EHAAko xedapenak
Aldizkariaren data: 2015-09-23 Aldizkari honetan argitaratua: 2015181

12/2015 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak egindako hitzarmen bat, beherago zehaztutakoa, argitaratzea xedatzen duena.

Xedapenaren zenbakia: 201500012
Xedapenaren data: 2015-02-27
Hurrenkenaren zenbakia: 201503977
Maila: Ebazpena
Eusko Jaurlaritzak zenbait hitzarmen sinatu dituenez gero, zabalkunde egokia izan dezaten, honako hau
EBAZTEN DUT:
Artikulu bakarra.– Honako hitzarmen hauen testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea:
– Hitzarmena Barakaldoko udalarekin, deribazio judizialaren bidezko familia elkargunea zerbitzua barakaldon kudeatzeko mandatua gauzatzeko, I. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Bermeoko Udalarekin, informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko, II. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Getxoko Udalarekin, informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko, III. eranskinean jasotzen da.
– Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa Sortzeko Lankidetza-hitzarmena, IV. eranskinean jasotzen da.
– Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Euskal Estatistika Erakundearen Arteko Lankidetza-Hitzarmena, etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroei buruzko inkesta (2014) Euskal Autonomia Erkidegoan egiteko, V. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Arabako Foru Aldundiarekin, larrialdiak kudeatzeko elkarlanaren arloan, VI. eranskinean jasotzen da.
– Arabako Foru-Aldundiaren sailak eta Osakidetzak arreta soziosanitarioa hobetzeko sinatutako Lankidetza-Hitzarmena bigarren aldatzea, VII. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Abadiñoko udalarekin, trafikoko zehapen prozeduraren ondoriozko egintzak bitarteko electronikoen bidez jakinarazteari buruzkoa, VIII. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Aretxabaletako udalarekin, trafikoko zehapen prozeduraren ondoriozko egintzak bitarteko electronikoen bidez jakinarazteari buruzkoa, IX. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Arteako udalarekin, trafikoko zehapen prozeduraren ondoriozko egintzak bitarteko electronikoen bidez jakinarazteari buruzkoa, X. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Bilboko udalarekin, trafikoko zehapen prozeduraren ondoriozko egintzak bitarteko electronikoen bidez jakinarazteari buruzkoa, XI. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Güeñesko udalarekin, trafikoko zehapen prozeduraren ondoriozko egintzak bitarteko electronikoen bidez jakinarazteari buruzkoa, XII. eranskinean jasotzen da.
– Lankidetza-hitzarmena, Vitoria-Gasteizko udalarekin, trafikoko zehapen prozeduraren ondoriozko egintzak bitarteko electronikoen bidez jakinarazteari buruzkoa, XIII. eranskinean jasotzen da.
Vitoria-Gasteiz, 2015eko otsailaren 27a.
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,
SANTIAGO LARRAZABAL BASAÑEZ.
I. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA BARAKALDOKO UDALAREN ARTEKOA, DERIBAZIO JUDIZIALAREN BIDEZKO FAMILIA ELKARGUNEA ZERBITZUA BARAKALDON KUDEATZEKO MANDATUA GAUZATZEKO
BILDU DIRA:
Alde batetik, Josu Iñaki Ercoreca Gervasio jauna, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua.
Bestetik, Alfonso García Alonso, Barakaldoko Udaleko alkate-presidentea.
HAUEK HARTU DUTE PARTE:
Josu Iñaki Ercoreca Gervasio jaunak, bere kargua betez, Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean eta ordezkari.
Alfonso García Alonso jauna, Barakaldoko Udalaren izenean eta ordezkari.
Bi alderdiek agiri hau formalizatzeko beharrezko ahalmen juridikoa eta egintza-ahalmena aitortzen diote elkarri eta, egintza honetan aritzeko eman zaien ordezkaritza elkarri onartuta eta ados jarrita, akordio hau sinatu dute. Horretarako, honako hau
ADIERAZI DUTE:
Lehenengoa.– Azaroaren 22ko 239/2011 Dekretuaren bidez orain aldatu den uztailaren 1eko 124/2008 Dekretuaren Zioen Azalpenean xedatuta geratzen da Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuetan eskumena daukan sailak sortuko dituela deribazio judizialen bidezko Familia Elkarguneak, eta sail hori bera arduratuko dela elkarguneak eramateaz, erantzukizun publikozko zerbitzua baita. Horregatik, elkarguneak zuzeneko ekintza bidezko zerbitzutzat jo dira, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 39.2 artikuluaren arabera.
Bigarrena.– Herri Administrazio eta Justizia Sailak ez du behar adina bitarteko material eta tekniko egokirik deribazio judizialaren bidezko elkarguneen zerbitzua emateko Barakaldon.
Eta, alderantziz, Barakaldoko Udala 2010. urteaz geroztik dagoeneko zerbitzua ematen ari da; badituelako horretarako behar diren bitartekoak eta esperientzia, bai eta zerbitzua emateko lokal egokiak ere.
Beraz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 57. artikuluan eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 15. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, egokia da deribazio judizialaren bidezko Familia Elkargunea zerbitzua kudeatzeko mandatua Barakaldoko Udalari agintzea.
Hirugarrena.– Kudeaketa-mandatua dagokion hitzarmenaren bidez formalizatuko da; horren bidez ezarriko dira mandatuaren baldintzak alderdi sinatzaileen arteko lankidetza kontuan hartuz, arestian aipaturiko helburua hobeto lortzeko.
Laugarrena.– Adierazitako guztiaren arabera, eta bi alderdiak beren interesetan ados daudenez, erabaki dute hitzarmena ondorengo klausulen arabera formalizatzea:
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Helburua.
Barakaldon deribazio judizialaren bidezko Familia Elkargunea zerbitzua jarri eta emateko, Eusko Jaurlaritzak Barakaldoko Udalari aginduko dion kudeaketa-mandatuaren nondik norakoak ezartzeko sinatu da hitzarmen hau.
Bigarrena.– Barakaldoko Udalaren betebeharrak.
Barakaldoko Udalak honako konpromiso eta betebehar hauek onartzen ditu:
– Barakaldoko Elkarguneak behar bezala eman beharko ditu 124/2008 Dekretuaren 5. artikuluan zehaztutako zerbitzuak (bere 6. artikuluko printzipio orokorrei buruz azaroaren 22ko 239/2011 Dekretuak sartutako aldaketak kontuan hartuta).
– Barakaldo udalerrian bizi diren familien Elkarguneari dagokionez, Barakaldoko Elkargunean artatuko dira eragin-prozeduren ebazpen judizialak. Egoera berezietan inguruko udalerriko familiak artatuko daitezke, gehienez 10 familia.
– Barakaldoko Udalak berak erabakiko du Familia Elkargunea nola kudeatu.
– Profesionalek zorrotz bete beharko dituzte erabiltzaileen eskubideak (10. artikuluan datoz) eta aipatu dugun Dekretuko 13. artikuluan zehaztutako obligazioak. Ume eta nerabeen onerako lan egitea, horixe izango da beti zerbitzuaren funtsa.
124/2008 Dekretuaren III. kapituluko 2., 3. eta 4. sekzioetan zehazten diren ekintza-protokoloen, egintzen eta eragin-prozeduren arabera emango da beti zerbitzua (azaroaren 22ko 239/2011 Dekretuak aldarazia).
– Kasu bakoitzean, bai balorazioa eta bai eragite-plana tartean direnen araberakoak izango dira. Profesionalen antolaketa-egiturak eta prestakuntzak ematen den zerbitzuaren egokitasuna bermatuko dute.
– Hiru hilean behin, Barakaldoko Udalak azalpen-memoria prestatu beharko du, bertan jasotzeko arteztutako kasuei buruzko informazio estatistikoa, kasuen bilakaerari buruzko iritzia eta gertatutako gorabehera aipagarrienak.
– Urte naturala amaitzen denean, edo luzapeneko urte bakoitza amaitzen denean, urte horretan egindako ekintza guztien memoria aurkeztu beharko du Barakaldoko Udalak. Memoria horretan jaso behar da, halaber, hiru hileroko txostenetan sortutako informazioa, eta, gainera, kudeaketari buruzko kontuak, prestakuntzako edo ikerketako ekintzei buruzkoak, zerbitzuaren gaineko iritzia eta hobetzeko proposamenak.
– Elkargunearen lokaletan nahiz erabiliko diren agiri guztietan Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailaren logotipoa eta ikurra jarri beharko dira bistan.
– Barakaldoko Udalak zintzo egiaztatu beharko du Herri Administrazio eta Justizia Sailaren aurrean ondo bete dituela ezarri zaizkion baldintzak eta betekizunak, eta behar bezala egin dituela mandatuan agindutakoak, klausula honetan bertan zehaztutako moduan eta epean.
Edonola ere, uztailaren 1eko 124/2008 Dekretuaren 8. artikuluan ezarritako baldintza guztiak bete beharko ditu Familiaren Elkarguneak, eta Barakaldoko Udalak berak egiaztatuko du hori horrela dela, mandatua agindu dion administrazioaren aurrean (Dekretu hori aldarazi egin zuen azaroaren 22ko 239/2011 Dekretuak, EAEn deribazio judizial bidezko Familiaren Elkarguneak arautzen dituenak).
Betebehar hori ez betetzeak mandatua ezeztatzea eragingo du, seigarren klausulan aurreikusitakoaren arabera.
– Barakaldoko Udalak bere burua prest jarriko du Herri Administrazio eta Justiziaren Sailak egin nahi dituen egiaztapen guztietarako, nahiz Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arau zehatzak agintzen dituen ikuskapenetarako.
– Hitzarmena burutzeko kontuan hartu den edozein zirkunstantzia objektibo zein subjektibo aldatuko balitz, aldaketa horren berri eman beharko dio Udalak Herri Administrazio eta Justizia Sailari.
Hirugarrena.– Herri Administrazio eta Justizia Sailaren obligazioak.
Herri Administrazio eta Justizia Sailak konpromisoa hartzen du 130.000,00 euro jartzeko Barakaldoko deribazio judizial bidezko Familiaren Elkargunearen martxak eragingo dituen gastuetarako. 2015. urteko gastuen zenbatekoa ekitaldi horretako aurrekontu arruntetik ordainduko da.
Zerbitzua emateagatiko ordainketa – 2015eko aurrekontuaren kargura – honela gauzatuko da:
1.– Lehenengo ordainketa, hitzarturiko zenbatekoaren % 40koa, berrogeita hamabi mila (52.000) euro, 2015. urtea hastean.
2.– Bigarren ordainketa, hitzarturiko zenbatekoaren % 35ekoa, berrogeita bost mila eta bostehun (45.500) euro, maiatzean.
3.– Hirugarren ordainketa, Barakaldoko Udalak izandako benetako gastua adinakoa, esleituriko urteko zenbatekoaren gehieneko mugarekin.
Ordainketa hori fede publikoa duen Barakaldoko Udaleko pertsona batek emandako ziurtagiria aurkeztu ondoren gauzatuko da. Ziurtagirian zerbitzua emateak eragindako kostu ekonomikoa jaso beharko da.
Gastu-ziurtagiri horrez gain, urtean egindako ekintzen azalpen-memoria ere aurkeztu beharko da, lehen esan bezala.
Bai ziurtagiria eta bai azalpen-memoria Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Saileko Justizia Zuzendariari aurkeztu behar zaizkio, 2016ko otsailaren 28a baino lehen. Luzapena sinatuko balitz, hurrengo urteetan ere egun hori baino lehen aurkeztu beharko litzateke.
Edonola, gehienez ere 130.000,00 euro jarriko ditu Herri Administrazio eta Justizia Sailak. Horregatik, hitzarmenaren indarraldia amaitu ondoren, ikusten baldin bada zerbitzuaren kostua txikiagoa dela kopuru hori baino, dena delako kopuru erreal hori likidatuko da eta, kopuruaren arabera, mandatua agindu duen administrazioak ordaintzeko dagoena (osorik edo hein batean) ordainduko du, edo, kasuaren arabera, ordainketa hori ezeztatuko du eta Udalari eskatu ere egingo dio hitzarmena sinatutakoan jasotako diruaren zati bat itzultzeko.
Azkenik, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailak konpromisoa hartzen du nahiz Familia Elkarguneko seinaletan nahiz lokaletan eta erabiliko diren dokumentuetan bere logotipoa eta ikurra jartzearen kostua ordaintzeko.
Laugarrena.– Hitzarmenaren kontrola eta jarraipena.
Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Justizia Zuzendaritza izango da kudeaketa-mandatuaren kontrolaz arduratuko den organoa.
Halaber, hitzarmen honen nondik norakoen jarraipena egiteko Jarraipen Batzordea eratuko da. Eusko Jaurlaritzako Justiziako sailburuordeak eta Justiziako zuzendariak, eta Barakaldoko Udaleko Gizarte Gaietako zinegotziak eta Gizarte Zerbitzuetako Saileko arduradunak (edo ordezkari izendatu duenak) osatuko dute batzordea. Gutxienez, urtean behin elkartuko da batzordea, eta bildu beharra ikusten duenetan.
Batzorde horren oinarrizko eginkizunak honako hauek izango dira:
– Zerbitzua nola ematen den aztertzea behar bezala ematen dela bermatzeko.
– Lan-protokoloak ezartzea: dokumentazioa, prozedura, segurtasuna, lankidetza eta abar.
– Kasuistika aztertzea.
– Zerbitzuaren eta araudiaren hobekuntza posibleak planteatzea.
– Alderdien arteko eztabaidak ebaztea.
Bosgarrena.– Hitzarmenaren nondik norakoa eta jurisdikzio eskuduna.
Hitzarmen hau administratiboa da, hitzarmena aplikatzeak eragin ditzakeen gorabehera guztiak ebazteari dagokionez, horrek dakartzan ondorioekin.
Hitzarmen hau aplikatzean sortzen diren auziak Administrazioarekiko Auzietarako jurisdikzioaren eskumenekoak izango dira.
Seigarrena.– Hitzarmena azkentzea.
Hitzarmen hau honako arrazoi hauengatik azkendu ahalko da:
a) Xedaturiko epea amaitzea.
b) Mandatua ezeztatzea Barakaldoko Udalak hitzarmenean aurreikusiriko baldintza, betebehar eta konpromisoak bete ez dituelako. Ezeztapena ebazpen arrazoituaren bidez egingo da eta aldez aurretik entzunaldi-izapidea emango zaio Barakaldoko Udalari.
c) Barakaldoko Udalak uko egitea, Herri Administrazio eta Justizia Sailak bere betebeharrak betetzen ez dituela-eta. Sailari bere burua azaltzeko aukera eman beharko zaio lehenik. Izapide horren ondoren, Barakaldoko Udalaren arrazoitutako ebazpen bidez gorpuztuko da uko egitea. Horretarako, aurrez, Udalbatzak baimena onartu eta adierazi behar du (Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47. artikuluak jartzen duen moduan).
d) Bi alderdiak horretarako ados jartzea.
e) Administrazioak zerbitzua erreskatatzea, berak emateko zuzenean eta bere baliabideak erabiliz.
b), c), d) eta e) idatzi-zatietan adierazitako edozein arrazoirengatik hitzarmena azkentzen bada, benetan egindako jardunak egiaztatuko dira, eta horri dagokionez zehazten denaren arabera, dagokion likidazio ekonomikoa egingo da, eta azken horren arabera, honako kasu hauek izan daitezke:
– Mandatua agindu duen administrazioak Udalari ordaintzeke dagoen bigarren ordainketaren zati bat, edo zati osoa, ordaindu behar izatea.
– Bigarren ordainketa deuseztatu beharra.
– Hitzarmena sinatzeko unean jasotako dirua, zati bat edo hein bat, itzuli behar izatea Barakaldoko Udalak, eta ordaintzeke zegoen ordainketa deuseztatzea.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau 2015eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte egongo da indarrean, eta isilbidez egutegiko urteka luzatuko da, alderen batek espresuki uko egiten ez badio. Horrez gain, hitzarmena aurrekontu-kontsignazio egoki eta nahikoa egoteko baldintzapean egongo da indarrean.
Hitzarmena suntsiarazten bada, aldeek dagozkien betebeharrak bete beharko dituzte hura suntsiarazten den egunera arte, edo hartutako betebeharrek efektuak izateari uzten dioten egunera arte.
Bi aldeak ados daudela adierazteko, hitzarmenaren bi ale izenpetzen dituzte sinatzaileek hitzarmenaren orri guztietan, horietako bakoitza alderdi baten esku geratuz, agiriaren hasieran adierazitako leku eta egunean.
Vitoria-Gasteiz, 2014ko abenduaren 17a.
Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Barakaldoko Udalaren alkate-presidentea,
ALFONSO GARCÍA ALONSO.
II. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA-HITZARMENA, BERMEOKO UDALAREN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ARTEKOA, INFORMAZIOAREN, ADMINISTRAZIOAREN ETA KUDEAKETA ELEKTRONIKOAREN ESPARRUKO ZERBITZUAK ELKARRI EMATEKO
Bermeo, 2015eko urtarrilaren 13a.
HAUEK BILDU DIRA:
Alde batetik, Josu Iñaki Ercoreca Gervasio, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazio eta Justiziako sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren ordezkari moduan, Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretutik datozkion eskumenak baliatuz –dekretu horren arabera sortu, ezabatu eta aldatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko sailak, eta baita haien egitekoak eta jardun-arloak finkatu ere–; apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuko 18. artikuluaren arabera dagozkion eskumenak erabiliz –Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala dator zehazturik dekretu horretan–; eta betiere Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 26. artikuluan adierazitako eskumenekin eta indarreko legediak esleitzen dizkion guztiekin bat etorrita.
Bestetik, Idurre Bideguren Gabantxo, Bermeoko Udaleko Alkatea, Tokiko araubidearen oinarriak arautzen dituen legea aplikatuz (7/1985 Legea, apirilaren 2koa) eta Toki Araubidearen gaietan indarrean dauden xedapenen Testu Bateginak egotzitako eskumenak erabiliz (apirilak 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua).
Bi aldeek lankidetza-hitzarmen hau sinatzeko lege-gaitasun nahikoa dutela aitortzen diote elkarri, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko urtarrilaren 9an hartutako erabakian adierazitako baldintzak ere betetzen dira (hor dago zehazturik zein diren Jaurlaritzaren Kontseiluak baimendu behar dituen hitzarmenak).
AZALTZEN DUTE:
1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Bermeoko Udalak, besteak beste, honako betebehar hauek dituzte: herritarrei intereseko zerbitzuak eskaintzea, eraginkortasuna bilatzea baliabide publikoen erabileran, eta administrazio-tramitazioa sinplifikatzea, gardentasun-, parte hartze- eta lankidetza- printzipioekin bat etorrita.
Obligazio horiek bai EAEko Administrazioak bai Toki Administrazioak bete beharrekoak dira, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 1. artikuluan eta, bereziki, 2.1 artikuluan adierazi bezala. Horretarako, Toki Administrazioarekiko harremanen araubide berezia jasotzen da 9. artikuluan; harremanotan, gai honetan oinarrizkoa den legediari jarraituko zaio, eta, haren osagarri gisa, Legearen I. tituluan xedatutakoari.
Helburu horiek lortzeko ezinbestekoa da herri-administrazioen arteko lankidetza areagotzea. Hain zuzen ere, administrazioek informazioa trukatzeko sistemak sortu behar dira, hartara, herritarrei, izapideak egin behar dituztenean, datuen ziurtagiriak ekartzeko eskatu beharrik egon ez dadin.
2.– Horretarako, beharrezkoa da azkar eta eraginkorki aurrera egitea administrazio elektronikoaren garapenean, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko 11/2007 Legea benetan betetzeko. Izan ere, lege horren arabera, herri-administrazio guztiak beharturik daude beraiekiko harremanak elektronikoki gauzatzeko aukera ematera; eta, horretarako, ezinbestekoa da administrazio guztien eskura jarritako zerbitzu elektroniko batzuk edukitzea lehenbailehen, legez ezarritako betebeharra benetan betetzea lortu ahal izan dadin.
21/2012 Dekretu, otsailaren 21eko, Administrazio Elektronikoari buruzkoak dioenaren arabera, datuak eta dokumentuak ez emateko eskubidearen erabilera erraztearren, gainerako herri-administrazioekin hitzarmenak egitea sustatuko du Administrazioak, 11/2007 Lege, ekainaren 22ko, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoaren 9. artikuluan jasotakoari jarraikiz. Hitzarmen horietan, zenbait prozedura erabakiko dira, organo lagatzaileek ikus dezaten ea erabili den aipatu eskubidea, sarbide-eskaeren xede izan diren datu edo dokumentuei dagokienez.
Era berean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeek ere parte har dezaten estatu- eta foru-administrazioekin izenpetutako hitzarmenen bidez formalizatutako zerbitzuetan, eta baita geroago erabakitzen direnetan ere, beharrezkoa da mekanismo egoki bat jartzea, autonomia-erkidegoko lurraldean kokatutako toki-erakundeek erraz balia ditzaten aipatu hitzarmenak, hori bai, zerbitzu bakoitzean erabiltzaileari ezarritako betebeharrak beti beteko direla bermatzen duen prozedura baten bidez.
