qrcode

Herri Dirubideen Euskal Kontseilua

2023-02-15

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, besteak beste, honako erabaki hauek hartu ditu:

EKARPENEN LIKIDAZIOA 2022

2020an COVID-19aren pandemiaren ondoren 2021ean izandako susperraldi handiaren ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoetan zerga itunduen bidez bildutako diru kopuruak berriro ere aurrerapen nabarmena izan du 2022an, guztira 17.130,7 M €-raino (+% 7,3). Zifra horrek esan nahi du urrian egindako azken aurreikuspenarekiko % 100,1eko gauzatze-maila dagoela (urrian aurreikusitakoak baino 21,4 M € gehiago bildu dira), eta aurrekontuaren zifrarekiko % 105,2koa.

Zuzeneko zergapetzeari dagokionez, bi zerga nagusiek lagundu dute zerga-bilketak aurrera egiten: PFEZa % 6,3 igo da, eta sozietateen gaineko zerga % 17,0. Bestalde, zeharkako zergapetzean, BEZaren bilketa osoa % 10,6 hazi da 2021arekin alderatuta.

Kontsumo espezifiko jakin batzuen gaineko zerga bereziei dagokienez, kudeaketa propioaren bidezko bilketa globala % 1,7 jaitsi da. Izan ere, alde batetik, elektrizitatearen gaineko zerga bereziaren bilketak behera egin du (-% 69,6), zerga-tasa % 5,1127tik % 0,5era murriztu delako; eta, bestetik, hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren ondoriozko diru-sarrerak murriztu egin direlako (-% 3,1). Arabak 2.729,2 milioi euro bildu ditu zerga itunduen bidez 2022an, 2021ean baino % 9,7 gehiago; Bizkaiak 8.803,5 milioi euro, 2021ean baino % 8,2 gehiago; eta Gipuzkoak 5.598,1 milioi euro, 2022an baino % 4,8 gehiago.

ZERGA ITUNDUEN  DIRU-BILKETA. 2022KO ITXIERA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS. CIERRE  2022

 

 ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

TOTAL €
GUZTIRA €

IRPF / PFEZ

993.325.185

3.367.780.607

2.136.591.938

6.497.697.730

I. SOCIEDADES / SOZIETATEEN g/Z

257.349.847

757.063.112

336.853.924

1.351.266.883

IVA / BEZ

1.118.496.532

3.487.688.133

2.315.204.764

6.921.389.429

IIEE FABRICAC. e IE ELECTRIC.
FABRIK. Z.BEREZIAK eta ELEKTRIZ./ZERGA

220.927.037

688.893.157

457.302.560

1.367.122.754

RESTO TRIBUTOS / GAINERAKO ZERGAK

139.058.643

502.049.139

352.131.971

993.239.753

TOTAL / GUZTIRA

2.729.157.244

8.803.474.148

5.598.085.157

17.130.716.549

 

2022an, 932,3 milioi euroko kupoa ordaindu da. Zerga-bilketaren eta Estatuari egindako ordainketen itxieraren berri izan ondoren, ekarpenen likidazioaren azken zenbatekoa 11.598,8 milioi eurokoa da: hasieran aurrekontuan jasotakoak baino 594,9 milioi gehiago.

 


2022ko LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN 2022

2022ko FORU ALDUNDIEK EUSKO JAURLARITZARI EGIN BEHARREKO EKARPENAK
APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES AL GOBIERNO VASCO EN 2022

 

ARABA / ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GUZTIRA TOTAL

Ekarpen koef. 2022
Coef. aportación 2022

16,16%

50,39%

33,45%

100,00%

EKARPENAK 2022 APORTACIONES 2022

1.874.358.640

5.844.612.121

3.879.783.198

11.598.753.959

 

 

2022KO EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRAREN LIKIDAZIOA

 

2022ko zerga-bilketaren itxiera ikusita, 98,3 M €-rekin zuzkituko da Egokitzapenerako Funts Orokorra, eta Araba eta Gipuzkoa artean banatuko da. Horiei 12.367.769 eta 85.929.333 euro dagozkie, hurrenez hurren.

