen horretan jasotako datuak egiaztatzeko dokumentazio prest izan beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarentzat.
3.– Ezin izango da enpresa edo erakunde onuradun izan Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aipatzen diren egoeretako batean daude enpresak edo erakundeak.
3. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen ekintzak.
1.– Diru-laguntza jaso ahal izango da 4. artikuluan aipatutako kolektibo hartzaileari zuzendutako prestakuntza-ekintzak egiteko, Prestakuntzako Espezialitateen Katalogoan jasota dauden espezialitateei badagozkie, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguarentzako garrantzitsuak diren beste espezialitate espezifiko batzuei badagozkie ere, Lanbideko zuzendari nagusiak onartzen badu, erakunde edo enpresa interesdunak eskaera aldez aurretik egin eta gero.
2.– Erakunde bakoitzak prestakuntza-plan bategatik eskatu ahal izango du diru-laguntza. Prestakuntza-plantzat hartuko da langabeen kualifikazio-beharrei erantzuna emateko eta haien enplegagarritasuna hobetzeko prestakuntza-erakunde batek proposatzen duen prestakuntza-ekintzen multzoa. Prestakuntza-planak tipologia honen arabera antolatuko dira:
A) Oinarrizko konpetentziak eta zeharkako konpetentziak eskuratzeko ekintzak, maila altuagoko beste ekintza batzuetan parte hartzeko eta/edo enplegagarritasuna hobetzeko.
a.a) Zeharkakoak: haien helburua zeharkako izaera duten ezagutzetako konpetentziak eskuratzea izango da, hala nola hizkuntzak, osasuna eta laneko arriskuak, ingurumena, kalitatea, ekintzailetasuna, bulegotika eta eten digitala txikitzeko balio dezaketen informazio- eta komunikazio-teknologiak, edo enplegu-eskatzaileentzako esanguratsuak diren beste edozein.
a.b) Ezinbesteko konpetentziak: ekintza horien helburua profesionaltasun-ziurtagiri bat edo horren modulu batzuk egiteko aukera ematen duten ezagutza instrumentalak eskuratzea izango da, titulazio akademikorik ez duten pertsonentzat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzeko ikastaroetan sartzeko prestakuntzako baldintzak betetzen ez dituzten pertsonentzat. Ekintza horiek bi motatakoak izango dira: 2. mailako prestakuntza egiaztagarrirako sarrerakoak edo 3. mailako prestakuntza egiaztagarrirako sarrerakoak.
a.c) Gizarteratzeko eta laneratzeko konpetentziak, gizartetik baztertzeko arrisku handia duten kolektiboei zuzenduta. Ekintza horien helburua zeharkako konpetentzia eta ezinbesteko konpetentzia batzuk eskuratzea izango da, lan-izaerako proiektu integralak garatzean oinarritutako metodologia aktibo baten bidez. Ekintza horiek lanetik eta gizartetik baztertzeko arrisku handia duten kolektiboei zuzenduta egongo dira, eta kolektibo horiei zenbait jarrera, konpetentzia eta oinarrizko ezagutza barneratzeko aukera emango diete, gero beste prestakuntza-prozesu batzuk arrakastaz hasteko aukera izan dezaten edo lan-munduan lehen aldiz sar daitezen.
Ekintza horiek taldekoak edo banakoak izan daitezke.
B) Kualifikazioa eskuratzeko prestakuntza-ekintzak, langileen konpetentziak enpresetako lanpostuen eskakizunei egokitzeko balio dutenak, horrela enplegagarritasuna hobetzeko.
b.a) Profesionaltasun-ziurtagiriak: Prestakuntza hori ibilbideen arabera antola daiteke, espezialitatearen guztizko ordu kopurua ematen denean. Bestela, prestakuntza-moduluen arabera ere egin daiteke. 1., 2. edo 3. prestakuntza-mailakoak izan daitezke.
b.b) Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean ez dauden espezialitateen prestakuntza-ekintzak. Ekoizpen-sistemaren kualifikazio-beharrei erantzutea eta/edo aurrea hartzea dute helburu ekintza horiek, batik bat sektore berritzaileenak eta/edo enplegu aldetik aukera hobeak dituzten sektoreak garatzera zuzendutakoak edo erregulazio espezifikoak dituzten ekoizpen-sektoreei zuzendutakoak (lanbide-txartelak).
Prestakuntza-ekintza horiek beren prestakuntza-espezialitatean zehazten den prestakuntza-ibilbidearekin programatu beharko dira, salbuespen bezala espezialitatea modulutan banatzea onartzen den ezohiko kasuetan izan ezik.
3.– Egin beharreko prestakuntza-ekintza guztiak, bestalde, honela sailkatzen dira:
a) Prestakuntza-ekintzak kontratazio-konpromisoarekin. Parte hartzen duten pertsona guztiak edo batzuk kontratatzeko konpromisoa hartzen denean egiten diren prestakuntza-ekintzak dira. Honako hauek egin ditzakete: enpresa batek; enpresa-talde batek, taldeko kide den enpresa batek kontratua egiteko hartu duen konpromisoa aurkeztuz; edo egiaztatuta eta/edo dagokion prestakuntza-erakundeen erregistroan inskribatuta dauden prestakuntza-erakundeek, kontratazioak egingo dituzten enpresarekin edo enpresekin sinatutako hitzarmena aurkeztuz.
Diru-laguntza eskuratzeko, enpresa edo erakundeek gutxienez egin beharreko prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileen % 50 kontratatzeko konpromisoa hartu behar dute, eta kontratazio horiek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:
– Lanaldia: osoa edo partziala, betiere gutxienez % 50ekoa bada.
– Gutxieneko iraunaldia: 6 hilabete jarraian, lanaldi osoko kontratuen kasuan; 1 urtekoa lanaldia % 50ekoa bada eta dagokion proportzioa lanaldi partziala % 50etik gorakoa bada.
Diru-laguntza eskatzerakoan behar bezala justifikatutako kasuetan (kontratazioa modu ez jarraituan edo sasoika egiteko beharra dagoenean), onartu ahal izango da kontratazioa egiteko konpromisoa lan-kontratu batean baino gehiagotan egitea. Horrelakoetan, lanaldi osoko kontratuen gutxieneko 6 hilabeteak gehienez ere 8 hilabeteko epean osatu beharko dira kontratuaren hasieratik zenbatzen hasita, eta lanaldi partzialeko kontratuak 15 hilabeteko epean osatu beharko dira gehienez ere.
– Kontratuaren hasiera: prestakuntza-ekintza amaitu eta hurrengo 3 hilabeteetan.
– Kontratazioa emandako prestakuntza-espezialitatearekin lotutako lanpostu batean egin beharko da.
b) Proiektu berezietan barne hartutako prestakuntza-ekintzak. Deialdi honetarako, proiektu berezitzat hartuko dira enplegurako tokiko edo sektoreko proiektuak, erakundeen arteko hitzarmenetan edo Europar Batasunak onartutako planetan oinarritzen direnean. Horien helburua langabeen enplegagarritasunari modu integralean ekitea izango da.
Edonola ere, diru-laguntza eskuratu ahal izateko, proposatutako prestakuntza-ekintzek Lanbideren plan estrategikoaren helburuekin bat egin behar dute.
c) Bestelako prestakuntza-ekintzak, langabeen enplegagarritasuna handitzera edo laneratzea sustatzera zuzendutakoak.
4.– Prestakuntza emateko modalitateak.
Prestakuntza-ekintzak ondorengo modalitate hauetako batean eman behar dira: presentziala, teleprestakuntza edo mistoa.
Prestakuntza presentzialtzat hartzen da ikasgela batean irakasleek ikasle talde bati ezagutza berak aldi berean transmititzen dizkietenean, edozein motatako baliabide didaktikoak erabilita.
Teleprestakuntzatzat hartzen da informazio- eta komunikazio-teknologia telematikoen bidez egiten dena. Horrela, hainbat lekutan dauden ikasleak, tutoreak eta baliabideak elkarrekin harremanetan egon daitezke. Prestakuntza mota hori bere horretan edo prestakuntza presentzialarekin batera eman daiteke.
4.1.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko asmoa ez duten prestakuntza-ekintzak teleprestakuntza bidez emateko baldintzak:
4.1.1.– Ekintzarako proposatzen diren teleprestakuntzako ordu-kopurua behar bezala justifikatu beharko da.
4.1.2.– Teleprestakuntza ikaskuntza sistematizatua dakarten euskarri didaktikoekin eman beharko da, eta nahitaez tutorearen laguntzarekin osatuko da.
4.1.3.– Prestakuntza-plataformen gutxieneko ezaugarriak. Prestakuntza emateko onuradunek erabiltzen duten teleprestakuntza-plataformak honako baldintza hauek bildu beharko ditu:
a) Prestakuntza-proiektu bat eduki behar du, bertan ikasteko metodologia, jarraipena eta ebaluazioa zehaztuta.
b) Online eskuliburu bat eduki behar du ikaslearentzat, plataformaren eta ikaslearen beraren oinarrizko eragiketen funtzionamenduari buruzkoa, online prestakuntzaren jarraipena egiteko. Eskuliburua deskargatu eta off-line kontsultatu ahalko da.
c) «Online» ikaskuntza-programa bat eduki behar du, ikasleentzako prestakuntza kudeatzeko eta bermatzeko ahalmen nahikoarekin; gainera, honako baldintza hauek bete beharko ditu:
– Arau tekniko aplikagarrian adierazitako fidagarritasun-, segurtasun-, irisgarritasun- eta interaktibitate-mailak biltzea.
– Erabiltzaile posible guztiei aldi berean sartzeko aukera ematea, eta, halaber, bermatzea plataformaren banda-zabalera berdina izango dela ikastaldiaren etapa guztietan.
d) Plataforma erabiltzeko lizentzia egokiak eduki behar ditu.
e) Ez du inolako publizitaterik eduki behar. Logotipoa eta fabrikatzailearen copyrighta ez dira publizitatetzat hartuko.
f) Edukiak editatzea eta aldatzea.
g) 24 x 7 prestasuna izan behar du.
4.2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko asmoa duten prestakuntza-ekintzak teleprestakuntza bidez emateko baldintzak:
Prestakuntza ematen duen enpresak edo erakundeak modalitate hori emateko legeriak eskatzen dituen baldintzak bete beharko ditu (34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena, 12.bis artikulua; eta ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa, Errege Dekretu hori garatzen duena).
5.– Prestakuntza-ekintzak 2016ko ekitaldian hasi beharko dira, diru-laguntzen ebazpenaren jakinarazpenetik aurrera, eta 2017ko uztailaren 31 baino lehen bukatu beharko dira.
6.– Prestakuntza-ekintzak onartzean 20 parte-hartzaile lagunduko dira diruz gehienez, eta 10 gutxienez. Hala eta guztiz ere, honako hauek onartuko dira:
a) Diruz lagunduko parte-hartzaileez gain, 2 pertsona gehitzea prestakuntza-ekintzetara, parte-hartzaile kopuru horretarako egiaztagiria edo inskripzioa duten prestakuntza-zentroetan. Parte-hartzaile horiengatik ez da diru-laguntzarik emango.
b) Salbuespen bezala eta Lanbidek aldez aurretik baimena emanda, parte-hartzaile kopurua murriztu ahal izango da laneratzeko eta gizarteratzeko arazo nabarmenak dituzten kolektiboei zuzendutako prestakuntza-ekintzetan edo kalitatea bermatzeko parte-hartzaile kopuru txikia beharrezkoa dela egiaztatzen den prestakuntza-ekintzetan.
4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.
Programazio honetan aurreikusitako prestakuntza-ekintzetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izen emanda dauden langabeek parte hartu ahal izango dute, lehentasunez. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda dauden langabeek ere parte hartu ahal izango dute.
Landunak ezin izango dira prestakuntza-ekintzen % 40 baino gehiago izan.
5. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.
1.– Prestakuntza-ekintzen finantzaketa parte-hartzaile eta ordu bakoitzeko kostuaren araberakoa izango da, deialdi honen II. eranskinean aurreikusten diren modulu ekonomikoei jarraikiz.
Modulu ekonomikoak prestakuntza-ekintza emateko modalitatearen arabera antolatu dira (presentziala edo teleprestakuntza). Era berean, modulu ekonomiko bakoitza hiru zatitan banatu da: horietako bi zuzeneko kostuei dagozkie, langileenak eta funtzionamendukoak, eta hirugarrena zeharkako kostuei dagokie, zeina langileengatiko zuzeneko kostuaren ehuneko baten arabera eta ezin izango du diru-laguntzaren zenbateko osoaren % 10 gainditu.
Modalitate presentzialean eskaintzen diren prestakuntza-ekintzetan, langileengatiko zuzeneko kostuei dagokien modulu ekonomikoa beti bider 15 egingo da (parte-hartzaileengatik), 3.6 artikuluan aurreikusi bezala, gehienez 20 eta gutxienez 10 parte-hartzailetara mugatzen diren prestakuntza-ekintzetan. 3.6.b) artikuluan aipatzen diren salbuespenetan, aurreikusitako modulu ekonomikoa parte-hartzaileen benetako kopuruarekin biderkatuko da.
Langileek eta funtzionamenduak eragindako gastuei dagozkien zuzeneko kostuak kasu bakoitzean aurreikusitako moduluen zenbatekoaren baliokideak izan beharko dira, gutxienez.
Azkenean aplikatu beharreko modulu ekonomikoek ezin izango dute gainditu, inola ere, martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua garatzen duen martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduan aurreikusitakoak. Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzenduta dauden prestakuntza-ekintzen kasuan, gehieneko muga urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduan jasotakoa da (Horren bidez garatzen da 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena). Ondorioz, azken modulua osatzen duten hiru moduluen batura araudi horietan aurreikusitakoa baino handiagoa balitz, araudian jasotako kopuruak aplikatuko dira.
2.– Edonola ere, enpresa edo erakunde onuradun batek ezingo du jaso, bere prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintza guztiengatik, deialdi honetako 1.3 artikuluko b) atalean zehazten diren baliabide ekonomikoen % 5 baino gehiago, horien helburua den egitekoetarako, hau da, 3.3 artikuluko c) letrak aipatzen dituen prestakuntza-ekintzetarako (kontratatzeko konpromisoa ez duten edo proiektu berezietakoak ez diren beste prestakuntza-ekintza batzuk).
3.– Ekintzak osotasunean edo partzialki finantzatuko dira. Azken kasu horretan, eman beharreko espezialitateko modulu ekonomikoaren gainerakoa osatu arteko zenbatekoa emango da, beste erakunde publiko edo pribatu batek ere finantzaketa ematen duenean, finantzaketa hori nahikoa bermatua dagoenean.
6. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.
1.– Deialdi honetako diru-laguntzen eskaerak modu elektronikoan tramita daitezke Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren informatika-aplikazioaren bidez (LAN-F); www.lanbide.eus webgunean egongo da eskuragarri tresna hori. Bestela, paperean ere aurkez daitezke, III. eranskinean jasotako inprimakiaren bidez; inprimaki hori ere aipatutako aplikazioan eskura daiteke.
Papereko eskaerak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lurralde-bulegoetara bidali beharko dira:
– Arabako Lurralde Bulegoa: Antilletako pasabidea, 14 – 01012 Vitoria-Gasteiz.
– Bizkaiko Lurralde Bulegoa: Ercilla kalea, 4, 1. solairua – 48009 Bilbao.
– Gipuzkoako Lurralde Bulegoa: San Martzial kalea, 12 – 20005 Donostia.
Bulego horietan aurkez daitezke eskaerak, edo administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian jasotako beste edozein bitartekoren bidez bidal daitezke bestela.
2.– Diru-laguntzaren eskaerarekin batera dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
2.1.– Oro har:
a) Eskaera egiten duen enpresa edo erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena. Bertan, diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-plana egiteko giza baliabideak eta materialak dituztela bermatuko dute, edo diru-laguntzaren esleipenaren ondoren horiek izateko konpromisoa hartu beharko dute, prestakuntza-ekintzak hasten direnerako. Gainera, prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko plangintza ere jasoko da, denborari eta logistikari dagokionez, eta erakundeak dituen instalazioak eta giza baliabideak zehaztuko dira, prestakuntza-ekintzak egiteko erabiliko direnak.
b) Eskaera sinatzen duen pertsonaren NAN/AIZaren fotokopia, edo haren nortasun-datuak elektronikoki egiaztatzeko baimena; eta pertsona juridiko eskatzailearen ordez sinatzen duen pertsona horren legezko ordezkaritzaren egiaztagiria. Hori ez da beharrezkoa izango modu elektronikoan sinatzeko ziurtagiria duten pertsonentzat eta eskaera modu telematikoan tramitatzen dutenentzat.
c) Enpresa edo erakunde eskatzailearen identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.
d) Teleprestakuntzaren modalitatean emandako profesionaltasun-ziurtagirietarako prestakuntzaren kasuan, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 12 bis artikuluak aipatzen duen hitzarmena.
2.2.– Prestakuntza-ekintzak kontratazio-konpromisoarekin:
a) Enpresaren ziurtagiria, parte-hartzaile guztiak edo batzuk kontratatzeko konpromiso adieraziz, eta egin beharreko kontratazioak zehaztuz.
b) Enpresa-taldearen ziurtagiria, taldeko kide diren enpresek parte-hartzaileak kontratatzeko egin duten konpromisoa adieraziz eta egin beharreko kontratazioak zehaztuz.
c) Egiaztatutako eta/edo dagokion prestakuntza-erakundeen erregistroan izen emanda dagoen prestakuntza-erakundearen ziurtagiria, kontratazioak egingo dituzten enpresarekin edo enpresekin sinatutako hitzarmena biltzen duena, egin beharreko kontratazioak zehaztuz.
d) Prestakuntza-ekintza azpikontratatzen den kasuetan, kontratazio-proposamena, honakoak jasoko dituena: halakorik izan bada, hiru eskaintza eskatu direla, horietatik zein aukeratu den eta 12.8 artikuluan aurreikusitako kasuetan Lanbideri aurretiazko baimena eskatu zaiola.
Dokumnetazio hori geroago ere aurkeztu ahal izango da, baina, edozeinetara ere, prestakuntza-ekintza hasi baino lehen.
2.3.– Proiektu berezietan barne hartutako prestakuntza-ekintzak:
Erakundeen arteko hitzarmenetan edo Europar Batasunaren planetan onartutako ekintzen esleipenaren memoria edo ziurtagiria. Bertan, jasotako finantzaketaren ehunekoa eta Lanbideri eskatzen zaiona adierazi beharko dira.
2.4.– Beste prestakuntza-ekintza batzuk:
a) 8.1 artikuluaren b.2 atalean aurreikusten den balorazio-irizpideak aipatzen dituen sari edo egiaztagirien kopia konpultsatua.
Ez da beharrezkoa izango horiek aurkeztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratutako enpresaren edo prestakuntza-erakundearen datuetan dagoeneko jasota badaude. Eskarian adierazi beharko da egoera hori.
b) Laneratzeko nahiz gizarteratzeko arloetan erakundeak lortu edo sinatu dituen proiektu edo hitzarmenen diru-laguntzak emateko ebazpenen kopia konpultsatuak (horiei egiten die erreferentzia 8.1.b.3 artikuluak).
c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrean izen emateko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ez duten erakundeek honako hau aurkeztu beharko dute: Estatuaren katalogotik kanpoko espezialitateak emateko dagokion administrazio eskudunaren aurrean aurkeztu duten erantzukizunpeko adierazpenaren kopia konpultsatua, sarrera-erregistroarekin.
d) 8.1.b.5.2 artikuluan aurreikusitako balorazio-irizpidean aintzat hartzen diren laguntza-deialdien babesean prestakuntza jaso duten pertsona kopuruaren ziurtagiria.
e) Dagokionean, sozietate-talde bateko kidetza egiaztatzeko dokumentazioa, 8.1 B artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.
f) 8.1 artikuluan zehaztutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko enpresa edo erakunde eskatzaileak egokia dela uste duen beste edozein dokumentazio.
3.– Eskaerak ez baditu baldintza guztiak betetzen, enpresa edo erakunde interesdunari jakinaraziko zaio 10 laneguneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko. Hori egingo ez balu, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, horretarako beharrezkoa den ebazpena eman eta gero.
4.– Prestakuntza-planetarako diru-laguntzen eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2016ko urriaren 31n amaitu.
5.– Epe horretan, erakunde eskatzaileak bere prestakuntza-planean aldaketak egiteko aukera izango du. Aldaketa horiek prestakuntza-ekintza gehiago gehitzeko izan daitezke, bai eta onartu ez direnak ezeztatzeko ere, puntu gutxiegi lortu dituztelako edo baliabide ekonomikorik ez dutelako. Edonola ere, prestakuntza-plana handitzeko, diru-laguntzak lortzeko beste eskaera bat aurkeztu beharko da.
7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.
1.– Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, berriz, ebaztekoa.
2.– Honako hau izango da diru-laguntzak esleitzeko prozedura, prestakuntza-ekintzen tipologiaren arabera:
a) Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak eta erakundeen arteko proiektuetako prestakuntza-ekintzen diru-laguntzen kasuan –deialdi honen 3.3 artikuluko a) eta b) letrak–, lehia jarraituaren prozeduraren bidez esleituko dira diru-laguntzak.
Eskatzaileek deialdi honetan zehaztutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen denean, ordenan emango dira diru-laguntzak, espedientea amaitua dagoen momentuaren arabera, jarduera horietarako deialdi honen 1.3 artikuluaren a) letran definituta dagoen diru-zuzkidura agortu arte.
Zuzkidura hori amaituko balitz, laguntza horiek finantzatzeko erabili ahal izango dira deialdi honetako 3.3 artikuluko c) letran deskribatzen diren diru-laguntzei 1.3 artikuluaren b) letran esleitzen zaizkien baliabide ekonomikoak, konprometitu gabe badaude, hau da, oraindik publizitaterik eman ez bazaie, ondorengo b) letran zehazten den bezalaxe. Aurrekontua banatzeko moduaren aldaketa horren berri emango da Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.
Hasierako aurrekontua eta horren zabalpen posiblea agortzen direnean, geratzen diren eskaerei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn emango da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.
Ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, eskaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera zenbatuta. Epe hori igarota, enpresa edo erakunde interesdunari jakinarazpenik egin ez bazaio, diru-laguntza onartutzat joko da.
b) Gainerako prestakuntza-ekintzen kasuan (deialdi honetako 3.3 artikuluko c) letra), diru-laguntzak prozedura irekiaren bitartez esleituko dira. Horretarako, elkarren segidako hiru hautaketa-prozedura aurreikusten dira, eta horietako bakoitzean lehia-prozeduraren bidez ebatziko dira eskaerak, denbora-tarte jakin batean aurkeztu diren eskaeren artean, kronograma honi jarraikiz:
– Lehen prozedura: deialdi hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik 2016ko ekainaren 30era arte aurkeztutako eskaerak.
– Bigarren prozedura: 2016ko uztailaren 1etik 2016ko irailaren 6ra arte aurkeztutako eskaerak.
– Hirugarren prozedura: 2016ko irailaren 7etik 2016ko urriaren 31ra arte aurkeztutako eskaerak.
Lehen prozedurako eskaerak finantzatzeko kredituaren zenbatekoa 29.000.000 eurokoa da. Beste bi prozedurei dagokien zuzkidura Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuko da eskaerak aurkezteko epe bakoitza amaitu baino lehen. Lehen eta bigarren prozedurak ebatzi eta gero diru-laguntzak emateko kreditua agortu ez balitz, erabili gabeko baliabide ekonomiko horiek hurrengo prozeduretan diru-laguntzak emateko erabili ahal izango da.
Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean, 2016ko urriaren 31n, laguntza hauek emateko erabili ahal izango da kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak eta proiektu berezietako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko diru-laguntzetan erabili ez den zenbatekoa (1.3 artikuluaren a) letran aurreikusita dagoen bezala). Hirugarren prozeduran diru-laguntzak emateko kredituaren zabalpenaren eta horrek aurrekontua banatzeko moduan dakartzan aldaketen berri emango da Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.
Eskaerak aztertu eta ebaluatzeko izaera teknikoko ebaluazio-batzorde bat eratuko da. Batzorde horren kide izango dira Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzaren mendeko Enplegurako Lanbide Heziketaren Zerbitzuko arduraduna eta erakunde autonomo horren lurralde-bulegoetako arduradunak, edo horiek izendatzen dituzten ordezkariak.
Prozedura bakoitzean, eskaerek deialdi honetan parte hartzeko baldintzak betetzen dituztela egiaztatu eta gero, ebaluazio-batzordeak balorazio bat egingo du, ondoko artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera, eta ebazpen-proposamena egingo du. Hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzendari nagusiari bidaliko dio, hura baita ebazpena emateko organo eskuduna, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariaren bidez.
Ebazpenean eman nahi diren diru-laguntzak jasoko dira, baloraziotik ondorioztatzen den lehentasun-hurrenkeran, diru-laguntzaren zenbatekoa adieraziz. Era berean, ukatutako diru-laguntzak ere jasoko dira, uko egiteko arrazoiak adieraziz.
Prestakuntza-erakunde interesdunei prozeduren ebazpenaren berri emateko Lanbideren webgunean argitaratuko dira ebazpen horiek (www.lanbide.euskadi.eus).
Behin betiko ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea ezin izango da lau hilabetetik gorakoa izan, prozedura bakoitzean eskaerak aurkezteko lehen egunetik zenbatuta. Ebazpen bat espresuki jakinarazi gabe epe hori igarotzen bada, eskaera ukatu dela ulertuko da.