3.– EAEko Administrazioak eta Presidentetzako Ministerioak lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zuten 2010eko urriaren 18an, administrazio elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko, eta EAEko Administrazioak SARA sarean sarbidea izatea dago haren aplikazio-esparruaren barruan. Sare horretan Presidentetzako Ministerioak eta autonomia-erkidegoek garatutako azpiegitura teknologikoak daude, eta nahi duten administrazio guztiek konektatzeko eta aplikazioak trukatzeko sistema bat erabiltzeko aukera ematen du. Hitzarmen horretako II. eranskinean esaten da EAEko Administrazioa konprometitzen dela toki-administrazioek, beraiek erabakitako teknologia, mekanismoak eta prozedurak erabiliz, SARA sarean sarbidea izan dezaten bideratu eta sustatzera.
4.– Gainera, aipatu 30/1992 legeak dio administrazioen betebeharra dela elkarri ematea beren eskumenak erabiliz garatzen duten jarduerari buruz behar duten informazioa, bai eta, era berean, dagokien esparruan, beste administrazioek beren eskumenak eraginkorki erabiltzeko eska ditzaketen lankidetza eta laguntza aktiboak elkarri ematea ere.
Horretarako, aipatutako 30/1992 Legearen 4.2 artikuluak dioen bezala, erakunderen bati zer edo zer eskatzen zaionean, herri-administrazioek haren esku dauden datuak, agiriak edo frogabideak eskatu ahal izango dituzte, eta, era berean, laguntza eskatu ahal izango dute beren eskumenak baliatzeko; horretarako behar adina bitarteko izan beharko dituzte, bereziki elkarri laguntzeko eta lankidetzan aritzeko beren eskumenen lurralde-esparrutik kanpo gauzatu beharreko egintzen tramitazioetan.
Sinatzaileek datu jakin batzuk behar izaten dituzte beren egitekoak burutzeko eta egokituta dauzkaten eskumenak erabiltzeko. Beraz, herri-administrazioen arteko harremanetan elkarri laguntzea nagusi izan behar dela kontuan hartuta eta beraien jardunean eraginkortasunaren printzipioa eta herritarrei zerbitzu eman beharraren printzipioa aplikatuta, aldeek uste dute beren arteko datu-trukea arautu behar dutela. Trukean baliabide informatikoak edo telematikoak erabiliko dira, eta, herri-administrazioek dauzkaten datuez den bezainbatean, herritarrei dagozkien bermeak eta eskubideak errespetatuko dira.
5.– Horregatik, bi aldeek argi ikusten dute zerbitzuak linean ematea sustatu behar dela, zerbitzuen, izapideen eta prozeduren elkarreragingarritasuna handitzeko.
Alde horretatik, sinatzaileek, bakoitzak bere eskumen-esparruan, beharrezkotzat jotzen dute administrazio elektronikoaren esparruko proiektuen koordinazioa sustatzea, eta haietatik etekinik handiena ateratzea izatea helburua, aldeek jarritako zerbitzuak erabiliz, eta, gisa horretan, administrazioen beharrak nahiz interes publikoa betetzea bilatuz.
Erabiliko den elkarreragingarritasun-sistemak aukera ematen du datuen transmisio elektronikoen bidez ordezteko paperezko ziurtagiriak eta beste frogagiri batzuk, eta trukatutako informazioaren benetakotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, baliagarritasuna eta kontserbazioa ziurtatzen ditu.
Hori, bestalde, halaxe aginduta dago 30/1992 Legearen 35. artikuluan eta 11/2007 Legearen 6.2.b) artikuluan, onartu baitute herritarrek ez dutela zertan herri-administrazioek badauzkaten datuak eta dokumentuak atzera berriz ekartzen ibili behar.
6.– Aldeak elkarreragingarritasun-sistema ezartzearen alde daude, trukatutako informazioaren benetakotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, baliagarritasuna eta kontserbazioa ziurtatzen baititu.
Helburu horiek lortzen eraginkorragoak izateko, eta herri-administrazioen arteko lankidetza- eta koordinazio-printzipioei jarraikiz, erabaki hau bereziki baliagarria da bi administrazio sinatzaileentzat.
Horregatik guztiagatik, alderdiek lankidetza-hitzarmen hau sinatu dute.
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea eta helburua.
Hitzarmen honen xedea da baldintza eta irizpide orokorrak finkatzea, sinatzaileek, alde batetik, ematen dituzten zerbitzu elektronikoen aprobetxamendu erkidea egin dezaten; eta, bestetik, informazioa truka dezaten beraien artean.
Horren ondorioa da zerbitzu jakin batzuk erabilgarri egotea, eta aldeetako bakoitzak emandako zerbitzuetarako sarbidea eta haien erabilera erkidea erraztea. Zerbitzu horiek hitzarmen honetan eta hitzarmeneko eranskinetan adierazi bezala emango dira.
Hitzarmenaren xede nagusia da herri-administrazioen esku dauden datuak eta agiriak ez emateko eskubidearen erabilera erraztea, ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 6.2.b) artikuluan adierazita dagoen bezala; hau da, pertsona interesdunak ados egon edo lege batek hala erabakiz gero.
Hala ere, hitzarmen honi esker, herritarrek emandako datuak egiaztatu edo begiratu egin ahal izango ditu Administrazioak, haien adostasuna izan behar gabe, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 11.2 eta 21. artikuluetan adierazitako moduan.
Bigarrena.– Aplikazio-eremua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Bermeoko Udalak hitzarmen honetako eranskinetan zerrendatutako zerbitzuen funtzionalitateak baliatu ahal izango dituzte; eranskinak hauek dira:
– I. eranskina. Datuen transmisioa.
– II. eranskina. Estatuko Administrazio Orokorraren eta Udalaren arteko datu-bitartekotza.
– III. eranskina. Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua.
Era berean, aldeek beste funtzionalitate batzuk ere baliatu ahal izango dituzte. Horretarako, beste funtzionalitate horiek beste eranskin batean edo batzuetan zehaztu, eta hitzarmen honetara bilduko dituzte. Sinatzaileek adostuko dute zeintzuk, baina, edonola ere, horretarako prozedurak derrigorra izango du bermatzea, beti, zerbitzu bakoitzean erabiltzailearentzat jarritako betebeharrak beteko direla.
Hirugarrena.– Informazio-trukearen arduradunak.
1.– Administrazio lagatzaile bakoitzak erabakiko du zein protokolo eta baldintza bete behar diren datuak trukatzeko eskaintzen diren zerbitzuetan sarbidea izateko. Datuak bitartekotza bidez trukatzeko eskabideak koordinatu, izapidetu eta kontuan izateko organo arduraduna hau da:
– Bermeoko Udalean: Administrazio elektronikoan eskuduna den organoa.
– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan: Administrazio elektronikoan eskuduna den zuzendaritza.
2.– Datuen lagapena hartzen duen administrazio bakoitzak datuetara sarbidea izateko baldintzak beteko ditu, eta baimendutako administrazio-izapide eta -prozeduren esparruan lagatzaileak emandako informazioa eskuratu nahi duten pertsonen eta organoen sarbidea kudeatuko du. Datuak bitartekotza bidez trukatzeko eskabideak koordinatu, izapidetu eta kontuan izateko organo arduraduna hau da:
– Bermeoko Udalean: Administrazio elektronikoan eskuduna den organoa.
– EAEko Administrazioan: Administrazio elektronikoan eskuduna den zuzendaritza.
Laugarrena.– Baldintza teknikoak eta funtzionalak.
Datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako baldintzak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2012ko uztailaren 26koa) hitzarmen hau aplikatuz egiten den datuen truke bitartekotuari aplikatuko zaizkio.
Bosgarrena.– Jarraipen Batzorde Teknikoa.
Hitzarmen honetan eta eranskinetan erabakitakoaren kudeaketa, jarraipena eta kontrola egiteko, Jarraipen Batzorde Tekniko bat eratuko da; kide hauek izango ditu: Bermeoko Udalak izendatutako bi pertsona, eta Eusko Jaurlaritzak izendatutako beste bi.
Jarraipen Batzorde Teknikoak ohiko bilkura bat izango du urtean. Horrez gainera, aparteko bilkura egingo du aldeetako batek eskatzen duen bakoitzean.
Jarraipen Batzorde Teknikoari dagokio hitzarmen hau interpretatzean eta betetzean sortutako arazoak konpontzea, bai eta alde sinatzaileei hitzarmenaren edozein aldaketa proposatzea ere.
Gainera, Jarraipen Batzorde Teknikoak hitzarmenaren funtsa ukitzen ez duten aldaketa teknikoak ezar ditzake.
Seigarrena.– Araubide ekonomikoa.
Lankidetza-hitzarmen honek ez du sortzen sinatzaileen arteko kontraprestazio ekonomikorik. Hala ere, aldeek beharrezko inbertsioak egin beharko dituzte beren instalazioetan, hitzarmen hau sinatuta beren gain hartu dituzten betebeharrak betetzeko, betiere berez egin ahal izanez gero.
Zazpigarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.
Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe hori urtero luzatuko da automatikoki, gehienez ere hamabost urtera arte. Esku hartzen duen edozein administraziok berariaz denuntziatu ahal izango du hitzarmena, gutxienez iraungitze-data baino hiru hilabete lehenago.
Hitzarmenaren formalizazioa eta haren iraungipena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Bizkaiko lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta Bermeoko Udaleko iragarki-taulan argitaratuko dira.
Zortzigarrena.– Hitzarmenaren berrikuspena.
Alderdiek noiznahi proposatu ahal izango dute hitzarmena berrikustea, bidezkotzat jotzen diren aldaketak egiteko.
Klausulak berrikusten badira, aldaketak aldeek sinatu beharreko gehigarri batean jasoko dira.
Gainera, aldeek, gehigarrien prozedura hori erabiliz, eranskinak sartzea itundu ahal izango dute, baina horrek ez du berekin ekarriko hitzarmeneko klausulak berrikustea.
Bederatzigarrena.– Araubide juridikoa.
Hitzarmen honek araudi lokalari jarraituko zaio, eta, haren osagarri gisa, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeari.
Hamargarrena.– Gatazkak konpontzea.
Hitzarmen hau sinatu duten aldeek konpromisoa hartu dute hura betetzean sortzen diren gorabeherak elkar hartuta konpontzeko.
Hitzarmenaren garapenean eta betearazpenean aldeen artean auziren bat sortzen bada, eta bosgarren klausulan aipatutako batzorde teknikoak ezin badu konpondu, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan helegitea jarri ahal izango da, jurisdikzio hori araupetzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.
Hamaikagarrena.– Komunikazioa.
Aldeek hitzarmenaren beste sinatzailea ere aipatuko dute, bakarka zein batera hitzarmenaren gaiaz egiten dituzten komunikazio-egintza guztietan.
Hitzarmen hau Estatuko Administrazio Orokorrari jakinaraziko zaio.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmenaren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Bermeoko Udaleko alkatea,
IDURRE BIDEGUREN GABANTXO.
ERANTSITAKO AGIRIAK
I. ERANSKINA
DATUEN TRANSMISIOA
1.– Xedea.
Eranskin honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta udalen artean datuak transmititzeko baldintzak arautzea. Hortaz, bi aldeak informazioaren lagatzaile moduan nahiz lagatakoaren hartzaile moduan ari daitezke.
Lagatzaileak informazioa bere zereginetan diharduen bitartean biltzen du, administrazioa baitira, eta lagapen-hartzaileak, berriz, esleituta dauzkan eginkizunak betetzeko eskatzen du.
Nolanahi ere, informazioa indarreko arau-esparrua eta, bereziki, datu pertsonalen babesari buruzkoa errespetatuta eman eta eskuratuko da beti. Alde horretatik, trukatzen diren datu pertsonalak egokiak eta bidezkoak izango dira, eta ez gehiegizkoak, datu horiek lortzeko arrazoi izandako helburu jakin, esplizitu eta legezkoez nahiz esparruaz den bezainbatean, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 4. artikuluak xedatu bezala.
2.– Informazioa ematearen helburua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta udalen mendeko organoek eta erakundeek kudeatutako administrazio-prozeduretan interesa duten pertsonen datuak egiaztatzea, betiere aipatu prozedura horietan datu horiek baldintza badira.
3.– Informazioaren edukia.
Datuen lagatzaile bakoitzak elkarreragingarritasun-zerbitzuen katalogoa izan eta argitaratuko du lagapen-hartzaile diren erakundeentzat, nahi dutena kontsulta dezaten. Zerbitzu-katalogo horretan, zehatz jasoko dira trukatuko diren datuak, zerbitzuetara sarbidea izateko baldintza teknikoak, izapidetze-baldintzak eta lagapen-hartzaileak jakin beharreko beste edozein informazio.
4.– Informazioa transmititzeko baldintzak.
Datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako baldintzak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2012ko uztailaren 26koa) aplikatuko dira datuen truke bitartekotuan.
5.– Datu pertsonalen babesa.
Aldeak honako hauetan xedatutakoak betetzera konprometitzen dira: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa; 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa garatzeko erregelamendua onartzen duena; eta Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa, hala nola hura garatzeko estatu- edo autonomia-mailako arautegia.
Aurrekoa oinarri hartuta, eta datuak kontsultatzeko, beharrezkoa izango da datuok nori buruzkoak diren begiratzea eta, gero, haren adostasuna izatea, lege-mailako arau batek kontsulta baimendu ezean. Baimena prozedura abiarazteko eskaeran agertu behar da, edo ondoko zeinahi komunikaziotan, sisteman kontsulta egin baino lehen eginez gero. Baimena modu sinesgarrian agerrarazten ez bada, ezin egin izango da kontsulta. Administrazio-prozeduren hasiera eskatzeko inprimaki edo formulario elektronikoak baimena jasotzeko prestatu behar dira.
Ematen diren datu pertsonalen arduradunak, informazioa laga baino lehen, fitxategi horiek behar bezala deklaratuta eduki behar ditu datuen babeserako kasuan kasuko agentzian. Tratamenduaz norbait arduratzen bada, aurreko arduradun horrek argibide egokiak emango dizkio datuetarako sarbidea eman dezan, hitzarmen honen xede diren zerbitzuak gauzatzeko.
6.– Informazioaren eskuragarritasuna.
Informazio-sistema asteko zazpi egunetako 24 orduetan egongo da eskuragarri.
7.– Ezingo da eskatu informazioa beste sistema batzuk erabiliz bidaltzeko, ez eta herritarrari eskatu ere, banan-banan, ekartzeko informazio hori.
1) Lagapena hartzen duen administrazioak ez dio, lagatzaileari, informazioa, hitzarmenean, eranskinetan edo aldeek ituntzen dituzten aldaketetan adierazitakoak ez diren beste bitarteko batzuk erabiliz bidaltzeko eskatuko.
2) Lagapen-hartzailea den administrazioak ez die eskatuko pertsona interesdunei lagatzaileak emandako ziurtagiriak edo bestelako agiriak aurkezteko. Aitzitik, informazio hori hitzarmen honetan ezarritako sistemaren bidez transmititzeko eskatuko dio lagatzaileari; non eta ez den ezinezkoa, arrazoi teknikoengatik edo antolamenduagatik, lagatzaileak informazio hori bidaltzea.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmen honetako I. ERANSKINAren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako.
Bermeo, 2015eko urtarrilaren 13a.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Bermeoko Udaleko alkatea,
IDURRE BIDEGUREN GABANTXO.
II. ERANSKINA
ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA ESTATUKO GAINERAKO ADMINISTRAZIOEN ETA UDALAREN ARTEKO DATU-BITARTEKOTZA
1.– Xedea.
Eranskin honen xedea da Estatuko Administrazio Orokorraren, eta Estatuko gainerako administrazioen, eta Bermeoko Udalaren arteko Datu Bitartekotza arautzea (Bermeoko Udala, aurrerantzean, Udala izango da). Bitartekotza hori Presidentetzako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak administrazio elektronikoaren esparruko zerbitzuak emateko izenpetutako lankidetza-hitzarmenaren ondorio da.
Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan, 2007ko ekainaren 22an, 11/2007 Legea onartu zen, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa, eta, haren 6.2b artikuluan, herri-administrazioek dauzkaten datuak eta dokumentuak ez emateko herritarren eskubidea jasotzen da. Lege-aurreikuspen hori eraginkorra izan dadin, Ogasun eta Herri Administrazioko Ministerioak datu horien bitartekotza-plataforma bat garatu du.
Plataforma horri esker, interesa duten herri-administrazioek herritarren datuak automatikoki eta bitarteko elektronikoen bidez kontsultatu ahal izango dituzte, dela aipatu dokumentuak ekartzeko betebeharra kentzeko, dela datu horiek egiaztatu ahal izateko, betiere lege batek horretarako gaitzen baditu, edo herritarrak baimena ematen badu. Presidentetzako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak administrazio elektronikoaren esparruko zerbitzuak emateko izenpetutako lankidetza-hitzarmenari jarraikiz, toki-administrazioek onura atera dezakete administrazio elektronikoaren esparruan garatutako sistemen elkarreragingarritasunetik, eta, Eusko Jaurlaritzaren bidez, sarbidea izan dezakete hitzarmen horretako eranskinetan zerrendatutako zerbitzuek ematen dituzten funtzionalitateetan, edo etorkizunean gehitzen direnetan. Eusko Jaurlaritzak egingo du bitartekotza, bai estatu-administrazioetan dauden datuak EAEko gainerako administrazioei lagatzeko; bai eta EAEko gainerako administrazio horietan dauden datuak Estatuko Administrazio Orokorrari eta estatuko gainerako administrazioei lagatzeko ere.
Kontuan hartuta beharrezkoa dela administrazioak lankidetzan aritzea herritarrei zerbitzu integratuak emateko, eta kontuan hartuta, halaber, 11/2007 Legearen 4.e artikuluan jasotako printzipioa, eranskin honen xedea da zehaztea zer baldintza bete behar diren administrazioen arteko datuen bitartekotza-zerbitzua erabili nahi denean, administrazio-zereginak betetzean beharrezkoak diren datuak kontsultatzeko, legeak eskatutako segurtasun-, osotasun- eta konfidentzialtasun-bermeak betez.
2.– Norainokoa.
Eranskin honen aplikazioak Udalaren mendeko organoen edo erakundeen edozein aplikazio informatiko datuen bitartekotza-zerbitzua erabiltzeko gaitzen du, hitzarmen honetan azaldutako eran.
Zerbitzuaren barruan dago esparru pribatuko datuak trukatzeko oinarrizko plataforma baterako konexioa, oinarrizko zerbitzu batzuk izatea eta segurtasun-politika erkide bat egotea, Euskalsarea sarera konektatutako herri-administrazioen aplikazioen artean informazio-truke segurua egiteko, dokumentu honetan jasotako ezaugarrien eta baldintzen arabera.
Ogasun eta Herri Administrazioko Ministerioaren bitartekotza-plataformak web-atari informatibo bat izango du, eskainitako elkarreragingarritasun-zerbitzuei buruzko dokumentazio guztia jasoko duena, honako hauek barne: erabilgarri dauden elkarreragingarritasun-zerbitzuen katalogoa, zerbitzuetara sartzeko informazio teknikoa, eta haietan sartzeko baimen-formularioak.
3.– Zerbitzu-emailearen betebeharrak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, berak ematen baitu zerbitzua, bere gain hartzen ditu honako betebehar hauek:
(i) Udalaren eskura jartzea herri-administrazioen arteko datuen bitartekotza-zerbitzua.
(ii) Zerbitzuak integratzen proba egiteko inguruneak edukitzea, azken erabiltzaileen eskura jarri baino lehenago ondo dabiltzala bermatzeko.
(iii) Udalaren integrazio- eta garapen-ekipoei beharrezko euskarria emateko mekanismoak prestatzea, udal horren aplikazioak zerbitzuekin integra daitezen.
(iv) Beharrezko baliabideak izatea zerbitzuen erabileraren ondorioz sortutako gorabeherak eta kontsultak kontuan hartu eta erantzun egokia emateko.
(v) Egindako eragiketen auditagarritasun-elementuak ematea, transakzioei uko ez zaiela egin ziurtatu ahal izateko.
(vi) Informazioa eta eskainitako bitartekotza-zerbitzuak behar bezala babesteko beharrezko segurtasun-neurri guztiak hartzea.
(vii) Bitartekotza-zerbitzuak ematearekin zerikusia duten datu guztien eskalagarritasuna, sendotasuna, eskuragarritasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea.
4.– Zerbitzuen onuradunaren betebeharrak.
Udala, datuen bitartekotza-zerbitzuaren onuraduna izaki, honako hauek egitera konprometitzen da:
(i) Konektibitate- eta hedapen-lan egokiak egitea, bere bulego edo instalazioetatik datuen bitartekotza-zerbitzuan sarbidea izateko EUSKALSAREAren bidez.
(ii) Elkarreragingarritasun Eskema Nazionalean, hura garatzeko arauetan eta, bereziki, datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako benetakotasun-, konfidentzialtasun- eta osotasun-betebeharrak nahiz segurtasun-neurriak betetzea.
(iii) Zerbitzuen errendimendu- edo monitorizazio-probak egingo direla ituntzea Eusko Jaurlaritzarekin, datuak egiaztatzeko sistema hauen gainerako erabiltzaileentzako zerbitzuak beste batzuentzat baliagarri egotea arriskuan ez jartzeko.
(iv) Datuen hartzailea denean, adostasuna eskatzea herritarrei, datuak eskatzeko ahalmena ematen duen legerik egon ezean.
(v) Zerbitzua ondo erabiltzea, baimendutako kasuetan baliatuz.
(vi) Datuen bitartekotza-zerbitzuaren erabilera eta hartarako sarbidea erraztea, sustatzea eta bideratzea bere eskumen-esparruko erakundeei dagokienez, eta zerbitzuaren kalitatea bermatzea dagokion neurrian.
