Vídeos Lehendakaritza
(*) Este servicio de subtitulación se genera de forma automatizada con una versión de software en pruebas. Disculpen los errores.

El Lehendakari resalta en la Asamblea General de CEBEK que, a pesar de que se siguen notando los efectos de la crisis, Euskadi crece y avanza

16 de mayo de 2018
Transcripción
Bizkaiko ahaldun nagusi jauna etazurekin batera gaur hemen zareten, herri
agintari eta herri ordezkari guztiok.
CEBEK-en presidente eta CEBEK-en ordezkariguztiok eta zuekin batera gaur
partekatzen duzuen edo dutenbai SEA eta baita ADEGI, eta, nola ez,
Confebaskeko kideok eta baita hemenbilduta zareten Bizkaiko batez ere,
baina baita euskal gizartekogizataldeetako arduradun guztiok, jaun
andreok, arratsalde on eta eskerrik askoekitaldi honetan edo ekitaldi honetara
gonbidatzeagatik.
Iñaki, ni ere bat nator Euskadirenegoera ekonomikoari buruz duzuen
ikuspegiarekin. Egoera ekonomikoa aldedugu. Horixe da abiapuntua.
Euskadi hazten ari da. Hori bai, krisialdiarenefektuak nabariak dira oraindik.
Betetzeke dauden erronkak hiru multzotansar daitezke. Enplegua, enpresa-ehuna
eta berrikuntza.
Etorkizunari begira, ezinbestekoa dahazkunde hori sendotzea, baina ez da
nahikoa ordea.
Izan ere, hauek dira gure erronkak: gizabaliabideak, teknologia eta
antolakundeen eraldaketa.
Agradezco la invitación del presidentede Cebek y del Cebek, y comparto la visión
sobre la situación económica en Euskadi.Nos encontramos en una situación
favorable. Euskadi avanza y creaempleo. Euskadi avanza. Desde la
perspectiva empresarial hemos superadola última crisis económica.
Desde 2014, nuestro Producto InteriorBruto lleva creciendo
ininterrumpidamente 17 trimestres. Lasprevisiones para este año y el siguiente
son de crecimientos del 2,6 ydel 2,2% respectivamente.
Desde un punto de vista económico, en 2015,recuperamos en valores absolutos el
Producto Interior Bruto de antes de lacrisis: 68.500 millones de euros, y el
pasado 2017 alcanzamos el ProductoInterior Bruto más elevado de nuestra
historia, con 73.000 millones de euros.La industria vuelve a recuperar su
papel tractor. El índice deproducción industrial ha tenido una
evolución positiva desde 2014. En elprimer trimestre de este año
ha crecido el 3,6%.
Las exportaciones también se sitúanen cifras record con 23.800 millones de
euros el pasado año. Euskadi avanza,Euskadi avanza y crea empleo.
Esta positiva evolución ha tenido sureflejo en la creación de empleo. El paro
registrado el pasado mes de abril fue de124.900 personas, 12.000 menos que en
abril de 2017. La tasa de paro, segúnEustat, es del 11,3% en el primer
trimestre, situándose en niveles del año2009. Las personas inscritas en la
Seguridad Social ascienden a 945.500personas, 19.000 más que hace un año.
La previsión del Gobierno es unincremento del 1,9% del empleo
este año y del 1,4% el que viene.
Euskadi avanza y crea empleo. Estaradiografía de la situación no
oculta los efectos colaterales dela crisis que aún persisten. Destaco
sobre todo las dificultades queencontramos en términos de empleo,
recuperación del tejido productivo einnovación. En primer lugar, en
términos de empleo. Nuestro compromisoes situar la tasa de paro por debajo del
10% en esta legislatura, crear más ymejor empleo. No daremos la crisis por
superada hasta recuperar todos losempleos perdidos. El objetivo es
incorporar 37.000 personas afiliadas mása la Seguridad Social, de forma que
alcancemos las 980.000 personasafiliadas de Julio de 2008.
