Vídeos Lehendakaritza Podcasts
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno (14-3-2023)

15 de marzo de 2023
Transcripción
Ia urte erdi bat esan zen. Egun on guztioi. Bueno, Kultura 2028 Plan estrategikoaren aurkezpena egiteko asmoa daukat, baina horren aurretik gaur Gobernu Batzordean onartutako beste erabaki batzuk laburtuko dizkizuet. Lehenengoak Segurtasun Sailarekin du zerikusia. Erkoreka sailburuak ekarri ditu hiru enpresen kanpoko larrialdi planak. Enpresa hauek dira Sofía Me Ibérica, Iruña Oka Araban, Gases Oxi Norte, Barakaldon Bizkaia eta Bakelite Ibérica, Lantaronen Araba. Hiru enpresa hauek landu behar izan dituzte inguruko eta tokiko agintariekin eta erakundeekin batera babes zibilerako plan bereziak. Horrela daude behartuta, Europan indarrean dagoen araudiaren ondorioz. Eta plangintza hauetan instalazio horietan gertatu litezkeen eta Camp enpresaren kanpokaldean eragina eduki lezaketen istripuen aurrean zer erantzun eman aurre ikusten da. Jakina, kanpora begirako neurri hau, ez, Gainera, enpresa bakoitzak betebeharra du eta hiru kasu hauetan horrela gertatu da. Enpresa bakoitzak bere larrialdi plana eduki behar du enpresa barruan, gerta litekeen hari aurre egiteko. El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior de tres empresas. Se trata de Sofía Mi Ibérica en Iruña, Oka, Araba, Gasez Oxi Norte, Barakaldo, Bizkaia y Bakelite Ibérica, Lantaron Araba. Estos planes de emergencia exterior que están exigidos por la Unión Europea deben ser desarrollados por estas empresas de acuerdo con las autoridades locales e instituciones competentes de su alrededor. Y se trata de elaborar planes de protección civil de carácter especial, cuyo fin es articular una hipotética respuesta externa ante determinadas hipótesis de accidentes que pudieran surgir en su actividad. Y estos planes exteriores vienen a complementar aquellas medidas que las empresas también tienen la obligación y en este caso se han aprobado, de tienen también previstas en sus planes de emergencia, en este caso de posibles contingencias en su interior. Kontseiluak argi berdea eman dio indarrean dagoen 2006ko lege baten aldaketari. Lurzoru eta Hirigintzari buruzko legea da eta aldaketa proposamen hau EAJ eta Pseren eh talde parlamentarioek eramango dute Eusko Legebiltzarrera legezko proposamen modura. Bere helburua da indarrean dagoen lege honen artikulu baten aldaketa egitea, berridazketa egitea, momentu honetan indarrean dagoen testuak ez duelako behar besteko argitasunik ematen gai hau kudeatzeko momentuan. Beraz, textuaren dará 25. artikulua edo artikuluaren esanahiak argitzea du helburu bezala, eta artikulu honek zerikusia du ematen diren lizentziarekin eta lizentzia hauek duten iraupenarekin. Bi alderdi politikoek egin duten proposamenaren ondorioz, aintzat hartuko da edo planteatzen da egon litezkeen baimen ezberdin horiek denboran batzea eta, beraz, orain arte baimen ezberdin horien gehienezko epea bi urtekoa bazen, hemendik aurrera bi gai bat hiru urtekoa izatea. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la toma en consideración de la modificación de la Ley 2006 de Suelo y Urbanismo, que han propuesto los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi como proposición de ley en el Parlamento Vasco. Se trata de modificar o mejorar la redacción de uno de sus artículos, con el objetivo de establecer un marco de juego claro para la interpretación que hay que hacer del mismo. Por lo tanto, el Gobierno dará el visto bueno a este proceso para aclarar y corregir este artículo, que tiene que ver con el plazo de los compuestos de suspensión de las licencias, aprobaciones y autorizaciones urbanísticas que se conceden a través de esta ley. Es opinión de los grupos parlamentarios y del Gobierno que la redacción actual es muy restrictiva y genera dificultades de interpretación, y se trata, por lo tanto, de mejorar su redacción, dejando clara que él tanto, que que que la suspensión que viene, que viene como consecuencia de la aprobación de licencias o aquellas otras suspensiones que son consecuencias de aprobaciones y autorizaciones urbanísticas, son complementarias, y, por lo tanto, estos plazos de suspensión podrías podrían pasar de los dos años actuales a los dos 1 o tres años. Bestetik, Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du Konstituzio Auzitegian konstituzio-kontrako zen kontrakotasuneko errekurtsoa jartzea 2023ko Espainiako Aurrekontu orokorrei eta, zehatzago esanda, aurrekontuen xedapen gehigarri bat. Xedapen gehigarri horren bitartez, Espainiako Gobernuak erabaki zuen Europatik datozen diru-laguntzen kudeaketarako aplikazio jakin bat erabili beharko zela, eta behartzen gintuen administrazio ezberdinetako goi kargu guztiak aplikazio hori erabiltzera. Eusko Jaurlaritzak uste du lege hau gure eginkizunetan sartzen dela eta Euskal Autonomia Erkidegoaren autogobernua urratzen urratzen duela. Erabaki hau. Espainiako Gobernuak bere aurrekontuan hartu zuen erabaki hau, Eusko Euskal Erkidegoarekin hitz egin gabe hartu zuen, bere kontura, eta alde bakarreko erabaki bat izan zen. Eta, esan dudan bezala, Erkidegoari ezartzen dio Estatu agentziaren aplikazio bat erabili beharko dudala Europako Berreskuratze, Eraldaketa eta erresidentzia resilencia planeko funtsak gauzatzeko ematen diren diru-laguntza eta kontratu guztiak izapidetzeko eta kudeatzeko. Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek ohartarazten dute gure prozeduretan Estatuak ezarritako tresnak erabili behar izateak arriskua dakarrela gure autogobernurako. Eta gure eta gure zerbitzu juridikoen ustez, legez kanpoko esku sartzea ekarriko luke gure ardurapeko zeregin publikoetan. El Consejo ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023. Los servicios jurídicos al Gobierno consideran que con esta decisión, que se trata de obligar a las administraciones autónomas a utilizar una determinada aplicación, una y común para todos para la gestión de los fondos europeos, el Gobierno español se inmiscuyó en labores que son propias del Gobierno Vasco, vulnerando el autogobierno. La Ley Estatal de Presupuestos para 2023 estableció, sin consulta previa, en nuestro caso con la Comunidad Autónoma Vasca que en la tramitación y gestión de todas las subvenciones y contratos que los órganos vascos otorguen en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, éstas deberían utilizar un aplicativo determinado. Los servicios jurídicos alertan del riesgo que comporta la imposición de una herramienta estatal de este tipo, por considerar que supone una injerencia y la gente y legítima en las tareas públicas que tenemos encomendadas. Toda vez que es el Estado quien pasa realizar actuaciones ejecutivas en nuestros procedimientos de forma contraria a lo que el Estatuto de Gernika establece. Gobernu Kontseiluak gizartean, bizikidetza, giza eskubideen errespetua, enpatia eta elkartasuna sustatzea helburua duten diru-laguntzen deialdia baimendu du. Guztira 250.000 euro izango dira. Berdintasun Sailetik planteatuta dago eta, esan bezala, udalei zuzenduta daude. Tokian-tokian bizikidetzari eta giza eskubideei buruzko proiektuak sustatzeko. El Gobierno ha acordado financiar con 250.000 euros la realización de proyectos de convivencia y derechos humanos en el ámbito local por parte de los ayuntamientos y demás entidades locales vascas en el año 2023 m. Esta convocatoria tiene como objetivo promocionar la convivencia, el respeto de los derechos humanos, la empatía y la solidaridad en la sociedad. Eta azkenik, si eran, mehatxua bota dizut orain, egia izango da. 2028 Kultura Plan Estrategikoa onartu du gaur Gobernu Batzordeak, eta horren berri eman nahi dizuet. 2028 Kultura Plana Eusko Jaurlaritzak agintaldi honetarako onartutako 16 planetako bat da. Bere egunean eta zerrenda onartu genuenean, plan honen izenburu bezala agertzen zen 2025era bitarteko plan bat egingo genuela, baina gaur onartu duguna 25eraino jokoa izan beharrean, 2028ra arte planteatzen da. Zergatik? 2028. Bueno, alde batetik, datorren maiatzean udal eta foru hauteskundeak izango direlako eta plangintza hau egiterakoan nahi izan dugulako oinarri bat proposatu maiatzean sortuko diren udal eta foru aldundiei elkarrekin garatzeko kultura politikak datozen urteetan. Nahi izanez gero, eta datorren urteko hauteskunde munizipal lehen ondoren sortuko litzatekeen Jaurlaritza berriak, Carla nahi balu, indarrean egongo litzateke plan hau 2028ra arte. Lehenengo aldia izango litzateke gure Erkidegoan honen moduko planteamendu bat egiten dela eta aukera emango luke erakunde ezberdinek elkarrekin lantzeko. Nos hemos retrasado un poco en la presentación de este plan estratégico que tenía que haber llegado a Consejo de Gobierno a primeros del año 2022, pero dos han sido las razones principales que han motivado su retraso. El primero es que queríamos que llegará al Consejo de Gobierno una vez fuera acordado y consensuado con las diputaciones forales, con las capitales de nuestros territorios y con Eudel, y así lo hicimos el pasado otoño en el seno de HAKOBA, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para Asuntos Culturales. Además, queríamos que llegara al Gobierno con el beneplácito y a la I y la aceptación del Consejo Vasco de la Cultura, que se celebró en diciembre. Consejo al que llevamos su modificación, que ya presente en esta rueda de prensa antes de que finalizara el año. El objetivo del plan es que ubicar o situar al ciudadano y a la ciudadana como referente principal de nuestras políticas culturales. Se trata de mejorar el bienestar, se trata de mejorar el desarrollo humano, se trata de desarrollar también el sentimiento colectivo y cultural de nuestra comunidad, y se trata también de reconocer los valores que la cultura tiene, tanto los valores intangibles que tiene la cultura como aquellos tangibles que tienen que ver con el desarrollo económico, la generación de empleo y el empleo de calidad. Hiru zutabe ditu gaur onartu dugun plangintza honek. Hiru arlo planteatzen ditu lanerako. Bata da sorkuntzari lotutako ardatza, bestea da eskaintzari lotutakoa, eta hirugarrena da transmisioari lotutako. Eta dira Badira bi ardatz alderik alde zeharkatzen dutenak plangintza hau. Lehenengoak du zerikusia euskararekin. Euskal kulturak ezaugarri propio bezela du hizkuntzarena, euskaraz sortutako kulturarena, bere ezaugarri propioa du eta euskal erakundeen betebeharra da hori beren beregi sustatzea eta bultzatzea. Eta bigarren ardatzak zerikusia du berdintasunarekin, gizon eta emakumeen berdintasunarekin zerikusia du