(vii) Zerbitzuaren sistema erabiltzaileak eta aplikazioen administrazio-prozesuak bateratzeko ezarritako prozedurak betetzea.
5.– Zerbitzuen kalitateari buruzko akordioa.
Datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako baldintzak aplikatuko dira (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2012ko uztailaren 26koa).
6.– Erantzukizuna mugatzea.
Eusko Jaurlaritza edo haren hornitzaileak inoiz ez dira behartuta egongo beren gain hartzera zerbitzua gaizki erabiltzeagatik edo zerbitzurik ez izateagatik zeharka eragindako edozein kalte edo galera.
7.– Aipamenak.
Eusko Jaurlaritzak zerbitzuak erabiltzen dituzten erakundeen zerrenda argitaratu ahal izango du onuradunak aipatzen dituen edozein zerrendatan edo argitaratutako edozein prentsa-aldizkaritan, aurretiazko baimenik behar izan gabe.
Udalak zerbitzu horien erabilera aipatu ahal izango du, aurrez Eusko Jaurlaritzaren baimena lortu behar izan gabe.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmen honetako II. ERANSKINAren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako.
Bermeo, 2015eko urtarrilaren 13a.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Bermeoko Udaleko alkatea,
IDURRE BIDEGUREN GABANTXO.
III. ERANSKINA
JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOEN ZERBITZUA
1.– Xedea.
Eranskin honen xedea da baldintzak eta betebeharrak arautzea Udalek erabil dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko aurrerantzean) Administrazioak garatutako jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua.
Nolanahi ere, zerbitzua indarreko arau-esparrua eta, bereziki, datu pertsonalen babesari buruzkoa errespetatuta erabiliko da beti.
2.– Norainokoa.
a) Pertsona interesdunek erretilu birtual bakar batean jasoko dituzten jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak. Erretilu horrek aukera emango du itxura pertsonalizatzeko, Udalen atarietatik erabilia izan ahal izateko.
b) Bermeoko Udalaren mendeko organo edo erakundeen edozein aplikazio informatikotarako gaitzen da, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua baliatzeko.
c) Udalak herritarren eskura jartzen dituen prozedura guztietarako erabili ahal izango du EAEko jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua, eta bere ardura izango du zerbitzua bere aplikazio informatikoetan funtzionamenduan jartzea, eguneratzea eta mantentzea.
d) Bi aldeek hitzematen dute elkarri jakinaraziko diotela zerbitzuaren bateragarritasunari eragin diezaiokeen edozein informatizazio-neurri.
3.– Zerbitzu-emailearen betebeharrak.
EAEk, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen emaile gisa, bere gain hartzen ditu betebehar hauek:
a) Zerbitzuaren funtzionamendu ona zaintzea.
b) Proba-ingurune bat izatea, zerbitzuan hobeto integratzeko.
c) Beharrezko mekanismoak prestatzea, zerbitzuen erabiltzaileak herritarrei informazio- eta arreta-laguntza eman diezaien, eta beharrezko euskarria erakundeei.
4.– Zerbitzuen erabiltzailearen betebeharrak.
Bermeoko Udalak, EAEko jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen erabiltzaile gisa, bere gain hartzen ditu betebehar hauek:
a) Herritarrei ematea jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua erabiltzeko behar diren bitartekoak.
b) Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzeko prozedurei buruzko informazioa ematea, bai eta jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzeko zer kanal elektroniko hobesten den adierazteko aukera ematea ere.
c) Herritarrei informazio- eta arreta-laguntza ematea, eta parte hartzea jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuaren antolamenduan.
5.– Ezaugarri teknikoak eta zerbitzu-maila.
Eranskin honen xede diren zerbitzuek atal honetan zehazten diren ezaugarri teknikoak eta zerbitzu-maila izango dituzte.
a) Zerbitzuaren erabilgarritasuna.
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua asteko egun guztietako ordu guztietan erabili ahal izango da.
b) Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren zerbitzurako sarbidea
Bi modu daude jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren zerbitzuan sartzeko:
– Alde batetik, bada interfaze bat, zerbitzua darabilen Udalak behar bezala identifikatu eta baimendutako pertsonentzat. Interneteko nabigatzaile baten bidez sar daiteke.
– Bestetik, bada Web-zerbitzuko interfaze automatizatu bat ere, W3C The World Wide Web Consortium (W3C) deritzonean une bakoitzean ezarritako erreferentziazko estandarren araberakoa. Zerbitzurako sarbidea Udalak behar bezala identifikatuta eta baimenduta dituen aplikazioetarako izango da.
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzura EAEko herri-administrazioko sarearen (Euskalsarearen) bidez sartuko da.
c) Segurtasun-, konfidentzialtasun- eta auditoria-betebeharrak.
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuan interfaze grafikoaren edo zerbitzu-interfazearen bidez egiten diren eragiketa guztiak zifratu egingo dira.
Udalaren aplikazio erabiltzaileen eta jakinarazpen nahiz komunikazio elektronikoen zerbitzuaren arteko komunikazio guztiak dena delako komunikazioaren osotasuna eta benetakotasuna bermatuz egingo dira.
Gainera, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuak sisteman egiten diren eragiketen beharrezko jarduera-arrastoak gordeko ditu.
d) Euskarria eta gorabeheren konponketa.
Zerbitzua erabiltzen duen Udalak agintzen du jarriko dituela zerbitzu batzuk martxan, administrazio elektronikoaren zerbitzuen azken erabiltzaileei gorabeheretan laguntzeko; zehazki, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua erabiltzen duten udal-zerbitzuei. Udalak informazioa emango du bere administrazio-prozedura bereziei buruz, bai eta bere prozeduren esparruaren barruan egiten den jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren zerbitzuaren erabilerari buruz ere.
Eusko Jaurlaritzak bigarren mailako laguntza-zerbitzu bat eskainiko dio Udalari, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuaren erabileran sor daitezkeen arazoak konpontzeko. Zerbitzu hori kanal elektroniko eta telefonikoen bidez emango da, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 18:00etara bitarte.
Hala ere, plataforma asteko egun guztietako ordu guztietan erabilgarri egotea bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak gorabeheretan laguntzeko 24x7 zerbitzu bat prestatzeko konpromisoa hartzen du, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuaren funtzionamendu onari eragiten dioten arazoak konpontzeko.
Ziurtagiriak egiten dituzten Ziurtapenerako Zerbitzu Emaileek eskainiko dituzte ziurtagiri elektronikoen erabilerarekin zerikusia duten laguntza-zerbitzuak.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmen honetako III. eranskinaren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako.
Bermeo, 2015eko urtarrilaren 13a.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Bermeoko Udaleko alkatea,
IDURRE BIDEGUREN GABANTXO.
III. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA-HITZARMENA, GETXOKO UDALAREN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ARTEKOA, INFORMAZIOAREN, ADMINISTRAZIOAREN ETA KUDEAKETA ELEKTRONIKOAREN ESPARRUKO ZERBITZUAK ELKARRI EMATEKO
Getxo, 2015eko urtarrilaren 29a.
HAUEK BILDU DIRA:
Alde batetik, Josu Iñaki Ercoreca Gervasio, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazio eta Justiziako sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren ordezkari moduan, Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretutik datozkion eskumenak baliatuz –dekretu horren arabera sortu, ezabatu eta aldatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko sailak, eta baita haien egitekoak eta jardun-arloak finkatu ere–; apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuko 18. artikuluaren arabera dagozkion eskumenak erabiliz –Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoa eta funtzionala dator zehazturik dekretu horretan–; eta betiere Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 26. artikuluan adierazitako eskumenekin eta indarreko legediak esleitzen dizkion guztiekin bat etorrita.
Bestetik, Imanol Landa Jauregi, Getxoko Udaleko Alkatea, Udalaren ordezko modura etorri da, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen legea aplikatuz (7/1985 Legea, apirilaren 2koa), eta Toki Araubidearen gaietan indarrean dauden xedapenen Testu Bateginak esleitutako eskumenak erabiliz (apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartua).
Bi aldeek lankidetza-hitzarmen hau sinatzeko lege-gaitasun nahikoa dutela aitortzen diote elkarri, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 1996ko urtarrilaren 9an hartutako erabakian adierazitako baldintzak ere betetzen dira (hor dago zehazturik zein diren Jaurlaritzaren Kontseiluak baimendu behar dituen hitzarmenak).
AZALTZEN DUTE:
1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Getxoko Udalak, besteak beste, honako betebehar hauek dituzte: herritarrei intereseko zerbitzuak eskaintzea, eraginkortasuna bilatzea baliabide publikoen erabileran, eta administrazio-tramitazioa sinplifikatzea, gardentasun-, parte hartze- eta lankidetza- printzipioekin bat etorrita.
Obligazio horiek bai EAEko Administrazioak bai Toki Administrazioak bete beharrekoak dira, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 1. artikuluan eta, bereziki, 2.1 artikuluan adierazi bezala. Horretarako, Toki Administrazioarekiko harremanen araubide berezia jasotzen da 9. artikuluan; harremanotan, gai honetan oinarrizkoa den legediari jarraituko zaio, eta, haren osagarri gisa, Legearen I. tituluan xedatutakoari.
Helburu horiek lortzeko ezinbestekoa da herri-administrazioen arteko lankidetza areagotzea. Hain zuzen ere, administrazioek informazioa trukatzeko sistemak sortu behar dira, hartara, herritarrei, izapideak egin behar dituztenean, datuen ziurtagiriak ekartzeko eskatu beharrik egon ez dadin.
2.– Horretarako, beharrezkoa da azkar eta eraginkorki aurrera egitea administrazio elektronikoaren garapenean, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko 11/2007 Legea benetan betetzeko. Izan ere, lege horren arabera, herri-administrazio guztiak beharturik daude beraiekiko harremanak elektronikoki gauzatzeko aukera ematera; eta, horretarako, ezinbestekoa da administrazio guztien eskura jarritako zerbitzu elektroniko batzuk edukitzea lehenbailehen, legez ezarritako betebeharra benetan betetzea lortu ahal izan dadin.
21/2012 Dekretu, otsailaren 21eko, Administrazio Elektronikoari buruzkoak dioenaren arabera, datuak eta dokumentuak ez emateko eskubidearen erabilera erraztearren, gainerako herri-administrazioekin hitzarmenak egitea sustatuko du Administrazioak, 11/2007 Lege, ekainaren 22ko, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoaren 9. artikuluan jasotakoari jarraikiz. Hitzarmen horietan, zenbait prozedura erabakiko dira, organo lagatzaileek ikus dezaten ea erabili den aipatu eskubidea, sarbide-eskaeren xede izan diren datu edo dokumentuei dagokienez.
Era berean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeek ere parte har dezaten estatu- eta foru-administrazioekin izenpetutako hitzarmenen bidez formalizatutako zerbitzuetan, eta baita geroago erabakitzen direnetan ere, beharrezkoa da mekanismo egoki bat jartzea, autonomia-erkidegoko lurraldean kokatutako toki-erakundeek erraz balia ditzaten aipatu hitzarmenak, hori bai, zerbitzu bakoitzean erabiltzaileari ezarritako betebeharrak beti beteko direla bermatzen duen prozedura baten bidez.
3.– EAEko Administrazioak eta Presidentetzako Ministerioak lankidetza-hitzarmen bat izenpetu zuten 2010eko urriaren 18an, administrazio elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko, eta EAEko Administrazioak SARA sarean sarbidea izatea dago haren aplikazio-esparruaren barruan. Sare horretan Presidentetzako Ministerioak eta autonomia-erkidegoek garatutako azpiegitura teknologikoak daude, eta nahi duten administrazio guztiek konektatzeko eta aplikazioak trukatzeko sistema bat erabiltzeko aukera ematen du. Hitzarmen horretako II. eranskinean esaten da EAEko Administrazioa konprometitzen dela toki-administrazioek, beraiek erabakitako teknologia, mekanismoak eta prozedurak erabiliz, SARA sarean sarbidea izan dezaten bideratu eta sustatzera.
4.– Gainera, aipatu 30/1992 legeak dio administrazioen betebeharra dela elkarri ematea beren eskumenak erabiliz garatzen duten jarduerari buruz behar duten informazioa, bai eta, era berean, dagokien esparruan, beste administrazioek beren eskumenak eraginkorki erabiltzeko eska ditzaketen lankidetza eta laguntza aktiboak elkarri ematea ere.
Horretarako, aipatutako 30/1992 Legearen 4.2 artikuluak dioen bezala, erakunderen bati zer edo zer eskatzen zaionean, herri-administrazioek haren esku dauden datuak, agiriak edo frogabideak eskatu ahal izango dituzte, eta, era berean, laguntza eskatu ahal izango dute beren eskumenak baliatzeko; horretarako behar adina bitarteko izan beharko dituzte, bereziki elkarri laguntzeko eta lankidetzan aritzeko beren eskumenen lurralde-esparrutik kanpo gauzatu beharreko egintzen tramitazioetan.
Sinatzaileek datu jakin batzuk behar izaten dituzte beren egitekoak burutzeko eta egokituta dauzkaten eskumenak erabiltzeko. Beraz, herri-administrazioen arteko harremanetan elkarri laguntzea nagusi izan behar dela kontuan hartuta eta beraien jardunean eraginkortasunaren printzipioa eta herritarrei zerbitzu eman beharraren printzipioa aplikatuta, aldeek uste dute beren arteko datu-trukea arautu behar dutela. Trukean baliabide informatikoak edo telematikoak erabiliko dira, eta, herri-administrazioek dauzkaten datuez den bezainbatean, herritarrei dagozkien bermeak eta eskubideak errespetatuko dira.
5.– Horregatik, bi aldeek argi ikusten dute zerbitzuak linean ematea sustatu behar dela, zerbitzuen, izapideen eta prozeduren elkarreragingarritasuna handitzeko.
Alde horretatik, sinatzaileek, bakoitzak bere eskumen-esparruan, beharrezkotzat jotzen dute administrazio elektronikoaren esparruko proiektuen koordinazioa sustatzea, eta haietatik etekinik handiena ateratzea izatea helburua, aldeek jarritako zerbitzuak erabiliz, eta, gisa horretan, administrazioen beharrak nahiz interes publikoa betetzea bilatuz.
Erabiliko den elkarreragingarritasun-sistemak aukera ematen du datuen transmisio elektronikoen bidez ordezteko paperezko ziurtagiriak eta beste frogagiri batzuk, eta trukatutako informazioaren benetakotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, baliagarritasuna eta kontserbazioa ziurtatzen ditu.
Hori, bestalde, halaxe aginduta dago 30/1992 Legearen 35. artikuluan eta 11/2007 Legearen 6.2.b) artikuluan, onartu baitute herritarrek ez dutela zertan herri-administrazioek badauzkaten datuak eta dokumentuak atzera berriz ekartzen ibili behar.
6.– Aldeak elkarreragingarritasun-sistema ezartzearen alde daude, trukatutako informazioaren benetakotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, baliagarritasuna eta kontserbazioa ziurtatzen baititu.
Helburu horiek lortzen eraginkorragoak izateko, eta herri-administrazioen arteko lankidetza- eta koordinazio-printzipioei jarraikiz, erabaki hau bereziki baliagarria da bi administrazio sinatzaileentzat.
Horregatik guztiagatik, alderdiek lankidetza-hitzarmen hau sinatu dute.
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea eta helburua.
Hitzarmen honen xedea da baldintza eta irizpide orokorrak finkatzea, sinatzaileek, alde batetik, ematen dituzten zerbitzu elektronikoen aprobetxamendu erkidea egin dezaten; eta, bestetik, informazioa truka dezaten beraien artean.
Horren ondorioa da zerbitzu jakin batzuk erabilgarri egotea, eta aldeetako bakoitzak emandako zerbitzuetarako sarbidea eta haien erabilera erkidea erraztea. Zerbitzu horiek hitzarmen honetan eta hitzarmeneko eranskinetan adierazi bezala emango dira.
Hitzarmenaren xede nagusia da herri-administrazioen esku dauden datuak eta agiriak ez emateko eskubidearen erabilera erraztea, ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 6.2.b) artikuluan adierazita dagoen bezala; hau da, pertsona interesdunak ados egon edo lege batek hala erabakiz gero.
Hala ere, hitzarmen honi esker, herritarrek emandako datuak egiaztatu edo begiratu egin ahal izango ditu Administrazioak, haien adostasuna izan behar gabe, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 11.2 eta 21. artikuluetan adierazitako moduan.
Bigarrena.– Aplikazio-eremua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Getxoko Udalak hitzarmen honetako eranskinetan zerrendatutako zerbitzuen funtzionalitateak baliatu ahal izango dituzte; eranskinak hauek dira:
I. eranskina.– Datuen transmisioa.
II. eranskina.– Estatuko Administrazio Orokorraren eta Udalaren arteko datu-bitartekotza.
III. eranskina.– Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua.
Era berean, aldeek beste funtzionalitate batzuk ere baliatu ahal izango dituzte. Horretarako, beste funtzionalitate horiek beste eranskin batean edo batzuetan zehaztu, eta hitzarmen honetara bilduko dituzte. Sinatzaileek adostuko dute zeintzuk, baina, edonola ere, horretarako prozedurak derrigorra izango du bermatzea, beti, zerbitzu bakoitzean erabiltzailearentzat jarritako betebeharrak beteko direla.
Hirugarrena.– Informazio-trukearen arduradunak.
1.– Administrazio lagatzaile bakoitzak erabakiko du zein protokolo eta baldintza bete behar diren datuak trukatzeko eskaintzen diren zerbitzuetan sarbidea izateko. Datuak bitartekotza bidez trukatzeko eskabideak koordinatu, izapidetu eta kontuan izateko organo arduraduna hau da:
Getxoko Udalean: Administrazio elektronikoan eskuduna den organoa.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan: Administrazio elektronikoan eskuduna den zuzendaritza.
2.– Datuen lagapena hartzen duen administrazio bakoitzak datuetara sarbidea izateko baldintzak beteko ditu, eta baimendutako administrazio-izapide eta -prozeduren esparruan lagatzaileak emandako informazioa eskuratu nahi duten pertsonen eta organoen sarbidea kudeatuko du. Datuak bitartekotza bidez trukatzeko eskabideak koordinatu, izapidetu eta kontuan izateko organo arduraduna hau da:
Getxoko Udalean: Administrazio elektronikoan eskuduna den organoa.
EAEko Administrazioan: Administrazio elektronikoan eskuduna den zuzendaritza.
Laugarrena.– Baldintza teknikoak eta funtzionalak.
Datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako baldintzak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2012ko uztailaren 26koa) hitzarmen hau aplikatuz egiten den datuen truke bitartekotuari aplikatuko zaizkio.
Bosgarrena.– Jarraipen Batzorde Teknikoa.
Hitzarmen honetan eta eranskinetan erabakitakoaren kudeaketa, jarraipena eta kontrola egiteko, Jarraipen Batzorde Tekniko bat eratuko da; kide hauek izango ditu: Getxoko Udalak izendatutako bi pertsona, eta Eusko Jaurlaritzak izendatutako beste bi.
Jarraipen Batzorde Teknikoak ohiko bilkura bat izango du urtean. Horrez gainera, aparteko bilkura egingo du aldeetako batek eskatzen duen bakoitzean.
Jarraipen Batzorde Teknikoari dagokio hitzarmen hau interpretatzean eta betetzean sortutako arazoak konpontzea, bai eta alde sinatzaileei hitzarmenaren edozein aldaketa proposatzea ere.
Gainera, Jarraipen Batzorde Teknikoak hitzarmenaren funtsa ukitzen ez duten aldaketa teknikoak ezar ditzake.
Seigarrena.– Araubide ekonomikoa.
Lankidetza-hitzarmen honek ez du sortzen sinatzaileen arteko kontraprestazio ekonomikorik. Hala ere, aldeek beharrezko inbertsioak egin beharko dituzte beren instalazioetan, hitzarmen hau sinatuta beren gain hartu dituzten betebeharrak betetzeko, betiere berez egin ahal izanez gero.
Zazpigarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.
Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe hori urtero luzatuko da automatikoki, gehienez ere hamabost urtera arte. Esku hartzen duen edozein administraziok berariaz denuntziatu ahal izango du hitzarmena, gutxienez iraungitze-data baino hiru hilabete lehenago.
Hitzarmenaren formalizazioa eta haren iraungipena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Bizkaiko lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta Getxoko Udaleko iragarki-taulan argitaratuko dira.
Zortzigarrena.– Hitzarmenaren berrikuspena.
Alderdiek noiznahi proposatu ahal izango dute hitzarmena berrikustea, bidezkotzat jotzen diren aldaketak egiteko.
Klausulak berrikusten badira, aldaketak aldeek sinatu beharreko gehigarri batean jasoko dira.
Gainera, aldeek, gehigarrien prozedura hori erabiliz, eranskinak sartzea itundu ahal izango dute, baina horrek ez du berekin ekarriko hitzarmeneko klausulak berrikustea.
Bederatzigarrena.– Araubide juridikoa.
Hitzarmen honek araudi lokalari jarraituko zaio, eta, haren osagarri gisa, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeari.
Hamargarrena.– Gatazkak konpontzea.
Hitzarmen hau sinatu duten aldeek konpromisoa hartu dute hura betetzean sortzen diren gorabeherak elkar hartuta konpontzeko.
Hitzarmenaren garapenean eta betearazpenean aldeen artean auziren bat sortzen bada, eta bosgarren klausulan aipatutako batzorde teknikoak ezin badu konpondu, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan helegitea jarri ahal izango da, jurisdikzio hori araupetzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.
