Argitara jartzen den dokumentazioa eskuineko “PDF” fitxatik jaitsi ahal da. Jarraian Araudi guztia transkribatuko da parte hartze zuzenagoa lortzeko, zuzenean iruzkinak utzi ahal izateko. Araudiak eta Memoriak  Idatzizko Dokumentazioa osatzen dute.

 

I. Kapitulua. Xedea eta izaera

1. artikulua. Xedea

2. artikulua. Izaera

 

II. Kapitulua. Espazioaren antolamendurako eta erabilerarako gidalerroak

3. artikulua.  Ingurune fisikoaren antolamendu arloko gidalerroak

4. artikulua.  Azpiegitura berdearen eta ekosistemen zerbitzuen arloko gidalerroak

5. artikulua.  Eremu Funtzionalen arloko gidalerroak

6. artikulua.  Lurralde-eskalako hiri-sistemaren arloko gidalerroak

7. artikulua.  Hiriburuen gune anitzeko sistemaren arloko gidalerroak

8. artikulua.  Eremu Funtzionaletako buru eta azpiburuen sarearen arloko gidalerroak

9. artikulua.  Eraldaketa-ardatzen arloko gidalerroak

10. artikulua. Hiri-berroneratzearen arloko gidalerroak

11. artikulua. Hiri-hazkundearen perimetroaren arloko gidalerroak

12. artikulua. Jarduera ekonomikoetarako eta merkataritza-ekipamenduetarako lurzoruaren arloko gidalerroak

13. artikulua. Bizitegi-kuantifikazioaren arloko gidalerroak

14. artikulua. Plangintzak bateragarri egitearen arloko gidalerroak

15. artikulua.  Uraren arloko gidalerroak

16. artikulua.  Energiaren arloko gidalerroak

17. artikulua.  Ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak: hondakinen kudeaketa

18. artikulua.  Ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak: lurzorua, baliabide gisa

 

III. Kapitulua. Gomendio mailako gidalerroak

19. artikulua. Landa-habitataren arloko gidalerroak

20. artikulua. Paisaiaren arloko gidalerroak

21. artikulua. Kultura-ondarearen arloko gidalerroak

22. artikulua. Natura-ondarearen arloko gidalerroak

23. artikulua. Baliabide turistikoen arloko gidalerroak

24. artikulua. Mugikortasun multimodalaren arloko gidalerroak

25. artikulua. Oinezkoen eta bizikleten mugikortasunaren arloko gidalerroak

26. artikulua. Bide-mugikortasunaren arloko gidalerroak

27. artikulua. Tren-, portu- eta aireportu-arloko mugikortasunaren eta logistikaren arloko gidalerroak

28. artikulua. Zeharkako gaien eta hiri-ereduaren arloko gidalerroak

29. artikulua. Irisgarritasun unibertsalaren arloko gidalerroak

30. artikulua. Genero-ikuspegiaren arloko gidalerroak

31. artikulua. Klima-aldaketa arintzearen eta klima-aldaketari egokitzearen arloko gidalerroak

32. artikulua. Osasunaren arloko gidalerroak

33. artikulua. Euskararenarloko gidalerroak

34. artikulua. Lurralde-interrelazioaren arloko gidalerroak

35. artikulua. Parte-hartzearen arloko  gidalerroak

36. artikulua. LPP eta LPSen jarraipen-memoriaren arloko eta iraunkortasun-adierazleen arloko gidalerroak

37. artikulua. Lurralde plangintza partzial eta sektorialaren arteko koordinazioaren arloko gidalerroak

38. artikulua. Hirigintza-planak tramitatzean administrazioa integratzearen arloko gidalerroak

 

Aplikatzeko Arauen I. Eranskina: Ingurune Fisikoaren Antolamendua

1.- Ingurune fisikoaren elementu eta prozesuak eta jardueren kontrola

1.a. Elementuak eta prozesuak

1.b. Jardueren kontrola

2.- Ingurune fisikoaren antolamendua: erabilera-matrizea

2.a. Antolamendu-Kategoriak

2.b. Baldintzatzaile gainjarriak

2.c. Erabilerak

2.d. Erabileren arauketa. erabilera-matrizea              

 

Aplikatzeko Arauen II. Eranskina: Eremu Funtzional bakoitza osatzen duten udalerriak

Aplikatzeko Arauen III. Eranskina: Bizitegi Kuantifikazioa

Aplikatzeko Arauen IV. Eranskina: Administrazio zentralaren txostenen arabera sartutako arloko legeria

 

Xedapen Gehigarriak (behin betiko onesteko Dekretua)

1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen jarraipenerako memoria

2. Araba Erdialdeko eta Busturialdea-Artibaiko Lurralde Plan Partzialak 

 

Xedapen Iragankorrak (behin betiko onesteko Dekretua)

Lehenengoa: Lurralde Plan Partzialak eta Sektorialak egokitzeko epea

Bigarrena: Bizitegi-kuantifikazioa udaleko hirigintza-plangintzan

Hirugarrena: Hasieran onetsitako lurralde- eta hirigintza-plangintza

 

Xedapen Indargabetzailea (behin betiko onesteko Dekretua)

Azken Xedapenak (behin betiko onesteko Dekretua)