0 boto

1.- Ekimen arauemaile honen bidez konpondu nahi diren arazoak

Izaera operatiboko plangintza-figura bat da Lurralde Plan Sektorial bat, esparru sektorial jakin baterako lurraldearen antolamenduari lotutako helburu, gidalerro eta jardunak zehazten dituena.

Honako hauek betetzea ahalbidetuko duen energia berriztagarrien hedapena ahalbidetzeko:

  • Euskadiko energia berriztagarrien produkzioa gehitzeko helburuak betetzea.
  • Hedapen hori modu ordenatu eta planifikatuan egikarituko dela bermatzea, herritarren interesak errespetatuz eta lurraldearen ingurumen-balioak zaintzearekin bat etorriz

Behin onartutakoan, 2 elementu handi definituko ditu planak:

1.- ZONAKATZEA. Energia berriztagarrien garapenak Euskadiko elementu natural eta kulturalarekin izan beharreko bateragarritasuna bermatzeko. Aukeratutako kokapen-eremuak batzuk ezarriz (LAPean jasotako energia berriztagarri mota bakoitza garatzeko eremu egoki garbiak), bazterketa eremu batzuk ezarriz, non ulertzen baita teknologia berriztagarri batzuk garatzea bateraezina dela ingurumen, eta

Gaitasunen graduazioa duten eremuak

.

2.- EBen PROIEKTUAK GARATZEKO JARRAIBIDEAK. Proiektu horietarako jarraibide orientatzaileak beren bizi-zikloan zehar (diseinua, eraikuntza, abian jartzea, ustiapena, eta eraispena), proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko nahitaezko irizpideak jasoko dituzte.

 

2.- Proiektatutako erregulazioaren beharra eta horri buruz indarrean dagoen araudia

Plan hau nahitaez egin beharra adierazten duen araudi honetan:

 

3.- Zer etapa ditu planaren elaborazioak eta nola lotzen da parte-hartze publikoarekin?

Zenbait fasetan egituratzen da Lurralde Plan Sektorialaren elaborazioa, modu progresiboan aurrera eginez plana zehazteko, eta planean bertan parte-hartze publikoa zein dagozkion ingurumen-azterlan eta ingurumen-deklarazioak sartuz. Parte-hartzearen ikuspuntutik begiratuta, parte-hartze publikorako nahitaezko gutxieneko baldintza batzuk ezartzen ditu araudiak, beste parte-hartze jarduera batzuk ere sartzeko aukerarekin, hori nahi izanez gero.

Euskadiko energia berriztagarrien LPSaren kasuan, Eusko Jaurlaritzak parte-hartze eta kontsulta publikorako prozesu baten alde egin du, LPSaren zenbait elaborazio- eta onarpen-fasetan luzatuko dena eta legez eskatu daitekeenaz haratago doana.

Parte hartzeko aurreko bi fase garatu ziren, Planaren Oinarrizko Dokumentuari eta Aurrerapen Dokumentuari zegozkienak. 

4- Zein unetan gaude orain?

Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumeneko sailburuak hasiera batean onartu du Energia Berriztagarrien Euskadiko Lurraldearen Arloko Plana, 2023ko apirilaren 27ko Aginduaren bidez, eta martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuak, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzekoak, ezarritakoaren arabera, honako hauek egin dira:

  • Interesa duten lurralde-administrazio publiko guztiei entzutea, 45 egun balioduneko epean planari buruzko oharrak eta iradokizunak egin ditzaten.
  • Hasierako onespenaren berri ematea ukitutako lurraldeko administrazio-batzarrei.
  • Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozeduran kontsulta egin zaien eragindako administrazio publikoei eta pertsona interesdunei kontsulta egitea, epe berean.

Dokumentu horien xehetasunetara esteka honetan sar daiteke.

5- Herritarren parte-hartzea

Parte hartzeko prozesuaren fase hau herritarrei eta lurralde-antolamenduaren eta energia berriztagarrien gaiarekin zerikusi zuzena duten eragileei irekita dago.

Herritarren parte-hartzearen fasean, lan-saioak antolatuko dira.

IZENA EMATEA

Aldeko argudioak
Gehienez 255 karaktere
Kontrako argudioak
Gehienez 255 karaktere
Oraindik ez dago iruzkinik
  •  erabiltzaile
    Ezer esateko?… Iritzia eman gobernuaren proposamen honi buruz