Hamaikagarrena.– Komunikazioa.
Aldeek hitzarmenaren beste sinatzailea ere aipatuko dute, bakarka zein batera hitzarmenaren gaiaz egiten dituzten komunikazio-egintza guztietan.
Hitzarmen hau Estatuko Administrazio Orokorrari jakinaraziko zaio.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmenaren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Getxoko Udaleko alkatea,
IMANOL LANDA JAUREGI.
ERANTSITAKO AGIRIAK
I. ERANSKINA
DATUEN TRANSMISIOA
1.– Xedea.
Eranskin honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta udalen artean datuak transmititzeko baldintzak arautzea. Hortaz, bi aldeak informazioaren lagatzaile moduan nahiz lagatakoaren hartzaile moduan ari daitezke.
Lagatzaileak informazioa bere zereginetan diharduen bitartean biltzen du, administrazioa baitira, eta lagapen-hartzaileak, berriz, esleituta dauzkan eginkizunak betetzeko eskatzen du.
Nolanahi ere, informazioa indarreko arau-esparrua eta, bereziki, datu pertsonalen babesari buruzkoa errespetatuta eman eta eskuratuko da beti. Alde horretatik, trukatzen diren datu pertsonalak egokiak eta bidezkoak izango dira, eta ez gehiegizkoak, datu horiek lortzeko arrazoi izandako helburu jakin, esplizitu eta legezkoez nahiz esparruaz den bezainbatean, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 4. artikuluak xedatu bezala.
2.– Informazioa ematearen helburua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta udalen mendeko organoek eta erakundeek kudeatutako administrazio-prozeduretan interesa duten pertsonen datuak egiaztatzea, betiere aipatu prozedura horietan datu horiek baldintza badira.
3.– Informazioaren edukia.
Datuen lagatzaile bakoitzak elkarreragingarritasun-zerbitzuen katalogoa izan eta argitaratuko du lagapen-hartzaile diren erakundeentzat, nahi dutena kontsulta dezaten. Zerbitzu-katalogo horretan, zehatz jasoko dira trukatuko diren datuak, zerbitzuetara sarbidea izateko baldintza teknikoak, izapidetze-baldintzak eta lagapen-hartzaileak jakin beharreko beste edozein informazio.
4.– Informazioa transmititzeko baldintzak.
Datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako baldintzak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2012ko uztailaren 26koa) aplikatuko dira datuen truke bitartekotuan.
5.– Datu pertsonalen babesa.
Aldeak honako hauetan xedatutakoak betetzera konprometitzen dira: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa; 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa garatzeko erregelamendua onartzen duena; eta Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa, hala nola hura garatzeko estatu- edo autonomia-mailako arautegia.
Aurrekoa oinarri hartuta, eta datuak kontsultatzeko, beharrezkoa izango da datuok nori buruzkoak diren begiratzea eta, gero, haren adostasuna izatea, lege-mailako arau batek kontsulta baimendu ezean. Baimena prozedura abiarazteko eskaeran agertu behar da, edo ondoko zeinahi komunikaziotan, sisteman kontsulta egin baino lehen eginez gero. Baimena modu sinesgarrian agerrarazten ez bada, ezin egin izango da kontsulta. Administrazio-prozeduren hasiera eskatzeko inprimaki edo formulario elektronikoak baimena jasotzeko prestatu behar dira.
Ematen diren datu pertsonalen arduradunak, informazioa laga baino lehen, fitxategi horiek behar bezala deklaratuta eduki behar ditu datuen babeserako kasuan kasuko agentzian. Tratamenduaz norbait arduratzen bada, aurreko arduradun horrek argibide egokiak emango dizkio datuetarako sarbidea eman dezan, hitzarmen honen xede diren zerbitzuak gauzatzeko.
6.– Informazioaren eskuragarritasuna.
Informazio-sistema asteko zazpi egunetako 24 orduetan egongo da eskuragarri.
7.– Ezingo da eskatu informazioa beste sistema batzuk erabiliz bidaltzeko, ez eta herritarrari eskatu ere, banan-banan, ekartzeko informazio hori.
1) Lagapena hartzen duen administrazioak ez dio, lagatzaileari, informazioa, hitzarmenean, eranskinetan edo aldeek ituntzen dituzten aldaketetan adierazitakoak ez diren beste bitarteko batzuk erabiliz bidaltzeko eskatuko.
2) Lagapen-hartzailea den administrazioak ez die eskatuko pertsona interesdunei lagatzaileak emandako ziurtagiriak edo bestelako agiriak aurkezteko. Aitzitik, informazio hori hitzarmen honetan ezarritako sistemaren bidez transmititzeko eskatuko dio lagatzaileari; non eta ez den ezinezkoa, arrazoi teknikoengatik edo antolamenduagatik, lagatzaileak informazio hori bidaltzea.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmen honetako I. ERANSKINAren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako.
Getxo, 2015eko urtarrilaren 29a.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Getxoko Udaleko aakatea,
IMANOL LANDA JAUREGI.
II. ERANSKINA
ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA ESTATUKO GAINERAKO ADMINISTRAZIOEN ETA UDALAREN ARTEKO DATU-BITARTEKOTZA
1.– Xedea.
Eranskin honen xedea da Estatuko Administrazio Orokorraren, eta Estatuko gainerako administrazioen, eta Getxoko Udalaren arteko Datu Bitartekotza arautzea (Getxoko Udala, aurrerantzean, Udala izango da). Bitartekotza hori Presidentetzako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak administrazio elektronikoaren esparruko zerbitzuak emateko izenpetutako lankidetza-hitzarmenaren ondorio da.
Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan, 2007ko ekainaren 22an, 11/2007 Legea onartu zen, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa, eta, haren 6.2b artikuluan, herri-administrazioek dauzkaten datuak eta dokumentuak ez emateko herritarren eskubidea jasotzen da. Lege-aurreikuspen hori eraginkorra izan dadin, Ogasun eta Herri Administrazioko Ministerioak datu horien bitartekotza-plataforma bat garatu du.
Plataforma horri esker, interesa duten herri-administrazioek herritarren datuak automatikoki eta bitarteko elektronikoen bidez kontsultatu ahal izango dituzte, dela aipatu dokumentuak ekartzeko betebeharra kentzeko, dela datu horiek egiaztatu ahal izateko, betiere lege batek horretarako gaitzen baditu, edo herritarrak baimena ematen badu. Presidentetzako Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak administrazio elektronikoaren esparruko zerbitzuak emateko izenpetutako lankidetza-hitzarmenari jarraikiz, toki-administrazioek onura atera dezakete administrazio elektronikoaren esparruan garatutako sistemen elkarreragingarritasunetik, eta, Eusko Jaurlaritzaren bidez, sarbidea izan dezakete hitzarmen horretako eranskinetan zerrendatutako zerbitzuek ematen dituzten funtzionalitateetan, edo etorkizunean gehitzen direnetan. Eusko Jaurlaritzak egingo du bitartekotza, bai estatu-administrazioetan dauden datuak EAEko gainerako administrazioei lagatzeko; bai eta EAEko gainerako administrazio horietan dauden datuak Estatuko Administrazio Orokorrari eta estatuko gainerako administrazioei lagatzeko ere.
Kontuan hartuta beharrezkoa dela administrazioak lankidetzan aritzea herritarrei zerbitzu integratuak emateko, eta kontuan hartuta, halaber, 11/2007 Legearen 4.e artikuluan jasotako printzipioa, eranskin honen xedea da zehaztea zer baldintza bete behar diren administrazioen arteko datuen bitartekotza-zerbitzua erabili nahi denean, administrazio-zereginak betetzean beharrezkoak diren datuak kontsultatzeko, legeak eskatutako segurtasun-, osotasun- eta konfidentzialtasun-bermeak betez.
2.– Norainokoa.
Eranskin honen aplikazioak Udalaren mendeko organoen edo erakundeen edozein aplikazio informatiko datuen bitartekotza-zerbitzua erabiltzeko gaitzen du, hitzarmen honetan azaldutako eran.
Zerbitzuaren barruan dago esparru pribatuko datuak trukatzeko oinarrizko plataforma baterako konexioa, oinarrizko zerbitzu batzuk izatea eta segurtasun-politika erkide bat egotea, Euskalsarea sarera konektatutako herri-administrazioen aplikazioen artean informazio-truke segurua egiteko, dokumentu honetan jasotako ezaugarrien eta baldintzen arabera.
Ogasun eta Herri Administrazioko Ministerioaren bitartekotza-plataformak web-atari informatibo bat izango du, eskainitako elkarreragingarritasun-zerbitzuei buruzko dokumentazio guztia jasoko duena, honako hauek barne: erabilgarri dauden elkarreragingarritasun-zerbitzuen katalogoa, zerbitzuetara sartzeko informazio teknikoa, eta haietan sartzeko baimen-formularioak.
3.– Zerbitzu-emailearen betebeharrak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, berak ematen baitu zerbitzua, bere gain hartzen ditu honako betebehar hauek:
(i) Udalaren eskura jartzea herri-administrazioen arteko datuen bitartekotza-zerbitzua.
(ii) Zerbitzuak integratzen proba egiteko inguruneak edukitzea, azken erabiltzaileen eskura jarri baino lehenago ondo dabiltzala bermatzeko.
(iii) Udalaren integrazio- eta garapen-ekipoei beharrezko euskarria emateko mekanismoak prestatzea, udal horren aplikazioak zerbitzuekin integra daitezen.
(iv) Beharrezko baliabideak izatea zerbitzuen erabileraren ondorioz sortutako gorabeherak eta kontsultak kontuan hartu eta erantzun egokia emateko.
(v) Egindako eragiketen auditagarritasun-elementuak ematea, transakzioei uko ez zaiela egin ziurtatu ahal izateko.
(vi) Informazioa eta eskainitako bitartekotza-zerbitzuak behar bezala babesteko beharrezko segurtasun-neurri guztiak hartzea.
(vii) Bitartekotza-zerbitzuak ematearekin zerikusia duten datu guztien eskalagarritasuna, sendotasuna, eskuragarritasuna, osotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzea.
4.– Zerbitzuen onuradunaren betebeharrak.
Udala, datuen bitartekotza-zerbitzuaren onuraduna izaki, honako hauek egitera konprometitzen da:
(i) Konektibitate- eta hedapen-lan egokiak egitea, bere bulego edo instalazioetatik datuen bitartekotza-zerbitzuan sarbidea izateko EUSKALSAREAren bidez.
(ii) Elkarreragingarritasun Eskema Nazionalean, hura garatzeko arauetan eta, bereziki, datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako benetakotasun-, konfidentzialtasun- eta osotasun-betebeharrak nahiz segurtasun-neurriak betetzea.
(iii) Zerbitzuen errendimendu- edo monitorizazio-probak egingo direla ituntzea Eusko Jaurlaritzarekin, datuak egiaztatzeko sistema hauen gainerako erabiltzaileentzako zerbitzuak beste batzuentzat baliagarri egotea arriskuan ez jartzeko.
(iv) Datuen hartzailea denean, adostasuna eskatzea herritarrei, datuak eskatzeko ahalmena ematen duen legerik egon ezean.
(v) Zerbitzua ondo erabiltzea, baimendutako kasuetan baliatuz.
(vi) Datuen bitartekotza-zerbitzuaren erabilera eta hartarako sarbidea erraztea, sustatzea eta bideratzea bere eskumen-esparruko erakundeei dagokienez, eta zerbitzuaren kalitatea bermatzea dagokion neurrian.
(vii) Zerbitzuaren sistema erabiltzaileak eta aplikazioen administrazio-prozesuak bateratzeko ezarritako prozedurak betetzea.
5.– Zerbitzuen kalitateari buruzko akordioa.
Datuen bitartekotza-protokoloen Elkarreragingarritasun Arau Teknikoan jasotako baldintzak aplikatuko dira (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 2012ko uztailaren 26koa).
6.– Erantzukizuna mugatzea.
Eusko Jaurlaritza edo haren hornitzaileak inoiz ez dira behartuta egongo beren gain hartzera zerbitzua gaizki erabiltzeagatik edo zerbitzurik ez izateagatik zeharka eragindako edozein kalte edo galera.
7.– Aipamenak.
Eusko Jaurlaritzak zerbitzuak erabiltzen dituzten erakundeen zerrenda argitaratu ahal izango du onuradunak aipatzen dituen edozein zerrendatan edo argitaratutako edozein prentsa-aldizkaritan, aurretiazko baimenik behar izan gabe.
Udalak zerbitzu horien erabilera aipatu ahal izango du, aurrez Eusko Jaurlaritzaren baimena lortu behar izan gabe.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmen honetako II. ERANSKINAren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako.
Getxo, 2015eko urtarrilaren 29a.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Getxoko Udaleko alkatea,
IMANOL LANDA JAUREGI.
III. ERANSKINA
JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOEN ZERBITZUA
1.– Xedea.
Eranskin honen xedea da baldintzak eta betebeharrak arautzea Udalek erabil dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko aurrerantzean) Administrazioak garatutako jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua.
Nolanahi ere, zerbitzua indarreko arau-esparrua eta, bereziki, datu pertsonalen babesari buruzkoa errespetatuta erabiliko da beti.
2.– Norainokoa.
a) Pertsona interesdunek erretilu birtual bakar batean jasoko dituzten jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak. Erretilu horrek aukera emango du itxura pertsonalizatzeko, Udalen atarietatik erabilia izan ahal izateko.
b) Getxoko Udalaren mendeko organo edo erakundeen edozein aplikazio informatikotarako gaitzen da, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua baliatzeko.
c) Udalak herritarren eskura jartzen dituen prozedura guztietarako erabili ahal izango du EAEko jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua, eta bere ardura izango du zerbitzua bere aplikazio informatikoetan funtzionamenduan jartzea, eguneratzea eta mantentzea.
d) Bi aldeek hitzematen dute elkarri jakinaraziko diotela zerbitzuaren bateragarritasunari eragin diezaiokeen edozein informatizazio-neurri.
3.– Zerbitzu-emailearen betebeharrak.
EAEk, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen emaile gisa, bere gain hartzen ditu betebehar hauek:
a) Zerbitzuaren funtzionamendu ona zaintzea.
b) Proba-ingurune bat izatea, zerbitzuan hobeto integratzeko.
c) Beharrezko mekanismoak prestatzea, zerbitzuen erabiltzaileak herritarrei informazio- eta arreta-laguntza eman diezaien, eta beharrezko euskarria erakundeei.
4.– Zerbitzuen erabiltzailearen betebeharrak.
Getxoko Udalak, EAEko jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen erabiltzaile gisa, bere gain hartzen ditu betebehar hauek:
a) Herritarrei ematea jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua erabiltzeko behar diren bitartekoak.
b) Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzeko prozedurei buruzko informazioa ematea, bai eta jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzeko zer kanal elektroniko hobesten den adierazteko aukera ematea ere.
c) Herritarrei informazio- eta arreta-laguntza ematea, eta parte hartzea jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuaren antolamenduan.
5.– Ezaugarri teknikoak eta zerbitzu-maila.
Eranskin honen xede diren zerbitzuek atal honetan zehazten diren ezaugarri teknikoak eta zerbitzu-maila izango dituzte.
a) Zerbitzuaren erabilgarritasuna:
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua asteko egun guztietako ordu guztietan erabili ahal izango da.
b) Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren zerbitzurako sarbidea:
Bi modu daude jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren zerbitzuan sartzeko:
Alde batetik, bada interfaze bat, zerbitzua darabilen Udalak behar bezala identifikatu eta baimendutako pertsonentzat. Interneteko nabigatzaile baten bidez sar daiteke.
Bestetik, bada Web-zerbitzuko interfaze automatizatu bat ere, W3C The World Wide Web Consortium (W3C) deritzonean une bakoitzean ezarritako erreferentziazko estandarren araberakoa. Zerbitzurako sarbidea Udalak behar bezala identifikatuta eta baimenduta dituen aplikazioetarako izango da.
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzura EAEko herri-administrazioko sarearen (Euskalsarearen) bidez sartuko da.
c) Segurtasun-, konfidentzialtasun- eta auditoria-betebeharrak:
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuan interfaze grafikoaren edo zerbitzu-interfazearen bidez egiten diren eragiketa guztiak zifratu egingo dira.
Udalaren aplikazio erabiltzaileen eta jakinarazpen nahiz komunikazio elektronikoen zerbitzuaren arteko komunikazio guztiak dena delako komunikazioaren osotasuna eta benetakotasuna bermatuz egingo dira.
Gainera, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuak sisteman egiten diren eragiketen beharrezko jarduera-arrastoak gordeko ditu.
d) Euskarria eta gorabeheren konponketa:
Zerbitzua erabiltzen duen Udalak agintzen du jarriko dituela zerbitzu batzuk martxan, administrazio elektronikoaren zerbitzuen azken erabiltzaileei gorabeheretan laguntzeko; zehazki, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzua erabiltzen duten udal-zerbitzuei. Udalak informazioa emango du bere administrazio-prozedura bereziei buruz, bai eta bere prozeduren esparruaren barruan egiten den jakinarazpen eta komunikazio elektronikoaren zerbitzuaren erabilerari buruz ere.
Eusko Jaurlaritzak bigarren mailako laguntza-zerbitzu bat eskainiko dio Udalari, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuaren erabileran sor daitezkeen arazoak konpontzeko. Zerbitzu hori kanal elektroniko eta telefonikoen bidez emango da, astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 18:00etara bitarte.
Hala ere, plataforma asteko egun guztietako ordu guztietan erabilgarri egotea bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak gorabeheretan laguntzeko 24x7 zerbitzu bat prestatzeko konpromisoa hartzen du, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen zerbitzuaren funtzionamendu onari eragiten dioten arazoak konpontzeko.
Ziurtagiriak egiten dituzten Ziurtapenerako Zerbitzu Emaileek eskainiko dituzte ziurtagiri elektronikoen erabilerarekin zerikusia duten laguntza-zerbitzuak.
Azaldutako guztia frogatzeko, alderdiek hitzarmen honetako III. eranskinaren bi (2) ale sinatu dituzte ondorio bakarrerako.
Getxo, 2015eko urtarrilaren 29a.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburua,
JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO.
Getxoko Udaleko alkatea,
IMANOL LANDA JAUREGI.
IV. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
NAZIOARTEKOTZEAREN EUSKAL PARTZUERGOA SORTZEKO LANKIDETZA-HITZARMENA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko abenduaren 3an.
BILDU DIRA:
I.– Juan Ignacio Garcia de Motiloa Ubis jauna, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren izenean eta haren ordezkari, Industriako sailburuordea den aldetik.
II.– José Zurita Laguna jauna, Arabako Foru Aldundiaren (aurrerantzean, AFA) izenean eta haren ordezkari, Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren foru-diputatua den aldetik.
III.– Imanol Pradales Gil jauna, Bizkaiko Foru Aldundiaren (aurrerantzean, BFA) izenean eta haren ordezkari, Ekonomia Sustapenaren foru-diputatua den aldetik.
IV.– Jon Peli Uriguen Ansola jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiaren (aurrerantzean, GFA) izenean eta haren ordezkari, Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismoko foru-diputatua den aldetik.
V.– Gregorio Rojo García jauna, Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofizialaren izenean eta haren ordezkari (aurrerantzean, AMG), presidentea den aldetik.
VI.– Jose Angel Corres Abasolo jauna, Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera Ofizialaren (aurrerantzean, BMG) izenean eta haren ordezkari, presidentea den aldetik.
VII.– Pedro Esnaola Latasa jauna, Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera Ofizialaren (aurrerantzean, GMG) izenean eta haren ordezkari, presidentea den aldetik.
ADIERAZTEN DUTE:
I.– Hemen ordezkaritza duten erakunde guztiek nazioartekotzearen sustapenaren arloan zenbait jarduketa kudeatzen dituztela, modu autonomoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren barneko beren jardun-eremuetan.
II.– Alde guztiek interesa dutela nazioartekotzearen sustapenaren arloan Euskal Autonomia Erkidegoan dauden gaitasunak eta bitartekoak bateratzeko eta baliatzeko, horretarako Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortuz, nazioartekotzearen sustapenerako politika planifikatzeko eta koordinatzeko ardura izango duen erakundea, alegia.
III.– Aldeek Lankidetza Hitzarmen hau (aurrerantzean, Hitzarmena) sinatzea adostu dutela, klausula hauek zuzenduko dutena:
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Hitzarmen honen xedea da Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortzea, nazioartekotzea sustatzeko ekimenetan politika publikoa koordinatzeaz arduratuko den egitura integratu bat izateko, azken helburua izanik kanpo-merkatuekiko harremanak Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen lehiakortasunean duen eragin positiboa indartzea.
Bigarrena.– Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren Funtzioak.
Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoak ez du nortasun juridikorik, eta funtzio hauek izango ditu:
1.– Nazioartekotzearen sustapenari buruzko aholkularitza ematea nazioartekotzearen arloko Euskadiko eragile publikoei.
2.– Dagozkion eskumenen esparruan, Euskadiko beste administrazio, erakunde publiko eta erakunde pribatu batzuekin koordinatzea eta lankidetzan jardutea.
3.– Euskal enpresentzat prestakuntza-, informazio- eta aholkularitza-zerbitzuak diseinatzea, haien nazioartekotze-mailak hobetzeko xedez.
4.– Nazioartekotzea sustatzeko eta kanpoko inbertsioak erakartzeko laguntzak, diru-laguntzak eta gainerako ekimenak lerrokatzea.
