Euskadiko Kantauriar Arroen uraren kudeaketarako funtsezkoak diren dokumentuen partehartzea publikoa

Hitzaurrea

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica, en los artículos 13.3 y 14.3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y en el artículo 12 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, la Agencia Vasca del Agua, mediante Resolución del Director General, da inicio a la consulta pública de la  Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico (Revisión 2022-2027) y del Plan Especial de Sequía Cuencas Internas del País Vasco y a la información pública del Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (Revisión 2022-2027) y del Informe de sostenibilidad ambiental 

Onartzen duen uztailaren 6ko 907/2007 Errege Dekretuaren 74 artikulua; Uholde prestatu da: Plangintza Hidrologikoaren Erregelamendua Arriskuaren Ebaluazio eta Kudeaketarako uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren 13.3 eta14.3 artikuluak; eta Plan eta programen ingurumen ebaluazio estrategikoa arautzen duen urriaren 6ko 211/2012 Dekretuaren 12. artikulua.

Uholde arriskuaren kudeaketa planen, lehorteak kudeatzeko planen eta plan hidrologikoaren arteko koordinazioa indarrean dagoen urari buruzko araudiak ezartzen duen betebeharra da. Koordinazio hori are beharrezkoagoa ikusten da plangintzen helburuak uztartu nahi badira: ur masen narriadura etetea eta ur masa eta babestutako eremuetan egoera ona lortzea.

Aurreko guztia betetze aldera Uholde Arriskuaren Kudeaketarako Planaren Proiektua (2022-2027) eta Lehorteen kudeaketarako planaren Proiektua integratu egin dira Plan Hidrologikoaren Proiektuaren Proposamenean (2022-2027), bai prozeduraren aldetik bai agirien aldetik.

Prozedurari dagokionez, ingurumen ebaluazioaren izapidea batera egiteaz gain, parte hartze prozesuak partekatuko dituzte, eta, era berean, batera egingo dituzte oniritzia eman behar duten hainbat organoetan egin beharreko urratsak.

Agiriei dagokionez, Uholde Arriskuaren Kudeaketa Planari eta Lehorteen Plan Bereziari dagokion atala Plan Hidrologikoaren Memoria, Neurri Programa eta Araudian sartu da.

Halaber, Kudeaketa Plan osoak Plan Hidrologikoaren XV eta XVI. eranskin bezala txertatu da. Agiri hori XVI. Eranskin bezala gehitzearen arrazoia informatiboa izanda, Uholde Arriskuaren Kudeaketa Planaren eta Plan Hidrologikoaren beharrezko uztartze eta koordinazioaren froga bezala; betiere kontuan izanda haren iraunaldia Errege Dekretuz  onarpen espezifikoa lortzeak baldintzatzen duela.

#Cuencas_cantábricas_Euskadi
Zerikusia duten berriak