kulturaren munduan emakumeek egiten duten ekarpena argitara ateratzearekin eta visible egitearekin, eta horrek eskatzen du planteatzen diren politika guztietan aintzat hartzea. Hasieratik. Ikuspegi hau. Eta hirugarren ezaugarri bezala, esango nuke o ubereats, gobernantzari dagokio, planteatzen dela auzolanean egitea. Horregatik, hasieran esan dudan bezala, helburu bezala planteatzen dugu aldundiekin, udalekin eta kultura sortzea posible egiten duten sektoreekin batera lantzea. Lau arlo finkatu ditugu lanerako. Lehenengoak zerikusia du talentuaren garapenarekin. Nahi badugu herritarrentzako egokia izango den sorkuntza kultural interesgarri bat edukitzea, behar-beharrezkoa da sorkuntza hori posible egingo duen tantea garatzea eta zaintzea. Bigarren arlo bezala planteatzen dugu kultur eskaintza aberastea eta gizarteratzea eta horretarako hartu behar diren neurriak hartzea. Hirugarrenak du zerikusia kultura ondarearekin. Erabaki behar dugu zer eta nola nahi diegu transmititu gure ondorengoei gure gizartean dagoen kultura eta ondarea. Eta laugarren arloak du zerikusia gure bizitzaren arlorik gehienetan bezala, digitalizatzea, Harekin, digitalizazioak iritsi da, baita gure politika, gure kultura politiketara ere, eta horretan eragin behar dugu. Egin nahi izan dugu eta hau da, planaren azken zatian agertzen den konpromiso bat. Egin nahi izan dugu zehaztu ahalik eta gehien, konkretu, ahalik eta gehien ardatz estrategikoetatik harantzago zer egingo duen Jaurlaritzak proiektu jakinen inguruan datozen urteetan eta horien inguruko lan proposamena egin beste erakundeei. Zentzu horretan, aipatuko ditut arloz arlo zeintzuk diren egiten ditugun proposamen azpimarragarri batzuk, honek ez dudana agortzen. Eskaintza gehiago ere badaude testuan, baina nik aipatuko nituzke, alde batetik, talentuari begira formazioak, trebakuntzak eta erresidentziak hartzen duten garrantzia. Bestetik, behar-beharrezko ikusten dugu kultura langileen eta profesionalen lan-baldintzak egokitzea eta aintzat hartzea haien fiskalitatea. Planteatzen dugu beka berri bat sortzea, euskal idazleei urtebetez lan literario bat sortzen laguntzeko programa. Plangintza honetan zehar behin eta berriz aipatzen da sistema hitza. Jarduera ezberdinak ikusten ditugu elkarri lotuta eta horrela kontzeptualizatu dugu. Ikusten dugu gure kultura, eskaintza eta gure kultura sorkuntza dela sistema askoren arteko elkarreraginez sortzen den zerbait. Eta zentzu horretan, garrantzi berezia ematen diogu datozen urteetan ikus-entzunezko sistema indartzeari. Era berean, iruditzen zaigu, eta zentzu horretan pauso batzuk ematen hasita daude foru Aldundiak, garrantzitsua dela eginkizun honetan pizgarri fiskalak edukitzea eta mezenasgo hari bultzada bat ematea. Era berean, garrantzitsua da nazioarteari begira ere bultzada bat ematea. Eta zentzu horretan planteatzen dira momentu honetan Eusko Jaurlaritzak nazioarteari begira dituen plangintza nagusiak, eta jomuga nagusiak zaintzea, momentu honetan bereziki Quebec, Flandria eta Japonia, Eta, era berean, gure kulturan indarra indarra hartzen ari diren Kimuak eta Zabal programak sustatzea. El segundo ámbito en el que proponemos propuestas concretas tiene que ver con el objetivo de mejorar y ampliar la oferta cultural en todos los ámbitos y en todas las especialidades de nuestra actividad creativa y cultural. Concedemos especial importancia y asumimos el compromiso de desarrollar un plan de acción para fomentar la lectura en nuestra sociedad. En ese sentido, Eliburutegia se plantea como una herramienta fundamental para seguir impulsando en los próximos años, pero también fortalecer la red de bibliotecas que tenemos en nuestra comunidad y darle un impulso a la Comisión de Coordinación de estas bibliotecas. Uno de los sistemas principales que tenemos en nuestro ecosistema cultural es el que tiene que ver con las artes gráficas y visuales, al que denominamos Sistema Vasco del Arte. Y en este sentido planteamos programas concretos, como puede ser la adquisición de compartida de obras de artistas vivos y el fomento de iniciativas de personajes creativos que han sido importantes en este en ese sistema, como puede ser el centenario de Chillida, que se celebrará el próximo año, también el de Néstor Basterretxea. Uno de los proyectos principales en este sentido de ampliar la oferta es la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y también planteamos como una tarea para los próximos años definir el proyecto que la Diputación de Bizkaia y el propio museo Guggemheim están impulsando para Urdaibai, definir sus características y decidir también la implicación que los diferentes niveles institucionales deban tener en el museo y en la comarca. Vinculada al mundo de la digitalización. También se plantea el impulso al proyecto Arte-eder, que surge de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y también el impulso al Centro de Documentación de Arte Femenino de artistas Femeninas, que está en el que está siendo impulsado desde el museo Artium de Vitoria. Ondare kulturalari dagokionez, alde batetik, garrantzi berezia ematen diogu Barakaldon sortzen hasi garen euskal ondare industrialaren konexioari. Lehenengo bildumak prest dira, oraintxe hasiko dira eraikuntza lan berriak han dagoen gune edo superficie