5.– Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren kanpo-zerbitzuen (SPRI sarea) erabilera partekatua sustatzea, kanpo-merkatuetan elementu iraunkorra den aldetik.
6.– Arlo horretako politika publikoaren eta sortutako eraginaren aldizkako ebaluazioak egitea, bai eta bitartekoena eta programena ere.
Hirugarrena.– Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren Antolamendua.
1.– Kudeaketa Batzordea.
Hitzarmen honen jarraipena egiteko eta hura kontrolatzeko, honako ordezkari hauek osatutako Batzorde bat eratu da:
– Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko ordezkari bat, Nazioartekotzeko zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
– Arabako Foru Aldundiko ordezkari bat, nazioartekotzea sustatzeko arloaren zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
– Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari bat, nazioartekotzea sustatzeko arloaren zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
– Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkari bat, nazioartekotzea sustatzeko arloaren zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
– Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofizialeko ordezkari bat, idazkari nagusia den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
– Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera Ofizialeko ordezkari bat, idazkari nagusia den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
– Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera Ofizialeko ordezkari bat, idazkari nagusia den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona.
Hitzarmen hau sinatu duen erakunde bakoitzeko pertsona bat baino gehiago egoteko aukera (hitzarekin baina botorik gabe) Batzordeak baloratuko du.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko ordezkaria izango da batzordeburua.
Hitzarmen hau sinatu duten gainerako erakundeetako ordezkariak izango dira idazkari, txandaka, 6 hilabeteko alditan.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoa betez jardungo du Kudeaketa Batzordeak. Hala, batzordeburutza duenak, organoa ordezkatzeaz, bilkuretara deitzeaz eta bilkurak zuzentzeaz, eta aztergai-zerrenda finkatzeaz gain, boto-kopuruan berdinketa dagoenean boto erabakigarria izango du, akordioak erabakitzeko.
Kudeaketa Batzordeak hurrengo atalean zehaztu diren ohiko bilkurak egingo ditu, baina aukera izango da ezohiko bilkurak egiteko, batzordeburuak egokitzat joz gero, baina betiere bete beharrekoa izango da hurrengo klausulan ezarritakoa.
2.– Kudeaketa Batzordearen funtzionamendua.
Kudeaketa Batzordeak funtzionamendu-arau hauek beteko ditu:
– Bi hilean behin bilduko da, batzordeburuak gutxienez bost (5) egun baliodun lehenago deituta, eta Kudeaketa Batzordeko aldeen ordezkari bakoitzari jakinarazpen idatzi bat bidaliko dio, Hitzarmen honen hasieran ageri den helbidera, deialdiaren berri emateko.
– Kudeaketa Batzordearen bilkurak Bilboko SPRIren egoitza sozialean izango dira, baldin eta deialdian ez bada adierazten bilkura beste lekuren batean egingo dela.
– Batzordea baliozkotasunez eratutzat hartuko da, deialdirik egin ez bada ere, kide guztiak bertaratu badira edo ordezkaritza badute, eta aho batez onartzen badute bilkura egitea.
– Kudeaketa Batzordea baliozkotasunez eratuta egongo da, edozein gairi buruz erabakitzeko eta adosteko, bilkuran parte hartzen duten kideak, bertaratuta edo ordezkarien bidez, gutxienez lau (4) badira, betiere haietako bat Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak eskatuta izendatu den pertsona bada.
– Kudeaketa Batzordeko kideek batzorde bereko beste kide bati soilik eskuordetu ahal izango diote beren ordezkaritza.
– Kudeaketa Batzordeko kide bakoitzak boto bat izango du.
– Kudeaketa Batzordearen erabakiak bertaratutakoen 2/3en osatuko duten gehiengo kualifikatuak hartuko ditu.
– Idazkariak bilkuraren akta jasoko du, eta berak eta batzordeburuak sinatuko dute.
3.– Kudeaketa Batzordearen erabakiak.
Kudeaketa Batzordeak hartutako erabakiak lotesleak izango dira alde guztientzat, erabakiak hartu diren bilkuran bertaratuta edo ordezkari bidez parte hartu ez badute ere.
Kudeaketa Batzordeak ondoren zerrendatu diren gaiei buruzko erabakiak hartu ahal izango ditu, besteak beste, eta haien ezaugarriak finkatuko ditu:
– Nazioartekotzeari laguntzeko programak: banakakoak nahiz lankidetzakoak.
– Sinatzaileek sustatutako misio komertzialak; zuzenekoak eta alderantzizkoak.
– Prestakuntza: bekadunen programak eta adituen kontratazioa.
– Nazioarteko finantzaketa. Aldeaniztunak.
– Jarduera-sektore berrien nazioartekotzea.
– Atzerriko inbertsioa.
– Kanpoko bulego-sarea.
Alde guztiek betebeharra hartzen dute, berariaz, Kudeaketa Batzordeari jakinarazteko gai horiekin lotutako zer jarduketa egiteko asmoa duten eta zer aurrekontu duten kasu bakoitzerako.
4.– Batzorde Teknikoak.
Kudeaketa Batzordeak zenbait batzorde tekniko eratu ahal izango ditu, eta Partzuergoa osatzen duten erakunde guztiek ordezkari bana izango dute batzordeetan; Kudeaketa Batzordeko kide ez direnak ere izendatu ahal izango dituzte horretarako. Kudeaketa Batzordeak izendatuko ditu Batzorde Teknikoko batzordeburua eta idazkaria, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoa betez jardungo dute haiek ere.
5.– Erabakiak betearaztea Idazkaritza Teknikoa.
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI) arduratuko da, egokitzat jotako pertsonen bidez, Kudeaketa Batzordeak hartutako erabakiak betearazteaz edota haien jarraipena egiteaz, eta etengabe emango die horri buruzko informazioa Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoko kide guztiei.
Horretarako, Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietateak (SPRI) idazkaritza tekniko gisa jardungo du Hitzarmen honen betearazpenean, kudeaketarako beharrezko laguntza administratiboa eta teknikoa emanez.
Laugarrena.– Finantzaketa-Politika.
Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoak ez du izango aurrekontu propio eta espezifikorik; beraz, Hitzarmen honek ez dakarkie inolako betebeharrik aldeei, alderdi ekonomikoari dagokionez.
Hortaz, alde bakoitzak bere aurrekontuekin finantzatu eta ordainduko ditu nazioartekotzearen arloan aurrera eramaten dituen jarduketak, eta horrez gain, esku-hartzaile bakoitzak bere gain hartuko ditu Hitzarmenean parte hartzetik eta haren bidez hartutako betebeharretatik sortutako gastuak.
Bosgarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den datan sartuko da indarrean, eta haren iraunaldia 2015eko abenduaren 31ra artekoa izango da; eta isilbidez luzatuko da urtez urte, baldin eta aldeetako batek ez badu berariaz adierazten uko egiten diola horri; eta betiere, Hitzarmena sinatu duen aldeetako batek gainerako kideei jakinarazten badie argi eta garbi ez duela berritu nahi, kanporatu egingo da.
Seigarrena.– Aldaketak.
Hitzarmena alde guztien idatzizko adostasun bidez soilik alda daiteke. Aldeetako batek ez badu baimena ematen aldaketarako, Hitzarmenarekiko lotura hautsi ahal izango du, eta Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoan duen parte-hartzea bertan behera utzi.
Aldeek Hitzarmen honetan ezarritakoa bete beharko dute, eta ez dute erabakirik proposatuko, onartuko edo hartuko, ez eta Hitzarmen honetan ezarritakoa zuzenean edo zeharka eragotzi edo oztopatu dezakeen ekintzarik edo ez-egiterik egingo ere.
Ezein aldek ezin izango du Hitzarmen honetan duen parte-hartzea utzi, baldin eta aurrez ez bada berariazko akordiorik egin, gainerako sinatzaileek idatziz adierazita.
Zazpigarrena.– Datu-babesa.
Hitzarmen honen betearazpenean, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia bete beharko dute aldeek, eta betebeharra hartzen dute araudi hauetan ezarritako segurtasun-neurriak hartzeko eta abian jartzeko: abenduaren 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoko (aurrerantzean, DPLO) 9. artikuluan xedatutakoak; eta, bereziki, Hitzarmenaren betearazpenetik sortutako datuen eta fitxategien segurtasun-mailari dagozkionak, aipatutako Lege hori garatzeko Erregelamendua onartzekoa den 1720/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat.
Aldeek konpromisoa hartzen dute Lege horretan eta datu pertsonalak babesteko gainerako araudietan xedatutakoa betetzeko, eta, bereziki, aintzat hartuko dituzte interesdunei informazioa emateko eta berariazko baimena eskatzeko betebeharrak, beren datuak erabiltzeko eta uzteko.
Zortzigarrena.– Konfidentzialtasuna.
– Hitzarmen honen betearazpena dela-eta aldeek eskuratzen duten informazio guztia konfidentziala da, eta Hitzarmenaren xedeetarako soilik erabili ahal izango da. Aldeek betebeharra hartzen dute informazio hori isilpean gordetzeko eta hirugarrenei ez transmititzeko, beste aldeak aurrez idatzizko baimena eman badu izan ezik, eta horretatik salbuetsita geratuko dira dagozkien eginkizunak egiteko informazio horren berri jakin behar duten langileak, eragileak, ordezkariak edota aholkulariak soilik.
– Nolanahi ere, konfidentzialtasun-betebeharrak bertan behera geratuko dira kasu hauetan: edozein errekerimendu administratibo edo judizialen edota beste kontrako lege-aginduren baten bidez eskatzen bada; informazio konfidentziala jende guztiak ezagutzen badu; informazioa Hitzarmen hau sinatu aurretik ezaguna bazen; hirugarrenengandik jaso bada, eta ez badago informazioaren gaineko konfidentzialtasun-betebeharrik; eta informazioa dagokion aldeak informazio hori transmititzeko baimena aldez aurretik eta idatziz eman badu.
Klausula honetan ezarritako betebeharrak Hitzarmena suntsitu ondoren ere indarrean egongo dira, suntsitzearen arrazoia edozein izanik ere.
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiraren Garapen eta Lehiakortasuna sailaren Industria sailburuordea,
JUAN IGNACIO GARCÍA DE MOTILOA UBIS.
Arabako Foru Aldundiaren Ekonomia sustapenaren eta Foru Administrazioaren diputatua,
JOSÉ ZURITA LAGUNA.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustapeneko diputatua,
IMANOL PRADALES GIL.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismoko foru diputatua,
JON PELI URIGUEN ANSOLA.
Arabako Merkataritza, eta Industria ganbera ofizialaren presidentea,
GREGORIO ROJO GARCÍA.
Bilbaoko Merkataritza, Industria eta Nabigazio ganbera ofizialaren presidentea,
JOSÉ ÁNGEL CORRES ABASOLO.
Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazio ganbera ofizialaren presidentea,
PEDRO ESNAOLA LATASA.
V. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
ESTATISTIKAKO INSTITUTU NAZIONALAREN ETA EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, ETXERIK GABEKO PERTSONEN ARRETARAKO ZENTROEI BURUZKO INKESTA (2014) EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN EGITEKO
Batetik, Gregorio Izquierdo Llanes jaunak, Estatistikako Institutu Nazionaleko (aurrerantzean, INE) presidenteak, parte hartu du. Gregorio Izquierdo Llanes jaunak erakunde horren izenean eta bere ordezkari gisa jardun du, bat etorrita azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 6. artikuluan eta hamahirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin eta 508/2001 Errege Dekretuak maiatzaren 11n onartu zuen Estatistikako Institutu Nazionalaren Estatutuko 5.2.a) artikuluan ezarritakoarekin.
Bestetik, Josu Mirena Iradi Arrieta jauna, Euskal Estatistika Erakundeko (aurrerantzean, Eustat) zuzendari nagusia, Euskal Autonomia Erkidegoaren izenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak esleitutako eskuduntzak betez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko abenduaren 23ko bilkuran emandako baimena dela bide.
HONAKO HAU AZALDU DUTE:
Estatistikako Institutu Nazionala eta Eustat elkarlanean ari dira estatistika esparruan, eta bi alderdiak daude emaitzekin pozik.
Estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak hobeto ezagutu nahi dituzte gizarte-bazterketako prozesuak nahiz etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroen ezaugarriak. Horrenbestez, eta kontuan hartuta Konstituzioko 149.1.31. artikuluaren arabera Estatuak estatu-xedeko estatistiketan eskumen esklusiboa duela eta abenduaren 18ko 3/1979 Legeak onetsi zuen Euskal Autonomia Estatutuko 10.37 artikuluaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoak bere xedeetarako estatistiketan eskumen esklusiboa duela, komenigarria da Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa horren gaineko jarduera publikoa koordinatzea, horrela bikoiztasunik ez gertatzeko.
Arestian azaldu diren helburuak Etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroei buruzko 2014ko Inkestarekin eta Etxerik gabeko pertsonentzako baliabideen estatistika izeneko eragiketarekin lortu nahi dira. Etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroei buruzko inkesta abenduaren zazpiko 1658/2012 Errege Dekretuaren bidez onetsitako 2013-2016ko Estatistika Plan Nazionalean jasotzen da, eta Etxerik gabeko pertsonentzako baliabideen estatistika, berriz, gaur indarrean dagoen urriaren 21eko 4/2010 Legearen bidez onetsitako 2010-2012 Euskal Estatistika Planean.
Lankidetza hitzarmen honen bitartez, eta bertako klausuletan zehazten diren erabakiak oinarritzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa jakin bat egin nahi da; hots, estatistika-plan jakinetan aurreikusi diren helburuak betetzeko informazioa lortu nahi da, baina estatistika-eragiketan bikoiztasunik egin gabe, eta, hartara, baliabide publikoak aurreztuko dira.
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Lankidetza-hitzarmenaren helburua.
Hitzarmen honen helburua Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Eustaten arteko lankidetza formalizatzea da, erakunde horiek Etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroei buruzko inkesta (2014) egin dezaten Euskal Autonomia Erkidegoan.
Inkestaren xedea etxerik gabeko pertsonei ostatua edota janaria doan edo diru-kopuru txiki bat ordainduta edo lanen bat egitearen truke ematen dieten zentroak dira. Inkestaren helburua zentroen ezaugarriak ezagutzea da; besteak beste, eskaintzen diren prestazioak, artatzen den biztanleria, finantzaketa-iturriak, finantza eta giza baliabideak eta kaleko esku-hartzea.
Bigarrena.– Metodologia eta galdetegia.
Euskal Autonomia Erkidegoan etxerik gabeko pertsonen arretarako zentroei buruzko 2014ko inkesta Estatistikako Institutu Nazionalak emandako eta Eustatekin adostutako zehaztapen metodologikoen arabera egingo da, eta hala, estatistikaren emaitzek estatu osorako balio dutela ziurtatzen da.
Euskal Autonomia Erkidegoan ikertu beharreko zentroen direktorioa Eustatek eguneratuko du. Direktorioa eguneratu ondoren, Estatistikako Institutu Nazionalak behin betiko direktorioa egingo du, eta hori erakunde biek adostuko dute.
Euskal Autonomia Erkidegoan erabili beharreko galdetegia Estatu osoan erabiliko den berbera izango da edukiari dagokionez, baina Eustatek eranskin propioa gehitu ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegorako bereziki interesgarria den informazioa jasotzeko. Galdetegiak bi hizkuntzatan egongo dira idatzita (gaztelania/euskara), eta hitzarmena sinatzen duten bi erakundeen anagramak erantsi beharko dira guztietan.
Hirugarrena.– Inkestaren sustapena.
Eustatek estatistika sustatzeko gutun bat bidaliko die inkestan parte hartu behar duten zentro guztiei, Euskal Autonomia Erkidegoan inkesta hori zein modutan egingo den azaltzeko. Gutuna gaztelaniaz eta euskaraz idatzita egongo da eta bi erakundeetako ordezkariek sinatuko dute, hau da, Estatistikako Institutu Nazionaleko Estatistiken Plangintza, Koordinazio eta Hedapenaren zuzendari nagusiak eta Eustateko zuzendari nagusiak sinatuko dute.
Laugarrena.– Datuen bilketa, grabazioa eta arazketa.
Eustat arduratuko da galdetegiak Euskal Autonomia Erkidegoan biltzeaz. Bilketa-lana 2015eko lehenengo seihilekoan egin beharko da.
Eustatek bere gain hartuko du galdetegiak biltzeko beharrezko aplikatiboak sortzeko ardura, bai eta galdetegi elebidunak itzultzekoa ere.
Galdetegiak bildu bitartean, Eustatek eskuz eta automatikoki araztuko ditu galdetegiak, ezarritako arau eta zehaztapen metodologikoei jarraikiz.
2015eko ekainaren 15a baino lehenago, Eustatek Estatistikako Institutu Nazionalari bidaliko dio, ustia dezan, azken fitxategi araztua, Estatistikako Institutu Nazionalak aurretiaz ezarritako erregistro-diseinuari egokitua. Epe horretantxe, direktorioari buruzko datuak bildu bitartean gertatutako gorabeheren laburpen bat bidaliko du (altak, bajak, aldaketak).
Estatistikako Institutu Nazionalak detektatutako funsgabetasunen berri emango dio Eustati; ondoren, Eustatek behin betiko fitxategia egiteko beharrezkoak diren erregistroak aldatuko ditu, biek horren gaineko erabakiren bat adostu ostean. Behin betiko fitxategi hori Estatistikako Institutu Nazionalari bidali beharko zaio 2015eko uztailaren 15a baino lehen.
Euskal Autonomia Erkidegoko behin betiko fitxategia, ondorio guztietarako, inkestaren emaitza gisa jasoko da.
Bosgarrena.– Informazioa zabaltzea.
Bai Estatistikako Institutu Nazionalak bai Eustatek, bakoitzak bere helburu eta eskumenen esparruan, beharrezkotzat jotzen dituzten taulak eta emaitzak argitaratu ahal izango dituzte, betiere klausula honetan ezartzen diren zehaztapenekin.
Estatistikako Institutu Nazionalaren behin betiko fitxategietatik lortutako zabalkundeko produktu guztietan honakoa adierazi behar da: «Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala, Euskal Estatistika Erakundearen (Eustat) lankidetzarekin, Euskal Autonomia Erkidegoan».
Era berean, Eustaten behin betiko fitxategietatik lortutako zabalkundeko produktu guztietan honakoa adierazi behar da: «Iturria: Eustat, Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) lankidetzarekin, Euskal Autonomia Erkidegoan».
Estatistikako Institutu Nazionalak Euskal Autonomia Erkidegoari buruz egiten duen hedapen estandarra gainerako autonomia erkidegoetarako egindako bera izango da; beraz, ez dio jakinaraziko autonomia-erkidegoa baino beherago dagoen maila bati.
Eustatek, Euskal Autonomia Erkidegoaren helburuak eta eskumenak gauzatzeko, autonomia erkidegoarena baino beheragoko mailan dauden estatistika-emaitzak hedatu ahal izango ditu, sekretu estatistikoa errespetatzen badu.
Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko behin betiko emaitzak hitzarmena sinatu duten bi erakundeek batera, adostuta, argitaratuko dituzte, aldez aurretik horretarako ezarri duten egunean. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak Espainiako eremuan kokatzeko, Estatistikako Institutu Nazionalak Espainiako agregatu nagusien datuak emango dizkio Eustati, emaitzak zabaltzeko ezarritako data baino hiru lanegun lehenago.
Seigarrena.– Estatistika-sekretua.
Eustatek eta Estatistikako Institutu Nazionalak bere gain hartuko dute informazioaren erantzukizuna, hau da, informazio hori norbanakoen datuak behar bezala babesteko moduan erabiliko dela zainduko dute; are gehiago, eragiketan parte hartzen duten pertsona guztiek sekretu estatistikoa gordeko dute, baina, horrez gain, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legea aplikatzearen ondoriozko murrizketak beteko dituzte.
Zazpigarrena.– Jarraipen Batzordea.
Hitzarmenaren Jarraipen Batzorde bat sortu da. Hona hemen batzordea osatzen duten ordezkariak:
– Estatistikako Institutu Nazionalaren ordezkariak:
- Gizarte eta Sektore Estatistiken zuzendariorde nagusia.
- Laginketaren eta Datuen Bilketaren zuzendariorde nagusia.
- Plangintza, Koordinazio eta Estatistika Zabalkundearen Zuzendaritza Nagusiaren ondoko zuzendariorde nagusia.
– Eustaten ordezkariak:
- Ekoizpeneko eta azterketa estatistikoko zuzendariordea.
- Estatistika Soziodemografikoen Arloko arduraduna.
- Arlo Juridiko eta Administratiboko arduraduna.
Hitzarmen hau interpretatu edo betetzean sor daitezkeen desadostasunak edo eztabaidak Jarraipen Batzordeak ebatziko ditu.
Zortzigarrena.– Finantzaketa.
Hitzarmen honek ez du kontraprestazio ekonomikorik sortuko.
Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren indarraldia eta hitzarmena luzatzeko aukera.
Hitzarmen honek sinatu eta biharamunetik izango ditu ondorioak eta aurreikusitako lanak amaitu arte egongo da indarrean. Beranduenez, 2015eko abenduaren 31ra arte. Ez da hitzarmenaren luzapenik aurreikusi.
Hamargarrena.– Izaera, erregimen juridiko eta jurisdikzio aplikagarriak.
Hitzarmen administratiboa da, eta azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginetik kanpo dago, bere 4.1.c artikuluari jarraikiz. Hala bada, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 6. eta 8. artikuluek arautzen dute.