 

EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA 2022
FONDO GENERAL DE AJUSTE  2022

EUSKO  JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

70,81%

69.604.178

FORU ALDUNDIAK
DIPUTACIONES FORALES

29,19%

28.692.924

Araba / Álava

 

4.636.777

Bizkaia

 

14.458.364

Gipuzkoa

 

9.597.783

GUZTIRA / TOTAL                                         

 

98.297.102

 

ENERGIAREN ETA KREDITU-ERAKUNDEEN ETA KREDITUKO FINANTZA-ESTABLEZIMENDUEN ALDI BATERAKO KARGEN ERAKUNDE ARTEKO BANAKETA

 

HDEKren bileraren arabera, Euskadik bi kargetan izan beharreko partaidetzak hiru maila instituzionalen eskumenak finantzatzen lagundu behar duela jo da. Hortaz, Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien artean banatuko dira karga horiek, bakoitzaren koefiziente bertikal eta horizontalaren arabera.

Bestalde, toki-erakundeek bi aldi baterako kargetan izango duten partaidetza lurralde historiko bakoitzeko foru-organoetan zehaztuko da.

 

INBERTSIO ESTRATEGIKOEN ERAKUNDE ARTEKO PLANA

 

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek 2022-2024 aldirako Inbertsio Estrategikoen Erakunde arteko Plana (IEEP) garatzeko egindako Erakunde arteko Akordioaren esparruan aurreikusitako proiektuen eta jardueren gauzatze-mailaren berri eman da. Plan horrek 528,8 milioi euroko inbertsio orokorra aurreikusten du 2022tik 2024ra bitartean, Euskadi Next programaren zortzi osagaien artean banatuta (horietatik 93,26 milioi euro 2022ri zegozkien).

Aurreikusita zegoenez, IEEPa bere osotasunean atera da 2022ko ekitaldian, eta, horretarako, beharrezko funtsak Foru Aldundiei banatu zitzaizkien: 7 milioi euro Arabako Foru Aldundiari, 23 milioi Bizkaiko Foru Aldundiari eta 14,2 milioi Gipuzkoako Foru Aldundiari. Halaber, dagozkion aurrekontu-partidak gaitu zitzaizkien horiek gauzatzeko ardura zuten Eusko Jaurlaritzako sailei.

2022an, guztira, 112,7 milioi euro inbertitu dira hainbat proiektutan; hau da, urte horretarako aurreikusitako guztizkoaren % 120,8ko gauzatze-maila izan da, eta IEEParen zuzkidura osoaren % 21,3koa.

Plan hori elikatzen da euskal erakundeen baliabide endogenoetatik, eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismotik datozen Europako baliabideetatik.

 

 

 

Eurotan

 

2022

Gauzatua

2022ko aurreikuspenaren gaineko %

IEEP GUZTIAREKIKO %

1. OSAGAIA: PERTSONEN OSASUNA ETA ZAINKETA

18.150.000

34.824.936

191,9

77,0

2. OSAGAIA: BIZIALDI OSOKO IKASKUNTZA

1.740.000

1.561.115

89,7

13,0

3. OSAGAIA: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK SORTZEA

1.000.000

1.000.000

100,0

2,9

4. OSAGAIA: MUGIKORTASUN JASANGARRIA

38.200.000

50.178.391

131,4

36,9

5. OSAGAIA: DIGITALIZAZIOA ETA BERRIKUNTZA

20.810.000

11.754.389

56,5

5,8

6. OSAGAIA: HIRI-HABITATA

9.870.000

9.300.000

94,2

10,0

7. OSAGAIA: HABITAT NATURALA ETA HONDAMENDI NATURALEN PREBENTZIOA

1.000.000

143.868

14,4

7,2

8. OSAGAIA: EKONOMIA ZIRKULARRA

2.500.000

3.910.271

156,4

105,7

GUZTIRA

93.270.000

112.672.971

120,8

21,3

2 iruzkin
Iruzkinak itxita daude dokumentu honetan
Ekitaldiko kargudunak
Beste gonbidatu batzuk
  • Ramiro González, Itziar Gonzalo, Unai Rementeria, J.M.Iruarrizaga, Markel Olano, Jokin Perona, Gorka Urtaran, Angela Eguia, Nagore Alkorta,