hori handitzeko, eta horrela aipatzen da. Garrantzia du, baita ere, Sestaon bertan dagoen labe garaiaren berrera, berrerabiltzea eta bere erabilpenerako. Erakundeen artean planteatuta daukagun lan programak aipatu nahi izan ditugu. Batzuek hasita daude, besteak hasteko puntuan baino ondarearen arloan momentu honetan planteatuta dauden Zaila, Errenteria, Albaola, Orduña, Ocio, La Barraza, Artziniega proiektuei eta datozen urteetarako proiektu garrantzi garrantzitsu bezala, baita ere planteatzen ditugu Iruñea bere lehian lanean jarraitzea, Añanako Gatzaga ahtan lanean jarraitzea beste erakundeekin batera. Donostian Miramar Jauregiaren berrerabiltzea eta berrerabiltzea, eta Irunen Urdanibia Jauregian dauden ondarearekin zerikusia duten elementuak errekuperatzea. Baita ere Getarian, Zarautz Jauregia berreskuratzea. Eta guzti hauekin batera, garrantzi berezia ematen diogu gure aurrekontuaren ehuneko bat erabiltzea ondarea zaintzeko eta ondarea berrindartzeko. Eta politika guzti hauetan, bai sorkuntzarekin zerikusia dutenetan, bai produkzioarekin edo ekoizpenarekin zerikusia duten eta bai ondareari lotutako ekimen guztietan garrantzi berezia du sostenigarritasun ak. Kulturan ere behar-beharrezkoak dira ingurunearen zaintza planteatzen duten politikak, ahalik eta kontsumorik, energia kontsumorik txikiena eragingo dutenak eta baita ere hondakinen kudeaketarekin zerikusia dutenak. Eta proiektu konkretuekin bukatzeko, mugarri modura baita ere aipatu nahi ditut. Alde batetik, Euskara Planaren Euskara Planaren kontsolidazioa gure kulturaren leiho digital bezala duen garrantziagatik, baita ere arte eszenikoen arloan Taula izeneko bilgune digitala garatzea eta sortzea. Museoen arloan museoen erakusketak digitalizatu eta publikoari erakustea posible modu erakargarri batean posible egingo duen museotik proiektua sustatzea. Eta datu digitalen kudeaketaren inguruan planteatu litezkeen ekimen ezberdinek. Y por último, insisto en que el plan propone una fórmula de gobernanza para su desarrollo, seguimiento y aplicación, que tiene como pilares de saco gobernanza. Por un lado, el Consejo Vasco de la Cultura, por otra, el órgano interinstitucional para coordinación de las actividades Culturales, como es hakoba sin duda mantener el contacto permanente con el sector cultural. Ayer estuvimos haciendo un resumen, y durante el año 2022 nuestro departamento ha mantenido más de 1000 reuniones con agentes culturales vascos para analizar y concretar estas políticas culturales. Fomentar el impulso a la actividad cultural, organizando la en sistemas y la colaboración con el Observatorio Vasco de la Cultura como una herramienta fundamental para el conocimiento de los datos vinculados a la actividad creativa y cultural y a su desarrollo. Azkenik, eta datozen urteetarako, Kultura Plan honek planteatzen du 2000-22.000 eta 25 urte bitartean ia 300 milioi euroko inbertsioa eta gastua sustatzea Kultura Sailetik. Eta 2025etik 2028ra zabalik geratzen da momentu horretan planaren berrikusketa egin eta behar balitz, ba behar balitz ez beharko diren baliabideak finkatzeko. Azkenik, planak bere azkeneko atalean planteatzen du indikadore eta helburu sistema bat urtez urte planaren jarraipena egiteko. Bueno, esto es, en resumen, lo que hemos aprobado hoy el Consejo de Gobierno dentro de este Plan Estratégico Kultura 2028 2028. (Musika) Kultura. Actuaciones que se establecerá. Un genio Urdaibai quería saber si nos puede completar un poquito más concreto, que simplemente se marca de esta forma. Bueno cualquier parte del hecho de la determinación de la Diputación Foral de Bizkaia y del Museo Guggenheim de Bilbao para impulsar un nuevo centro con características muy determinadas en el ámbito de Urdaibai, que cualquier planteamiento de planificación estratégica para que se haga, que se haga para los próximos años tiene que atender esa decisión, no esa determinación de la Diputación Foral y del propio museo. Estamos en un momento en el que con el liderazgo de la Diputación de Bizkaia se está defendiendo el proyecto en todas sus vertientes. Estamos pendientes de una definición de necesidades de servicio que un estudio de arquitectura está defendiendo para el mismo. Estamos pendientes de la adquisición de las diferentes superficies que podrían albergar las instalaciones de ese museo, estamos pendientes de toda la revisión de los planes urbanísticos en vigor para ver de qué forma se adecua al museo a ellos. Estamos también pendientes del plan de financiación para el mismo, Y estamos también pendientes, como alguna vez he comentado en esta, en este mismo foro, de los compromisos que cada institución, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, ayuntamientos de la zona y otros órganos adquieran para el desarrollo integral de la comarca de Urdaibai, Después del conocimiento de esas precisiones, que en los próximos meses habrá que determinar, será el momento en el que cada institución adoptara, pues, sus compromisos, No. En cualquier caso, es algo que está ahora mismo en fase de desarrollo, y es obligación también del Gobierno Vasco atender ese proyecto y las consecuencias que él se pudieran derivar. Bueno, gaur baino lehenago ere ez zuen aurrean, esan dut Jaurlaritzak konpromiso bat duela Urdaibai