Bestalde, aipatutako 30/1992 Legearen 8.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, protokoloa indarrean dagoen bitartean sor daitezkeen auzi eztabaidagarriak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren pean jarriko dira, hura arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearekin bat etorriz.
Eta horrekin guztiarekin ados daudela agertzeko, alderdiek lankidetza-hitzarmenaren bi ale sinatu dituzte 2015eko urtarrilaren 8an.
Euskal Estatistika Erakundeko zuzendari nagusia,
JOSU MIRENA IRADI ARRIETA.
Estatistikako Institutu Nazionaleko presidentea,
GREGORIO IZQUIERDO LLANES.
VI. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA-HITZARMENA, ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN, LARRIALDIAK KUDEATZEKO ELKARLANAREN ARLOAN
Vitoria-Gasteizen, 2014ko uztailaren 1ean.
Bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari gisa jarduten duena;
Eta, bestetik, Javier Ruiz de Arbulo Cerio jauna, Arabako Foru Aldundiaren izenean eta ordezkari gisa jarduten duena.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZI DUTE:
Lehenengoa.– Larrialdiak Kudeatzeko apirilaren 3ko 1/1996 Legearen xedea eta asmoa da Euskal Autonomia Erkidegoan larrialdiak kudeatzeko sistema integratua eta bateragarria beti erabilgarri egotea bermatzea. Sistema hori egokia izango da babes zibileko larrialdietan –katastrofeak edo hondamendiak– zein hain larriak ez diren egoeretan, betiere berorietan gizartean nahasmenik sortarazten ez badute eta funtsezko zerbitzuak lanez gainezka jartzen ez badira eta, pertsonen bizia eta osotasuna arriskuan egoteagatik, arreta koordinatua eta eraginkorra behar izanez gero.
Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek, bakoitza bere eskumenen barruan, beren zerbitzuak ekintza hauek garatzera bideratzen dituzte:
– Pertsonen eta ondasunen eta ondare kolektiboaren segurtasunerako arriskuak ekar ditzaketen egoerak aztertzea eta ebaluatzea.
– Arrisku-eremuak identifikatzea eta beren mapak lantzea eta, bestetik, zer kalte egon daitekeen ebaluatzea.
– Arrisku potentzialengatiko kalteak gertatzeko posibilitateak gutxitzera bideratutako prebentzio eta autobabeserako neurriak hartzea, baita arrisku horietaz biztanleria informatzea eta sentsibilizatzea.
– Sortutako edo aurreikus daitezkeen ezbeharrei aurre egiteko erantzuna prestatzea, horretarako babes eta sorospenerako esku-hartze koordinatua programatzeko larrialdi-planak eta taktika operatiboak erabiliz.
– Alerta- eta transmisio-sistemak sustatu, sortu, mantendu eta kudeatzea, baita esku hartu eta sorosteko zerbitzuak ere.
– Lehengo sare sozioekonomikoa edo ingurumena berreskuratze aldera, katastrofeak edo hondamendiak jotako eremuak birgaitu edo berreraikitzeko programak lantzea.
– Herritarrak, enpresak eta erakundeak segurtasuna behar bezala bermatzeaz kontzientziatu eta sentsibilizatzeko programak prestatzea eta burutzea.
Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen helburuak betetzeko eta dagozkien eskumenen esparruan, larrialdiak kudeatzeko sistema integratua eta bateragarria beti erabilgarri egotea bermatuko dute. Ondorio horietarako, beren harremanetan koordinazioaren, lankidetzaren, elkartasunaren eta leialtasun instituzionalaren printzipioen pean egongo dira. Bestetik, beren jarduerak egokituko dituzte mobilizatu ahal diren bitartekoen eta baliabideen osagarritasunaren eta subsidiariotasunaren arabera eta, planak aplikatzean, baita integrazioaren, gaitasunaren eta nahikotasunaren arabera ere.
Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari atxikitako TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitalaren (IMSD) titularra da. Komunikabiderik seguru eta eraginkorrenetako bat denez, irizten diogu azpiegitura hori erabiltzea Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren barruan dauden herri-administrazioen arteko komunikazioa ezartzeko erarik egokiena dela.
Hori guztia dela eta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen hau izenpetzea larrialdien kudeaketari eta arretari buruzko araudiak ezarritako esparruaren barruan.
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Hitzarmen honen helburua da antolatzea herri-administrazio sinatzaileak nola sartuko diren Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarena den eta, halaber, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak kudeatzen duen TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitala (IMSD) izeneko komunikazio-sarean eta; bestetik, larrialdietan lankidetza eta koordinazioa ahalbidetzen dituzten informazio- eta komunikazio-sistemen bitartez trukea egiteko mekanismoak aurreikustea.
Bigarrena.– Tetra Sarerako sarbidea.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak herri-administrazio sinatzaileari doan eskainiko dio TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitalerako (IMSD) sarbidea administrazio horren zereginak betetzeko beharrezkoak diren komunikazioetarako, betiere larrialdien kudeaketaren eta arretaren eremuaren barruan.
Komunikazio-ekipoak (walkie-talkieak eta emisoreak) eta beren osagarriak eskuratzea eta mantentzea hitzarmen hau sinatu duen herri-administrazioaren kontura izango da eta sarearen mantentze-lanei eta egin litezkeen zabalkuntzei dagozkien gastuak, ordea, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren kontura.
Irrati mugikorreko terminalak eskuratu, ezarri, kudeatu eta mantentze-lanak egiteko kontuan hartuko dira hitzarmen honen eranskinean aurreikusitako jarraibideak eta prozedurak.
Hirugarrena.– Interkomunikazioa.
Hitzartutako herri-administrazioaren eta TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitalean (IMSD) sartutako beste talde edo agentzia edo zerbitzuen arteko komunikazioa aurretik zehaztutako flota-planen arabera egingo da. Plan horiek, hain zuzen, erabiltzaileen arteko akordioen bidez onartuko dira.
Laugarrena.– Geolokalizaziorako eta datu-baseetarako sarbidea.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak herri-administrazio hitzartuari haren baliabideak geolokalizatzeko beharrezko tresnetara sartzen utziko dio TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitalaren (IMSD) edo beste aplikazio batzuen bitartez, era horretan kontsultak edo bestelako izapideak egiteko. Hala ere, hori bi alderdien artean berariaz sinatutako protokoloan zehaztuko den moduan baino ez da burutuko eta bakarrik larrialdien kudeaketa eta arretaren eremuan. Lehen aipatutako bitartekoetara sartzeko erabili beharreko irrati-terminalak beroriek baliatuko dituzten zerbitzuei loturik egongo dira horretarako prestatuko den erregistro baten bidez.
Horiek horrela, hitzartutako herri-administrazioak une oro eguneratuta izan beharko ditu bere larrialdi-zerbitzuei buruzko datuak.
Datu pertsonalak dauzkaten datu-base edo fitxategietarako sarbidea datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko araudiaren araberakoa izango da.
Bosgarrena.– Jarraipen Batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko Jarraipen Batzordea sortuko da, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren ordezkari batek eta herri-administrazio sinatzailearen beste batek osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 2014ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Dena den, automatikoki urte naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Zazpigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Jarraipen Batzordeari emandako funtzioak bazter utzi gabe, bosgarren klausulan aurreikusita baitago, hitzarmen honen garapenean eta burutzapenean sor litezkeen auzigaiak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren menpe egongo dira.
Zortzigarrena.– Eraginkortasuna.
Hitzarmen honek parte hartzen duten alderdiak behartuko ditu sinatzen den egunetik aurrera.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.
Toki Administrazioko foru diputatua,
JAVIER RUIZ DE ARBULO CERIO.
ERANSKINA
LARRIALDIEI AURRE EGITEKO ZERBITZUEN IRRATI MUGIKORREKO TERMINALAK –SEGURTASUN SAILEKO TETRA IRRATI MUGIKORREKO SARE DIGITALEAN JARDUTEN DUTEN HERRI ADMINISTRAZIOEN ZERBITZUAK BAITIRA– ESKURATU, EZARRI, KUDEATU ETA MANTENTZE LANAK EGITEKO PROZEDURA
1.– Sarrera.
Dokumentu honetan irrati mugikorreko terminalak eskuratu, zabaldu, kudeatu eta mantentze-lanak egiteko oinarrizko prozedura jasotzen da. Terminal horiek Segurtasun Saileko TETRA Irrati Mugikorreko Sare Digitalean larrialdien kudeaketa eta arretaren eremuan jarduten duten euskal herri-administrazio hitzartuenak dira. Jarraitu beharreko gomendioak eta prozedurak barne sartuta daude, baita zerbitzua modu hobezinean ematen dela lortze aldera prebenitzeko eta zuzentzeko ekintzak ere.
2.– Orokorra.
2.1.– Sarearen eskema.
Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Atalak (IKTA), besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren (EJSS) Irrati Mugikorreko Sare Digitala (IMSD) kudeatu eta ustiatzeko eginkizuna du.
IMSD sarea, TETRA estandarra erabiltzen baitu, Segurtasun Sailaren Komunikazio Sareak bere gain dituen zerbitzuetako bat da. Izan ere, komunikazio-sare horrek garraiobide gisa jarduten du EAEn dauden banagune igorle/hartzaileak konmutazio-zentro erredundanteekiko (gaur egun Erandion eta Gasteizen daude kokatuta) interkonexioa ahalbidetzeko.
Konmutazio-zentroetan interkonexio guztiak egiten dira IMSD bidez egindako deiak –taldekakoak zein banakakoak– ezartzeko.
Sareko banaguneen erdiak Erandioko konmutazio-zentroarekin daude konektatuta eta beste erdiak Gasteizkoarekin. Konfigurazio horrek ahalbidetuko luke sareak funtzionatzen jarraitzea konmutazio-zentroetako bat eroriz gero, komunikazioak jardunean egongo bailirateke lurraldearen ia % 100ean.
Banaguneen hedapena eginda dagoen moduan horietako bakoitzaren estaldura-eremua ondokoari gainjartzen zaio. Horren ondorioz, konmutazio-zentro bati esleitutako banagune batek edo guztiek huts eginez gero, komunikazioek jardunean jarraituko lukete, estaldura-maila hondatu samar egon arren.
Gaur egun sare horren bidez hainbat agentziari zerbitzua ematen zaie, segurtasunaren zein larrialdien arloan. Agentzietako taldeen arteko deien pribatutasuna eta segurtasuna bermatuta daude TETRA sarearen egitura eta diseinuarengatik. Beste talde batek ezin dio edozein agentziatako ezein talderi kontrolik/entzuketarik egin, agentzia berekoa izan arren. Hainbat talderen arteko komunikazioa behar izanez gero, sistemak funtzio horiek burutzeko bitartekoak eskaintzen ditu, baldin eta beharrezkoak diren protokoloak eta akordioak ezartzen badira.
Lan egiteko modu hori tabulatu eta normalizatzeko, «flota-planak» izenekoak ezarri dira, non taldeen artean egon daitezkeen komunikazio-beharrak zehazten diren. Floten esparru-plana zehaztuta dago; hala ere, flota-plan horiek egoki daitezke beren agentziako taldeekin edo beste agentzia batzuetako taldeekin une jakin batzuetan elkarreragingarritasuna behar izan dezaketen erabiltzaileen arteko akordioen arabera. Behin ezarriz gero, terminalak onartutako flota-planaren arabera programatzen dira.
2.2.– Arreta.
Erabiltzailearen Laguntza Zentroa da, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Atalaren menpean baitago.
Bera dugu harreman-gune bakarra Segurtasun Sailak eskaintzen dituen zerbitzuekin loturiko gorabeherei, matxurei eta kontsultei arreta emateko, informatika-alorrean zein telekomunikazio-alorrean, eta bere helburua da gorabeherak erregistratzen direnetik konpondu arte egoki kudeatzea.
Burutzen dituen prozesuak hauek dira:
– Gorabeheren erregistroa, dei-egileek emandako datuak bilduta.
– Kasu batzuetan, gorabehera berehala ebatzi ahalko da; beste batzuetan, ordea, euskarri espezializatura igorriko da eta horrek telefonoz eta tokira joanda ebatziko du. Kasu horietan, jarraipena egin ahal izateko, erabiltzaileari gorabeheraren zenbakia emango zaio.
– Arazo hori arlo horretan espezializatuta dagoen euskarrira bideratzean, Arretak –erabiltzailearen aurrean gorabehera ebazteaz erantzulea baita– jarraituko du gorabeheraren prozesua monitorizatzen eta, horrenbestez, bilakaeraren jarraipena egingo du eta erabiltzaileari horren gaineko informazioa emango dio.
ARRETA ZERBITZUAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO ERAK:Tel.: 94 607 81 51 Faxa: 94 607 81 75.E- mail: arreta@hsdi.ej- gv.es
2.3.– Sarea Kudeatu eta Mantentzeko Zentroa.
Sarea Kudeatzeko Zentroa Erandion dago eta ardura hauek ditu:
– IMSD sistema maila teknikoan gainbegiratu behar du; hau da, gainbegiratu behar du kontrol-zentroak, banaguneak, sare-zabalgailuak, igorpen-postuak eta sistemaren edozein elementu jardunean egotea.
– TETRA sarearen mantentze-zerbitzua kudeatzea eta; horretarako, prebenitzeko eta zuzentzeko mantentze-lanak egoki egiten direla egiaztatuko du.
– Erabiltzaileei, terminalei, sareko elementuei eta komunikazioen segurtasunari buruzko sare-konfigurazioa kudeatzea.
– Sarearen zein terminalen funtzionamenduari buruzko estatistika orokorrak eta xehatuak eskuratzea.
– Zerbitzu-maila hobezina emateko helburuarekin, zerbitzuaren erabilgarritasunari, saturazioari, segurtasunari, kalitateari eta abarri buruzko parametroak aztertzea.
2.4.– Terminaletarako laguntza teknikoa.
Segurtasun Sailaren IMSD barruan irrati-terminal berriek jardun ahal izateko eta; bestetik, komunikazioen segurtasuna eta isilpekotasuna bermatze aldera, IKTAko zerbitzu teknikoek hasieratu behar dituzte; ekipoa jardunean egon dadin, atal horri baitagokio terminalaren eta sarearen konfigurazioetan parametro egokiak sortzea.
Programatu ondoren, terminalak jardun ahalko du Segurtasun Sailaren sarean, bakarrik larrialdien arretaren eta kudeaketaren eremuan eta sarbidea eman zaion dei-taldeetan, betiere bere profilari esleitutako flota-planaren arabera.
Terminala aldatu, konpondu edo beste baliabide batera lekualdatuz gero, zerbitzu teknikoek berriro programatu egin beharko dute.
Aurretik azaldutakoa oinarri hartuta, beharrezkoa izango da terminal berriak eta konponduta daudenak IKTAra igortzea eta; horretarako, kasu bakoitzerako egokiena den bidaltze-prozedura ezarriko da.
3.– Funtzionamendu-protokoloa.
3.1.– Terminalak eskuratzea.
Hitzarmen hau sinatu duen herri-administrazioa arduratuko da esleituta dauzkan funtzioak behar bezala betetzeko egokitzat jotzen diren terminalak eskuratzeaz.
Terminalek ETSIren TETRA zehaztapenak bete behar dituzte, eta nahitaez bete beharrekoak dira hauei lotuta daudenak:
– Komunikazio-protokoloa aire-interfazean, trunking moduan (V+D) eta zuzen moduan (DMO, bereziki modu eraginkorrean maiztasunean).
– TETRA vocoderra.
– Operadore-interfazeak eta kanpoko gailuak: MMI eta PEI.
– Segurtasuna: enkriptazioa TEA2 aire-interfazean eta terminal-autentifikazioa (edo epe laburrean zerbitzu hori sartzeko aukera).
– Handoverra edo gelaxka arteko deien transferentzia.
– Ekipoak eta elkarreragingarritasuna onartzeko probak. Motorolaren 5.2 Dimetra sistemaren bidez dokumentatutako elkarreragingarritasuna.
Funtzionamenduko maiztasun-bandek Espainian erabili beharreko UN- 28 araua, Maiztasunak Esleitzeko Koadro Nazionalekoa dena, bete beharko dute.
– Trunking moduan transmititzeko maiztasun-banda: 80- 385 MHz.
– Trunking moduan hartzeko maiztasun-banda: 390- 395 MHz.
– Zuzen moduan igortzeko maiztasun-banda: 380- 400 MHz.
– Irrati-maiztasuneko kanalaren banda-zabalera: 25 KHz. - Tx/Rx tartea: 10 MHz.
3.2.– Programazioa.
Dagokion administrazioak terminalak eskuratu eta gero, programatu egin beharko dira (Ikusi 2.4 atala).
Egiteko hori Segurtasun Sailaren ardura da eta IKTA bidez burutuko du, betiere Lankidetza Hitzarmenaren arabera egoki diren parametro tekniko eta operatiboak sartuz.
Behin programatuta, emisoreak instalatu ahalko dira.
3.3.– Emisore nagusiak eta ibilgailuetan emisoreak instalatzea.
Emisore nagusiak eta emisoreak ibilgailuetan instalatzea administrazio sinatzailearen ardura izango da eta; horretarako, IKTAren komunikazio-arloko zerbitzu teknikoen aholkularitza izango dute.
3.4.– Terminalei alta, baja ematea eta berriro programatzea.
Terminalen altak, bajak edo birprogramazioa egiteko IKTArekin harremanetan jarri beharko da.
– Terminalak eramangarriak (walkie-talkieak) izanez gero, ostera ere programatu ahal izateko, aldez aurretik eskatuta, IKTAk Erandion duen egoitzara bidaliko dira; hain zuzen, Komunikazio Arlora, non zerbitzu teknikoek programatu eta jatorrizko tokira berriro igorriko dituzten.
– Emisoreak izanez gero, finkoak zein ibilgailuetan instalatutakoak, IKTAk baimendutako enpresa instalatzaileak gure terminalen zerbitzu teknikora etorriko dira behar den programazioa jasotzera, era horretan berriro programatu beharreko emisoreetan instalatzeko. Lana amaituta, enpresa horiek sarea kudeatzeko zentroari abisatuko diote emisoreei sisteman alta emateko.
– Terminal bati baja eman nahi bazaio, Arreta Zerbitzuari abisatuko zaio eta berori harremanetan jarriko da sarea kudeatzeko zentroarekin baja emateko. Baja aldi baterako izan baldin bada eta berriro alta ematea nahi izanez gero, Arretari abisatuko zaio gaitzeaz arduratu dadin.
– Terminal bat (walkie-talkiea edo emisorea) matxuratuz gero, IKTArekin protokoloa ezarriko da ekipoetako datuak ezabatzeko, betiere sarearen segurtasuna arriskuan jarri ahal badute, konpontzeko asmoz fabrikatzaileari bidali baino lehen.
– Terminalak galdu edo lapurtuz gero, berehala Arreta Zerbitzuari abisatuko zaio sisteman baja emateko eta, horrela, ez egoteko terminal horretatik deiak egiterik edo jasotzerik.
3.5.– Datu-zerbitzuetarako sarbidea.
Segurtasun-arrazoiengatik eta sarrerak kontrolatu eta DBLO betetzeko, ezinbestekoa da datu-baseetarako sarbideak erregistratuta geratzea (zer informazio, nork egina eta noiz).
Hori dela eta, hitzarmenak datu-baseetara sartzeko IMSD bidezko funtzionalitateak jasotzen baldin baditu, nahitaezkoa izango da hitzartutako administrazio horiek erabiliko dituzten irrati-terminalak loturik egotea beroriek baliatuko dituzten zerbitzuei; hain zuzen, horretarako prestatuko den erregistro baten bitartez.
Erregistro horiek kontsultatu ahalko dira hitzartutako administrazioen erregistroan jasoko diren aukera berezien bidez. Asmo horrekin, sinatzaile bakoitzari sarbide-gakoa emango zaio, era horretan bakarrik beroriek hautatutako/baimendutako pertsonak sar daitezen beren sarbide-erregistrora eta terminal-esleipenera.
Hasiera batean, urtebeteko antzinatasuna duten erregistroak gordeko dira.
3.6.– Prestakuntza.
Erabiltzaileak TETRA sareko ekipoen eta zerbitzuen erabileran trebatzeko, IKTAk prestakuntza-saioak emango dizkio zerbitzu bakoitzeko erabiltzaile aurreratuen talde bati, eta beroriek arduratuko dira dagokion administrazioko gainerako erabiltzaileei ezagutza horiek transmititzeaz.
Nolanahi ere, edozein zalantza edo prestakuntza-saio berriak jasotzeko beharra direla eta, IKTA unean-unean hala eskatzen duenaren esanetara egongo da.
3.7.– Gorabeheren kudeaketa.
Irrati Mugikorreko Sare Digitalari loturiko edozein gorabehera dela eta, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Atalak (IKTA) erabiltzaileei laguntza emateko Arreta izeneko zentroa du eta horrek, hain zuzen, ahalbidetzen du gorabeherak kudeatzeko aplikazio baten bitartez ekintza hauek burutzea:
– Gorabeherak erregistratzea.
– Jakinarazitako gorabeheren egoera kontsultatzea.
– Gorabehera bati informazio gehigarria eranstea.
– Jakinarazitako gorabehera baten konponbidea eskatzea.
– Gorabehera konponduta dagoela berrestea.
Era berean, administrazio hitzartu bakoitzak harremanetarako aurretik zehaztutako telefonoa edo pertsona adierazi beharko du; hain zuzen, Arreta Zerbitzuak solaskide bakarra izan dezan jakinarazitako gorabeherei buruzko informazio gehiago emateko edo biltzeko. Garrantzitsua da harremanetarako solaskide edo telefono hori bakarra izatea, era horretan zerbitzuen barruan bitarteko ugari izatea galarazteko.