Para dar respuesta a este objetivocentral, pusimos en marcha el programa
de empleo y reactivación económica 2020,dotado con un presupuesto de 8.800
millones de euros. En 2017, el añopasado, primer año de ejecución, se han
realizado el 96% de las inversionesprevistas.
Se ha incentivado la creación de 15.800empleos, de los cuales 6.800 han sido
jóvenes que han accedido una primeraexperiencia laboral. Además se ha
apoyado a 1.700 pequeñas y medianasempresas en sus programas de innovación,
internacionalización y mejora de lacompetitividad.
Enplegua eta Ekonomia SuspertzekoEsparru Programa martxan dugu.
Honen bidez, erakunde eta enpresamunduaren arteko harremanak
erreferentzia argi bat dauka: programakezagunak dira, kudeaketa gardena eta
partekatua da, emaitzak ebaluatu etaetengabeko hobekuntzaren zerbitzura
jartzen dira.
Esan dudan bezela, egoera ekonomikoarenbilakaera positiboa da. Oinarri sendoa
dugu. Azken bost urte hauetan Erakundeenaurrekontuak adostu eta onartu ditugu,
egonkortasuna sustatu eta politikaekonomikoa lankidetzaren bidetik kudeatu dugu.
Emaitzak bistan dira: euskal ekonomia haziegiten da eta enplegu berriak sortzen
dira. Hala eta guztiz ere, argi diot: ezda nahikoa, enplegu gehiago eta hobea
behar dugu, baita ere enpresa ehunasustatzea ere.
Además del empleo, en segundo lugar,seguimos teniendo carencias en el tejido
empresarial.
Antes de la crisis, Euskadi llegó atener 64.000 empresas inscritas, tal y
como Iñaki también lo ha recordado. Hoycontamos con 59.000. Es preciso
seguir haciendo un esfuerzo paraincentivar la creación de 5.000 nuevas
empresas y recuperar el tejidoempresarial previo a la crisis.
La empresa como proyecto compartido, comoproyecto compartido está en la base de
la riqueza y la creación de empleode un país avanzado.
Empleo, tejido empresarial y, en tercerlugar, la innovación. La innovación
sigue requiriendo un mayor esfuerzocompartido. Euskadi se mantiene como
región de alta innovación en Europa.Tenemos un ecosistema de ciencia y
tecnología consolidado. Las empresastractoras vascas compiten
internacionalmente en términos decalidad, producto y servicios de media y
alta tecnología. Ahora bien, esteesfuerzo no ha llegado de forma
suficiente al tejido de las empresasmedianas y, especialmente pequeñas.
Tenemos un déficit en innovaciónreferida al marketing y la propia
organización empresarial. Entendemosque la crisis nos ha obligado a atender
lo urgente. Nuestro objetivo debe serretomar lo importante y situar la
innovación en un lugar prioritario de laagenda empresarial e institucional.
Orain arte, bada, egungo egoeraz etaatzemandako hutsuneez hitz egin dugu.
Jarraian, etorkizunera begira dauzkagunhiru erronka nagusiak aipatuko ditut.
Erronka handiak ditugu, bai, aurrera begira.Besteak beste, hezkuntza hobetzea,
ingurumena zaintzea, erronkademografikoa edo ongizate-estatuaren
iraunkortasuna. Horiek guztiakfuntsezkoak dira gure herriarentzat.
Baina hau, gako hau enpresen topaketabat denez, beste hiru hauek aipatuko
ditut. Oraintxe puntuan ditugun kezkapartekatuak dira eta: giza-baliabideak,
teknologia eta antolakundeen eraldaketa.
Euskadi mira al futuro y destaco tresretos que forman parte fundamental de
nuestra estrategia económica: recursoshumanos, tecnología y transformación de
las organización. En primer lugar,el reto de los recursos humanos.
Permítanme compartir una reflexión. Silos recursos financieros están
disponibles, si las infraestructurasy equipamientos más avanzados están al
alcance de las empresas, ¿cuál es elfactor fundamental que nos hace
diferentes, que nos hace más o menoscompetitivos?