eskualdearekin, Busturialdea eskualdearekin, bere garapen osorako. Oso toki jakina da, bere ezaugarriak ditu, batzuk ingurugiroarekin, ingurugiroarekin eta sostenigarritasun harekin dute zerikusia, beste batzuk eskualde horren garapen ekonomikoarekin eta garapen eta eskualde horretan enpleguak izan behar duen garapenarekin. Eta horretan, konpromiso horretan, erakunde guztiak daude. Eusko Jaurlaritza dago, Bizkaiko Foru Aldundia dago eta ingurune horretako udal guztiak daude. Garapen proiektu horren barruan planteatu du Bizkaiko Foru Aldundiak eta planteatu du Bilboko Guggenheim Museoak museo berri bat egitea, instalazio berri bat egitea. Eta momentu honetan azterketa lanetan ari dira erakunde desberdinek. Museoari dagokionez, alde batetik, datozen hilabeteetan finkatu beharko da zein den bere garapen arkitektonikoa eta ze ezaugarri eta zer itxura izango duen instalazio horrek. Finkatu beharko da, baita ere, zerbitzu eskaini behar dituen eta non. Aztertu beharko da nola eskuratzen diren instalazio horiek, eraikitzeko beharko diren lurzoruak. Aztertu behar da, baita ere, ze ezaugarri urbanístico dauden inguru horretan eta ze, zer erabaki hartu beharko liratekeen jarduera berri hori posible egiteko. Eta planteatuta dago, baita ere, gogoeta bat, museoaren finantziazioari buruzkoa. Eta ez dezagun ahaztu mozio hori eginda ere, aztertu beharko dela nola lotzen den Bilboko museoarekin eta bere funtzionamendurako eta bere inbertsioetarako arte inbertsioetarako behar dituen baliabideak, nola, nola planteatzen diren. Guzti hori dago momentu honetan azterketa fasean. Erakunde bakoitzak hartu beharko ditu bere konpromisoak, eta datozen urteetarako plan estrategiko bat egin behar badugu kulturari buruz ezin da egin hori aintzat hartu gabe. Orduan, momentu honetan planteatzen den konpromisoa da neurriak ezagutu ahala eta irizpideak finkatu dela, ba aztertuko dira hartu behar diren erabakiak hartzeko. Bestetik, profesionala, Kulturako profesionalei dagokienez, egia da orain dela hilabete batzuk Zergen Koordinaziorako Organoaren barruan, OCT ez zela ezagutzen dugun organo horren barruan, oinarrizko konpromiso bat hartu zutela foru aldundiek kultura arloko profesionalen fiskalitatea aztertzeko eta arautzeko. Ez da egin hurrengo pausorik, ez da eman hurrengo pausoa. Beraz, foru aldundietako agintaldiak amaituko dira gai hori gehiago zehaztu gabe, Baina konpromiso badago, oinarri badago. Horretan aurrerapausoak emateko. Zer ezaugarri eduki beharko lituzke fiskalitatearen inguruan aldundietatik planteatzen den ekimen horrek? Alde batetik, kontutan izan beharko luke kulturaren arloan egiten diren jarduerak askotan ez direla urte natural baten barruan gertatzen, Urte bat baino gehiago iraun dezakete eta diru-sarrerak momentu puntual batean planteatzen dira, nahiz eta urte gehiagotarako izan. Hori aintzat hartu behar du Fiskalitateak, beste jarduera batzuetan egiten duen bezala. Bestetik, iruditzen zaigu kultur profesionalek kultur jarduerak dauzkala berezko gastu batzuk, beste jarduera batzuetan bezala, aintzat hartu beharko ez liratekeenak. Castellana, gaztelaniaz esaten da gastos difícil, justificación. Horiek ere aintzat hartu beharko lirateke. Bestetik, iruditzen zaigu garrantzitsua dela oinarrizko berme batzuk finkatzea kulturaren arloko profesionalak kontratatzen direnean gutxieneko batzuk finkatzeko. Askotan entzuten diegu kultur sortzaileei, idazleei, artistei, deitzen dituztela toki batera edo bestera hitzaldi bat emateko, zerbaiten aurkezpena egiteko eta horrek ez duela ordainik ona. Hori ezin liteke gertatu. Eta uste dugu erakunde publikoek konpromiso bat hartu beharko genukeela horrelakorik gertatu ez dadin, se Horrek bermatuko luke kulturgileek dauzkaten jarduera horien truke diru sarrera bat edukitzea. Eta gero, guzti honi lotuta, bada aipagarria, baita ere aldundiek hartu duten beste erabaki bat, eta izan da ikus-entzunezko sektorean eta arte eszenikoen sektorean pizgarri fiscal garrantzitsuak emateko konpromisoa. Uste dugu guzti horrek planteatzen duela datozen urteetarako ba halako horizonte bat, fiskalitatearen ikuspegitik interesgarria izan daitekeena, bai kulturaren arloko profesionalentzat eta bai kulturaren arloko enpresentzat. Uno, lehendakariak azaldu digu gutxi gorabehera nola izan zen atzo lau presidenteek lau erkidegoetako presidenteen izan zuten bilera. Gogorarazi digu, ze kontzeptotan sortu zen bilera honen deialdia, eta bueno, kontatu digu, baita ere, zeintzuk izan daitezkeen hurrengo datozen hilabeteetarako eginkizunak. Gogoetaren oinarrian badago hitz, bada, gertakizun bat aintzat hartzea merezi duena, eta da Britainiar Bretainia Nagusiak kendu egin duela, kitatu egin duela Europar Batasuna eta horrek ahuldu egiten duela Ardatz Atlantikoa. Hala ere, kontutan izan behar da datozen sei hilabeteetan Espainiak izango duela Europar Batasunaren presidentzia, Sanchez presidenteak izango duela Europar Batasunaren lidergoa. Eta ondoren etorriko diren presidentzia berrietan, beste ardatz batzuetan, Europako erdialdeko eduki alde eta ekialdeko herrialdeetako presidenteak izango dira Europar Batzordearen lidergoa hartuko dutenak. Beraz, atzo bildu ziren lau presidenteen ustez, behar-beharrezkoa da datozen sei hilabeteetan, sei hilabeteetan, Espainiako Gobernuak izango duen