Tabako Kerik Gabeko Euskadi
Gobernuaren proposamenak Ekonomia eta Ogasuna

BGAEen arloko hainbat dekretu aldatzeko dekretu-proiektua. Aurretiazko Kontsulta Publikoa

qrcode
Hitzaurrea

Ekonomia eta Ogasun Sailak Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen arloko hainbat dekretu arautzeko dekretu-proiektu bat prestatzen hasteko asmoa du.

Zehazki, honako hauek aldatzea aurreikusten da:

  • 87/1984 Dekretua, urriaren 27koa, Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko Legearen Erregelamendua onartzen duena, BASEen administrazio-gastuetarako ezarritako ehunekoei dagokienez.
  • 92/2007 Dekretua, maiatzaren 29koa, borondatezko aurreikuspeneko erakundeen jarduera jakin batzuk arautzen dituena, BGAEen inbertsioak gauzatzeko aktibo egokiei, BGAEen erantzukizun soziala duen inbertsio-politikari buruzko informazioari eta gizarte-aurreikuspeneko planen orientazio inbertitzaileari dagokienez.
  • 203/2015 Dekretua, urriaren 27koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Erregelamendua onartzen duena. Aldaketaren helburua da Legeak lehentasunezko BGAEen arloan dituen aurreikuspenak erregelamendu bidez garatzea, bazkideek gobernu-organoetan duten partaidetza- eta ordezkaritza-araubidea zehaztea, eta bereziki azpimarratzea emakumeek eta gizonek ordezkaritza orekatua dutela organo horietan, bai eta lotutako eragiketetan ere, eta enbargoak eta Bazkideen Fitxategi Orokorra gauzatzeari buruzko zenbait alderdi zehaztea.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko ekainaren 30eko 6/2022 Legearen 11. artikuluak xedatzen duenez, testu juridiko arauemaileen proposamenak idatzi baino lehen, kontsulta publikoan bilduko da herritarren gizartearen iritzia.

Horrela, aurretiazko kontsultaren izapide honen bidez, herritarrei oro har eta etorkizuneko arau-erregulazio horrek eragin diezaiekeen erakunde publiko, antolakunde, entitate edo elkarte guztiei gonbidapena egiten zaie aurreikusitako aldaketen beharraz eta egokitasunaz iritzia eman dezaten, bai eta egon litezkeen alternatibez ere, parte hartzeko eta proiektatzen den arauari ekarpenak egiteko aukera izan dezaten.

Iragarki hau Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratzen denetik 20 egun balioduneko epea ezartzen da egoki iritzitako iradokizun edo ohar guztiak aurkezteko.

#EPSV_BGAE
Zerikusia duten berriak