Es el factor humano. El factor humanoes la clave de nuestra competitividad.
Si esto es así, y considerandológicamente la situación de cada empresa
individual, creo que corresponde hacerun esfuerzo para consolidar el proceso
ya iniciado este año por muchas empresas,de adecuar la remuneración de los
recursos humanos, Este es un procesoque debe tener continuidad, porque
mejorar la calidad del empleo ytransformar los contratos temporales en
indefinidos significa arraigar... arraigarla idea de la empresa como proyecto
común. Si tenemos mejor empleo,tendremos mejores empresas, más
competitivas, comprometidas yconsolidadas.
En la nueva economía, los recursoshumanos son la clave de crecimiento.
Personas formadas y cualificadas paradar respuesta a las necesidades de la
nueva revolución industrial ytecnológica. Precisamente como
recordaba Iñaki, hemos firmado unAcuerdo Marco con las organizaciones
empresariales con el objetivo de mejorarla formación, preparación y
cualificación de los recursos humanos enEuskadi. Para responder al reto de más y
mejor empleo.
Un acuerdo positivo, porque este paísdebe dar respuesta a las 100.000
personas que las empresas vana necesitar en el horizonte de 2020.
Esto es lo importante... esto es loimportante, preservemos ante todo
este objetivo.
El acuerdo nos permite adecuar losprogramas de formación y cualificación,
de inserción laboral de personasdesempleadas y de empleo juvenil con un
objetivo finalista, claro y concreto.
Corresponde a las y a los empleadoresdefinir los perfiles que necesitan y a
la Administración dar respuesta a susnecesidades para que no quede un solo
puesto de trabajo sin cubrir.
El Acuerdo está abierto.
Reitero nuestra voluntad de sumar, defavorecer la participación de otras
organizaciones y agentes sociales.
Reitero el llamamiento a las centralessindicales, todas, para que se incorporen
a los ámbitos de diálogo tripartito y,especialmente, a la llamada Mesa de
Diálogo Social, porque en este foro sedebe producir el contraste, seguimiento
y ejecución del Acuerdo Marco.
Akordio hau ez dago inoren aurka, ez dahori bere asmoa. Aitzitik, enpleguaren
aldeko akordio bat da eta helburu horilortzeko bidean ez dago inor soberan.
Eredu ekonomiko sendo bat dugu,ekosistema lehiakorra eta erakargarria.
Berriro diot, gure hazkundearenoinarriak sendoak dira eta horregatik,
etorkizunerako begirada baikor batpartekatu dezakegu.
Hori bai, gakoa adostasuna lortzea etaaukera berriak erraztea da.
Bide horretan, gazteek formazioa etaprestakuntza erakusten dutela nabarmendu
nahi dut. Orain aukerak behar dituzteberaien ahalmena erakusteko eta
horregatik, gazteei enpresaren ateakzabaltzeko deia berresten dut.
Recursos humanos, en segundo lugar: retotecnológico. Estamos inmersos en una revolución
industrial y empresarial. La sociedaddigital ya está aquí. Conceptos como
inteligencia artificial, robóticacolaborativa, impresión en 3 dimensiones,
nuevos materiales, movilidadsostenible, eléctrica y autónoma
o la transformación energéticavan a cambiar el mundo que conocemos.
Tenemos que estar preparadosy situarnos a la cabeza del pelotón.
Hemos puesto en marcha la estrategia deespecialización inteligente RIS 3 Euskadi.
Una estrategia focalizada entres prioridades: fabricación avanzada,
energía y biosalud. Una estrategia concuatro territorios de oportunidad:
Alimentación, Ecosistemas, Hábitaturbano, Industrias culturales y creativas.
Desarrollar esta estrategia hasupuesto comprometer una inversión de
11.000 millones de recursos públicos yprivados en el periodo 2014-2020.