Europaren lidergo hori erabiltzea Europa mailan hain beharrezkoak diren erabakiak hartzeko. Batzuk, garraioari eta trenbideei dagozkie, beste batzuk energiaren sorkuntza eta garraioari dagozkio, beste batzuk digitalizazioari eta erronka demografikoari. Lehendakariak bere gogoetak kokatu du ardatz Atlantiar Atlantiko hori osatzen duten herrialde guztietan. Hazi, Portugaletik, Lisboa eta Opor Portoko lurraldeetatik, jarraitu ia-ia penintsularen erdia hartzen duen lurraldeekin eta jarraitu gorantza, ba Frantzia, Belgika eta Alemania aldera. Zentzu horretan, lehendakariak iragarri digu Arko Atlantikoa osatzen duten herrialdeek proposamen bat egingo diotela Europar Batzordeari Macrorregión bezala antolatzeko Europaren baitan. Horrek eskatuko luke onartuko balitz eta datozen sei hilabeteak izan daitezke egokiera on bat horretarako. Horrek esan nahiko luke estatuek eta lurraldeek hemen planteatuta dauden helburuekin konpromiso handiago bat hartuko luketela eta, beraz, garantia gehiago egongo liratekeela hain garrantzizkoak diren proiektu hauek bultzatzeko. El hobiaren inguruan, Denis Itxasok esandakotik. Bueno, Espainiako Gobernuaren ordezkariak en Google sin ondo daki, 1000 bederatziehuneta 89an Abiadura Handiko Trena martxan jartzeko lehen proposamenak egin ziren momentutik egon direla, lo biak Espainiar Estatuan, ardatz Atlantikoan, ardatz Mediterraneoan, egon direla, lo biak Europa osoan eta momentu honetan ere badaudela. Eta iruditzen zaigu, zentzu honetan, lobby hitzak ongi adierazten duela azkenean zer esana duten eta influentzia bat duten erakunde batzuetako buruek elkarrekin jarri dira presio egiteko zentzu horretan. Líneas de actuación o los ejes del Plan de Cultura. Quería preguntarle por los plazos. Por ejemplo, en el caso. Pero también el Memorial del Cano. Hay algún plazo para su inauguración, nueva apertura, que quería preguntarle también en relación al recurso de inconstitucional. De inconstitucionalidad. Quería saber si el Partido Socialista está de acuerdo con la presentación del recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos de Sánchez. Con respecto a los proyectos vinculados al sistema del arte y al patrimonio cultural que usted ha. Bueno en el caso del Guggenheim Urdaibai todavía no existe un calendario ni ninguna previsión de construcción, no hay un compromiso por parte de la Diputación de Bizkaia y del Museo Guggenheim de Bilbao para que antes del verano se puedan conocer las necesidades y servicios que requeriría el nuevo Guggenheim o la instalación del Guggenheim en Urdaibai. A partir del conocimiento de esos requisitos de servicios, espacios, habría que hacer una una cuantificación económica de su coste y habría que pasar también a la convocatoria de algún tipo de concurso para la elección de un arquitecto que lo pudiera desarrollar. Pero bueno todavía mientras no se conozcan las características y necesidades y requerimientos que puedan tener estas instalaciones, no se resuelvan los otros aspectos relacionados con su edificación, pues es difícil plantear todavía un calendario concreto. Con respecto al Zarautz Jauregia y al Memorial de Elkano en Getaria, las obras de construcción deberían estar finalizadas el año 2024. Si bueno eh el planteamiento tanto para el recurso de inconstitucionalidad como para la convocatoria de una comisión bilateral de negociación que pueda evitar el recurso al Constitucional ha sido planteado por la consejera competente, Olatz Garamendi, y ha sido aprobado sin ninguna objeción por parte de nadie. En relación al clan, quería preguntarle por el plan de becas, el programa de becas que ha citado no sé si es un programa nuevo o emplear su programa existente. Y creo que ha comentado que en principio, tema de los incentivos hasta este momento, al lado me daba la sensación proactividad, encaraba que hay un trabajo todavía por hacer antes de que se puedan aprobar a ese tipo de de incentivos. Y luego, bueno con respecto a la fiscalidad, el Plan Estratégico de Cultura para los próximos años plantea dos ámbitos principales de trabajo. El primero tiene que ver con la creación con los profesionales creadores de la cultura y con la conveniencia de desarrollar un sistema que atienda a la fiscalidad que caracteriza a estas profesiones. Existe un acuerdo básico que se alcanzó entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales en el Órgano de Coordinación Tributaria, que no ha dado tiempo a desarrollar antes de las elecciones municipales y forales y que deberá ser desarrollado, por tanto, por las nuevas diputaciones. Esta fiscalidad debería tener en cuenta, en primer lugar, la cara, las características propias de la de la actividad cultural. En muchos casos, estas actividades que se desarrollan en un momento muy concreto, pero requieren de una preparación y da una preproducción, que es muy anterior. Imaginemos el caso de una película de cine que se estrena en un momento concreto, que genera una serie de ingresos a partir de ese momento, pero que han necesitado de un tiempo, normalmente el largo de tres o cuatro años por delante, para su financiación y para su producción. Es lógico que la fiscalidad atienda las características propias de estas actividades culturales. Por otro lado, como otras actividades económicas, las