3.8.– Osagarriak eskuratzea.
Transmisioen funtzionalitatearekin zehatz-mehatz zerikusirik ez duten osagarriak eskuratzea (zorroak, kargagailuak, etab.) hitzartutako administrazioaren kontura geratzen da. Transmisioen funtzionalitatearekin zerikusia izan dezaketen osagarriak eskuratzeko IKTAren berariazko baimena beharko da.
VII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN SAILAK, ETA OSAKIDETZAK ARRETA SOZIOSANITARIOA HOBETZEKO SINATUTAKO LANKIDETZA-HITZARMENA BIGARREN ALDATZEA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko abenduaren 30ean.
Alde batetik, Guillermo Viñegra Garcia Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saileko Osasuneko sailburuordea.
Beste alde batetik, Marta Alaña Alonso Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen foru-diputatua.
Eta, hirugarrenez, Jon Darpón Sierra Eusko Jaurlaritzaren Osasuneko sailburua.
Parte-hartzaileek adierazitako karguetan jardunez eta legez eman zaizkien eskumenak erabiliz dihardute, eta hitzarmen hau egiteko gaitasuna aitortzen diote elkarri.
HAU ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Arabako Foru Aldundia, Osasun Saila eta Osakidetza erakunde publikoa elkarrekin ari direla lanean arreta soziosanitarioa hobetzeko, 2011ko irailaren 28an sinatutako hitzarmenaren bidez, zeina 2012ko abenduaren 10ean aldatu baitzen.
Bigarrena.– Hitzarmen horren zazpigarren hizpaketak ezartzen duela hitzarmena bukatu eta automatikoki luzatuko dela urte natural bakoitzeko, baldin eta aldeetako bakar batek ere ez badu salatzen, betiere hitzarmenean aipatzen diren eguneraketak egin behar direla ahaztu gabe.
Hirugarrena.– Hitzarmen horren laugarren hizpaketak ezartzen duela modulu horien balioa eguneratu egingo dela urtero, aurreko ekitaldiko KPIaren bilakaeraren arabera, eta, hala badagokio, zerikusia duten alderdiek ere aldatu dezaketela, hala hitzartzen badute.
Laugarrena.– Batzorde Paritario Teknikoaren 2013ko abenduaren 19ko aktaren arabera, aldeak ados daudela 2014an ere lankidetza-tresna honekin jarraitzeko, eta eutsi egiten diotela osasun-moduluen balioari, eguneratu egiten dutela foru-sareko 2012ko lekuen errolda, eta agiri hau sinatzea adosten dutela, zeinak hizpaketa hauek izango dituen
HIZPAKETAK
Lehenengoa.– Agiri honen xedea da Arabako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Osakidetza erakunde publikoak arreta soziosanitarioa hobetzeko 2011ko irailaren 28an sinatu eta 2012ko abenduaren 10ean aldatutako lankidetza-hitzarmena ALDATZEA, 2012ko ekitaldian ezarritako osasun-moduluen balioei eustea eta foru-sareko lekuen errolda eguneratzea.
Bigarrena.– Osasun Sailak Arabako Foru Aldundiari eranskinean ezarritakoaren arabera ordainduko dio.
Eta aurretik esandakoarekin guztiarekin ados daudela adierazteko, aldeek agiri honen hiruna kopia sinatu dituzte, hasieran adierazitako egunean eta tokian, eta agirian jaso diren hizpaketak kontuan hartuta.
Osasuneko sailburua,
JON DARPÓN SIERRA.
Osasuneko sailburuordea,
GUILLERMO VIÑEGRA GARCÍA.
Gizarte Zerbitzuen foru ddputatua,
MARTA ALAÑA ALONSO.
ERANSKINA
VIII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA ABADIÑO ELIZATEKO UDALAREN ARTEKOA, TRAFIKOKO ZEHAPEN PROZEDURAREN ONDORIOZKO EGINTZAK BITARTEKO ELECTRONIKOEN BIDEZ JAKINARAZTEARI BURUZKOA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaren 15ean.
Bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta ordezkaritzan jarduten duena.
Eta, bestetik, Jose Luis Navarro Donaire, Abadiño Elizateko Udaleko alkatea, udal horren izenean eta ordezkaritzan.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko komunikazio-bideetan ibilgailuen zirkulazio zaintzari lotutako zereginak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zeregin horien artean sartzen da, besteak beste, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasaunaren gaineko araudiaren eta xedapen gehigarrien kontrako arauhausteengatik irekitako zehapen-espedienteak izapidetzea eta abaztea; eta hori, hain zuzen, Trafiko zuzendaritzaren bitartez betetzen da, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuaren 16.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Bigarrena.– Udal esparruan trafikoaren arloan zehatzeko ahala toki-erakundeei dagokie, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluaren arabera eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluari jarraituz.
Hirugarrena.– Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak, 339/1990 Legegintzako ErregeDekretuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duenak, zehapen-arloan aurreikusten du Bideko Helbide Elektronikoa (BHE) egotea; hain zuzen, gidatzeko edo ibilgailu-zirkulaziorako administrazio-baimenaren titularrak diren guztientzat. Dena den, baimenaren titularra pertsona fisikoa bada, Bideko Helbide Elektroniko bakarra esleituko zaio bere borondatez hala eskatzen duenean.
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioarieta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren indarreko 59 bis artikuluak aurreikusten du momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen guztiak eta bideko helbide elektronikoa dutenen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak, helbide horren bidez 77. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzea, zerbitzu publikoak eskuratzeko herritarren sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28.4artikuluak interesdunari aitortzen dion eskubidea alde batera utzi gabe.
Azaroaren 23ko 18/2009 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarriak aurreikusten du trafikoaren alorrean eskumen betearazleak dituzten autonomia-erkidegoek jakinarazpenak Bideko Helbide Elektronikoaren bitartez egin beharrean beren plataforma informatikoa erabiliz egiteko aukera. Xedapen horrek ere jasotzen du autonomia-erkidego horietakoak diren udalek beraiekin lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izatea, hain zuzen, jakinarazpenak nork bere autonomia-erkidegoko jakinarazpen-plataformen bitartez egin ahal izateko.
Aipatutako 18/2009 Legearen bigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz, apirilaren 7ko 6/2014 Legearen azken xedapenetako lehenaren idazketaren ondoren –lege horrek aldatu baitzuen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)–, udalek 2016ko maiatzaren 25a arte denbora izango dute jakinarazpen elektronikoak egiteko, betiere beren aurrekontu-baliabideek eta baliabide teknikoek ahalbidetzen badute.
Laugarrena.– Euskal Autonomía Erkidegoaren barruan, trafikoaren alorrean, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzako zehapen-prozeduretatik eratorritako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bidez egiten dira eta, halaber, plataforma horrek balio izan dezake Autonomia Erkidegoko udalek beren jakinarazpen telematikoak egin ditzaten dagozkien trafikoko zehapen-prozeduretan.
Lldo horretatik, Administrado Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak 55. artikuluan aurreikusten du Administrazio Elektronikoaren zerbitzu erkideak –eta horien artean jakinarazpen elektronikoa dago– beste herri-administrazio batzuek erabili ahal izatea, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenetan zehazten denaren arabera.
Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen administratibo hau sinatzea, eta hauek dira hitzarmena osatuko duten,
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Lankidetza-hítzarmen honen xedea da momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen elektronikoak eta udal sinatzaileak trafiko-arloan izapidetu behar dituen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bitartez egin ahal izatea.
Bigarrena.– Bideko Helbíde Elektronikoaren Erroldan kontsulta egitea.
Jakinarazpena egin baino lehen, udal sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari beharrezkoak diren datuak emango dizkio Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egiteko (aurrerantzean BHE).
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, kontsulta-eskaria prozesatu eta baliozkotu ondoren, egiaztatuko du kontsultan agertzen diren pertsonak BHEren erroldan sartuta eta, haiaber, kasuan kasuko zehapen-prozedurari atxikita dauden.
Hirugarrena.– Jakinarazpena ematea eta gauzatzea.
1.– BHEren erroldan egindako kontsultaren emaitza baiezkoa bada, udalak jakinarazpena gauzatzeko premiazkoa den informazioa elektronikoki bidaliko du jakinarazpen-plataformara.
2.– Udalak jakinarazpenak bidaliko ditu jakinarazpen-plataformara.
3.– Jakinarazpena gauzatuko da hau kontuan hartuz: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 77. Artikuluan aurreikusitakoa eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluak.
4.– Jakinarazpen-plataformaren bitartez, udalak hau egin ahalko du:
a) Igorritako jakinarazpenei eta horiek dauden egoerari buruzko informazioa eskuratzea.
b) Gauzatutako jakinarazpenen frogagiriak kontsultatzea.
Laugarrena.– Titulartasuna eta ardurak.
1.– Eusko Jaurlaritzan Administrazio Elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzaren ardurapean jakinarazpen elektronikoaren plataformaren funtzionamendua dago.
2.– Trafiko Zuzendaritza eta udal sinatzailea BHEren erroldan kontsulta egiteko informazio-trukeaz arduratuko dira, baita jakinarazi beharreko egintza bidaltzeaz ere.
Hala egokituz gero, aurreko informazioa trukatze aldera, udalak bere sistema informatikoek behar dituzten gastuak ordainduko ditu.
Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko jarraipen-batzordea sortuko da, EAEko herri-administrazioaren bi ordezkarik eta udal sinatzailearen beste bik osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Era berean, Batzordeak hitzarmenaren eranskinean jasota dauden zehaztapen teknikoak aldatu ahal izango ditu, baita hitzarmenaren xede diren zerbitzuak emateari buruzko protokolo teknikoak garatu ere.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen auzigaiak, baldin eta Jarraipen Batzordeak konpontzerik ez badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak aztertu beharko ditu.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 201....(e)ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Automatikoki urte naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.
Abadiño Elizateko Udalaren alkatea,
JOSE LUIS NAVARRO DONAIRE.
IX. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA ARETXABALETAKO UDALAREN ARTEKOA, TRAFIKOKO ZEHAPEN PROZEDURAREN ONDORIOZKO EGINTZAK BITARTEKO ELECTRONIKOEN BIDEZ JAKINARAZTEARI BURUZKOA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko azaroaren 25ean.
Bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta ordezkaritzan jarduten duena.
Eta, bestetik, Ana Bolinaga Uribarren, Aretxabaletako Udaleko alkatea, udal horren izenean eta ordezkaritzan.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko komunikazio-bideetan ibilgailuen zirkulazio zaintzari lotutako zereginak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zeregin horien artean sartzen da, besteak beste, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasaunaren gaineko araudiaren eta xedapen gehigarrien kontrako arauhausteengatik irekitako zehapen-espedienteak izapidetzea eta abaztea; eta hori, hain zuzen, Trafiko zuzendaritzaren bitartez betetzen da, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuaren 16.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Bigarrena.– Udal esparruan trafikoaren arloan zehatzeko ahala toki-erakundeei dagokie, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluaren arabera eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluari jarraituz.
Hirugarrena.– Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak, 339/1990 Legegintzako ErregeDekretuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duenak, zehapen-arloan aurreikusten du Bideko Helbide Elektronikoa (BHE) egotea; hain zuzen, gidatzeko edo ibilgailu-zirkulaziorako administrazio-baimenaren titularrak diren guztientzat. Dena den, baimenaren titularra pertsona fisikoa bada, Bideko Helbide Elektroniko bakarra esleituko zaio bere borondatez hala eskatzen duenean.
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioarieta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren indarreko 59 bis artikuluak aurreikusten du momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen guztiak eta bideko helbide elektronikoa dutenen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak, helbide horren bidez 77. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzea, zerbitzu publikoak eskuratzeko herritarren sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28.4artikuluak interesdunari aitortzen dion eskubidea alde batera utzi gabe.
Azaroaren 23ko 18/2009 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarriak aurreikusten du trafikoaren alorrean eskumen betearazleak dituzten autonomia-erkidegoek jakinarazpenak Bideko Helbide Elektronikoaren bitartez egin beharrean beren plataforma informatikoa erabiliz egiteko aukera. Xedapen horrek ere jasotzen du autonomia-erkidego horietakoak diren udalek beraiekin lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izatea, hain zuzen, jakinarazpenak nork bere autonomia-erkidegoko jakinarazpen-plataformen bitartez egin ahal izateko.
Aipatutako 18/2009 Legearen bigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz, apirilaren 7ko 6/2014 Legearen azken xedapenetako lehenaren idazketaren ondoren –lege horrek aldatu baitzuen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)–, udalek 2016ko maiatzaren 25a arte denbora izango dute jakinarazpen elektronikoak egiteko, betiere beren aurrekontu-baliabideek eta baliabide teknikoek ahalbidetzen badute.
Laugarrena.– Euskal Autonomía Erkidegoaren barruan, trafikoaren alorrean, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzako zehapen-prozeduretatik eratorritako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bidez egiten dira eta, halaber, plataforma horrek balio izan dezake Autonomia Erkidegoko udalek beren jakinarazpen telematikoak egin ditzaten dagozkien trafikoko zehapen-prozeduretan.
Lldo horretatik, Administrado Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak 55. artikuluan aurreikusten du Administrazio Elektronikoaren zerbitzu erkideak –eta horien artean jakinarazpen elektronikoa dago– beste herri-administrazio batzuek erabili ahal izatea, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenetan zehazten denaren arabera.
Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen administratibo hau sinatzea, eta hauek dira hitzarmena osatuko duten,
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Lankidetza-hítzarmen honen xedea da momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen elektronikoak eta udal sinatzaileak trafiko-arloan izapidetu behar dituen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bitartez egin ahal izatea.
Bigarrena.– Bideko Helbíde Elektronikoaren Erroldan kontsulta egitea.
Jakinarazpena egin baino lehen, udal sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari beharrezkoak diren datuak emango dizkio Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egiteko (aurrerantzean BHE).
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, kontsulta-eskaria prozesatu eta baliozkotu ondoren, egiaztatuko du kontsultan agertzen diren pertsonak BHEren erroldan sartuta eta, haiaber, kasuan kasuko zehapen-prozedurari atxikita dauden.
Hirugarrena.– Jakinarazpena ematea eta gauzatzea.
1.– BHEren erroldan egindako kontsultaren emaitza baiezkoa bada, udalak jakinarazpena gauzatzeko premiazkoa den informazioa elektronikoki bidaliko du jakinarazpen-plataformara.
2.– Udalak jakinarazpenak bidaliko ditu jakinarazpen-plataformara.
3.– Jakinarazpena gauzatuko da hau kontuan hartuz: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 77. Artikuluan aurreikusitakoa eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluak.
4.– Jakinarazpen-plataformaren bitartez, udalak hau egin ahalko du:
a) Igorritako jakinarazpenei eta horiek dauden egoerari buruzko informazioa eskuratzea.
b) Gauzatutako jakinarazpenen frogagiriak kontsultatzea.
Laugarrena.– Titulartasuna eta ardurak.
1.– Eusko Jaurlaritzan Administrazio Elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzaren ardurapean jakinarazpen elektronikoaren plataformaren funtzionamendua dago.
2.– Trafiko Zuzendaritza eta udal sinatzailea BHEren erroldan kontsulta egiteko informazio-trukeaz arduratuko dira, baita jakinarazi beharreko egintza bidaltzeaz ere.
Hala egokituz gero, aurreko informazioa trukatze aldera, udalak bere sistema informatikoek behar dituzten gastuak ordainduko ditu.
Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko jarraipen-batzordea sortuko da, EAEko herri-administrazioaren bi ordezkarik eta udal sinatzailearen beste bik osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Era berean, Batzordeak hitzarmenaren eranskinean jasota dauden zehaztapen teknikoak aldatu ahal izango ditu, baita hitzarmenaren xede diren zerbitzuak emateari buruzko protokolo teknikoak garatu ere.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen auzigaiak, baldin eta Jarraipen Batzordeak konpontzerik ez badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak aztertu beharko ditu.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 201....(e)ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Automatikoki urte naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.
Aretxabaletako Udalaren alkatea,
ANA BOLINAGA URIBARREN.
X. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA ARTEAKO UDALAREN ARTEKOA, TRAFIKOKO ZEHAPEN PROZEDURAREN ONDORIOZKO EGINTZAK BITARTEKO ELECTRONIKOEN BIDEZ JAKINARAZTEARI BURUZKOA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaren 15ean, bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta ordezkaritzan jarduten duena.
Eta, bestetik, Alberto Etxebarría Gurtubai, Arteako Udaleko alkatea, udal horren izenean eta ordezkaritzan.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko komunikazio-bideetan ibilgailuen zirkulazio zaintzari lotutako zereginak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zeregin horien artean sartzen da, besteak beste, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasaunaren gaineko araudiaren eta xedapen gehigarrien kontrako arauhausteengatik irekitako zehapen-espedienteak izapidetzea eta abaztea; eta hori, hain zuzen, Trafiko zuzendaritzaren bitartez betetzen da, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuaren 16.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Bigarrena.– Udal esparruan trafikoaren arloan zehatzeko ahala toki-erakundeei dagokie, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluaren arabera eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluari jarraituz.
Hirugarrena.– Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak, 339/1990 Legegintzako ErregeDekretuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duenak, zehapen-arloan aurreikusten du Bideko Helbide Elektronikoa (BHE) egotea; hain zuzen, gidatzeko edo ibilgailu-zirkulaziorako administrazio-baimenaren titularrak diren guztientzat. Dena den, baimenaren titularra pertsona fisikoa bada, Bideko Helbide Elektroniko bakarra esleituko zaio bere borondatez hala eskatzen duenean.
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioarieta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren indarreko 59 bis artikuluak aurreikusten du momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen guztiak eta bideko helbide elektronikoa dutenen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak, helbide horren bidez 77. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzea, zerbitzu publikoak eskuratzeko herritarren sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28.4artikuluak interesdunari aitortzen dion eskubidea alde batera utzi gabe.
Azaroaren 23ko 18/2009 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarriak aurreikusten du trafikoaren alorrean eskumen betearazleak dituzten autonomia-erkidegoek jakinarazpenak Bideko Helbide Elektronikoaren bitartez egin beharrean beren plataforma informatikoa erabiliz egiteko aukera. Xedapen horrek ere jasotzen du autonomia-erkidego horietakoak diren udalek beraiekin lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izatea, hain zuzen, jakinarazpenak nork bere autonomia-erkidegoko jakinarazpen-plataformen bitartez egin ahal izateko.
Aipatutako 18/2009 Legearen bigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz, apirilaren 7ko 6/2014 Legearen azken xedapenetako lehenaren idazketaren ondoren –lege horrek aldatu baitzuen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)–, udalek 2016ko maiatzaren 25a arte denbora izango dute jakinarazpen elektronikoak egiteko, betiere beren aurrekontu-baliabideek eta baliabide teknikoek ahalbidetzen badute.
Laugarrena.– Euskal Autonomía Erkidegoaren barruan, trafikoaren alorrean, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzako zehapen-prozeduretatik eratorritako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bidez egiten dira eta, halaber, plataforma horrek balio izan dezake Autonomia Erkidegoko udalek beren jakinarazpen telematikoak egin ditzaten dagozkien trafikoko zehapen-prozeduretan.
Lldo horretatik, Administrado Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak 55. artikuluan aurreikusten du Administrazio Elektronikoaren zerbitzu erkideak –eta horien artean jakinarazpen elektronikoa dago– beste herri-administrazio batzuek erabili ahal izatea, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenetan zehazten denaren arabera.
Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen administratibo hau sinatzea, eta hauek dira hitzarmena osatuko duten,
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Lankidetza-hítzarmen honen xedea da momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen elektronikoak eta udal sinatzaileak trafiko-arloan izapidetu behar dituen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bitartez egin ahal izatea.
Bigarrena.– Bideko Helbíde Elektronikoaren Erroldan kontsulta egitea.
Jakinarazpena egin baino lehen, udal sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari beharrezkoak diren datuak emango dizkio Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egiteko (aurrerantzean BHE).
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, kontsulta-eskaria prozesatu eta baliozkotu ondoren, egiaztatuko du kontsultan agertzen diren pertsonak BHEren erroldan sartuta eta, haiaber, kasuan kasuko zehapen-prozedurari atxikita dauden.
Hirugarrena.– Jakinarazpena ematea eta gauzatzea.
1.– BHEren erroldan egindako kontsultaren emaitza baiezkoa bada, udalak jakinarazpena gauzatzeko premiazkoa den informazioa elektronikoki bidaliko du jakinarazpen-plataformara.
2.– Udalak jakinarazpenak bidaliko ditu jakinarazpen-plataformara.
3.– Jakinarazpena gauzatuko da hau kontuan hartuz: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 77. Artikuluan aurreikusitakoa eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluak.
4.– Jakinarazpen-plataformaren bitartez, udalak hau egin ahalko du:
a) Igorritako jakinarazpenei eta horiek dauden egoerari buruzko informazioa eskuratzea.
b) Gauzatutako jakinarazpenen frogagiriak kontsultatzea.
Laugarrena.– Titulartasuna eta ardurak.
1.– Eusko Jaurlaritzan Administrazio Elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzaren ardurapean jakinarazpen elektronikoaren plataformaren funtzionamendua dago.
2.– Trafiko Zuzendaritza eta udal sinatzailea BHEren erroldan kontsulta egiteko informazio-trukeaz arduratuko dira, baita jakinarazi beharreko egintza bidaltzeaz ere.