Acabamos de pasar el ecuador de estePlan Estratégico. Estamos cumpliendo
las expectativas, pero no podemos serautocomplacientes. Sinceramente pienso
que tenemos que dar un nuevo impulsopara situarnos como país en la
vanguardia de la innovación. Hemoscomprometido un incremento anual del 5%
de presupuesto público para I+Dhasta 2020. Necesitamos también el
seguimiento del tejido científico-tecnológico y empresarial para afrontar
este reto trascendentalpara nuestro futuro.
Recursos humanos, tecnología, y entercer lugar, el reto de la
transformación de las organizaciones.Tenemos que pasar del modelo de
confrontación al modelo de cooperación.Las organizaciones y empresas
tenemos la necesidad de avanzar yadecuarnos al nuevo tiempo. No resulta
eficiente afrontar el siglo XXI conmodelos de empresa y relaciones
laborales derivados de la pasadarevolución industrial.
Conceptos como mano de obra, patronal,confrontación capital-trabajo
responden a esquemas del pasado.
Tenemos que situarnos en un nuevo modelobasado en la colaboración y la
implicación. Un modelo de empresa másinclusiva y participativa.
Nos corresponde promover una nueva cultura,haciendo partícipes de la gestión y los
resultados a todas las personas queforman parte de la empresa, entendida
como proyecto común.
Participación y colaboración interna ytambién, alianzas y colaboración
interempresarial.
La globalización está creando un mundodemasiado grande, competitivo y exigente
como para afrontarlo de formaindividual. Una sola empresa, incluso
considerada grande, es una gota de aguaen el océano de la competitividad global.
Nuestra tarjeta de presentación esuna empresa, pero no aislada, porque
forma parte de un ecosistema científico-tecnológico, empresarial e
institucional. Esta es nuestra verdaderafortaleza. Solo trabajando juntos
tendremos posibilidades de éxito.Termino.
Esta es la situación económica quevivimos. Sabemos que nada será como
antes de la crisis. Todo ha cambiadoy seguirá cambiando. Somos conscientes
de las carencias, pero tras cuatro añosde crecimiento, podemos afirmar que el
rumbo es positivo y si sabemosadaptarnos, seguiremos mejorando.
Creo que muchas y muchos de quienes nosencontramos hoy aquí, hemos vivido esta
realidad en el pasado y tenemos muypresente la necesidad de adaptación.
La clave de futuro es mantener nuestracapacidad de adaptación y mejora
continua. En esta carrera no existelugar para la complacencia. En este
sentido, tengo muy presentes loscontenidos de la reunión que mantuvimos
con el Comité Ejecutivo de CEBEK el 14de julio del pasado año. En la misma
repasamos las cuestiones de mutuointerés en las que hemos venido
trabajando conjuntamente. Me refiero aconsolidar la imagen social positiva de
la empresa, de las y de los empresarios,impulsar la igualdad y la incorporación
de la mujer a la empresa, el comercio,vincular más universidad y empresa,
extender la formación profesional dual,reformar Lanbide y acercarla más a las
necesidades de la empresa, desarrollarel Plan de Industria, poner en marcha
el Parque Tecnológico de la MargenIzquierda, mantener el compromiso con la
concertación y el diálogo social,consolidar una fiscalidad que responda a
los dos objetivos que compartimos: lasostenibilidad del Estado de bienestar y
la contribución a la competitividadempresarial, generadora de riqueza y empleo.
empleo, que compartimos el reto degarantizar la estabilidad institucional
para asentar el crecimiento y seguirgenerando oportunidades de empleo.
Este es el bien común que debemospreservar. Se trata de sumar y
colaborar, de aunar fuerzas. Se trata deaplicar un concepto tradicional de
nuestra cultura, que encuentra plenavigencia en la situación actual.
Auzolana, trabajar juntosen pos del bien común.
Eskerrik asko CEBEK eta enpresa gizoneta emakume guztiak, zaudeten guztiak,
erronka honetan lankide etabidelagun izateagatik.
Egun ona izan.
Todavía no hay comentarios
  • ¿Algo que decir?… comenta este vídeo
Cargos asistentes al acto
(XI legislatura 2016 - 2020)