actividades económicas vinculadas a la cultura también generan una serie de gastos que en todas las estimaciones de rendimientos que se hacen ante las haciendas se consideran como gastos de difícil justificación, que nos parece que es necesario que las haciendas, haciendas, contemplen en sus normativas. Y, por otro lado, nos parece también importante que las instituciones vascas asumamos el compromiso de fijar un suelo, una base para las contrataciones que se realizan con los profesionales del sector cultural. Escuchamos muy a menudo que se ha invitado a un escritor o un artista a dar una conferencia en un pueblo, y la petición de la conferencia se suele hacer, pero muchas veces no se habla de la retribución que ese esfuerzo que va a hacer el artista o el escritor va a tener. Este es un tema de buenas prácticas que deberíamos acordar entre todas las instituciones, y junto a eso hay todo un ámbito de medidas fiscales que este año han anunciado en nuestras acciones forales y que entrará en vigor. Entrarán en vigor es seguramente desde el uno de enero, pero deberán ser desarrolladas tanto en Guipúzcoa como en Álava, como lo ha hecho antes Bizkaia en los próximos meses. Están vinculadas a la producción de obras audiovisuales, están vinculadas a la producción de obras y artes escénicas. En los próximos años van a ser fundamentales para que esas medidas fiscales que se están adoptando refuercen el sector cultural, el sector de la producción cultural y también la producción de obras audiovisuales y de artes escénicas. Programa de becas. Si el plan se cita expresamente una beca que es de carácter novedoso, en la que estamos trabajando, se trataría de facilitar a un escritor y lo estamos planteando para la lengua vasca, facilitar a un escritor una retribución de un año para que se pueda liberar de otras actividades y dedicar ese tiempo a la CREEX a la creación de una producción literaria. La mayor parte de nuestros escritores y escritoras que tienen que compaginar su actividad creativa con otras actividades profesionales, esto les permitiría a poder disponer de un tiempo mayor para desarrollar obras literarias de mayor ambición. Activar el mecanismo. Bueno, lo tenemos como compromiso que nos gustaría implantar y que debería estar recogido en el presupuesto del año 2024. Que había dejado una pregunta. Qué tiene que ver con lo que había preguntado Amaia. El lendakari, no sé si me bueno comentaba que ha informado al Consejo de Gobierno de la cumbre de ayer. Ha detallado que a dar a partir de ahora se ha concretado que es lo que lo que lo hace. Por una parte, y que como objetivo de los cuatro precedentes que ayer se reunieron y de las diferentes organizaciones que hoy en día que componen el Arco Atlántico, puso un objetivo para el próximos para este año, para el segundo semestre de este año, que va a ser el semestre en el que la presidencia en el que el presidente español Pedro Sánchez, va a ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea, se plantea como objetivo que lo que hasta ahora ha funcionado como Arco Atlántico se constituya en una macrorregión dentro de la Unión Europea. La aprobación de una macrorregión es algo que corresponde a las autoridades máximas de la Unión Europea. Cuenta con el respaldo de otras instituciones europeas, como el Comité de las Regiones, y traería consigo cuenta también con el visto bueno de la del Estado francés, y traería cómo consigo una mayor implicación de las autoridades estatales, regionales y locales con los proyectos que se definan para esa macrorregión. El Arco Atlántico ha estado hasta ahora muy vinculado a aquellos aspectos que tuvieran que ver con las actividades marítimas y con las actividades de transporte, especialmente por ferrocarril. Su constitución en macrorregión permitiría abordar otros ámbitos de desarrollo, como puede ser el de la energía, de la generación y distribución de energía en la Unión Europea, el de la generación y distribución de gas, hidrógeno, verde en la Unión Europea, o también el poder abordar de forma conjunta políticas que tenga que ver con la sostenibilidad de la actividad económica. Por lo tanto, que el segundo semestre de este año, el semestre en el que España ostentará la presidencia de la Comisión Europea, se plantea como un momento oportuno para poder impulsar estos proyectos. Las próximas presidencias corresponderán a estados centroeuropeos o a estados del este de Europa. Por lo tanto, creemos que nos encontramos ante un contexto de oportunidad que todas las autoridades de las regiones y entes del Arco Atlántico están empeñadas en aprovechar para que estas necesidades que se han detectado para asegurar un buen desarrollo de toda la comarca atlantic, de toda la costa Atlántica europea, pues, pueda prosperar a la mayor brevedad de tiempo. Bueno, lehenengo gaiari dagokionez, iruditzen zaigu inork ez daukala informazio argi eta garbirik sortu den egoeraz, eta, beraz, ba Jaurlaritzaren konpromisoa da adi-adi jarraituko dituela egon litezkeen gertakizunak. Gaur uste dugu inork ez dakiela honek zerikusirik bat duen edo ez lehenago bizi izan ditugun beste momentu batzuekin. Pedro Azpiazu sailburuak egin du gogoeta bat horren inguruan, esanez, bere iritziz, momentu honetan finantza sistemak Europa