Hala egokituz gero, aurreko informazioa trukatze aldera, udalak bere sistema informatikoek behar dituzten gastuak ordainduko ditu.
Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko jarraipen-batzordea sortuko da, EAEko herri-administrazioaren bi ordezkarik eta udal sinatzailearen beste bik osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Era berean, Batzordeak hitzarmenaren eranskinean jasota dauden zehaztapen teknikoak aldatu ahal izango ditu, baita hitzarmenaren xede diren zerbitzuak emateari buruzko protokolo teknikoak garatu ere.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen auzigaiak, baldin eta Jarraipen Batzordeak konpontzerik ez badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak aztertu beharko ditu.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 201....(e)ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Automatikoki urte, naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.
Arteako Udalaren alkatea,
ALBERTO ETXEBARRÍA GURTUBAI.
XI. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA BILBOKO UDALAREN ARTEKOA, TRAFIKOKO ZEHAPEN PROZEDURAREN ONDORIOZKO EGINTZAK BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BIDEZ JAKINARAZTEARI BURUZKOA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 11an, bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz andrea, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta ordezkaritzan jarduten duena.
Eta, bestetik, Ibon Areso Mendiguren jauna, Bilboko Udaleko alkatea, udal horren izenean eta ordezkaritzan.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko komunikazio-bideetan ibilgailuen zirkulazio-zaintzari lotutako zereginak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zeregin horien artean sartzen da, besteak beste, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasunaren gaineko araudiaren eta xedapen gehigarrien kontrako arau-hausteengatik irekitako zehapen-espedienteak izapidetzea eta ebaztea; eta hori, hain zuzen, Trafiko Zuzendaritzaren bitartez betetzen da, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuaren 16.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Bigarrena.– Udal esparruan trafikoaren arloan zehatzeko ahala toki-erakundeei dagokie, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluaren arabera eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluari jarraituz.
Hirugarrena.– Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak, 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duenak, zehapen-arloan aurreikusten du Bideko Helbide Elektronikoa (BHE) egotea; hain zuzen, gidatzeko edo ibilgailu-zirkulaziorako administrazio-baimenaren titularrak diren guztientzat. Dena den, baimenaren titularra pertsona fisikoa bada, Bideko Helbide Elektroniko bakarra esleituko zaio bere borondatez hala eskatzen duenean.
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren indarreko 59 bis artikuluak aurreikusten du momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen guztiak eta bideko helbide elektronikoa dutenen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak, helbide horren bidez 77. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzea, zerbitzu publikoak eskuratzeko herritarren sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28.4 artikuluak interesdunari aitortzen dion eskubidea alde batera utzi gabe.
Azaroaren 23ko 18/2009 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarriak aurreikusten du trafikoaren alorrean eskumen betearazleak dituzten autonomia-erkidegoek jakinarazpenak Bideko Helbide Elektronikoaren bitartez egin beharrean beren plataforma informatikoa erabiliz egiteko aukera. Xedapen horrek ere jasotzen du autonomia-erkidego horietakoak diren udalek beraiekin lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izatea, hain zuzen, jakinarazpenak nork bere autonomia-erkidegoko jakinarazpen-plataformen bitartez egin ahal izateko.
Aipatutako 18/2009 Legearen bigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz, apirilaren 7ko 6/2014 Legearen azken xedapenetako lehenaren idazketaren ondoren –lege horrek aldatu baitzuen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)–, udalek 2016ko maiatzaren 25a arte denbora izango dute jakinarazpen elektronikoak egiteko, betiere beren aurrekontu-baliabideek eta baliabide teknikoek ahalbidetzen badute.
Laugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, trafikoaren alorrean, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzako zehapen-prozeduretatik eratorritako jakinarazpenak Euskal Autonomia Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bidez egiten dira eta, halaber, plataforma horrek balio izan dezake Autonomia Erkidegoko udalek beren jakinarazpen telematikoak egin ditzaten dagozkien trafikoko zehapen-prozeduretan.
Ildo horretatik, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak 55. artikuluan aurreikusten du Administrazio Elektronikoaren zerbitzu erkideak –eta horien artean jakinarazpen elektronikoa dago– beste herri-administrazio batzuek erabili ahal izatea, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenetan zehazten denaren arabera.
Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen administratibo hau sinatzea, eta hauek dira hitzarmena osatuko duten
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Lankidetza-hitzarmen honen xedea da momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen elektronikoak eta udal sinatzaileak trafiko-arloan izapidetu behar dituen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak Euskal Autonomia Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bitartez egin ahal izatea.
Bigarrena.– Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egitea.
Jakinarazpena egin baino lehen, udal sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari beharrezkoak diren datuak emango dizkio Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egiteko (aurrerantzean BHE).
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, kontsulta-eskaria prozesatu eta baliozkotu ondoren, egiaztatuko du kontsultan agertzen diren pertsonak BHEren erroldan sartuta eta, halaber, kasuan kasuko zehapen-prozedurari atxikita dauden.
Hirugarrena.– Jakinarazpena ematea eta gauzatzea.
1.– BHEren erroldan egindako kontsultaren emaitza baiezkoa bada, udalak jakinarazpena gauzatzeko premiazkoa den informazioa elektronikoki bidaliko du jakinarazpen-plataformara.
2.– Udalak jakinarazpenak bidaliko ditu jakinarazpen-plataformara.
3.– Jakinarazpena gauzatuko da hau kontuan hartuz: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 77. artikuluan aurreikusitakoa eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluak.
4.– Jakinarazpen-plataformaren bitartez, udalak hau egin ahalko du:
a) Igorritako jakinarazpenei eta horiek dauden egoerari buruzko informazioa eskuratzea.
b) Gauzatutako jakinarazpenen frogagiriak kontsultatzea.
Laugarrena.– Titulartasuna eta ardurak.
1.– Eusko Jaurlaritzan Administrazio Elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzaren ardurapean jakinarazpen elektronikoaren plataformaren funtzionamendua dago.
2.– Trafiko Zuzendaritza eta udal sinatzailea BHEren erroldan kontsulta egiteko informazio-trukeaz arduratuko dira, baita jakinarazi beharreko egintza bidaltzeaz ere.
Hala egokituz gero, aurreko informazioa trukatze aldera, udalak bere sistema informatikoek behar dituzten gastuak ordainduko ditu.
Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko jarraipen-batzordea sortuko da, EAEko herri-administrazioaren bi ordezkarik eta udal sinatzailearen beste bik osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Era berean, Batzordeak hitzarmenaren eranskinean jasota dauden zehaztapen teknikoak aldatu ahal izango ditu, baita hitzarmenaren xede diren zerbitzuak emateari buruzko protokolo teknikoak garatu ere.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen auzigaiak, baldin eta Jarraipen Batzordeak konpontzerik ez badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak aztertu beharko ditu.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 201...(e)ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Automatikoki urte naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Bilboko alkatea,
IBON ARESO MENDIGUREN.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA.
XII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA GÜEÑES’KO UDALAREN ARTEKOA, TRAFIKOKO ZEHAPEN PROZEDURAREN ONDORIOZKO EGINTZAK BITARTEKO ELECTRONIKOEN BIDEZ JAKINARAZTEARI BURUZKOA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaen 30ean, bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta ordezkaritzan jarduten duena.
Eta, bestetik, Koldo Artaraz Martín, Güeñes’ko Udaleko alkatea, udal horren izenean eta ordezkaritzan.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko komunikazio-bideetan ibilgailuen zirkulazio zaintzari lotutako zereginak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zeregin horien artean sartzen da, besteak beste, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasaunaren gaineko araudiaren eta xedapen gehigarrien kontrako arauhausteengatik irekitako zehapen-espedienteak izapidetzea eta abaztea; eta hori, hain zuzen, Trafiko zuzendaritzaren bitartez betetzen da, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuaren 16.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Bigarrena.– Udal esparruan trafikoaren arloan zehatzeko ahala toki-erakundeei dagokie, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluaren arabera eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluari jarraituz.
Hirugarrena.– Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak, 339/1990 Legegintzako ErregeDekretuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duenak, zehapen-arloan aurreikusten du Bideko Helbide Elektronikoa (BHE) egotea; hain zuzen, gidatzeko edo ibilgailu-zirkulaziorako administrazio-baimenaren titularrak diren guztientzat. Dena den, baimenaren titularra pertsona fisikoa bada, Bideko Helbide Elektroniko bakarra esleituko zaio bere borondatez hala eskatzen duenean.
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioarieta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren indarreko 59 bis artikuluak aurreikusten du momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen guztiak eta bideko helbide elektronikoa dutenen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak, helbide horren bidez 77. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzea, zerbitzu publikoak eskuratzeko herritarren sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28.4artikuluak interesdunari aitortzen dion eskubidea alde batera utzi gabe.
Azaroaren 23ko 18/2009 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarriak aurreikusten du trafikoaren alorrean eskumen betearazleak dituzten autonomia-erkidegoek jakinarazpenak Bideko Helbide Elektronikoaren bitartez egin beharrean beren plataforma informatikoa erabiliz egiteko aukera. Xedapen horrek ere jasotzen du autonomia-erkidego horietakoak diren udalek beraiekin lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izatea, hain zuzen, jakinarazpenak nork bere autonomia-erkidegoko jakinarazpen-plataformen bitartez egin ahal izateko.
Aipatutako 18/2009 Legearen bigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz, apirilaren 7ko 6/2014 Legearen azken xedapenetako lehenaren idazketaren ondoren –lege horrek aldatu baitzuen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)–, udalek 2016ko maiatzaren 25a arte denbora izango dute jakinarazpen elektronikoak egiteko, betiere beren aurrekontu-baliabideek eta baliabide teknikoek ahalbidetzen badute.
Laugarrena.– Euskal Autonomía Erkidegoaren barruan, trafikoaren alorrean, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzako zehapen-prozeduretatik eratorritako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bidez egiten dira eta, halaber, plataforma horrek balio izan dezake Autonomia Erkidegoko udalek beren jakinarazpen telematikoak egin ditzaten dagozkien trafikoko zehapen-prozeduretan.
Lldo horretatik, Administrado Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak 55. artikuluan aurreikusten du Administrazio Elektronikoaren zerbitzu erkideak –eta horien artean jakinarazpen elektronikoa dago– beste herri-administrazio batzuek erabili ahal izatea, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenetan zehazten denaren arabera.
Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen administratibo hau sinatzea, eta hauek dira hitzarmena osatuko duten,
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Lankidetza-hítzarmen honen xedea da momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen elektronikoak eta udal sinatzaileak trafiko-arloan izapidetu behar dituen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bitartez egin ahal izatea.
Bigarrena.– Bideko Helbíde Elektronikoaren Erroldan kontsulta egitea.
Jakinarazpena egin baino lehen, udal sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari beharrezkoak diren datuak emango dizkio Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egiteko (aurrerantzean BHE).
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, kontsulta-eskaria prozesatu eta baliozkotu ondoren, egiaztatuko du kontsultan agertzen diren pertsonak BHEren erroldan sartuta eta, haiaber, kasuan kasuko zehapen-prozedurari atxikita dauden.
Hirugarrena.– Jakinarazpena ematea eta gauzatzea.
1.– BHEren erroldan egindako kontsultaren emaitza baiezkoa bada, udalak jakinarazpena gauzatzeko premiazkoa den informazioa elektronikoki bidaliko du jakinarazpen-plataformara.
2.– Udalak jakinarazpenak bidaliko ditu jakinarazpen-plataformara.
3.– Jakinarazpena gauzatuko da hau kontuan hartuz: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 77. Artikuluan aurreikusitakoa eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluak.
4.– Jakinarazpen-plataformaren bitartez, udalak hau egin ahalko du:
a) Igorritako jakinarazpenei eta horiek dauden egoerari buruzko informazioa eskuratzea.
b) Gauzatutako jakinarazpenen frogagiriak kontsultatzea.
Laugarrena.– Titulartasuna eta ardurak.
1.– Eusko Jaurlaritzan Administrazio Elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzaren ardurapean jakinarazpen elektronikoaren plataformaren funtzionamendua dago.
2.– Trafiko Zuzendaritza eta udal sinatzailea BHEren erroldan kontsulta egiteko informazio-trukeaz arduratuko dira, baita jakinarazi beharreko egintza bidaltzeaz ere.
Hala egokituz gero, aurreko informazioa trukatze aldera, udalak bere sistema informatikoek behar dituzten gastuak ordainduko ditu.
Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko jarraipen-batzordea sortuko da, EAEko herri-administrazioaren bi ordezkarik eta udal sinatzailearen beste bik osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Era berean, Batzordeak hitzarmenaren eranskinean jasota dauden zehaztapen teknikoak aldatu ahal izango ditu, baita hitzarmenaren xede diren zerbitzuak emateari buruzko protokolo teknikoak garatu ere.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen auzigaiak, baldin eta Jarraipen Batzordeak konpontzerik ez badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak aztertu beharko ditu.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 201....(e)ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Automatikoki urte naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA.
Güeñes’ko Udalaren alkatea,
KOLDO ARTARAZ MARTÍN.
XIII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN OTSAILAREN 27KO 12/2015 EBAZPENARENA
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN ARTEKOA, TRAFIKOKO ZEHAPEN PROZEDURAREN ONDORIOZKO EGINTZAK BITARTEKO ELECTRONIKOEN BIDEZ JAKINARAZTEARI BURUZKOA
Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaen 15ean, bertaratu dira, alde batetik, Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasuneko sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean eta ordezkaritzan jarduten duena.
Eta, bestetik, Javier Maroto Aranzábal, Vitoria-Gasteizko Udaleko alkatea, udal horren izenean eta ordezkaritzan.
Duten ordezkaritzan eta hitzarmen hau emateko behar besteko ahalmenarekin,
ADIERAZTEN DUTE:
Lehenengoa.– Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari dagozkio Euskal Autonomia Erkidegoko komunikazio-bideetan ibilgailuen zirkulazio zaintzari lotutako zereginak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
Zeregin horien artean sartzen da, besteak beste, trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasaunaren gaineko araudiaren eta xedapen gehigarrien kontrako arauhausteengatik irekitako zehapen-espedienteak izapidetzea eta abaztea; eta hori, hain zuzen, Trafiko zuzendaritzaren bitartez betetzen da, Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 194/2013 Dekretuaren 16.2.a) artikuluan ezarritakoaren arabera.
Bigarrena.– Udal esparruan trafikoaren arloan zehatzeko ahala toki-erakundeei dagokie, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2.g) artikuluaren arabera eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 7. artikuluari jarraituz.
Hirugarrena.– Azaroaren 23ko 18/2009 Legeak, 339/1990 Legegintzako ErregeDekretuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aldatu duenak, zehapen-arloan aurreikusten du Bideko Helbide Elektronikoa (BHE) egotea; hain zuzen, gidatzeko edo ibilgailu-zirkulaziorako administrazio-baimenaren titularrak diren guztientzat. Dena den, baimenaren titularra pertsona fisikoa bada, Bideko Helbide Elektroniko bakarra esleituko zaio bere borondatez hala eskatzen duenean.
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkuiazioarieta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren indarreko 59 bis artikuluak aurreikusten du momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen guztiak eta bideko helbide elektronikoa dutenen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak, helbide horren bidez 77. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz gauzatzea, zerbitzu publikoak eskuratzeko herritarren sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 28.4artikuluak interesdunari aitortzen dion eskubidea alde batera utzi gabe.
Azaroaren 23ko 18/2009 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarriak aurreikusten du trafikoaren alorrean eskumen betearazleak dituzten autonomia-erkidegoek jakinarazpenak Bideko Helbide Elektronikoaren bitartez egin beharrean beren plataforma informatikoa erabiliz egiteko aukera. Xedapen horrek ere jasotzen du autonomia-erkidego horietakoak diren udalek beraiekin lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izatea, hain zuzen, jakinarazpenak nork bere autonomia-erkidegoko jakinarazpen-plataformen bitartez egin ahal izateko.
Aipatutako 18/2009 Legearen bigarren xedapen iragankorrarekin bat etorriz, apirilaren 7ko 6/2014 Legearen azken xedapenetako lehenaren idazketaren ondoren –lege horrek aldatu baitzuen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua (martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak onartua)–, udalek 2016ko maiatzaren 25a arte denbora izango dute jakinarazpen elektronikoak egiteko, betiere beren aurrekontu-baliabideek eta baliabide teknikoek ahalbidetzen badute.
Laugarrena.– Euskal Autonomía Erkidegoaren barruan, trafikoaren alorrean, Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzako zehapen-prozeduretatik eratorritako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bidez egiten dira eta, halaber, plataforma horrek balio izan dezake Autonomia Erkidegoko udalek beren jakinarazpen telematikoak egin ditzaten dagozkien trafikoko zehapen-prozeduretan.
Lldo horretatik, Administrado Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak 55. artikuluan aurreikusten du Administrazio Elektronikoaren zerbitzu erkideak –eta horien artean jakinarazpen elektronikoa dago– beste herri-administrazio batzuek erabili ahal izatea, kasuan kasuko lankidetza-hitzarmenetan zehazten denaren arabera.
Aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, alderdi sinatzaileek erabaki dute lankidetza-hitzarmen administratibo hau sinatzea, eta hauek dira hitzarmena osatuko duten,
KLAUSULAK
Lehenengoa.– Xedea.
Lankidetza-hítzarmen honen xedea da momentuan ematen ez diren salaketen jakinarazpen elektronikoak eta udal sinatzaileak trafiko-arloan izapidetu behar dituen zehapen-prozedurak eragindako gainerako jakinarazpenak Euskal Autonomía Erkidegoaren jakinarazpen-plataformaren bitartez egin ahal izatea.
Bigarrena.– Bideko Helbíde Elektronikoaren Erroldan kontsulta egitea.
Jakinarazpena egin baino lehen, udal sinatzaileak Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzari beharrezkoak diren datuak emango dizkio Bideko Helbide Elektronikoaren Erroldan kontsulta egiteko (aurrerantzean BHE).
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak, kontsulta-eskaria prozesatu eta baliozkotu ondoren, egiaztatuko du kontsultan agertzen diren pertsonak BHEren erroldan sartuta eta, haiaber, kasuan kasuko zehapen-prozedurari atxikita dauden.
Hirugarrena.– Jakinarazpena ematea eta gauzatzea.
1.– BHEren erroldan egindako kontsultaren emaitza baiezkoa bada, udalak jakinarazpena gauzatzeko premiazkoa den informazioa elektronikoki bidaliko du jakinarazpen-plataformara.
2.– Udalak jakinarazpenak bidaliko ditu jakinarazpen-plataformara.
3.– Jakinarazpena gauzatuko da hau kontuan hartuz: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 77. Artikuluan aurreikusitakoa eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluak.
4.– Jakinarazpen-plataformaren bitartez, udalak hau egin ahalko du:
a) Igorritako jakinarazpenei eta horiek dauden egoerari buruzko informazioa eskuratzea.
b) Gauzatutako jakinarazpenen frogagiriak kontsultatzea.
Laugarrena.– Titulartasuna eta ardurak.
1.– Eusko Jaurlaritzan Administrazio Elektronikoaren arloan eskuduna den zuzendaritzaren ardurapean jakinarazpen elektronikoaren plataformaren funtzionamendua dago.
2.– Trafiko Zuzendaritza eta udal sinatzailea BHEren erroldan kontsulta egiteko informazio-trukeaz arduratuko dira, baita jakinarazi beharreko egintza bidaltzeaz ere.
Hala egokituz gero, aurreko informazioa trukatze aldera, udalak bere sistema informatikoek behar dituzten gastuak ordainduko ditu.
Bosgarrena.– Jarraipen-batzordea.
Hitzarmena egoki aplikatzen dela bermatzeko jarraipen-batzordea sortuko da, EAEko herri-administrazioaren bi ordezkarik eta udal sinatzailearen beste bik osatuta.
Batzorde horren ardurak izango dira hitzarmena interpretatzean agertutako zalantzak argitzea, betetzean sor litezkeen desadostasunak konpontzea, hitzarmena nola doan ikuskatzea eta, beharrezkoa izanez gero, hobetzeko proposamenak lantzea.
Era berean, Batzordeak hitzarmenaren eranskinean jasota dauden zehaztapen teknikoak aldatu ahal izango ditu, baita hitzarmenaren xede diren zerbitzuak emateari buruzko protokolo teknikoak garatu ere.
Batzorde hau alderdi sinatzaileetako batek hala eskatzen duenean bilduko da eta, gutxienez, urtean behin.
Seigarrena.– Hitzarmenaren araubidea eta auzigaiak.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta interpretatu eta garatzeko herri-administrazioen arteko lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen ordenamendu juridiko eta administratiboa bete beharko du.
Hitzarmen hau interpretatu eta betetzean sor litezkeen auzigaiak, baldin eta Jarraipen Batzordeak konpontzerik ez badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenak aztertu beharko ditu.
Zazpigarrena.– Indarraldia.
Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta 201....(e)ko abenduaren 31 arteko indarraldia izango du. Automatikoki urte naturalka luzatuko da baldin eta alderdietako edozeinek berariaz salatzen ez badu, eta hori luzapena hasi baino gutxienez hilabete lehenago jakinarazi beharko da frogatzeko moduan.
Eta azaldutako guztiarekin ados daudela eta onartzen dutela frogatzeko, alderdiek dokumentu honen bi ale sinatzen dituzte goiburuan adierazitako tokian eta egunean.
Segurtasuneko sailburua,
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA.
Vitoria-Gasteizko Udalaren alkatea,
JAVIER MAROTO ARANZÁBAL.