Prestakuntza-erakunde onuradunek 5 egun balioduneko epea izango dute diru-laguntza onartzeko, ebazpena Lanbideren webgunean argitaratzen den unetik aurrera zenbatuta. Epe hori igarotzen denean diru-laguntzari uko egiten diotela ulertuko da.
Ebazpenean aurrekontu-kreditua falta delako ukatu diren eskaerak balorazio-irizpideak aplikatzetik sortzen den lehentasun-hurrenkeran zerrendatuko dira; horrela, erakunde onuradunetako batek diru-laguntzari uko egingo balio, lehentasun-hurrenkera horren araberako hurrengoari emango zaio diru-laguntza, betiere ukatutako eskaeretako bat finantzatzeko nahikoa kreditu berreskuratzen bada.
Gutxieneko balorazioa gainditu arren lehen prozedurako baliabide ekonomikoekin finantzatu ahal izan ez diren eskaerek bigarren prozeduran parte hartuko dute, aurkeztutako gainerako eskaerekin batera; era berean, bigarren prozeduran kreditu-faltagatik diruz lagundu ezin daitezkeen eskaerek hirugarren eta azken prozeduran parte hartuko dute. Horretarako, ez da beharrezkoa izango eskaera berriz aurkeztea.
3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.
4.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez, zer enpresak jaso duten diru-laguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.
8. artikulua.– Eskaerak baloratzeko irizpideak.
1.– Deialdi honen 3.3.c) artikuluan aipatzen diren prestakuntza-ekintzak baloratzeko, irizpide hauek erabiliko dira (IV. eranskinean gehiago zehazten dira):
A.– Prestakuntza-ekintza prestakuntza-beharrentzako egokia izatea. Gehienez ere 15 puntu lor daitezke.
Horren helburua prestakuntza-ekintzak puntuazioaren bidez sailkatzea da, irizpide hauen arabera: familia profesionala, prestakuntza-maila, programaren tipologia eta prestakuntzaren zehaztasunak, egiaztagarria izan edo ez izatearen ingurukoak. Irizpide horiek lotura dute Lanbideren prestakuntzaren plangintzako beharrekin.
Oinarrizko konpetentziak eta zeharkako konpetentziak lortzeko prestakuntza-ekintzen kasuan, 7 puntu emango dira a.1 irizpidean.
B.– Eskatzailearekin lotutako jardueraren adierazleak. Gehienez ere 60 puntu lor daitezke.
Horren helburua prestakuntza-ekintzak diru-laguntzaren eskatzailearen ibilbidearen arabera sailkatzea da. Eskatzailea sozietate-talde batekoa bada, taldeko erakundeen jarduera hartuko da kontuan, eta halakotzat joko da 1407/2013 Erregelamenduaren (EB) 2.2 artikuluan enpresa bakarraren definizioarekin bat datorrena, edo Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritako sozietate taldearen definizioarekin bat datorrena.
Erakunde beraren ekintza guztiek B atalean zehaztutako irizpideen arabera lortutako puntuazioa izango dute. Ibilbidea ondoren zehazten diren azpiirizpideen arabera kalkulatuko da.
Zenbait kasutan, baloratu beharreko datuak prestakuntza-erakundeari dagozkio, hura titularra den prestakuntza-zentro guztiei dagozkionak barne. Kasu horretan, (IFK) adieraziko da. Beste kasuetan, baloratu beharreko datuak banakako prestakuntza-zentroei dagozkie. Kasu horretan, (prestakuntza-zentroa) adieraziko da.
b.1.– Sintesi-adierazlea: gehienez 10 puntu.
Langabeei zuzendutako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-programazioetan prestakuntza-erakundeak (IFK) familia profesional bakoitzean lortu dituen gogobetetasun-tasen batez bestekoa. Horretarako, 2015ean amaitutako programazioak hartuko dira kontuan, programazio- eta hasiera-urtea edozein izanik ere.
Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzen deialdietan, Lanbidek onartutakoetan, parte hartu ez duten prestakuntza-erakundeei 5 puntu emango zaizkie.
b.2.– Ziurtagiri ofizialak: gehienez 7 puntu.
Erakunde eskatzaileak homologatutako estandar batzuk betetzen dituela egiaztatzen duten eta indarrean dauden sari edo ziurtagiri ofizialak, kalitatearekin, ingurumenarekin, laneko segurtasun eta osasunarekin, genero-berdintasunarekin edo euskararekin lotutakoak.
b.3.– 2015 eta 2016ko enpleguaren eta prestakuntzaren arloko diru-laguntzak emateko ebazpenak edo indarrean dauden lankidetza-hitzarmenak, Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako Zuzendaritzak ez beste erakunde publiko edo pribatu batek kudeatutakoak: gehienez 5 puntu.
Prestakuntza-erakunde batek (IFK) arreta ematen dien kolektiboko pertsonen edo ekoizpen-sektoreen beharrei erantzuteko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lortu edo sinatu dituen proiektuentzako diru-laguntzak emateko ebazpenen edo hitzarmenen kopurua, Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzak edo Hobetuzek, erakunde kolaboratzaile gisa, edo beste erakunde edo organo batek kudeatutakoa (hala nola Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, aldundiek, udalek, enpleguaren eta prestakuntzaren arloko beste administrazio publiko batzuk, sektoreko enpresen elkarteeak...).
b.4.– Akreditazioaren edo inskripzioaren dibertsifikazioa: gehienez 3 puntu.
Prestakuntza-erakunde batek edo prestakuntza-zentro batek erregistratuta dituen prestakuntza-espezialitateen tipologia, bere prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntza eskatzerako momentuan.
b.5.– Prestakuntza emateko erakunde eskatzaileak egiaztatzen duen konpetentzia: gehienez 35 puntu.
Irizpide hauen arabera kalkulatuko da:
b.5.1.– Gehienez 10 puntu: langabeei zuzendutako eskaintza finantzatzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako laguntzen deialdietan prestakuntza-erakunde (edo prestakuntza-zentro) bakoitzak prestatutako pertsona-kopurua. 2013, 2014 eta 2015eko programazioetako ekintzen batez bestekoa hartuko da kontuan.
b.5.2.– Gehienez 5 puntu: Langabeei zuzendutako enplegurako prestakuntzaren alorrean lan egiten duten beste erakunde batzuen laguntza-deialdietan edo horiekin sinatutako hitzarmenen ondorioz prestatutako pertsona-kopurua, prestakuntza-erakundeak (IFK) kalkulatutakoa. Ez dira kontuan hartuko haien ardura duen erakundearentzako prestakuntza-planak egiten dituzten prestakuntza-erakunde publikoen datuak. 2013, 2014 eta 2015eko programazioetako ekintzen batez bestekoa hartuko da kontuan.
b.5.3.– Gehienez 10 puntu: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako Lehen Aukera eta Hezibi programen deialdietako parte-hartzaile kopurua. Lehen Aukeraren deialdian erakunde bakoitzak 2014an eta 2015ean jasotako eta kudeatutako pertsonen kopuruak batuko dira. Hezibi programan, modalitate horretan 2013an, 2014an eta 2015ean Lanbidek diruz lagundutako prestakuntza-ekintza bat egiten zuten pertsona-kopurua hartuko da kontuan. Irizpide honen balioa prestakuntza-erakunde (IFK) bakoitzak kalkulatu beharko du.
b.5.4.– Langabeei zuzendutako zein lanean ari diren langileei zuzendutako eskaintza finantzatzeko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako laguntzen deialdietan prestakuntza-erakundeak egin dituen diruz lagundutako ekintza guztien enplegagarritasun-tasa, prestakuntza-erakundearen (IFK) arabera kalkulatuta, familia profesional bakoitzean: gehienez 10 puntu.
Honela kalkulatuko da: (Prestakuntzako arrakasta-tasa x K1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x K2) + (Parte-hartze anitzeko tasa x K3), non:
– K1, K2 eta K3 kualifikazio-mailarekin lotuta kalkulaturiko tasa bakoitzari emandako pisuari dagozkion. Hori, parte hartzen duten pertsonei eskaturiko sarrerako gutxieneko maila akademikoaren arabera zehazten da.
– Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa: Prestakuntza emaitza positiboarekin amaitzen duten pertsonen kopurua, prestakuntza-ekintza hasi duten guztizko parte-hartzaile kopuruaren gainean.
– Besteren konturako laneratzearen tasa: Prestakuntza-ekintza amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren konturako kontratu bat lortu duten pertsonen kopurua.
– Parte-hartze anitzeko tasa: Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, lehenengo prestakuntza-ekintza bigarren batekin lotzen duten pertsonen kopurua ikastaroa amaitu ondorengo sei hilabeteetan.
Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzen deialdietan, Lanbidek onartutakoetan, parte hartu ez duten prestakuntza-erakundeei 5 puntu emango zaizkie.
C.– Eskualdearen araberako haztapen-irizpideak.
Irizpide horren helburua diruz lagundu beharreko prestakuntza ekintzak eskualde guztien artean era orekatu batean banatzea da, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan, Lanbideren 2013-2016 aldirako Plan Estrategikoan eta 2016ko Urteko Kudeaketa Planean ezarritako helburuak betetze aldera. Era berean, bermatu behar da familia profesional jakin bateko prestakuntza-eskaintza lurralde historiko bakoitzeko hiru eskualde desberdinetara iristen dela.
Irizpide hori aplikatzeko, honela jardungo da:
Lehenengoa.– A eta B irizpideak aplikatuz eskaerak balioetsi eta ordenatu ostean, eta, aurrekontu-mugak kontuan izanda, diruz lagundu beharreko prestakuntza-eskaintza lortzen denean, lanbide-familiak aztertuko dira eta lurralde historiko bakoitzeko gutxienez hiru eskualdetan ordezkaritzarik ez daukatenak hautemango dira; era berean, begiratuko da zer eskaintza dauden gainordezkatuta (hau da, prestakuntza-jarduera bat baino gehiago) eskualde batean edo bitan (eskualde saturatua).
Bigarrena.– Printzipioz, aurrekontu-kreditura iritsi ez den eskaerarik ba ote den begiratuko da, lurralde historiko bereko beste eskualde batean edo bitan ematen den prestakuntza-espezialitate berari dagokionik (segun eta hiruko gutxienekoa lortzeko bat edo bi falta diren).
Hirugarrena.– Diru-laguntza eskuratzeko lehentasuna izango du(te) bigarren puntuan adierazitako eskaerak edo eskaerek, saturatutako eskualde(et)an puntuazio okerrena lortu du(t)enaren aldean, lurralde historiko bereko hiru eskualdetan prestakuntza-ekintza bat diruz laguntzeko gutxienekora iritsi artean.
IV. eranskinean daude horretarako kontuan hartu beharreko eskualdeak zerrendatuta.
2.– Berdinketa gertatuko balitz, b.5.4 balioespen-irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna. Berdinketak jarraituko balu, b.5.3 balioespen-irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna. Berdinketa hausteko azken irizpide gisa, b.1 balioespen-irizpidean puntuazio handiena lortu duena hartuko da aintzat.
3.– Diru-laguntza lortu ahal izateko, prestakuntza-ekintzek 30 puntu lortu beharko dituzte, gutxienez, A eta B ataletako adierazleen arabera. Irizpide horiek IV. eranskinean daude zehaztuta. Diru-laguntza ukatu egingo da prestakuntza-ekintzak gutxieneko puntuazio hori lortzen ez badu.
9. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.
1.– Prestakuntza ekintzetan parte hartuko duten pertsonen aurretiko hautaketa bat egingo du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ikastaroetan parte hartzeko hautagaien artean.
Hautagaiek honela parte hartu dezakete ikastaroan:
a) Ikastaroan parte hartzea eskatuz, bai Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren sareko bulegoren batean eskaera bat aurkeztuta , bai eskaera organismo autonomo honen webgunean beteta (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.
b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek ikastaroa egitea agindu diezaieke enplegu-eskatzaileei (eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dutenei), haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.
c) Lanbidek enplegu-eskatzaileak deitu ditzake profesionaltasun-ziurtagiri bat osatzeko faltan dituzten prestakuntza-moduluez osatutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.
Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, enpresa edo erakunde eskatzaileak bere kontratazio-beharrei dagozkien pertsonen profila bidaliko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari aldez aurretik.
2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hautagaien eskaerak igorriko ditu zentroetara, ikastaroa emango duen zentroarekin adostutako epean, behar adinako denbora izan dezaten hautaketa-prozesua berme guztiekin egiteko.
3.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan jasotako eskakizunak bete behar dituzte parte-hartzaileek, kualifikazio profesionalaren 2. eta 3. mailetarako. Era berean, prestakuntzako espezialitateen katalogoko prestakuntzako espezialitateei dagozkien beste prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, hautagaiek katalogoko espezialitate bakoitzarentzat ezarrita dauden eskakizunak bete behar dituzte.
4.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa enpresa edo erakunde onuradunak egingo du, Lanbidek bidaliko dizkion hautagaien artean. Beharrezkoa den prestakuntza-ekintza guztietan, hautaporba bat egingo da (enpresa edo erakundearen instalazioetan), prestakuntza-ekintza baliagarria izango dela ziurtatzeko eta hautagaiek ekintza kualifikatzaileen helburuak lortzeko ezinbestekoak diren ezagutzak badituztela bermatzeko.
5.– Prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak aukeratzeko hautaproba hori egin eta gero, proba egin behar denean, eta etengabeko prestakuntza sustatze aldera, honela jokatuko da, kontratatzeko konpromisoa duten ekintzen kasuetan salbu:
a) Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prestakuntza-ibilbideak.
– Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat emango bada, egiaztatutako prestakuntza-modulu bakar bat ere ez duten pertsonek izango dute lehentasuna.
– Prestakuntza-modulu solteak programatu badira, egiaztatutako prestakuntza-moduluren bat duten pertsonek izango dute lehentasuna, beren prestakuntza-ibilbidea osa dezaten. Kasu horretan, lehentasuna izango dute profesionaltasun-ziurtagiriko gainerako moduluak gaindituta dituzten pertsonek. Ibilbide oso bati dagozkion prestakuntza-ekintzen kasuan, lehen ekintzan parte hartu duten pertsonek lehentasuna izango dute ibilbide horretako ondorengo faseetan parte hartzeko.
– Nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arloei lotutako profesionaltasun-ziurtagirietan, lehentasuna izango dute emakumeek. Arlo horiek taula batean jasoko dira eta taula Lanbideren webgunean jarriko da (http://www.lanbide.euskadi.eus), deialdia argitaratzen den egun berean.
b) Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzenduta ez dauden prestakuntza-ibilbideak:
Ibilbide oso bati dagozkion prestakuntza-ekintzen kasuan, lehen ekintzan parte hartu duten pertsonek lehentasuna izango dute ibilbide horretako ondorengo faseetan parte hartzeko.
6.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko atalean deskribatu bezala, dagokien hautaproba gainditzen dutenen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, lehentasun-hurrenkera honetan:
6.1.– Langabeak:
a) Lehenik eta behin, eta lehentasun-maila berberarekin, lan-merkatuan sartzeko arazo bereziak dituzten pertsonak, kualifikazio-maila txikia duten pertsonek lehentasuna izanik: 30 urte arteko gazteak; emakumeak, langabeen kolektiboan duten pisuaren proportzioan (langabeen % 53 emakumeak dira); luzaroko langabeak; 45 urtetik gorakoak; desgaitasuna duten pertsonak; langabezia-saria agortua duten eta berriz profesionalki gaitzeko PREPARA programan eta Enplegua Aktibatzeko Programan parte hartzeagatik diru-laguntzak jasotzen dituzten pertsonak; Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradun diren langabeak; eta terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak.
b) Bigarrenik, gainerako langabeak, orokorrean.
c) Hirugarrenik, etendurako Enplegua Erregulatzeko Espediente baten eraginpean dauden langabeak, prestakuntza-ekintzara joan daitezen.
6.2.– Landunak.
a) Lehenengo eta gehienez ere % 53ra arte, emakumeei emango zaie lehentasuna hautaketa-prozesuetan, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunari buruzko araudian adierazitakoa beteteko.
b) Bigarren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatutako pertsonak.
7.– Pertsona batek ezingo ditu bi ikastaro batera egin, baldin eta ikastaro horiek egiteko beste eskabide batzuk badaude eta haiek sarbide-eskakizunak betetzen badituzte.
8.– Hautaketa amaitutakoan, enpresa eta erakunde onuradunek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari eman beharko diote horren berri, kudeaketarako informatika-aplikazioaren bidez eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideen arabera.
9.– Aukeratuak izan diren pertsonen eta ikastaroetan parte hartzeko erreserba-egoeran gelditzen diren pertsonen zerrendak jendaurrean ipini behar dituzte prestakuntza-erakundeek beren instalazioetan, eta prestakuntza-ekintzak non, noiz eta zer ordutan egiten hasiko diren adierazi behar dute. Zerrenda hori prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago erakutsi behar da gutxienez, hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean.
Iragarpen horiez gain, egoki iruditzen zaizkien beste bitarteko guztiak ere balia ditzakete prestakuntza-zentroek ikasleei alderdi horien berri emateko.
10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.
1.– Prestakuntza-ekintzak doakoak dira ikasleentzat eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduko ditu.
2.– Eusko Jaurlaritzak sinatutako istripu eta erantzukizun zibileko polizak barne hartzen ditu ikasleak ikastaroetara joateagatik eta prestakuntza ematen den lekurako joan-etorrietatik eratorritako arriskuak.
3.– Klaseko lehen egunean ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharren dokumentua jasoko dute ikasleek, eta dokumentu hori sinatuko dute.
4.– Ikasleek modu jarraituan joan beharko dute eskoletara, eta prestakuntza-ekintzei probetxua atera beharko diete. Hori bermatzeko, enpresa edo erakunde onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko du.
5.– Ikasleek ezin izango dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatu arte, salbu eta enplegua aurkitu eta horrek galarazten badie prestakuntza-ekintzara joatea eta horri probetxua ateratzea, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie.
11. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.
1.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak izango dira honako hauek:
a) Prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25ean ez joatea, arrazoia edozein izanik, justifikatuta zein ez.
b) Aprobetxamendurik eza edo portaera okerra, horrela ekintzaren bilakaera ona oztopatzen bada, horren barruan kontuan hartzen direla eska daitezkeen higiene eta osasungarritasun neurriak.
2.– Ikasleak baztertzeko prozedura hau izango da:
Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den formularioa erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du. Horren ostean, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendariak baztertzeko prozedura hasteari buruzko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamena egiteko arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun naturaleko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez 15 eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, prestakuntza-ekintzaren jarraipen egokia bermatzeko behin-behineko neurriak har daitezke baztertze-prozedurari ekiteko erabakian. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea behin-behineko izaeraz baztertzea ikastarotik, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean egokia den errekurtsoen oin-oharra azalduko da.
Ikasleren batek hutsegiteen % 25 gainditzen badu prestakuntza-ekintzaren iraupen-ordu guztiekin alderatuta, prestakuntza-zentroak horren berri espresuki emango dio Lanbideko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura hasteko. Modulu oso bat geratzen bazaio egiteko, eta % 25etik gorako hutsegiteak arrazoi justifikatu batengatik gertatu badira (adibidez, gaixotasuna izatea edo lan-jarduera hastea), baloratu ahalko da pertsonak geratzen den modulua egitea, kontuan hartuta ikasle hori ezin dela justifikatutzat hartu prestakuntza-ekintzaren likidazioan.
Ikasle batek prestakuntza-ekintzara joateari utzi eta % 25etik gorako hutsegiteak gainditzen dituenean, zentroak Lanbideri emango dio horren berri eta baja emango zaio ofizioz, baztertzeko prozedura egin behar izan gabe.
12. artikulua.– Prestakuntza-ekintzak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.
1.– Diru-laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Organismo autonomo honen prestakuntzarako informatika-aplikazioa (LAN-F) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko, bai eta gerora izan daitekeen edozein aldaketaren, prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta parte-hartzaileen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere. Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun naturaleko epean egin beharko zaizkio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagozkion jakinarazpenak.
2.– Diru-laguntza jasotzen duten ikasleez gain beste bi joan daitezke prestakuntza-ekintzara, diru-laguntza jasotzeko eskubiderik gabe, deialdiaren ebazpenaren ondorengo hamabost egunen barruan hartarako eskabidea egiten duten prestakuntza-erakundeetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle ororentzako bermatzen badira berdintasun-baldintzak. Erabilgarri diren instalazioak eta ekipoak egiaztatutakoan emango da baimena; profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eskatutako parte-hartzaileen kopurua ere egiaztatuko da.
3.– Enpresa eta erakunde onuradunek honako hauek emango dizkiete, gutxienez, parte-hartzaile guztiei prestakuntza-ekintzetan:
– Espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, editatua edo euskarri informatiko batean.
– Ikastaroa behar bezala garatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta
– Beharrezkoak diren babes-elementuak.
4.– Ikasle batzuek jarduera bertan behera uzten badute, beste ikasle batzuk sartu ahalko dira prestakuntzara haien ordez. Prestakuntza-ekintzaren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onartuko da ordezkapen hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-ekintzak badira, kasu horretan ordezpena prestakuntza-ekintza hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen bada onartuko baita soilik.
Hasitako jardueretara eransten diren ikasleek ikastaroari probetxua ateratzeko konpetentzia bermatzen duen adinako maila eduki behar izango dute, ikastaroaren garapen arruntari eragin gabe. Hori dela-eta, prestakuntza-ekintzaren aprobetxamendua eta garapen arrunta bermatze aldera, parte-hartzaileen hautaketa-prozesuak irizpideak ezarri beharko ditu ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko adinako gutxieneko maila dutela bermatzeko.
5.– Prestakuntza-ekintzan parte hartuko duten langabeei dagokienez, eta batik bat langabezia-prestazioa edo Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten pertsonen kasuan, prestakuntza emateaz arduratzen diren enpresa eta erakunde onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horien arrazoiak zehaztuta.
6.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta ez dagoenean, parte-hartzaile bakoitzari bertaratze-ziurtagiri edo diploma bat emango zaio, prestakuntzaren ebaluazio positiboa lortu badu. Horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduak erabiliko dira, eta, eredu horietan, ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, klaseak emateko modalitatea, datak eta jasotako prestakuntza-orduen guztizkoa jasoko dira gutxienez.
7.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta dagoenean, ikaslearen ebaluazioa moduluka egingo da, ikasketaren emaitzak egiaztatzeko eta, horren bidez, lanerako konpetentziez jabetu dela bermatzeko.
Ebaluazioa sistematikoki garatuko da, aldez aurreko plangintza bati egokituta, eta bertan jasoko dira, gutxienez, modulu bakoitzerako, hura egiteko aurreikusitako egunen aurreikuspena, zein tokitan burutuko den, erabiliko diren ebaluazio-tresnak eta horien aplikazioak emango duen denbora (LAN-F informatika-aplikazioan onuradunen esku jarriko da eredua).
Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko emaitzak horiek ezaguerei zein gaitasunetan eta ebaluazio-irizpideetan bilduriko trebetasun praktiko eta abileziei buruzkoak izango dira, eta, oro har, lanbide-konpetentziak eskuratu direla frogatzea ahalbidetu beharko dute.
Konpetentzia-unitateen egiaztapena lortzeko, ebaluazio positiboarekin gainditu beharko dira, gai kalifikazioarekin, konpetentzia-unitate bakoitzari loturiko prestakuntza-moduluak.
Prestatzaileek dokumentu bidez islatuko dituzte txosten batean prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan ikasleek lorturiko emaitzak, eta bertan bilduko da aplikaturiko ebaluazio-tresnetan ikasle bakoitzak izandako jarduna, egindako zuzenketekin eta horietan lorturiko puntuazioekin (LAN-F informatika-aplikazioan onuradunen esku jarriko da eredua).
Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LAN-F informatika-aplikazioaren bidez, parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai», «gai, ez egiaztagarria» o «ez gai».
Teleprestakuntzaren modalitatean, lehenago oro har ezarritakoaz gain, prestakuntza-moduluen ebaluazioa egiteko tutore-formatzaileek egingo duten ikasketa-prozesuaren jarraipen bat eta azken ebaluazioaren proba presentzial bat erabiliko dira. Ikasketa-prozesuaren jarraipenak plataforma birtualaren bidez aurkeztutako jarduera eta lanen analisia eta prestakuntza-ekintzak iraun bitartean egindakoak hartuko ditu barne, bai eta ezatzen diren komunikazio-tresnetan parte hartzea ere. Ikasketa-prozesuko jarduera bakoitzarentzat ezartzen diren zenbakizko ebaluazio-irizpideak prestakuntza-proiektuan definitutakoaren arabera aplikatuko dira.
Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak eta enpresak hautaturiko tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LAN-F aplikazioaren bitartez.
Ikastaroa amaitzerakoan, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Egiaztapen Partzial Metagarria (EPM) emango zaie, eta, ikasleak profesionaltasun-agiria osatu badu, hori emateko prozedura abiaraziko da.
Ikasleak ikastaroa emaitza negatiboarekin amaitzen badu, bertaratze-ziurtagiri bat emango zaio, bai eta gainditu dituen prestakuntza-moduluen Egiaztapen Partzial Metagarriak (EPMak).
Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituen zentroak honako dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren LAN-F informatika-aplikazioaren bidez:
● Ikastaldia hasi eta 7 egun balioduneko epearen barruan:
– Ebaluazioaren plangintza, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LAN-F informatika-aplikazioaren bitartez jarriko da eredu hori onuradunen esku).
– Erabili beharreko ebaluazio-tresnak, horiek zuzentzeko eta puntuatzeko dagozkien euskarriekin.
● Amaitu ondorengo 7 egun balioduneko epearen barruan:
– Ikasleen emaitzak biltzen dituen online dokumentua, LAN-Fren bidez, Lanbidek ezarritako ereduaren arabera (LAN-F informatika-aplikazioaren bitartez jarriko da eredu hori onuradunen esku).
– Ebaluazio-aktak, beteta.
8.– Diru-laguntzen prestakuntza-erakunde onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezingo dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horri begira, ordea, diru-laguntza jaso duen prestakuntza-ekintza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat joko.
Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzen kasuan, onuraduna enpresa bat edo enpresa-talde bat denean, prestakuntza beren baliabide propioekin edo kontratazio bidez egin ahal izango dute, betiere helburua lortzeko egokiak badira. Era berean, prestakuntza-ekintza egiaztatutako eta/edo inskribatutako erakunde batekin % 100era arte azpikontratatu ahal izango dute. Ez da azpikontrataziotzat joko irakasleak kontratatzea diruz lagundutako prestakuntza emateko.
Prestakuntza-ekintzak kontratatzen baditu, enpresa edo enpresa-talde onuradunak gutxienez ere hiru eskaintza eskatu beharko ditu, kontratuen zenbatekoak munta txikiko kontratuen zenbatekoa gainditzen duenean (Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan zehaztua dago munta hori). Aurkeztutako eskaintzen artetik bat aukeratzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.
Era berean, enpresa edo enpresa-elkarte onuradunak aurretiazko baimena eskatu beharko dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari hirugarrenekin kontratatutako prestakuntza-ekintzaren zenbatekoak diru-laguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen duenean eta 60.000 eurotiko gorakoa denean, edo kontratua hari lotuta dauden pertsona edo erakundeekin sinatuko denean. Azken kasu horretan, gainera, kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egin behar da. Horretarako, baimen-eskaerarekin batera, sinatu nahi den kontratuaren kopia aurkeztuko da, eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du. Baimena eman dela ulertuko da, hori aurkeztu eta 20 eguneko epearen barruan ez bada esanbidez ebazten.
13. artikulua.– Lanez kanpoko lanbide-praktikak.
1.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratuta ez dagoenean, lanekoak ez diren lanbide-praktiken iraupenak ezin izango du 200 orduko muga gainditu, oro har.
2.– Prestakuntza profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratua dagoenean:
– Praktikaren iraupena eta edukiak lan-zentroko prestakuntza praktikoko moduluaren araberakoak izango dira (Profesionaltasun Ziurtagiria arautzen duen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoak). Enpresaren ustez praktikaren iraupena eta edukiak nahikoak ez badira, praktikaren iraupena handitu ahal izango da lanekoak ez diren praktiken beste hitzarmen batekin, betiere iraupeneko 200 orduko muga gainditu gabe.
– Prestakuntza-zentro edo -erakundeek prestakuntza praktikoko modulu bat egitea aurreikusi beharko dute, lan-zentroetan eta egindako espezialitatearekin zerikusia duten lanbideetan, ikastaroetan parte hartu duten ikasleen % 100entzat, urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuko 5 bis artikuluan jasota dauden salbuespenetako bat betetzen duten ikasleentzat izan ezik.
3.– Lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluen ondoren egingo dira, ahal bada, eta betiere horiek ebaluazio positiboarekin gainditu badira. Ikastaroa amaitu eta 2 hilabeteko epean hasi beharko dira, prestakuntza-ekintza profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratzen ez denean; eta 4 hilabeteko epean, prestakuntza-ekintza profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratzen denean. Ezohiko egoeretan eta justifikatuta dagoenean, Lanbidek baimena eman ahal izango du lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluekin batera egin ahal izateko. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboarekin gainditu duten ikasle guztiek lanekoak ez diren praktikak edo prestakuntza praktikoko modulua egin ahal izango dute lan-zentroan, beren administrazio-egoera edozein izanik ere.
Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza uzteak, berriz, berari atxikitako lanez kanpoko lanbide-praktika utzi behar izatea ekarriko du.
4.– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen denean, lanekoak ez diren praktikak lan-zentroan egin ahal izango dira; ez, ordea, prestakuntza-modulua, salbu eta langileak gainerako prestakuntza-moduluak egiaztatuta baditu.
5.– Lanez kanpoko praktikak enpresen eta prestakuntza-erakundearen artean sinatutako eta prestakuntza-zentroek dinamizatuko dituzten hitzarmenen bidez arautuko dira. Praktikak hasi aurretik, hitzarmen horren berri emango zaie enpresako langileen legezko ordezkariei. Era berean, praktiketan parte hartuko duten ikasleen zerrenda ere jakinaraziko zaie.
14. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez haratago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du. Horretarako, prestakuntza-ekintzak garatzen diren zentroa bisitatuko du eta idazki bidez jaso beharko du ezarritako baldintzak betetzen direla edo, hala badagokio, zer nolako irregulartasun hauteman dituen, ongi zehaztuta, arazoak konpon ditzaten.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua ikastarora bi bisita egiten ahaleginduko da, gutxienez:
– Hasieran. Bisitaldi honetan prestakuntza ematen duen zentroaren baldintzak egiaztatuko ditu, ikasleei ikastaroaren, horren edukien eta garapenaren eta beraien eskubide eta betebeharren inguruko datu guztiak emango dizkie eta ikasleek izan ditzaketen zalantza eta galderei erantzungo die.
– Ikastaroa amaitzean: zentroko baldintzak egiaztatuko ditu, ikasleei amaierako inkesta pasako die eta ikastaroaren balorazio orokorra eskatuko die. Ikasleei orientazioa emango die jasotako prestakuntzak ematen dizkien aukerei buruz eta une horretan dituzten prestakuntza-ibilbideei edo enplegu/prestakuntzako beste ekintza batzuei buruz, lan-merkatura errazago sar daitezen.
Prestakuntza ematen duen zentroak Lanbidera bidali beharko du, ikastaroaren lehenengo hilabetea bukatu baino lehenago:
– Ikastaroaren funtzionamenduari buruzko txostena. Bertan ziurtatu beharko du homologatzeko baldintzak nahiz ikastaroaren hasierari buruzko jakinarazpenean azaldutakoa betetzen dela.
– Ikasleei aplikatutako kalitate-inkestak, ikasleek egindako oharrekin batera.
15. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babespean emandako prestakuntza-ekintza guztien ebaluazioa egingo du, ebaluazio-sistema misto bat erabiliz. Ebaluazio-sistema mistoak bi iturri hauetatik bilduko du informazioa:
A.– Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, Enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzuaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean (BOE, 2009ko ekainaren 11koa) xedatutakoaren arabera. Galdetegi horiek ikasleek beteko dituzte telematikoki.
B.– Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren bukaeran egindako bisitaldian emandako puntuak, «Prestakuntza-zentro/erakundeak emandako heziketaren ebaluazioa» ereduzko agiriarekin bat etorrita.
Nolanahi ere, emandako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko nahitaez egin beharko da prestakuntza-zentro edo -erakundeak emandako prestakuntza-ekintza bakoitzarentzako sintesi-adierazle bat. Sintesi-adierazle horrek aipatutako bi iturrietatik lortutako emaitzak haztatuko ditu, beheko formula honen arabera:
A= Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko puntuazioa; enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzuaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean (BOE, 2009ko ekainaren 11koa) xedatutakoaren araberakoak izango dira galdetegi horiek.
B= Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LAN-F informatika-aplikazioan emandako ereduaren arabera.
Nolanahi ere, beste informazio iturri batzuk ere aintzat hartu ahalko dira, halakorik balego, prestakuntza-zentro edo -erakundeen edo kanpoko beste erakundeen kargu utzitako ebaluazio-ekintzetan lortutako emaitzak, besteak beste.
16. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.
Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da:
– Lehen ordainketa egingo da, % 60koa, diruz lagundutako prestakuntza-ekintza hasi eta Lanbidek egiaztatzen duenean baliabide tekniko, giza baliabide eta material guztiak (beharrezkoak nahiz, dagokionean, enplegurako lanbide-heziketa arautzen duen araudiak eskatzen dituenak) prestakuntza-ekintza planteatu eta diruz lagundu zen bezala egiteko martxan jarri direla.
– Bigarren ordainketa, % 40koa, 2017ko ekitaldian ordainduko da, prestakuntza-ekintza bukatu ondoren, ekintza behar bezala justifikatu eta likidatutakoan.