osoan eta mundu osoan berme gehiago dituztela 2008an baino, eta prestatuago daudela ezer edo zerbait gertatuko balitz horri erantzuteko. Baina baita ere, kontutan hartu behar da, baita ere, azken hilabete hauetan hainbat albiste izan direla enpresa teknologikoen inguruan eta enpresa teknologiko horiek egin dituzten ahalduntzearen inguruan. Gehienek zerikusia zuten hainbat lanpostu bertan behera uztearekin eta inbertsio berriak egitearekin. Ikusteko dago ba eh Silicon Valley Bank honen inguruan gertatu denak zerikusia duen edo ez, aurretik zetozen oihartzun horiekin. Ikusi egin beharko da datozen ba datozen egun eta asteetan. Eta esan bezala, ba Pedro Azpiazu sailburuak eta baita lehendakariak ere argi adierazi dute ba adi-adi egon behar dugula zer gertatzen den. Eta adi-adi neurririk hartu beharko balitz, ba neurri horiek hartzeko. Eta planteatu duzun, planteatu didazun Bigarren Gerraren inguruan, ba ez daukat gauza handirik esateko. Espainiar Estatuan justiziak erabakita dauzka bere prozedurak eta bere bideak gai hauek urratzeko, eta horren barruan, Auzitegi Gorenak egin duen interpretazio baten bidetik etorri da pertsona hauek berriro kartzelara bueltatu behar izatea. Eta guk ez daukagu horri buruz zer esanik. Torear o de gestión también la cuestión sobre la retirada. Si él le ha respondido que en el sistema judicial y penitenciario español existen unos procedimientos establecidos para los cambios de grado y para la revisión de estos, de estos cambios, revisiones que normalmente vienen instados por la Fiscalía y son decididos por los órganos judiciales correspondientes. Creo que es lo que ha sucedido en este caso, y no tenemos más que respetar las decisiones que adopte el Poder Judicial. Una última cuestión. Portavoz, En el otro día la presidenta de la Federación de Ciclismo de Álava, para mostraba su estupor por el hecho de que la organización le ha pedido a cada federación. Creo que es un poco lo que transmite un millar de voluntarios que deberían participar o formar parte de todo el dispositivo de la gran salida vasca del Tour de Francia. No sé si usted conoce, otro Le ha llegado a esa preocupación, y exactamente si va a tomar cartas en el asunto al Gobierno con esta cuestión, porque va a hacer bueno el podio, y pudieron seguir las declaraciones del presidente de la Federación Alavesa de Ciclismo. Y creo que es importante hacer una precisión, porque en algunas informaciones que sean publicados se habla de una empresa con ánimo de lucro, que está haciendo de intermediario solicitando voluntarios. Esto no es verdad. Que las instituciones vascas hemos acordado que una institución pública, como es Bilbao Ekintza, actúe como órgano contratados de todos aquellos servicios que se van a necesitar en el desarrollo del Tour de Francia y que hayan sido contemplados en el acuerdo y en el presupuesto interinstitucional. Por lo tanto, quienes estamos solicitando voluntarios para el buen desarrollo del Tour los primeros días de julio en Euskadi somos las instituciones vascas, el Gobierno, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en los ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz. Ninguna empresa está hablando en nuestro nombre sobre esta cuestión. segundo, la organización del Tour de Francia tiene una complejidad enorme. Esa complejidad es mayor en las tres capitales, en Bilbao, en Donostia y en Gasteiz, donde se va a proceder a la contratación de señal listas profesionales, que serán los encargados de colaborar con la Ertzaintza y con la Gendarmería en la organización de los trayectos y en la organización del tráfico y de las comunicaciones en los momentos en los que el Tour salga de una capital, atraviese los las ciudades y los pueblos más importantes y llegue a una meta para los casos de las poblaciones de menor tamaño. Para esos casos es para los que se está planteando, como se hace en todas las carreras ciclistas que se hacen en este país, el que la asistencia de los voluntarios que a los que convocaremos convenientemente, que esperamos que se sumen con ilusión, como todas las instituciones y la mayor parte de nuestra población en este proyecto. No lo digo porque a la presidenta de la operación no nos lo parecía. ¿Le parece razonable que una prueba que mueve el dinero, que mueve 1000 voluntarios que van a hacer esa tarea de forma absolutamente gratuita. Bueno, yo creo que la mayor parte de las competiciones ciclistas que se organizan en nuestra comunidad y en todos nuestros entornos, que comparten profesionales que se dedican a esto, y voluntarios que les hacen posibles en todas las pruebas que conozco en las más cercanas, como pueden ser la Vuelta Ciclista a España, Le Itzulia o la el centenar de criterios y competiciones que se celebran casi todos los fines de semana en nuestra comunidad. Esto es así. Hay una serie de profesionales que hacen su trabajo, y hay un montón de voluntarios que hacen posibles estas competiciones. Si tiene el dato de la proporción de profesionales que analistas, pero le ha dicho que se van a contratar en relación al volumen de voluntarios, pues, lo de normalidad, pero no podemos facilitar esa información. Eskerrik asko.
Todavía no hay comentarios
  •  usuario
    ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto