EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2016-06-01 Aldizkari honetan argitaratua: 2016103

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 19koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Eibarko udalerriko Egazelai aldean, 44 zuzkidura-bizitoki esleitzeko prozedurari hasiera ematen diona.

Xedapenaren data: 2016-05-19
Hurrenkenaren zenbakia: 201602341
Maila: Agindua
GERTAKARIAK
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako orduko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak eta Eibarko Udalak 2012ko uztailaren 25ean Lankidetza Hitzarmena sinatu zuten, Eibarko udalerrian, Egazelain, zuzkidura-bizitokiak sustatzeko.
Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zuzenean sustatu ditu araubide autonomikoko 47 zuzkidura-bizitoki alokairuan, Eibarren, Egazelain, eta beraien titularra da. Sustapenaren espediente zenbakia EB3-1311/10-AA da. Zuzkidura-bizitoki horietatik, 41 bizitoki logela bakarrekoak dira eta 6 bi logelakoak. Logela bakarreko bi zuzkidura-bizitoki mugikortasun mugatu iraunkorra duten pertsonentzat egokituta daude; batak 48,95 m²-ko azalera du eta besteak 49,30 m²-koa.
Hirugarrena.– Sustapen horretako zuzkidura-bizitokietatik 3 esleipen-prozedura orokorretik kanpo utziko dira Udaleko birkokatze-beharrak asetzeko, horrela eskatu baitu 2016ko martxoaren 10ean Eibarko Udalak. Kanpo utziko diren zuzkidura-bizitokiak honako hauek izango dira: 1H, 2H eta 3H.
Laugarrena.– Eibarko Udalak 2016ko martxoaren 10ean Etxebizitza Sailburuordetzari eskatu dio gazteei lehentasuna ematea sustapen honetako zuzkidura-bizitokiak esleitzerakoan.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
Lehenengoa.– Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari dagokio honako Agindu hau xedatzea, Babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian jasotzen denaren arabera (aurrerantzean 39/2008 Dekretua); 2012ko urriaren 15eko, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Aginduko 48. artikuluan xedatutakoari jarraiki (aurrerantzean 2012ko urriaren 15eko Agindua).
Bigarrena.– 2012ko uztailaren 25ean Eusko Jaurlaritzako orduko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak eta Eibarko Udalak sinatu zuten Lankidetza Hitzarmeneko hirugarren klausulan ezarritakoari jarraiki, zuzkidura-bizitokiak esleitzerakoan honako bizikidetza unitateek lehentasuna izango dute: Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko izen-ematearen titular bat gutxienez Eibarren erroldatua dutenek.
Hirugarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak, Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegokoan duen pertsona orori etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea onartzen dio. Harik eta erregelamendu-xedapenak argitaratzen diren arte Legearen Laugarren Xedapen Iragankorra ezarriko da; alegia, eskubidea gradualki ezarriko da.
Aipatutako xedapen horrek honako baldintza hauek betetzen dituzten bizikidetza-unitateei onartzen die etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko eskubidea: urtean 15.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten hiru kide edo gehiagoko bizikidetza-unitateak, urtean 12.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten bi kideko bizikidetza-unitateak eta urtean 9.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten kide bakarreko bizikidetza-unitateak. Guztiei alokairuko eskatzaile gisa lau urteko antzinatasuna eskatzen zaie Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan.
Eskubide subjektibo hori onartzeak bizikidetza unitate horiei lehentasuna ematen die babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak eskuratzeko garaian; beraz, prozedura honetan lehentasun hori kontuan hartu beharko da.
Laugarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeak 62.2 artikuluan gainokupazioari buruz jasotakoa kontuan hartuta, prozedura hau kide bakarreko, bi kideko edo hiru kideko bizikidetza unitateei zuzenduko zaie.
Bosgarrena.– Ekainaren 18ko 3/2015 Etxebizitzaren Legeko 23. artikuluak ezartzen du zuzkidura-bizitokiak etxebizitza bat legez okupatzeko zailtasunak dauzkatenei aldi baterako bizitokia eskaintzeko erabiliko direla eta aipatzen diren taldeen artean gazteak daude. Bestalde, 32. artikuluak ezartzen du bizitokiak esleitzeko, alokairuko babes sozialeko etxebizitzentzat zehaztuta dauden printzipio berberak erabiliko direla; nolanahi ere, kontuan izanik gizartearen premien zerbitzurako dauden zuzkidurak direla, berariazko prozedurak ezarri ahal izango dira jarduketa bakoitzerako, haren ezaugarriak eta berezitasunak aintzat hartuta.
Seigarrena.– 39/2008 Dekretuko hirugarren xedapen gehigarriak erregimen autonomikoko zuzkidura-bizitokiak arautzen ditu, eta honako hau ezartzen du: bizitokiak hilero, gehienez urtebete baterako, eskuratu ahal izango dira, eta epe hori urtero luzatu ahal izango da lau alditan. Bizitoki hauen truke erabiltzaileek kanon bat ordaindu beharko dute hilero. Esleitzeko moduari eta eskuratzeko baldintzei dagokienez, babes publikoko etxebizitzen arloan ezarritakoak aplikatuko dira; alegia, 2012ko urriaren 15eko Aginduko II. Tituluan araututako prozedura.
Horrenbestez, aipatutako legezko manuak, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusita, honako hau
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Hasiera ematea, Eibarko udalerrian, Euskal Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko 44 zuzkidura-bizitoki alokairuan esleitzeko prozedurari.
Bigarrena.– Zuzkidura-bizitoki horien lagapena epe baterakoa izango da. Hilero, gehienez urtebete baterako, eskuratu ahal izango dira, eta epe hori urtero luzatu ahal izango da lau alditan.
Hirugarrena.– Hileko kanona babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzko 2010eko azaroaren 3ko Aginduaren arabera kalkulatuko da. Kanon hori ezin izango da bizikidetza-unitatearen diru-sarrera haztatuen % 30 baino handiagoa.
Laugarrena.– Esleipen prozedura honetan, agindu hau argitaratzen den egunean baldintza hauek betetzen dituztenek parte hartu ahalko dute:
a) Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa Eibarko eskualde-egiturako edozein udalerritan izen emanda daudenek (Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku eta Soraluza-Placencia de las Armas).
b) 2014. urteko zergaldiko diru-sarrera haztatuak 3.000 euro baino txikiagoak ez direla eta 39.000 euro baino handiagoak ez direla egiaztatzen dutenek. Mugikortasun murriztua duten desgaituek, desgaitu psikikoek edo genero-indarkeriaren biktima direnek ez dute gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu beharko. Baldintza egiaztatzeko, izen ematearen titular guztien diru-sarreren batura kontuan hartuko da.
c) Etxebizitza jabetzan, azalera eskubidean edo gozamenean eduki ez dutenek, agindu hau argitaratzen den eguneko aurreko bi urteetan. 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 9. artikuluan jasotako etxebizitza premiaren baldintzaren salbuespenak ezarriko dira.
d) Kide bat, bi kideko edo hiru kideko bizikidetza-unitate direnek.
Bosgarrena.– Aipatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek edo bizikidetza-unitateek, sustapen honetako esleipen-prozeduran parte hartu nahi badute, dagokion inprimakia aurkeztu beharko dute Gipuzkoako Etxebizitza Lurralde Ordezkaritzan, 2016ko ekainaren 6tik 20ra bitartean (biak barne).
Seigarrena.– Esleipen prozedurari dagozkion onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak argitara emango dira Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren (Zuzenean) iragarki-oholetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan (www.euskadi.eus > egoitza elektronikoa > iragarki taula).
Zazpigarrena.– Onartutako eskaerak hurrengo lerroetan jasotako barematzeko irizpideen arabera lortutako puntuazio-ordenari jarraituta ordenatuko dira, agindu hau argitaratzen den eguna aintzakotzat hartuta; berdinketak Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa antzinatasun handiena kontuan hartuta ebatziko dira.
1) Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroko alokairu-araubideko inskripzioaren antzinatasuna: 5 puntu emango dira alokairu-araubideko inskripzio-urte bakoitzeko (gehienez 40, gutxienez 5).
2) Bizikidetza-unitateko kide bakoitzeko 5 puntu emango dira (gehienez 15, gutxienez 5).
3) 3.000 eta 9.000 euro bitarteko diru-sarrera haztatuak dituzten eskatzaileei gehienez 20 puntu emango zaizkie; 15 puntu 9.001 eta 15.000 euro bitartekoak dituztenei, 10 puntu 15.001 eta 25.000 euro bitartekoei eta 5 puntu 25.001 eta 30.000 euro bitartekoei.
4) Eibarren erroldatuta egoteagatik 10 puntu emango dira, eta Eibarko eskualde egiturako udalerriren batean erroldatuta egoteagatik, 5 puntu.
5) 10 puntu emango dira etxebizitza-premia bereziko kolektiboren baten parte izateagatik (adimen- eta garapen-desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonak, kide bakarreko familiak, genero indarkeriaren biktimak, legalki dibortziatuak edo bananduak, gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz beraien ohiko etxebizitzaren jabetza galdu duten pertsonak, 70 urtetik gorakoak, 30 urtetik beherakoak); gehienez 30 puntu emango dira kolektibo bat baino gehiagoren parte izanez gero.
Zortzigarrena.– 1.– Zuzkidura-bizitokien esleipenean lehentasuna izango dute kide guztiak 30 urtetik beherako gazteak diren bizikidetza-unitateek, betiere honako lehentasun-ordena kontuan hartuta:
1) Bizikidetza-unitateak non gutxienez Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatutako titular bat Eibarren bi urte edo gehiagoko antzinatasunaz erroldatua dagoen, lehentasuna emanda etxebizitza duin eta egoki baterako eskubide subjektiboa onartzeko baldintzak betetzen dituztenei.
2) Bizikidetza-unitateak non gutxienez titular bat Eibarren bi urte baino gutxiagoko antzinatasunaz erroldatua dagoen, lehentasuna emanda etxebizitza duin eta egoki baterako eskubide subjektiboa onartzeko baldintzak betetzen dituztenei.
3) Bizikidetza-unitateak non titular bat bera ere ez dagoen Eibarren erroldatua, lehentasuna emanda etxebizitza duin eta egoki baterako eskubide subjektiboa onartzeko baldintzak betetzen dituztenei.
Bizitokiren bat esleitu gabe geratzen bada, gainontzeko bizikidetza-unitateen artean esleituko da, lehentasun-ordena bera kontuan hartuta.
2.– Egokitutako zuzkidura-bizitokien esleipenean honako lehentasun hauek hartuko dira kontuan:
1) Gurpil-aulkian ibili behar duen pertsona bat duten bizikidetza-unitateak eta agindu hau argitaratzen den egunean etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen dituztenak.
2) Gurpil-aulkian ibili behar duen pertsona bat duten bizikidetza-unitateak eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen ez dituztenak.
3) Bi bastoiren mendekotasuna duen pertsonaren bat duten bizikidetza-unitateak eta agindu hau argitaratzen den egunean etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen dituztenak.
4) 1971/1999 Errege Dekretuko 3. eranskineko D) eta H) bitarteko atalen arabera 7 edo puntu gehiago batzen duen pertsonaren bat duten bizikidetza-unitateak eta agindu hau argitaratzen den egunean etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen dituztenak.
5) Bi bastoiren mendekotasuna duen pertsonaren bat duten bizikidetza-unitateak eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen ez dituztenak.
6) 1971/1999 Errege Dekretuko 3. eranskineko D) eta H) bitarteko atalen arabera 7 edo puntu gehiago batzen duen pertsonaren bat duten bizikidetza-unitateak eta etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboaren baldintzak betetzen ez dituztenak.
3.– Logela bakarreko zuzkidura-bizitokiak kide bakarreko edo bi kideko bizikidetza-unitateei esleituko zaizkie; bi logelako zuzkidura-bizitokiak esleitzerakoan hiru kideko bizikidetza-unitateek lehentasuna izango dute.
4.– Esleipenean lehentasuna ematen duten baldintzak agindu hau argitaratzen den egunean bete beharko dira.
5.– Barematzeko irizpideen arabera lortutako puntuazio-ordenari jarraituta esleituko dira zuzkidura-bizitokiak, jasotako lehentasunak aintzat hartuta.
Bederatzigarrena.– Esleipenaren ondoren zuzkidura-bizitokirik eskuratu ez dutenekin itxaron-zerrenda osatuko da, zortzigarren atalean jasotako lehentasunak aintzat hartuta, eta baremazio ordenaren arabera; itxaron-zerrenda hori esleipendunek uko egiteagatik edo/eta esleipena baliogabetzeagatik hutsik geratzen diren zuzkidura-bizitokiak esleitzeko erabiliko da.
Itxaron zerrenda agortzen bada 2012ko urriaren 15eko Aginduko 59. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera esleituko dira etxebizitzak.
Hamargarrena.– Esleipendunen zerrendak, egokitutako zuzkidura-bizitokiak barne, eta itxaron-zerrendak honako toki hauetan argitaratuko dira: Zuzenean-Eusko Jaurlaritzaren Herritarrentzako Zerbitzuaren iragarki-oholetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan.
Hamaikagarrena.– Agindu honen aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da errekurtso biak aurkezteko epea.
Vitoria-Gasteiz, 2016ko maiatzaren 19a
Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,
ANGEL TARSICIO TOÑA GÜENAGA.