Lehen ordainketa aurreratu hori abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako berme-erregimenaren arabera bermatuko da; dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura emango diren diru-laguntzen berme eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen da, eta diru-laguntzen kudeaketan parte hartuko duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, horien erregimena eta obligazioak ere aipatzen dira.
Ordainketa bakoitza egin aurretik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatuko da onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela.
17. artikulua.– Diru-laguntzaren justifikazioa eta likidazioa.
1.– Laguntzen likidazioa, prestakuntza presentzialari dagokionean, prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten parte-hartzaileen eta benetan egin dituzten eskola-orduen arabera egingo da, ezarritako modulu ekonomikoen arabera. Likidazioak ez du inola ere gaindituko hasiera batean onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa.
Hobaria honela kalkulatuko da:
– A modulua biderkatu egin beharko da: bider 15 (parte-hartzaileengatik, betiere prestakuntza hasi zuten ikasleen kopurua 3.6 artikuluan aurreikusitako gehieneko eta gutxieneko kopuruen artean badago) eta bider prestakuntza-orduak.
– Aurreko zenbateko horri gehitu beharko zaio B modulua prestakuntza-ekintzan parte hartu duten benetako ikasleen kopuruarekin eta ikasle bakoitzaren asistentzia-orduekin biderkatuta ateratzen dena.
– Aurreko bi eragiketa horiek aplikatuta ateratzen denerai, zeharkako gastuei dagokien ehunekoa aplikatuko zaie, kontuan izanda zeharkako gastuetara bideratzen den zenbatekoak ezin izango duela likidazio honetan justifikatutako guztirako kostuaren % 10 gainditu.
Teleprestakuntzaren kasuan:
– A eta B moduluen batura prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ikaleen kopuruarekin eta emandako prestakuntza-orduekin biderkatuko da.
– Aurreko zenbatekoa zeharkako gastuei dagokien ehunekoen arabera handituko da, kontaun izanik, zeharkako gastuak ordaintzera bideratutako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin izango duela likadazio honetan justifikatutako guztirako kostuaren % 10 gainditu.
2.– Diru-laguntza jasotzen duen enpresak edo erakundeak prestakuntza-ekintza egin dela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, hura amaitu eta 15 eguneko epean gehienez. Dokumentazio hori agiri hauek osatuko dute:
– Enpresa edo erakunde onuradunaren ziurtagiria, laburpen-koadro batekin Horretan jaso beharko dira ikasle bakoitzak benetan egindako eskola-orduak eta dagokien zenbatekoa, ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetako 1. puntuan aurreikusitako irizpideak aplikatuz lortutakoa.
– Prestakuntza-orduetara joan direnean ikasleek sinatutako orriak, adierazitako orduak frogatzeko.
Ezarritako epean goiko paragrafoan aipatutako agiririk aurkezten ez badu, eskumeneko organoak 15 eguneko epe luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Bigarren epe hori bukatu eta justifikaziorik aurkeztu ez bada, itzultze-prozedurari hasiera emango zaio.
18. artikulua.– Jarraipena eta kontrola: erakunde onuradunen betebeharrak.
1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honen artikuluetan aurreikusitakoez gain, Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan jasotakoak eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50 artikuluan jasotakoak.
2.– Zehazki, laguntzen onuradunek egiaztatze- eta kontrol-jarduerak onartu beharko dituzte, zehazki honako erakunde hauek egindakoak: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia Kontroleko Bulegoak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. Halaber, erakunde horiei aukera emango diete lokal eta instalazioetara sartzeko eta prestakuntza-ekintzetan parte hartzen dutenekin eta elkarrizketatu nahi dituzten beste pertsonekin harremana izateko.
3.– Kontrol-ekintza hauek onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:
– Finantzatutako ekimenaren gauzatzeari edo bideragarritasunari buruzko edozein informazio ematea eta eskatzen zaion jarraipen-dokumentazioa bete eta bidaltzea.
– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik eratorritako diru-laguntzak edo laguntzak (deialdi honek diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak) eskatu direla edo eskuratu direla.
– Diruz lagundutako jardueraren xedeari edo izaerari nabarmen eragin diezaiokeen edozein gertaera jakinaraztea, baita diru-laguntza emateko aintzat hartu den inguruabarren baten aldaketa ere.
4.– Prestakuntzaren garapenean ekintzaren jarraipena egiteaz gainera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak auditoria- eta ikuskapen-plan bat ezarri ahal izango du, alde batetik, deialdian xedatutako eskakizunak betetzen direla ziurtatzeko eta, beste alde batetik, diruz lagundutako jardueren egiazko baldintzak zein diren berresteko.
19. artikulua.– Diru-laguntza aldatzea.
Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako diru-laguntza aldatu ahal izango da, betiere deialdi honetan diru-laguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunei eutsiz. Baldintzen aldaketa horren ondorioz, diru-laguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.
20. artikulua.– Beste diru-laguntza edo laguntza batzuekin bat etortzea.
Deialdi honen xede diren laguntzak bateragarriak izango dira beste edozein diru-laguntza edo laguntzarekin; nolanahi ere, finantziazio-iturri desberdinetatik jasotako laguntzen zenbateko osoak ezin izango du gainditu diruz lagundutako prestakuntza-ekintzen benetako kostua. Kostu hori gaindituz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztuko da.
21. artikulua.– Diru-laguntzak itzultzea.
1.– Ezin izango da diru-laguntzaren ordainketa eskatu, eta aurretik zerbait ordaindu bazaie, bidezkoa izango da, batetik, jasotako zenbatekoak itzularaztea, eta, bestetik, diru-laguntza ordaindu zenetik aurrera sortuko ziren legezko interesak eskatzea Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan zehazten diren kasuetan eta, zehazki, honako kasu hauetan:
a) Jarduera egin dela eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete direla justifikatzeko obligazioa ez betetzea.
b) Laguntza bete beharreko baldintzak bete gabe jasotzea.
c) Jarraipen- eta kontrol-jarduerak ukatzea edo oztopatzea.
d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.
e) Deialdi honetan zehaztutako beste edozein betebehar, baldintza edo betekizun ez betetzea.
2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, alegazioak edo egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.
3.– Alegazioak aurkezteko epea igarotakoan halakorik aurkeztu ez badu edo onartu ez badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du. Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez ere 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.
4.– Ebazpenak arauren bat bete gabe utzi dela iritziz gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da eta, hala badagokio, bi hilabeteko epean, gehienez ere, dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharra adieraziko dio onuradunari, ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Epe hori borondatezko epetzat joko da.
Borondatezko aldian ez badira zenbateko horiek itzultzen, haiek premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.
22. artikulua.– Araudi gehigarria, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza-ekintzak ematen diren kasuetarako. Batik bat, teleprestakuntzaren modalitatean.
Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutako prestakuntza-ekintzak ematen diren kasuetan, honako hau izango da bete beharreko araudia, deialdi honetan aipatzen ez diren puntuetan eta, batik bat, teleprestakuntzaren modalitatean, deialdi honetan arautzen diren eta arau hauek baldintza zehatzak ezartzen dizkieten alderdiei dagokienez: 34/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituena eta hori garatzen duen ESS/1897/2013 Agindua, urriaren 10ekoa.
23. artikulua.– Izaera pertsonaleko datuen tratamendu automatizatua.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan, abenduaren 13koan, xedatutakoa betez, deialdi honetan araututako laguntza-eskaerak betetzearen ondorioz lortutako datu pertsonalak bere titulartasuneko fitxategi batean sartuko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak. Fitxategi hori, «Enplegurako eta prestakuntzarako diru-laguntzak» izenekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoak datu pertsonalak biltzeko dauzkan fitxategiak arautzen dituen Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduaren, 2012ko urriaren 10ekoaren, bidez dago araututa.
Halaber, pertsona interesdunek datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea izango dute, legeak onartzen duen eran; horretarako, hori adierazten duen idazki bat igorri beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari (Jose Atxotegi kalea, 1 Vitoria-Gasteiz).
I. ERANSKINA
AURREKONTU-BANAKETA
II. ERANSKINA
MODULU EKONOMIKOAK
III. ERANSKINA
NAGUSIKI LANGABEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-ESKAINTZA
(Lanbideko Administrazio Kontseiluak 2016-06-15eko saioan onartutako deialdia –EHAA, 2016-06-16ekoa–)
ENPLEGURAKO LANBIDE-HEZIKETAKO EKINTZETARAKO DIRU-LAGUNTZAREN ESKAERA
IV. ERANSKINA
PRESTAKUNTZA-EKINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK